EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0596

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta

COM/2023/596 final

Bryssel 17.10.2023

COM(2023) 596 final

2023/0368(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Komissio korosti tiedonannossaan ”EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen” sellaisen sääntelyjärjestelmän tärkeyttä, jolla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman vähin kustannuksin. Sen vuoksi komissio on sitoutunut järkeistämään ja yksinkertaistamaan raportointivaatimuksia uudella otteella. Tavoitteena on viime kädessä vähentää tällaisia rasitteita 25 prosentilla heikentämättä kuitenkaan politiikan tavoitteita.

Raportointivaatimuksilla on keskeinen rooli lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon ja seurannan varmistamisessa. Vaatimuksista aiheutuvat kustannukset kompensoituvat suurelta osin niiden tuomilla hyödyillä, jotka liittyvät erityisesti keskeisten politiikkatoimien seurantaan ja niiden noudattamisen varmistamiseen. Raportointivaatimukset voivat kuitenkin myös aiheuttaa kohtuutonta rasitetta sidosryhmille, erityisesti pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Sen vuoksi yrityksille olisi annettava riittävästi aikaa valmistautua uusiin raportointivaatimuksiin. Ajan mittaan vaatimusten kasautuminen voi johtaa tarpeettomiin, päällekkäisiin tai vanhentuneisiin velvoitteisiin, tehottomaan raportointitiheyteen ja raportoinnin ajoitukseen tai riittämättömiin tiedonkeruumenetelmiin.

Sen vuoksi raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Tässä yhteydessä ehdotuksella järkeistetään raportointivelvoitteita lykkäämällä kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikaa tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten osalta.

Tilinpäätösdirektiivissä (2013/34/EU) 1 , sellaisena kuin se on muutettuna yritysten kestävyysraportointia koskevalla direktiivillä 2022/2464 2  , edellytetään, että suuret yritykset, julkisesti noteeratut pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) sekä suurten konsernien emoyritykset sisällyttävät toimintakertomuksensa erilliseen osaan tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan ymmärtää yrityksen vaikutukset kestävyysseikkoihin, sekä tiedot, jotka ovat tarpeen sen ymmärtämiseksi, miten kestävyysseikat vaikuttavat yrityksen kehitykseen, tulokseen ja asemaan. 3

Nämä kestävyystiedot on raportoitava noudattaen eurooppalaisia kestävyysraportointistandardeja (ESRS), jotka komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä ottaen huomioon EFRAGin 4 antamat tekniset neuvot. Näissä ESRS-standardeissa on täsmennettävä tietojen sisältö ja tarvittaessa rakenne, jota on noudatettava kyseisten tietojen esittämisessä. 5  

Komissio hyväksyi 31. heinäkuuta 2023 ensimmäiset ESRS-standardit, jotka ovat nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Tämän ensimmäisen ryhmän ESRS-standardit ovat toimialaneutraaleja, mikä tarkoittaa, että niitä sovelletaan kaikkiin yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin riippumatta siitä, millä toimialalla tai toimialoilla yritys toimii.

Tilinpäätösdirektiivin 29 b artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan toimialakohtaiset ESRS-standardit on hyväksyttävä viimeistään 30. kesäkuuta 2024. Kyseisissä ESRS-standardeissa on täsmennettävä tiedot, jotka yritysten olisi raportoitava kestävyysseikoista ja niiltä raportoinnin osa-alueilta, jotka ovat ominaisia yrityksen toimialalle.

Komissio esittää konkreettisia ehdotuksia finanssimarkkinatoimijoiden raportointitaakan keventämiseksi. Yksi ehdotuksista koskee toimialakohtaisten ESRS-standardien hyväksymispäivän lykkäämistä kahdella vuodella nyt voimassa olevasta määräajasta, joka on vuonna 2024. Tämä vastaa myös yrityssektorin vaatimuksia.

Hyväksymispäivän lykkääminen kahdella vuodella on merkityksellistä yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluville yrityksille, myös julkisesti noteeratuille yrityksille, joiden on suoritettava kestävyysraportointi. Näin nämä yritykset voivat keskittyä 31. heinäkuuta 2023 hyväksytyn ESRS-standardien ensimmäisen sarjan täytäntöönpanoon. Samalla voidaan varmistaa, että EFRAGilla on aikaa laatia tehokkaat alakohtaiset ESRS-standardit ja rajoittaa raportointivaatimukset välttämättömään minimiin.

Lisäksi tilinpäätösdirektiivin 40 b artiklassa säädetään, että ESRS-standardit sellaisia kolmansien maiden yrityksiä varten, joilla on liiketoimintaa unionissa, on hyväksyttävä viimeistään 30. kesäkuuta 2024. Kun otetaan huomioon, että näitä kolmansien maiden yrityksiä koskevia raportointivaatimuksia sovelletaan vasta tilivuodesta 2028 ja että toimialakohtaisten ESRS-standardien hyväksymisen määräaikaa on tarkoitus lykätä kahdella vuodella, myös näiden standardien hyväksymisen määräaikaa olisi lykättävä kahdella vuodella. Näin voidaan osoittaa enemmän resursseja tehokkaiden ja oikeasuhteisten toimialakohtaisten ESRS-standardien laatimiseen ja antaa näille kolmansien maiden yrityksille riittävästi aikaa valmistautua raportoitiin ennen tilivuotta 2028.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Ehdotus on osa ensimmäistä toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on järkeistää raportointivaatimuksia. Kyseessä on prosessi, jossa tarkastellaan kattavasti nykyisiä raportointivaatimuksia, jotta voidaan arvioida niiden merkityksellisyyttä ja tehostaa niitä. Tällä toimenpiteellä käyttöön otettu järkeistäminen ei vaikuta kielteisesti kestävyysraportointia koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Ehdotus on linjassa myös pk-yritysten apupaketin 6 kanssa.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ei sovelleta

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

SEUT-sopimuksen 50 artikla on asianmukainen oikeudellinen perusta tälle aloitteelle, koska sillä muutetaan kyseiseen artiklaan perustuvaa direktiiviä.

Toissijaisuusperiaate

Komission on noudatettava kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikoja. Määräaikojen lykkääminen voidaan toteuttaa vain lainsäätäjien hyväksymällä säädöksellä. Tältä osin ei tarvita kansallisia toimia.

Suhteellisuusperiaate

Tämän aloitteen ensisijaisena tavoitteena on, että yritykset voivat keskittyä 31. heinäkuuta 2023 hyväksytyn ESRS-standardien ensimmäisen sarjan täytäntöönpanoon, sekä varmistaa, että EFRAGilla on aikaa laatia tehokkaat toimialakohtaiset ESRS-standardit ja rajoittaa raportointivaatimukset välttämättömään minimiin. Tämä tavoite voitaisiin täyttää lykkäämällä määräaikoja, joihin mennessä komission on määrä hyväksyä tiettyjä toimialoja ja tiettyjä kolmansien maiden yrityksiä koskevat kestävyysraportointistandardit, ja samalla yrityksille jäisi riittävästi aikaa valmistautua näihin lisäraportointivaatimuksiin.

Toimintatavan valinta

Kun otetaan huomioon, että muutokset koskevat ainoastaan komission delegoitujen säädösten antamiselle asetettujen määräaikojen lykkäämistä, minkä vuoksi jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään, asianmukaisimmaksi oikeudelliseksi välineeksi katsotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, joka hyväksytään SEUT-sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Tässä välineessä on kyse yleisestä normatiivisesta kontekstista, jossa jäsenvaltioita kehotetaan lähentämään lainsäädäntöään direktiivillä, kuten SEUT-sopimuksen 50 artiklassa edellytetään.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Ei sovelleta

Sidosryhmien kuuleminen

Ei sovelleta

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ei sovelleta

Vaikutustenarviointi

Ei sovelleta

Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Ei sovelleta

Perusoikeudet

Ei sovelleta

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole talousarviovaikutuksia.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ei sovelleta

Selittävät asiakirjat

Jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa aloitetta osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska sillä lykätään kahdella vuodella tiettyjä määräaikoja, joihin mennessä komission on annettava delegoituja säädöksiä.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU seuraavasti:

1)Määräaika, johon mennessä komission on hyväksyttävä toimialakohtaiset ESRS-standardit delegoiduilla säädöksillä 29 b artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, on viimeistään 30. kesäkuuta 2026 (eikä 30. kesäkuuta 2024).

2)Määräaika, johon mennessä komission on hyväksyttävä tietyt raja-arvot ylittäviä kolmansien maiden yrityksiä koskevat ESRS-standardit delegoiduilla säädöksillä 40 b artiklan nojalla, on viimeistään 30. kesäkuuta 2026 (eikä 30. kesäkuuta 2024).

2023/0368 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 7 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Kestävyysraportointivaatimuksilla on keskeinen rooli markkinoiden läpinäkyvyyden ja sen varmistamisessa, että yritykset ovat vastuussa vaikutuksistaan ihmisiin ja ympäristöön. On kuitenkin tärkeää yksinkertaistaa näitä vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa niiden vastaavan aiottua tarkoitusta ja rajoittaa hallinnollista taakkaa.

(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU 8 29 b artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa edellytetään, että komissio vahvistaa kestävyysraportointistandardit 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä delegoiduilla säädöksillä, joissa täsmennetään tiedot, jotka yritysten on raportoitava kestävyysseikoista ja raportoinnin osa-alueilta, jotka koskevat erityisesti yrityksen toimialaa, niiden tietojen lisäksi, jotka yritysten on jo annettava komission delegoidun asetuksen (EU) XX/XXX 9 nojalla.

(3)Jotta voitaisiin keventää yritysten raportointitaakkaa, kuten komission tiedonannossa ”EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen” 10 esitetään, yritysten olisi annettava keskittyä ensin delegoidussa asetuksessa (EU) XX/XXX säädettyjen kestävyysraportointivaatimusten täytäntöönpanoon. Tästä syystä määräaikaa sellaisten delegoitujen säädösten antamiselle, jotka sisältävät direktiivin 2013/34/EU 29 b artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut täydentävät kestävyysraportointivaatimukset, olisi lykättävä kahdella vuodella.

(4)Direktiivin 2013/34/EU 40 b artiklassa edellytetään myös, että komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä delegoidun säädöksen, jossa hyväksytään kestävyysraportointistandardit sellaisten kolmansien maiden yritysten kestävyystietojen julkistamiseen, joiden nettoliikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja joilla on unionissa joko tytäryrityksiä, jotka ovat suuria yrityksiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi unionin säännellyillä markkinoilla, tai joilla on unionissa sivuliikkeitä, joiden nettoliikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.

(5)Tiettyjä kolmansien maiden yrityksiä koskevia raportointivaatimuksia sovelletaan vasta tilivuodesta 2028 alkaen. Koska direktiivin 2013/34/EU 29 b artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja täydentäviä kestävyysraportointivelvoitteita sisältävien delegoitujen säädösten hyväksymisen määräaikaa lykätään kahdella vuodella, myös tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikaa olisi lykättävä kahdella vuodella.

(6)Direktiiviä 2013/34/EU olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2013/34/EU

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU seuraavasti:

1)korvataan 29 b artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan johdantokappaleessa ilmaisu ”30 päivänä kesäkuuta 2024” ilmaisulla ”30 päivänä kesäkuuta 2026”;

2)korvataan 40 b artiklassa ilmaisu ”30 päivänä kesäkuuta 2024” ilmaisulla ”30 päivänä kesäkuuta 2026”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2464, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 537/2014, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2006/43/EY ja direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta yritysten kestävyysraportoinnin osalta (EUVL L 322, 16.12.2022, s. 15).
(3)    Suurten yritysten ja julkisesti noteerattujen pk-yritysten kestävyysraportointivaatimukset vahvistetaan tilinpäätösdirektiivin 19 a ja 29 a artiklassa, ja niitä sovelletaan tilivuodesta 2024 alkaen yritysluokasta riippuen. Tilinpäätösdirektiivin 40 a artiklassa edellytetään myös, että tietyt unionin alueella liiketoimintaa harjoittavat EU:n ulkopuoliset yritykset julkistavat tietyt kestävyystiedot tilikaudesta 2028 alkaen.
(4)    Tilinpäätösdirektiivin 49 artiklan 3 b kohta. EFRAGin aiempi nimi oli Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (European Financial Reporting Advisory Group). Vuonna 2022 sen nimeksi tuli yksinkertaisesti EFRAG.
(5)    Tilinpäätösdirektiivin 29 b artiklan 1 kohdassa komissio valtuutetaan hyväksymään delegoiduilla säädöksillä ESRS-standardit, joita suurten yritysten ja julkisesti noteerattujen pk-yritysten on käytettävä, kun taas 40 b artiklassa komissio valtuutetaan hyväksymään ESRS-standardit tiettyjen EU:n ulkopuolisten yritysten kestävyysraportointia varten.
(6)    COM(2023) 535.
(7)    EUVL C […], […], s. […].
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).
(9)    [Julkaisutoimisto: lisätään täydellinen viittaus seuraavaan delegoituun säädökseen, kun se on julkaistu: Komission DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 31 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU täydentämisestä kestävyysraportointistandardien osalta (C(2023) 5303 final)].
(10)    COM(2023) 168.
Top