EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TO0213(01)

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 4.6.2013  .
Elitaliana SpA vastaan Eulex Kosovo.
Kumoamiskanne – Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle EULEX-operaatiolle – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen – Vastaaja-aseman puuttuminen – Tutkimatta jättäminen.
Asia T-213/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:292

Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätöksen päätösosa

Asianosaiset

Asiassa T-213/12,

Elitaliana SpA , kotipaikka Rooma (Italia), edustajanaan asianajaja R. Colagrande,

kantajana,

vastaan

Eulex Kosovo , kotipaikka Pristina (Kosovo), edustajanaan solicitor G. Brosadola Pontotti,

vastaajana,

jossa vaaditaan yhtäältä kumoamaan Eulex Kosovon toteuttamat toimet, joilla se valitsi toisen tarjoajan toimittajaksi julkisessa hankinnassa ”EuropeAid/131516/D/SER/XK – Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle (PROC/272/11)” ja toisaalta velvoittamaan Eulex Kosovo korvaamaan vahinko, joka kantajalle aiheutui, koska sitä ei valittu toimittajaksi kyseisessä hankinnassa,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Wiszniewska-Białecka ja M. Prek,

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

määräyksen

Tuomion perustelut

Asian tausta

1. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 4.2.2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta Eulex Kosovo (EUVL L 42, s. 92). Tämän yhteisen toiminnan 2 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan Eulex Kosovo auttaa Kosovon viranomaisia, oikeusviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia edistymään kohti kestävyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittämään edelleen ja vahvistamaan riippumatonta monikansaista oikeuslaitosta sekä monikansaista poliisi- ja tullilaitosta samalla varmistaen, että nämä instituutiot ovat poliittisesta ohjauksesta riippumattomia ja noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja parhaita eurooppalaisia käytäntöjä.

2. Hankintailmoitus hankkeen ”Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle” rajoitetusta hankintamenettelystä, joka koski palvelusopimuksen tekemistä, julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 18.10.2011 (EUVL 2011/S 200-324817) viitteellä EuropeAid/131516/D/SER/XK. Ilmoitus sisälsi seuraavan maininnan: ”Hankintaviranomainen: Eulex Kosovon johtaja, Pristina, KOSOVO”.

3. Eulex Kosovon johtaja kutsui 23.12.2012 päivätyllä kirjeellä, johon oli liitetty muun muassa ohjeet tarjoajille, italialaisen yhtiön Elitaliana SpA:n, jonka toimialana on helikopteripalveluiden tarjoaminen julkisyhteisöille, osallistumaan rajoitettuun tarjouskilpailumenettelyyn.

4. Kantaja jätti tarjouksen edellä mainitussa menettelyssä.

5. Eulex Kosovon hallinto- ja tukipalvelujohtaja ilmoitti kantajalle 29.3.2012 päivätyllä kirjeellä, että sen tarjous oli tullut toiselle sijalle.

6. Kantaja vaati Eulex Kosovolta 2.4.2012 päivätyllä kirjeellä oikeutta tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka ensimmäisen sijan saavuttaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja oli esittänyt. Eulex Kosovo kieltäytyi antamasta oikeutta tutustua näihin asiakirjoihin 17.4.2012 päivätyllä kirjeellä.

7. Eulex Kosovon johtaja päätti 24.4.2012 tehdä sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous oli saavuttanut ensimmäisen sijan.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

8. Kantaja nosti 23.5.2012 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen Eulex Kosovoa ja Starlite Aviation Operationsiä vastaan.

9. Kantaja esitti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon samana päivänä toimittamallaan erillisellä asiakirjalla välitoimihakemuksen, jossa se vaatii unionin yleistä tuomioistuinta määräämään Eulex Kosovon päätöksen, jolla hylättiin kantajan hankintamenettelyssä jättämä tarjous ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä, täytäntöönpanon lykättäväksi ja näin ollen kieltämään Eulex Kosovoa tekemästä hankintasopimusta tai, jos se on jo tehty, aloittamasta hankinnan täytäntöönpanoa sekä määräämään muista tätä sopivammiksi katsotuista turvaamistoimista.

10. Kanne jätettiin tutkimatta unionin yleisen tuomioistuimen presidentin asiassa T-213/12, Elitaliana vastaan Eulex Kosovo ja Starlite Aviation Operations, 3.7.2012 antamalla määräyksellä (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) siltä osin kuin se kohdistui Starlite Aviation Operationsiin.

11. Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin asiassa T-213/12 R, Elitaliana vastaan Eulex Kosovo, 4.9.2012 antamalla määräyksellä (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) välitoimihakemus hylättiin ja oikeudenkäyntikulut määrättiin vahvistettaviksi myöhemmin.

12. Eulex Kosovo teki unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.9.2012 toimittamallaan erillisellä asiakirjalla unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisen oikeudenkäyntiväitteen.

13. Kantaja jätti komission oikeudenkäyntiväitettä koskevat huomautuksensa 28.11.2012.

14. Kantaja vaatii kanteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa Eulex Kosovon toteuttamat toimet, joiden perusteella toimittajaksi on hankintamenettelyssä ”EuropeAid/131516/D/SER/XK – Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle (PROC/272/11)” valittu muu tarjoaja kuin kantaja ja jotka Eulex Kosovo on antanut sille tiedoksi 29.3.2012 päivätyllä kirjeellä, ja kaikki niihin liittyvät toimet, erityisesti 17.4.2012 päivätyn muistion, jolla Eulex Kosovo eväsi siltä oikeuden tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin

– velvoittaa Eulex Kosovon korvaamaan vahingot, jotka aiheutuivat siitä, ettei kantaja saanut sopimusta

– velvoittaa Eulex Kosovon korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15. Eulex Kosovo vaatii oikeudenkäyntiväitteessään, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää kanteen tutkimatta

– velvoittaa kantajan korvaamaan asian oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

16. Kantaja vaatii oikeudenkäyntiväitteestä tekemissään huomautuksissa, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää oikeudenkäyntiväitteen

– antaa kanteen joka tapauksessa tiedoksi toimielimelle, jonka katsotaan olevan vastaaja.

Oikeudellinen arviointi

17. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi ratkaista oikeudenkäyntiväitteen käsittelemättä itse pääasiaa, jos asianosainen sitä vaatii. Saman artiklan 3 kohdan mukaan käsittely jatkuu suullisena, jollei unionin yleinen tuomioistuin toisin päätä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että tässä tapauksessa sillä on riittävästi tietoa asiakirja-aineiston perusteella ja ettei suullista käsittelyä ole tarpeen aloittaa.

18. Eulex Kosovo väittää vaatimustensa tueksi yhtäältä, ettei sillä voi olla vastaaja-asemaa käsiteltävässä asiassa, koska se ei ole itsenäinen elin. Toisaalta se väittää, ettei unionin yleisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevien EUT-sopimuksen määräysten nojalla toteutettujen toimien osalta.

19. Ensinnäkin Eulex Kosovon vastaaja-asemasta on muistutettava, että SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kumoamiskanne voidaan nostaa mainittujen toimielinten toimista mutta myös laajemmin sellaisista Euroopan unionin elinten ja laitosten toimista, joiden tarkoituksena on tuottaa sitovia oikeusvaikutuksia.

20. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa tarkoitetussa kanteessa on lisäksi työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan mainittava sen asianosaisen nimi, jota vastaan kanne pannaan vireille.

21. Eulex Kosovolla on kantajan mukaan vastaaja-asema, koska se on unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla.

22. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa Eulex Kosovon oikeudellisesta asemasta, että yhteisen toiminnan 2008/124 1 artiklan 1 kohdan mukaan unioni on perustanut Eulex Kosovon Kosovossa toteutettavaksi oikeusvaltio-operaatioksi.

23. Eulex Kosovon rakenne määritellään yhteisen toiminnan 2008/124 6 artiklassa. Sen 1 kohdassa säädetään, että Eulex Kosovo on yhtenäinen kaikkialla Kosovossa toteutettava Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluva (EUTP) operaatio. Sen 2 kohdan mukaan Eulex Kosovo perustaa päätoimipaikkansa sekä alueellisia ja paikallisia toimistoja Kosovoon, tukiyksikön Brysseliin (Belgiaan) ja yhteystoimistoja tarvittaessa. Sen 3 kohdan mukaan Eulex Kosovo koostuu operaation johtajasta ja henkilöstöstä sekä poliisiosasta, oikeudellisesta osasta ja tulliosasta.

24. Yhteisen toiminnan 2008/124 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran johtaja toimii Eulex Kosovon siviilioperaation komentajana, joka vastaa Eulex Kosovon strategisen tason johtamisesta ja valvonnasta poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä korkea edustaja) yleisen toimivallan alaisuudessa. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan hän vastaa siitä, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön muun muassa antamalla operaation johtajalle tarvittaessa strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

25. Yhteisen toiminnan 2008/124 11 artiklassa esitellään Eulex Kosovon johtamisjärjestely. Sen 2 kohdan mukaan PTK vastaa Eulex Kosovon poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan siviilioperaation komentaja, joka on Eulex Kosovon strategisen tason komentaja, raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta. Artiklan 5 kohdassa säädetään, että operaation johtaja vastaa Eulex Kosovon johtamisesta ja valvonnasta operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.

26. Kun otetaan huomioon edellä mainitut säännökset, Eulex Kosovo ei ole oikeussubjekti eikä ole säädetty, että se voisi olla asianosaisena unionin tuomioistuimissa. Kyse on sen sijaan operaatiosta eli yksinkertaisesta toiminnasta, jonka kesto oli aluksi yhteisen toiminnan 2008/124 20 artiklan mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna 9.6.2009 annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/445/YUTP (EUVL L 148, s. 33), rajoitettu päivämäärään 14.10.2010 ja jota oli kanteen nostamishetkellä muutettu ja pidennetty 14.6.2012 asti 8.6.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/322/YUTP (EUVL L 145, s. 13). Unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, että operaatiota ei tällaisessa tapauksessa voida pitää SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuna unionin elimenä tai laitoksena (asia T-271/10 R, H v. neuvosto ym., määräys 22.7.2010, 19 ja 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tästä seuraa, ettei Eulex Kosovo ole tällainen elin tai laitos.

27. On lisäksi muistutettava, että kantaja vaatii kumoamaan Eulex Kosovon hankintamenettelyssä toteuttamat toimet eli käytännössä toimet, joilla sen hankintamenettelyssä jättämä tarjous hylättiin ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä, sekä kaikki niihin liittyvät toimet ja erityisesti 17.4.2012 päivätyn muistion, jolla siltä evättiin oikeus tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin.

28. Vaikka Eulex Kosovon johtaja ja hallinto- ja tukipalvelujohtaja toteuttivat kyseiset toimet (ks. edellä 5–7 kohta), niistä vastaa ainoastaan Eulex Kosovon johtaja. Vastuu henkilöstön johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu on nimittäin hänellä yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 2 kohdan mukaan.

29. On todettava, että kyseisessä hankintamenettelyssä toteutetut toimet eli käytännössä se, että kantajan tarjous hylättiin ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä sekä että kantajalta evättiin oikeus tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin, oli osa operaation päivittäistä hallinnointia. Operaation johtaja vastaa tästä hallinnoinnista yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 3 kohdan mukaan.

30. On syytä todeta, että hankintamenettelyssä toteutetut toimet koskevat Eulex Kosovon talousarviota.

31. Yhteisen toiminnan 2008/124 16 artiklan 2 kohdan mukaan menoja on hallinnoitava unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien unionin sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Operaation johtaja vastaa Eulex Kosovon talousarvion toteuttamisesta ja allekirjoittaa tätä varten sopimuksen Euroopan komission kanssa yhteisen toiminnan 8 artiklan 5 kohdan mukaan. Asiakirja-aineistosta käy ilmi, että Eulex Kosovon johtaja on allekirjoittanut tällaisen sopimuksen komission kanssa. Komissio on siis siirtänyt Eulex Kosovon talousarvion toteuttamista koskevia tehtäviä Eulex Kosovon johtajalle, kuten Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25.6.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EUVL L 248, s. 1) 54 artiklan 2 kohdan d alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään.

32. Tätä siirtoa ilmentää yhteisen toiminnan 2008/124 16 artiklan 3 ja 4 kohta, jotka koskevat rahoitusjärjestelyjä. Operaation johtaja voi nimittäin 3 kohdan mukaan sopia teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat Eulex Kosovon laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista, ainoastaan komission hyväksynnän saatuaan. Saman artiklan 4 kohdassa säädetään, että operaation johtaja raportoi kaikilta osin komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

33. On huomautettava, että toimet, jotka on toteutettu valtuutuksen nojalla, on tavallisesti katsottava niiden toteuttamiseen valtuuttaneen toimielimen toimiksi ja että tämän toimielimen on vastattava tuomioistuimessa kyseisestä toimesta (ks. asia T-395/11, Elti v. Euroopan unionin Montenegron edustusto, määräys 4.6.2012, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34. Näissä olosuhteissa on katsottava, että Eulex Kosovon johtajan hankintamenettelyssä toteuttamista toimista on vastuussa komissio, joka on vastaaja-asemassa SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla. Näiden toimien lainmukaisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi yleisen periaatteen mukaisesti, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan kaikkien unionin toimielinten, elinten ja laitosten sellaisten toimenpi teiden, joiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, lainmukaisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi (asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok., s. 1339, 24 kohta ja asia T-411/06, Sogelma v. EAR, tuomio 8.10.2008, Kok., s. II-2771, 37 kohta).

35. Eulex Kosovolla ei näin ollen ole vastaaja-asemaa.

36. Tätä päätelmää ei muuta se, että operaation johtaja edustaa Eulex Kosovoa operaatioalueella ja varmistaa Eulex Kosovon asianmukaisen näkyvyyden yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 7 kohdan mukaan, eikä se, että kyseisen yhteisen toiminnan 16 artiklan 3 kohdan mukaan operaation johtaja voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden Kosovoon sijoittautuneiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat Eulex Kosovon laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista. Näillä säännöksillä annetaan operaation johtajalle vain rajattu toimivalta. Vaikka hänellä on edellä mainitun 8 artiklan 7 kohdan mukaan toimivalta edustaa Eulex Kosovoa operaatioalueella, 16 artiklan 3 kohdassa hänelle taas annetaan vain aineelliselta kannalta tarkasti rajattu oikeuskelpoisuus. On sitä paitsi syytä muistuttaa, että viimeksi mainittu säännös vahvistaa pikemminkin sen, että komissio vastaa Eulex Kosovon hankintamenettelyssä toteuttamista toimista (ks. edellä 29–34 kohta).

37. Myös kantajan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) 1 artiklan 9 kohtaa koskeva väite, että Eulex Kosovo on kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna julkisoikeudellisena laitoksena myös unionin elin tai laitos, on hylättävä. Julkisoikeudellisen laitoksen on nimittäin direktiivin 1 artiklan 9 kohdan b alakohdan mukaan oltava oikeushenkilö. Kuten on jo todettu (ks. edellä 26 kohta), Eulex Kosovo ei ole oikeushenkilö eikä sitä niin ollen voida katsoa direktiivin 2004/18 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuksi julkisoikeudelliseksi laitokseksi.

38. Kantaja väittää toiseksi toissijaisesti, että jos Eulex Kosovolla ei ole vastaaja-asemaa, unionin yleinen tuomioistuin voisi yksilöidä asianosaisen, jota vastaan asiaa voitaisiin ajaa. Se viittaa tässä yhteydessä oikeuskäytäntöön, jonka mukaan se, että kanteessa nimetään erehdyksessä vastaajaksi jokin muu kuin riidanalaisen toimen toteuttanut taho, ei merkitse sitä, ettei kannetta voitaisi tutkia, jos se sisältää seikkoja, kuten riidanalaisen toimen ja sen antajan, joiden perusteella voidaan yksiselitteisesti yksilöidä asianosainen, jota vastaan se on nostettu. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan tällaisessa tapauksessa vastaajaksi on katsottava riidanalaisen toimen toteuttaja, vaikka sitä ei mainita kanteen johdanto-osassa (ks. asia T-173/06, Aisne et Nature v. komissio, määräys 16.10.2006, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

39. Tätä oikeuskäytäntöä ei missään tapauksessa voida soveltaa käsiteltävään asiaan. Kantaja ei nimittäin tässä tapauksessa ole nimennyt Eulex Kosovoa kanteessa erehdyksessä. Kanteen sisällöstä käy sitä vastoin selvästi ilmi, että kantajalla oli tarkoitus nostaa kanne nimenomaan Eulex Kosovoa vastaan, joka on kantajan mukaan unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, minkä kantaja on lisäksi vahvistanut oikeudenkäyntiväitteestä tekemissään huomautuksissa. Vaikka on totta, että kanteessa nimetään riidanalaiset toimet, se ei sisällä mitään seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta yksiselitteisesti, että kanne on nostettu muuta yksikköä kuin Eulex Kosovoa vastaan. Tällaisessa tilanteessa ei vastoin kantajan väitettä ole unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä yksilöidä asianosaista, jota vastaan kanne pannaan vireille, jotta työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset täyttyisivät.

40. Kantaja väittää toiseksi, että unionin yleisen tuomioistuimen pitäisi todeta, että kyseessä on anteeksiannettava erehdys, ja vetoaa tässä yhteydessä oikeuskäytäntöön, jossa on todettu tällaisen erehdyksen olemassaolo, jos asianomainen toimielin on menetellyt tavalla, joka on yksinään tai ratkaisevassa määrin omiaan aiheuttamaan ymmärrettävän sekaannuksen vilpittömässä mielessä olevalle henkilölle, joka on noudattanut kaikkea sitä huolellisuutta, jota edellytetään tavanomaisesti valistuneelta toimijalta (ks. vastaavasti asia 25/68, Schertzer v. parlamentti, tuomio 18.10.1977, Kok., s. 1729, 19 kohta ja asia T-514/93, Cobrecaf ym. v. komissio, tuomio 15.3.1995, Kok., s. II-621, 40 kohta).

41. On totta, että hankintailmoituksessa mainittiin Eulex Kosovon johtajan olevan hankintayksikkö, jolle tarjous oli toimitettava. Asiakirja-aineistosta käy lisäksi ilmi, että Eulex Kosovon johtaja tai sen hallinto- ja tukipalvelujohtaja on toiminut kantajan suhteen kyseisen hankintamenettelyn aikana. On myös muistutettava, että hankintailmoituksessa taikka Eulex Kosovon tai edellä mainitun johtajan lähettämissä kirjeissä ei mainittu asianosaista, jota vastaan mahdollinen kanne hankintamenettelyssä toteutetuista toimista voitaisiin nostaa. Näissä olosuhteissa – ja kun otetaan huomioon yhtäältä Eulex Kosovon ja sen johtajan sekä toisaalta komission ja neuvoston välinen monimutkainen oikeudellinen suhde – kantajan oli kiistämättä vaikeaa yksilöidä kyseisistä toimista vastaava asianosainen, jolla olisi vastaaja-asema.

42. On kuitenkin muistutettava, että anteeksiannettavaksi katsottavasta erehdyksestä voi sen oikeuskäytännön mukaan, johon kantaja on vedonnut (ks. edellä 40 kohta), seurata ainoastaan se, ettei kannetta ole jätettävä tutkimatta myöhästyneenä. Kyseisessä asiassa on kiistatonta, että kantaja on noudattanut kanteen nostamisen määräaikaa. On todettava lisäksi, että kantaja ei missään vaiheessa ole kohdistanut kannettaan muuta tahoa kuin Eulex Kosovoa vastaan vaan on tyytynyt vaatimaan unionin yleistä tuomioistuinta yksilöimään asianosaisen, jota vastaan tämä kanne olisi pitänyt nostaa, jotta se olisi tutkittavissa.

43. Asiakirja-aineistosta ei myöskään käy ilmi, että kantajalle olisi ilmoitettu, että mahdollinen kanne kyseisessä hankintamenettelyssä toteutetuista toimista pitäisi nostaa Eulex Kosovoa vastaan. On sen sijaan syytä todeta, että kanteesta käy selvästi ilmi, että kantaja on kohdistanut kanteensa Eulex Kosovoon, koska on katsonut tämän olevan unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun otetaan huomioon yhteisen toiminnan 2008/124 edellä kohdissa 22–36 mainittujen säännösten riittävä selvyys ja kanteen nostamishetkellä olemassa ollut oikeuskäytäntö, kantaja olisi voinut olla erehtymättä sen suhteen, ettei Eulex Kosovo ole tällainen elin tai laitos, huolimatta edellä 41 kohdassa esiin tuodusta vaikeudesta. Tämä erehdys ei siis ole anteeksiannettava.

44. Kantajan anteeksiannettavaa erehdystä koskevat väitteet on näin ollen hylättävä.

45. Kaikista edellä olevista seikoista seuraa, että kantajan Eulex Kosovoa vastaan nostama kanne on jätettävä tutkimatta tämän vastaaja-aseman puuttumisen vuoksi sekä kumoamisvaatimuksen että kumoamisvaatimuksiin läheisesti liittyvän korvausvaatimuksen osalta (ks. vastaavasti asia 346/87, Bossi v. komissio, tuomio 14.2.1989, Kok., s. 303, 31 kohta ja edellä kohdassa 33 mainittu asia Elti v. Euroopan unionin Montenegron edustusto, määräyksen 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) eikä ole tarpeen lausua unionin yleisen tuomioistuimen väitetystä toimivallan puuttumisesta EUT-sopimuksen YUTP:tä koskevien määräysten nojalla.

46. Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

47. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut Eulex Kosovon vaatimusten mukaisesti, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Päätöksen päätösosa

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Elitaliana SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan luettuina.

Annettiin Luxemburgissa 4 päivänä kesäkuuta 2013.

Top

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (seitsemäs jaosto)

4 päivänä kesäkuuta 2013 ( *1 )

”Kumoamiskanne — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle EULEX-operaatiolle — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Vastaaja-aseman puuttuminen — Tutkimatta jättäminen”

Asiassa T-213/12,

Elitaliana SpA, kotipaikka Rooma (Italia), edustajanaan asianajaja R. Colagrande,

kantajana,

vastaan

Eulex Kosovo, kotipaikka Pristina (Kosovo), edustajanaan solicitor G. Brosadola Pontotti,

vastaajana,

jossa vaaditaan yhtäältä kumoamaan Eulex Kosovon toteuttamat toimet, joilla se valitsi toisen tarjoajan toimittajaksi julkisessa hankinnassa ”EuropeAid/131516/D/SER/XK – Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle (PROC/272/11)” ja toisaalta velvoittamaan Eulex Kosovo korvaamaan vahinko, joka kantajalle aiheutui, koska sitä ei valittu toimittajaksi kyseisessä hankinnassa,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Wiszniewska-Białecka ja M. Prek,

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

määräyksen

Asian tausta

1

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 4.2.2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta Eulex Kosovo (EUVL L 42, s. 92). Tämän yhteisen toiminnan 2 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan Eulex Kosovo auttaa Kosovon viranomaisia, oikeusviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia edistymään kohti kestävyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittämään edelleen ja vahvistamaan riippumatonta monikansaista oikeuslaitosta sekä monikansaista poliisi- ja tullilaitosta samalla varmistaen, että nämä instituutiot ovat poliittisesta ohjauksesta riippumattomia ja noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja parhaita eurooppalaisia käytäntöjä.

2

Hankintailmoitus hankkeen ”Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle” rajoitetusta hankintamenettelystä, joka koski palvelusopimuksen tekemistä, julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 18.10.2011 (EUVL 2011/S 200-324817) viitteellä EuropeAid/131516/D/SER/XK. Ilmoitus sisälsi seuraavan maininnan: ”Hankintaviranomainen: Eulex Kosovon johtaja, Pristina, KOSOVO”.

3

Eulex Kosovon johtaja kutsui 23.12.2012 päivätyllä kirjeellä, johon oli liitetty muun muassa ohjeet tarjoajille, italialaisen yhtiön Elitaliana SpA:n, jonka toimialana on helikopteripalveluiden tarjoaminen julkisyhteisöille, osallistumaan rajoitettuun tarjouskilpailumenettelyyn.

4

Kantaja jätti tarjouksen edellä mainitussa menettelyssä.

5

Eulex Kosovon hallinto- ja tukipalvelujohtaja ilmoitti kantajalle 29.3.2012 päivätyllä kirjeellä, että sen tarjous oli tullut toiselle sijalle.

6

Kantaja vaati Eulex Kosovolta 2.4.2012 päivätyllä kirjeellä oikeutta tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka ensimmäisen sijan saavuttaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja oli esittänyt. Eulex Kosovo kieltäytyi antamasta oikeutta tutustua näihin asiakirjoihin 17.4.2012 päivätyllä kirjeellä.

7

Eulex Kosovon johtaja päätti 24.4.2012 tehdä sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous oli saavuttanut ensimmäisen sijan.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

8

Kantaja nosti 23.5.2012 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen Eulex Kosovoa ja Starlite Aviation Operationsiä vastaan.

9

Kantaja esitti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon samana päivänä toimittamallaan erillisellä asiakirjalla välitoimihakemuksen, jossa se vaatii unionin yleistä tuomioistuinta määräämään Eulex Kosovon päätöksen, jolla hylättiin kantajan hankintamenettelyssä jättämä tarjous ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä, täytäntöönpanon lykättäväksi ja näin ollen kieltämään Eulex Kosovoa tekemästä hankintasopimusta tai, jos se on jo tehty, aloittamasta hankinnan täytäntöönpanoa sekä määräämään muista tätä sopivammiksi katsotuista turvaamistoimista.

10

Kanne jätettiin tutkimatta unionin yleisen tuomioistuimen presidentin asiassa T-213/12, Elitaliana vastaan Eulex Kosovo ja Starlite Aviation Operations, 3.7.2012 antamalla määräyksellä (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) siltä osin kuin se kohdistui Starlite Aviation Operationsiin.

11

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin asiassa T-213/12 R, Elitaliana vastaan Eulex Kosovo, 4.9.2012 antamalla määräyksellä (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) välitoimihakemus hylättiin ja oikeudenkäyntikulut määrättiin vahvistettaviksi myöhemmin.

12

Eulex Kosovo teki unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.9.2012 toimittamallaan erillisellä asiakirjalla unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisen oikeudenkäyntiväitteen.

13

Kantaja jätti komission oikeudenkäyntiväitettä koskevat huomautuksensa 28.11.2012.

14

Kantaja vaatii kanteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Eulex Kosovon toteuttamat toimet, joiden perusteella toimittajaksi on hankintamenettelyssä ”EuropeAid/131516/D/SER/XK – Helikopterituki Kosovossa toteutettavalle Eulex-operaatiolle (PROC/272/11)” valittu muu tarjoaja kuin kantaja ja jotka Eulex Kosovo on antanut sille tiedoksi 29.3.2012 päivätyllä kirjeellä, ja kaikki niihin liittyvät toimet, erityisesti 17.4.2012 päivätyn muistion, jolla Eulex Kosovo eväsi siltä oikeuden tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin

velvoittaa Eulex Kosovon korvaamaan vahingot, jotka aiheutuivat siitä, ettei kantaja saanut sopimusta

velvoittaa Eulex Kosovon korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15

Eulex Kosovo vaatii oikeudenkäyntiväitteessään, että unionin yleinen tuomioistuin

jättää kanteen tutkimatta

velvoittaa kantajan korvaamaan asian oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

16

Kantaja vaatii oikeudenkäyntiväitteestä tekemissään huomautuksissa, että unionin yleinen tuomioistuin

hylkää oikeudenkäyntiväitteen

antaa kanteen joka tapauksessa tiedoksi toimielimelle, jonka katsotaan olevan vastaaja.

Oikeudellinen arviointi

17

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi ratkaista oikeudenkäyntiväitteen käsittelemättä itse pääasiaa, jos asianosainen sitä vaatii. Saman artiklan 3 kohdan mukaan käsittely jatkuu suullisena, jollei unionin yleinen tuomioistuin toisin päätä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että tässä tapauksessa sillä on riittävästi tietoa asiakirja-aineiston perusteella ja ettei suullista käsittelyä ole tarpeen aloittaa.

18

Eulex Kosovo väittää vaatimustensa tueksi yhtäältä, ettei sillä voi olla vastaaja-asemaa käsiteltävässä asiassa, koska se ei ole itsenäinen elin. Toisaalta se väittää, ettei unionin yleisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevien EUT-sopimuksen määräysten nojalla toteutettujen toimien osalta.

19

Ensinnäkin Eulex Kosovon vastaaja-asemasta on muistutettava, että SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kumoamiskanne voidaan nostaa mainittujen toimielinten toimista mutta myös laajemmin sellaisista Euroopan unionin elinten ja laitosten toimista, joiden tarkoituksena on tuottaa sitovia oikeusvaikutuksia.

20

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa tarkoitetussa kanteessa on lisäksi työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan mainittava sen asianosaisen nimi, jota vastaan kanne pannaan vireille.

21

Eulex Kosovolla on kantajan mukaan vastaaja-asema, koska se on unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla.

22

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa Eulex Kosovon oikeudellisesta asemasta, että yhteisen toiminnan 2008/124 1 artiklan 1 kohdan mukaan unioni on perustanut Eulex Kosovon Kosovossa toteutettavaksi oikeusvaltio-operaatioksi.

23

Eulex Kosovon rakenne määritellään yhteisen toiminnan 2008/124 6 artiklassa. Sen 1 kohdassa säädetään, että Eulex Kosovo on yhtenäinen kaikkialla Kosovossa toteutettava Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluva (EUTP) operaatio. Sen 2 kohdan mukaan Eulex Kosovo perustaa päätoimipaikkansa sekä alueellisia ja paikallisia toimistoja Kosovoon, tukiyksikön Brysseliin (Belgiaan) ja yhteystoimistoja tarvittaessa. Sen 3 kohdan mukaan Eulex Kosovo koostuu operaation johtajasta ja henkilöstöstä sekä poliisiosasta, oikeudellisesta osasta ja tulliosasta.

24

Yhteisen toiminnan 2008/124 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran johtaja toimii Eulex Kosovon siviilioperaation komentajana, joka vastaa Eulex Kosovon strategisen tason johtamisesta ja valvonnasta poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä korkea edustaja) yleisen toimivallan alaisuudessa. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan hän vastaa siitä, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön muun muassa antamalla operaation johtajalle tarvittaessa strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

25

Yhteisen toiminnan 2008/124 11 artiklassa esitellään Eulex Kosovon johtamisjärjestely. Sen 2 kohdan mukaan PTK vastaa Eulex Kosovon poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan siviilioperaation komentaja, joka on Eulex Kosovon strategisen tason komentaja, raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta. Artiklan 5 kohdassa säädetään, että operaation johtaja vastaa Eulex Kosovon johtamisesta ja valvonnasta operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.

26

Kun otetaan huomioon edellä mainitut säännökset, Eulex Kosovo ei ole oikeussubjekti eikä ole säädetty, että se voisi olla asianosaisena unionin tuomioistuimissa. Kyse on sen sijaan operaatiosta eli yksinkertaisesta toiminnasta, jonka kesto oli aluksi yhteisen toiminnan 2008/124 20 artiklan mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna 9.6.2009 annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/445/YUTP (EUVL L 148, s. 33), rajoitettu päivämäärään 14.10.2010 ja jota oli kanteen nostamishetkellä muutettu ja pidennetty 14.6.2012 asti 8.6.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/322/YUTP (EUVL L 145, s. 13). Unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, että operaatiota ei tällaisessa tapauksessa voida pitää SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuna unionin elimenä tai laitoksena (asia T-271/10 R, H v. neuvosto ym., määräys 22.7.2010, 19 ja 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tästä seuraa, ettei Eulex Kosovo ole tällainen elin tai laitos.

27

On lisäksi muistutettava, että kantaja vaatii kumoamaan Eulex Kosovon hankintamenettelyssä toteuttamat toimet eli käytännössä toimet, joilla sen hankintamenettelyssä jättämä tarjous hylättiin ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä, sekä kaikki niihin liittyvät toimet ja erityisesti 17.4.2012 päivätyn muistion, jolla siltä evättiin oikeus tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin.

28

Vaikka Eulex Kosovon johtaja ja hallinto- ja tukipalvelujohtaja toteuttivat kyseiset toimet (ks. edellä 5–7 kohta), niistä vastaa ainoastaan Eulex Kosovon johtaja. Vastuu henkilöstön johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu on nimittäin hänellä yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 2 kohdan mukaan.

29

On todettava, että kyseisessä hankintamenettelyssä toteutetut toimet eli käytännössä se, että kantajan tarjous hylättiin ja valittiin toinen tarjoaja toimittajaksi hankintamenettelyssä sekä että kantajalta evättiin oikeus tutustua sen pyytämiin asiakirjoihin, oli osa operaation päivittäistä hallinnointia. Operaation johtaja vastaa tästä hallinnoinnista yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 3 kohdan mukaan.

30

On syytä todeta, että hankintamenettelyssä toteutetut toimet koskevat Eulex Kosovon talousarviota.

31

Yhteisen toiminnan 2008/124 16 artiklan 2 kohdan mukaan menoja on hallinnoitava unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien unionin sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Operaation johtaja vastaa Eulex Kosovon talousarvion toteuttamisesta ja allekirjoittaa tätä varten sopimuksen Euroopan komission kanssa yhteisen toiminnan 8 artiklan 5 kohdan mukaan. Asiakirja-aineistosta käy ilmi, että Eulex Kosovon johtaja on allekirjoittanut tällaisen sopimuksen komission kanssa. Komissio on siis siirtänyt Eulex Kosovon talousarvion toteuttamista koskevia tehtäviä Eulex Kosovon johtajalle, kuten Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25.6.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EUVL L 248, s. 1) 54 artiklan 2 kohdan d alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään.

32

Tätä siirtoa ilmentää yhteisen toiminnan 2008/124 16 artiklan 3 ja 4 kohta, jotka koskevat rahoitusjärjestelyjä. Operaation johtaja voi nimittäin 3 kohdan mukaan sopia teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat Eulex Kosovon laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista, ainoastaan komission hyväksynnän saatuaan. Saman artiklan 4 kohdassa säädetään, että operaation johtaja raportoi kaikilta osin komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

33

On huomautettava, että toimet, jotka on toteutettu valtuutuksen nojalla, on tavallisesti katsottava niiden toteuttamiseen valtuuttaneen toimielimen toimiksi ja että tämän toimielimen on vastattava tuomioistuimessa kyseisestä toimesta (ks. asia T-395/11, Elti v. Euroopan unionin Montenegron edustusto, määräys 4.6.2012, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34

Näissä olosuhteissa on katsottava, että Eulex Kosovon johtajan hankintamenettelyssä toteuttamista toimista on vastuussa komissio, joka on vastaaja-asemassa SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla. Näiden toimien lainmukaisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi yleisen periaatteen mukaisesti, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan kaikkien unionin toimielinten, elinten ja laitosten sellaisten toimenpiteiden, joiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, lainmukaisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi (asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok., s. 1339, 24 kohta ja asia T-411/06, Sogelma v. EAR, tuomio 8.10.2008, Kok., s. II-2771, 37 kohta).

35

Eulex Kosovolla ei näin ollen ole vastaaja-asemaa.

36

Tätä päätelmää ei muuta se, että operaation johtaja edustaa Eulex Kosovoa operaatioalueella ja varmistaa Eulex Kosovon asianmukaisen näkyvyyden yhteisen toiminnan 2008/124 8 artiklan 7 kohdan mukaan, eikä se, että kyseisen yhteisen toiminnan 16 artiklan 3 kohdan mukaan operaation johtaja voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden Kosovoon sijoittautuneiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat Eulex Kosovon laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista. Näillä säännöksillä annetaan operaation johtajalle vain rajattu toimivalta. Vaikka hänellä on edellä mainitun 8 artiklan 7 kohdan mukaan toimivalta edustaa Eulex Kosovoa operaatioalueella, 16 artiklan 3 kohdassa hänelle taas annetaan vain aineelliselta kannalta tarkasti rajattu oikeuskelpoisuus. On sitä paitsi syytä muistuttaa, että viimeksi mainittu säännös vahvistaa pikemminkin sen, että komissio vastaa Eulex Kosovon hankintamenettelyssä toteuttamista toimista (ks. edellä 29–34 kohta).

37

Myös kantajan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) 1 artiklan 9 kohtaa koskeva väite, että Eulex Kosovo on kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna julkisoikeudellisena laitoksena myös unionin elin tai laitos, on hylättävä. Julkisoikeudellisen laitoksen on nimittäin direktiivin 1 artiklan 9 kohdan b alakohdan mukaan oltava oikeushenkilö. Kuten on jo todettu (ks. edellä 26 kohta), Eulex Kosovo ei ole oikeushenkilö eikä sitä niin ollen voida katsoa direktiivin 2004/18 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuksi julkisoikeudelliseksi laitokseksi.

38

Kantaja väittää toiseksi toissijaisesti, että jos Eulex Kosovolla ei ole vastaaja-asemaa, unionin yleinen tuomioistuin voisi yksilöidä asianosaisen, jota vastaan asiaa voitaisiin ajaa. Se viittaa tässä yhteydessä oikeuskäytäntöön, jonka mukaan se, että kanteessa nimetään erehdyksessä vastaajaksi jokin muu kuin riidanalaisen toimen toteuttanut taho, ei merkitse sitä, ettei kannetta voitaisi tutkia, jos se sisältää seikkoja, kuten riidanalaisen toimen ja sen antajan, joiden perusteella voidaan yksiselitteisesti yksilöidä asianosainen, jota vastaan se on nostettu. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan tällaisessa tapauksessa vastaajaksi on katsottava riidanalaisen toimen toteuttaja, vaikka sitä ei mainita kanteen johdanto-osassa (ks. asia T-173/06, Aisne et Nature v. komissio, määräys 16.10.2006, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

39

Tätä oikeuskäytäntöä ei missään tapauksessa voida soveltaa käsiteltävään asiaan. Kantaja ei nimittäin tässä tapauksessa ole nimennyt Eulex Kosovoa kanteessa erehdyksessä. Kanteen sisällöstä käy sitä vastoin selvästi ilmi, että kantajalla oli tarkoitus nostaa kanne nimenomaan Eulex Kosovoa vastaan, joka on kantajan mukaan unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, minkä kantaja on lisäksi vahvistanut oikeudenkäyntiväitteestä tekemissään huomautuksissa. Vaikka on totta, että kanteessa nimetään riidanalaiset toimet, se ei sisällä mitään seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta yksiselitteisesti, että kanne on nostettu muuta yksikköä kuin Eulex Kosovoa vastaan. Tällaisessa tilanteessa ei vastoin kantajan väitettä ole unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä yksilöidä asianosaista, jota vastaan kanne pannaan vireille, jotta työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset täyttyisivät.

40

Kantaja väittää toiseksi, että unionin yleisen tuomioistuimen pitäisi todeta, että kyseessä on anteeksiannettava erehdys, ja vetoaa tässä yhteydessä oikeuskäytäntöön, jossa on todettu tällaisen erehdyksen olemassaolo, jos asianomainen toimielin on menetellyt tavalla, joka on yksinään tai ratkaisevassa määrin omiaan aiheuttamaan ymmärrettävän sekaannuksen vilpittömässä mielessä olevalle henkilölle, joka on noudattanut kaikkea sitä huolellisuutta, jota edellytetään tavanomaisesti valistuneelta toimijalta (ks. vastaavasti asia 25/68, Schertzer v. parlamentti, tuomio 18.10.1977, Kok., s. 1729, 19 kohta ja asia T-514/93, Cobrecaf ym. v. komissio, tuomio 15.3.1995, Kok., s. II-621, 40 kohta).

41

On totta, että hankintailmoituksessa mainittiin Eulex Kosovon johtajan olevan hankintayksikkö, jolle tarjous oli toimitettava. Asiakirja-aineistosta käy lisäksi ilmi, että Eulex Kosovon johtaja tai sen hallinto- ja tukipalvelujohtaja on toiminut kantajan suhteen kyseisen hankintamenettelyn aikana. On myös muistutettava, että hankintailmoituksessa taikka Eulex Kosovon tai edellä mainitun johtajan lähettämissä kirjeissä ei mainittu asianosaista, jota vastaan mahdollinen kanne hankintamenettelyssä toteutetuista toimista voitaisiin nostaa. Näissä olosuhteissa – ja kun otetaan huomioon yhtäältä Eulex Kosovon ja sen johtajan sekä toisaalta komission ja neuvoston välinen monimutkainen oikeudellinen suhde – kantajan oli kiistämättä vaikeaa yksilöidä kyseisistä toimista vastaava asianosainen, jolla olisi vastaaja-asema.

42

On kuitenkin muistutettava, että anteeksiannettavaksi katsottavasta erehdyksestä voi sen oikeuskäytännön mukaan, johon kantaja on vedonnut (ks. edellä 40 kohta), seurata ainoastaan se, ettei kannetta ole jätettävä tutkimatta myöhästyneenä. Kyseisessä asiassa on kiistatonta, että kantaja on noudattanut kanteen nostamisen määräaikaa. On todettava lisäksi, että kantaja ei missään vaiheessa ole kohdistanut kannettaan muuta tahoa kuin Eulex Kosovoa vastaan vaan on tyytynyt vaatimaan unionin yleistä tuomioistuinta yksilöimään asianosaisen, jota vastaan tämä kanne olisi pitänyt nostaa, jotta se olisi tutkittavissa.

43

Asiakirja-aineistosta ei myöskään käy ilmi, että kantajalle olisi ilmoitettu, että mahdollinen kanne kyseisessä hankintamenettelyssä toteutetuista toimista pitäisi nostaa Eulex Kosovoa vastaan. On sen sijaan syytä todeta, että kanteesta käy selvästi ilmi, että kantaja on kohdistanut kanteensa Eulex Kosovoon, koska on katsonut tämän olevan unionin elin tai laitos SEUT 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun otetaan huomioon yhteisen toiminnan 2008/124 edellä kohdissa 22–36 mainittujen säännösten riittävä selvyys ja kanteen nostamishetkellä olemassa ollut oikeuskäytäntö, kantaja olisi voinut olla erehtymättä sen suhteen, ettei Eulex Kosovo ole tällainen elin tai laitos, huolimatta edellä 41 kohdassa esiin tuodusta vaikeudesta. Tämä erehdys ei siis ole anteeksiannettava.

44

Kantajan anteeksiannettavaa erehdystä koskevat väitteet on näin ollen hylättävä.

45

Kaikista edellä olevista seikoista seuraa, että kantajan Eulex Kosovoa vastaan nostama kanne on jätettävä tutkimatta tämän vastaaja-aseman puuttumisen vuoksi sekä kumoamisvaatimuksen että kumoamisvaatimuksiin läheisesti liittyvän korvausvaatimuksen osalta (ks. vastaavasti asia 346/87, Bossi v. komissio, tuomio 14.2.1989, Kok., s. 303, 31 kohta ja edellä kohdassa 33 mainittu asia Elti v. Euroopan unionin Montenegron edustusto, määräyksen 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) eikä ole tarpeen lausua unionin yleisen tuomioistuimen väitetystä toimivallan puuttumisesta EUT-sopimuksen YUTP:tä koskevien määräysten nojalla.

46

Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

47

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut Eulex Kosovon vaatimusten mukaisesti, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

 

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

 

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

 

2)

Elitaliana SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan luettuina.

Annettiin Luxemburgissa 4 päivänä kesäkuuta 2013.

 

E. Coulon

kirjaaja

A. Dittrich

jaoston puheenjohtaja


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: italia.

Top