EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0386

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3 päivänä toukokuuta 2007.
Color Drack GmbH vastaan Lexx International Vertriebs GmbH.
Ennakkoratkaisupyyntö: Oberster Gerichtshof - Itävalta.
Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Erityinen toimivalta - 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta - Kanteen perusteena olevan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin - Irtaimen tavaran kauppa - Tavarat toimitetaan yhden jäsenvaltion eri paikkakunnille.
Asia C-386/05.

European Court Reports 2007 I-03699

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:262

Asia C-386/05

Color Drack GmbH

vastaan

Lexx International Vertriebs GmbH

(Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta – Kanteen perusteena olevan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin – Irtaimen tavaran kauppa – Tavarat toimitetaan yhden jäsenvaltion eri paikkakunnille

Tuomion tiivistelmä

1.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Kanteen perusteena olevan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta)

2.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Kanteen perusteena olevan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta)

1.        Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili‑ ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohtaan sisältyvä sääntö erityisestä toimivallasta sopimusta koskevassa asiassa vastaa läheisyystavoitteeseen ja on perusteltu sillä, että sopimuksen ja sitä käsittelevän tuomioistuimen välillä on läheinen liittymä.

Kyseisen säännön mukaisesti vastaajaa vastaan voidaan nostaa kanne sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä, koska tällä tuomioistuimella katsotaan olevan läheinen liittymä sopimukseen.

Jotta vahvistetaan ennakoitavuutta tavoiteltaessa keskeinen tavoite, joka on tuomioistuinten toimivaltaa koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen, asetuksessa N:o 44/2001 määritellään liittymäperuste irtaimen tavaran myynnin osalta itsenäisesti.

Asetuksen 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka on irtaimen tavaran kaupassa se paikkakunta jäsenvaltiossa, missä tavarat sopimuksen mukaan toimitettiin tai oli toimitettava.

(ks. 22–25 kohta)

2.        Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kyseistä säännöstä voidaan soveltaa tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja. Tällä säännöksellä pyritään yhdenmukaistamaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevat säännöt ja näin ollen osoittamaan suoraan toimivaltainen tuomioistuin ilman, että on tarpeen viitata jäsenvaltioiden sisäisiin sääntöihin, ja siten, että suojataan asetuksella tavoiteltavia toimivaltasääntöjen ennustettavuuden sekä riita-asian ja sitä käsittelevän tuomioistuimen välisen liittymän päämääriä. Tämän säännöksen sovellettavuus ei kuitenkaan välttämättä anna kilpailevaa toimivaltaa kaikille niiden paikkakuntien tuomioistuimille, joissa tavara toimitettiin tai oli toimitettava. Kun yhteisön lainsäätäjä on osoittanut itsenäisesti täytäntöönpanopaikaksi sen paikkakunnan, jossa sopimukselle luonteenomainen velvoite on täytettävä, se on pyrkinyt keskittämään tuomioistuimen toimivallan täytäntöönpanopaikkaan kaikkia sopimusvelvoitteita koskevien riita-asioiden osalta ja määrittämään yhden tuomioistuimen toimivaltaiseksi tutkimaan kaikki sopimukseen perustuvat kanteet. Koska kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erityinen toimivalta on perusteltu lähtökohtaisesti sopimuksen ja sen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, välisellä erityisen läheisellä liittymällä oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi, tilanteessa, jossa on useita tavaran toimituspaikkoja, on tarkasteltavana olevan säännöksen mukaisena täytäntöönpanopaikkakuntana lähtökohtaisesti pidettävä paikkakuntaa, jossa sopimuksen ja toimivaltaisen tuomioistuimen välinen liittymä on läheisin.

Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen tutkimaan kaikki irtaimen tavaran kauppasopimukseen perustuvat kanteet on se tuomioistuin, jonka tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla täytetään pääasiallinen toimitus, joka puolestaan on määritettävä taloudellisten arviointiperusteiden nojalla. Mikäli ei ole määrääviä tekijöitä sen paikkakunnan toteamiseksi, jolla pääasiallinen toimitus täytetään, kantaja voi nostaa vastaajaa vastaan kanteen valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa.

(ks. 30–34, 37, 39, 40, 42 ja 45 kohta sekä tuomiolauselma)
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

3 päivänä toukokuuta 2007 (*)

Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta – Kanteen perusteena olevan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin – Irtaimen tavaran kauppa – Tavarat toimitetaan yhden jäsenvaltion eri paikkakunnille

Asiassa C-386/05,

jossa on kyse EY 68 ja EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 28.9.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 24.10.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Color Drack GmbH

vastaan

Lexx International Vertriebs GmbH,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 23.11.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

–        Lexx International Vertriebs GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt H. Weben,

–        Saksan hallitus, asiamiehinään A. Dittrich ja M. Lumma,

–        Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato W. Ferrante,

–        Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Nwaokolo, avustajanaan barrister A. Henshaw,

–        Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään A.‑M. Rouchaud-Joët ja W. Bogensberger,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.2.2007 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili‑ ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan tulkintaa.

 Asetus N:o 44/2001

2        Asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todetaan, että ”säännökset, joiden avulla voidaan yhdenmukaistaa tuomioistuimen toimivaltaa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevat säännöt ja yksinkertaistaa muodollisuudet, jotta niissä jäsenvaltioissa annetut tuomiot, joita tämä asetus sitoo, tunnustetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja yksinkertaisin menettelyin, ovat välttämättömiä”.

3        Asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan, että ”tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sääntöjen ennustettavuuden on oltava hyvä, ja niiden on perustuttava periaatteeseen, jonka mukaan toimivaltainen tuomioistuin määräytyy pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan perusteella, ja vastaajan kotipaikan tuomioistuin on aina toimivaltainen, lukuun ottamatta joitakin tarkoin rajattuja tapauksia, joissa riidan kohteen tai osapuolten sopimusvapauden vuoksi jokin muu liittymäperuste on oikeutettu”.

4        Asetuksessa N:o 44/2001 esitetyt toimivaltasäännöt sisältyvät sen II lukuun, joka koostuu 2–31 artiklasta.

5        Asetuksen N:o 44/2001 2 artiklan 1 kohdassa, joka kuuluu asetuksen II luvun 1 jaksoon, jonka otsikko on ”Yleiset säännökset”, säädetään seuraavaa:

”Kanne henkilöä vastaan, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jäsenvaltion tuomioistuimissa, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.”

6        Asetuksen N:o 44/2001 samaan 1 jaksoon sisältyvän 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa ainoastaan tämän luvun 2–7 jakson säännösten nojalla.”

7        Asetuksen N:o 44/2001 II luvun 2 jaksoon, jonka otsikko on ”Erityinen toimivalta”, sisältyvässä 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa:

1)       a) sopimusta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä,

b)      jollei toisin ole sovittu, tätä säännöstä sovellettaessa kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka on:

–        irtaimen tavaran kaupassa se paikkakunta jäsenvaltiossa, missä tavarat sopimuksen mukaan toimitettiin tai oli toimitettava,

–        palvelujen osalta se paikkakunta jäsenvaltiossa, missä palvelut sopimuksen mukaan suoritettiin tai oli suoritettava,

c)      jollei sovelleta b alakohtaa, sovelletaan a alakohtaa;

– –”

 Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

8        Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtiö Color Drack GmbH (jäljempänä Color Drack), jonka kotipaikka on Schwarzach (Itävalta), ja yhtiö Lexx International Vertriebs GmbH (jäljempänä Lexx), jonka kotipaikka on Nürnberg (Saksa), ja jossa on kysymys sellaisen irtaimen tavaran kauppaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta, jolla Lexx sitoutui toimittamaan tavaroita Color Drackin eri jälleenmyyjille Itävallassa muun muassa paikkakunnalla, jossa Color Drackilla on kotipaikka, ja viimeksi mainittu sitoutui maksamaan näiden tavaroiden hinnan.

9        Pääasiassa on erityisesti kysymys siitä, että Lexx ei ollut täyttänyt sopimukseen perustuvaa velvoitettaan ottaa takaisin myymättä jääneitä tavaroita ja palauttaa niiden hintaa Color Drackille.

10      Tämän laiminlyönnin vuoksi Color Drack nosti Lexxiä vastaan velkomuskanteen Bezirksgericht St Johann im Pongaussa (Itävalta), jonka tuomiopiirissä Color Drackin kotipaikka sijaitsee. Tämä tuomioistuin totesi olevansa alueellisesti toimivaltainen asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla.

11      Lexx haki muutosta Landesgericht Salzburgilta (Itävalta), joka kumosi kyseisen tuomion sillä perusteella, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut alueellisesti toimivaltainen. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua yhtä ainoaa liittymää kaikkien tavaroiden kauppasopimuksesta johtuvien vaatimusten osalta ei voitu määrittää, kun toimituspaikkoja oli useita.

12      Oberster Gerichtshof, jolta Color Crack haki muutosta Landesgericht Salzburgin päätökseen, katsoi, että ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitelleen itävaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan kysymyksen ratkaiseminen edellyttää asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan tulkintaa.

13      Oberster Gerichtshof toteaa, että kyseisessä säännöksessä säädetään kaikkien tavaroiden kauppasopimuksesta johtuvien vaatimusten osalta yhdestä ainoasta liittymästä eli toimituspaikasta ja että tätä säännöstä on lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti, koska siinä säädetään erityisestä toimivallasta. Näin ollen Oberster Gerichtshof pohtii, voiko ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitellyt tuomioistuin olla toimivaltainen kyseisen säännöksen perusteella, kun käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavaroita ei ole toimitettu pelkästään tämän tuomioistuimen tuomiopiirin alueella vaan eri paikkakunnille siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomioistuin sijaitsee.

14      Oberster Gerichtshof päätti näin ollen lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [asetuksen (EY) N:o 44/2001] 5 artiklan 1 alakohdan b alakohtaa tulkittava siten, että kun irtaimen tavaran myyjällä on kotipaikka jäsenvaltion alueella ja niiden ostajalla on kotipaikka toisen jäsenvaltion alueella ja kun myyjä on toimittanut tavarat ostajalle sopimuksen mukaisesti eri paikkakunnille tässä toisessa jäsenvaltiossa, ostaja voi nostaa myyjää vastaan kanteen, joka sisältää kaikkia (osa-)toimituksia koskevan, sopimukseen perustuvan vaatimuksen, tuomioistuimessa, joka sijaitsee jollakin näistä (velvoitteen täyttämis-)paikkakunnista – mahdollisesti ostajan valitsemalla paikkakunnalla?”

 Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

15      Kansallinen tuomioistuin haluaa kysymyksellään selvittää, voidaanko asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa soveltaa irtaimen tavaran myyntiin, kun toimitukset tapahtuvat eri paikkakunnilla yhden jäsenvaltion alueella, ja jos näin on, voiko kantaja nostaa vastaajaa vastaan kanteen silloin, kun kanne koskee kaikkia toimituksia, valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa.

16      Ensiksi on täsmennettävä, että jäljempänä esitettävät seikat koskevat vain tilannetta, jossa on kysymys useista toimituspaikoista yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa, eivätkä ne vaikuta sellaisessa tilanteessa annettavaan vastaukseen, jossa useita toimituspaikkoja on useissa jäsenvaltioissa.

17      Aivan ensiksi on todettava, että esitettyyn kysymykseen ei voida vastata yksin asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan sanamuodon perusteella, koska siinä ei nimenomaisesti viitata kysymyksessä tarkoitetun kaltaiseen tapaukseen.

18      Näin ollen asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava asetuksen lainsäädäntöhistorian, tavoitteiden ja järjestelmän valossa (ks. vastaavasti asia C-103/05, Reisch Montage, tuomio 13.7.2006, Kok. 2006, s. I-6827, 29 kohta ja asia C-283/05, ASML, tuomio 14.12.2006, Kok. 2006, 22 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

19      Tältä osin asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 2 ja 11 perustelukappaleesta ilmenee, että asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan tuomioistuimen toimivaltaa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevat säännöt sellaisilla toimivaltasäännöillä, joiden ennustettavuus on hyvä.

20      Asetuksella pyritään vahvistamaan yhteisöön sijoittautuneiden henkilöiden oikeussuojaa siten, että kantaja kykenee vaivattomasti yksilöimään sen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi hän voi saattaa asiansa, ja vastaaja kykenee kohtuullisesti ennakoimaan, missä tuomioistuimessa häntä vastaan voidaan nostaa kanne (ks. em. asia Reisch Montage, tuomion 24 ja 25 kohta).

21      Asetukseen N:o 44/2001 sisältyvät toimivaltasäännöt perustuvat tältä osin asetuksen 2 artiklassa esitettyyn vastaajan kotipaikan tuomioistuimen lähtökohtaiseen toimivaltaan, jota täydentävät erityiset toimivallat (ks. em. asia Reisch Montage, tuomion 22 kohta).

22      Vastaajan kotipaikan tuomioistuimen toimivaltaa koskevaa sääntöä täydentää asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan mukainen erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa. Kyseinen sääntö, joka vastaa läheisyystavoitteeseen, on perusteltu sillä, että sopimuksen ja sitä käsittelevän tuomioistuimen välillä on läheinen liittymä.

23      Kyseisen säännön mukaisesti vastaajaa vastaan voidaan nostaa kanne myös sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä, koska tällä tuomioistuimella katsotaan olevan läheinen liittymä sopimukseen.

24      Jotta vahvistetaan ennakoitavuutta tavoiteltaessa keskeinen tavoite, joka on tuomioistuinten toimivaltaa koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen, asetuksessa N:o 44/2001 määritellään liittymäperuste irtaimen tavaran myynnin osalta itsenäisesti.

25      Asetuksen 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka on irtaimen tavaran kaupassa se paikkakunta jäsenvaltiossa, missä tavarat sopimuksen mukaan toimitettiin tai oli toimitettava.

26      Toisin kuin Lexx väittää, asetuksen N:o 44/2001 yhteydessä tämän erityistä toimivaltaa sopimusta koskevassa asiassa koskevan säännön mukaan toimituspaikka on itsenäinen liittymäperuste, ja sitä on sovellettava kaikkiin samaa irtaimen tavaran kauppasopimusta koskeviin kanteisiin eikä yksinomaan niihin kanteisiin, jotka perustuvat itse toimitusvelvollisuuteen.

27      Näiden seikkojen valossa on ratkaistava, voidaanko asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa soveltaa tilanteessa, jossa toimitukset tapahtuvat eri paikkakunnilla yhden jäsenvaltion alueella, ja jos näin on, voiko kantaja nostaa vastaajaa vastaan kanteen silloin, kun kanne koskee kaikkia toimituksia, valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa.

28      Ensiksi on katsottava, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan sekä yhden että usean toimituspaikan tilanteessa.

29      Kun yhteisön lainsäätäjä viittaa yhteen paikkakuntaan sekä siltä osin kuin on kyse toimivaltaisesta tuomioistuimesta että siltä osin kuin on kyse liittymäperusteesta, sen tarkoitus ei ole ollut sulkea yleisesti pois sitä, että useat tuomioistuimet voivat olla toimivaltaisia, eikä sitä, että tämä peruste voi täyttyä useassa eri paikassa.

30      Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisellä luetelmakohdalla, jossa määritellään sekä kansainvälinen että alueellinen toimivalta, pyritään yhdenmukaistamaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevat säännöt ja näin ollen osoittamaan suoraan toimivaltainen tuomioistuin ilman, että on tarpeen viitata jäsenvaltioiden sisäisiin sääntöihin.

31      On katsottava, että myöntävä vastaus kysymykseen siitä, voidaanko tarkasteltavana olevaa säännöstä soveltaa tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja, ei aseta kyseenalaiseksi asetukseen N:o 44/2001 sisältyvien jäsenvaltioiden tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa koskevien sääntöjen tavoitteita.

32      Yhtäältä asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan sovellettavuus tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja, on asetuksessa asetetun ennustettavuutta koskevan tavoitteen mukainen.

33      Tällaisessa tapauksessa on sopimuspuolten helposti ja kohtuudella ennakoitavissa, minkä jäsenvaltion tuomioistuimen ratkaistavaksi ne voivat saattaa riita-asiansa.

34      Toisaalta asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen alakohdan sovellettavuus tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja, on myös sen läheisyystavoitteen mukainen, joka on perusteena erityistä toimivaltaa koskeville säännöille sopimusta koskevissa asioissa.

35      Tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja, tämä läheisyystavoite täyttyy, koska tarkasteltavana olevaa säännöstä sovellettaessa tämän jäsenvaltion tuomioistuimet ovat joka tapauksessa toimivaltaisia tutkimaan asian.

36      Tästä seuraa, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa voidaan soveltaa tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja.

37      Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan sovellettavuudesta pääasiassa kysymyksessä olevan kaltaisissa olosuhteissa ei voida kuitenkaan päätellä, että tällä säännöksellä välttämättä annettaisiin kilpaileva toimivalta kaikille niiden paikkakuntien tuomioistuimille, joissa tavara toimitettiin tai oli toimitettava.

38      Mitä toiseksi tulee kysymykseen siitä, voiko kantaja tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja ja jossa kanne koskee kaikkia toimituksia, nostaa vastaajaa vastaan kanteen valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan perusteella, on korostettava, että vain yhdellä tuomioistuimella on oltava toimivalta tutkia kaikki sopimukseen perustuvat kanteet.

39      Tältä osin on otettava huomioon tarkasteltavana olevan säännöksen lainsäädäntöhistoria. Yhteisön lainsäätäjä on halunnut tällä säännöksellä myyntisopimusten osalta tehdä selvän eron aiempaan ratkaisuun, jonka mukaan kunkin riidanalaisen velvoitteen täytäntöönpanopaikka ratkaistiin sen valtion kansainvälisen yksityisoikeuden nojalla, jossa sijaitsevan tuomioistuimen käsiteltäväksi asia oli saatettu. Kun yhteisön lainsäätäjä on osoittanut itsenäisesti täytäntöönpanopaikaksi sen paikkakunnan, jossa sopimukselle luonteenomainen velvoite on täytettävä, se on pyrkinyt keskittämään tuomioistuimen toimivallan täytäntöönpanopaikkaan kaikkia sopimusvelvoitteita koskevien riita-asioiden osalta ja määrittämään yhden tuomioistuimen toimivaltaiseksi tutkimaan kaikki sopimukseen perustuvat kanteet.

40      Tältä osin on otettava huomioon, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta on perusteltu lähtökohtaisesti sopimuksen ja sen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, välisellä erityisen läheisellä liittymällä, ja se palvelee oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaista järjestämistä. Tästä seuraa, että tilanteessa, jossa on useita tavaran toimituspaikkoja, on tarkasteltavana olevan säännöksen mukaisena täytäntöönpanopaikkakuntana lähtökohtaisesti pidettävä paikkakuntaa, jossa sopimuksen ja toimivaltaisen tuomioistuimen välinen liittymä on läheisin. Tällaisessa tilanteessa läheisin liittymä tulee yleensä kysymykseen paikkakunnalla, jolla täytetään pääasiallinen toimitus, joka puolestaan on määritettävä taloudellisten arviointiperusteiden nojalla.

41      Tältä osin kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltävänä asia on, on ratkaistava toimivaltaansa koskeva kysymys sille esitettyjen todisteiden perusteella.

42      Jos pääasiallisen toimituksen täyttämispaikkaa ei voida määrittää, kullakin toimituspaikalla on riittävän läheinen yhteys riita-asian tosiseikastoon ja näin ollen merkityksellinen liittymä tuomioistuimen toimivallan kannalta. Tällaisessa tapauksessa kantaja voi haastaa vastaajan valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimeen asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan perusteella.

43      Tällaisen kantajalle annetun valinnan mahdollisuuden perusteella kantaja kykenee vaivattomasti yksilöimään sen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi hän voi saattaa asiansa, ja vastaaja kykenee kohtuullisesti ennakoimaan, missä tuomioistuimessa häntä vastaan voidaan nostaa kanne.

44      Tätä päätelmää ei horjuta se, että vastaaja ei voi ennakoida, missä kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimessa häntä vastaan voidaan nostaa kanne, koska häntä suojataan riittävästi sillä, että tarkasteltavana olevaa säännöstä sovellettaessa hänet voidaan tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja, haastaa vain sellaiseen kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimeen, jonka tuomiopiirissä hän on toimittanut tavaroita.

45      Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen esitettyyn kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kyseistä säännöstä voidaan soveltaa tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen tutkimaan kaikki irtaimen tavaran kauppasopimukseen perustuvat kanteet on se tuomioistuin, jonka tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla täytetään pääasiallinen toimitus, joka puolestaan on määritettävä taloudellisten arviointiperusteiden nojalla. Mikäli ei ole määrääviä tekijöitä sen paikkakunnan toteamiseksi, jolla pääasiallinen toimitus täytetään, kantaja voi nostaa vastaajaa vastaan kanteen valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa.

 Oikeudenkäyntikulut

46      Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kyseistä säännöstä voidaan soveltaa tilanteessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on useita toimituspaikkoja. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen tutkimaan kaikki irtaimen tavaran kauppasopimukseen perustuvat kanteet on se tuomioistuin, jonka tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla täytetään pääasiallinen toimitus, joka puolestaan on määritettävä taloudellisten arviointiperusteiden nojalla. Mikäli ei ole määrääviä tekijöitä sen paikkakunnan toteamiseksi, jolla pääasiallinen toimitus täytetään, kantaja voi nostaa vastaajaa vastaan kanteen valitsemansa toimituspaikan tuomioistuimessa.

Allekirjoitukset


* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Top