EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0390

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10 päivänä joulukuuta 2009.
Euroopan komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Ympäristö - Direktiivi 91/271/ETY - Yhdyskuntajätevesien käsittely - 3 artiklan 1 ja 2 kohta, 5 artiklan 1-3 ja 5 kohta sekä liitteet I ja II - Haavoittumiselle alttiiden alueiden alkuperäisen määrittämisen laiminlyönti - Rehevöitymisen käsite - Perusteet - Todistustaakka - Näyttöä koskevien seikkojen tarkastelun kannalta relevantti ajankohta - Keräilyvelvoitteiden täytäntöönpano - Päästöjen tehokkaampi käsittely haavoittumiselle alttiilla alueilla.
Asia C-390/07.

European Court Reports 2009 I-00214*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:765

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 – komissio vastaan Yhdistynyt kuningaskunta

(asia C‑390/07)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 91/271/ETY – Yhdyskuntajätevesien käsittely – 3 artiklan 1 ja 2 kohta, 5 artiklan 1–3 ja 5 kohta sekä liitteet I ja II – Haavoittumiselle alttiiden alueiden alkuperäisen määrittämisen laiminlyönti – Rehevöitymisen käsite – Perusteet – Todistustaakka – Näyttöä koskevien seikkojen tarkastelun kannalta relevantti ajankohta – Keräilyvelvoitteiden täytäntöönpano – Päästöjen tehokkaampi käsittely haavoittumiselle alttiilla alueilla

1.                     Ympäristö – Yhdyskuntajätevesien käsittely – Direktiivi 91/271 – Rehevöitymiselle alttiiden alueiden määrittäminen – Rehevöityminen – Käsite (Neuvoston direktiivin 91/271 2 artiklan 11 alakohta ja 5 artiklan 1 kohta) (ks. 26–29 ja 33–38 kohta)

2.                     Ympäristö – Yhdyskuntajätevesien käsittely – Direktiivi 91/271 – Rehevöitymiselle alttiiden alueiden määrittäminen – Jäsenvaltioiden velvollisuus koota kyseisen määrittämisen kannalta tarpeelliset tiedot (EY 10, EY 211 ja EY 226 artikla; neuvoston direktiivin 91/271 5 artiklan 1 kohta ja liite II) (ks. 32, 39, 42–46 ja 355 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla, neuvoston direktiivin 91/271 5 artiklan 1 kohta ja liitteessä II oleva a kohta) (ks. 50–63 kohta)

4.                     Ympäristö – Yhdyskuntajätevesien käsittely – Direktiivi 91/271 – Niistä taajamista, joiden asukasvastineluku on yli 10 000, johdettujen yhdyskuntajätevesien tehokkaampi käsittely (Neuvoston direktiivin 91/271 5 artiklan 2, 3 ja 5 kohta ja liitteessä I oleva B kohta) (ks. 347 ja 357 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY (EYVL L 135, s. 40) 3 artiklan 1 ja 2 kohta, 5 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohta sekä liite II – Tiettyjen sellaisten alueiden, jotka olisi tullut määritellä rehevöitymiselle alttiiksi alueiksi, määrittämättä jättäminen sekä haavoittumiselle alttiille alueille tai alueille, jotka olisi tullut määritellä sellaisiksi, niistä taajamista, joiden asukasvastineluku on yli 10 000, johdettujen yhdyskuntajätevesien jättäminen vaille tehokkaampaa käsittelyä

Ratkaisu

1)         Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY 5 artiklan 2, 3 ja 5 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole määrännyt Craigavonista (Ballynacorin ja Bullay’s Hillin jätevedenpuhdistamot) ja Magherafeltistä peräisin olevien yhdyskuntajätevesien tehokkaammasta käsittelystä.

2)         Kanne hylätään muilta osin.

3)         Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyntikulut.

4)         Portugalin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Top