EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0738

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifikaatio)

COM/2023/738 final

Bryssel 27.11.2023

COM(2023) 738 final

2023/0421(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.Komissio pitää Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tärkeänä unionin lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, jotta siitä saataisiin yksiselitteisempää ja paremmin kansalaisten saatavilla olevaa. Kansalaiset saisivat näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.

Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein huomattavilta osin muutettuja säännöksiä ei ole koottu yhteen, vaan niitä on etsittävä sekä alkuperäisestä säädöksestä että siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Voimassa olevien säännösten selvittämiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava suurta määrää säädöksiä.

Useita kertoja muutetut säädökset on tästä syystä kodifioitava, jotta oikeus olisi selkeää ja avointa.

2.Komissio on 1 päivänä huhtikuuta 1987 tekemällään päätöksellä 1 antanut henkilöstölleen ohjeet toteuttaa säädösten kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisäksi korostanut, että tämä on vähimmäissääntö, sillä säännösten selkeyden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi yksiköiden olisi pyrittävä kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit mahdollisimman lyhyin väliajoin.

3.Tämä vahvistettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä 2 , joissa korostettiin kodifioinnin merkitystä, koska sillä taataan oikeusvarmuus tiettynä ajankohtana tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan unionin säädösten tavanomaista hyväksymismenettelyä.

Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti.

4.Tällä ehdotuksella on tarkoitus kodifioida yhtenäisestä menettelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklankohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 3 . Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset 4 . Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset.

5.Kodifiointiehdotus on laadittu 24 virallisella kielellä direktiivin 2004/37/EY ja sen muuttamisesta annettujen säädösten alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on laatinut Euroopan unionin julkaisutoimisto tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen. Siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuus esitetään kodifioidun direktiivin liitteessä VI.

ê 2022/431 1 artiklan 1 alakohta

2023/0421 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ê 2004/37/EY (mukautettu)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan Ö unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Õ ja erityisesti sen Ö 153 Õ artiklan 2 kohdan Ö b alakohta yhdessä 153 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa Õ,

ottavat huomioon Ö Euroopan Õ komission ehdotuksen,

Ö sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille, Õ

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 5 ,

Ö ottavat huomioon Õ alueiden komitean Ö lausunnon 6  Õ,

noudattavat Ö tavallista lainsäätämisjärjestystä Õ,

sekä katsovat seuraavaa:

ê 

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/37/EY 7 on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin 8 . Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

ê 2022/431 johdanto-osan 1 kappale (mukautettu)

(2)Ö Tämän Õ direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille Ö tai lisääntymiselle vaarallisille aineille työpaikalla Õ. Ö Tässä Õ direktiivissä säädetään syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden Ö ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden Õ työperäiseen altistumiseen liittyviltä vaaroilta suojelun yhtenäisestä tasosta yleisillä periaatteilla, joilla jäsenvaltiot voivat varmistaa vähimmäisvaatimusten johdonmukaisen soveltamisen. Näiden vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on suojella työntekijöitä unionin tasolla. Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia säännöksiä.

ê 2022/431 johdanto-osan 2 kappale (mukautettu)

(3)Ö Tässä Õ direktiivissä asetetaan työntekijöiden suojelua kaikkialla unionissa koskevia vähimmäisvaatimuksia ja siten Ö luodaan Õ selkeyttä ja autetaan luomaan talouden toimijoille tasapuolisemmat toimintaedellytykset aloilla, joilla kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita käytetään, mikä osoittaa, miten tärkeää unionin toiminta tällä alalla on.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 3 kappale (mukautettu)

(4)Tämä direktiivi on erityisdirektiivi, jota tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/391/ETY 9 16 artiklan 1 kohdassa. Mainitun direktiivin säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan työntekijöiden altistumiseen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille Ö tai lisääntymiselle vaarallisille aineille Õ, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien tiukempien säännösten ja/tai erityissäännösten soveltamista.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 5 kappale

(5)Lisääntymissolun perimän muutoksia aiheuttavat aineet voivat aiheuttaa pysyviä muutoksia lisääntymissolun geneettisen materiaalin määrään tai rakenteeseen, mikä voi johtaa solun fenotyyppisten ominaisuuksien muutoksiin, jotka voivat siirtyä syntyviin tytärsoluihin.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 6 kappale

(6)Lisääntymissolun perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla on toimintamekanisminsa vuoksi todennäköisesti syöpää aiheuttavia vaikutuksia.

ê 2022/431 johdanto-osan 3 kappale (mukautettu)

(7)Uusimman tieteellisen näytön mukaan lisääntymiselle vaarallisilla aineilla voi olla haitallisia vaikutuksia aikuisten miesten ja naisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehitykseen. Syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tavoin lisääntymiselle vaaralliset aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, joilla voi olla vakavia ja peruuttamattomia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen.

ê 2022/431 johdanto-osan 4 kappale (mukautettu)

(8)Useimmille lisääntymiselle vaarallisille aineille on mahdollista määrittää tieteellisesti tasot, joita vähäisempi altistuminen ei aiheuttaisi terveyshaittoja. Ö Tässä Õ direktiivissä säädettyjä vaatimuksia mahdollisimman vähäisestä altistumisesta olisi sovellettava ainoastaan niihin lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, joille ei ole mahdollista määrittää turvallista altistumistasoa ja jotka on liitteen III huomautussarakkeessa yksilöity aineiksi, joilla ei ole kynnysarvoa. Kaikkien muiden lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta työnantajien olisi varmistettava, että työntekijöiden altistumiseen liittyvät riskit minimoidaan.

ê 2022/431 johdanto-osan 5 kappale (mukautettu)

(9)Uusimpien tieteellisten tietojen mukaan tietyissä tapauksissa voidaan tarvita biologisia raja-arvoja työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta joillekin syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille.

ê 2022/431 johdanto-osan 6 kappale

(10)Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 10 , josta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat yhteisen julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa 17 päivänä marraskuuta 2017, periaatteessa 10 vahvistetaan työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen, mihin kuuluu suojelu altistumiselta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille työpaikalla.

ê 2022/431 johdanto-osan 7 kappale (mukautettu)

(11)Sitovat työperäisen altistumisen raja-arvot ovat tärkeä osa Ö tällä Õ direktiivillä vahvistettuja yleisiä työsuojelujärjestelyjä, eikä niitä saa ylittää. Raja-arvot ja muut niihin suoraan liittyvät säännökset olisi vahvistettava kaikille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille, joiden osalta tämä on mahdollista käytettävissä olevan tiedon, myös ajantasaisen tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella.

ê 2022/431 johdanto-osan 8 kappale (mukautettu)

(12)Perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja useimmille syöpää aiheuttaville aineille ei ole tieteellisesti mahdollista määrittää tasoja, joita vähäisempi altistuminen ei aiheuttaisi terveyshaittoja. Vaikka altistumista syöpää aiheuttaville aineille ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille työpaikalla koskevien raja-arvojen vahvistaminen Ö tässä Õ direktiivissä ei kokonaan poista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, jotka syntyvät niille altistumisesta työssä (jäännösriski), sillä kuitenkin osaltaan vähennetään merkittävästi tällaisesta altistumisesta aiheutuvia riskejä Ö tässä direktiivissä vahvistetulla Õ vaiheittaisella ja tavoiteasetteluun perustuvalla lähestymistavalla.

ê 2022/431 johdanto-osan 9 kappale (mukautettu)

(13)Sitovat työperäisen altistumisen raja-arvot eivät vaikuta muihin Ö tämän Õ direktiivin mukaisiin työnantajien velvoitteisiin, kuten syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden vähentämiseen työpaikalla, sen estämiseen tai vähentämiseen, että työntekijät altistuvat syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille, eikä toimenpiteisiin, joita olisi tätä varten toteutettava. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen ja lisääntymiselle vaarallisen aineen korvaaminen aineella, seoksella tai menetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai joka on vähemmän vaarallinen työntekijöiden terveydelle, suljetun järjestelmän käyttö tai muut sellaiset toimenpiteet, joilla pyritään alentamaan työntekijöiden altistumistasoa.

ê 2022/431 johdanto-osan 10 kappale (mukautettu)

(14)Työntekijöiden olisi saatava riittävää ja asianmukaista koulutusta, jos he altistuvat tai voivat altistua syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, myös sellaisille, joita on tietyissä vaarallisissa lääkkeissä. Koulutusta, jota työnantaja on velvollinen antamaan Ö tämän Õ direktiivin nojalla, olisi mukautettava uusien tai muuttuneiden vaarojen huomioimiseksi, erityisesti kun työntekijät altistuvat uusille tai useille erilaisille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, myös vaarallisiin lääkkeisiin sisältyville, tai kun työhön liittyvissä olosuhteissa tapahtuu muutos.

ê 2022/431 johdanto-osan 11 kappale (mukautettu)

(15)Tietyt vaaralliset lääkkeet sisältävät yhtä tai useampaa ainetta, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 11 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B), perimän muutoksia aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) tai lisääntymiselle vaarallisen aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne kuuluvat Ö tämän Õ direktiivin soveltamisalaan. Työntekijöiden, työnantajien ja valvontaviranomaisten ei kuitenkaan ole helppoa saada selkeää ja ajantasaista tietoa siitä, täyttääkö jokin lääke kyseiset kriteerit. Jotta voidaan varmistaa Ö tämän Õ direktiivin asianmukainen täytäntöönpano ja selkeyttää kyseisten vaarallisten lääkkeiden käyttöä ja niiden käsittelyyn liittyviä vaaroja, työnantajia on autettava erilaisin toimin yksilöimään niitä. Komission on työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä 2021–2027 28 päivänä kesäkuuta 2021 julkaisemansa tiedonannon mukaisesti määrä antaa ohjeet muun muassa koulutusta, menettelytapasääntöjä, valvontaa ja seurantaa varten työntekijöiden suojelemiseksi vaarallisille lääkkeille altistumiselta.

ê 2022/431 johdanto-osan 12 kappale (mukautettu)

(16) Tämän  direktiivin 3 artiklassa säädetyn vaaran arvioinnin osalta työnantajien olisi altistumista  tämän  direktiivin soveltamisalaan kuuluville vaarallisille lääkkeille arvioidessaan kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, ettei tällaisten lääkkeiden korvaamisvaatimuksesta aiheudu haittaa potilaan terveydelle.

ê 2022/431 johdanto-osan 13 kappale (mukautettu)

(17)Tällä direktiivillä vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua työpaikalla. Ö Tässä Õ direktiivissä olisi asetettava raja-arvoja käytettävissä olevan tiedon perusteella, mukaan lukien ajantasainen tieteellinen ja tekninen tieto, ja raja-arvojen olisi lisäksi perustuttava sosioekonomisten vaikutusten perusteelliseen arviointiin sekä altistumisen mittausta työpaikalla koskevien menetelmien ja tekniikkojen saatavuuteen. Kyseisiin tietoihin olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava tiedot työntekijöiden terveyteen kohdistuvista jäännösriskeistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1907/2006 12 perustetun Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitean (RAC) lausunnot ja 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyllä neuvoston päätöksellä 13 perustetun työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean (ACSH) lausunnot. Unionin tasolla julkisesti saataville asetetut jäännösriskiä koskevat tiedot ovat arvokkaita kaiken sen tulevan työn kannalta, jolla pyritään vähentämään vaaroja, jotka syntyvät työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille.

ê 2022/431 johdanto-osan 15 kappale

(18)Riskinarviointikomitean ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean suositusten mukaisesti, sikäli kuin se on mahdollista, hengitysteitse tapahtuvan altistumisen raja-arvot vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja tiettyjen syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta suhteessa lyhyempään vertailuaikaan, yleensä viidentoista minuutin aikapainotettuun keskiarvoon (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvot), jotta voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon lyhytaikaisesta altistumisesta johtuvia vaikutuksia.

ê 2022/431 johdanto-osan 16 kappale

(19)On myös tarpeen ottaa huomioon kaikkien syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden muut imeytymistiet kuin hengitysteitse tapahtuva imeytyminen, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi imeytyminen, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen suojelun taso. Muita huomautuksia vaarallisista aineista ja yhdisteistä esitetään asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 14 kappale

(20)Työntekijöiden suojeluun olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 15 kappale (mukautettu)

(21)Olisi toteutettava ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille Ö tai lisääntymiselle vaarallisille aineille Õ altistuvien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

ê 2022/431 johdanto-osan 26 kappale

(22)Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja on seurattava ja tarkistettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 kanssa. Erityisesti bentseenin osalta komissio arvioi tiiviissä yhteistyössä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean kanssa mahdollisuutta alentaa työperäisen altistumisen raja-arvoa entisestään ottaen huomioon riskinarviointikomitean vuonna 2018 antaman lausunnon ja asiaa koskevat mahdolliset uudet tiedot.

ê 2022/431 johdanto-osan 18 kappale (mukautettu)

(23)Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea oli riskinarviointikomitean lausunnon perusteella samaa mieltä siitä, että akryylinitriilin biologinen monitorointi olisi hyödyllistä. Tämä olisi otettava huomioon laadittaessa ohjeita biologisen monitoroinnin käytöstä käytännössä.

ê 2022/431 johdanto-osan 22 kappale (mukautettu)

(24)Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea oli riskinarviointikomitean lausunnon perusteella samaa mieltä siitä, että bentseenin biologinen monitorointi olisi hyödyllistä. Tämä olisi otettava huomioon laadittaessa ohjeita biologisen monitoroinnin käytöstä käytännössä.

ê 2019/983 johdanto-osan 18 kappale

(25)Biologisen raja-arvon asettaminen kadmiumille ja sen epäorgaanisille yhdisteille suojelisi työntekijöitä niiden systeemiseltä toksisuudelta, joka vaikuttaa pääasiassa munuaisiin ja luihin. Biomonitorointi voi näin ollen edistää työntekijöiden suojelua työpaikalla, mutta ainoastaan eräänä keinona täydentää ilmassa ja näin ollen työntekijän hengitysalueella olevien kadmiumin ja sen epäorgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien seurantaa. Komission olisi annettava käytännön ohjeet biomonitorointia varten.

ê 2019/130 johdanto-osan 9 kappale (mukautettu)

(26)ACSH on kolmikantainen elin, joka avustaa komissiota työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa, täytäntöönpanossa sekä arvioinnissa. ACSH hyväksyy kolmikantalausuntoja aloitteista, joilla on määrä asettaa unionin tasolla työperäisen altistumisen raja-arvot saatavilla olevan tiedon perusteella, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto sekä kyseisten aloitteiden sosiaalisia näkökohtia ja taloudellista toteutettavuutta koskevat tiedot.

ê 2019/130 johdanto-osan 19 kappale (mukautettu)

(27)Uusien tieteellisten todisteiden ja teknisen kehityksen valossa Ö trikloorietyleenin Õ raja-arvoja olisi seurattava erityisen tiiviisti.

ê 2019/130 johdanto-osan 24 kappale (mukautettu)

(28)European Network for Silican (NEPSI) perustamien järjestöjen allekirjoittama ”sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla” ja muut työmarkkinaosapuolten sopimukset, jotka tarjoavat sääntelytoimien lisäksi ohjausta ja välineitä tukemaan Ö tässä Õ direktiivissä vahvistettujen työnantajien velvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa, ovat arvokkaita välineitä sääntelytoimien täydentämiseksi. Komission olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia niiden itsenäisyyttä kunnioittaen tekemään tällaisia sopimuksia. Tällaisten sopimusten noudattamisen ei kuitenkaan tulisi johtaa oletukseen, että Ö tässä Õ direktiivissä vahvistettuja työnantajien velvoitteita noudatetaan. Tällaisten sopimusten säännöllisesti päivitettävä luettelo olisi julkaistava Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkkosivustolla.

ê 2017/2398 johdanto-osan 13 kappale (mukautettu)

(29)Ö Tämän Õ direktiivin 2004/37/EY liitteessä III asetettuja vinyylikloridimonomeeria ja kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava tuoreemman tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella. Kovapuupölyn ja pehmeäpuupölyn välistä erottelua olisi arvioitava tarkemmin kyseisessä liitteessä asetetun raja-arvon osalta, kuten kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea ja Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos suosittelevat.

ê 2017/2398 johdanto-osan 30 kappale

(30)Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea on viitannut lausunnoissaan useiden aineiden, kuten hengitettävän kiteisen piioksidipölyn, akryyliamidin ja 1,3-butadieenin, sitovien työperäisen altistumisen raja-arvojen tarkistusjaksoon. Komissio ottaa huomioon nämä lausunnot asettaessaan aineita tärkeysjärjestykseen tieteellistä arviointia varten.

ê 2017/2398 johdanto-osan 31 kappale

(31)Tulenkestävistä keraamisista kuiduista antamassaan lausunnossa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea totesi, että sitova työperäisen altistumisen raja-arvo on tarpeellinen, muttei saanut aikaan yhteistä kantaa raja-arvosta. Komission olisi näin ollen kannustettava työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa toimittamaan päivitetyn lausunnon tulenkestävistä keraamisista kuiduista, jotta päästäisiin sopuun yhteisestä kannasta tämän aineen raja-arvoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työskentelymenetelmiä ja työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta.

ê 2004/37/EY johdanto-osan 18 kappale (mukautettu)

(32)Tämä direktiivi ei  saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa  liitteessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,  ja tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä ,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoite

ê 2022/431 1 artiklan 2 alakohta

1. Tämän direktiivin päämääränä on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, mukaan lukien tällaisten vaarojen ehkäisy.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

Tässä direktiivissä asetetaan tätä alaa koskevat yksityiskohtaiset vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien raja-arvot.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta työntekijöihin, jotka altistuvat ainoastaan sellaiselle säteilylle, jota koskee Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

3. Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan koko 1 kohdassa tarkoitetulla alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten noudattamista.

ê 2014/27/EU 5 artiklan 1 alakohta

4. Asbestin osalta, jota käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/148/EY 14 , sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä, kun ne ovat työterveyden ja työturvallisuuden kannalta suotuisampia.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

ê 2014/27/EU 5 artiklan 2 alakohdan a alakohta

a)’syöpää aiheuttavalla aineella’

i)ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetut syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit;

ê 2014/27/EU 5 artiklan 2 alakohdan a alakohta

ii)tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettua ainetta, seosta tai prosessia taikka kyseisessä liitteessä tarkoitetussa prosessissa vapautuvaa ainetta tai seosta;

ê 2014/27/EU 5 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b)’perimän muutoksia aiheuttavalla aineella’ ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetut perimän muutoksia aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit;

ê 2022/431 1 artiklan 3 alakohdan a alakohta

c)’lisääntymiselle vaarallisella aineella’ ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetut lisääntymiselle vaarallisen aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit;

d)’kynnysarvottomalla lisääntymiselle vaarallisella aineella’ lisääntymiselle vaarallista ainetta, jolla ei ole työntekijöiden terveyden kannalta turvallista altistumistasoa ja joka on yksilöity tällaiseksi liitteen III huomautussarakkeessa;

e)’kynnysarvollisella lisääntymiselle vaarallisella aineella’ lisääntymiselle vaarallista ainetta, jolle on olemassa turvallinen altistumistaso, jota vähäisempi altistuminen ei aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle, ja joka on yksilöity tällaiseksi liitteen III huomautussarakkeessa;

ê 2022/431 1 artiklan 3 alakohdan b alakohta

f)’raja-arvolla’, jollei toisin täsmennetä, ilmassa työntekijän hengitysalueella olevan syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa suhteessa liitteessä III määritettyyn vertailuaikaan;

ê 2022/431 1 artiklan 3 alakohdan c alakohta

g)’biologisella raja-arvolla’ soveltuvassa biologisessa väliaineessa olevan asianomaisen tekijän, sen aineenvaihduntatuotteen tai vaikutusindikaattorin pitoisuuden rajaa;

h)’terveydentilan seurannalla’ yksittäisen työntekijän arviointia hänen terveydentilansa määrittämiseksi työssä esiintyville erityisille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumisen osalta.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

3 artikla

Soveltamisala — vaarojen määrittely ja arviointi

ê 2022/431 1 artiklan 4 alakohdan a alakohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua työnsä johdosta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille.

ê 2022/431 1 artiklan 4 alakohdan b alakohta

2. Kaikessa toiminnassa, jossa voi olla vaara altistua syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja kesto on määritettävä sen mahdollistamiseksi, että jokainen vaara työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset toimenpiteet toteutetaan.

Arviointi on uusittava säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

Työnantajan on pyynnöstä annettava vastuussa olevalle viranomaiselle tieto, jota on käytetty arvioinnin tekemiseen.

3. Vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki muut altistumistiet, kuten imeytyminen ihoon ja/tai ihon läpi.

ê 2022/431 1 artiklan 4 alakohdan c alakohta

4. Vaaraa arvioitaessa työnantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota jokaiseen vaaralle erityisen alttiiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan vaikutukseen, ja heidän on muun muassa otettava huomioon tarve olla käyttämättä sellaisia työntekijöitä alueilla, joilla he voivat joutua kosketuksiin syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kanssa.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

II JAKSO

TYÖNANTAJIEN VELVOLLISUUDET

4 artikla

Vähentäminen ja korvaaminen

ê 2022/431 1 artiklan 5 alakohta

1. Työnantajan on vähennettävä niin paljon kuin se on teknisesti mahdollista syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen käyttöä työpaikalla erityisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

2. Työnantajan on pyydettäessä annettava tutkimustensa tulokset asianomaiselle viranomaisille.

5 artikla

Altistumisen ehkäisy ja torjunta

1. Jos 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa, on työntekijöiden altistuminen ehkäistävä.

ê 2022/431 1 artiklan 6 alakohdan a alakohta (mukautettu)

2. Jos syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta ei ole teknisesti mahdollista korvata aineella, seoksella tai prosessilla, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta valmistetaan ja käytetään niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista suljetussa järjestelmässä.

3. Jos suljettu järjestelmä ei ole teknisesti mahdollinen, työnantajan on varmistettava, että taso, jolla työntekijät altistuvat syöpää aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia aiheuttavalle aineelle tai kynnysarvottomalle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle, vähennetään niin alhaiseksi kuin on teknisesti mahdollista.

4. Jos kynnysarvollista lisääntymiselle vaarallista ainetta ei ole teknisesti mahdollista käyttää tai valmistaa suljetussa järjestelmässä, työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden altistumiseen kyseiselle kynnysarvolliselle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle liittyvät riskit minimoidaan.

5. Kun on kyse lisääntymiselle vaarallisista aineista, jotka eivät ole kynnysarvottomia lisääntymiselle vaarallisia aineita eivätkä kynnysarvollisia lisääntymiselle vaarallisia aineita, työnantajan on sovellettava tämän artiklan 4 kohtaa. Tällaisessa tapauksessa työnantajan on 3 artiklan  2 kohdassa  tarkoitettua vaarojen arviointia suorittaessaan otettava asianmukaisesti huomioon mahdollisuus, ettei tällaiselle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle välttämättä ole olemassa työntekijöiden terveyden kannalta turvallista altistumistasoa, ja otettava tältä osin käyttöön aiheellisia toimenpiteitä.

6. Altistuminen ei saa ylittää syöpää aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia aiheuttavalle aineelle tai lisääntymiselle vaaralliselle aineelle liitteessä III vahvistettua raja-arvoa.

ê 2022/431 1 artiklan 6 alakohdan b alakohta

7. Kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta käytetään, työnantajan on sovellettava kaikkia seuraavia toimenpiteitä:

a)syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen määrien rajoittaminen työpaikalla;

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

b)altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman pienenä;

ê 2022/431 1 artiklan 6 alakohdan b alakohta

c)työprosessien ja teknisten valvontatoimenpiteiden suunnittelu siten, että syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden vapautuminen työpaikalla estyy tai on mahdollisimman vähäistä;

d)syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden poistaminen niiden syntypaikalla ja paikallispoistojärjestelmien tai yleisten ilmanvaihtojärjestelmien käyttö siten, että kaikki nämä menetelmät ovat asianmukaisia ja sopusoinnussa kansanterveyden ja ympäristön suojelemisen tarpeen kanssa;

e)olemassa olevien sopivien menettelyjen käyttäminen syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden mittaamiseksi, erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen aikaiseksi havaitsemiseksi;

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

f)sopivien työmenetelmien ja menettelyjen käyttö;

g)yleiset suojelutoimenpiteet tai, missä altistumista ei voida välttää muilla keinoilla, yksilölliset suojelutoimenpiteet;

h)hygieniaan liittyvät toimenpiteet, erityisesti lattioiden, seinien ja muiden pintojen säännöllinen puhdistus;

i)tiedottaminen työntekijöille;

ê 2022/431 1 artiklan 6 alakohdan b alakohta

j)vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvamerkkien, mukaan lukien ”tupakointi kielletty” -merkkien, käyttäminen alueilla, joilla työntekijät altistuvat tai voivat altistua syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille;

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23 (mukautettu)

k)suunnitelmien tekeminen sellaisia hätätilanteita varten, jotka voivat johtaa epätavallisen suureen altistumiseen;

l)turvallisen varastoinnin, käsittelyn ja kuljettamisen menetelmät, erityisesti suljettuja sekä selvästi ja näkyvästi merkittyjä säiliöitä käyttäen;

m)työntekijöiden suorittaman jätteiden turvallisen kokoamisen, varastoinnin ja hävittämisen menetelmät, mukaan lukien suljettujen sekä selvästi ja näkyvästi merkittyjen säiliöiden käyttäminen.

6 artikla

Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat tiedot

Jos 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun  vaarojen  arvioinnin tulokset osoittavat työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa, työnantajan on pyydettäessä saatettava toimivaltaisen viranomaisen käytettäväksi tiedot:

ê 2022/431 1 artiklan 7 alakohta

a)toiminnasta tai käytetyistä teollisista prosesseista tai molemmista, mukaan lukien syyt syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttämiseen;

b)valmistettavien tai käytettävien syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävien aineiden tai seosten määristä;

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

c)altistuneiden työntekijöiden määrästä;

d)ehkäisevistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu;

e)käytettävien suojalaitteiden mallista;

f)altistuksen luonteesta ja määrästä;

g)korvaamistapauksista.

ê 2017/2398 1 artiklan 1 alakohta (mukautettu)

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon tämän artiklan ensimmäisen kohdan a‑g alakohdassa  tarkoitetut  tiedot direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan mukaisissa kertomuksissaan komissiolle.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23 (mukautettu)

7 artikla

Ennakoimaton altistuminen

1. Ennakoimattoman tapahtuman tai onnettomuuden sattuessa, joka mahdollisesti aiheuttaa työntekijöiden epätavallisen altistumisen, työnantajan on tiedotettava siitä työntekijöille.

2. Siihen asti kunnes tilanne on palautettu normaaliksi ja syyt epätavalliseen altistumiseen on poistettu:

a)ainoastaan niiden työntekijöiden, joiden osallistuminen korjaus- tai muiden tarpeellisten töiden suorittamiseen on välttämätöntä, on sallittava työskennellä kysymyksessä olevalla alueella;

b)kyseisille työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä; altistuminen ei saa olla jatkuvaa ja jokaisen työntekijän altistumisaika on pidettävä ehdottomasti lyhimpänä mahdollisena;

c)suojaamattomien työntekijöiden ei saa antaa työskennellä kysymyksessä olevalla alueella.

8 artikla

Ennakoitavissa oleva altistuminen

1. Tietyssä toiminnassa kuten huoltotoimenpiteissä, jonka osalta voidaan ennakoida, että on olemassa mahdollisuus työntekijöiden altistumisen merkittävään kasvuun, ja jonka osalta teknisiä keinoja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi on sovellettu koko laajuudessaan, työnantajan on määrättävä kuultuaan yrityksen tai laitoksen työntekijöitä tai heidän edustajiaan, sen kuitenkaan rajoittamatta työnantajan vastuuta, tarpeellisista toimenpiteistä työntekijöiden altistumisen keston lyhentämiseksi mahdollisimman vähäiseksi ja työntekijöiden suojaamisen varmistamiseksi silloin, kun he ovat sellaisissa tehtävissä.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä niin kauan kuin epätavallinen altistuminen kestää; sellainen altistuminen ei saa olla pysyvää ja jokaisen työntekijän altistumisaika on pidettävä ehdottomasti lyhimpänä mahdollisena.

2. On toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alueet, joilla suoritetaan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua toimintaa, ovat selvästi eristettyjä ja merkittyjä tai että asiattomien henkilöiden pääsy sellaisille alueille on estetty muilla keinoilla.

9 artikla

Pääsy vaara-alueille

Työnantajien on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ainoastaan ne työntekijät, joilta heidän työnsä tai tehtäviensä vuoksi edellytetään sitä, pääsevät alueille, joilla harjoitetaan toimintaa, jossa 3 artiklan 2 kohdan mukaisen  vaarojen  arvioinnin tulokset osoittavat olevan vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

10 artikla

Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

ê 2022/431 1 artiklan 8 alakohdan a alakohta

1. Työnantajien on toteutettava kaikessa toiminnassa, jossa on syöpää aiheuttavilla aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla aineilla saastumisen vaara, aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

ê 2022/431 1 artiklan 8 alakohdan b alakohta

a)työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi alueilla, joilla on syöpää aiheuttavilla aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla aineilla saastumisen vaara;

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

b)työntekijöille annetaan käyttöön asianmukainen suojavaatetus tai muu asianmukainen erityisvaatetus;

c)työ- ja suojavaatteille ja arkivaatteille varataan erilliset säilytystilat;

d)työntekijöiden käyttöön varataan asianmukaiset pesu- ja käymälätilat;

e)suojavälineet säilytetään oikealla tavalla selvästi määritellyssä paikassa ja suojavälineet tarkastetaan ja puhdistetaan, jos mahdollista ennen jokaista käyttöä ja joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen;

f)vialliset suojavälineet korjataan tai korvataan ennen seuraavaa käyttöä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksia ei saa asettaa työntekijöiden rasitukseksi.

11 artikla

Työntekijöille annettava tiedotus ja koulutus

1. Työnantajan on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yrityksen tai laitoksen työntekijät tai työntekijöiden edustajat saavat riittävää ja asianmukaista koulutusta kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella, erityisesti tiedotuksen ja ohjeiden muodossa:

a)mahdollisista terveysvaaroista, mukaan lukien tupakan kuluttamisen aiheuttama lisävaara;

b)altistumisen ehkäisemiseksi noudatettavista varotoimenpiteistä;

c)hygieenisistä vaatimuksista;

d)suojavälineiden ja suojavaatetuksen käytöstä;

e)toimenpiteistä, joihin työntekijöiden, mukaan lukien pelastustyöntekijät, on ryhdyttävä tapaturmien sattuessa ja niiden estämiseksi.

ê 2022/431 1 artiklan 9 alakohdan a alakohta

Koulutuksen tulee olla:

mukautettu uusien tai muuttuneiden vaarojen huomioon ottamiseksi, erityisesti silloin, kun työntekijät altistuvat tai voivat altistua uusille tai useille erilaisille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, myös vaarallisiin lääkkeisiin sisältyville, tai kun työhön liittyvissä olosuhteissa tapahtuu muutos,

määräajoin järjestettyä terveydenhuollon toimintaympäristöissä kaikille työntekijöille, jotka altistuvat syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, erityisesti kun käytetään uusia vaarallisia lääkkeitä, jotka sisältävät kyseisiä aineita, ja

muissa toimintaympäristöissä tarvittaessa määräajoin toistuvaa.

ê 2022/431 1 artiklan 9 alakohdan b alakohta

2. Työnantajien on tiedotettava työntekijöille syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävistä laitteistoista ja niihin liittyvistä säiliöistä ja varmistettava, että kaikki syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, sekä asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- ja vaaramerkkejä.

Jos aineelle on liitteessä IV asetettu biologinen raja-arvo, työskentely kyseisen syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen parissa edellyttää pakollisen terveydentilan seurannan suorittamista kyseisessä liitteessä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Työntekijöille on ilmoitettava kyseisestä vaatimuksesta ennen kuin heidät osoitetaan tehtävään, jossa on vaara altistua kyseiselle syöpää aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia aiheuttavalle aineelle tai lisääntymiselle vaaralliselle aineelle.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23 (mukautettu)

12 artikla

Työntekijöille tiedottaminen

On toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a)yrityksen tai laitoksen työntekijät tai kaikki työntekijöiden edustajat voivat tarkastaa, että tätä direktiiviä sovelletaan tai voivat osallistua sen soveltamiseen, erityisesti kun on kyse:

i)työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvista seurauksista, jotka johtuvat suojavaatteiden ja suojavälineiden valinnasta, pitämisestä ja käytöstä, sen rajoittamatta työnantajan vastuuta varmistaa suojavaatetuksen ja suojavälineiden teho;

ii)työnantajan määrittelemistä 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, tämän kuitenkaan rajoittamatta työnantajan vastuuta näiden toimenpiteiden varmistamisesta;

b)yrityksen tai laitoksen työntekijöille tai kaikille työntekijöiden edustajille ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista epätavallisista altistumisista, mukaan lukien 8 artiklassa tarkoitetut altistumiset, niiden syistä ja suoritetuista tai suoritettavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi;

c)työnantaja pitää ajanmukaista luetteloa työntekijöistä, joiden suorittamien toiminnan osalta 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun  vaarojen  arvioinnin tulokset osoittavat olevan vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, ja josta luettelosta ilmenee, jos tieto on käytettävissä, heidän altistumisensa määrä;

d)lääkärillä tai toimivaltaisella viranomaisella samoin kuin muilla henkilöillä, joilla on vastuu työsuojelusta, on mahdollisuus käyttää c alakohdassa tarkoitettua luetteloa;

e)jokaisella työntekijällä on oikeus saada käyttöönsä häntä henkilökohtaisesti koskeva luettelossa oleva tieto;

f)yrityksen tai laitoksen työntekijöillä tai kaikilla työntekijöiden edustajilla on oikeus saada käyttöönsä yleiset henkilöitä yksilöimättömät tiedot.

13 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja työntekijöiden osallistuminen

Työntekijöitä tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidän on voitava osallistua tässä direktiivissä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn direktiivin 89/391/ETY 11 artiklan mukaisesti.

ê 2019/130 1 artiklan 1 alakohta

14 artikla

Työmarkkinaosapuolten sopimukset

Työmarkkinaosapuolten tämän direktiivin alalla mahdollisesti tekemät sopimukset luetellaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkkosivustolla. Luettelo päivitetään säännöllisesti.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

III JAKSO

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

15 artikla

Terveystarkastukset

ê 2017/2398 1 artiklan 2 alakohdan a alakohta (mukautettu)

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaiset järjestelyt asianmukaisten terveystarkastusten järjestämiseksi työntekijöille, joiden osalta 3 artiklan 2 kohdan mukaisen  vaarojen  arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran olemassaolon. Työntekijöiden terveystarkastuksista vastaava lääkäri tai viranomainen voi ilmoittaa, että terveystarkastuksia on jatkettava altistumisen jälkeen niin kauan kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi asianomaisen työntekijän terveyden turvaamiseksi.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen tulee olla sellaisia, että kaikki työntekijät, jos se on perusteltua, voivat käydä asianmukaisissa terveystarkastuksissa:

ennen altistumista,

säännöllisin väliajoin sen jälkeen.

Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on suoraan mahdollista toteuttaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja työhygieenisiä toimenpiteitä.

ê 2022/431 1 artiklan 10 alakohdan a alakohta

3. Jos työntekijällä havaitaan jokin poikkeavuus, jonka epäillään johtuvan altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, tai jos biologisen raja-arvon havaitaan ylittyneen, työntekijöiden terveydentilan seurannasta vastuussa oleva lääkäri tai viranomainen voi vaatia muita samalla tavalla altistuneita työntekijöitä osallistumaan terveydentilan seurantaan.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

Siinä tapauksessa altistumisen aiheuttama vaara on arvioitava uudelleen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

ê 2022/431 1 artiklan 10 alakohdan b alakohta

4. Kun terveydentilan seurantaa suoritetaan, on pidettävä yksilökohtaisia terveystietoja ja terveydentilan seurannasta vastaavan lääkärin tai viranomaisen on ehdotettava kaikkia suojelu- tai ehkäisytoimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä kunkin työntekijän suhteen. Biomonitorointi ja siihen liittyvät vaatimukset voivat olla osa terveydentilan seurantaa.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

5. Työntekijöille on annettava tietoa ja neuvoja kaikista terveystarkastuksista, joissa he voivat käydä altistumisen päättymisen jälkeen.

6. Kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti:

työntekijöillä tulee olla oikeus nähdä heitä itseään koskevien terveystarkastuksien tulokset, ja

asianomaiset työntekijät tai työnantaja voivat vaatia selvitystä terveystarkastuksien tuloksista.

7. Työntekijöiden terveystarkastuksia koskevia käytännön suosituksia annetaan liitteessä II.

ê 2022/431 1 artiklan 10 alakohdan c alakohta (mukautettu)

8. Kaikki syöpätapaukset, haitalliset vaikutukset aikuisten mies- ja naispuolisten työntekijöiden sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai jälkeläisten kehityshäiriöt, joiden on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti todettu aiheutuneen työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia aiheuttavalle aineelle tai lisääntymiselle vaaralliselle aineelle, on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

ê 2017/2398 1 artiklan 2 alakohdan b alakohta (mukautettu)

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon  tässä kohdassa tarkoitetut  tiedot direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan mukaisissa kertomuksissaan komissiolle.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

16 artikla

Tietojen säilyttäminen

ê 2022/431 1 artiklan 11 alakohta

1. Siltä osin kuin on kyse syöpää aiheuttavista aineista ja perimän muutoksia aiheuttavista aineista, 12 artiklan c alakohdassa tarkoitettu luettelo ja 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut terveystiedot on säilytettävä kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti vähintään 40 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen.

2. Siltä osin kuin on kyse lisääntymiselle vaarallisista aineista, 12 artiklan c alakohdassa tarkoitettu luettelo ja 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut terveystiedot on säilytettävä kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti vähintään viisi vuotta altistumisen päättymisen jälkeen.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

3. Nämä asiakirjat on annettava kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti vastuussa olevan viranomaisen käyttöön, kun yritys lopettaa toimintansa.

17 artikla

Raja-arvot

ê 2022/431 1 artiklan 12 alakohdan a alakohta

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella direktiivein raja-arvot kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, joille se on mahdollista, ja tarvittaessa antavat muita suoraan tähän liittyviä säännöksiä.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

2. Raja-arvot ja muut suoranaisesti niihin liittyvät säännökset annetaan liitteessä III.

ê 2022/431 1 artiklan 12 alakohdan b alakohta

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknisen tiedon, perusteella direktiivein biologiset raja-arvot sekä muut asiaankuuluvat terveydentilan seurantaa koskevat tiedot.

4. Biologiset raja-arvot ja muut terveydentilan seurantaa koskevat tiedot annetaan liitteessä IV.

ê 2022/431 1 artiklan 13 alakohta

18 artikla

Kynnysarvottomien lisääntymiselle vaarallisten aineiden ja kynnysarvollisten lisääntymiselle vaarallisten aineiden yksilöinti

Euroopan parlamentti ja neuvosto yksilöivät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella tämän direktiivin liitteen III huomautussarakkeessa, onko tietty lisääntymiselle vaarallinen aine kynnysarvoton lisääntymiselle vaarallinen aine tai kynnysarvollinen lisääntymiselle vaarallinen aine.

ê 1243/2019 1 artikla ja liitteen III 12 alakohta

19 artikla

Liitteen II muuttaminen

ê 2022/431 1 artiklan 14 alakohta

Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen II tekniikan kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja tällaisia aineita koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

ê 1243/2019 1 artikla ja liitteen III 12 alakohta

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, koska asia on erittäin kiireellinen.

20 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle 26 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 15 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

21 artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

22 artikla

Tiedon käyttö

Komissiolla on oikeus saada käyttöönsä 15 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut kansallisille viranomaisille toimitettavat tiedot.

ê 2022/431 1 artiklan 15 alakohta

23 artikla

Arviointi

Osana tämän direktiivin täytäntöönpanon seuraavaa arviointia, joka toteutetaan direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, komissio arvioi myös tarvetta muuttaa keuhkorakkuloihin päätyvän kiteisen piidioksidipölyn raja-arvoa. Komissio käynnistää tämän prosessin vuonna 2022 ja ehdottaa sen jälkeen tarvittaessa kyseiseen aineeseen liittyviä tarpeellisia muutoksia tämän direktiivin seuraavan tarkistamisen yhteydessä.

Komissio arvioi viimeistään 11 päivänä heinäkuuta 2022 vaihtoehtoa tämän direktiivin muuttamisesta niin, että siihen lisätään säännökset kadmiumille ja sen epäorgaanisille yhdisteille ilmateitse tapahtuvan työperäisen altistuksen raja-arvon ja biologisen raja-arvon yhdistelmästä.

Komissio esittää työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan tarvittaessa toimintasuunnitelman uusien tai tarkistettujen työperäisen altistumisen raja-arvojen vahvistamiseksi vähintään 25 aineelle tai aineiden ryhmälle tai prosessissa syntyvälle aineelle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 ottaen huomioon eri virastojen, sidosryhmien ja Maailman terveysjärjestön suositukset ensisijaisista syöpää aiheuttavista aineista, perimän muutoksia aiheuttavista aineista ja lisääntymiselle vaarallisista aineista, joille on asetettava raja-arvot. Komissio antaa viipymättä lainsäädäntöehdotukset 17 artiklan nojalla tarvittaessa ja ottaen huomioon kyseisen toimintasuunnitelman ja tieteellisen tiedon uusimman kehityksen sekä kuultuaan työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa.

Komissio laatii tarvittaessa ja viimeistään 5 päivänä huhtikuuta 2025 määritelmän ja kokoaa ohjeellisen luettelon vaarallisista lääkkeistä tai niihin sisältyvistä aineista, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetun kategorian 1A tai 1B syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen luokituskriteerit, ottaen huomioon tieteellisen tiedon uusimman kehityksen sekä asiaankuuluvia sidosryhmiä asianmukaisesti kuultuaan.

Komissio laatii asiaankuuluvia sidosryhmiä asianmukaisesti kuultuaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 unionin suuntaviivat työpaikalla tapahtuvaa vaarallisten lääkkeiden valmistusta, antamista ja hävittämistä varten. Kyseiset suuntaviivat julkaistaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkkosivustolla, ja asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava niistä kaikissa jäsenvaltioissa.

Komissio vahvistaa tarvittaessa ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean lausunnon saatuaan korkeammat ja matalammat riskitasot ottaen huomioon joissakin jäsenvaltioissa käytössä olevat menetelmät syöpää aiheuttaville aineille altistumisen raja-arvojen asettamiseksi sekä neuvoa-antavan komitean lausunnon. Viimeistään 12 kuukauden kuluttua työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean lausunnon saamisesta komissio laatii asiaankuuluvia sidosryhmiä asianmukaisesti kuultuaan unionin suuntaviivat menetelmistä riskiperusteisten raja-arvojen asettamiseksi. Kyseiset suuntaviivat julkaistaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkkosivustolla, ja asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava niistä kaikissa jäsenvaltioissa.

Komissio ehdottaa tarvittaessa raja-arvoa koboltille ja epäorgaanisille kobolttiyhdisteille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 ottaen huomioon tieteellisen tiedon uusimman kehityksen sekä asiaankuuluvia sidosryhmiä asianmukaisesti kuultuaan.

ê Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23 (mukautettu)

24 artikla

Tietojen anto komissiolle

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi Ö 2004/37/EY Õ, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä V olevassa A osassa mainituilla  säädöksillä , sanotun kuitenkaan  vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa  liitteessä V olevassa B osassa  olevia  määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava  siinä luetellut  direktiivit  osaksi  kansallista lainsäädäntöä, ja  tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä .

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    KOM(87) 868 PV.
(2)    Katso päätelmien A osan liite 3.
(3)    Sisältyy vuoden 2023 lainsäädäntöohjelmaan.
(4)    Katso tämän ehdotuksen liitteessä V oleva A osa.
(5)    EUVL C […], […], s. […].
(6)    EUVL C […], […], s. […].
(7)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).
(8)    Katso liitteessä V oleva A osa.
(9)    Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1)
(10)    EUVL L 428, 13.12.2017, s. 10.
(11)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(12)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1)
(13)    Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).
(14)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28).
(15)    EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Top

Bryssel 27.11.2023

COM(2023) 738 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifikaatio)


🡻 Oikaisu, EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23

🡺1 2014/27/EU

LIITE I

Luettelo aineista, è1 seoksista ç ja prosesseista
(2 artiklan a alakohdan ii alakohta)

1.Auramiinin valmistus.

2.Työ, johon kuuluu altistumista kivihiilinoessa, kivihiilitervassa tai kivihiilipiessä oleville polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.

3.Työ, johon liittyy altistuminen pölyille, huuruille ja sumuille, jotka kehittyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana.

4.Vahvasti hapan menetelmä isopropyylialkoholin valmistuksessa.

5.Työ, johon liittyy altistuminen kovapuupölyille 1 .

🡻 2017/2398 1 artiklan 4 alakohta

6.Työ, johon liittyy altistumista työprosessissa syntyvälle hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle.

🡻 2019/130 1 artiklan 2 alakohta

7.Työ, johon liittyy ihoaltistuminen mineraaliöljyille, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen.

8.Työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasupäästöille.

_____________

🡻 Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23

LIITE II

Käytännön suosituksia työntekijöiden terveystarkastuksia varten
(15 artiklan 7 kohta)

🡻 2022/431 1 artiklan 16 alakohta

1.Syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistuneiden työntekijöiden terveydentilan seurannasta vastaavan lääkärin tai viranomaisen on oltava perehtynyt kunkin työntekijän altistumisoloihin tai olosuhteisiin.

🡻 Oikaisu, EYVL L 229, 29.6.2004, s. 23 (mukautettu)

2.Työntekijöiden terveystarkastukset  on suoritettava  työlääketieteen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti; tarkastusten  on sisällettävä  ainakin seuraavat toimenpiteet:

tietojen säilyttäminen työntekijän terveys- ja ammattihistoriasta,

henkilökohtainen haastattelu,

milloin se on tarkoituksenmukaista, biologiset altistumismittaukset samoin kuin varhaisten ja palautuvien vaikutusten selvittäminen.

Lisätesteistä voidaan päättää kunkin työntekijän kohdalla  työntekijän  terveystarkastusten yhteydessä työlääketieteen käytettävissä olevan uusimman tietämyksen perusteella.

_____________

🡻 2019/130 1 artiklan 3 alakohta ja liite

🡺1 2019/983 1 artiklan 2 alakohta ja liite

🡺2 2022/431 1 artiklan 17 alakohta ja liitteessä olevan 1 alakohdan a alakohta

🡺3 2022/431 1 artiklan 17 alakohta ja liitteessä olevan 1 alakohdan b alakohta (mukautettu)

LIITE III

RAJA-ARVOT JA MUUT NIIHIN SUORANAISESTI LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET (17 ARTIKLA)

A.TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT

Aineen nimi

EY-nro(1)

CAS-nro(2)

Raja-arvot

Huomautus

Siirtymätoimenpiteet

8 tuntia (3)

Lyhytaikainen (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Kovapuupölyt

2(8)

Kromi(VI)-yhdisteet, jotka ovat 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

(kromina)

0,005

Raja-arvo 0,010 mg/m317 päivään tammikuuta 2025 saakka.

Raja-arvo: 0,025 mg/m3 hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, 17 päivään tammikuuta 2025 saakka.

Tulenkestävät keraamiset kuidut, jotka ovat 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

0,3

Hengitettävä kiteinen piidioksidipöly

0,1 (9)

🡺2 Bentseeni 🡸

🡺2 200-753-7 🡸

🡺2 71-43-2 🡸

🡺2 0,66 🡸

🡺2 0,2 🡸

🡺2 – 🡸

🡺2 – 🡸

🡺2 – 🡸

🡺2 – 🡸

🡺2 Iho(10) 🡸

🡺2 Raja-arvo 1 ppm (3,25 mg/m3) 5 päivään huhtikuuta 2024 saakka. Raja-arvo 0,5 ppm (1,65 mg/m3) 5 päivästä huhtikuuta 20245 päivään huhtikuuta 2026 saakka. 🡸

Vinyylikloridi-monomeeri

200-831-0

75-01-4

2,6

1

Etyleenioksidi

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Iho(10)

1,2-Epoksipropaani

200-879-2

75-56-9

2,4

1

Trikloorietyleeni

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Iho(10)

Akryyliamidi

201-173-7

79-06-1

0,1

Iho(10)

2-Nitropropaani

201-209-1

79-46-9

18

5

o-Toluidiini

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Iho(10)

4,4′-Metyleenidianiliini

202-974-4

101-77-9

0,08

Iho(10)

Epikloorihydriini

203-439-8

106-89-8

1,9

Iho(10)

Etyleenidibromidi

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Iho(10)

1,3-Butadieeni

203-450-8

106-99-0

2,2

1

Etyleenidikloridi

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Iho(10)

Hydratsiini

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Iho(10)

Bromietyleeni

209-800-6

593-60-2

4,4

1

Dieselmoottorien pakokaasut

0,05(*)

Maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakentamisen osalta raja-arvoa sovelletaan 21 päivästä helmikuuta 2026.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset, erityisesti ne, jotka sisältävät bentso[a]pyreeniä ja jotka ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

Iho(10)

Mineraaliöljyt, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen

Iho (10)

🡺1 Kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 0,001(11) 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 Raja-arvo 0,004 mg/m3 (12) 11 päivään heinäkuuta 2027 saakka. 🡸

🡺1 Beryllium ja epäorgaaniset berylliumyhdisteet 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 0,0002(11) 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 Ihon ja hengitysteiden herkistyminen(13) 🡸

🡺1 Raja-arvo 0,0006 mg/m3 11 päivään heinäkuuta 2026 saakka. 🡸

🡺1 Arseenihappo ja sen suolat sekä epäorgaaniset arseeniyhdisteet 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 0,01(11) 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 Formaldehydi 🡸

🡺1 200-001-8 🡸

🡺1 50-00-0 🡸

🡺1 0,37 🡸

🡺1 0,3 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 0,74 🡸

🡺1 0,6 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 Ihon herkistyminen (14🡸

🡺1 Raja-arvo 0,62 mg/m3 tai 0,5 ppm (3) terveydenhuolto-, hautaus- ja balsamointialalla 11 päivään heinäkuuta 2024 saakka. 🡸

🡺1 4,4′-metyleeni-bis(2-kloorianiliini) 🡸

🡺1 202-918-9 🡸

🡺1 101-14-4 🡸

🡺1 0,01 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 — 🡸

🡺1 Iho(10) 🡸

🡺3 Akryylinitriili 🡸

🡺3 203-466-5 🡸

🡺3 107-13-1 🡸

🡺3 1 🡸

🡺3 0,45 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 4 🡸

🡺3 1,8 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 Iho(10)

Ihon herkistyminen(14) 🡸

🡺3 Raja-arvoa sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2026. 🡸

🡺3 Nikkeliyhdisteet 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 0,01(15)

0,05(16) 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 – 🡸

🡺3 Ihon ja hengitysteiden herkistyminen(13) 🡸

🡺3 Raja-arvoa(15) sovelletaan 18 päivästä tammikuuta 2025.

Raja-arvoa(16) sovelletaan 18 päivästä tammikuuta 2025. Siihen saakka sovelletaan raja-arvoa 0,1 mg/m3 (16). 🡸

🡺3 Epäorgaaninen lyijy ja sen yhdisteet 🡸

🡺3 0,15 🡸

🡺3 N,N-dimetyyliasetamidi 🡸

🡺3 204-826-4 🡸

🡺3 127-19-5 🡸

🡺3 36 🡸

🡺3 10 🡸

🡺3 72 🡸

🡺3 20 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 Nitrobentseeni 🡸

🡺3 202-716-0 🡸

🡺3 98-95-3 🡸

🡺3 1 🡸

🡺3 0,2 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 N,N-dimetyyliformamidi 🡸

🡺3 200-679-5 🡸

🡺3 68-12-2 🡸

🡺3 15 🡸

🡺3 5 🡸

🡺3 30 🡸

🡺3 10 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 2-metoksietanoli 🡸

🡺3 203-713-7 🡸

🡺3 109-86-4 🡸

🡺3 1 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 2-metoksietyyliasetaatti 🡸

🡺3 203-772-9 🡸

🡺3 110-49-6 🡸

🡺3 1 🡸

🡺3 Iho(10)🡸

🡺3 2-etoksietanoli 🡸

🡺3 203-804-1 🡸

🡺3 110-80-5 🡸

🡺3 8 🡸

🡺3 2 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 2-etoksietyyliasetaatti 🡸

🡺3 203-839-2 🡸

🡺3 111-15-9 🡸

🡺3 11 🡸

🡺3 2 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 1-metyyli-2-pyrrolidoni 🡸

🡺3 212-828-1 🡸

🡺3 872-50-4 🡸

🡺3 40 🡸

🡺3 10 🡸

🡺3 80 🡸

🡺3 20 🡸

🡺3 Iho(10) 🡸

🡺3 Elohopea ja kaksiarvoiset epäorgaaniset elohopeayhdisteet, myös elohopeaoksidi ja elohopeakloridi (mitattu elohopeana) 🡸

🡺3 0,02 🡸

🡺3 Bisfenoli A; 4,4′-isopropylideenidifenoli 🡸

🡺3 201-245-8 🡸

🡺3 80-05-7 🡸

🡺3 2 (11🡸

🡺3 Hiilimonoksidi 🡸

🡺3 211-128-3 🡸

🡺3 630-08-0 🡸

🡺3 23 🡸

🡺3 20 🡸

🡺3 117 🡸

🡺3 100 🡸

(1)EY-numero eli Einecs-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

(2)CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)Mitattuna tai laskettuna suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (Time Weighted Average (TWA)).

(4)Lyhyen aikavälin raja-arvo (Short-Term Exposure Limit (STEL)). Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

(5)mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

(6)ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

(7)f/ml = kuituja millilitrassa.

(8)Hengittyvä osuus: jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, raja-arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puupölyihin.

(9)Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

(10)Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista.

🡺1 (11)Hengittyvä osuus. 🡸

🡺1 (12)Hengittyvä osuus. Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus jäsenvaltioissa, joissa on tämän direktiivin voimaantulopäivänä käytössä biomonitorointijärjestelmä, jossa biologinen raja-arvo on enintään 0,002 mg Cd/g kreatiniinia virtsassa. 🡸

🡺1 (13)Aine voi aiheuttaa ihon ja hengitysteiden herkistymistä. 🡸

🡺1 (14)Aine voi aiheuttaa ihon herkistymistä. 🡸

(15)Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus, nikkelinä mitattuna.

(16)Hengittyvä osuus, nikkelinä mitattuna.

(*)Alkuainehiilenä mitattuna.

B.MUUT NIIHIN SUORANAISESTI LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

p.m.

_____________

🡻 2022/431 1 artiklan 17 alakohta ja liitteen 2 alakohta

LIITE IV

BIOLOGISET RAJA-ARVOT JA TERVEYDENTILAN SEURANTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

(17 artiklan 4 kohta)

1.Lyijy ja sen ioniyhdisteet

1.1Biomonitorointiin on kuuluttava veren lyijypitoisuuden mittaus (PbB) käyttämällä absorptiospektrometriaa tai muuta menetelmää, jolla saadaan vastaavat tulokset. Sitova biologinen raja-arvo on:

70 μg Pb/100 ml verta

1.2Lääketieteellinen seuranta on suoritettava, jos altistuminen ilman lyijypitoisuudelle on suurempi kuin 0,075 mg/m3 laskettuna aikapainotettuna keskiarvona 40 viikkotunnin ajalta tai yksittäisten työntekijöiden verestä mitataan lyijypitoisuuksia, jotka ovat suurempia kuin 40 μg Pb/100 ml verta.

_____________

🡹 

LIITE V

A osa

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista 
(25 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY
(EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU
(EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1
)

Ainoastaan 5 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2398
(EUVL L 345, 27.12.2017
, s. 87)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/130
(EUVL L 30, 31.1.2019, s. 112
)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/983
(EUVL L 164, 20.6.2019, s. 23
)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1243
(EUVL L 198, 25.7.2019, s. 241)

Ainoastaan liitteen III 12 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/431
(EUVL L 8
8, 16.3.2022, s. 1)

B osa

Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä
(25
 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetettu määräaika

[Soveltamiselle asetettu määräaika]

Direktiivi 2004/37/EY

31/12/1992; 27/06/2000; 29/04/2003;

20/05/2004

Direktiivi 2014/27/EU

01/06/2015

25/03/2014

Direktiivi (EU) 2017/2398

17/01/2020

16/01/2018

Direktiivi (EU) 2019/130

20/02/2021

20/02/2019

Direktiivi (EU) 2019/983

11/07/2021

10/07/2019

Direktiivi (EU) 2022/431

05/04/2024

05/04/2022

_____________

LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2004/37/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan ba alakohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan bb alakohta

2 artiklan d alakohta

2 artiklan bc alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan f alakohta

2 artiklan d alakohta

2 artiklan g alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan h alakohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 3a kohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 3b kohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 7 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

13a artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1a kohta

16 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

16 artikla

17 artikla

16a artikla

18 artikla

17 artikla

19 artikla

17a artikla

20 artikla

17b artikla

21 artikla

18 artikla

22 artikla

18a artikla

23 artikla

19 artikla

24 artikla

20 artikla

25 artikla

21 artikla

26 artikla

22 artikla

27 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IIIa

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

_____________

(1)    Luettelo joistakin kovapuulajeista löytyy ”Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans” sarjan osasta 62 ”Wood Dust and Formaldehyde”, julkaisija International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995.
Top