EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0168

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14 päivänä syyskuuta 2004.
Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivit 89/655/ETY ja 95/63/EY - Virheellinen täytäntöönpano - Ylimääräinen mukauttamisaika.
Asia C-168/03.

European Court Reports 2004 I-08227

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:525

Asia C-168/03

Euroopan yhteisöjen komissio

vastaan

Espanjan kuningaskunta

 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivit 89/655/ETY ja 95/63/EY – Virheellinen täytäntöönpano – Ylimääräinen mukauttamisaika

Tuomion tiivistelmä

Sosiaalipolitiikka – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu direktiivi 89/655 – Mukauttaminen vähimmäisvaatimuksiin – Käytössä olevat työvälineet – Ylimääräisen mukauttamisajan myöntäminen – Edellytykset

(Neuvoston direktiivin 89/655, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 95/63, 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja liitteessä I olevan 1 kohdan 2 alakohta)

Työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 89/655, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 95/63, liitteessä I olevan 1 kohdan toinen alakohta, jonka mukaan siinä esitetyillä vähimmäisvaatimuksilla, sikäli kuin niitä sovelletaan käytössä oleviin työvälineisiin, ei välttämättä edellytetä samoja toimenpiteitä kuin uusia työvälineitä koskevilla olennaisilla vaatimuksilla, on ymmärrettävä siten, että sillä muutetaan myös tietyssä määrin direktiivin 89/655 sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ulottuvuutta, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, jolla velvoitetaan työnantaja hankkimaan tai käyttämään työvälineitä, jotka täyttävät direktiivin liitteessä annetut vähimmäisvaatimukset viimeistään neljän vuoden kuluttua 31 päivästä joulukuuta 1992, jos nämä työvälineet on annettu yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön jo ennen kyseistä päivää.

Siten työvälineiden hyväksymistä käyttöön on 31.12.1996 jälkeen arvioitava niiden vähimmäisvaatimusten valossa, jotka on esitetty muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I ja joita on liitteessä olevan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan sovellettava niiden osalta. Sikäli kuin mainitussa säännöksessä säädetään, että kun kyse on tällaisista välineistä, vähimmäisvaatimuksilla ei edellytetä välttämättä samoja toimenpiteitä kuin uusia välineitä koskevilla olennaisilla vaatimuksilla, on säännöstä tulkittava niin, että siinä lisätään teknisten ratkaisujen valintamahdollisuuksia, jos toteutetut toimenpiteet riittävät varmistamaan mainituissa vaatimuksissa tavoitellun suojan.

Sellaisella kansallisella lainsäädännöllä, jossa ei viitata lainkaan muutetun direktiivin 89/855 liitteessä I oleviin sääntöihin ja jolla tästä syystä todellisuudessa myönnetään ylimääräinen mukauttamisaika työvälineille, jotka ovat olleet yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käytettävissä jo ennen 27.8.1997, ei varmisteta vaaditulla tavalla selvästi ja täsmällisesti mainitun direktiivin täytäntöönpanoa.

(ks. 33–38 kohta)
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä syyskuuta 2004 (*)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivit 89/655/ETY ja 95/63/EY – Virheellinen täytäntöönpano – Ylimääräinen mukauttamisaika

Asiassa C-168/03,

jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta,

joka on nostettu 11.4.2003 ,

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään I. Martínez del Peral, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

Espanjan kuningaskunta, asiamiehenään L. Fragua Gadea, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja N. Colneric (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,

kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 30.3.2004  pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1        Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut EY 10 ja EY 249 artiklan sekä työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/655/ETY (EYVL L 393, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna 5.12.1995 annetulla neuvoston direktiivillä 95/63/EY (EYVL L 335, s. 28; jäljempänä muutettu direktiivi 89/655), 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on työntekijöiden käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 18.7.1997 annetun kuninkaan asetuksen nro 1215/1997 (BOE nro 188, 7.8.1997, s. 24063; jäljempänä kuninkaan asetus) ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentissa säätänyt ylimääräisestä mukauttamisajasta sellaisten työvälineiden osalta, jotka on annettu yrityksen ja/tai laitoksen työntekijöiden käyttöön ennen 27.8.1997.

 Asiaa koskevat oikeussäännöt

 Yhteisön lainsäädäntö

2        Direktiivin 89/655 4 artiklassa, jonka otsake on ”Työvälineitä koskevat säännökset”, säädetään seuraavaa:

”1.      Työnantajan tulee, tämän rajoittamatta 3 artiklan soveltamista, hankkia tai käyttää:

a)      työvälineitä, jos ne on annettu yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön ensimmäistä kertaa 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen, jotka ovat:

i)      sovellettavien ja asiaa koskevien yhteisön direktiivien säännösten mukaisia; tai

ii)      jos mitään muuta yhteisön direktiiviä ei sovelleta tai sovelletaan vain osittain, liitteessä asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaisia;

b)      työvälineitä, jotka täyttävät liitteessä annetut vähimmäisvaatimukset viimeistään neljän vuoden kuluttua 31 päivästä joulukuuta 1992, jos nämä työvälineet on annettu yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön jo ennen kyseistä päivää.

– – .”

3        Direktiivin 89/655 liitteessä, jonka otsake on ”Vähimmäisvaatimukset, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdassa”, säädetään seuraavaa:

”1.      Yleinen huomautus

Tässä liitteessä asetettuja velvoitteita sovelletaan direktiivin määräykset huomioon ottaen silloin, kun kyseessä oleviin työvälineisiin liittyy vastaavat vaarat.

2.      Yleiset työvälineisiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset

– –

3.      Erikoistyövälineisiin sovellettavat täydentävät vähimmäisvaatimukset,

kuten on mainittu direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa.”

4        Direktiivin 89/655 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Neuvosto antaa liitteeseen tehtävän lisäyksen, joka koskee erikoistyövälineisiin sovellettavia täydentäviä vähimmäisvaatimuksia ja jota tarkoitetaan liitteen 3 kohdassa, perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.”

5        Direktiivin 89/655 10 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”

6        Direktiivin 95/63, jolla on muutettu direktiiviä 89/655, johdanto-osan neljännen perustelukappaleen mukaan ”– – on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä helpottaakseen tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanoa yrityksissä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä; näihin toimenpiteisiin voivat kuulua talouselämän eri sektoreille mukautetut koulutus- ja tiedotustoimet”.

7        Direktiivin 95/63 liitteessä I säädetään seuraavaa:

”Muutetaan liitettä, josta tulee direktiivin 89/655/ETY liite I, seuraavasti:

1)      Täydennetään yleinen huomautus uudella alakohdalla seuraavasti:

’Jäljempänä esitetyt vähimmäisvaatimukset, jos niitä sovelletaan käytössä oleviin työvälineisiin, eivät välttämättä edellytä samoja toimenpiteitä kuin uusia työvälineitä koskevat olennaiset vaatimukset.’

– – ”

8        Muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I oleva 3 kohta sisältää luettelon erikoistyövälineisiin sovellettavista täydentävistä vähimmäisvaatimuksista.

9        Direktiivin 95/63 1 artiklan 1 alakohdan a ja b alakohdassa on muutettu direktiivin 89/655 4 artiklaa seuraavasti:

”a)      lisätään 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaan ja b alakohtaan sanan ’liitteessä’ jälkeen luku ’I’,

b)      lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

’c) poiketen siitä, mitä a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdassa säädetään, sellaisia erikoistyövälineitä, joita koskevat liitteen I 3 kohdan vaatimukset ja jotka jo on annettu työntekijöiden käyttöön yrityksessä ja/tai laitoksessa 5 päivänä joulukuuta 1998 ja jotka ovat viimeistään neljä vuotta kyseisen päivämäärän jälkeen liitteessä määrättyjen vähimmäisvaatimusten mukaiset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan i alakohdan soveltamista’.”

10      Direktiivin 95/63 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 5 päivänä joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”

11      EY:n perustamissopimuksen 191 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen (josta on tullut EY 254 artiklan 2 kohdan toinen virke) mukaisesti direktiivi 95/63 on tullut voimaan 19.1.1996.

 Kansallinen lainsäädäntö

12      Kuninkaan asetuksen, joka on tullut voimaan 27.8.1997, ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Ainoa siirtymäsäännös. Työvälineiden mukautus.

1.      Työvälineet, jotka ovat työntekijöiden käytettävissä yrityksessä tai liikkeessä tämän kuninkaan asetuksen voimaantuloaikana, on mukautettava liitteessä I olevan 1 kohdan vaatimuksiin kahdentoista kuukauden määräajassa mainitusta voimaantulosta.

Kuitenkin silloin, kun tietyillä aloilla ei alan työvälineitä koskevien erityisten objektiivisten ja riittävästi perusteltujen olosuhteiden vuoksi kyetä noudattamaan edellisessä kohdassa säädettyä määräaikaa, työviranomainen voi edustavimpien alan yritysten järjestöjen perustellusta hakemuksesta ja kuultuaan tämän saman sektorin edustavimpia ammattijärjestöjä hyväksyä poikkeuksellisesti työvälineiden mukauttamissuunnitelman, jonka kesto on enintään viisi vuotta ja määräytyy sen objektiivisen olosuhteen, johon on vedottu, vakavuuden, vaikutuksen ja merkityksen mukaan. Kyseinen suunnitelma on esitettävä työviranomaiselle enintään yhdeksän kuukauden määräajassa tämän kuninkaan asetuksen voimaantulosta ja hyväksyttävä enintään kolmen kuukauden määräajassa, jonka päättymisen jälkeen se, että nimenomaista päätöstä ei ole tehty, vastaa hakemuksen hylkäämistä.

Niiden yritysten, joita asia koskee, mukauttamissuunnitelman täytäntöönpano tapahtuu siten, että kyseisten yritysten on tehtävä työviranomaiselle suunnitelman hyväksymistä koskeva hakemus, johon on liitettävä työntekijöiden edustajien lausunto ja jossa on mainittava niiden teknisten ongelmien vakavuus, vaikutus ja merkitys, jotka estävät säädetyn määräajan noudattamisen, sekä yksityiskohtaiset tiedot mukauttamisesta ja vaihtoehtoisista ehkäisevistä toimenpiteistä, joilla varmistettaisiin kyseessä olevien työpisteiden olosuhteet turvallisuuden ja terveyden suojaamisen osalta.

– – ”

13      Kuninkaan asetuksen liitteessä I oleva 1 kohta vastaa muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I olevaa 1 kohtaa.

 Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely

14      Asiassa C-79/95, komissio vastaan Espanja, 26.9.1996 antamassaan tuomiossa (Kok. 1996, s. I-4679) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Espanjan kuningaskunta ei ollut noudattanut direktiivin 89/655 10 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ollut asetetussa määräajassa antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

15      Elokuussa 1997 Espanjan viranomaiset lähettivät komissiolle kuninkaan asetuksen säädöstekstin.

16      Koska komissio katsoi, että kuninkaan asetuksen ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentti oli direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastainen, koska siinä säädettiin ylimääräisestä mukauttamisajasta sellaisten työvälineiden osalta, jotka on annettu yrityksen ja/tai liikkeen työntekijöiden käytettäväksi ennen 27.8.1997, komissio aloitti EY 226 artiklan mukaisen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn. Kehotettuaan Espanjan kuningaskuntaa esittämään huomautuksensa, komissio antoi 1.7.2002 perustellun lausunnon, jossa se kehotti tätä jäsenvaltiota toteuttamaan lausunnon noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden kuukauden kuluessa lausunnon tiedoksiantamisesta.

17      Koska komissio katsoi, että Espanjan hallituksen esittämien huomautusten perusteella ilmeni, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkui edelleen, se päätti nostaa tämän kanteen.

 Kanne

 Asianosaisten lausumat

18      Komissio väittää, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut kaikkia muutetun direktiivin 89/655 ja erityisesti tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan kahdella perusteella: ensiksi Espanjan kuningaskunta on kuninkaan asetuksen ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentissa myöntänyt yrityksille kahdentoista kuukauden ylimääräisen mukauttamisajan; toiseksi Espanjan kuningaskunta on myöntänyt saman momentin toisessa, kolmannessa ja neljännessä kohdassa yrityksille tähän määräaikaan lisättävän viiden vuoden ylimääräisen ajan. Komissio ilmoittaa kuitenkin, ettei se pidä tiukasti kiinni ensimmäisestä väitteestä.

19      Komission mukaan muutetun direktiivin liitteessä I olevan 1 kohdan toisessa alakohdassa ei missään tapauksessa mahdollisteta uusien määräaikojen soveltamista tiettyihin jo käytössä oleviin välineisiin.

20      Espanjan hallitus vastaa, että sen mukaan komission ei ole tarpeen jatkaa väitteidensä ajamista, sillä kyseiset suunnitelmat ovat 27.8.2003 lukien vanhentuneita, koska mukauttamissuunnitelmille säädetty enintään viiden vuoden ylimääräinen määräaika on tällöin umpeutunut.

21      Lisäksi tällaisia suunnitelmia ei Espanjan hallituksen mukaan pitäisi pitää ylimääräisen määräajan myöntämisenä espanjalaisille yrityksille muutetun direktiivin 89/655 täytäntöönpanoa varten.

22      Mukauttamissuunnitelmien hyväksyminen näet edellyttää Espanjan hallituksen mukaan sitä, että hyväksymistä hakenut yritys toteuttaa työvälineiden mukauttamisajan kuluessa erityisiä ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla työntekijöille taataan kuninkaan asetuksessa vaadittu eli mainitussa direktiivissä vaadittua turvallisuuden tasoa vastaava turvallisuuden taso.

23      Espanjan hallituksen mukaan mukauttamissuunnitelmia koskeva lupamenettely perustuu kuninkaan asetuksen liitteessä I olevaan alustavaan huomautukseen, joka vastaa sanatarkasti muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I olevaa alustavaa huomautusta.

 Yhteisön tuomioistuimen arviointi asiasta

24      Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sen arvioiminen, onko jäsenvaltio jättänyt noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, on tehtävä ottaen huomioon jäsenvaltion tilanne sellaisena kuin se on perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä, eikä yhteisöjen tuomioistuin ota huomioon tämän jälkeen tapahtuneita muutoksia (ks. mm. asia C-103/00, komissio v. Kreikka, tuomio 30.1.2002, Kok. 2002, s. I-1147, 23 kohta ja asia C-209/02, komissio v. Itävalta, tuomio 29.1.2004, 16 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen päättyisi mainitun määräajan päättymisen jälkeen, kanteen ajamiseen on edelleen se intressi, että tällä tavoin voidaan saada vahvistettua peruste jäsenvaltion mahdolliselle vastuulle niitä kohtaan, joiden oikeudet perustuvat tähän jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen (ks. mm. asia 154/85, komissio v. Italia, tuomio 17.6.1987, Kok. 1987, s. 2717, 6 kohta ja asia C-299/01, komissio v. Luxemburg, tuomio 20.6.2002, Kok. 2002, s. I-5899, 11 kohta).

25      Tässä tapauksessa on kiistatonta, että perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä 1.9.2002 mukauttamissuunnitelmien järjestelmä ei ollut vielä lakannut olemasta.

26      On siis tutkittava, oliko mainittu järjestelmä tähän aikaan yhteensopiva Espanjan kuningaskunnan muutetun direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten velvoitteiden kanssa.

27      Direktiivin 89/655, sellaisena kuin se oli alun perin, 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla jo ennen 31.12.1992 yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön annettujen työvälineiden oli täytettävä tämän saman direktiivin liitteessä annetut vähimmäisvaatimukset viimeistään neljän vuoden kuluttua tästä päivästä eli 31.12.1996.

28      Niin ollen direktiivin 89/655 alkuperäisen sanamuodon mukaan näitä välineitä ei olisi saanut käyttää 1.1.1997 lukien, elleivät ne olisi olleet liitteessä tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten mukaisia.

29      Direktiivi 95/63 tuli kuitenkin voimaan 19.1.1996 eli ennen tätä ajankohtaa.

30      Direktiivin 89/655 uudessa 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että poiketen siitä, mitä saman artiklan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdassa säädetään, sellaisten erikoistyövälineiden, joita koskevat liitteessä I olevan 3 kohdan vaatimukset ja jotka jo on annettu työntekijöiden käyttöön yrityksessä ja/tai laitoksessa 5.12.1998, on oltava liitteessä määrättyjen vähimmäisvaatimusten mukaiset viimeistään neljä vuotta kyseisen päivämäärän jälkeen.

31      Komission kanne on kuitenkin ymmärrettävä siten, että se koskee ainoastaan sellaisia tilanteita, jotka eivät liity muutetun direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyyn poikkeukseen.

32      Muutetun direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen työvälineiden osalta on määriteltävä saman direktiivin liitteessä I olevan 1 kohdan toisen alakohdan ulottuvuus.

33      Tämän säännöksen mukaan muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I esitetyillä vähimmäisvaatimuksilla, sikäli kuin niitä sovelletaan käytössä oleviin työvälineisiin, ei välttämättä edellytetä samoja toimenpiteitä, kuin uusia työvälineitä koskevilla olennaisilla vaatimuksilla.

34      Mainittu säännös on ymmärrettävä siten, että sillä muutetaan myös tietyssä määrin direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ulottuvuutta. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 18 kohdassa todennut, siinä annetaan jäsenvaltioille oikeus antaa säännöksiä, joiden mukaan käytössä olevia työvälineitä, jotka asiallisesti ”eivät välttämättä [vastaa] samoja” vaatimuksia kuin uudet työvälineet, saadaan edelleen käyttää 31.12.1996 jälkeen.

35      Työvälineiden hyväksymistä käyttöön on arvioitava niiden vähimmäisvaatimusten valossa, jotka on esitetty muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I ja joita on liitteessä olevan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan sovellettava niiden osalta. Sikäli kuin mainitussa säännöksessä säädetään, että kun kyse on tällaisista välineistä, vähimmäisvaatimuksilla ei edellytetä välttämättä samoja toimenpiteitä kuin uusia välineitä koskevilla olennaisilla vaatimuksilla, on säännöstä tulkittava niin, että siinä mahdollistetaan teknisten ratkaisujen vapaampi valinta, jos toteutetut toimenpiteet riittävät varmistamaan mainituissa vaatimuksissa tavoitellun suojan.

36      Tältä osin on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, kun on kyse direktiivin saattamisesta osaksi jäsenvaltion kansallista oikeusjärjestystä, on välttämätöntä, että kansallisessa oikeudessa taataan tosiasiallisesti direktiivin täysimääräinen soveltaminen, että tästä kansallisesta oikeudesta johtuva oikeudellinen tilanne on riittävän täsmällinen ja selvä ja että edunsaajat ovat tietoisia kaikista oikeuksistaan ja voivat tarpeen vaatiessa toteuttaa ne kansallisissa tuomioistuimissa (ks. mm. asia C-365/93, komissio v. Kreikka, tuomio 23.3.1995, Kok. 1995, s. I-499, 9 kohta ja asia C-65/01, komissio v. Italia, tuomio 10.4.2003, Kok. 2003, s. I-3655, 20 kohta).

37      On totta, että tässä tapauksessa mukauttamissuunnitelmien soveltamisen edellytyksenä on kyseessä olevien työpisteiden asianmukaisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien olosuhteiden takaamiseksi toteutettavien vaihtoehtoisten ehkäisevien toimenpiteiden olemassaolo. Tässä yhteydessä ei kuninkaan asetuksessa kuitenkaan viitata lainkaan muutetun direktiivin 89/855 liitteessä I oleviin sääntöihin. Ainoastaan mainitun asetuksen ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentin ensimmäisessä kohdassa viitataan asetuksen liitteeseen I, joka vastaa muutetun direktiivin 89/655 liitettä I. Sitä seuraavissa kohdissa, joissa poiketen ensimmäisestä kohdasta perustetaan mukauttamissuunnitelmien järjestelmä, sitä vastoin ei viitata siihen. Näin ollen kuninkaan asetus ei ole tämän järjestelmän yhteydessä riittävän täsmällinen käytössä olevia työvälineitä koskevien muutetun direktiivin 89/655 liitteessä I olevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanon osalta.

38      Ottaen huomioon sen, että tästä syystä mainitun asetuksen ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentin toinen ja kolmas kohta eivät vastaa muutetun direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, luettuna yhdessä direktiivin liitteen I kanssa, seuraavia vaatimuksia, Espanjan kuningaskunta on todellisuudessa myöntänyt ylimääräisen mukauttamisajan työvälineille, jotka ovat olleet yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käytettävissä jo ennen 27.8.1997.

39      Näin ollen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut muutetun direktiivin 89/655 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on työntekijöiden käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun kuninkaan asetuksen ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentissa säätänyt ylimääräisestä mukauttamisajasta sellaisten työvälineiden osalta, jotka on annettu yrityksen ja/tai laitoksen työntekijöiden käyttöön ennen 27.8.1997.

 Oikeudenkäyntikulut

40      Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska komissio on vaatinut Espanjan kuningaskunnan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska Espanjan kuningaskunta on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/655/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 5.12.1995 annetulla neuvoston direktiivillä 95/63/EY, 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on työntekijöiden käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 18.7.1997 annetun kuninkaan asetuksen nro 1215/1997 ainoan siirtymäsäännöksen 1 momentissa säätänyt ylimääräisestä mukauttamisajasta sellaisten työvälineiden osalta, jotka on annettu yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön ennen 27.8.1997.

2)      Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset


* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Top