EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999TO0013(01)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen puheenjohtajan määräys 30 päivänä kesäkuuta 1999.
Pfizer Animal Health SA/NV vastaan Euroopan unionin neuvosto.
Välitoimimenettely - Asetuksen (EY) N:o 2821/98 täytäntöönpanon lykkääminen - Virginiamysiinin poistaminen hyväksyttyjen lisäaineiden luettelosta - Direktiivi 70/524/ETY - Kiireellisyys - Intressivertailu.
Asia T-13/99 R.

European Court Reports 1999 II-01961

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:130

61999B0013(01)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen puheenjohtajan määräys 30 päivänä kesäkuuta 1999. - Pfizer Animal Health SA/NV vastaan Euroopan unionin neuvosto. - Välitoimimenettely - Asetuksen (EY) N:o 2821/98 täytäntöönpanon lykkääminen - Virginiamysiinin poistaminen hyväksyttyjen lisäaineiden luettelosta - Direktiivi 70/524/ETY - Kiireellisyys - Intressivertailu. - Asia T-13/99 R.

Oikeustapauskokoelma 1999 sivu II-01961


Tiivistelmä

Avainsanat


1 Välitoimet - Tutkittavaksi ottamisen edellytykset - Pääasiaa koskevan kanteen tutkittavaksi ottamisella ei ole merkitystä välitoimimenettelyssä - Rajat

(EY:n perustamissopimuksen 185 ja 186 artikla (joista on tullut EY 242 ja EY 243 artikla); ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 1 kohta)

2 Välitoimet - Täytäntöönpanon lykkääminen - Välitoimien myöntämisedellytykset - Kiireellisyys - Vakava ja korjaamaton vahinko - Taloudellinen vahinko - Kantajana olevan yhtiön taloudellinen tilanne - Sen konsernin tilanteen huomioonottaminen, johon yritys kuuluu

(EY:n perustamissopimuksen 185 ja 186 artikla (joista on tullut EY 242 ja EY 243 artikla); ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

3 Välitoimet - Täytäntöönpanon lykkääminen - Myöntämisedellytykset - Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu - Kansanterveyden suojelun ensisijainen asema taloudellisiin seikkoihin nähden

(EY:n perustamissopimuksen 185 ja 186 artikla (joista on tullut EY 242 ja EY 243 artikla); ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

Tiivistelmä


1 Kysymystä pääasiaa koskevan kanteen tutkittavaksi ottamisesta ei periaatteessa pidä tutkia välitoimimenettelyssä, jottei se vaikuta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisuun pääasian osalta. Kun esitetään väite siitä, että kanteen, johon välitoimihakemus liittyy, tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, saattaa kuitenkin osoittautua tarpeelliseksi todeta, onko olemassa tiettyjä sellaisia seikkoja, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset ilmeisesti täyttyvät.

2 Välitoimihakemuksen kiireellisyyttä on arvioitava sen perusteella, onko asiassa tarpeen antaa väliaikainen ratkaisu, jotta vältyttäisiin siltä, että välitoimia pyytäneelle asianosaiselle aiheutuu vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa. Tämän asianosaisen kuuluu näyttää, että se ei voi odottaa pääasiassa annettavaa päätöstä kärsimättä seurauksiltaan vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa. Välitoimista päättävä tuomari voi tämän tutkimuksen yhteydessä ottaa huomioon tällaisen vahingon vain, jos vahinko voi kohdistua välitointa pyytäneen asianosaisen intresseihin. Ne vahingot, joita riidanalaisen toimen täytäntöönpanosta saattaa aiheutua muulle asianosaiselle, voidaan siten ottaa huomioon vain intressivertailun yhteydessä.

Varallisuusvahinkoa ei voida poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta pitää korjaamattomana tai edes vaikeasti korjattavissa olevana, koska vahinko voidaan myöhemmin korvata.

Siltä osin kuin on kyse väitteestä, jonka mukaan kantajana olevan yrityksen taloudelliselle elinkelpoisuudelle aiheutuu vahinkoa, joka voi vaarantaa sen olemassaolon, kantajan taloudellista tilannetta arvioitaessa huomioon voidaan ottaa erityisesti sen konsernin ominaisuudet, johon kantaja omistuspohjansa perusteella kuuluu.

3 Vertaillessaan toimen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevan hakemuksen yhteydessä asiaan liittyviä eri intressejä keskenään välitoimista päättävän tuomarin on ratkaistava, voidaanko sillä, että pääasian ratkaiseva tuomioistuin mahdollisesti kumoaa riidanalaisen toimen, muuttaa tämän toimen välittömällä täytäntöönpanolla aikaansaatava tilanne toiseksi, ja päinvastoin, estettäisiinkö toimen täytäntöönpanon lykkäämisellä toimen täysien oikeusvaikutusten toteutuminen, jos pääasian kanne hylättäisiin.

Kansanterveyden suojeluun liittyvät vaatimukset on asetettava ensisijaiseen asemaan taloudellisiin seikkoihin nähden. Lisäksi, kun esiintyy epävarmuutta siitä, onko olemassa ihmisten terveyteen kohdistuvaa vaaraa, tai siitä, minkä laajuinen tämä vaara on, toimielimet saavat toteuttaa suojatoimenpiteitä odottamatta, että näiden vaarojen olemassaolo ja vaarojen vakavuus osoitetaan täysin.

Siten on siis hylättävä hakemus asetuksen N:o 2821/98 täytäntöönpanon lykkäämisestä. Asetus koskee virginiamysiinin kaltaisen antibiootin poistamista sellaisten lisäaineiden luettelosta, joiden sisällyttäminen eläinrehuihin on sallittu yhteisössä, ja on olemassa riski, että tällainen käyttö kasvattaa mikrobilääkeresistenssiä ihmislääkinnässä vakavin seurauksin ihmisten terveydelle.

Top