EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0671

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön 32. yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän mukaisiin ohjeisiin tehtävien muutosten hyväksymiseen

COM/2021/671 final

Bryssel 3.11.2021

COM(2021) 671 final

2021/0352(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Kansainvälisen merenkulkujärjestön 32. yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän mukaisiin ohjeisiin tehtävien muutosten hyväksymiseen


PERUSTELUT

1.Ehdotuksen kohde

Tämä ehdotus koskee päätöstä unionin puolesta otettavasta kannasta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 32. yleiskokouksessa, joka pidetään etäkokouksena 6.–15. joulukuuta 2021.

Yleiskokouksen 32. istunnossa on määrä hyväksyä ehdotus Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän (HSSC) vuoden 2021 katsastusohjeiksi ja kumota yleiskokouksen päätöslauselma A.1140(31), jolla IMO:n yleiskokous hyväksyi 31. istunnossaan Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän (HSSC) vuoden 2019 katsastusohjeet.

2.Ehdotuksen tausta

2.1.Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO) koskeva yleissopimus

Kansainvälinen merenkulkujärjestö, jäljempänä ’IMO’, on perustettu Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevalla yleissopimuksella. IMO:n tarkoituksena on toimia yhteistyöfoorumina kaikenlaisia kansainvälisen kauppamerenkulun teknisiä kysymyksiä koskevien säännösten ja menettelytapojen alalla. Sen pyrkimyksenä on myös edistää tiukimpien mahdollisten määräysten yleistä hyväksymistä meriturvallisuuden, navigoinnin tehokkuuden sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisen ja torjunnan alalla yhtäläisten toimintaedellytysten edistämiseksi. Se pyrkii myös käsittelemään asiaan liittyviä hallinnollisia ja oikeudellisia seikkoja.

Yleissopimus tuli voimaan 17. maaliskuuta 1958.

Kaikki jäsenvaltiot ovat yleissopimuksen osapuolia.

2.2.Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)

IMO on Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestö, joka vastaa merenkulun turvallisuudesta ja turvatoimista sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä. IMO on yleinen standardeja laativa viranomainen kansainvälisen merenkulun turvallisuuden, turvatoimien ja ympäristönsuojelun alalla. Sen tärkein tehtävä on luoda oikeudenmukainen ja tehokas merenkulkualan sääntelykehys, joka hyväksytään ja pannaan täytäntöön yleisesti.

IMO:n jäsenyys on avoin kaikille valtioille, ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat IMO:n jäseniä. EU:n ja IMO:n väliset suhteet perustuvat erityisesti valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) ja Euroopan yhteisöjen komission vuonna 1974 tekemään yhteistyöjärjestelyyn.

IMO:n yleiskokous on järjestön hallintoelin. Se koostuu kaikista IMO:n jäsenvaltioista, jotka kokoontuvat joka toinen vuosi, ja se voi hyväksyä toimenpiteitä, joista on sovittu IMO:n viidessä pääkomiteassa. Näihin viiteen komiteaan kuuluvat meriturvallisuuskomitea (MSC) ja meriympäristön suojelukomitea (MEPC).

2.3.Suunniteltu IMO:n yleiskokouksen säädös

Yleiskokouksen on määrä hyväksyä 6.–15. joulukuuta 2021 pidettävässä 32. istunnossaan muutoksia HSSC-järjestelmän mukaisiin ohjeisiin.

Suunniteltujen muutosten tarkoituksena on päivittää ohjeet siten, että niissä otetaan huomioon pakollisiin oikeudellisiin välineisiin tehdyistä muutoksista, joita on tulossa voimaan 31. joulukuuta 2021 asti, johtuvat vaatimukset.

3.Unionin puolesta otettava kanta

3.1.Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän vuoden 2021 katsastusohjeiden hyväksyminen ja päätöslauselman A.1140(31) kumoaminen

Lippuvaltion toimeenpano- ja valvontatyötä käsittelevä alakomitea, joka on IMO:n oikeudellisten välineiden täytäntöönpanoa käsittelevän alakomitean (III-alakomitea) edeltäjä, päätti tarkistaa HSSC:n katsastusohjeita jatkuvasti. Katsastusohjeet päivitetään sen vuoksi IMO:n yleiskokouksen jokaisessa istunnossa. Katsastusohjeiden viimeisin versio on päätöslauselmassa A.1140(31), ja se hyväksyttiin yleiskokouksen 31. istunnossa vuonna 2019.

IMO:n III-alakomitea perusti kuudennessa istunnossaan Kiinan koordinoiman kirjallista menettelyä käyttävän ryhmän, joka tarkastelee HSSC:n mukaisia katsastusohjeita ja ei-tyhjentävää luetteloa velvoitteista, jotka perustuvat IMO:n oikeudellisten välineiden täytäntöönpanoa koskevaan säännöstöön (III-säännöstö). Tämä oli tehty samalla tavalla aiemmissa III-alakomitean istunnoissa.

Kirjallista menettelyä käyttävää ryhmää pyydettiin jatkamaan katsastusohjeiden muutosluonnosten laatimista. Muutokset johtuvat asiaa koskeviin pakollisiin oikeudellisiin välineisiin tehtävistä muutoksista, joita on määrä tulla voimaan 31. joulukuuta 2021 asti, ottaen huomioon MEPC:n ja MSC:n istuntojen tulokset. Päivitetyt HSSC-katsastusohjeet ja nykyiset ohjeet sisältävän päätöslauselman A.1140(31) kumoaminen hyväksytään MSC:n 104. istunnossa ja MEPC:n 77. istunnossa. Kun päätöslauselmaluonnos on hyväksytty molemmissa komiteoissa, se toimitetaan hyväksyttäväksi yleiskokouksen 32. istunnossa.

Säännöllisellä uudelleentarkastelulla varmistetaan, että HSSC:n katsastusohjeet pysyvät ajan tasalla. Hyväksyttävässä päivityksessä selvennetään muun muassa, että vanhentuneita primääriakkuja, jotka täyttävät päätöslauselman MSC.149(77) liitteessä olevan 12.6 kohdan vaatimukset, voidaan käyttää ainoastaan kaksisuuntaisten VHF-radiopuhelinlaitteiden toiminnan tutkimiseen ja tarkastamiseen. Unionin olisi kannatettava näitä muutoksia, koska niillä varmistetaan, että katsastusohjeissa otetaan huomioon uusin kehitys.

3.2.Asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö ja EU:n toimivalta

Asetuksessa (EY) N:o 391/2009 1 vahvistetaan alusten tarkastus- ja katsastuslaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit. Asetuksen liitteessä I olevan B osan 7 kohdan k alakohdan mukaan hyväksytyn laitoksen on varmistettava, että lakisääteiset katsastukset ja tarkastukset suoritetaan IMO:n hyväksymien yhdenmukaistettuun katsastus- ja todistustenantojärjestelmään liittyvien katsastusohjeiden mukaisesti.

4.Oikeusperusta

4.1.Menettelyllinen oikeusperusta

4.1.1.Periaatteet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 218 artiklan 9 kohdassa määrätään päätöksistä ”sopimuksella perustetussa elimessä unionin puolesta esitettävien kantojen vahvistamisesta, silloin kun tämän elimen on annettava säädöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia, lukuun ottamatta säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan sopimuksen institutionaalisia rakenteita”.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, onko unioni kyseisen elimen jäsen tai kyseisen sopimuksen osapuoli 2 .

Ilmaisu ”säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia” käsittää myös säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia kyseiseen elimeen sovellettavan kansainvälisen oikeuden nojalla. Se kattaa myös välineet, joilla ei ole sitovaa vaikutusta kansainvälisen oikeuden nojalla, mutta jotka ”voivat vaikuttaa ratkaisevasti sen säännöstön sisältöön, jonka unionin lainsäätäjä antaa 3 .

4.1.2.Soveltaminen käsillä olevassa asiassa

IMO:n yleiskokous on sopimuksella perustettu elin; se on perustettu Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevalla yleissopimuksella.

Säädös, joka yleiskokouksen on määrä antaa, on säädös, jolla on oikeusvaikutuksia. Suunniteltu säädös voi vaikuttaa ratkaisevasti alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 sisältöön. Tämä johtuu siitä, että asetuksen mukaan hyväksytyn laitoksen on varmistettava, että lakisääteiset katsastukset ja tarkastukset suoritetaan IMO:n hyväksymien yhdenmukaistettuun katsastus- ja todistustenantojärjestelmään liittyvien katsastusohjeiden mukaisesti.

Suunnitellulla säädöksellä ei täydennetä eikä muuteta sopimuksen institutionaalisia rakenteita.

Sen vuoksi ehdotetun päätöksen menettelyllinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohta.

4.2.Aineellinen oikeusperusta

4.2.1.Periaatteet

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla annettavan päätöksen aineellinen oikeusperusta määräytyy ensisijaisesti sen suunnitellun säädöksen tavoitteen ja sisällön perusteella, jota unionin puolesta otettava kanta koskee. Jos suunnitellulla säädöksellä on kaksi tavoitetta tai siihen sisältyy kaksi osatekijää ja jos näistä tavoitteista tai osatekijöistä toinen on mahdollista määritellä pääasialliseksi tavoitteeksi tai osatekijäksi, johon nähden toinen tavoite tai osatekijä on liitännäinen, SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttävällä päätöksellä on oltava vain yksi aineellinen oikeusperusta eli se, jota pääasiallinen tai ensisijainen tavoite tai osatekijä edellyttää.

4.2.2.Soveltaminen käsillä olevassa asiassa

Suunnitellun säädöksen pääasiallinen tavoite ja sisältö liittyvät meriliikenteeseen. Sen vuoksi ehdotetun päätöksen aineellinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 100 artiklan 2 kohta.

4.3.Päätelmät

Ehdotetun päätöksen oikeusperustana tulisi olla SEUT-sopimuksen 100 artiklan 2 kohta yhdessä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.

2021/0352 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Kansainvälisen merenkulkujärjestön 32. yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän mukaisiin ohjeisiin tehtävien muutosten hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Kansainvälistä merenkulkujärjestöä, jäljempänä, ’IMO’, koskeva yleissopimus tuli voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1958.

(2)IMO on Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestö, joka vastaa merenkulun turvallisuudesta ja turvatoimista sekä alusten aiheuttaman meren ja ilman pilaantumisen ehkäisemisestä. Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat IMO:n jäseniä. Unioni ei ole IMO:n jäsen.

(3)Yleissopimuksen 15 artiklan j alakohdan nojalla yleiskokous voi hyväksyä meriturvallisuutta, laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa sekä muita merenkulun vaikutuksia merelliseen ympäristöön koskevia sääntöjä ja ohjeita, jotka kansainvälisillä asiakirjoilla tai niiden mukaisesti on määrätty järjestön ratkaistavaksi, tai kyseisiä sääntöjä tai ohjeita koskevia muutoksia, jotka sille on esitetty.

(4)IMO:n yleiskokouksen on määrä hyväksyä 6–15 päivänä joulukuuta 2021 pidettävässä 32. istunnossaan Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän (HSSC) mukaiset vuoden 2021 katsastusohjeet ja kumota IMO:n yleiskokouksen päätöslauselma A.1140(31), joka sisältää HSSC:n vuoden 2019 katsastusohjeet.

(5)On aiheellista vahvistaa IMO:n yleiskokouksen 32. istunnossa unionin puolesta otettava kanta, koska HSSC-katsastusohjeisiin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden sisältöön erityisesti alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 osalta.

(6)HSSC:n vuoden 2021 katsastusohjeiden hyväksyminen ja HSSC:n vuoden 2019 katsastusohjeiden kumoaminen ovat osa säännöllistä uudelleentarkastelua. Unionin olisi sen vuoksi kannatettava näitä muutoksia, koska niillä varmistetaan HSSC:n katsastusohjeiden pysyminen ajan tasalla.

(7)Unionin kannan esittävät yhdessä ne unionin jäsenvaltiot, jotka ovat IMO:n yleiskokouksen jäseniä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, jäljempänä ’IMO’, yleiskokouksen 32. istunnossa unionin puolesta otettava kanta on kannattaa asiakirjassa III 7/17/Add.1 olevassa 8 jaksossa ja liitteessä 6 esitettyjen Harmonized System of Survey and Certification -järjestelmän mukaisten vuoden 2021 katsastusohjeiden hyväksymistä sekä IMO:n yleiskokouksen päätöslauselman A.1140(31) kumoamista.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kannan esittävät yhdessä ne unionin jäsenvaltiot, jotka ovat IMO:n yleiskokouksen jäseniä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista. EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11–23.
(2)    Unionin tuomioistuimen tuomio 7.10.2014, Saksa v. neuvosto, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 64 kohta.
(3)    Unionin tuomioistuimen tuomio 7.10.2014, Saksa v. neuvosto, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 kohta.
Top