Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0387

Asia C-387/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 14.8.2014 — Esaprojekt sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie

OJ C 431, 1.12.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 14.8.2014 — Esaprojekt sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie

(Asia C-387/14)

(2014/C 431/13)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajowa Izba Odwoławcza

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Esaprojekt sp. z o.o.

Vastapuoli: Województwo Łódzkie

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Salliiko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (1) (jäljempänä direktiivi 2004/18/EY) 51 artikla, luettuna yhdessä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen sekä avoimuusperiaatteen kanssa, sen, että taloudellinen toimija asiakirjojen selvittämisen tai täydentämisen yhteydessä voi ilmoittaa muita suorituksia (ts. suoritettuja toimituksia), kuin se ilmoitti tarjoukseen liitetyssä toimituksia koskevassa luettelossa, ja erityisesti, voiko se ilmoittaa sellaisen toisen yksikön suorituksia, jonka voimavaroihin turvautumisesta se ei ilmoittanut tarjouksessa?

2)

Onko unionin tuomioistuimen asiassa, C-336/12, Manova, 10.10.2013 antaman ratkaisun valossa, jonka mukaan ”yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että hankintaviranomainen pyytää sen jälkeen, kun hankintamenettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetettu määräaika on päättynyt, ehdokasta toimittamaan julkaistun taseen kaltaisia asiakirjoja, jotka kuvaavat tämän ehdokkaan tilannetta ja joiden voidaan objektiivisesti todeta olleen olemassa ennen menettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, kunhan tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu nimenomaisesti niiden toimittamista ehdokkuuden poissulkemisen uhalla”, direktiivin 2004/18/EY 51 artiklaa tulkittava siten, että asiakirjoja voi täydentää ainoastaan sellaisten asiakirjojen osalta, joiden voidaan objektiivisesti todeta olleen olemassa ennen tarjousten tai osallistumispyyntöjen jättämisen määräajan päättymistä, vaiko myös niin, että unionin tuomioistuin osoitti ainoastaan yhden mahdollisuuden ja asiakirjoja voi täydentää myös muissa tapauksissa, esim. liittämällä mukaan asiakirjoja, jotka eivät olleet olemassa ennen tätä määräaikaa mutta joilla objektiivisesti voidaan vahvistaa edellytyksen täyttyminen?

3)

Jos kysymyksen 2 vastaus osoittaa, että myös muita kuin asiassa C-336/12, Manova, annetussa ratkaisussa osoitettuja asiakirjoja voidaan täydentää, voidaanko täydentää taloudellisen toimijan, alihankkijoiden tai muiden sellaisten yksiköiden laatimia asiakirjoja, joiden voimavaroihin taloudellinen toimija turvautuu, jos asiakirjoja ei esitetty yhdessä tarjouksen kanssa?

4)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, sellaisen 48 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toisen yksikön voimavaroihin turvautumisen, jossa lasketaan yhteen kahden sellaisen yksikön tietämys ja kokemus, joilla ei erikseen ole hankintaviranomaisen vaatimaa tietämystä ja kokemusta, jos tämä kokemus on jakamatonta (ts. taloudellisen toimijan on täytettävä menettelyyn osallistumisen edellytys kokonaisuudessaan) ja hankintasopimuksen täyttäminen on jakamatonta (se on yksi kokonaisuus)?

5)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, turvautumisen taloudellisten toimijoiden ryhmän kokemukseen siten, että taloudellinen toimija, joka täytti hankintasopimuksen yhtenä taloudellisten toimijoiden ryhmän jäsenenä, voi turvautua ryhmän suorittamaan toimitukseen riippumatta siitä, mikä oli sen osuus kyseisen hankintasopimuksen täyttämisessä, vai voiko talouden toimija myös turvautua ainoastaan omaan tosiasiallisesti hankkimaansa kokemukseen, jonka se sai täyttäessään kyseistä hankintasopimuksen osaa, joka sille ryhmän puitteissa katsottiin kuuluvan?

6)

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 45 artiklan 2 kohdan g alakohtaa, jonka mukaan hankintamenettelystä voidaan sulkea pois taloudellinen toimija, joka on vakavalla tavalla syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen, tulkita siten, että hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan taloudellinen toimija, joka on toimittanut virheellisiä tietoja, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa menettelyn lopputulokseen, ja että voidaan katsoa, että väärien tietojen antaminen johtuu pelkästään siitä, että hankintaviranomaiselle on toimitettu sellaisia tietoja, jotka eivät vastaa tosiasiallista asiantilaa ja jotka vaikuttavat hankintaviranomaisen päätökseen, joka koskee taloudellisen toimijan ulkopuolelle sulkemista (ja sen tarjouksen hylkäämistä), riippumatta siitä, tekikö taloudellinen toimija sen tahallaan ja tarkoituksella vaiko tahattomasti, piittaamattomuudesta, huolimattomuudesta tai jättämällä noudattamatta asianmukaista huolellisuutta? Voidaanko ”vakavalla tavalla väärien tietojen antamiseen syyllistynyt tai vaadittavien tietojen antamisen laiminlyöneenä” pitää ainoastaan taloudellista toimijaa, joka esitti virheellisiä tietoja (tosiasiallista asiantilaa vastaamattomia tietoja), vai myös taloudellista toimijaa, joka esitti vaikkakin todenperäisiä tietoja, mutta esitti ne siten, että hankintaviranomainen vakuuttuisi, että taloudellinen toimija täyttää sen asettamat vaatimukset, vaikka se ei niitä täytä?

7)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, taloudellisen toimijan turvautua kokemukseen siten, että näin tehdessään taloudellinen toimija turvautuu yhdessä kahteen tai useampaan sopimukseen yhtenä hankintasopimuksena, vaikka hankintaviranomainen ei ole ilmoituksessa eikä tarjouspyyntöasiakirjoissa osoittanut tällaista mahdollisuutta?


(1)  EUVL L 134, s. 114.


Top