EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0404

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA-NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSI Visiosta konkreettisiin toimiin

COM/2022/404 final

Bryssel 17.6.2022

COM(2022) 404 final

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA-NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSI

Visiosta konkreettisiin toimiin


”Menneisyyden muistot ovat aina muodostaneet kehyksen Euroopan tulevaisuudelle. Historian muistaminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun Euroopan mantereelle on palannut sota, jollaista emme vielä jokin aika sitten osanneet kuvitellakaan. Venäjän räikeät yritykset siirtää valtioiden rajoja ja kirjoittaa uudelleen historiamme traagisimmatkin luvut muistuttavat meitä siitä, miten vaarallista on, jos menetämme otteemme menneisyydestämme ja tulevaisuudestamme. Olisi vaarallista elää vain nykyhetkessä ja ajatella, ettei mikään voi koskaan muuttua tai ettei olisi olemassa parempia tapoja tehdä asioita. Vieläkin vaarallisempaa olisi ajatella, että mikään ei koskaan muutu, jos vain itse emme muutu. Tämä on virheajattelua. Paikalleen jääminen merkitsee jälkeen jäämistä.”

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen 
9. toukokuuta 2022 Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätöstilaisuudessa

1.JOHDANTO

On usein sanottu, että Euroopan unioni etenee nopeammin ja pidemmälle silloin, kun sen on pakko. Jean Monnet totesi, että Euroopan unioni muotoutuu kriisien kautta ja tulee olemaan kriiseihin sovellettujen ratkaisujen summa. Tämä on ollut totta pitkälti koko EU:n historian ajan ja erityisesti kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, jolloin olemme yhdessä joutuneet vastaamaan globaalin pandemian ja naapurimaahamme kohdistuvan brutaalin hyökkäyssodan haasteisiin. Samaan aikaan EU:n kansalaiset ovat yhä aktiivisemmin peräänkuuluttaneet muutoksia ja uudistuksia sekä työtä EU:n kehittämiseksi kansalaisten itsensä ehdoilla. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti heinäkuussa 2019 antamissaan poliittisissa suuntaviivoissa, että EU:ssa järjestettäisiin tulevaisuuskonferenssi, joka osaltaan antaisi uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle. Hän myös sitoutui toteuttamaan jatkotoimia konferenssin työn tulosten pohjalta.

Eurooppa-päivänä toukokuussa 2021 käynnistetty Euroopan tulevaisuuskonferenssi kesti kokonaisen vuoden ajan. Konferenssista muodostui kaikkien aikojen suurin ja laaja-alaisin yleiseurooppalaista keskustelevaa demokratiaa vahvistava hanke. Se toi yhteen kaikenikäisiä, eri maista ja taustoista lähtöisin olevia ihmisiä, joista monet eivät olleet koskaan aiemmin olleet erityisemmin tekemisissä EU-asioiden kanssa eivätkä tunteneet EU:n institutionaalista rakennetta. Jokainen konferenssin osallistuja toi mukanaan yksilöllisen tarinansa ja näkökulmansa, kielensä, identiteettinsä ja EU:hun kohdistuvat odotuksensa. Tältä pohjalta osallistujat loivat yhdessä vision Euroopan tulevaisuudesta.

Konferenssissa tuli selväksi, että kansalaiset on otettava paremmin mukaan heidän elämäänsä vaikuttavien politiikkojen muotoiluun. Heidän panoksensa on arvokas. Konferenssi antoi uutta puhtia EU:n monikerroksisen demokratian toimintaan ja osoitti, miten eurooppalainen yhteinen julkinen tila voi koota ihmiset eri puolilta EU:ta keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista.

Kansalaiset ja EU:n toimielinten edustajat, lainsäätäjät ja maallikot keskustelivat konferenssissa EU:n peruskysymyksistä ja ehdottivat uusia ratkaisuja monilla EU:n tulevaisuutta määrittävillä aloilla. Aihealueita olivat muiden muassa ilmastonmuutos ja ympäristö, digitalisaatiokehitys, demokratia, terveys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, talous ja turvallisuus sekä arvot ja kulttuuri. Lopputulokseen vaikutti väistämättä myös maailman nykytilanne ja erityisesti kriisit, joiden keskellä EU on kahden viime vuoden aikana joutunut toimimaan. Covid-19-pandemian vaikutukset kansanterveyteen ja talouksiin otettiin huomioon kaikkien aihealueiden keskusteluissa, ja Venäjän provosoimaton ja perusteeton hyökkäys Ukrainaan korosti voimakkaasti tarvetta vahvistaa EU:n roolia maailmannäyttämöllä ja sen valmiutta edistää rauhaa ja perusarvoja niin kuin se on tehnyt jo yli 70 vuoden ajan.

Konferenssin tuloksena syntyi useita laadukkaita ehdotuksia, mutta sen onnistuminen riippuu viime kädessä siitä, minkälaisia muutoksia se voi saada aikaan. Euroopan komissio sitoutuikin maaliskuussa 2021 Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa antamassaan yhteisessä julistuksessa toteuttamaan konferenssin ehdotusten pohjalta jatkotoimia toimivaltuuksiensa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti. Puheenjohtaja von der Leyen toisti tämän sitoumuksen konferenssin päätöstilaisuudessa 9. toukokuuta 2022.

Tämä tiedonanto on komission jatkotoimien ensimmäinen askel. Siinä arvioidaan konferenssin ehdotusten toteuttamisen edellyttämiä toimia, tarkastellaan seuraavia vaiheita ja esitetään, miten konferenssista saadut kokemukset voidaan parhaiten hyödyntää ja miten osallistava demokratia voidaan ottaa pysyväksi osaksi EU:n politiikkojen ja säädösten muotoilua.

2.KONFERENSSIN JATKOTOIMET: EHDOTUKSISTA KONKREETTISIIN TOIMIIN

Konferenssin ehdotukset, jotka esitetään Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja Euroopan komission puheenjohtajille toimitetussa loppuraportissa, ovat laaja-alaisia, kunnianhimoisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Ne kattavat yhdeksän laajaa aihealuetta, ja joissakin ehdotetuista toimenpiteistä on luonnollisesti päällekkäisyyksiä.

Konferenssin tulos: monta ehdotusta, yksi visio

Vuoden aikana käytyjen kansalaispaneelikeskustelujen ja verkkofoorumilla koottujen ideoiden tulokset tiivistettiin 49 ehdotukseen ja 326 yksittäiseen toimenpiteeseen 1 , jotka kattavat yhdeksän aihepiiriä:

ilmastonmuutos ja ympäristö

terveys

vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys

EU maailmassa

arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus

digitalisaatio

eurooppalainen demokratia

muuttoliike

koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu.

Näiden konkreettisten ehdotusten taustalla on visio EU:sta, joka helpottaisi ihmisten jokapäiväistä elämää niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, vastaisi tehokkaasti uusien sukupolvien haasteisiin ja tuottaisi tulosta kansalaisille merkityksellisimmissä asioissa. Tällaisia konkreettisia asioita ovat esimerkiksi ruoka, ilmanlaatu ja luonto, kohtuuhintainen terveydenhuolto, koulutus, asuminen ja turvallisuus.

Kaikissa loppuraportin ehdotuksissa painotetaan, että EU:n toimissa olisi vahvistettava sosiaalista suojelua ja oikeudenmukaisuutta kunnioittaen samalla yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta. Ehdotuksissa korostetaan, että EU:n olisi yhdistettävä vahvuutensa ja moninaisuutensa voidakseen vastata sukupolvemme suurimpiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi pandemia, sota, siirtyminen vihreään ja digitaaliseen talouteen ja väestörakenteen muutos. Vahva toistuva teema eri aihealueilla on se, että EU:n olisi oltava riippumattomampi ja kyettävä selviytymään paremmin omillaan keskeisillä aloilla, kuten energian ja kestävän elintarvikejärjestelmän aloilla, raaka-aineiden ja lääkkeiden saatavuudessa, siruteknologian ja ympäristöä säästävän teknologian kehityksessä, kyberturvallisuudessa ja turvallisuus- ja puolustusalalla. Kaiken kaikkiaan konferenssiraportin ehdotuksissa kehotetaan EU:ta toimimaan aktiivisemmin aloilla, joilla on todellista merkitystä ihmisille yhdessä tai erikseen.

Ehdotusten arviointi

Jotta konferenssin ehdotusten jatkotoimet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja suoraan, on ensin arvioitava niiden toteuttamisen edellytykset. Ehdotuksia arvioitaessa on tärkeää keskittyä siihen, mitä ehdotuksissa on tarkoitettu ja sanottu tekemättä tulkintoja tai valintoja. Tämän tiedonannon liitteessä raportin 49 ehdotusta on jaoteltu aiheittain samaan tapaan kuin itse konferenssissa. Komissio käy ne läpi kohta kohdalta ja esittää arvionsa.

Komission ratkaisuehdotukset jaetaan liitteessä neljään ryhmään: olemassa olevat aloitteet, joiden puitteissa ehdotuksia voidaan toteuttaa, komission jo esittämät toimenpiteet, jotka komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään, suunnitteilla olevat toimet, joilla toteutetaan konferenssin esittämiä ideoita raportissa esitettyjen uusien pohdintojen pohjalta, sekä raportissa ehdotetut uudet aloitteet tai toiminta-alat siltä osin kuin ne kuuluvat komission toimivaltaan.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat komission jo täytäntöön panemat aloitteet, joilla toteutetaan suoraan ehdotusten tavoitteita. Esimerkiksi eräitä ehdotuksissa käsiteltyjä ilmastotavoitteita on jo sisällytetty viime vuonna voimaan tulleeseen eurooppalaista ilmastolakia koskevaan asetukseen. EU:n digipalvelusäädöksellä vuorostaan varmistetaan, että verkkoympäristö säilyy turvallisena alueena ja että sananvapaus ja digialan yritysten mahdollisuudet turvataan. Hiljattain perustettu terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA) taas auttaa EU:ta parantamaan varautumista ja reagointia valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin. EU on myös saanut aikaan historiallisia sopimuksia vähimmäispalkoista ja naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa. Tähän ryhmään kuuluu myös konkreettisia aloitteita, joilla vahvistetaan EU:n kansainvälisiä kumppanuuksia ja maailmanlaajuista roolia. Esimerkiksi Global Gateway -strategialla edistetään EU:n arvojen mukaisesti investointeja älykkääseen, puhtaaseen ja turvalliseen infrastruktuuriin kaikkialla maailmassa.

Toinen ryhmä kattaa komission tekemät ehdotukset, jotka ovat parhaillaan parlamentin ja neuvoston käsiteltävinä. Joissakin tapauksissa tulevaisuuskonferenssin tekemät ehdotukset antavat lisäpontta lainsäädäntötyön nopeuttamiselle. Esimerkkejä tästä ovat uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus, tekoälysäädös ja aloitteet kiertotalouden vahvistamiseksi muun muassa akkuteknologian ja kestävän tuotepolitiikan aloilla. Tähän ryhmään kuuluvat myös nk. 55-valmiuspaketin yhteydessä tehdyt ehdotukset, jotka ovat välttämättömiä Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi, sekä aloitteet, joilla vahvistetaan EU:n selviytymiskykyä ja teknologista suvereniteettia, kuten EU:n sirusäädös.

Kolmas ryhmä kattaa alat, joilla komissio suunnittelee ehdotusten tekemistä. Tässä työssä otetaan huomioon konferenssin ehdotukset. Tähän ryhmään sisältyvät eurooppalainen medianvapaussäädös, jolla pyritään turvaamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja riippumattomuus EU:n sisämarkkinoilla, lainsäädäntöehdotus, jolla vahvistetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta kriittisten raaka-aineiden saatavuutta, sekä uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma. Samaten komissiossa on valmisteilla lainsäädäntökehys, jolla pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan siirtymistä kestäviin elintarvikejärjestelmiin. Komissio tekee lähiviikkoina ja -kuukausina myös lainsäädäntöehdotuksia, joilla vastataan suoraan joihinkin konferenssin ehdotuksiin. Ne liittyvät esimerkiksi luonnon ennallistamiseen ja pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden EU:n markkinoille pääsyn kieltämiseen.

Neljänteen ryhmään kuuluvat konferenssin ehdotukset, jotka ovat kokonaan tai osittain uusia ja edellyttävät komissiolta uusia aloitteita tai ehdotuksia. Aloja, joilla konferenssi on ehdottanut uusia toimia, ovat muiden muassa mielenterveys, erityisesti pyrkimys parantaa tietämystä mielenterveysongelmista ja keinoista niiden ratkaisemiseksi kaikkialla EU:ssa. Muut tähän ryhmään kuuluvat konferenssin suositukset koskevat esimerkiksi ravitsemusta ja elintarviketurvaa sekä tuotteiden ympäristöjalanjälkeen liittyvää tiedotusta, eläinten hyvinvointia ja maataloustuotteiden jäljitettävyyttä. Lisäksi konferenssin raportissa ehdotetaan koordinoitua eurooppalaista lähestymistapaa pimeän verkon seurantaan sekä kryptovaluutan louhinnan sääntelyä.

Jatkotoimien periaatteet

Arvioinnissa annetaan jatkotoimille selkeä suunta ja yksilöidään alat, joilla komission on tehtävä ehdotuksia. Komissio toteuttaa toimet mahdollisimman käytännöllisellä tavalla joko lainsäädännön avulla tai muulla tavoin. Se käyttää perussopimusten mukaista aloiteoikeuttaan täysimääräisesti ottaen asianmukaisesti huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä paremman sääntelyn periaatteet. Tähän sisältyy toimintavaihtoehtojen todennäköisten vaikutusten arviointi, jonka yhteydessä varmistetaan, ettei kielteisiä seurauksia voi syntyä, sekä sen tarkastelu, millä tasolla päätöksenteko on tehokkainta.

Huomattakoon myös, että monilla aloilla komission on ryhdyttävä muihin kuin lainsäädäntötoimiin joko siksi, että lainsäädäntövalta on rajallinen, tai siksi, että tämä on paras tapa saavuttaa haluttu tulos. Kaikki ehdotukset eivät myöskään kuulu komission toimivaltaan, ja osassa niistä jatkotoimet voidaan parhaiten panna vireille muiden EU:n toimielinten, EU:n jäsenvaltioiden tai paikallis- ja alueviranomaisten aloitteesta.

Ensimmäiset uudet ehdotukset julkistetaan syyskuussa 2022 puheenjohtaja von der Leyenin unionin tilaa käsittelevässä puheessa sekä siihen liittyvässä aiekirjeessä. Nämä ehdotukset sisällytetään myös komission vuoden 2023 työohjelmaan. Jotkin ehdotuksista olisi myös sisällytettävä EU:n toimielinten ja komission tulevien työohjelmien yhteisiin lainsäädäntöprioriteetteihin.

Perussopimukset: hyödynnetään jo käytettävissämme olevia keinoja – muutetaan puitteita tarvittaessa

Ehdotusten jatkotoimissa on varmistettava, että uudistukset ja uudet toimintapolitiikat sekä perustamissopimuksen muuttamisen tarpeesta käytävät keskustelut eivät sulje toisiaan pois. Perussopimusten muuttaminen ei saisi olla päämäärä sinänsä. Useimmat toimet voidaan toteuttaa ja täytyykin toteuttaa nykyisten perussopimusten puitteissa. EU:n perussopimuksia voidaan muuttaa samaan tapaan kuin jäsenvaltioiden perustuslakejakin. EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat nykyisen komission toimikauden alusta asti sopineet hyödyntävänsä täysipainoisesti EU:n perussopimusten tarjoamia mahdollisuuksia. Näin ne ovat pystyneet esimerkiksi hankkimaan miljardeja rokotteita kansalaisille kaikkialla EU:ssa ja vauhdittaneet talouden tulevaisuutta NextGenerationEU-välineen avulla. EU on tänä aikana myös sopinut kunnianhimoisista ja oikeudellisesti sitovista ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä toimista, sopinut digitaalialan uusista pelisäännöistä ja tukenut pk-yritysten työpaikkoja SURE-ohjelman avulla koronaviruspandemian aikana. Tämä on ollut mahdollista, koska toimielimet ovat yhdessä toimien osoittaneet poliittista tahtoa vastata kiireellisiin haasteisiin.

Nykyisissä perussopimuksissa on myös hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joiden avulla konferenssin ehdotuksia voitaisiin toteuttaa. Esimerkiksi nk. siirtymälausekkeiden avulla voitaisiin tietyillä politiikanaloilla siirtyä määräenemmistöpäätöksiin. Puheenjohtaja von der Leyen nimenomaisesti peräänkuulutti tätä poliittisissa suuntaviivoissaan ja unionin tilaa koskevassa puheessaan esimerkiksi energian ja verotuksen aloilla sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisissä kysymyksissä esimerkiksi pakotteiden ja ihmisoikeuksien suhteen.

Jotkin konferenssissa esitetyistä ideoista ovat kuitenkin täysin innovatiivisia, ja ne edellyttäisivät EU:lta uudenlaisia ratkaisuja. Joissakin ehdotuksissa nimenomaisesti vaaditaan perussopimusten muuttamista. Tämä koskee esimerkiksi terveyden ja puolustuksen alan toimia.

Konferenssi on antanut uutta pontta Euroopan yhdentymishankkeen uudistamiselle ja parantamiselle olemassa olevalla perustalla, jota voidaan tarvittaessa ajantasaistaa. Kuten puheenjohtaja von der Leyen totesi konferenssissa pitämässään puheessa, komissio tukee vakaasti uudistuksia, joilla Euroopan unionia voidaan parantaa toimivammaksi, tarvittaessa muuttamalla perussopimuksia.

Komissio paneekin tyytyväisenä merkille Euroopan parlamentin valmiuden käyttää ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisia valtuuksiaan ehdottaakseen muutoksia perussopimuksiin. Parlamentti on yksilöinyt useita aloja, joilla perussopimuksiin tehtävistä muutoksista olisi sen mukaan keskusteltava koolle kutsuttavassa valmistelukunnassa. Komissio on valmis toimimaan edelleen kaikilta osin institutionaalisen tehtävänsä mukaisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa määrätyssä menettelyssä, erityisesti antamaan lausuntonsa vastauksena Eurooppa-neuvoston kuulemispyyntöön.

3.TULEVAISUUS: KANSALAISET EUROOPPALAISEN DEMOKRATIAN KESKIÖÖN

Konferenssin tuloksena syntyi useita laadukkaita ehdotuksia ja saatiin uutta puhtia EU:n uudistamiseen. Konferenssi osoitti myös, miten eurooppalainen yhteinen julkinen tila voi tuottaa hedelmää ja miten eurooppalaista demokratiaa voidaan rikastuttaa koko EU:n tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ottamalla kansalaiset mukaan toimintaan. Eri puolilla EU:ta järjestettiin satoja epämuodollisia keskustelutilaisuuksia. Uudenlaiset keskustelumuodot, kuten konferenssin monikielinen digitaalinen foorumi ja eurooppalaiset kansalaispaneelit, tarjosivat kansalaisille mahdollisuuden esittää ajatuksiaan kysymyksistä, joita he pitävät tärkeinä EU:n tulevaisuuden kannalta. Konferenssi pyrki tavoittamaan myös sellaiset ihmiset, jotka eivät yleensä osallistu politiikkaan eivätkä esimerkiksi ole äänestäneet edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Konferenssin innovatiivisten keskustelumuotojen yhteydessä tarjottiin opastusta siihen, miten kansalaiset saadaan paremmin mukaan toimien priorisointiin ja tavoitteiden asettamiseen sekä politiikkojen suunnitteluun ja laatimiseen Euroopan tasolla. Komissio aikoo ehdottaa konferenssin ja omien olemassa olevien välineidensä pohjalta keinoja, joilla varmistetaan, että kansalaisille annetaan vastaavanlainen, entistä suurempi rooli EU:n päätöksenteossa.

Keskeisessä roolissa konferenssissa oli uusi innovaatio, eurooppalaiset kansalaispaneelit. Paneeleihin valittiin satunnaisotannalla yhteensä 800 kansalaista, joista kolmannes oli nuoria. Kukin paneeli kokoontui kolmeen keskustelutilaisuuteen ja antoi suosituksia. Useat EU-maat järjestivät samoja periaatteita noudattaen myös kansallisen tason kansalaispaneeleja.

Komissio pyytää kansalaispaneeleja osallistumaan keskusteluun ja antamaan suosituksia ennen tiettyjen keskeisten lainsäädäntöehdotusten antamista osana laajempaa poliittista päätöksentekoprosessiaan ja paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti. Aiheesta riippuen voidaan muodostaa joko koko EU:n laajuisia tai suppeampia paneeleja, jotka keskittyvät tiettyihin toimintapolitiikan kysymyksiin. Konferenssin tapaan paneelien osallistujat olisi valittava satunnaisesti. Kokoonpanojen olisi kuitenkin heijastettava EU:n monimuotoisuutta ja väestörakennetta. Kolmanneksen osallistujista olisi oltava nuoria. EU-aloitteiden vaikutustenarviointiin sisällytetään tarvittaessa paneelien kansalaisraportti, jossa esitetään yhteenveto näiden osallistavien keskusteluprosessien tuloksista. Pelkästään nuorista koostuvien paneelien raportteja kutsuttaisiin ”nuorisotesteiksi”. Ensimmäinen näistä uuden sukupolven kansalaispaneeleista käynnistetään, kun komission puheenjohtaja pitää unionin tilaa koskevan vuoden 2022 puheensa.

Konferenssin monikielisen digitaalisen foorumin ansiosta kansalaiset pystyivät esittämään ideoitaan helposti muutamalla klikkauksella ja järjestämään konferenssiin liittyviä tapahtumia eri puolilla EU:ta. Foorumilla oli toukokuuhun 2022 mennessä käynyt lähes 5 miljoonaa yksittäistä vierailijaa. Sillä oli yli 750 000 rekisteröitynyttä osallistujaa, 18 000 keskustelua esitetyistä ideoista ja yli 6 500 tapahtumaa.

Konferenssin osallistujat ehdottivat, että kansalaisten kuulemista varten perustettaisiin vastaavia verkossa toimivia kuulemisfoorumeita. Komissio aikookin tehdä Kerro mielipiteesi -sivustostaan kansalaisosallistumisen keskitetyn portaalin, johon kootaan yhteen kaikki tiedot komission tarjoamista kansalaisten osallistumismekanismeista. Tähän uuteen portaaliin sisällytetään tulevaisuuskonferenssin keskustelualustan keskeisiä ominaisuuksia: mahdollisuus kansalaisten suoraan ajatustenvaihtoon ja muiden ideoiden kommentointiin kaikilla EU:n virallisilla kielillä, sillä portaalissa hyödynnetään eTranslation-konekäännösohjelmaa. Samaten portaalissa voidaan järjestää verkkokyselyitä ja osallistavia verkkotapahtumia. Portaali muodostaa puitteet uudenlaiselle demokraattiselle osallistumiselle ja innovoinnille.

Nämä ovat osa komission laajempia pyrkimyksiä vahvistaa eurooppalaista demokratiaa ja julkista tilaa. Kun konfliktit ja autoritarismi lisääntyvät eri puolilla maailmaa, meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota demokratioihin ja demokratian selviytymiskykyyn ja tuettava niitä entistäkin enemmän. Komissio on äskettäin ehdottanut Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman mukaisesti toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Euroopan tason poliittisia puolueita ja mahdollistetaan kampanjointi valtioiden rajojen yli osana toimia, joilla pyritään suojelemaan vaalien rehellisyyttä ja avointa demokraattista keskustelua. Komissio on myös tehnyt ehdotuksia edistääkseen sellaisten EU-kansalaisten oikeuksia, joka asuvat jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassaan, erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa. Euroopan parlamentti vuorostaan on äskettäin ehdottanut EU:n vaalilainsäädännön uudistamista ja tehnyt ehdotuksia siitä, että seuraavissa eurovaaleissa voitaisiin käyttää ylikansallisia listoja. Komissio tukee parlamenttia sen pyrkimyksissä edistää vaalilainsäädännöstä sopimukseen pääsemistä neuvostossa.

Nyt voidaan myös alkaa tarkastella, miten konferenssista saatujen kokemusten tuella voidaan edistää eurooppalaisen kansalaisidentiteetin vaalimista. Tässä yhteydessä voitaisiin erityisesti arvioida, miten tätä kehitystä voidaan tukea koulutuksen ja viestinnän avulla.

4.PÄÄTELMÄT

Kuten tässä tiedonannossa ja sen liitteessä todetaan, tulevaisuuskonferenssin ehdotukset edellyttävät monenlaisia toimia. Konferenssin työn tuloksena on kuitenkin syntynyt paljon arvokasta tietoa ja ennen kaikkea saatu uutta energiaa ja vauhtia EU:lle ja sen kehitykselle. Vaikka konferenssi on jo päättynyt, sen tuloksena tehtyjen ehdotusten jatkotoimet EU:n kehittämiseksi ovat vasta alussa. Jatkossakin on varmistettava, että kaikki kansalaiset voivat edelleen sanoa sanansa heihin vaikuttaviin politiikkoihin.

Konferenssi on osoittanut, että eurooppalaiset haluavat vakaasti rakentaa parempaa tulevaisuutta. Euroopan unioni on heille keino tämän tavoitteen saavuttamiseen. He haluavat rakentaa tulevaisuutensa yhdessä vaaleilla valittujen edustajien kanssa. Heidän Euroopan unioninsa vaalii rauhaa, vaurautta, oikeudenmukaisuutta ja edistystä, tukee sosiaalista ja kestävää kehitystä ja pitää huolta kaikista kansalaisista. Samalla se on valmis panemaan täytäntöön rohkeaa politiikkaa, joka hyödyttää kaikkia sukupolvia. Heillä on selkeä visio, ja tässä tiedonannossa esitettyjen monien aloitteiden ansiosta komissio voi ryhtyä toteuttamaan tätä visiota konkreettisin toimin.

Konferenssiin osallistuneet toimielimet vastaavat yhdessä sen jatkotoimista institutionaalisten toimivaltuuksiensa puitteissa sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Näissä jatkotoimissa on olennaisen tärkeää huolehtia viestinnän selkeydestä ja tehokkuudesta, erityisesti jotta voidaan varmistaa kansalaisten sitoutuminen ja lisätä luottamusta prosessiin ja sen tuloksiin. Syksyllä 2022 järjestetään konferenssin palautetapahtuma, jotta kansalaiset pysyvät ajan tasalla jatkotoimista ja työn jatkuvuus varmistetaan. EU:n toimielimillä on tässä tapahtumassa tilaisuus tiedottaa toimiensa toteutuksen etenemisestä ja arvioida koko prosessin edistymistä. Palautetapahtumassa voidaan luoda selkeä yhteys konferenssin tulosten ja sen innoittamien tulevien toimien välille.

(1)

  Konferenssin loppuraportti on saatavana konferenssin verkkosivustolla. 

Top

Bryssel 17.6.2022

COM(2022) 404 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA-NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSI

Visiosta konkreettisiin toimiin


LIITE

Tässä liitteessä esitetään ei-tyhjentävä luettelo lainsäädännöstä ja muista aloitteista, joiden avulla komissio jo toteuttaa tai aikoo toteuttaa Euroopan tulevaisuuskonferenssin esittämiä, komission toimivaltaan kuuluvia ehdotuksia ja toimenpiteitä. Komissio kehittää suunniteltuja toimia ja lainsäädäntöehdotuksia konferenssin ehdotusten pohjalta noudattaen kaikilta osin paremman sääntelyn normeja sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Se ottaa asianmukaisesti huomioon myös tämänhetkisestä monivuotisesta talousarviosta johtuvat taloudelliset rajoitukset. Komissio pyrkii myös varmistamaan, että ehdotettuihin aloitteisiin liitetään määrätietoisia viestintätoimia ja -kampanjoita, joilla pyritään saamaan kansalaiset mukaan EU:n politiikkatoimiin ja tiedottamaan niiden vaikutuksista ja hyödyistä kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.

Liitteessä luetellaan konferenssin jokaisen yhdeksän aiheen osalta konferenssin ehdotukset ja yksilöidään merkitykselliset

von der Leyenin komission jo ehdottamat tai käynnistämät toimet

lainsäädäntöehdotukset, jotka komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään

suunnitellut toimet ja lainsäädäntö

konferenssiin perustuvat uudet toiminta-alat.

Komission aloitteet esitetään kussakin osiossa samassa järjestyksessä kuin konferenssin ehdotukset ja toimenpiteet on lueteltu. Jos EU:n aloite tai lainsäädäntö kattaa useita konferenssin aiheita, se mainitaan vain kerran, konferenssin olennaisimman ehdotuksen yhteydessä. Esimerkiksi REPowerEU sivuaa aiheiden Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys sekä Ilmastonmuutos ja ympäristö yhteydessä esiin tuotuja ideoita, mutta ensisijaisesti se koskee energiaomavaraisuutta, joten se on sisällytetty aiheen EU:n rooli maailmassa yhteyteen.

Liitteessä mainitaan säädösten lisäksi myös viestintävälineitä ja ohjelmia.

Monet konferenssin ehdotuksista ovat linjassa komission suunnittelemien toimien ja lainsäädännön kanssa, ja konferenssin ehdotukset otetaan huomioon näiden suunniteltujen toimien ja ehdotusten valmistelussa. Konferenssin tulokset eivät ainoastaan tarjoa komissiolle uusia pohdinnanarvoisia aihealueita, vaan ne myös monipuolistavat sen käsitystä tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevista toimista sekä lainsäädäntöehdotuksista ja muista ehdotuksista.

EU:n toimintapolitiikkojen toteutuksessa ovat apuna monenlaiset rahastot ja muut tukimekanismit. Useat niistä ovat monialaisia ja kattavat useiden konferenssin aiheiden piiriin kuuluvia toimia. Keskeisimmät tukimekanismit ovat:

elpymis- ja palautumistukiväline

Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan sosiaalirahasto plus

koheesiorahasto (tukea ympäristö- ja liikennealan investointeihin, myös infrastruktuuri-investointeihin)

oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, johon kuuluu myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (tukea alueille, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten)

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

tilapäiset valtiontukipuitteet

innovaatiorahasto ja nykyaikaistamisrahasto

Verkkojen Eurooppa -väline (edistää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä kohdennetuilla infrastruktuuri-investoinneilla liikenne-, energia- ja digitaalipalveluihin)

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Erasmus+

Euroopan solidaarisuusjoukot

Luova Eurooppa, jonka yhteydessä hankkeilla I-Portunus, Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa ja Musiikki liikuttaa Eurooppaa tuetaan taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

Horisontti Eurooppa (tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma)

EU4Health-ohjelma

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

oikeusalan ohjelma

kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

sisäisen turvallisuuden rahasto

naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline – Globaali Eurooppa

teknisen tuen väline (tarjoaa tukea ja asiantuntemusta jäsenvaltioille, jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa uudistuksia muun muassa ilmastotoimien, digitaalisen siirtymän ja terveydenhuollon aloilla).1. ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖ

Konferenssin tuloksena laadittiin kuusi ehdotusta, jotka auttavat EU:ta toimimaan ilmastonmuutosta ja ympäristöä koskevien toimien edelläkävijänä. 1  

1.Maatalous, elintarviketuotanto, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, saastuminen – Turvallinen, kestävä, oikeudenmukainen, ilmastovastuullinen ja kohtuuhintainen elintarvikkeiden tuotanto, jossa noudatetaan kestävyysperiaatteita ja suojellaan ympäristöä, biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä ja samalla varmistetaan ruokaturva.

2.Maatalous, elintarviketuotanto, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, saastuminen – Suojellaan ja ennallistetaan biologista monimuotoisuutta, maisemaa ja valtameriä sekä lopetetaan ympäristön pilaantuminen.

3.Ilmastonmuutos, energia, liikenne – Parannetaan Euroopan energiaturvallisuutta ja saavutetaan EU:n energiaomavaraisuus samalla kun varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä ja tarjotaan eurooppalaisille riittävästi kohtuuhintaista ja kestävää energiaa. Torjutaan ilmastonmuutosta siten, että EU:lla on maailmanlaajuinen johtoasema kestävän energiapolitiikan alalla ja noudatetaan maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita.

4.Ilmastonmuutos, energia, liikenne – Tarjotaan korkealaatuinen, nykyaikainen, vihreä ja turvallinen infrastruktuuri ja varmistetaan yhteydet, myös maaseutu- ja saaristoalueilla, erityisesti kohtuuhintaisen julkisen liikenteen avulla.

5.Kestävä kulutus, pakkaaminen ja tuotanto – Parannetaan materiaalien käyttöä ja hallintaa EU:ssa, jotta siitä tulisi enemmän kiertotalouteen perustuva ja omavaraisempi ja voitaisiin vähentää sen riippuvuutta. Rakennetaan kiertotalous edistämällä kestäviä EU:n tuotteita ja tuotantoa. Varmistetaan, että kaikki EU:n markkinoille saatetut tuotteet ovat EU:n yhteisten ympäristönormien mukaisia.

6.Tiedotus, tietoisuus, vuoropuhelu ja elintavat – Edistetään ympäristöä, ilmastonmuutosta, energiankäyttöä ja kestävyyttä koskevaa tietämystä, tietoisuutta, koulutusta ja vuoropuhelua.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Pellolta pöytään -strategia, jonka tavoitteena on tehdä elintarvikejärjestelmistä oikeudenmukaisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä

uudistettu yhteinen maatalouspolitiikka

saasteettomuustoimintasuunnitelma

kiertotalouden toimintasuunnitelma

vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia

EU:n metsästrategia 2030

sitoumus istuttaa 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä ja MapMyTree-laskurisovellus

kestävää sinistä taloutta koskeva tiedonanto

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman valtameriä koskeva missio

luonnonmukaista tuotannon kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma

eurooppalainen ilmastolaki

kestävyyttä edistävä EU:n kemikaalistrategia

kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia

aurinkoenergiastrategia

avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeva strategia

asetus energia-alan kestävyysluokitusjärjestelmästä

kriisiajan varautumissuunnitelma liikennealalle

eurooppalaiset kumppanuudet, jotka liittyvät esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden pelastamiseen, puhtaaseen energiaan siirtymiseen, puhtaaseen ilmailuun, Euroopan rautateihin, verkottuneeseen, vuorovaikutteiseen ja automatisoituun liikkuvuuteen, puhtaaseen vetyyn, akkuihin, päästöttömään maantieliikenteeseen ja ilmastoneutraaliin energiaintensiiviseen teollisuuteen (Processes4Planet)

EU:n missiot, joilla laitoksia ja kansalaisia pyritään saamaan mukaan tekemään 100 kaupungista ilmastoneutraaleja ja älykkäitä sekä ennallistamaan valtameriä ja vesiä vuoteen 2030 mennessä, sopeutumaan ilmastonmuutokseen tekemällä 150 alueesta ja yhteisöstä ilmastokestäviä ja luomaan 100 elävää koealuetta ja kärkihanketta johtamaan siirtymistä kohti tervettä maaperää Euroopassa

”ei merkittävää haittaa” -periaatteen valtavirtaistaminen ja kunnianhimoiset tavoitteet ilmastoon liittyville menoille monivuotisessa rahoituskehyksessä ja NextGenerationEU-välineessä

Life-ohjelman alaohjelmat Siirtyminen puhtaaseen energiaan ja Ilmastotoimet

päätös Euroopan rautateiden teemavuodesta

rautateiden kaukoliikenteen ja rajat ylittävän liikenteen toimintasuunnitelma

rakennusten perusparannusaalto -aloite

teollisuuden päästödirektiivin ja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin tarkistus

kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien tarkistus kaupunkiliikenteen vuoden 2021 kehyksen mukaisesti

energiaköyhyyttä koskeva komission suositus

eurooppalainen tutkimusalue: vihreää vetyä koskeva pilottihanke

kestävää hiilen kiertoa koskeva tiedonanto ja useita toimia, kuten biotalouden maankäytön yhdennetty arviointi EU:n biotalousstrategian tueksi

puhtaan vedyn allianssi, jonka tavoitteena on edistää investointeja ja puhtaan vedyn tuotannon ja käytön käynnistämistä

siirtymäväylät, joilla autetaan ekosysteemejä tulemaan häiriönsietokykyisemmiksi, vihreämmiksi ja digitaalisemmiksi

tiedonanto Meidän jätteemme, meidän vastuumme 

eurooppalainen ilmastosopimusaloite

uusi eurooppalainen Bauhaus

kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskeva EU:n strategia

EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

oikeudenmukaisen siirtymän foorumi

elintarvikealalla toimivien yritysten käytännesäännöt, joiden tarkoituksena on auttaa muodostamaan sosiaalisesti vastuullista elintarvikkeiden arvoketjua ja siten pienentää EU:n ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä

suositus oikeudenmukaisesta siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen

suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle sekä päästökauppajärjestelmälle myönnettävälle valtiontuelle

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

55-valmiuspaketti, jonka tavoitteena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja verotuspolitiikkaa siten, että kasvihuonekaasujen nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

ohiilirajamekanismi

oenergiaverodirektiivin tarkistus polttoaineiden ja energiatuotteiden vähimmäisverokantojen päivittämiseksi

oenergiatehokkuusdirektiivi, jossa tavoitetta kiristetään 9 prosentista 13 prosenttiin

omaankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva asetus

ohiilidioksidipäästönormien asettamista henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen tarkistus

ojätteensiirtoasetuksen tarkistusta koskeva ehdotus

ouudelleenlaadittu uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi, jossa tavoitetta nostetaan 40 prosentista 45 prosenttiin

orakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistus

ososiaalinen ilmastorahasto

ovaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen tarkistus

oFuelEU Maritime -aloite

oReFuelEU Aviation -aloite

ovähähiilistä kaasua ja vetyä koskeva paketti

opäästökauppajärjestelmä ja sen laajentaminen rakennuksiin ja maantieliikenteeseen

ofluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen tarkistus

ootsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva asetus

kestäviä tuotteita koskeva aloite

saastuttaja maksaa -periaatteen toimivuustarkastus

tarkistettu Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskeva asetus, jolla parannetaan EU:n rautatieverkon laatua, jotta voidaan varmistaa korkeat standardit koko Euroopan laajuisen liikenneverkon runkoverkossa vuoteen 2030 mennessä ja uudet standardit laajennetussa verkossa vuoteen 2040 mennessä

teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi

metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskeva asetus

asetus kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä digitaalisista tuotepasseista

kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vihreässä siirtymässä

tarkistettu rakennustuoteasetus, jolla varmistetaan voimassa olevan sääntelykehyksen soveltuvan siihen, että rakennettu ympäristö täyttää EU:n kestävyys- ja ilmastotavoitteet

ehdotus uudeksi asetukseksi jätteiden siirroista

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

elintarvikejätteen vähentämistä koskevien tavoitteiden käyttöönotto

ympäristöjalanjälkeä koskeviin menetelmiin perustuvat ympäristöväittämämerkinnät

kestäviä elintarvikejärjestelmiä koskeva lainsäädäntö (myös kestävällä tavalla tuotettuja elintarvikkeita koskevat merkinnät)

maatalouden kestävyyssopimuksille myönnettävää kilpailusäännöistä poikkeamista koskevat suuntaviivat

toimintasuunnitelma kalavarojen säilyttämiseksi ja meriekosysteemien suojelemiseksi

yhteinen tiedonanto EU:n kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevasta ohjelmasta

torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin päivittäminen

tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien tarkistaminen tuontielintarvikkeiden osalta ottaen huomioon maailmanlaajuisesti huolestuttavat ympäristönäkökohdat

mikro-organismeja koskevien tietovaatimusten, hyväksymiskriteerien ja arviointiperiaatteiden tarkistaminen tarkoituksena helpottaa niiden pääsyä vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden markkinoille

sitovia luonnon ennallistamista koskevia EU:n tavoitteita koskeva lainsäädäntö

hiilen poistamisen sertifiointi

toimintakehys biopohjaisille, biohajoaville ja kompostoitaville muoveille

eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntöehdotus, johon sisältyy menestyksekkään eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”End the Cage Age” seurauksena myös häkkien käytön asteittainen lopettaminen ja lopulta kieltäminen yhä useampien eläinten kasvatuksessa

meriekosysteemin ja meren biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen tähtäävän meristrategiapuitedirektiivin tarkistaminen

Euroopan meriturvallisuusviraston toimivaltuuksien tarkistaminen

alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta annetun direktiivin tarkistaminen

yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin tarkistaminen

pinta- ja pohjavedet pilaavien aineiden luettelon tarkistaminen

ohjeet veden uudelleenkäyttöä koskevan asetuksen täytäntöönpanon tukemiseksi

ilmanlaatua koskevan lainsäädännön tarkistaminen saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamisen helpottamiseksi

pölyttäjiä koskevan EU:n aloitteen tarkistaminen hyönteisten suojelun parantamiseksi

toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään mikromuovien tahatonta päätymistä ympäristöön

tiedonanto strategisen energiateknologiasuunnitelman uudistamisesta

multimodaaliset digitaaliset liikkuvuuspalvelut, tavoitteena yhdistää julkisen liikenteen palvelut ja rautatiepalvelut paremmin ja helpottaa digitaalista matkasuunnittelua

CountEmissionsEU liikenteen alalla

lentoliikenneasetuksen ja lähtö- ja saapumisaikoja koskevan asetuksen tarkistaminen

päästötöntä ilmailua koskeva allianssi, jolla pyritään nopeuttamaan siirtymistä hiilineutraaliin ilmailuun

tavaraliikenteen viherryttämistä koskeva paketti, johon sisältyy raskaita hyötyajoneuvoja koskeva ehdotus

metsiin kohdistuvaa seurantaa, raportointia ja tiedonkeruuta koskeva lainsäädäntö

jätepuitedirektiivin tarkistaminen, tavoitteena muun muassa ehkäistä jätteen syntymistä, yhdenmukaistaa jätteenkeräysjärjestelmiä ja laatia tekstiilien laajennettua tuottajavastuuta koskevat yhdenmukaistetut EU:n säännöt, joihin sisältyy maksujen mukauttaminen ympäristönäkökohtien perusteella

tullialan uudistus, jolla tulliliitto on määrä viedä seuraavalle tasolle ja luoda sitä varten vahvempi kehys, jonka turvin voidaan paremmin suojella EU-kansalaisia ja sisämarkkinoita

maaperän terveyttä koskeva lainsäädäntö

ympäristöväitteiden perustelemista koskeva aloite

pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin tarkistaminen, joka kattaa myös mahdolliset palautusjärjestelmiä koskevat toimet

tavaroiden kestävää kuluttamista koskeva aloite, joka käsittelee suunniteltua vanhenemista ja korjauttamisoikeutta

tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen ja kannustaminen jätteiden kierrätystä koskevien tietojen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen

kertakäyttöiset muovituotteet – täytäntöönpanopäätös kertakäyttöisten muovisten juomapullojen kierrätetyn sisällön laskentaa, todentamista ja raportointia koskevista säännöistä

henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen Euro 7 -päästönormit

strateginen ennakointiraportti vihreän ja digitaalisen siirtymän kytkemisestä toisiinsa uudessa geopoliittisessa kontekstissa

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

eräillä uusilla genomitekniikoilla tuotettuja kasveja koskeva lainsäädäntö

tuontitavaroihin sovellettavat eläinten hyvinvointia koskevat normit

eläinten hyvinvointia koskevien merkintöjen vaihtoehdot

ohjeet energiatehokkuus etusijalle -periaatteen alakohtaisesta soveltamisesta

päivitettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnosten EU:n laajuinen arviointi

energiatehokkuuteen suunnattavan yksityisen rahoituksen lisääminen

jätehuollon ympäristövaikutuksiin puuttuminen

toimenpiteet valosaasteen rajoittamiseksi

pyöräilyinfrastruktuurin ja autottomien vyöhykkeiden edistäminen (ajoneuvojen kaupunkialueille pääsyn sääntelyjärjestelmät)

toimintasuunnitelma energiasiirtymän edistämiseksi kalastus- ja vesiviljelyaloilla

lainsäädäntöehdotus päästöttömien ajoneuvojen osuuden kasvattamisesta tietyn kokoluokan ylittävissä julkisissa ja yritysautoissa

arviointi tarpeesta vapauttaa kansainväliset junaliput arvonlisäverosta EU:n laajuisesti, jotta rautatieliikennepalveluista voitaisiin tehdä matkustajille huomattavasti edullisempaa2.TERVEYS

Konferenssin tuloksena esitettiin neljä terveysaiheista ehdotusta 2 :

7.Terveellinen ruoka ja terveelliset elintavat – Varmistetaan, että kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus saada terveellistä ruokaa koskevaa valistusta sekä terveellistä ja kohtuuhintaista ruokaa, joka on yksi terveellisten elintapojen osatekijä.

8.Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää – Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuutta ja laatua.

9.Terveyden ymmärtäminen laajemmin – Omaksutaan kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen, käsitellään sairauksien ja hoitojen lisäksi terveysosaamista ja ennaltaehkäisyä ja edistetään yhteistä ymmärrystä sairaiden tai vammaisten henkilöiden kohtaamista haasteista yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti. Olisi painotettava, että yhteinen terveys -lähestymistapa on horisontaalinen perusperiaate, joka kattaa kaikki EU:n politiikat.

10.Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin – Luodaan ”oikeus terveyteen” takaamalla kaikille eurooppalaisille yhtäläinen ja yleinen mahdollisuus saada kohtuuhintaista, ennaltaehkäisevää, parantavaa ja laadukasta terveydenhuoltoa.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia, jolla pyritään lisäämään turvallisiin ja kestäviin kemikaaleihin liittyvää innovointia ja parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua vaarallisilta kemikaaleilta

luonnonmukaista tuotantoa koskeva toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä lainsäädäntöpaketti

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma, johon sisältyy 10 lippulaivahanketta

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluva syöväntorjunnan missio: EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaan perustuva työ yli 3 miljoonan ihmisen elämän parantamiseksi vuoteen 2030 mennessä

Euroopan lääkestrategia

talouspolitiikan vuotuisen EU-ohjausjakson yhteydessä annettavat maakohtaiset terveysalaa koskevat suositukset

terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA)

asetus Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta

eurooppalaiset kumppanuudet, joiden aiheina ovat esimerkiksi yhteinen terveys ja/tai mikrobilääkeresistenssi, eurooppalaisen tutkimusalueen edistäminen terveystutkimuksen alalla, terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmien muuttaminen ja pandemiavalmius

päivitetyt alv-säännöt, muun muassa laajennettu luettelo kansanterveysalan tuotteista ja palveluista, joille on myönnetty alv-vapautus

Healthier Together -aloite, jolla autetaan jäsenvaltioita määrittämään ja panemaan täytäntöön tehokkaita toimintapolitiikkoja ja toimia, joilla vähennetään merkittävien ei-tarttuvien tautien, myös mielenterveysongelmien, aiheuttamaa rasitetta

käytännesäännöt elintarvikealan vastuullisesta yritystoiminnasta ja markkinoinnista

jäsennelty vuoropuhelu lääkkeiden toimitusvarmuudesta lääketeollisuuden toimitusketjujen häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi tinkimättä kohtuuhintaisuudesta

eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut, joilla tarjotaan erityisiä alustoja (kuten Euroopan covid-19-dataportaali) lääketieteellistä tutkimusta koskevien tietojen sekä kliinisten ja genomitietojen jakamiseksi

EU:n covid-19-tutkimusmanifesti, jolla maksimoidaan tutkimustulosten saatavuus covid-19-pandemian torjumiseksi

asetus Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen toimeksiannon laajentamisesta

asetus toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien saatavuuden varmistamiseksi kansanterveysuhan ilmetessä unionin tasolla

pakolliset vähimmäisvaatimukset kestäville elintarvikehankinnoille kouluissa ja julkisissa laitoksissa

verta, kudoksia ja soluja koskevan säädöskehyksen tarkistus

verokannustimet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa terveellisten ruokailutottumusten edistämiseksi

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

asetus valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista

asetus eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta, jonka tavoitteena on parantaa terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa kaikkialla EU:ssa, antaa ihmisille mahdollisuus valvoa terveystietojaan ja mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten suojattu pääsy sähköisiin potilastiivistelmiin (eurooppalainen sähköinen terveyspassi) sekä tarjota johdonmukaiset, turvalliset, luotettavat ja tehokkaat puitteet terveystietojen käytölle

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun asetuksen tarkistaminen, mukaan lukien yhdenmukaistetut pakolliset pakkausten etupuolelle tehtävät ravintoarvomerkinnät, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia, terveellisiä ja kestäviä elintarvikevalintoja

turvallisiksi ja kestäviksi suunniteltuja materiaaleja ja kemikaaleja koskeva suositus, jonka tarkoituksena on antaa teollisuudelle ja sääntelyviranomaisille ohjeita uusien materiaalien ja kemikaalien valmistamista varten

lääkelainsäädännön tarkistaminen, jotta voidaan varmistaa laadukkaiden, turvallisten, kohtuuhintaisten ja ympäristöystävällisempien lääkkeiden nopeampi saatavuus kaikissa jäsenvaltioissa

harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja ja lasten lääkkeitä koskevan lainsäädännön tarkistaminen

toimintasuunnitelma ravinnehuollon parantamiseksi

suositus rokotteilla ehkäistävissä olevista syövistä

syöpäseulonnasta annetun suosituksen päivitys

innovatiiviset lähestymistavat mikrobilääkkeiden ja niiden vaihtoehtojen tutkimukseen ja julkisiin hankintoihin

uusi toimi, jolla helpotetaan munuaisten vaihtoa ja siirtoa tiettyjen vastaanottajien ja luovuttajien osalta vuoden 2023 EU4Health-työohjelman mukaisesti

uusi terveysstrategia

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevat digitaaliset ja pakkauksen etupuolelle tehtävät merkinnät

keinot lisätä osallistumista Euroopan kansanterveysviikkoon

patenttipaketti, johon sisältyy aloite lisäsuojatodistuksista ja patenttien pakkolisensoinnista

toimenpiteet, joilla puututaan syöpäriskejä aiheuttavien tuotteiden markkinointiin ja mainontaan

savuttomia ympäristöjä koskevan lainsäädännön vaikutukset

uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa mielenterveyteen3.VAHVEMPI TALOUS, SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS JA TYÖLLISYYS

Konferenssin tuloksena esitettiin kuusi laaja-alaista ehdotusta EU:n talouden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi 3 :

11.Kestävä kasvu ja innovointi – Ehdotamme, että EU tukee siirtymistä kestävään ja häiriönsietokykyiseen kasvumalliin, jossa otetaan huomioon vihreä ja digitaalinen siirtymä ja vahva sosiaalinen ulottuvuus eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja jossa voimaannutetaan kansalaisia, ammattiliittoja ja yrityksiä. Tavanomaisia makrotaloudellisia indikaattoreita ja BKT:tä voitaisiin täydentää uusilla indikaattoreilla, jotta voidaan käsitellä uusia eurooppalaisia painopisteitä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa tai Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, ja ottaa paremmin huomioon ekologinen ja digitaalinen siirtymä ja ihmisten hyvinvointi.

12.EU:n kilpailukyvyn parantaminen ja sisämarkkinoiden syventäminen entisestään – Ehdotamme, että lujitetaan Euroopan unionin talouden kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä, sisämarkkinoita ja teollisuutta ja puututaan strategiseen riippuvuuteen. Meidän on edistettävä EU:ssa yrityskulttuuria, jossa kaikenkokoiset innovatiiviset yritykset ja erityisesti mikro- ja pk-yritykset sekä startup-yritykset saavat kannustusta ja voivat menestyä, jotta voidaan luoda entistä häiriönsietokykyisempiä ja yhteenkuuluvuutta paremmin edistäviä yhteiskuntia. Tarvitaan vahva ja toimiva markkinatalous, jotta voidaan viedä eteenpäin visiota entistä sosiaalisemmasta Euroopasta.

13.Osallisuutta edistävät työmarkkinat – Ehdotamme, että työmarkkinoiden toimintaa parannetaan niin, että niillä varmistetaan oikeudenmukaisemmat työolot ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja työllistymistä, myös nuorten ja heikossa asemassa olevien ryhmien kohdalla. EU:n, jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten on pyrittävä poistamaan työssäkäyvien köyhyys, käsittelemään alustatyöntekijöiden oikeuksia, kieltämään palkattomat työharjoittelut ja varmistamaan työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus EU:ssa. Meidän on edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja. Meidän on varmistettava, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, mukaan lukien sen asiaan liittyvät yleistavoitteet vuodeksi 2030, pannaan kaikilta osin täytäntöön EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, kun kyseessä ovat ”yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille” ja ”oikeudenmukaiset työolot”, asiaan liittyviä toimivaltuuksia ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita kunnioittaen, ja meidän on sisällytettävä perussopimuksiin sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja. Tässä olisi kunnioitettava kansallisia perinteitä ja työmarkkinaosapuolten autonomiaa sekä tehtävä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

14.Vahvempi sosiaalipolitiikka – Ehdotamme, että vähennetään eriarvoisuutta, torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja puututaan köyhyyteen. Meidän on otettava käyttöön kattava köyhyydentorjuntastrategia, joka voisi sisältää muun muassa vahvistetun lapsitakuun ja nuorisotakuun, vähimmäispalkkojen käyttöönoton, yhteisen EU:n kehyksen vähimmäistulojärjestelmille ja kunnollisen sosiaalisen asuntotuotannon. Meidän on varmistettava, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, mukaan lukien sen asiaan liittyvät yleistavoitteet vuodeksi 2030, pannaan kaikilta osin täytäntöön EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, kun kyseessä on ”sosiaalinen suojelu ja osallisuus”, asiaan liittyviä toimivaltuuksia ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita asiaankuuluvasti kunnioittaen, ja meidän on sisällytettävä perussopimuksiin sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja.

15.Väestörakenteen muutos – Ehdotamme, että puututaan Euroopan yleisen häiriönsietokyvyn kannalta kriittisen tärkeästä väestörakenteen muutoksesta johtuviin haasteisiin, erityisesti alhaiseen syntyvyysasteeseen ja väestön jatkuvaan ikääntymiseen, varmistamalla tuki ihmisille koko elinkaaren ajan. Tämän olisi katettava kokonaisvaltaiset toimet, jotka suunnataan kaikille sukupolville lapsista ja nuorista perheisiin, työikäiseen väestöön ja ikääntyviin ihmisiin, jotka ovat vielä valmiita työskentelemään, sekä eläkkeellä tai hoivan tarpeessa oleviin.

16.Finanssi- ja veropolitiikka – Ehdotamme, että EU edistää tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja, joissa keskitytään vihreään ja digitaaliseen siirtymään, jossa on vahva sosiaalinen ja sukupuoliulottuvuus, ottaen myös huomioon NextGenerationEU-välineestä ja SURE tukivälineestä saadut esimerkit. EU:n täytyy ottaa huomioon Ukrainan sodan sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus sekä EU:n talouden ohjausjärjestelmän ja uuden geopoliittisen tilanteen välinen yhteys ja lujitettava omaa talousarviotaan uusilla omilla varoilla. Kansalaiset haluavat siirtää painopisteen ihmisten ja pk-yritysten verottamisesta veronkiertäjiin ja suuriin saastuttajiin sekä digijätteihin, ja samalla he haluavat EU:n tukevan jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten kykyä rahoittaa oma toimintansa ja myös käyttää EU-varoja.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

yhteisötalouden toimintasuunnitelma, joka raivaa tietä yhteisötalouden organisaatioiden menestykselle ja kasvulle

radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin tarkistus

tiedonanto Kilpailupolitiikka valmiina uusiin haasteisiin

EU:n teollisuusstrategian päivitys ja allianssien käynnistäminen seuraavilla aloilla: raaka-aineet, puhdas vety, akut, kiertomuovit, teollisuusdata sekä reuna- ja pilviteknologia, puolijohdeteknologiat, uusiutuvat ja vähähiiliset polttoaineet, päästötön ilmailu, aurinkoenergia sekä EU:n startup-yritysten kansakunnat -käytännesäännöstö, joka edistää yrittäjyyttä allianssien välityksellä

vertikaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja -suuntaviivojen tarkistus

valtiontukiuudistuksen toimivuustarkastus

lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskeva tiedonanto

aluetukea koskevien suuntaviivojen tarkistus

Euroopan yhteistä etua koskevista tärkeistä hankkeista annetun tiedonannon tarkistus

eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE)

tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden tarkistus

kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen talouspolitiikan EU-ohjausjakson kehykseen

TPI-indeksi (Transitions Performance Index), jossa maat järjestetään sen mukaan, miten ne ovat edistyneet kestävyyspyrkimyksissään

keskeisiä digitaaliteknologioita sekä älykkäitä verkkoja ja palveluja koskevat eurooppalaiset kumppanuudet, kuten Made in Europe

työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva strategiakehys

Euroopan innovaationeuvosto, joka on lippulaivaohjelma läpimurtoteknologioiden ja mullistavien innovaatioiden kartoittamiseksi, kehittämiseksi ja laajentamiseksi

Fit for Future -foorumi, korkean tason asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena on auttaa yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään siihen liittyviä tarpeettomia kustannuksia

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma

vahvistettu nuorisotakuu

Euroopan osaamisohjelma, jolla autetaan yksilöitä ja yrityksiä kehittämään enemmän ja parempia taitoja ja hyödyntämään niitä ja johon sisältyy myös osaamissopimus

Alma-aloite (aim, learn, master, achieve), jolla autetaan muita vähemmän mahdollisuuksia saaneita, heikoimmassa asemassa olevia nuoria kotimaassaan pääsemään työmarkkinoille ja löytämään tiensä yhteiskunnassa

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tukikelpoisuusedellytys, jonka mukaan julkisilla elimillä, tutkimusorganisaatioilla ja korkeakouluilla on oltava sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma

Women TechEU, uusi aloite naisten johtamien startup-yritysten rahoittamiseksi ja tukemiseksi

STE(A)M-julistus sukupuolinäkökohdat huomioon ottavasta STEAM-koulutuksesta, joka mainitaan korkeakouluja koskevassa EU:n strategiassa

maaseutusopimus – EU:n maaseutualueiden hallinnon tehostaminen

asunnottomuuden torjunnan eurooppalainen foorumi

eurooppalainen lapsitakuu, jolla varmistetaan, että kaikilla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevilla lapsilla Euroopassa on oikeus keskeisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, päivähoitoon, koulutukseen, ravitsemukseen ja asuntoon

direktiivi riittävistä vähimmäispalkoista

sosiaalisen suojelun ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta EU:ssa käsittelevä korkean tason työryhmä

pk-yritystestit vaikutustenarvioinneissa

tutkimusurien uusi eurooppalainen kehys: tavoitteena yhdistää voimat kansallisella ja EU:n tasolla tutkijoiden osaamisen ja alojen välisen liikkuvuuden lujittamiseksi sekä osaamisen tasapainoisen kierron edistämiseksi

korjaavat toimet innovaatiokuilun kaventamiseksi ja T&I-valmiuksien kehittämiseksi kehityksessä jälkeen jääneissä maissa

vihreä kirja ikääntymisestä

komission suositus tehokkaasta työllisyyden aktiivituesta

direktiivi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

tiedonanto Oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta koskeva toimintasuunnitelma elpymisstrategian tueksi

arvonlisäverokantojen muuttamista koskeva direktiivi, johon sisältyy myös alennettu arvonlisävero lastentarvikkeiden osalta

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

direktiivi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta yritysten kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi maailmanlaajuisissa arvoketjuissa

yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi

alustatyön työolojen parantamista koskeva direktiivi

miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamista palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla koskeva direktiivi

uusia omia varoja koskeva ehdotus

sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien asetusten tarkistus

direktiivi monikansallisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa

asetus rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

talouden ohjausjärjestelmän tarkistaminen

vähimmäistoimeentuloa koskeva suositus

tietämyksen hyödyntämistä koskeva suositus

asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin muuttaminen

Euroopan innovaatio-ohjelma, jolla pyritään poistamaan keskeisiä pullonkauloja, jotta innovointia tukevien EU:n toimintapoliittisten aloitteiden ja välineiden vaikutus on mahdollisimman suuri

horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja suuntaviivojen tarkistaminen sen selventämiseksi, milloin yritykset voivat tehdä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa

markkinoiden määritelmää koskevan tiedonannon tarkistaminen

yrityskeskittymien valvonta EU:ssa – menettelyjen yksinkertaistamisen jatkaminen

vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen tarkistaminen

yksinyrittäjien työoloja koskevia työehtosopimuksia koskevat suuntaviivat

digitaalinen euro

euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman soveltamisala ja vaikutukset

keskeisiä palveluja koskeva kertomus

työaikadirektiivin täytäntöönpanoa koskeva kertomus

jakaumavaikutusten arviointia koskevat ohjeet

paketti, jolla tähdätään vammaisten henkilöiden työmarkkinatulosten parantamiseen

avoimen rahoituksen kehys

maksupalveluja koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen

vähittäissijoitusstrategia ja -lainsäädäntöpaketti

yritysten tuloverotusta Euroopassa koskeva kehys (BEFIT)

aloite, jolla puututaan verovilpin ja aggressiivisen verosuunnittelun helpottamiseen osallistuvien mahdollistajien rooliin

direktiivi verotusoikeuksien osittaista uudelleenjakoa koskevan OECD:n maailmanlaajuisen sopimuksen täytäntöönpanosta

eurooppalaista sosiaaliturvapassia (ESSPASS) koskeva pilottihanke

työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskeva aloite

työ- ja yksityiselämän tasapainoa, muun muassa vanhempainlomaa, koskevien EU:n oikeuksien soveltaminen, täytäntöönpano ja niitä koskevat tiedotustoimet

tiedonanto aivoviennistä ja siihen liittyvä aloite aivotuonnin lisäämiseksi

suositus yhteisötalouden perusedellytysten kehittämisestä

eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia, johon liittyy ehdotus varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta ja ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaishoidosta

uusia omia varoja koskeva toinen ehdotus

harjoittelun laatupuitteista annetun neuvoston suosituksen tarkistaminen

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

toimenpiteet sellaisten alueiden tukemiseksi, jotka ovat ajautuneet kehitysloukkuun ja joiden kasvu pysyy vähäisenä

lisätoimet, joilla teollisuudesta tehdään kestävä, digitaalinen ja selviytymiskykyinen ja vähennetään riippuvuuksia

vastaaminen väestörakenteen muutokseen, erityisesti väestön ikääntymiseen ja väkiluvun pienenemiseen

yhdennetty lähestymistapa hyvinvoinnin mittaamiseen ja seurantaan BKT:n lisäksi muilla tavoin

digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentaminen ja parantaminen yhtiöoikeudessa

4. EU:N ROOLI MAAILMASSA

Konferenssin tuloksena esitettiin kahdeksan laaja-alaista ehdotusta, jotka koskevat EU:n roolia maailmassa 4 :

17.EU:n riippuvuuden vähentäminen ulkomaisista toimijoista taloudellisesti strategisilla aloilla – Ehdotamme, että EU toteuttaa toimenpiteitä vahvistaakseen riippumattomuuttaan keskeisillä strategisilla aloilla, kuten maataloustuotteissa, strategisissa tuotantohyödykkeissä, puolijohteissa, lääkinnällisissä tuotteissa, innovatiivisissa digitaali- ja ympäristöteknologioissa ja energia-alalla.

18.EU:n riippuvuuden vähentäminen ulkomaisista toimijoista energia-alalla – Ehdotamme, että EU pyrkii saavuttamaan laajemman riippumattomuuden energiantuotannon ja -toimitusten alalla meneillään olevan vihreän siirtymän yhteydessä.

19.Kauppa- ja investointisuhteita koskevien normien määrittely EU:ssa ja sen ulkopuolella – Ehdotamme, että EU vahvistaa kauppa- ja investointisuhteidensa eettistä ulottuvuutta.

20.Ympäristöpolitiikkaa koskevien normien määrittely EU:ssa ja sen ulkopuolella – Ehdotamme, että EU vahvistaa kauppasuhteidensa ympäristöulottuvuutta.

21.Päätöksenteko ja yhteenkuuluvuus unionissa – Ehdotamme, että EU parantaa valmiuksiaan tehdä nopeita ja tehokkaita päätöksiä etenkin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla puhumalla yhdellä äänellä ja toimimalla aidosti globaalina toimijana, jolla on myönteinen asema maailmassa ja jonka toiminnalla on merkitystä reagoitaessa kriiseihin.

22.EU:n avoimuus ja sen suhteet kansalaisiin – Ehdotamme, että EU parantaa erityisesti kansainvälisissä toimissaan, kauppaneuvottelut mukaan lukien, saavutettavuuttaan kansalaisten kannalta parantamalla tiedotusta, valistusta, kansalaisten osallistumista ja toimiensa avoimuutta.

23.EU:n rooli vahvana toimijana maailmassa rauhan ja turvallisuuden alalla – Ehdotamme, että EU jatkaa toimia vuoropuhelun edistämiseksi sekä rauhan ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen takaamiseksi ja monenvälisyyden vahvistamiseksi sellaisten pitkäaikaisten EU:n rauhanaloitteiden pohjalta, jotka myötävaikuttivat siihen, että se sai Nobelin palkinnon vuonna 2012, samalla kun vahvistetaan EU:n yhteistä turvallisuutta.

24.EU:n rooli vahvana toimijana maailmassa suhteiden rakentamisen alalla – Ehdotamme, että suhteissaan kolmansiin maihin EU olisi vahva toimija maailmassa suhteiden rakentamisen alalla.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

kaupunkiliikenteen kehys

uudet kriisiajan tilapäiset valtiontukipuitteet

Länsi-Balkanin ja Ukrainan siirtymävaiheessa olevia hiilialueita koskeva aloite

tukitoimet Ukrainan tutkimus- ja innovointiekosysteemin jälleenrakentamiseksi

Länsi-Balkanin alueen innovaatiota, tutkimusta, koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja urheilua koskeva toimintaohjelma, jonka EU:n jäsenvaltiot ja Länsi-Balkanin taloudet ovat käynnistäneet

kansainvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä koskeva EU:n strategia ja tutkimusta ja innovointia koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka käsittää myös eri puolilla maailmaa toimivien samanmielisten kumppaneiden assosioitumisen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan

kansainvälisiä energia-alan toimia koskeva EU:n strategia

arktista aluetta koskeva strategia

Afrikka-strategia

Global Gateway -strategia

sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma

ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma

ihmisarvoista työtä kaikkialla maailmassa koskeva tiedonanto, jossa keskitytään erityisesti lapsityövoiman käytön ja pakkotyön kitkemiseen

EU:n standardointistrategia

turvallisuus- ja puolustusalan strateginen kompassi

tiedonanto yhteisistä puolustushankinnoista

Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelma

Länsi-Balkania koskeva vihreä toimintaohjelma

oikeudenmukaisen energiasiirtymän kumppanuus Etelä-Afrikan kanssa

Marokon ja EU:n välinen vihreä kumppanuus

eteläisen naapuruston talous- ja investointiohjelma

vihreä allianssi Japanin kanssa

yhteinen tiedonanto strategisesta kumppanuudesta Persianlahden maiden kanssa

kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat etenemissuunnitelmat

strateginen RebuildUkraine-jälleenrakennussuunnitelma

itäisen kumppanuuden politiikka vuoden 2020 jälkeen selviytymiskykyä parantava ja kaikkia hyödyttävä itäinen kumppanuus

puolustusalan investointivajeiden analysointi

toimintasuunnitelma EU:n ja Ukrainan solidaarisuuskaistoja varten Ukrainan maataloustuotteiden viennin ja EU:n kanssa käytävän kahdenvälisen kaupan helpottamiseksi

suositus yhteisestä unionin välineistöstä puolijohdepulan korjaamiseksi ja EU:n mekanismista puolijohde-ekosysteemin seurantaa varten

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto

EU:n ja Intian kauppa- ja teknologianeuvosto

Euroopan laajuisen liikenneverkon laajentaminen Ukrainaan

tieliikennesopimukset Ukrainan ja Moldovan kanssa

EU:n uusi terrorisminvastainen ohjelma, jossa hahmotellaan EU:n tason toimia terrorismin torjumiseksi ja pyritään paremmin ennakoimaan ja ehkäisemään terroriuhkia, suojelemaan niiltä ja vastaamaan niihin

välineistö, jolla voidaan vähentää ulkomaista sekaantumista tutkimukseen ja innovointiin

tiedonanto tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta

kauppapolitiikan uudelleentarkastelu – avoin, kestävä ja määrätietoinen kauppapolitiikka

Intian kanssa tehtävää kauppasopimusta koskevien neuvottelujen käynnistäminen uudelleen

EU:n ja Japanin digitaalinen kumppanuus

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

REPowerEU-suunnitelma

tiedonanto lyhyen aikavälin toimenpiteistä kaasu- ja sähkömarkkinoilla

eurooppalainen siruja koskeva säädös, johon sisältyy Eurooppa-kumppanuuksien perustamista koskevan perussäädöksen muuttaminen

asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

ehdotus uudeksi yleiseksi tullietuusjärjestelmäksi

ehdotus pakottamistoimien vastaiseksi välineeksi

direktiivi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta

EU:n pakotteiden rikkomisen ja kiertämisen lisääminen SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rikollisuuden aloihin

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä: 

väline Euroopan puolustusteollisuuden voimavarojen vahvistamiseksi yhteisillä hankinnoilla

asetus yhteisen Euroopan puolustusalan investointiohjelman perustamisesta

kriittisiä raaka-aineita koskeva EU:n lainsäädäntö

sisämarkkinoiden hätäapuväline, jonka avulla tulevien kriisien aikana voidaan reagoida nopeasti ja taata tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus sekä elintärkeiden tarvikkeiden ja palvelujen jatkuva saatavuus

tullin tuki lapsityövoimaa koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa

indopasifisen alueen strategiassa ilmoitetut digitaaliset kumppanuudet

kauppasopimusten vaikutus kestävään kehitykseen – kaupan ja kestävän kehityksen uudelleentarkastelun tulokset

äskettäin tehtyjen kauppasopimusten ratifiointi keskeisten suhteiden vakiinnuttamiseksi

nuorisotoimintaohjelma EU:n ulkoisessa toiminnassa

drooneja ja miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva strategia

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

uudet toimenpiteet EU:n kokonaisvaltaisen elintarviketurvan parantamiseksi

kriittisten lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden ja ainesosien toimitusketjun häiriönsietokyky ja läpinäkyvyys5. ARVOT, OIKEUDET, OIKEUSVALTIO JA TURVALLISUUS

Konferenssin tuloksena esitettiin kuusi laaja-alaista ehdotusta arvoista ja oikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja turvallisuudesta 5 :

25.Oikeusvaltioperiaate, demokraattiset arvot ja eurooppalainen identiteetti – Pidetään järjestelmällisesti kiinni oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa.

26.Tietosuoja – Taataan suojaavampi ja kansalaislähtöisempi tietojenkäsittelypolitiikka.

27.Tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, faktantarkistus, kyberturvallisuus – Torjutaan disinformaatiota edistämällä edelleen tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja moniarvoisuutta sekä medialukutaitoa.

28.Tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, faktantarkistus, kyberturvallisuus (a) – Vahvistetaan EU:n roolia kyberturvallisuusuhkien torjunnassa.

29.Syrjinnän torjunta, tasa-arvo ja elämänlaatu – Toteutetaan toimia elinolojen yhdenmukaistamiseksi kaikkialla EU:ssa ja parannetaan EU:n kansalaisten sosioekonomista elämänlaatua.

30.Eläinten oikeudet, maatalous – Toteutetaan päättäväisiä toimenpiteitä ekologisemman ja ilmastosuuntautuneemman maatalouden edistämiseksi ja takaamiseksi.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus

asetus yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi

tiedotusaineisto seuraavista aiheista:

ososiaalinen media ja visuaalinen viestintä

omobiililaitteille soveltuvat europa.eu-verkkosivustot (myös Oppisoppi)

oEUvsDisinfo-verkkosivusto

ojulkaisut ja julkaisutoimiston jakamat tiedot

okomission audiovisuaalisten palvelujen portaali

okeskeisiä politiikka-aloitteita koskevat lapsiystävälliset versiot

Euroopan tietosuojaneuvoston jatkuva ohjeistus

EU:n turvallisuusunionistrategia

tehostetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt

uusi ”parempi internet lapsille” -aloite

eurooppalainen digitaalisen median seurantafoorumi ja mahdollinen alusta

elämänlaadun arviointi talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluvissa kertomuksissa

tasa-arvon unioniin liittyvät strategiat, joissa käsitellään sukupuolten tasa-arvoa, hlbtiq-henkilöiden oikeuksia, vammaisuutta, rasismin torjuntaa ja romanien osallistamista

EU:n strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

ehdotukset häirintätarkoituksessa nostettujen ilmeisen perusteettomien ja aiheettomien kanteiden (ns. SLAPP-kanteet) torjumiseksi

asetus lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua sekä lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuuta koskevien sääntöjen muuttamisesta

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

medianvapaussäädös

eurooppalainen vammaiskortti

tasa-arvoelinten roolin ja riippumattomuuden vahvistaminen

lainsäädäntöehdotus vanhemmuuden tunnustamisesta eri jäsenvaltioiden välillä

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

yhdistyksiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskeva aloite

vuotuinen oikeusvaltiokonferenssi kansalaisten saamiseksi mukaan toimintaan sidosryhmien ohella6. DIGITALISAATIO

Konferenssin tuloksena laadittiin viisi laaja-alaista ehdotusta digitalisaation hyödyntämiseksi 6 :

31.Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus – Tasavertainen pääsy internetiin on jokaisen unionin kansalaisen perusoikeus. Ehdotamme, että Euroopassa kaikilla olisi oltava käytännössä mahdollisuus käyttää internetiä ja digitaalisia palveluja ja että EU:n digitaalisen infrastruktuurin suvereniteettia olisi parannettava.

32.Digitaalinen lukutaito ja osaaminen ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä – Ehdotamme, että EU varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset voivat hyötyä digitalisaatiosta, tarjoamalla heille tarvittavat digitaidot ja mahdollisuudet.

33.Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – kyberturvallisuus ja disinformaatio – Ehdotamme, että turvallisen, häiriönkestävän ja luotettavan digitaalisen yhteiskunnan luomiseksi EU:n olisi varmistettava voimassa olevan lainsäädännön tehokas ja nopea täytäntöönpano ja sillä olisi oltava enemmän valtuuksia parantaa kyberturvallisuutta, puuttua laittomaan sisältöön ja kyberrikollisuuteen, torjua valtiosta riippumattomista toimijoista ja autoritaarisista valtioista peräisin olevia kyberuhkia ja palautua niistä sekä puuttua disinformaatioon.

34.Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – tietosuoja – Edistämme yksilöiden datasuvereniteettia, parempaa tietoisuutta voimassa olevista tietosuojasäännöistä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) sekä niiden tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa omien tietojen henkilökohtaisen valvonnan tehostamiseksi ja tietojen väärinkäytön rajoittamiseksi.

35.Digitaalinen innovointi kestävän yhteisötalouden vahvistajana – Ehdotamme, että EU edistää digitalisaatiotoimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloutta ja sisämarkkinoita oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, lisätään Euroopan kilpailukykyä teknologian ja innovoinnin alalla, tehostetaan kaikenkokoisten yritysten digitaalisia sisämarkkinoita ja tehdään Euroopasta maailmanlaajuinen johtaja digitaalisessa muutoksessa ja ihmislähtöisessä digitalisaatiossa.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

tiedonanto digitaalisesta vuosikymmenestä

Euroopan datastrategia

EU:n kyberturvallisuusstrategia

maaseudun siirtymistä laajakaistaan koskevat tavoitteet osana Pellolta pöytään -strategiaa

jäsennelty vuoropuhelu digitaalisesta koulutuksesta ja osaamisesta

digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio

EU:n koodausviikko

tuki työmarkkinaosapuolten keskusteluille esimerkiksi etätyöhön ja oikeuteen olla tavoittamattomissa liittyvistä toimista

Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus

suositus 5G-kyberturvallisuudesta

suositukset yksilöllisistä oppimistileistä ja mikrotutkinnoista

yhteenliitettävyysvälineistö

direktiivi elektronisten laitteiden latausporteista

eurooppalainen lohkoketjupalveluinfrastruktuuri

datahallintosäädös

digipalvelusäädös

digimarkkinasäädös

Wifi4EU-aloite

6G-tutkimus- ja innovointityöohjelma

direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi koko unionissa (tarkistettu verkko- ja tietoturvadirektiivi)

EU:n salauksenpurkufoorumin, eurooppalaisen sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskuksen ja Euroopan kyberturvallisuusatlaksen kaltaiset hankkeet

kielidata-avaruus, jolla luodaan yhteentoimiva ja kilpailukykyinen eurooppalainen datatalous resurssien julkista ja yksityistä uudelleenkäyttöä varten

verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevan direktiivin tarkistus

koordinoidun tekoälysuunnitelman tarkistus

tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyn alalla

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

julistus digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

toimintapoliittinen ohjelma polku digitaaliselle vuosikymmenelle

asetus yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)

ehdotus direktiiviksi, jolla parannetaan kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä – kaikki uhat kattavat lähestymistapa, jolla tuetaan jäsenvaltioiden kriittisten toimijoiden kykyä torjua häiriötilanteita, säilyttää toimintakykynsä ja toipua häiriöistä

asetus finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä (DORA-asetus)

tekoälysäädös

asetus eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä

datasäädös, jolla varmistetaan oikeudenmukaisuus datan arvon jakamisessa datatalouden toimijoiden kesken ja edistetään datan saatavuutta ja käyttöä

asetus unionin turvallisten yhteyksien ohjelmasta – suunnitelma EU:n maailmanlaajuisen turvallisen avaruusratkaisuihin perustuvan viestintäjärjestelmän kehittämisestä

suositus perustaa yhteinen kyberturvallisuusyksikkö torjumaan kehittyneiden ja koordinoitujen toimien avulla kyberhäiriötilanteita, jotka ovat yhä lisääntymässä ja vaikuttavat niin julkisiin palveluihin kuin yrityksiin ja ihmisten elämään eri puolilla EU:ta

asetus ja direktiivi EU:n rajat ylittävän oikeudellisen yhteistyön ja siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisiin asioihin liittyvän oikeussuojan saatavuuden digitalisoinnista

asetus yhteisten tutkintaryhmien toimintaa tukevan yhteistyöalustan perustamisesta

asetus digitaalisten tietojen vaihdosta valtioiden rajat ylittävissä terrorismitapauksissa

asetus kryptovaroista

direktiivi älykkäistä liikennejärjestelmistä

asetus yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

Euroopan kyberresilienssisäädös

laajakaistayhteyksien kustannusten vähentämisestä annetun direktiivin tarkistus

laajakaistaverkostojen valtiontukisääntöjen tarkistus

suositus digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamisesta

suositus digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä

Euroopan unionin yhteinen kanta radio-ohjesäännön muuttamisesta maailman radioviestintäkonferenssissa 2023 (WRC), jotta edistetään esteetöntä viestintää kaikkialla EU:ssa

eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus (EDSC)

tekoäly ja vastuuvelvollisuuskysymykset

digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevan EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuustarkastus

tuotevastuudirektiivin tarkistus

ehdotus EU:n hallitusten yhteentoimivuusstrategiaksi

energiajärjestelmien digitalisointia ja digitaalisen infrastruktuurin energiankäyttöä koskeva toimintasuunnitelma

GreenData4All – ympäristöä koskevia geospatiaalisia tietoja ja ympäristötiedon saatavuutta koskevat päivitetyt säännöt

aloite alv:stä digiaikana

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpanon laajentaminen niin, että kiinnitetään huomiota esimerkiksi asetuksen soveltamisen hallinnollisiin menettelyihin valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa, lisätään tiedotusta tietosuojasäännöistä ja suostumuksesta sekä siitä, miten tietoja käytetään

eurooppalaisen digitaalisen identiteetin jatkokehittäminen ja esimerkiksi valtioiden rajat ylittävien liiketoimien helpottaminen

eurooppalainen matkailun ja liikkuvuuden data-alue

eurooppalainen viitekehys digitalisaation ympäristövaikutusten mittaamiseen ja arviointiin sekä niistä yleisölle tiedottamiseen

kuluttajansuojalainsäädännön parempi täytäntöönpano

kuluttajariitojen ratkaisun vaihtoehtoiset menetelmät

aloitteet eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymiin perustuvan digitaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi

monikielisen ulottuvuuden jatkokehittäminen EU:n digitalisaation yhteydessä

verkkoetikettiä ja verkon käyttäjien oikeuksia käsittelevä perusohjelma

tekoälyä koskevat standardointitoimet

EU:n koordinoitua pimeän verkon seurantaa koskeva valmistelutoimi7.EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi laati viisi eurooppalaista demokratiaa koskevaa laaja-alaista ehdotusta 7 . Se kehotti EU:ta seuraaviin toimiin:

36.Kansalaisille tiedottaminen, kansalaisten osallistuminen ja nuoret – Lisätään kansalaisten ja nuorten osallistumista demokratiaan Euroopan unionin tasolla, jotta voidaan kehittää ”kokonaisvaltainen kansalaiskokemus” eurooppalaisille, varmistaa, että heidän äänensä tulee kuulluksi myös vaalien välisinä aikoina ja että osallistuminen on tuloksellista. Sen vuoksi olisi harkittava kunkin aiheen kannalta tarkoituksenmukaisinta osallistumisen muotoa.

37.Kansalaisille tiedottaminen, kansalaisten osallistuminen ja nuoret (a) – Tehdään Euroopan unionista ymmärrettävämpi ja saavutettavampi ja lujitetaan yhteistä eurooppalaista identiteettiä.

38.Demokratia ja vaalit – Lujitetaan eurooppalaista demokratiaa vahvistamalla sen perustuksia, lisäämällä osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin, edistämällä ylikansallista keskustelua EU-kysymyksistä ja varmistamalla vahva yhteys kansalaisten ja heidän vaaleilla valittujen edustajiensa välillä.

39.EU:n päätöksentekoprosessi – Parannetaan EU:n päätöksentekoprosessia, jotta voidaan varmistaa EU:n toimintakyky, ottaen samalla huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut ja takaamalla läpinäkyvä ja ymmärrettävä prosessi kansalaisille.

40.Toissijaisuusperiaate.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma

katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2020:

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia

yhteydenpidon tehostaminen kansalaisiin Kerro mielipiteesi -portaalin, eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja muiden kansalaisosallistumisen muotojen kautta

parempaa sääntelyä koskeva tiedonanto ja siihen liittyvät tarkistetut suuntaviivat ja parannettu välineistö

suositus toimittajien suojelusta, turvallisuudesta ja voimaannuttamisesta

mediapalvelu (perinteinen ja uusi media), joka tarjoaa tietoa EU:n aloitteista ja toimista median edustajille Brysselissä ja kaikissa jäsenvaltioissa

Euroopan komission edustustot

Europe Direct -toimistojen verkosto

erityisesti nuorille eurooppalaisille suunnatut EU-toimielinten yhteiset tiedotuskampanjat

hyvän hallintotavan säännöstö

Europe Direct -yhteyspiste, jolle kansalaiset voivat esittää EU:hun liittyviä kysymyksiä 24 virallisella EU-kielellä sekä muun muassa ukrainaksi

Euroopan rakentaminen paikallisvaltuutettujen kanssa -pilottihanke, jonka avulla paikallishallinnon valtuutetut voivat viestiä EU-asioista

merkityksellistä ja eettistä viestintää koskevat tutkimushankkeet

kansalaisten osallistuminen tutkimukseen yhtenä Horisontti Eurooppa -ohjelman periaatteena ja toiminnallisena tavoitteena

Yhteisen tutkimuskeskuksen johtama komission osallistavan ja keskustelevan demokratian osaamiskeskus

eTranslation-palvelu helpottamassa viestintää kaikilla EU:n virallisilla kielillä

verkkosisällön saavutettavuutta koskeva toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan, että kaikki komission verkossa julkaisema tieto on vammaisten henkilöiden saatavilla

Globaali Eurooppa -välineen ihmisoikeus- ja demokratiaohjelma

lasten osallistumisfoorumi, joka yhdistää olemassa olevat lasten osallistumismekanismit paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla ja ottaa lapset mukaan EU:n päätöksentekoon

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, klusteri 2 – demokratiaa ja hallintoa koskeva innovatiivinen tutkimus sekä monitasoista, monikielistä ja multimodaalista kansalaiskeskustelua EU:n tasolla edistäviä menetelmiä koskevat tutkimushankkeet

demokratian tulevaisuutta edistävien innovatiivisten ratkaisujen verkosto

pilottimallit kohdennettuja keskusteluja ja yhteisiä luomisprosesseja varten tiettyjen EU:n toimintapolitiikkojen alalla

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

ehdotus poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan asetuksen tarkistaminen

liikkuvien EU:n kansalaisten vaalioikeuksista Euroopan parlamentin vaaleissa annetun neuvoston direktiivin tarkistus

liikkuvien EU:n kansalaisten vaalioikeuksista kunnallisvaaleissa annetun neuvoston direktiivin tarkistus

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2023

ajan ja resurssien varaaminen kansalaispaneelien järjestämiseen, jotta voidaan syventää tiettyjä keskeisiä teemoja ja auttaa valmistelemaan erityisen tärkeitä aloitteita ja saada palautetta ennen lainsäädäntöprosessin käynnistämistä

pienempien kohdennettujen keskustelu- tai yhteiskehittämis-/yhteissuunnitteluprosessien järjestäminen suppeammassa mittakaavassa, jotta tiettyihin toimintapoliittisiin kysymyksiin voidaan puuttua kustannustehokkaammin ja ripeämmin

johdonmukainen ja mielekäs lähestymistapa, jolla varmistetaan nuorten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon siten, että he osallistuvat järjestelmällisesti kansalaispaneeleihin ja pienempiin keskusteluprosesseihin, ja erityishuomion kiinnittäminen suunniteltujen toimintapolitiikkojen vaikutuksiin nuoreen sukupolveen

Euroopan komission ”Kerro mielipiteesi” -portaalin jatkokehittäminen, jotta se olisi entistä helpommin kaikkien käytettävissä ja tarjoaisi kattavasti tietoa kaikista komission käytössä olevista kansalaisten osallistamismekanismeista. Tulevaisuuskonferenssialustalla käydyn keskustelun, muiden nk. kansalaisteknologiaan liittyvien toimintojen ja verkossa järjestettävien osallistavien tapahtumien integrointi Kerro mielipiteesi -portaaliin

verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen tehostaminen ja kansalaisten osallistumisen edistäminen paikallisesti

kansalaiskeskeisen tiedotuksen ja viestinnän sisällyttäminen koko päätöksentekoprosessiin aktiivisen kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen edistämiseksi – myös Euroopan parlamentin vaalien edellä – EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden kaikkien tasojen ja kansalaisyhteiskunnan jaetun vastuun hengessä

selkeän kielen käyttäminen kaikessa julkisessa viestinnässä, niin että kieli on mukautettu eri kohdeyleisöille tarkoitettuihin viestintäkanaviin ja -muotoihin

uuden järjestelmän ja kansalaisille suunnatun julkisen portaalin kehittäminen asiakirjoihin tutustumista koskevien pyyntöjen esittämistä ja käsittelyä varten

Europe Direct -keskusten jatkokehittäminen paikallisiksi EU:n yhteyskeskuksiksi

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen, jotta voidaan käynnistää uuden sukupolven hajautettuja kansalaisvuoropuheluja, jotka perustuvat keskusteleviin lähestymistapoihin

kansalaisten osallistumista koskevan eurooppalaisen peruskirjan laatiminen – peruskirja on suunnattu kaikille niille, jotka osallistuvat kansalaisten osallistamiseen tähtääviin toimiin tai järjestävät niitä, ja sillä edistetään kansalaisten onnistuneen osallistumisen kannalta keskeisiä yleisperiaatteita

EU-kansalaisuuden tekeminen kansalaisille konkreettisemmaksi muun muassa vahvistamalla EU-kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja tarjoamalla siitä luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa

eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa laaditun opetusmateriaalin edistäminen komission Oppisoppi-sivustolla ja aktiivisen kansalaisuutta ja medialukutaitoa edistävän uuden opetusmateriaalin kehittäminen

EU:n päätöksenteon avoimuuden parantaminen antamalla kansalaistarkkailijoille mahdollisuus seurata tiiviisti päätöksentekoprosessia. Euroopan parlamentti, komissio ja EU:n neuvosto voisivat yhdessä kutsua tällaisia edustajia tarkkailemaan tiettyjä EU:n toimielinten välisiä päätöksentekoprosesseja, jotka koskevat laajempaa kiinnostusta herättäviä aiheita. Tarkkailijat voisivat raportoida prosessin etenemisestä muille kansalaisille.8. MUUTTOLIIKE

Konferenssin tuloksena laadittiin viisi laaja-alaista ehdotusta muuttoliikkeestä 8 :

41.Laillinen muuttoliike – EU:n roolin vahvistaminen laillisen muuttoliikkeen alalla.

42.Laiton muuttoliike – EU:n roolin vahvistaminen kaikenlaisen laittoman muuttoliikkeen torjunnassa ja Euroopan unionin ulkorajojen suojelun tehostaminen ihmisoikeuksia kunnioittaen.

43.Laiton muuttoliike (a) – Maahanmuuttajien alkuvastaanottoa koskevien yhteisten sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

44.Turvapaikka-asiat, kotouttaminen – EU:n roolin vahvistaminen ja Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistaminen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden pohjalta.

45.Turvapaikka-asiat, kotouttaminen (a) – Kotouttamispolitiikkojen parantaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

säädökset koheesiopoliittisista tukitoimista Euroopan pakolaisten auttamiseksi

tilapäistä suojelua koskevan direktiivin aktivointi Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan pakenevien henkilöiden auttamiseksi

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten

asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta

kattavat ja molempia osapuolia hyödyttävät kumppanuudet keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen mukaisesti

uudistettu maahanmuuttajien salakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma

uusi Välimeren alueen toimintaohjelma

asetus EU:n turvapaikkavirastosta

kotouttamista ja osallisuutta koskeva toimintasuunnitelma 2021–2027

Schengen-alueen tulevaisuutta koskeva strategia

vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia

tiedonanto osaajien ja lahjakkuuksien houkuttelemisesta EU:hun

kehottaa Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa hyväksymään viipymättä seuraavat toimenpiteet:

uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus

osaamispaketti – pitkään oleskelleita koskeva direktiivi ja yhdistelmälupadirektiivi

Schengenin rajasäännöstö

asetus toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä välineellistämistilanteissa

muutettu turvapaikkamenettelyasetus

uudelleenlaadittu vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi

turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta-asetus

asetus ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

muuttoliikettä koskeva EU:n laajuinen tiedotuskampanja

monivuotinen tiedotuskampanja EU:n taitoprofiilivälineen näkyvyyden parantamiseksi kolmansien maiden kansalaisille

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

työllisyyteen ja työvoimapulaan puuttuminen geopoliittinen tilanne huomioon ottaen

ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön arviointi ja tarvittaessa sen tarkistamisen ehdottaminen

ensivastaanottoa koskevan työn tehostaminen9. KOULUTUS, KULTTUURI, NUORISO JA URHEILU

Konferenssin tuloksena laadittiin neljä laaja-alaista ehdotusta, jotka koskevat koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja urheilua 9

46.Koulutus – EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä luomaan vuoteen 2025 mennessä osallistava eurooppalainen koulutusalue, jossa kaikilla kansalaisilla, myös maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, on yhtäläinen pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

47.Euroopan nuorisokysymykset – EU:n ja sen jäsenvaltioiden on keskityttävä nuorten erityistarpeisiin kaikilla asiaankuuluvilla politiikanaloilla, myös Euroopan unionin aluepolitiikassa, jotta heille voidaan tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet opiskelulle ja työskentelylle sekä itsenäisen elämän aloittamiselle samalla kun heidät otetaan mukaan demokraattiseen toimintaan ja päätöksentekomenettelyihin, myös Euroopan tasolla. Nuorisojärjestöillä on tässä keskeinen rooli.

48.Kulttuuri ja vaihto-ohjelmat – Vaihtokulttuurin edistämiseksi ja eurooppalaisen identiteetin ja eurooppalaisen monimuotoisuuden vaalimiseksi eri aloilla jäsenvaltioiden olisi Euroopan unionin tuella edistettävä eurooppalaista vaihtoa eri aloilla, edistettävä monikielisyyttä, luotava mahdollisuuksia jakaa eurooppalaisia kulttuureja, suojeltava Euroopan kulttuuriperintöä ja kulttuuria sekä toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että kulttuurialan ammattilaisia suojellaan riittävästi EU:n tasolla.

49.Urheilu – Urheilu on yhteiskunnan kannalta oleellista arvojemme puolustamiseksi, terveen elämän ja terveen ikääntymisen varmistamiseksi, vaihtokulttuurin edistämiseksi ja myös Euroopan kulttuuriperinnön monimuotoisuuden juhlistamiseksi.

Konferenssin ehdotusten toteuttamiseksi komissio

on jo pannut täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

tiedonanto eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä

korkeakouluja koskeva EU:n strategia

suositus yhteyksien luomisesta tehokkaan eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tukemiseksi – suosituksessa esitetään toimia, joilla vuoden 2024 puoliväliin mennessä helpotetaan rajat ylittäviä opintoja ja yhteistyötä, esimerkiksi yhdessä luotuihin eurooppalaisiin kriteereihin perustuvia yhteistutkintoja

digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027)

suositus ammatillisesta koulutuksesta

eurooppalaisen koulutusalueen portaali, jonka avulla rakennetaan kestävämpiä ja osallistavampia koulutusjärjestelmiä

suositus pienistä osaamiskokonaisuuksista (mikrotutkinnoista)

toimenpiteet Eures-verkoston ja Europassin välisen synergian lisäämiseksi, Eures-verkoston jäsen-/kumppanipohjan laajentaminen, täysimittainen ansioluetteloiden ja avointen työpaikkojen vaihto sekä työnhakijoiden ja työpaikkojen automatisoitu yhteensaattaminen

opettajien välinen vaihtotoiminta (eTwinning, School Education Gateway, European School Education Platform)

ilmastoasioita edistävän koulutuksen koalitio

suositus monimuoto-oppimisesta laadukkaan ja osallistavan perus- ja keskiasteen koulutuksen edistämiseksi

Euroopan nuorison teemavuosi 2022

nuorten vapaaehtoistoimintaa koskeva suositus, joka helpottaa nuorten kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa

lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia

laadukkaita varhaiskasvatusjärjestelmiä koskevan suosituksen arviointi

vuotuinen Euroopan urheiluviikko, BeActive- ja BeInclusive-kampanjat

HealthyLifestyle4All-kampanja, jolla pyritään nivomaan urheilu ja aktiivinen elämäntapa osaksi muun muassa terveyteen ja elintarvikkeisiin liittyviä toimintapolitiikkoja ja saamaan viranomaiset ja urheiluliike lupautumaan mukaan tähän toimintaan

suositus yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnön data-avaruudesta

kulttuuriperintöön liittyvä vertaisoppimisohjelma kunnille ja alueille

Voices of Culture – jäsennelty vuoropuhelu kulttuurialan kanssa

suositus vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä koskevasta oppimisesta

kouluhyvinvointia käsittelevän asiantuntijaryhmän perustaminen

aikoo esittää ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:

”Tie koulumenestykseen” -suositus, jossa keskitytään tukemaan koululaisia, joilla on ongelmia perustaitojen hankkimisessa, kehittämään toisen asteen koulutuksen päättötodistusta ja vähentämään koulunkäynnin ennenaikaisesti päättäneiden nuorten osuutta

EU:n kouluhedelmä-, -vihannes- ja -maitojärjestelmän uudelleentarkastelu

tiedeaineiden opiskeluun kannustava tiedotuskampanja

Eures-verkoston näkyvyyttä lisäävä monivuotinen tiedotuskampanja

oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivittäminen

aikoo harkita uusia toimia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

koulutukseen liittyvän tiedon kokoamiseen ja vaihtamiseen käytettävän tietofoorumin jatkokehittäminen

(1)

 Näihin kuuteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 57 erityistoimenpidettä.

(2)

Näihin neljään ehdotukseen sisältyy yhteensä 24 erityistoimenpidettä.

(3)

Näihin kuuteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 61 erityistoimenpidettä.

(4)

Näihin kahdeksaan ehdotukseen sisältyy yhteensä 42 erityistoimenpidettä.

(5)

Näihin kuuteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 24 erityistoimenpidettä.

(6)

Näihin viiteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 40 erityistoimenpidettä.

(7)

Näihin viiteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 35 erityistoimenpidettä.

(8)

Näihin viiteen ehdotukseen sisältyy yhteensä 16 erityistoimenpidettä.

(9)

Näihin neljään ehdotukseen sisältyy yhteensä 24 erityistoimenpidettä.

Top