EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0548

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Komission työohjelma 2023 Luja ja yhtenäinen unioni

COM/2022/548 final

Strasbourg 18.10.2022

COM(2022) 548 final

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Komission työohjelma 2023Luja ja yhtenäinen unioni


1.Luja ja yhtenäinen unioni 

”... Koko Euroopassa syntyi solidaarisuuden aalto... eurooppalaiset tarttuivat toimeen epäröimättä.” Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, puhe unionin tilasta, 14. syyskuuta 2022

Kuluneen vuoden ajan monet kriisit ovat koetelleet Eurooppaa ja maailmaa. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on jälleen tuonut sodan kauhistuttavan todellisuuden Eurooppaan. Traagiset ihmishenkien menetykset ja tuhot lisääntyvät jatkuvasti, samoin kuin konfliktin vaikutukset Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Sodasta johtuva energiakriisi on pahentanut jo ennestään kasvavia elinkustannuksia, mikä on haitannut Euroopan vahvaa elpymistä pandemian jälkeen. Samaan aikaan sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestykseen kohdistuu maailmassa jatkuvasti uusia haasteita, mikä korostaa EU:n tarvetta yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa sekä investointeihin ja diplomaattiseen yhteydenpitoon eri maiden kanssa ympäri maailmaa.

Nämä epätavalliset olosuhteet muodostavat taustan komission tämänvuotiselle työohjelmalle. Sitä leimaa kolme toisiinsa vaikuttavaa tosiasiaa. Ensimmäinen on se, että näin laajoihin haasteisiin voidaan todella vastata vain yhdessä, yhtenäisenä unionina. Eurooppa on osoittanut yhä uudestaan, että se kykenee toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla, olipa kyse rokotteista, talouden elpymisestä, pakotteista tai Ukrainalle annettavasta tuesta. Eurooppa on joka tapauksessa osoittanut, kuinka paljon voidaan saavuttaa, kuinka kunnianhimoisesti voidaan toimia ja miten nopeasti voidaan reagoida, kun on yhteinen mielekäs tavoite ja yhtenäinen toimintatapa. Tämän on oltava myös tulevan vuoden työn liikkeellepaneva voima.

Toinen vaikuttava tosiasia on se, että nämä kriisit tuovat esiin Euroopan tarpeen nopeuttaa edelleen komission toimikauden alussa asetettua tavoitetta radikaalille muutokselle olipa kyseessä ilmasto- ja luontokriisien ratkaiseminen, EU:n talouksien ja demokratioiden häiriönsietokyvyn tai teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, yhteiskuntien oikeudenmukaisuuden lisääminen tai EU:n geopoliittisen aseman vahvistaminen. Tämä ajatus esiteltiin ensimmäisen kerran poliittisissa suuntaviivoissa. Tarkoituksena oli rakentaa parempi tulevaisuus seuraavalle sukupolvelle sekä parantaa valmiuksia ja voimavaroja vastata tuleviin haasteisiin. Nämä tavoitteet pätevät yhtä lailla edelleen.

Kolmas tosiasia on, että eurooppalaisten arjessa kouriintuntuvasti näkyvän, ainutkertaisen kriisien vyyhdin ratkaisemiseen ei voida suhtautua tavanomaiseen tapaan. Tarvitaan jatkuvaa nopeaa reagointia sekä tulevien haasteiden ennakoimiseksi että kiireellisimpiin nykytarpeisiin vastaamiseksi. Tämän vuoksi komission työssä keskitytään eurooppalaisten tukemiseen näinä koettelevina aikoina. Tämä on komission tärkein painopiste tulevana vuonna, olipa kyse sitten energian hintojen alentamisesta, teollisuuden kilpailukyvyn ja elintarviketurvan kannalta välttämättömien toimitusten turvaamisesta, sosiaalisen markkinatalouden lujittamisesta tai yhä kaikkialla unionissa läsnä olevan covid-19-pandemian hoitamisesta.

Nämä kolme tosiasiaa leimaavat tämän työohjelman liitteissä esitettyjä toimia komission kaikkien kuuden päätavoitteen osalta. Perustana on se työ ja edistyminen, jota on jo saatu aikaan kiireellisimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja samalla pitkän aikavälin suunnan pitämiseksi. REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjältä tuotavasta energiasta. Toimitukset Venäjältä ovatkin vähentyneet tasaisesti ja vaihtoehtojen määrä on lisääntynyt. Tämä on seurausta onnistuneista pyrkimyksistä yhteistyöhön EU:n kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Edessämme on toki vaikea talvi, mutta kaasun varastointia koskevan asetuksen ansiosta lähes 91 prosenttia EU:n varastointikapasiteetista on täytetty, ja jäsenvaltiot ovat ottamassa käyttöön kaasunsäästösuunnitelmia eurooppalaisen kaasunkysynnän vähentämissuunnitelman mukaisesti. Komissio on myös ottanut energiamarkkinoilla käyttöön hätätilanteen tukitoimenpiteitä, joilla puututaan viimeaikaisiin dramaattisiin hinnannousuihin ja pienennetään eurooppalaisten kotien ja yritysten energialaskuja. Aiomme edelleen nopeuttaa energiasiirtymää keinona sekä torjua ilmastokriisiä että vähentää EU:n riippuvuuksia ja parantaa kilpailukykyä. Tässä työssä keskeistä on myös kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn ja reagointivalmiuksien parantaminen, joka on puheenjohtaja Ursula von der Leyenin uuden viisivaiheisen suunnitelman ytimessä.

Jotta voimme tukea ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla Euroopassa, investointeja ja uudistuksia NextGenerationEU-välineen kautta on jatkettava. Samoin EU:n talousarvion voimaa on käytettävä hyväksi. Energiakriisin ratkaisemiseksi on suojeltava talouden perustekijöitä ja erityisesti turvattava sisämarkkinat ja korkea työllisyys. Sisämarkkinoilla on säilytettävä tasapuoliset toimintaedellytykset antamalla valtiontuesta selkeitä ohjeita keskeisten suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden pohjalta. Unionin hajautumisen vakavan riskin välttämiseksi on hyvin tärkeää löytää yhtenäinen ja yhteinen eurooppalainen ratkaisu. REPowerEU-suunnitelman myötä komissio on ottanut tärkeät ensimmäiset askeleet solidaarisuuden varmistamiseksi, mutta lisätoimia tarvitaan. Siksi REPowerEU-ohjelmaa on tuettava lisärahoituksella, joka perustuu tarvearvioon ja jossa otetaan huomioon investointien vastaanottokyky. Komissio tarkastelee REPowerEU-suunnitelmaa täydentäviä rahoituslähteitä ja on valmis ehdottamaan lisätoimia esimerkiksi niiden kokemusten perusteella, joita on saatu NextGenerationEU -elpymisvälineeseen sisältyvistä EU:n taloudelliseen yhteisvastuuseen perustuvista ja muista onnistuneista välineistä.

Samaan aikaan kun huolehdimme seurauksista, joita Venäjän hyökkäyksellä on EU:lle, tukemme Ukrainalle pysyy vakaana, lujana ja yhtenäisenä, kuten se on ollut 24. helmikuuta alkaen. Tulevana vuonna keskiössä on Ukraina ja Ukrainan tulevaisuus. Kyse on kuitenkin myös Euroopan unionin tulevaisuudesta, ja kaikesta siitä, mitä se edustaa: vapaudesta, demokratiasta, perusoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja kaikista EU:n perustana olevista arvoista.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen todellisen solidaarisuuden merkkinä Euroopan unionin Venäjän hyökkäyksen johdosta jo toteuttamat yli 180 toimenpidettä vaikuttavat Venäjään ja tarjoavat vahvaa tukea Ukrainalle ja sen kansalle. EU ja sen jäsenvaltiot mobilisoivat sodan alkamisen ja syyskuun välisenä aikana yli 19 miljardia euroa Ukrainan taloudellisen, sosiaalisen ja rahoituksellisen selviytymiskyvyn vahvistamiseen ja lisäksi 3,1 miljardia euroa sotilaalliseen tukeen Euroopan rauhanrahastosta. Kansalaiset ja jäsenvaltiot ovat osoittaneet valtavaa hyväntahtoisuutta ja solidaarisuutta ottaessaan vastaan miljoonia väkivaltaa pakenevia ukrainalaisia. Aktivoimalla tilapäistä suojelua koskevan direktiivin EU on auttanut varmistamaan, että näillä ukrainalaisilla on mahdollisuus työpaikkaan, asuntoon, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

EU:n pelastuspalvelumekanismin ansiosta Ukrainalle on annettu yli 70 000 tonnia avustustarvikkeita. Sen puitteissa on toimitettu muun muassa ruokaa, vettä, suojaa, energiaa ja terveydenhuoltopalveluja. EU on ottanut terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) ja rescEU-valmiusvarastojen kautta käyttöön lääkintä- ja erikoislaitteita kansanterveysriskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien, varalta. Koheesiopoliittinen tukitoimi Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE) ja joustavan tuen FAST-CARE-ehdotus ovat helpottaneet jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuuksia käyttää koheesiovaroja sotaa pakenevien ihmisten auttamiseen.

Tarjoamme jatkossakin vahvaa poliittista, taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle ja olemme valmiita tukemaan maan tulevaa jälleenrakentamista. Ensimmäisenä toimena myönnetään 100 miljoonaa euroa vahingoittuneiden ukrainalaisten koulujen kunnostamiseen. Koska Ukrainan ja sen kansan tulevaisuus on Euroopan unionissa, pyrimme myös helpottamaan sen pääsyä sisämarkkinoille. Samalla jatkamme koordinointia, myös liittolaistemme kanssa, jotta pakotteiden täytäntöönpanon valvonta on tehokasta ja Venäjään kohdistuu voimakasta taloudellista painetta. Näin heikennetään sen kykyä käydä sotaa Ukrainaa vastaan.

Merkittävä haaste on myös meneillään oleva, koko maailman elintarviketurvaa heikentävä elintarvikekriisi, joka johtuu hintojen jyrkästä noususta ja vakavasta kuivuudesta ja jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahentaa. Puuttuakseen tähän ja helpottaakseen Ukrainan pääsyä sisämarkkinoille ja globaaleihin toimitusketjuihin vaihtoehtoisten reittien kautta komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa, jäsenvaltioiden, Ukrainan viranomaisten ja liike-elämän toimijoiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa lannoitteiden saatavuus, elintarviketuotanto ja avoin kauppa ja estää elintarviketoimitusten katkokset. Ukraina voi viedä maasta nk. solidaarisuuskaistojen ansiosta viljaa ja muita tuotteitaan ja tuoda maahan kaikki tarvitsemansa tavarat humanitaarisesta avusta lannoitteisiin. EU on myös ottanut Euroopan kehitysrahastosta käyttöön 600 miljoonaa euroa lisätäkseen tukea Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille elintarviketurvaa varten.

Niin kotikentällä kuin ulkomaillakin on vielä paljon tehtävää. Ensimmäiseksi on pantava täytäntöön asiat, joista on jo sovittu, ja sovittava lopuistakin tarpeellisista kysymyksistä. Olemme esittäneet aloitteita, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, vihreään teknologiaan investoimista ja luonnonympäristön suojelemista. Olemme ehdottaneet sääntöjä kansalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi uuden sukupolven digitaaliteknologioilla. Olemme ehdottaneet toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä ja edistetään samalla sosiaalista oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla. Tämä komissio on tehnyt työtä vahvistaakseen EU:n valmiuksia puolustaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Olemme pyrkineet varmistamaan tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden sekä lujittamaan moniarvoista, tasa-arvoista ja osallistavaa yhteiskuntaa.

On olennaisen tärkeää, että keskitymme aiempaa enemmän toimielinten välisten neuvottelujen tukemiseen, jotta poliittiset sitoumuksemme voidaan muuttaa konkreettiseksi lainsäädännöksi. Toimielinten yhtenäisyyden ansiosta – olipa kyse sitten koronatodistuksesta, digitaalisista säännöistä tai vähimmäispalkasta – on saatu jo paljon aikaan. Tätä toimintatapaa on nopeutettava erityisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta keskeisten asiakokonaisuuksien, kuten 55-valmiuspaketin, maailman metsäkadon torjuntaa ja akkuja koskevien ehdotusten ja tekoälysäädöksen suhteen. Komission työtä ohjaa edelleen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano kaikilla politiikka-aloilla. Nämä tavoitteet on sisällytetty talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja paremman sääntelyn välineisiin. Komissio esittää vuonna 2023 YK:n korkean tason poliittisen foorumin puitteissa EU:n ensimmäisen vapaaehtoisen uudelleentarkastelun, joka koskee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Viime vuosina eurooppalaiset ovat nähneet omakohtaisesti, mikä vaikutus EU:n talousarviolla voi olla. Varat ja joustomahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset. Vuonna 2023 tehdään vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi, joka tarjoaa tilaisuuden arvioida, onko nykyinen EU:n talousarvio edelleen riittävä, jotta löydetään ratkaisukeinot yhteisiin haasteisiin.

Tätä varten komissio esittää myös ehdotuksen uusien omien varojen toisesta korista. Ehdotus perustuu muun muassa ehdotukseen yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevasta kehyksestä (BEFIT). Näillä toimenpiteillä varmistetaan yhdessä ensimmäisten ehdotusten kanssa aiempaa monipuolisemmat ja joustavammat tulolajit ja vältetään perusteettomat unionin ohjelmien leikkaukset tai jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien liian suuret korotukset, jotta NextGenerationEU -elpymissuunnitelman avustusosuudet voidaan maksaa takaisin.

2.Kansalaiset eurooppalaisen demokratian keskiöön 

Tämän vuoden työohjelma on ensimmäinen Euroopan tulevaisuuskonferenssin päättymisen jälkeen. Monet esitetyistä keskeisistä aloitteista ovat jatkoa konferenssin aikana tehdyille kunnianhimoisille ehdotuksille ja ovat osoitus ehdotusten monipuolisuudesta ja kansalaisten tärkeinä pitämien asioiden merkityksellisyydestä.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi 1 oli ainutlaatuinen, osallistava ja keskusteleva demokratiatapahtuma. Se kattoi koko Euroopan ja toimi keinona parantaa EU:n päätöksentekoa. Konferenssissa onnistuttiin kehittämään kunnianhimoinen ja inspiroiva visio unionista.

Se on visio EU:sta, joka helpottaa kansalaistensa arkea niin maaseudulla kuin kaupungissakin, joka ratkoo sukupolvien ajan jatkuneita haasteita, joka on aiempaa riippumattomampi ja joka tuottaa eurooppalaisille tuloksia heille tärkeimmissä asioissa, olivatpa kyseessä elintarvikkeet tai hengitysilma. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on nyt toteutettava jatkotoimet. Tämä työohjelma on uusi askel komission pyrkiessä ”visiosta konkreettisiin toimiin” 2 .

Euroopan tulevaisuuskonferenssin pitkän aikavälin onnistuminen riippuu siitä, miten kansalaiset saadaan otettua paremmin mukaan painopisteiden ja tavoitteiden asettamiseen sekä politiikkojen suunnitteluun ja laatimiseen Euroopan tasolla.

Kansalaispaneelit ovat nyt osa komission päätöksentekoa tietyillä keskeisillä aloilla. Uuden sukupolven kansalaispaneeleissa keskustellaan ensi vuoden aloitteista, jotka koskevat ruokahävikkiä, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja virtuaalimaailmoja.

3.Toimet kuuden kunnianhimoisen tavoitteen edistämiseksi

3.1 Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhä vakavampia. Tästä ovat osoituksena tänä vuonna koetut äärimmäiset helleaallot, metsäpalot ja ennennäkemätön kuivuus. Vihreän siirtymän nopeuttaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan puuttua ilmastokriisiin ja vahvistaa talouksiamme ja turvallisuuttamme. Lisäksi maailmanlaajuisten uhkien lisääntymisen ja uuden geopoliittisen todellisuuden vuoksi vihreän siirtymän nopeuttaminen parantaa pitkän aikavälin elintarviketurvaa, sillä sen myötä voidaan luoda kestävä ja häiriönsietokykyinen elintarvikejärjestelmä. Ilmastokriisi on myös tuonut esiin tarpeen tehostaa EU:n pelastuspalvelu- ja kriisinhallintamekanismeja.

Komissio on jo esittänyt suurimman osan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisen kannalta keskeisistä ehdotuksista. Se antaa edelleen täyden tukensa lainsäätäjille sen varmistamiseksi, että sopimukseen päästään ennen parlamentin vaalikauden päättymistä. Tänä vuonna on hyvin tärkeää päästä nopeasti yhteisymmärrykseen 55-valmiuspaketista.

Näiden toimenpiteiden täydentämiseksi aiemmin vuonna 2022 hyväksyttiin uraauurtava ehdotus torjunta-aineiden käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ja Euroopan vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistamisesta vuoteen 2050 mennessä. Tulevina kuukausina hyväksymme kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden paketteja muun muassa liikenteen päästöistä ja hiilen poistamista koskevista todistuksista, ehdotuksia ilman ja veden laadun parantamisesta sekä kiertotalouden keskeisiä aloitteita, joilla puututaan erityisesti pakkausten ja muovien kestävyysnäkökohtiin, mikromuovisaasteen aiheuttamaan pahenevaan haasteeseen, korjauttamisoikeuteen ja romuajoneuvoihin. EU pyrkii myös saamaan aikaan kunnianhimoisen maailmanlaajuisen luontosopimuksen biologista monimuotoisuutta käsittelevässä YK:n konferenssissa (COP15), joka pidetään myöhemmin tänä vuonna Montréalissa, ja osoittamaan globaalia johtajuutta ilmastomuutoksen torjunnassa Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksessa (COP27).

Samalla unionin on parannettava valmiuttaan selviytyä paremmin tulevasta hintojen epävakaudesta, varmistettava sähkölaskujen kohtuullisuus ja valmistauduttava teollisuuden syvään muutokseen, mikäli halutaan, että Eurooppa on irtautunut hiilestä ja toimii suurelta osin sähköenergialla vuoteen 2050 mennessä. Sen vuoksi komissio ehdottaa vuoden 2023 alkupuolella EU:n sähkömarkkinoiden kattavaa uudistusta, johon sisältyy kaasun hintojen vaikutuksen irrottaminen sähkön hinnoista.

Vihreän vetytalouden edistämiseksi perustetaan uusi Euroopan vetypankki, joka investoi 3 miljardia euroa vetymarkkinoiden käynnistämiseen EU:ssa muun muassa tarjonnan ja kysynnän yhteensovittamisen avulla.

Komissio pyrkii vuonna 2023 myös vähentämään jätettä ja sen ympäristövaikutuksia. Erityisesti keskitytään elintarvike- ja tekstiilijätteeseen, jotka nousivat esille Euroopan tulevaisuuskonferenssissa. Noin 20 prosenttia kaikista EU:ssa tuotetuista elintarvikkeista menee hukkaan. Tämä vähentää luonnonvaroja, heikentää ekosysteemejä ja lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä varten asetetaan esimerkiksi elintarvikejätteen vähentämistä koskevat tavoitteet. EU:ssa heitetään pois myös noin 11 kilogrammaa tekstiilejä henkeä kohti vuodessa, joten tekstiilien kierrätystä pyritään parantamaan ja varmistamaan, että tuottajat kantavat jätteiden käsittelystä aiempaa suuremman vastuun.

Kestäville elintarvikejärjestelmille luodaan kattava EU-kehys, jotta kestävyysnäkökohdat olisivat keskeisesti mukana kaikissa elintarvikkeisiin liittyvissä toimintapolitiikoissa. Eläinten hyvinvointia koskevaa EU:n lainsäädäntöä tarkistetaan sen soveltamisalan laajentamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin paremman tason varmistamiseksi. Tämä on vastaus Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”End the Cage Age” suosituksiin.

Lainsäädäntöä esitetään myös uusista genomitekniikoista, kuten kohdennetusta mutageneesistä tai lajinsisäisestä genetiikasta. Tarkoituksena on pitää yllä ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja saada aikaan selviytymiskyvyn kannalta parempi ja kestävämpi elintarvikejärjestelmä innovatiivisten kasvituotteiden avulla. Aloitteella vastataan Euroopan tulevaisuuskonferenssissa tehtyyn ehdotukseen.

Tavaraliikennettä viherrytetään liikenteen päästöjen ja saastumisen vähentämiseksi siirryttäessä älykkäämpään ja kestävämpään liikkuvuuteen.

Komissio ehdottaa keskeisiä sidosryhmiä kuultuaan, että kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä (REACH) tarkistetaan kohdennetusti. Tavoitteena on turvata Euroopan kilpailuedut ja innovointi edistämällä kestävien kemikaalien käyttöä, yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla sääntelyprosessia, vähentämällä hallinnollista rasitusta ja suojelemalla ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

3.2 Euroopan digitaalinen valmius

Euroopan tulevaisuuskonferenssin loppuraportissa tuotiin esiin tarve saattaa digitaaliset ratkaisut kaikkien eurooppalaisten saataville ja varmistaa, että Euroopasta tulee eettisen, avoimen ja turvallisen digitalisaation johtava voima.

Lisäksi komission vuoden 2022 strategisessa ennakointiraportissa korostettiin tarvetta nopeuttaa samanaikaista vihreää ja digitaalista siirtymää. Digitaaliset ratkaisut tekevät taloudestamme tehokkaamman ja vähemmän resurssi-intensiivisen ja auttavat samalla minimoimaan digitalisaation oman ympäristö-, resurssi- ja ilmastojalanjäljen. Tätä varten ehdotetaan EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevaa säädöstä, jolla varmistetaan riittävä ja monipuolinen tarjonta Euroopan digitaalitaloutta ja vihreää siirtymää varten sekä priorisoidaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

EU jatkaa jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä toimia digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi ehdotetaan välineitä, joilla kehitetään avoimia ihmiskeskeisiä virtuaalimaailmoja, kuten metaversumeja. Nämä välineet tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia teollisuudelle ja palvelualoille, luovalle taiteelle ja kansalaisille, ja niillä on mahdollista vastata laajoihin sosiaalisiin haasteisiin, kuten terveydenhuoltoon ja älykkäisiin kaupunkeihin.

Euroopan parlamentti antoi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan nojalla päätöslauselman, jonka jatkotoimena komissio aikoo ehdottaa suositusta suorana lähetettävän sisällön piratismista. Suositus tarjoaa keinoja suorien tapahtumien, erityisesti urheilutapahtumien, laittoman suoratoiston torjumiseksi.

Liikenteessä digitalisaatio voi edistää saumatonta multimodaaliliikennettä ja edistää kestävää kehitystä. Komissio ehdottaa yhteistä eurooppalaista liikkumisdata-avaruutta alan digitalisoinnin vauhdittamiseksi ja innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi. Uusien liikkumisratkaisujen valmistelemiseksi ehdotamme myös Hyperloopia koskevaa EU:n sääntelykehystä, jotta aikanaan voidaan olla valmiina tämän nopean ja vähähiilisen liikenneratkaisun käyttöönottoon.

Komission aloite, jolla pyritään lisäämään ja ajantasaistamaan digitaalisten välineiden ja prosessien käyttöä yhtiöoikeuden alalla, parantaa avoimuutta sisämarkkinoilla toimivien yritysten kannalta, yksinkertaistaa hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä ja helpottaa yritysten kansainvälistymistä.

Epävarma geopoliittinen tilanne ja hiljattain koetut häiriöt toimitusketjuissa covid-19-kriisin aikana ovat osoittaneet, että EU:n ainutlaatuisilla sisämarkkinoilla on valtava merkitys Euroopan taloudellisen perustan vahvistamiselle. Dynaamiset ja hyvin toimivat sisämarkkinat ovat unionin vaurauden ja vakauden perusta. Sisämarkkinat perustettiin 30 vuotta sitten, minkä kunniaksi komissio antaa sisämarkkinatiedonannon. Siinä tuodaan esiin sisämarkkinoiden mukanaan tuomat merkittävät edut ja toisaalta tarkastellaan niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita ja tulevia painopisteitä, jotta ne voivat edelleenkin olla unionin avoimen strategisen riippumattomuuden kannalta tärkeässä roolissa.

Jotta EU:n yrityksille voidaan varmistaa vakaa sääntely-ympäristö, ehdotamme patenttilisenssipakettia. Pyrimme luomaan standardin toteuttamiseksi välttämättömien patenttien lisensoinnille tehokkaan kehyksen, joka vastaa parhaiten patentin haltijoiden ja käyttäjien etuja, ja vahvistamme patenttien pakkolisensoinnille selkeät säännöt.

Sisämarkkinat ovat keskeinen väline sen varmistamiseksi, että ihmisten terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikkialla unionissa. Siksi komissio aikoo esittää Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman jatkotoimena ehdotuksen asbestin kartoittamisesta, rekisteröinnistä ja seurannasta. Näin voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot tiukentavat tämän vaarallisen aineen seurantaa, kartoittamista ja torjuntaa koskevia tavoitteitaan.

EU:ssa tarvitaan suotuisa liiketoimintaympäristö ja työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista. Tuleva kilpailukykymme riippuu tästä. Meidän on poistettava esteet pieniltä yrityksiltä, sillä ne ovat Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin menestymisen perusta. Tämän vuoksi esittelemme pk-yritysten apupaketin. Komissio myös tarkistaa maksuviivästysdirektiiviä pk-yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Vuosi 2023 on Euroopan osaamisen teemavuosi. Tarkoituksena on parantaa työvoiman osaamista, edistää eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä sekä hyödyntää digitaalisen ja vihreän siirtymän koko potentiaali sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Teemavuoden myötä tarjotaan tarvittavaa työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja houkutellaan Eurooppaan osaajia, joilla on oikeanlaisia taitoja.

3.3 Ihmisten hyväksi toimiva talous

Työohjelmasta päätetään suuren taloudellisen epävarmuuden vallitessa. Sen vuoksi komissio on valmis arvioimaan talven jälkeen uudelleen erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa kilpailukykyyn.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota koettelee Euroopan taloudellista ja sosiaalista selviytymiskykyä aikana, jolloin meneillään on perusteellisia muutoksia. EU:lle on kehitettävä vahvat strategiset kaupan ja investointien valvonnan välineet taloudellisen turvallisuuden parantamiseksi. Samalla on pyrittävä monipuolistamaan arvoketjuja.

Komissio on valmis tarkistamaan ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevaa asetusta siitä kahden vuoden aikana saadun kokemuksen perusteella. Tarkoituksena on määrittää paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti tarpeelliset muutokset, jotka parantaisivat asetuksen toimintaa ja tuloksellisuutta. Komissio myös hyödyntää kokemuksia, joita on saatu EU:n nykyisestä vientivalvontajärjestelmästä ja pakotteiden täytäntöönpanosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen yhteydessä. Näin strategista vientivalvontaa voidaan vahvistaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi tutkitaan, tarvitaanko ulkomaille suuntautuvien strategisten investointien valvontaan lisäkeinoja.

EU:n on myös syytä lujittaa omaa eurooppalaista sosiaalisen markkinatalouden malliaan. Jatkamme toukokuussa 2021 Porton sosiaalialan huippukokouksessa määritellyn sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamista, jotta voidaan varmistaa, että vihreä ja digitaalinen siirtymä toteutuvat oikeudenmukaisesti. Komissio on esittänyt tärkeitä aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman panemiseksi täytäntöön. Komissio esittää sosiaaliturvajärjestelmien ja sosiaalisten turvaverkkojen digitalisointia koskevan aloitteen työvoiman liikkuvuuden tukemiseksi osana eurooppalaiseen sosiaaliturvapassiin (ESSPASS) liittyvää käynnissä olevaa työtä.

Euroopan osaamisen teemavuoden yhteydessä päivitetään myös harjoittelun laatupuitteita, jotta voidaan muun muassa varmistaa oikeudenmukainen korvaus ja mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisen Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimena esitämme lainsäädäntöaloitteen eurooppalaisten rajatylittävien yhdistysten säännöistä, jotta ne voisivat hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista vapauksista kaikilta osin. Näillä järjestöillä on keskeinen rooli tavaroiden ja palvelujen tarjoamisessa monilla EU:n talouden osa-alueilla sekä kansalaisten aktiivisessa osallistumisessa kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan.

Komissio ehdottaa neuvoston suositusta yhteisötalouden perusedellytysten kehittämisestä, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa mukauttamaan politiikkansa ja lainsäädäntönsä paremmin yhteisötalouden toimijoiden erityistarpeisiin.

Komissio on esittänyt NextGenerationEU-elpymisvälineen avustusosuuden takaisinmaksua ja sosiaalisen ilmastorahaston rahoitusta varten ensimmäiset ehdotukset uusista omista varoista, joista keskustellaan parhaillaan lainsäätäjien kanssa. Kuten Euroopan tulevaisuuskonferenssissa tuli esiin, unionin on kuitenkin edelleen lisättävä omaa talousarviotaan. Komissio esittää tätä varten uusien omien varojen toisesta korista ehdotuksen, joka perustuu ehdotukseen yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevasta kehyksestä (BEFIT).

Yhdessä näillä toimenpiteillä varmistetaan, että tulolajit ovat aiempaa monipuolisemmat ja kestävämmät sekä vältetään aiheettomat leikkaukset unionin ohjelmista tai jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien liialliset korotukset. Vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi. Pyrimme myös perustamaan uuden Euroopan suvereniteettirahaston, jotta teollisuuden tulevaisuus Euroopassa voidaan varmistaa.

Lisäksi EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkastelun perusteella esitetään komission suuntaviivat, joilla varmistetaan järjestelmän soveltuvan edelleen tämän vuosikymmenen haasteisiin. Tässä työssä otetaan huomioon Euroopan tulevaisuuskonferenssin arvokas panos.

Komissio tekee myös ehdotuksen siitä, miten hallinnollista yhteistyötä voitaisiin syventää ja tehostaa. Tämä mahdollistaa paremman synergian aikaan saamisen niiden EU:n välineiden välille, joilla on tarkoitus parantaa valmiuksia erityisesti paikallis- ja aluetasolla. Samalla helpotetaan investointien ja muutosten parempaa hallinnointia ja varmistetaan EU:n politiikkojen täysi ja tehokas täytäntöönpano.

Tehokkaat ja yhdentyneet rahoitusmarkkinat ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat olennaisen tärkeitä talouskasvun ja elpymisen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta. Ne myös auttavat EU:ta säilyttämään maailmanlaajuisen taloudellisen ja geopoliittisen johtoasemansa. Komissio on esittänyt useita sääntelyuudistuksia, jotka koskevat investointeja, tietojen julkistamista sekä pankki- ja vakuutusaloja. Nyt pyritään vauhdittamaan pääomamarkkinaunionin rakentamista. Komissio aikoo myös ehdottaa toimenpidepakettia, jolla helpotetaan vähittäissijoittamista. Tietojen saatavuutta rahoituspalveluissa parannetaan edelleen avoimen rahoituksen kehystä koskevalla aloitteella. Myös maksupalveludirektiiviä tarkistetaan innovoinnin tukemiseksi. Samalla varmistetaan verkkomaksupalvelujen helpompi ja turvallisempi käyttö ja suojellaan käyttäjiä petoksilta ja väärinkäytöksiltä aiempaa paremmin.

Unionin yhteisen valuutan soveltuminen digiaikaan pyritään varmistamaan ehdotuksella digitaalisen euron periaatteista ennen kuin Euroopan keskuspankki mahdollisesti laskee sen liikkeeseen.

3.4 Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Monenvälisyys ja sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys ovat edelleen EU:n ohjaavia periaatteita, mutta meidän on valmistauduttava järjestelmien välisen kilpailun aikakauteen moninapaisessa maailmanjärjestyksessä.

EU reagoi edelleen maailman johtavana kehitysavun ja humanitaarisen avun antajana Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan maailmanlaajuisiin seurauksiin, erityisesti elintarvike- ja energiakriiseihin.

Venäjän vastaiset pakotteet pysyvät voimassa niin kauan kun Ukrainaan kohdistuva hyökkäys ja Ukrainan alueen laiton miehitys/liittäminen Venäjään jatkuvat. Myös seuraamusvalikkoa päivitetään ja siihen sisällytetään korruptio.

Sodan julma todellisuus on tuonut esiin tarpeen tehostaa EU:n toimia turvallisuuden ja puolustuksen osa-alueilla. EU:n strategisen kompassin jatkotoimena vuonna 2023 esitetään turvallisuutta ja puolustusta tukeva EU:n avaruusstrategia sekä päivitetty EU:n merellinen turvallisuusstrategia. Euroopan puolustusteollisuuden kanssa käynnistetään vuoropuhelu siitä, miten tuotantoa voitaisiin lisätä Euroopan puolustusmateriaalivarastojen nykyisten puutteiden korjaamiseksi.

Komissio jatkaa yhteistyötä Länsi-Balkanin ehdokasmaiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa niiden tulevan unioniin liittymisen tiimoilta. Tukea itäiselle kumppanuudelle ja eteläiselle naapurustolle jatketaan. Lisäksi EU osallistuu aktiivisesti tulevan Euroopan poliittisen yhteisön työhön Euroopan maiden tavoittamiseksi muutoinkin kuin liittymisprosessin kautta.

Vahvistaakseen häiriönsietokykyään ja monipuolistaakseen toimitusketjujaan EU pyrkii kauppasopimusten täyteen ratifiointiin esimerkiksi Chilen, Meksikon ja Uuden-Seelannin kanssa ja jatkaa neuvotteluja muiden tärkeiden kumppaneiden, kuten Australian, Intian ja Indonesian, kanssa. Komissio esittää myös Latinalaista Amerikkaa ja Karibian aluetta koskevan uuden toimintaohjelman.

EU on edelleen sitoutunut puuttumaan kriiseihin muualla maailmassa ja edistämään järkeviä monenvälisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Erityisesti tarkistetaan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja lujitetaan suhteita kansainvälisiin rahoituslaitoksiin.

Konfliktien ja luonnonkatastrofien lisääntyessä humanitaariset tarpeet lisääntyvät ja rahoitusvaje kasvaa. Avun toimittamisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen on edelleen ratkaisevan tärkeää, ja EU lisää omia valmiuksiaan reagoida kriisitilanteisiin. Se muun muassa kaksinkertaistaa palonsammutusvalmiudet ennen vuoden 2023 metsäpalokautta ja lisää kalustoonsa 10 kevyttä amfibiolentokonetta ja kolme helikopteria.

3.5 Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Euroopan nuorison teemavuoden 2022 myötä nuorille eurooppalaisille on tarjottu monenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa taitojaan ja osaamistaan, ja nuorten kansalaistoimintaa on edistetty. Voimakas painopiste nuoriin jatkuu Euroopan osaamisen teemavuoden aikana.

Vain 15 prosenttia nuorista on suorittanut opintoja, tehnyt harjoittelun tai osallistunut oppisopimuskoulutukseen toisessa EU-maassa. Siksi komissio aikookin ehdottaa EU:n nykyisen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivittämistä. Tavoitteena on, että opiskelijat voisivat siirtyä helpommin koulutusjärjestelmästä toiseen. Tämä on tärkeä askel kohti eurooppalaisen koulutusalueen perustamista vuoteen 2025 mennessä.

Terveydenhuollon alalla komissio jatkaa kunnianhimoisen syöväntorjuntasuunnitelman täytäntöönpanoa. Se on yksi vahvan Euroopan terveysunionin pilareista. Komissio myös esittää suosituksen rokotteilla ehkäistävissä olevista syövistä ja päivittää savuttomia ympäristöjä koskevaa suositusta.

Toinen Euroopan terveysunionin keskeinen hanke, jota Euroopan tulevaisuuskonferenssissa suositeltiin, on eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luominen. Tämän aloitteen nopealla hyväksymisellä ja täytäntöönpanolla parannetaan terveydenhuollon laatua ja jatkuvuutta ja varmistetaan kansalaisten oikeudet omiin terveystietoihinsa. Komissio aikoo vastata myös Euroopan tulevaisuuskonferenssin ehdotukseen, joka koskee kattavaa lähestymistapaa mielenterveyteen. Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, joka on korostunut pandemian aikana. Komissio jatkaa myös urheilun ja terveiden elämäntapojen henkisistä ja fyysisistä hyödyistä tiedottamista koko yhteiskunnassa eri sukupolville HealthyLifestyle4All-kampanjan ja sen Youth Idea Lab -aloitteen myötä. 

Tapahtumat lähiympäristössä osoittavat jälleen, miksi on niin tärkeää, että EU:lla on selkeä ja vankka muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän kehys. Viime vuonna myös eurooppalaisessa lähestymistavassa muuttoliikkeen hallintaan on edistytty merkittävästi muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen mukaisesti. Komissio antaa edelleen täyden tukensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä sopimusta koskevan yhteisen etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa ja esittää kaikki käsiteltävänä olevat ehdotukset ennen tämän toimikauden päättymistä. Lisäksi edistystä pyritään saamaan aikaan osaamispaketin suhteen, jotta tuloksellista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää laillista muuttoliikettä voitaisiin tehostaa. Sitä tuetaan uudella aloitteella, jolla helpotetaan kolmansien maiden kansalaisten tutkintojen tunnustamista oikeanlaisen osaamisen houkuttelemiseksi Eurooppaan. Tämä on tärkeä teema Euroopan osaamisen teemavuonna 2023. Kyberturvallisuusakatemiaa koskevan kohdennetun aloitteen kautta edistetään yhtä strategisesti tärkeimmistä osaamisaloista.

Komissio aikoo ehdottaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta annetun direktiivin tarkistamista osana todellisen turvallisuusunionin rakentamista ja EU:n strategiaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Siinä puututaan teknologisen muutoksen aiheuttamiin uusiin haasteisiin ja tarpeeseen tehostaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ehkäisemistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa sekä tukea ja suojella lapsiuhreja verkossa ja sen ulkopuolella kattavan lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian mukaisesti. Aloitteella täydennetään äskettäin esitettyä asetusehdotusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä. Turvallisuusunionia vahvistetaan myös lisäämällä rajat ylittävää poliisiyhteistyötä uusien ja monimuotoisten turvallisuusuhkien torjumiseksi, kun komission ehdotukset on hyväksytty.

Komissio toteuttaa jatkossakin kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vahvan ja häiriönsietokykyisen Schengen-alueen, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa. Tehokkaat rajatarkastukset, kansainvälisen matkustamisen sujuvuus ja turvallisuusnäkökohdat yhdistetään toisiinsa uuden teknologian avulla, kun päästään käyttämään uusia yhteentoimivia järjestelmiä. Matkustusasiakirjojen digitalisoinnista tehdään uusi ehdotus. Komissio tukee myös lainsäätäjiä edelleen, jotta tarkistettu Schengenin rajasäännöstö hyväksyttäisiin nopeasti. 

3.6 Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Unionin peruskiveen, demokratiaan, kohdistuu enemmän paineita kuin koskaan aikaisemmin. Unionin vakaus, turvallisuus ja vauraus perustuvat vahvasti demokraattisiin arvoihin ja instituutioihin. Sen vuoksi meidän on puolustettava väsymättä perusoikeuksiamme ja yhteisiä arvojamme, kuten tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja suojeltava yhteiskunnallista vapautta ja demokratiaa, kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja vapautta.

Oikeusvaltioperiaatteen järjestelmällinen noudattaminen kaikissa jäsenvaltioissa asetettiin tavoitteeksi Euroopan tulevaisuuskonferenssissa. Heinäkuussa 2022 laadittu kolmas vuotuinen oikeusvaltiokertomus sisälsi ensimmäistä kertaa kaikille jäsenvaltioille osoitettuja suosituksia. Keskeisten demokraattisten tukipilareiden suojelu on nostettu Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa ensisijaiseksi poliittiseksi painopisteeksi. Tämän pohjalta komissio ehdotti eurooppalaista medianvapaussäädöstä, jossa vahvistettaisiin tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevat lainsäädännölliset takeet.

Komissio esittää vuonna 2023 demokratian puolustuspaketin, jolla syvennetään Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman mukaisia toimia vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämiseksi, disinformaation torjunnan tehostamiseksi ja tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden tukemiseksi muun muassa kehittämällä kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja kansalaisten osallistumista demokratian selviytymiskyvyn vahvistamiseksi sisältä päin. Pakettiin sisältyy erityisesti ehdotuksia, joilla suojellaan EU:n demokratioita ja vahvistetaan luottamusta puolustamalla demokraattista järjestelmää ulkopuolisilta intresseiltä. Komissio ehdottaa myös toimenpiteitä korruption torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen päivittämiseksi.

Komissio on esittänyt ehdotuksia Euroopan parlamentin vaalien parantamiseksi tukemalla niiden luotettavuutta ja edistämällä osallistumista säännöillä, jotka koskevat poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntöä ja rahoitusta sekä liikkuvien eurooppalaisten vaalioikeuksia. Komissio on myös valmis tukemaan lainsäätäjiä niiden työssä, joka koskee uutta vaalilainsäädäntöä koskevaa Euroopan parlamentin ehdotusta. Olisi tärkeää, että kaikki uudet vaalisäännöt olisivat voimassa hyvissä ajoin ennen seuraavia, vuonna 2024 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Komissio jatkaa tasa-arvon unionin rakentamista vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan lippulaivahankkeen kautta. Se ehdottaa eurooppalaista vammaiskorttia, jonka myötä vammaisasema tunnustetaan vastavuoroisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tasa-arvon unioni vahvistuisi edelleen, jos lainsäätäjät pääsisivät yhteisymmärrykseen ehdotetuista aloitteista, jotka koskevat naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista sekä palkkauksen läpinäkyvyyttä. Komissio jatkaa EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman 2020–2025 täytäntöönpanon yhteydessä työtään, jolla se varmistaa tehokkaan suojelun rotuun tai etniseen alkuperään perustuvalta syrjinnältä, myös lainvalvonnassa.

Jotta kuluttajien oikeuksien suojelu ja valvonta varmistetaan edelleen sekä verkossa että sen ulkopuolella toimivilla markkinoilla, komissio ehdottaa muutoksia kuluttajansuojaviranomaisten välistä yhteistyötä koskeviin sääntöihin. Tarkoituksena on ehkäistä hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä ja tehostaa kuluttajalainsäädännön rikkomisen tutkintaa.

Komissio tarkastelee keinoja lujittaa avoimuuskehystään erityisesti asiakirjojen saatavuuden suhteen.

Parantaakseen kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteistyötä yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon valvonnassa komissio ehdottaa joidenkin kansallisten menettelyjä koskevien näkökohtien yhdenmukaistamista niiden työssä.

4.Sääntelyn sekä unionin oikeuden täytäntöönpanon ja valvonnan parantaminen

4.1Sääntelyn parantaminen

Euroopan nykyhaasteet ovat osoittaneet, että päätöksenteon on nojattava näyttöön perustuvaan tietoon ja paremman sääntelyn periaatteisiin.

Komissiolla on nyt käytössään sääntelyvälineet, jotka täyttävät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tiukimmat vaatimukset. Paremmalla sääntelyllä pyritään varmistamaan, että lainsäädäntö on tarpeellista ja että siitä koituu mahdollisimman paljon hyötyä kansalaisille ja sidosryhmille. ”Yksi sisään, yksi ulos” -lähestymistapa on nyt täysin käytössä. Sillä rajoitetaan vaikutuksia, joita komission ehdotusten kustannuksilla on kansalaisiin ja yrityksiin. Näin täydennetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman mukaista työtä, jolla tunnistetaan ja poistetaan byrokratiaa ja tarpeettomia kustannuksia. Korkean tason asiantuntijaryhmä, ”Fit for Future” -foorumi, tukee komissiota yksinkertaistamiseen ja rasituksen keventämiseen tähtäävien mahdollisuuksien kartoittamisessa. Sidosryhmien edustajista koostuva korkean tason ryhmä voi omalta osaltaan edistää kansalaisiin ja yrityksiin vaikuttavan unionin säännöstön kohdennettua virtaviivaistamista. Tehostetulla pk-yritystestillä varmistetaan, että eurooppalaiset yritykset hyötyvät sisämarkkinoista maksamatta kohtuutonta hintaa. Komissio jatkaa vuonna 2023 ”yksi sisään, yksi ulos” -lähestymistavan täytäntöönpanoa ja aloittaa sen tulosten ja tehokkuuden arvioinnin.

Paremman sääntelyn agenda on keskeinen tekijä kestävän kehityksen tukemisessa. Sen avulla kestävän kehityksen tavoitteet otetaan mukaan vaikutusanalyyseihin, kun tarkastellaan merkittäviä vaikutuksia kaikkien tasa-arvoon. Strategisen ennakoinnin sisällyttäminen osaksi parempaa sääntelyä ja tulevaisuuden vaatimusten huomioon ottaminen lainsäädännössä antavat komissiolle tarvittavat välineet puuttua mahdollisiin tuleviin epävarmuustekijöihin.

4.2Unionin oikeuden täytäntöönpanon ja valvonnan parantaminen 

On erittäin tärkeää, että kun unioni on päässyt sopimukseen ehdotetuista aloitteista, ne pannaan täytäntöön kaikilta osin ja oikea-aikaisesti. Näin voidaan saada aikaan luvattu käytännön muutos. Viime viikolla annetussa EU:n lainsäädännön soveltamista koskevassa tiedonannossa selvitetään, miten komissio on syventänyt ja kehittänyt täytäntöönpanon valvontaa koskevaa työtään ja yhdistänyt voimansa jäsenvaltioiden, erityisviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. EU:n sääntöjen täysi ja johdonmukainen soveltaminen parantaa oikeusvarmuutta sekä kansalaisten ja yritysten luottamusta kansallisiin instituutioihin ja koko EU:hun, erityisesti kun on kyse yhteisistä arvoista, perusoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta, EU:n neljästä perusvapaudesta ja sisämarkkinoiden toiminnasta. EU:n sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano maksimoi konkreettiset hyödyt, joita EU:n toimintapolitiikat tuovat ihmisten arkeen riippumatta heidän asuinpaikastaan EU:ssa. Komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tukeakseen niitä EU:n lainsäädännön moitteettomassa soveltamisessa, ratkaistakseen ongelmat nopeasti niiden ilmetessä ja toimiakseen päättäväisesti lainsäädännön rikkomistapauksissa, jotka haittaavat EU:n tärkeiden poliittisten tavoitteiden saavuttamista tai uhkaavat heikentää EU:n arvoja ja perusvapauksia.

5.Päätelmät

Euroopan unioni on osoittanut tämän toimikauden alusta alkaen kykynsä toimia kansalaisten hyväksi asioissa, joilla on eniten merkitystä. Se on reagoinut yhteisenä rintamana epätavallisiin kriiseihin ja vauhdittanut samalla radikaalia muutosta, jonka se oli jo pannut alulle. Tämän on oltava myös tulevan vuoden työn liikkeellepaneva voima.

Ensi vuoden keskeiset toimet luetellaan tämän tiedonannon liitteissä. Niihin sisältyy luettelo käsiteltävinä olevista ensisijaisista ehdotuksista, joiden perusteella vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa jatketaan, jotta lainsäädännön painopisteitä koskevasta yhteisestä julistuksesta päästäisiin yhteisymmärrykseen tämän vuoden loppuun mennessä.

Yhdessä rakennamme unionin, joka pystyy yhdistämään voimansa, kun vastassa ovat suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja luontokato, pandemiat ja alueellinen turvallisuus. Vahvan unionin, joka vaalii arvojaan ja oikeusvaltioperiaatettaan. Kukoistavan unionin, joka perustuu vahvaan talouteen, sukupolvien väliseen solidaarisuuteen ja ainutlaatuisiin sisämarkkinoihin ja tarjoaa ennennäkemättömän vahvaa sosiaalista suojelua. Jakamattoman unionin, jolla on voimakas ääni maailmassa ja joka toimii maailmanlaajuisena johtajana sukupolvia jatkuneiden haasteiden ratkaisemisessa.

(1)

 Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi – Raportti lopputuloksesta

(2)

Kesäkuussa 2022 annettu tiedonanto ”Visiosta konkreettisiin toimiin”, COM(2022) 404 final.

Top

Strasbourg 18.10.2022

COM(2022) 548 final

LIITTEET

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Komission työohjelma 2023
Luja ja yhtenäinen unioni


Liite I: Uudet aloitteet 1

Aloite, joka perustuu suoraan tai välillisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssin ehdotukseen

Nro

Toimintapoliittinen tavoite

Aloitteet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

1.

Sähkömarkkinat

Sähkön sisämarkkinoita koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 194 artikla, Q1/2023)

2.

Uusiutuva vety

EU:n vetypankki (säädös tai muu kuin säädös, Q3/2023)

3.

Jätteiden vähentäminen

EU:n jätepuitedirektiivin elintarvikejätteeseen ja tekstiileihin liittyvien näkökohtien tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 191 ja 192 artikla, Q2/2023)

4.

Uudet genomitekniikat

Tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotettuja kasveja koskeva lainsäädäntö (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2023, vastaa SEUT-sopimuksen 241 artiklan mukaiseen neuvoston päätökseen (EU) 2019/1904 komission pyytämisestä toimittamaan tutkimus uusien genomitekniikoiden unionin oikeuden mukaisesta asemasta ja ehdotus, mikäli se on tutkimustulosten pohjalta aiheellinen)

5.

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi – EU:n lainsäädännön tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 43 ja 114 artikla, Q3/2023)

6.

Kestävät elintarvikejärjestelmät

Kestäviä elintarvikejärjestelmiä koskeva lainsäädäntökehys (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q3/2023)

7.

Terve maaperä

Aloite, joka koskee EU:n maaperän suojelua, kestävää hoitoa ja ennallistamista (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta, Q2/2023)

8.

Tavaraliikenteen viherryttämispaketti

a)Kansainvälinen rahti- ja henkilöliikenne – rautatieliikenteen osuuden lisääminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q2/2023)

9.

b)Paino- ja mittadirektiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q2/2023)

10.

c)Yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla ja 100 artiklan 2 kohta, Q2/2023)

11.

Kestävä liikenne

Yritysten ajoneuvokannan viherryttämistä koskeva aloite (säädös tai muu kuin säädös, Q3/2023)

Euroopan digitaalinen valmius

12.

Kriittiset raaka-aineet

EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q1/2023)

13.

Pk-yritysten apupaketti

Maksuviivästysdirektiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q3/2023)

14.

Virtuaalimaailmat

Virtuaalimaailmoja, kuten metaversumia, koskeva aloite (muu kuin säädös, Q2/2023)

15.

Patenttilisenssipaketti

a)Patenttien pakkolisensointi (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2023)

16.

b)Standardin toteuttamiseksi välttämättömät patentit (säädös ja muu kuin säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2023)

17.

Kansanterveys

Asbestin kartoittaminen ja rekisteröinti rakennuksissa (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2023, vastaa SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaiseen päätöslauselmaan P9_TA(2021)0427 työntekijöiden suojelemisesta asbestilta)

18.

Sisämarkkinat

Sisämarkkinat 30 vuotta (muu kuin säädös, Q1/2023)

19.

Taajuushallinto digitaalisella vuosikymmenellä

Uusi radiotaajuuspoliittinen ohjelma (RSPP 2.0) (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q3/2023)

20.

Yhtiöoikeuden digitalisaatio

Direktiivi digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamisesta ja parantamisesta yhtiöoikeudessa (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 50 artiklan 1 ja 2 kohta, Q1/2023)

21.

Liikkuvuuspaketti

a)Yhteinen eurooppalainen liikkuvuusdata-avaruus (muu kuin säädös, Q2/2023)

22.

b)Hyperloopia koskeva EU:n sääntelykehys (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q3/2023)

23.

Piratismin torjunta

Suositus suorana lähetettävän sisällön piratismin torjunnasta (muu kuin säädös, Q2/2023, vastaa SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaiseen päätöslauselmaan P9_TA(2021)0236 urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa ympäristössä)

Ihmisten hyväksi toimiva talous

24.

Monivuotinen rahoituskehys

Monivuotisen rahoituskehyksen toiminnan tarkastelu, johon voi sisältyä tarkistus (muu kuin säädös ja/tai säädös, SEUT-sopimuksen 312 ja 295 artikla, Q2/2023)

25.

Talouden ohjaus ja hallinta

EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkastelu (säädös tai muu kuin säädös, Q1/2023)

26.

Omat varat

Uusien omien varojen toinen ryhmä (säädös, SEUT-sopimuksen 311 ja 322 artikla, Q3/2023)

27.

Yhteisöverotus

Yritysten tuloverotusta Euroopassa koskeva kehys (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 115 artikla, Q3/2023)

28.

Tietojen saatavuus rahoituspalveluissa

a)Avoimen rahoituksen kehys (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q2/2023)

29.

b)Maksupalveluja koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q2/2023)

30.

Euron aseman vahvistaminen

a)Digitaalinen euro (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 133 artikla, Q2/2023)

31.

b)Euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman soveltamisala ja vaikutukset (säädös, SEUT-sopimuksen 133 artikla, Q2/2023)

32.

Vähittäissijoituksia koskeva toimenpidepaketti

Vähittäissijoituskehyksen parantaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q1/2023)

33.

Yhteisötalouspaketti

a)Neuvoston suositus yhteisötalouden perusedellytysten kehittämisestä (muu kuin säädös, Q2/2023)

34.

b)Yhdistysten rajatylittävää toimintaa koskeva lainsäädäntöaloite (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q2/2023, vastaa SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaiseen päätöslauselmaan P9_TA(2022)0044 eurooppalaisten rajatylittävien yhdistysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen säännöistä)

35.

Harjoittelujaksojen parantaminen

Harjoittelun laatupuitteiden parantaminen (muu kuin säädös ja/tai säädös, Q2/2023)

36.

Lentoasemakapasiteetin kilpailukykyinen ja tehokas käyttö

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevan asetuksen tarkistus (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 100 artikla, Q3/2023)

Vahvempi Eurooppa maailmannäyttämöllä

37.

Avaruuden turvallisuus- ja puolustusulottuvuus

Yhteinen tiedonanto turvallisuutta ja puolustusta tukevasta EU:n avaruusstrategiasta (muu kuin säädös, Q2/2023)

38.

Suhteet Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueeseen

Yhteinen tiedonanto Latinalaista Amerikkaa ja Karibian aluetta koskevasta uudesta toimintasuunnitelmasta (muu kuin säädös, Q2/2023)

39.

Merellinen turvallisuus

Yhteinen tiedonanto EU:n merellisen turvallisuusstrategian päivittämisestä (muu kuin säädös, Q1/2023)

40.

Hyvä hallinto

Korruptioon kohdistuvan pakotekehyksen vahvistaminen (säädös, Q2/2023)

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

41.

Mielenterveys

Kokonaisvaltainen lähestymistapa mielenterveyteen (muu kuin säädös, Q2/2023)

42.

Laillinen muuttoliike

Kolmansien maiden kansalaisten tutkintojen tunnustaminen (muu kuin säädös ja/tai säädös, Q3/2023)

43.

Häiriönsietokykyinen Schengen-alue

Matkustusasiakirjojen digitalisointi ja matkustamisen helpottaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohta, Q3/2023)

44.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta annetun direktiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohta ja 83 artiklan 1 kohta, Q3/2023)

45.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuusakatemia (muu kuin säädös, Q3/2023) 

46.

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

Neuvoston suositus päivitetystä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksestä (muu kuin säädös, SEUT-sopimuksen 165, 166 ja 292 artikla, Q3/2023)

47.

Ennaltaehkäisypaketti

a)Savuttomista ympäristöistä annetun neuvoston suosituksen tarkistaminen (muu kuin säädös, SEUT-sopimuksen 153, 168 ja 292 artikla, Q3/2023)

48.

b)Neuvoston suositus rokotteilla ehkäistävissä olevista syövistä (muu kuin säädös, SEUT-sopimuksen 168 ja 292 artikla, Q3/2023)

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

49.

Demokratian puolustuspaketti

Demokratian puolustuspaketti, mukaan lukien aloite EU:n demokraattisen päätöksenteon suojaamisesta peitellyltä ulkomaiselta vaikutustoiminnalta (säädös ja muu kuin säädös, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q2/2023)

50.

Korruptiontorjuntapaketti

Korruption torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen päivitys (säädös, SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohta, Q3/2023)

51.

Vammaisten oikeudet 

Eurooppalainen vammaiskortti (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q4/2023)Liite II: REFIT-aloitteet 2

Aloite, joka perustuu suoraan tai välillisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssin ehdotukseen

Nro

Nimi

Yksinkertaistamistavoite/-mahdollisuudet (lyhyt selitys rasituksen vähentämisestä ja yksinkertaistamistavoitteesta)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

1.

REACH-asetuksen tarkistaminen – kohdennetut muutokset kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä annettuun asetukseen (EY) N:o 1907/2006

Tästä kohdennetusta tarkistuksesta ilmoitettiin kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa ja saasteettomuustoimintasuunnitelmassa. Sillä pyritään turvaamaan Euroopan kilpailuedut ja innovointi edistämällä kestäviä kemikaaleja, yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla sääntelyprosessia, vähentämällä rasitetta ja suojelemalla ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q4/2023)

2.

EU:n sääntöjen tarkistaminen – kemiallisten tietojen käyttömahdollisuuksien, saatavuuden, jakamisen ja uudelleenkäytön parantaminen kemikaaliturvallisuusarviointeja varten

Tästä aloitteesta ilmoitettiin kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa ja saasteettomuustoimintasuunnitelmassa. Sillä parannetaan kemiallisten tietojen saatavuutta poistamalla tietojen uudelleenkäytön teknisiä ja hallinnollisia esteitä ja laajentamalla avoimen datan ja läpinäkyvyyden käsitteitä noudattaen periaatetta, jonka mukaan tietojen olisi oltava helposti löydettävissä, yhteentoimivia, suojattuja, yhteiskäytössä ja uudelleenkäytettävissä.

Aloitteella parannetaan kaikkien saatavilla olevien tietojen käyttöä ja lisätään avoimuutta. EU:n ja jäsenmaiden viranomaisille annetaan tarvittaessa mahdollisuus teettää kemiallisten aineiden testaus ja seuranta osana sääntelykehystä. Aloite mahdollistaa olemassa olevien tietojen tehokkaamman keräämisen, käytön ja jakamisen. Tavoitteena on virtaviivaistaa tiedonkulkua virastojen, komission, jäsenvaltioiden ja teollisuuden välillä.

(säädös, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q4/2023)

3.

Liikennekelpoisuuspaketin tarkistaminen

Paketin tarkistamisesta ilmoitettiin kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa. Tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvot ovat koko elinkaarensa ajan päästö- ja turvallisuusnormien mukaisia (toimi 7). Tämä edellyttää seuraavien kolmen direktiivin tarkistamista: direktiivi 2014/45/EU moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista; direktiivi 2014/47/EU hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivi 1999/37/EY ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/46/EU.

Sen erityistavoitteina on varmistaa nykyaikaisten sähköisten turvakomponenttien, kehittyneiden kuljettajaa avustavien järjestelmien ja automatisoitujen toimintojen toiminta ajoneuvojen käyttöiän ajan, varmistaa, että ajoneuvojen katsastuksissa tehdään järkevät päästötestaukset, ja parantaa ajoneuvon liikennekelpoisuutta ja tunnistusta koskevan tilan/tiedon sähköistä tallentamista ja vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä helpottaa hallinnollisten asiakirjojen ja todistusten digitalisointia.

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q3/2023)

Euroopan digitaalinen valmius

4.

Tekstiilimerkintöjä koskevan asetuksen tarkistaminen

Komissio aikoo tarkistaa tekstiilimerkintöjä koskevaa asetusta ja ottaa käyttöön tekstiilien fyysisiä ja digitaalisia merkintöjä koskevat eritelmät, mukaan lukien kestävyys- ja kiertotalousparametrit, jotka perustuvat kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan asetusehdotuksen vaatimuksiin. 

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q4/2023)

5.

Yhdenmukaistettuja jokitiedotuspalveluja koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen

Yhdenmukaistettuja jokitiedotuspalveluja koskevissa EU:n säännöissä vahvistetaan EU:n sisävesiliikenteen digitaalisten tietopalvelujen yhteentoimivuuspuitteet. Aloitteella puututaan nykyisissä puitteissa havaittuihin puutteisiin, virtaviivaistetaan teknisten standardien määrittelyprosessia ja otetaan huomioon digitalisaation viimeisin kehitys. Aloite sisältyy kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaan (toimi 43).

Jokitiedotuspalvelujen EU:n laajuisen yhdenmukaistetun käytön odotetaan vähentävän kuljetusyritysten kustannuksia (aikasäästö, transaktiokustannukset, hallinnollinen rasite ja vaivannäkökustannukset) tehostamalla toimintaa, esimerkiksi parantamalla resurssien suunnittelua, vähentämällä käsittelykustannuksia, nopeuttamalla hallintoa sekä parantamalla tietojen tarkkuutta, reaaliaikaista tiedonsaantia ja tietojenvaihtoa.

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q3/2023)

Ihmisten hyväksi toimiva talous

6.

Matkustajien oikeuksien sääntelykehyksen tarkistaminen

Tarkistuksella pyritään varmistamaan matkustajien oikeuksien kehyksen kriisinkestävyys ehdottamalla tarvittaessa muutoksia voimassa oleviin asetuksiin, jotta voidaan luoda riittävä taloudellisen suojan järjestelmä lentomatkustajien suojelemiseksi maksuvalmiuskriisin tai maksukyvyttömyyden riskiltä lentolippujen korvaamisen ja tarvittaessa kotiuttamisen suhteen. Kehykseen sisältyy myös yhdistelmälippuja koskevia vaihtoehtoja, korvauksia koskevat säännöt B2B2C-markkinoilla (yritykseltä yritykselle, yritykseltä kuluttajalle) tilanteissa, joissa varaus tehdään välittäjänä toimivan lipunmyyjän kautta, sekä korvausoikeuksia koskevat säännöt sovellettaviksi tapauksiin, joissa matkustaja joutuu peruuttamaan matkan itse poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sillä pyritään myös helpottamaan matkustajien oikeuksien parempaa täytäntöönpanoa. Aloitteesta ilmoitettiin kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa (toimet 63 ja 64).

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 ja 100 artiklan 2 kohta, Q2/2023)

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

7.

Lääkkeiden variaatiokehyksen tarkistaminen

Lääkkeiden variaatiokehyksen tarkistamisesta on ilmoitettu Euroopan lääkestrategiassa. Muutokset täydentävät lääkelainsäädännön uudelleentarkastelun yhteydessä tehtyjä muutoksia, ja niillä voidaan vähentää teollisuuden hallinnollista taakkaa ja vapauttaa resursseja, joita suuri variaatiomäärä tällä hetkellä käyttää. Tämän aloitteen tarkoituksena on tarkistaa nykysääntöjä, joissa vahvistetaan menettelyt ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden myyntiluvan muuttamiseksi sen myöntämisen jälkeen. Sen tarkoituksena on tehostaa lääkkeiden elinkaaren hallintaa.

(muu kuin säädös, Q4/2023)

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

8.

Vaihtoehtoista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan kehyksen tarkistaminen kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi

Vahva vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva kehys antaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden ratkaista riitansa nopeasti ja edullisesti tuomioistuimen ulkopuolella. Verkko-ostosten lisääntyminen pandemian aikana on osoittanut, että erityisesti rajatylittävissä riita-asioissa on varaa yleiseen yksinkertaistamiseen ja kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi digitaalisten välineiden ja kollektiivisten riidanratkaisumenettelyjen käyttöä lisäämällä. Aloitteella pyritään nykyaikaistamaan vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaa kehystä, kun otetaan huomioon verkossa toimivien markkinoiden ja mainonnan nopea kehitys sekä tarve varmistaa, että kuluttajilla on mahdollisuus käyttää oikeudenmukaisia, puolueettomia ja tehokkaita riidanratkaisujärjestelmiä.

(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q2/2023)Liite III: Ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset

Nro

Koko otsikko

Viite

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

1.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

COM(2022) 305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022

2.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnon ennallistamisesta

COM(2022) 304 final
2022/0195 (COD)

22.6.2022

3.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU ja kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta

COM(2022) 156 final
2022/0104 (COD)

5.4.2022

4.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS otsonikerrosta heikentävistä aineista ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 kumoamisesta

COM(2022) 151 final
2022/0100 (COD)

5.4.2022

5.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta

COM(2022) 150 final
2022/0099 (COD)

5.4.2022

6.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta

COM(2022) 144 final
2022/0094 (COD)

30.3.2022

7.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja tiedottamista

COM(2022) 143 final
2022/0092 (COD)

30.3.2022

8.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

COM(2022) 142 final
2022/0095 (COD)

30.3.2022

9.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS viinejä, tislattuja alkoholijuomia ja maataloustuotteita koskevista Euroopan unionin maantieteellisistä merkinnöistä, maataloustuotteiden laatujärjestelmistä, asetusten (EU) N:o 1308/2013, (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/787 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 kumoamisesta

COM(2022) 134 final
2022/0089 (COD)

31.3.2022

10.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta

COM(2021) 813 final
2021/0419 (COD)

14.12.2021

11.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 kumoamisesta

COM(2021) 812 final 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021

12.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS metaanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla ja asetuksen (EU) 2019/942 muuttamisesta

COM(2021) 805 final 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021

13.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2021) 804 final 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021

14.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvien kaasujen ja maakaasun sekä vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

COM(2021) 803 final 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021

15.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

COM(2021) 802 final 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021

16.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta

COM(2021) 709 final 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021

17.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarantoon lisättävien päästöoikeuksien määrästä vuoteen 2030 saakka

COM(2021) 571 final
2021/0202 (COD)

14.7.2021

18.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sosiaalisen ilmastorahaston perustamisesta

COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)

14.7.2021

19.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päästöhyvitysmäärän ilmoittamisesta unioniin sijoittautuneille ilma-alusten käyttäjille maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen osalta

COM(2021) 567 final
2021/0204 (COD)

14.7.2021

20.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilirajamekanismin perustamisesta

COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)

14.7.2021

21.

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2021) 563 final
2021/0213 (CNS)

14.7.2021

22.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

COM(2021) 562 final
2021/0210 (COD)

14.7.2021

23.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle

COM(2021) 561 final
2021/0205 (COD)

14.7.2021

24.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

COM(2021) 559 final
2021/0223 (COD)

14.7.2021

25.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

COM(2021) 558 final 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021

26.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

COM(2021) 557 final
2021/0218 (COD)

14.7.2021

27.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien kiristämisestä unionin kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden mukaisesti

COM(2021) 556 final
2021/0197 (COD)

14.7.2021

28.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, annetun asetuksen (EU) 2018/842 muuttamisesta

COM(2021) 555 final
2021/0200 (COD)

14.7.2021

29.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/841 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse soveltamisalasta, vaatimusten noudattamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamisesta, jäsenvaltioiden tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2030 ja sitoutumisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen yhteisesti vuoteen 2035 mennessä maankäytön, metsätalouden ja maatalouden sektorilla sekä asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta seurannan, raportoinnin, edistymisen seurannan ja uudelleentarkastelun osalta

COM(2021) 554 final
2021/0201 (COD)

14.7.2021

30.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

COM(2021) 552 final
2021/0207 (COD)

14.7.2021

31.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ja sen toiminnasta annetun päätöksen (EU) 2015/1814 sekä asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta

COM(2021) 551 final
2021/0211 (COD)

14.7.2021

32.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2020) 579 final
22.9.2020

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013

33.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston valmiudesta toimia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn tarkastuselimenä

COM(2020) 577 final
2020/0264 (COD)

22.9.2020

34.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018

35.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013

Euroopan digitaalinen valmius

36.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sopimuksenulkoista siviilioikeudellista vastuuta koskevien sääntöjen mukauttamisesta tekoälyyn (direktiivi tekoälyyn liittyvästä vastuusta)

COM(2022) 496 final

2022/0303(COD)

28.9.2022

37.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tuotevastuusta

COM(2022) 495 final

2022/0302 (COD)

28.9.2022

38.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Single Market emergency instrument and repealing Council Regulation No (EC) 2679/98

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 and (EU) No 305/2011 as regards emergency procedures for the conformity assessment, adoption of common specifications and market surveillance due to a Single Market emergency

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2014/68/EU as regard emergency procedures for the conformity assessment, adoption of common specifications and market surveillance due to a Single Market emergency

COM(2022) 459 final
2022/0278 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 461 final

2022/0279 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 462 final

2022/0280 (COD)

19.9.2022

39.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta

COM(2022) 454 final
2022/0272 (COD)

15.9.2022

40.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten hankintojen avulla koskevan välineen perustamisesta

COM(2022) 349 final

2022/0219(COD)

19.7.2022

41.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

COM(2022) 68 final
2022/0047 (COD)

23.2.2022

42.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamisesta vuosiksi 2023–2027

COM(2022) 57 final
2022/0039 (COD)

15.2.2022

43.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolijohde-ekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (sirusäädös)

COM(2022) 46 final
2022/0032 (COD)

8.2.2022

44.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työolojen parantamisesta alustatyössä

COM(2021) 762 final
2021/0414 (COD)

9.12.2021

45.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

COM(2021) 281 final
2021/0136 (COD)

3.6.2021

46.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä (tekoälysäädös) ja tiettyjen unionin säädösten muuttamisesta

COM(2021) 206 final
2021/0106 (COD)

21.4.2021

47.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017

Ihmisten hyväksi toimiva talous

48.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistumiseen työssä, annetun direktiivin 2009/148/EY muuttamisesta

COM(2022) 489 final
2022/0298 (COD)

28.9.2022

49.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla

COM(2022) 453 final
2022/0269 (COD)

14.9.2022

50.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (uudelleenlaadittu)

COM(2022) 223 final
2022/0162 (COD)

16.5.2022

51.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 muuttamisesta

COM(2022) 184 final
2022/0125 (COD)

22.4.2022

52.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta toimituskurin, rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen, valvontayhteistyön, pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisen sekä kolmansien maiden arvopaperikeskuksia koskevien vaatimusten osalta

COM(2022) 120 final
2022/0074 (COD)

16.3.2022

53.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

COM(2022) 71 final
2022/0051 (COD)

23.2.2022

54.

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI monikansallisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa

COM(2021) 823 final
2021/0433 (CNS)

22.12.2021

55.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 549/2013 muuttamisesta ja 11:n kansantalouden tilinpitoa koskevan säädöksen kumoamisesta

COM(2021) 776 final
2021/0407 (COD)

10.12.2021

56.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin ja sen jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta

COM(2021) 775 final
2021/0406 (COD)

8.12.2021

57.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta markkinatietojen avoimuuden parantamisen, konsolidoitujen kauppatietojen luonnin esteiden poistamisen, kaupankäyntivelvollisuuksien optimoinnin ja asiakastoimeksiantojen välittämisestä saatavien maksujen kieltämisen osalta

COM(2021) 727 final 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021

58.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

COM(2021) 726 final 
2021/0384(COD) 
25.11.2021

59.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoituspalvelujen, pääomamarkkinoiden ja kestävyyden kannalta merkityksellisiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin keskitetyn pääsyn tarjoavan eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta

COM(2021) 723 final 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen asetusten muuttamisesta eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisen ja toiminnan osalta

COM(2021) 724 final 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen direktiivien muuttamisesta eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisen ja toiminnan osalta

COM(2021) 725 final 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021

60.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalan, salkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahaston sääntöjen sekä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimilupia, sijoituspolitiikkaa ja toimintaedellytyksiä koskevien vaatimusten osalta

COM(2021)722 final
2021/0377 (COD) 
25.11.2021

61.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2011/61/EU ja 2009/65/EY muuttamisesta tehtävien siirtämistä koskevien järjestelyjen, maksuvalmiusriskin hallinnan, valvontaan liittyvän raportoinnin, säilytysyhteisö- ja säilytyspalvelujen tarjoamisen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lainojen alullepanon osalta

COM(2021) 721 final 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021

62.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta luottoriskiä, vastuun arvonoikaisuriskiä, operatiivista riskiä, markkinariskiä ja kokonaisriskipainolattiaa koskevien vaatimusten osalta

COM(2021) 664 final 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021

63.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta valvontavaltuuksien, seuraamusten, kolmannen maan sivuliikkeiden sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien osalta ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta

COM(2021) 663 final 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021

64.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksen luomisesta ja direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2009/138/EY ja (EU) 2017/1132 sekä asetusten (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

COM(2021) 582 final
2021/0296 (COD)

22.9.2021

65.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta oikeasuhteisuuden, valvonnan laadun, raportoinnin, pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden, makrovakausvälineiden, kestävyysriskien, ryhmävalvonnan ja rajatylittävän valvonnan osalta

COM(2021) 581 final
2021/0295 (COD)

22.9.2021

66.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta

COM(2021) 579 final
2021/0297 (COD)

22.9.2021

67.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamisesta

COM(2021) 570 final
2021/0430 (CNS)

22.12.2021

68.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioissa käyttöön otettavista mekanismeista rahoitusjärjestelmän käytön estämiseksi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ja direktiivin (EU) 2015/849 kumoamisesta

COM(2021) 423 final
2021/0250 (COD)

20.7.2021

69.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta

COM(2021) 421 final
2021/0240 (COD)

20.7.2021

70.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)

20.7.2021

71.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista

COM(2021) 391 final
2021/0191 (COD)

6.7.2021

72.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)

13.12.2016

73.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

Vahvempi Eurooppa maailmannäyttämöllä

74.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Färsaarten osallistumista unionin ohjelmiin koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen välillä

COM(2022) 65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

75.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EY) N:o 810/2009 ja (EU) 2017/2226, neuvoston asetusten (EY) N:o 1683/95, (EY) N:o 333/2002, (EY) N:o 693/2003 ja (EY) N:o 694/2003 sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

COM(2022) 658 final
2022/0132 (COD)

27.4.2022

76.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2022) 655 final
2022/0131 (COD)

27.4.2022

77.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2022) 650 final
2022/0134 (COD)

27.4.2022

78.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta

COM(2022) 245 final
2022/0167 (COD)

25.5.2022

79.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä

COM(2022) 209 final
2022/0155 (COD)

11.5.2022

80.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

COM(2022) 197 final
2022/0140 (COD)

3.5.2022

81.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

COM(2022) 189 final
2022/0135 (COD)

27.4.2022

82.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin huumausainevirastosta

COM(2022) 18 final
2022/0009 (COD)

12.1.2022

83.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä annetun asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta

COM(2021)891 final
2021/0428 (COD)

14.12.2021

84.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä välineellistämistilanteissa

COM(2021) 890 final
2021/0427 (COD)

14.12.2021

85.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä (Prüm II) sekä neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta

COM(2021) 784 final
2021/0410 (COD)

8.12.2021

86.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta ja neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS kumoamisesta

COM(2021)782 final
2021/0411 (COD)

8.12.2021

87.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu)

COM(2020) 614 final
23.9.2020

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

88.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)

23.9.2020

89.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta ja asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 ja (EU) 2019/817 muuttamisesta

COM(2020) 612 final
2020/0278 (COD)

23.9.2020

90.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

COM(2020) 611 final
23.9.2020

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

91.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta sekä neuvoston direktiivin 2003/109/EY ja ehdotetun asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto] muuttamisesta

COM(2020) 610 final
2020/0279 (COD)

23.9.2020

92.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

93.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016

94.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

95.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

96.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

COM(2022) 457 final
2022/0277(COD)

16.9.2022

97.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

COM(2022) 177 final
2022/0117 (COD)

27.4.2022

98.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

COM(2022) 105 final
2022/0066 (COD)

8.3.2022

99.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

COM(2021) 851 final
2021/0422 (COD)

15.12.2021

100.

Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset

COM(2021) 777 final
9.12.2021

101.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin

COM(2021) 767 final
2021/0399 (COD)

1.12.2021

102.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2003/8/EY, neuvoston puitepäätösten 2002/465/YOS, 2002/584/YOS, 2003/577/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS, 2008/947/YOS, 2009/829/YOS ja 2009/948/YOS sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta oikeudellisen yhteistyön digitalisoinnin osalta

COM(2021) 760 final
2021/0395 (COD)

1.12.2021

103.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudellisen yhteistyön digitalisoinnista ja oikeussuojasta rajatylittävissä siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisissa asioissa ja tiettyjen säädösten muuttamisesta oikeudellisen yhteistyön alalla

COM(2021) 759 final
2021/0394 (COD)

1.12.2021

104.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1727 ja neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta terroritapauksia koskevan digitaalisen tietojenvaihdon osalta

COM(2021) 757 final
2021/0393 (COD)

1.12.2021

105.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisten tutkintaryhmien toimintaa tukevan yhteistyöalustan perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta

COM(2021) 756 final
2021/0391 (COD)

1.12.2021

106.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (uudelleenlaadittu)

COM(2021)734 final – 2021/0375 (COD)
25.11.2021

107.

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole (uudelleenlaadittu)

COM(2021) 733 final
2021/0373 (CNS)

25.11.2021

108.

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu)

COM(2021) 732 final
2021/0372 (CNS)

25.11.2021

109.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta

COM(2021) 731 final
2021/0381 (COD)

25.11.2021

110.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kuluttajaluotoista

COM(2021) 347 final
2021/0171 (COD)

30.6.2021

111.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleisestä tuoteturvallisuudesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta

COM(2021) 346 final
2021/0170 (COD)

30.6.2021

112.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

COM(2021) 93 final
2021/0050 (COD)

4.3.2021

113.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)

17.4.2018

114.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018

115.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2018

116.

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta

COM(2008) 426 final
2008/0140 (CNS)

2.7.2008Liite IV: Peruutukset 3

Nro

Viite

Nimi

Peruutuksen syyt

Euroopan digitaalinen valmius

1.

COM(2019) 208 final 2019/0101 (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

Vanhentunut moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien unionin tuomioistuimen tuomioiden C-177/19, C-178/19 ja C-179/19 seurauksena (komission asetus (EU) 2016/646, kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöistä (Euro 6) osalta) – päästöjen enimmäisarvojen (NTE) määrittäminen typen oksidien päästöille todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testausmenettelyssä.Liite V: Luettelo kumottavista säädöksistä

Nro

Politiikan ala

Nimi

Kumoamisen syyt

1.

Kuljetus

Siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta annettu neuvoston direktiivi 89/629/ETY

Koska jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 olevan I niteen II osan 3 lukuun kuuluvien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä (toinen painos 1988) (kodifioitu toisinto) 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/93/EY, jossa säädetään laajemmasta ja tiukemmasta lähestymistavasta, siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta 4 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/629/ETY on tullut tarpeettomaksi.

(1)    Komissio esittää paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti tässä liitteessä työohjelmaansa sisältyvistä aloitteista lisätietoja, jos sellaisia on saatavilla. Nämä tiedot, jotka on annettu suluissa kunkin aloitteen kohdalla, ovat vain alustavia, ja niitä voidaan muuttaa valmisteluvaiheessa erityisesti vaikutustenarviointiprosessin tulosten perusteella.
(2)    Tässä liitteessä esitetään tärkeimmät REFIT-tarkistukset, jotka komissio aikoo toteuttaa vuonna 2023.
(3)    Tämä luettelo sisältää vireillä olevia lainsäädäntöehdotuksia, jotka komissio aikoo peruuttaa kuuden kuukauden kuluessa.
Top