EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008FO0046

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 10 päivänä joulukuuta 2008.
Thérèse Nicole Thoss vastaan Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin.
Asia F-46/08.

European Court Reports – Staff Cases 2008 I-A-1-00429; II-A-1-02381

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:164

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

10 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-46/08

Thérèse Nicole Thoss

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin – Jäsenten palkkajärjestelyt – Eläkkeet – Perhe-eläke

Aihe: EY 230 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Thérèse Nicole Thoss, joka on tilintarkastustuomioistuimen entisen jäsenen Thossin leski, pyytää virkamiestuomioistuinta erityisesti kumoamaan tilintarkastustuomioistuimen 20.3.2006 tekemän päätöksen, jossa häneltä on evätty tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä 18.10.1977 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77 (EYVL L 268, s. 1) 16 artiklan 1 kohdassa säädetty perhe-eläke.

Ratkaisu: Asianumerolla F‑46/08, Thoss vastaan tilintarkastustuomioistuin, rekisteröity kanne siirretään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Yhteisöjen eri tuomioistuinten välinen toimivallanjako – Yhteisön toimielimen jäsenen tämän toimielimen päätöksestä nostama kumoamiskanne

(EY 225 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta, EY 230 artikla, EY 236 artikla ja EY 247 artiklan 8 kohta; yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I oleva 1 artikla; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 2290/77)

Koska tilintarkastustuomioistuin on yhteisön toimielin eikä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 1 artiklassa tarkoitettu ”elin” tai ”laitos”, virkamiestuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tätä toimielintä vastaan nostaman kanteen vain, jos voidaan katsoa, että kanne on nostettu EY 236 artiklan nojalla.

Kun vaaditaan tilintarkastustuomioistuimen sellaisen päätöksen kumoamista, jossa evätään perhe-eläke tämän toimielimen entisen jäsenen leskeltä, on ratkaistava, voidaanko tällaista jäsentä pitää EY 236 artiklassa tarkoitettuna ”henkilöstönä” eli ”henkilöstösäännöissä tarkoitet[tuna] henkilön[ä]”. Ensinnäkin EY:n perustamissopimuksen määräyksissä yhteisön toimielinten jäsenten tilanne erotetaan selvästi Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien tilanteesta. Toiseksi EY 247 artiklan 8 kohdassa ei määrätä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palvelussuhteen ehdot kuuluvat henkilöstösääntöjen tai muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen soveltamisalaan, vaan ne kuuluvat erityisen asetuksen eli tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä annetun asetuksen N:o 2290/77 soveltamisalaan. Lopuksi on todettava, että henkilöstösääntöjä ja muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ei voida suoraan soveltaa tilintarkastustuomioistuimen jäseniin, koska henkilöstösäännöt koskevat viimeksi mainittujen tilannetta vain epäsuorasti, siltä osin kuin asetuksessa N:o 2290/77 viitataan niihin. Tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ei näin ollen voida pitää henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdan mukaisina ”henkilöstösäännöissä tarkoitet[tuina] henkilö[inä]” ja siis EY 236 artiklassa tarkoitettuna ”henkilöstönä”. Tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevaa 1 artiklaa ei voida soveltaa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen EY 236 artiklan nojalla nostamaan kanteeseen. Tällainen kanne ei siten kuulu virkamiestuomioistuimen toimivaltaan.

Kumoamiskanne, jonka tilintarkastustuomioistuimen jäsen tai hänen leskensä on nostanut tämän toimielimen päätöksestä, joka koskee erityisesti EY 247 artiklan 8 kohdan nojalla vahvistettuja tilintarkastustuomioistuimen jäsenen palvelussuhteeseen sovellettavia ehtoja, kuuluu EY 230 artiklan soveltamisalaan.

Tilintarkastustuomioistuimen päätös voidaan riitauttaa EY 230 artiklan nojalla, vaikka tilintarkastustuomioistuinta ei mainita nimenomaisesti sen ensimmäisessä kohdassa, jossa määritetään toimielimet, joiden tointen laillisuuden yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia.

EY 225 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan ensimmäisenä oikeusasteena muun muassa EY 230 artiklassa tarkoitetut kanteet lukuun ottamatta niitä, jotka yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön mukaan kuuluvat tämän toimivaltaan.

(ks. 21, 25, 26, 29, 31–34, 42, 46 ja 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 193/87 ja 194/87, Maurissen ja Union syndicale v. tilintarkastustuomioistuin, 11.5.1989 (Kok., s. 1045, 42 kohta) ja julkisasiamies Darmonin näissä asioissa esittämä ratkaisuehdotus, 50–57 kohta ja asia C‑416/92, H v. tilintarkastustuomioistuin, 17.5.1994 (Kok., s. I‑1741)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑121/97, Ryan v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.1998 (Kok., s. II‑3885)

Top