EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0138

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston kannasta luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (KosovoMT:Style_footnote reference,Superscript,Style>*_x0009_Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymiseen

COM/2023/138 final

Bryssel 10.3.2023

COM(2023) 138 final

2016/0139(COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

neuvoston kannasta luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (KosovoMT:Style
footnote reference,Superscript,Style*
x0009
Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen./FMT:FN) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymiseen


2016/0139 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

neuvoston kannasta luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo 1*) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymiseen

1.Tausta

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(asiakirja COM(2016) 277 – 2016/0139 COD):

[10. toukokuuta 2016]

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen käsittelyn kantansa:

[28. maaliskuuta 2019]

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu:

[9. maaliskuuta 2023]

2.Komission ehdotuksen tavoite

Ehdotuksen tavoitteena on

a)sallia Kosovon kansalaisten matkustaminen EU:hun ilman viisumia 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana siirtämällä Kosovo niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kansalaiset voivat matkustaa EU:hun ilman viisumia

b)tunnustaa, että Kosovon viranomaiset ovat edelleen sitoutuneet täyttämään viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman kriteerit, joiden Euroopan komissio on arvioinut täyttyneen heinäkuusta 2018 lähtien

c)tarjota Kosovon luetteloon lisäämisen myötä koko Länsi-Balkanin alueelle viisumivapaa pääsy Schengen-alueelle ja jatkaa näin EU:n ja koko alueen välisten siteiden ja ihmisten välisten yhteyksien lisäämistä, samalla kun varmistetaan yhteisten toimien jatkaminen järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi.

3.Huomautukset neuvoston kannasta

Ensimmäisessä käsittelyssä vahvistettu neuvoston kanta kuvastaa täysin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 14. joulukuuta 2022 pidetyssä ensimmäisessä ja ainoassa kolmikantaneuvotteluissa saavutettua yhteisymmärrystä. Asetuksen johdanto-osan kappaleissa esitetyt yhteisymmärryksen pääkohdat ovat seuraavat:

Kosovo on täyttänyt viisumipakon poistamiseen tähtäävän etenemissuunnitelmansa vaatimukset. Viisumivapaudella varmistetaan, että koko Länsi-Balkanin alueeseen sovelletaan samaa viisumijärjestelmää.

Viisumivapautta sovelletaan ainoastaan henkilöihin, joilla on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukainen Kosovon myöntämä biometrinen passi, ja sitä sovelletaan päivästä, jona Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) otetaan käyttöön, tai 1. päivästä tammikuuta 2024, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ennen viisumivapauden soveltamista on tärkeää tehdä tarvittavat takaisinottosopimukset tai -järjestelyt niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla ei vielä ole tällaista sopimusta tai järjestelyä. Kun ne on tehty, Kosovon on pantava ne kaikilta osin täytäntöön noudattaen palauttamiskiellon periaatetta.

Kosovon olisi pyrittävä mukauttamaan viisumipolitiikkaansa edelleen vastaamaan EU:n luetteloa kolmansista maista, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi, etenkin niiden kolmansien maiden osalta, jotka aiheuttavat EU:lle laittomaan muuttoliikkeeseen liittyviä tai turvallisuusriskejä.

Komissio aikoo seurata viisumivapauden keskeyttämismekanismin avulla aktiivisesti Kosovon kanssa toteutettavan, viisumipakon poistamiseen tähtäävän etenemissuunnitelman vaatimusten täytäntöönpanoa ja viisumipolitiikan yhdenmukaistamista.

Komissio kannatti kolmikantakokouksessa saavutettua yhteisymmärrystä, joka vei eteenpäin sen pitkään vireillä ollutta ehdotusta Kosovon sisällyttämisestä viisumipakosta vapautettujen maiden luetteloon ja jonka myötä koko Länsi-Balkanin alue on määrä sisällyttää EU:hun matkustamista koskevan viisumivapauden piiriin.

4.Päätelmä

Komissio hyväksyy neuvoston kannan.

(1) *    Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
Top