Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0560

Asia C-560/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 31.10.2015 – Europa Way Srl ja Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ym.

OJ C 38, 1.2.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 31.10.2015 – Europa Way Srl ja Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ym.

(Asia C-560/15)

(2016/C 038/34)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Europa Way Srl ja Persidera SpA

Vastapuolet: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Rikkovatko riidanalainen lainsäädännöllinen toimenpide ja siihen perustuvat myöhemmät täytäntöönpanotoimet sääntöjä, joiden mukaan televisioalan markkinoiden sääntely on riippumattoman kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävä (direktiivin 2002/21/EY (1) (nk. puitedirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY (2), 3 ja 8 artikla);

2)

Ovatko riidanalainen lainsäädännöllinen toimenpide ja siihen perustuvat myöhemmät täytäntöönpanotoimet ristiriidassa sellaisten säännösten (direktiivin 2002/20/EY (3) (nk. valtuutusdirektiivi) 7 artikla ja direktiivin 2002/21/EY (nk. puitedirektiivi) 6 artikla) kanssa, joissa alan sääntelystä vastaavalta kansalliselta riippumattomalta sääntelyviranomaiselta edellytetään julkisen kuulemisen järjestämistä;

3)

Ovatko Euroopan unionin oikeus ja erityisesti SEUT 56 artikla, direktiivin 2002/21/EY (nk. puitedirektiivi) 9 artikla, direktiivin 2002/20/EY (nk. valtuutusdirektiivi) 3, 5 ja 7 artikla ja direktiivin 2002/77/EY (4) (nk. kilpailudirektiivi) 2 ja 4 artikla sekä syrjintäkiellon, avoimuuden, vapaan kilpailun, suhteellisuuden, tehokkuuden ja tiedonvälityksen moniarvoisuuden periaatteet esteenä sille, että peruutetaan beauty contest -menettely, jonka tarkoitus oli korjata digitaalisten televisiotaajuuksien myöntämisjärjestelmää, jossa eräät toimijat suljettiin lainvastaisesti markkinoilta, ja sallia pienempien toimijoiden pääsy markkinoille, ja korvataan se toisella, vastikkeellisella tarjouskilpailumenettelyllä, jossa osanottajille asetetaan vaatimuksia ja velvoitteita, joita ei ole aiemmin vaadittu alalla jo vakiintuneilta toimijoilta (incumbents), mikä tekee kilpailuasetelmasta raskaan ja taloudellisesti epäedullisen;

4)

Ovatko Euroopan unionin oikeus ja erityisesti SEUT 56 artikla, direktiivin 2002/21/EY (nk. puitedirektiivi) 9 artikla, direktiivin 2002/20/EY (nk. valtuutusdirektiivi) 3, 5 ja 7 artikla ja direktiivin 2002/77/EY (nk. kilpailudirektiivin) 2 ja 4 artikla, SEUT 258 artikla sekä syrjintäkiellon, avoimuuden, vapaan kilpailun, suhteellisuuden, tehokkuuden ja tiedonvälityksen moniarvoisuuden periaatteet esteenä sellaiselle taajuuksien myöntämissuunnitelman (Piano di assegnazione delle frequenze) uudelleenmäärittämiselle, jonka seurauksena kansallisten verkkojen lukumäärää vähennetään 25:stä 22:een (samalla kun vakiintuneet toimijat kuitenkin säilyttävät saman määrän kanavanippuja), tarjouskilpailun erien lukumäärää vähennetään 3 kanavanippuun ja myönnetään VHF-III -taajuuksia, vaikka niihin liittyy vakavien haitallisten häiriöiden uhka;

5)

Onko luottamuksensuojan periaatteen, sellaisena kuin se on ilmaistu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, vastaista kumota beauty contest -menettely niin, etteivät ilmaiseen menettelyyn jo hyväksytyt tarjoajat tämän seurauksena voi voittaa tarjouskilpailua eräistä eristä, joita kilpailumenettely koski;

6)

Onko unionin taajuuksien käyttöoikeuksien myöntämistä koskeva lainsäädäntö (direktiivin 2002/21/EY (nk. puitedirektiivi) 8 ja 9 artikla, direktiivin 2002/20/EY (nk. valtuutusdirektiivi) 5 ja 7 artikla, direktiivin 2002/77/CE (nk. kilpailudirektiivi) 2 ja 4 artikla) esteenä radio- ja televisioalan markkinoiden ominaispiirteiden kanssa ristiriitaiselle vuonna 2012 annetun asetuksen (decreto legge) nro 16 3 quinquies §:n 6 momentin kaltaiselle säännökselle?


(1)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, s. 33).

(2)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25.3.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/140/EY (EUVL L 337, s. 37).

(3)  Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) (EYVL L 108, s. 21).

(4)  Kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16.9.2002 annettu komission direktiivi 2002/77/EY (EYVL L 249, s. 21).


Top