Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0581

Asia T-581/15: Kanne 1.10.2015 – Syndial v. komissio

OJ C 398, 30.11.2015, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/71


Kanne 1.10.2015 – Syndial v. komissio

(Asia T-581/15)

(2015/C 398/85)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (edustajat: asianajajat L. Acquarone ja S. Grassi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan ja/tai muuttamaan Euroopan komission pääsihteeristön 3.8.2015 päivätyn ilmoituksen Ref. Ares(20015)3238796, joka sisältää päätöksen, jonka pääsihteeri on tehnyt komission nimissä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanosääntöjen 4 artiklan nojalla ja jonka kohteena on asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen asiakirjoihin tutustumista koskeva uudistettu hakemus GESTDEM 2015/2796 ja jolla vahvistetaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston 16.6.2015 ilmoituksella ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) tekemä päätös hylätä Syndial S.p.A:n 6.5.2015 päivätyllä ja sähköpostitse 8.5.2015 lähetetyllä viestillä INAMB-10/15 esittämä asiakirjoihin tutustumista koskeva alkuperäinen hakemus, sekä vahvistamaan tämän seurauksena, että Syndial on oikeutettu tutustumaan rikkomismenettelyä nro 2009/4426 koskeviin asiakirjoihin, ja määräämään edellä mainitulla 6.5.2015 päivätyllä ja sähköpostitse 8.5.2015 lähetetyllä viestillä INAMB-10/15 tehdyssä pyynnössä tarkoitetut asiakirjat ilmaistaviksi kokonaan tai osittain, ja vahvistamaan lisäksi tai ainakin, että Syndial on oikeutettu viralliseen kuulemismenettelyyn komissiossa kyseessä olevaan rikkomismenettelyyn liittyvien tietojen selvittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan rikkomiseen ja/tai virheelliseen soveltamiseen.

Kantaja väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole arvioitu asianmukaisesti asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan lopussa tarkoitetun ilmaisemista edellyttävän ylivoimaisen edun olemassaolosta johtuvaa rajoitusta komission oikeuteen vedota poikkeukseen rikkomismenettelyä nro 2009/4426 koskevien asiakirjojen tutustuttaviksi antamisesta kieltäytymisen perusteeksi.

Cengion maa-alueen kunnostamissuunnitelma, johon on myönnetty lupa ja joka on sittemmin toteutettu (alueen omistajan) Syndialin itse suorittamilla toimenpiteillä, on täysin yhdenmukainen aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja puhdistamista koskevien yhteisön periaatteiden kanssa.

Italian tasavallan edustama kanta menettelyssä nro 2009/4426 merkitsee yllättävää luopumista kansallisissa viranomaisissa tavoitelluista yleisistä eduista yhtymällä kritiikittömästi komission esittämiin väitteisiin sivuuttaen tällöin sen, että menettelyssä, joka on koskenut luvan myöntämistä alueen kunnostussuunnitelmaa varten, on noudatettu kansallisissa viranomaisissa noudatettaviksi säädettyjä lupamenettelyjä juuri siinä ministeriössä, joka nyt pyrkii kiistämään niiden pätevyyden. Mahdollisuuden antaminen Syndialille sen selvittämiseen, pyritäänkö asiassa edelleen konkreettisesti tutkimaan yhteensoveltuvuus yhteisön periaatteiden kanssa, on sen vuoksi 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asianmukainen ja ylivoimainen yleinen etu.

Syndialin vaatimukset eivät johdu – sinänsä hyväksyttävistä – yksityisistä eduista, vaan näihin etuihin sisältyy vielä tärkeämpi yleinen etu, joka edellyttää meneillään olevan yhteisön menettelyn ja kansallisen hallintomenettelyn oikeudenmukaisuuden ja asianmukaisen kulun turvaamista (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan ja Italian tasavallan perustuslain 97 §:n mukainen nimenomainen turvaamiskohde) ja joka ei ainoastaan liity yksityisen oikeussubjektin (jota rikkomismenettelyssä tehtyjen päätöksen vaikutukset koskevat suoraan) puolustautumisoikeuksiin vaan ympäristötiedon saatavuutta koskevaan perusoikeuteen, joka on vahvistettu unionin oikeuden periaatteissa (SEUT 191 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan ensimmäinen alakohta luettuina yhdessä SEUT 11 artiklassa ilmaistun periaatteen kanssa; toteutettu myös Euroopan unionin liittymisellä 27.6.1998 tehtyyn Århusin yleissopimukseen).

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 6 kohdan rikkomiseen ja/tai virheelliseen soveltamiseen. Asiakirjan osaan tutustumisen perusteeton epääminen.

Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetty yleinen olettama asiakirjaan tutustumisen kieltämisestä ei estä niiden, joita asia koskee, oikeutta näyttää toteen, että tietty asiakirja, jonka ilmaisemista on pyydetty, ei kuulu kyseisen olettaman soveltamisalaan tai että asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ylivoimainen yleinen etu edellyttää sen ilmaisemista (ks. unionin yleisen tuomioistuimen 2.3.2015 asiassa T-456/13 antaman tuomion 64 kohta).

Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse hakemuksesta, jonka kohteena olevien asiakirjojen ilmaiseminen ei ole minkään yleisen edun vastaista vaan edistää suoraan yleisen edun toteutumista, koska vain asiakirjojen tuntemisen perusteella on mahdollista ei ainoastaan osoittaa teknisesti ja oikeudellisesti virheellisiksi rikkomismenettelyn perusteeksi otetut väitteet vaan myös osoittaa, että täydessä yhteisymmärryksessä toimivaltaisten tahojen kanssa noudatettu menettely Cengiossa sijaitsevan ACNA:n entisen teollisuusalueen kunnostamiseen parhaiten soveltuvan suunnitelman määrittämiseksi niiden yhteisön periaatteiden mukaisesti, jotka koskevat aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kestävyyttä, ja tämän hankkeen toteuttamiseksi on ollut pätevä.

Asiakirjoihin tutustuminen olisi ollut mahdollista rajata niiden asiakirjojen ilmaisemiseen, jotka Italian tasavalta on sisällyttänyt asiakirja-aineistoon, poistamalla ensin asiakirjat, jotka sisältyvät menettelyn asiakirja-aineistoon muilla perusteilla.


Top