EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0451

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2016 annetulla direktiivillä (EU) 2016/2284 komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä

COM/2021/451 final

Bryssel 4.8.2021

COM(2021) 451 final

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2016 annetulla direktiivillä (EU) 2016/2284 komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä

1.Johdanto

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä annettu direktiivi (EU) 2016/2284 1 on merkittävin säädös, kun pyritään saavuttamaan Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelmassa vuodelle 2030 asetetut tavoitteet. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan kullekin EU:n jäsenvaltiolle kansalliset päästövähennysvelvoitteet vuosille 2020–2029 ja niitä kunnianhimoisemmat velvoitteet vuodesta 2030 alkaen. Tavoitteet koskevat seuraavia viittä ilman epäpuhtautta, jotka aiheuttavat merkittäviä haittoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle: rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOx), haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. metaani (NMVOC), ammoniakki (NH3) ja pienhiukkaset (PM2,5).  

Lisäksi direktiivissä vahvistetaan edellä mainittujen epäpuhtauksien ja muiden epäpuhtauksien kansallisia päästöjä koskevat seuranta- ja raportointivaatimukset. Kyseisiä epäpuhtauksia on seurattava ja niistä on raportoitava myös valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta tehdyn UNECE:n yleissopimuksen, jäljempänä ’kaukokulkeutumissopimus’, asiaankuuluvien pöytäkirjojen mukaisesti. EU:n jäsenvaltiot ovat yleissopimuksen sopimuspuolia. Näistä päästöistä on raportoitava kaukokulkeutumissopimuksessa määrättyjen menetelmien mukaisesti.

Direktiivissä (EU) 2016/2284 edellytetään, että jäsenvaltiot hyväksyvät kansallisen ilmansuojeluohjelman. Se on keskitetty hallintoväline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat sopia toimintalinjoista ja toimenpiteistä, joilla varmistetaan kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattaminen, ja koordinoida niitä.

Direktiivissä (EU) 2016/2284 edellytetään, että jäsenvaltiot seuraavat ekosysteemeihin kohdistuvia ilman pilaantumisen kielteisiä vaikutuksia.

Direktiivillä (EU) 2016/2284 komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiiviä mukauttamalla liitteitä I, III, IV ja V tekniikan ja tieteen kehitykseen sekä kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvaan kehitykseen.

Direktiivin 6 artiklan 8 kohdassa komissiolle siirretään valta mukauttaa liitteessä III olevaa 2 osaa kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvaan kehitykseen, tekniikan kehitys mukaan lukien. Liitteessä III esitetään päästöjen vähentämistä koskevat toimenpiteet, kuten viittaukset ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvästä hyvästä maatalouskäytännöstä vuonna 2014 annettuihin UNECE:n ohjeisiin (Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions) ja UNECE:n typpitaseita koskeviin ohjeisiin (UNECE guidance on Nitrogen Budgets), jotka on otettava huomioon kansallisissa ilmansuojeluohjelmissa.

Direktiivin 8 artiklan 7 kohdassa komissiolle siirretään valta mukauttaa liitteitä I ja IV kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvaan kehitykseen, tekniikan ja tieteen kehitys mukaan lukien. Liitteessä I esitetään epäpuhtauspäästöt, joita jäsenvaltioiden on seurattava, sekä niiden raportointivaatimukset, jotka ovat suurelta osin linjassa kaukokulkeutumissopimuksen vaatimusten kanssa. Liitteessä IV esitetään menetelmät kansallisten päästöinventaarioiden ja -ennusteiden, inventaarioraporttien ja sopeutettujen kansallisten päästöinventaarioiden laadintaa varten.

Direktiivin 9 artiklan 3 kohdassa komissiolle siirretään valta mukauttaa ilman pilaantumisen vaikutusten seurannan valinnaisia indikaattoreita koskevaa liitettä V tekniikan ja tieteen kehitykseen sekä kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvaan kehitykseen.

2.Oikeusperusta

Direktiivin (EU) 2016/2284 16 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että komissio laatii kertomuksen 6 artiklan 8 kohdassa, 8 artiklan 7 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvien delegoitujen säädösten antamisvallan käytöstä.

Tämän säännöksen nojalla komissiolle siirretään 31. joulukuuta 2016 alkaen viiden vuoden ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kyseisen kauden päättymistä.

3.Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Valtuutus katsottiin tarpeelliseksi direktiivin liitteissä I, III, IV ja V olevien säännösten täydentämiseksi tai mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehityksen tai kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvan kehityksen huomioon ottamiseksi.

 

Komissio ilmoittaa, ettei se ole vielä antanut asiaankuuluvia delegoituja säädöksiä.

Syyt tähän ovat seuraavat:

a)kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa ei ole tapahtunut sellaista kehitystä, joka olisi edellyttänyt asianomaisten liitteiden mukauttamista;

b)ei ole tapahtunut riittävän vakaata tekniikan tai tieteen kehitystä, joka edellyttäisi asianomaisten liitteiden mukauttamista.

4.Päätelmät

Komissio ei ole käyttänyt sille direktiivin (EU) 2016/2284 nojalla siirrettyä säädösvaltaa sen jälkeen, kun se tuli voimaan 31. joulukuuta 2016.

Komissio katsoo, että kaikki säädösvallan siirrot olisi säilytettävä, koska tulevaisuudessa voidaan tarvita liitteiden I, III, IV ja V mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen tai kaukokulkeutumissopimuksen puitteissa tapahtuvaan kehitykseen.

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ottamaan huomioon tämän kertomuksen.

(1)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Top