EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0220(01)

Neuvoston Päätelmät COVID-19:stä 2020/C 57/04

ST/6038/2020/INIT

OJ C 57, 20.2.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/4


Neuvoston Päätelmät COVID-19:stä

(2020/C 57/04)

Euroopan unionin neuvosto kokoontui tänään arvioimaan ihmisissä todettujen covid-19-tartuntojen seurauksia. Epidemia alkoi Kiinassa viime joulukuussa, ja 30. tammikuuta 2020 Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti sen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi (1).

Neuvosto on tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot, komissio, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ja terveysturvakomitea ovat toteuttaneet tehokkaita EU:n tason toimia ja että kansainvälisellä tasolla on reagoitu mahdollisen pandemian uhkaan, ja kehottaa jatkamaan ja lisäämään yhteistyötä EU:n ja kansainvälisellä tasolla.

Koska epidemiologinen tilanne kehittyy edelleen, EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi jatkettava päättäväistä ja koordinoitua toimintaa, jolla covid-19:n aiheuttamaa uhkaa voidaan torjua ja estää sitä aiheuttavan 2019-nCoV-viruksen leviäminen EU:hun ja EU:n sisällä. Tätä varten Euroopan unionin neuvosto on antanut seuraavat päätelmät:

”EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

1.

TOTEAA, että covid-19:n kaltaiset uudet tartuntataudit ovat mahdollisia maailmanlaajuisia uhkia kansanterveydelle, mikä johtuu erityisesti kansainvälisen matkailun yleistymisestä ja suurista matkustajamääristä globalisoituneessa maailmassa;

2.

PANEE MERKILLE, että vahvistetut covid-19-tapaukset johtuvat viruksesta, joka voi tarttua ihmisestä toiseen;

3.

PANEE MERKILLE WHO:n 3. helmikuuta 2020 julkaiseman 2019-nCoV-virusta koskevan strategisen valmius- ja toimintasuunnitelman (2), jonka tavoitteena on lopettaa 2019-nCoV-viruksen leviäminen Kiinassa ja muissa maissa ja lieventää epidemian vaikutuksia kaikissa maissa ja jossa kehotetaan ottamaan käyttöön rahoitusta kansainvälisen koordinoinnin ja operaatioiden tukemiseksi, lisäämään maiden valmius- ja reagointitoimia sekä nopeuttamaan ensisijaista tutkimusta ja innovointia;

4.

ILMAISEE solidaarisuutensa tartunnan saaneille henkilöille kaikkialla maailmassa ja taudista eniten kärsiville maille, etenkin Kiinalle, ja ILMOITTAA olevansa valmis tarkastelemaan yhdessä komission kanssa ja yhteistyössä WHO:n ja kyseisten kolmansien maiden viranomaisten kanssa mahdollisia keinoja niiden avustamiseksi tämän epidemian torjunnassa;

5.

MUISTUTTAA, että EU ja sen jäsenvaltiot koordinoivat ja tekevät tiivistä yhteistyötä terveysturvallisuuden alalla toteuttamalla suunnittelu- ja reagointitoimenpiteitä sekä varautumissuunnittelua ja käsittelemällä jatkuvuussuunnitteluun liittyviä toimia valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annetun päätöksen N:o 1082/2013/EU (3) ja unionin pelastuspalvelumekanismia terveyttä uhkaavien hätätilanteiden alalla koskevan päätöksen N:o 1313/2013/EU (4) mukaisesti;

6.

KOROSTAA, että on tärkeää toteuttaa yhdessä komission kanssa nopeita toimia WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön puitteissa koordinoimalla reagointitoimia, kuten kontaktien jäljittämistä ja riskiviestintää, sekä jakamalla tietoa terveysturvakomitean ja varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän puitteissa toteutettavista kansallisista ennaltaehkäisy- ja valmistelutoimenpiteistä kansanterveyden suojelemiseksi;

7.

PITÄÄ MYÖNTEISENÄ WHO:n toimeenpanevan neuvoston 8. helmikuuta 2020 hyväksymää päätöslauselmaa ”Strengthening Preparedness for Health Emergencies; Implementation of International Health Regulations (IHR, 2005)” (5);

8.

ON LISÄKSI TYYTYVÄINEN WHO:ssa, komissiossa, ECDC:ssä ja terveysturvakomiteassa jo käynnissä olevaan työhön, joka koskee erityisesti suuntaviivoja yhteisestä tapausmääritelmästä, yhteisestä tapausten hallinnasta ja matkustajille tiedottamisesta;

9.

KOROSTAA ECDC:n merkittävää työtä analyysien teknisessä ohjeistamisessa, riskinarvioinnissa ja tartunnan saaneiden henkilöiden ja heidän kanssaan kontaktissa olleiden henkilöiden hoidossa ja hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten suojelussa, sekä hoitoihin, rokotteisiin ja tutkimukseen liittyvää Euroopan lääkeviraston (EMA) työtä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) työtä, joka liittyy kansanterveyden suojeluun lentoliikenteessä, sekä muiden asiaankuuluvien EU:n virastojen työtä;

10.

ON TYYTYVÄINEN EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroitujen järjestelyjen (IPCR) (6) tiedonvaihtotilan ja unionin pelastuspalvelumekanismin (7) nopeaan aktivointiin sekä konsuliavun vahvistamiseen covid-19-epidemian johdosta;

11.

TOTEAA, että EU:n rajoilla ja maahantulopaikoilla kansanterveyden suojelemiseksi toteutettavia kansallisia toimenpiteitä, mukaan lukien jäsenvaltioiden covid-19-epidemian yhteydessä jo toteuttamat toimenpiteet, voidaan tehostaa entisestään vahvistamalla jo käynnissä olevaa jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia WHO:n suositusten perusteella;

12.

TOTEAA, että valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin vastaaminen edellyttää koordinoituja monialaisia toimia kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla, ja on tyytyväinen siihen, että komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja kaikki asiaankuuluvat EU:n virastot tukevat tätä tavoitetta;

13.

KOROSTAA, että on tärkeää vahvistaa WHO:n roolia epidemian hallinnassa muun muassa EU:n koordinoidun osallistumisen pohjalta, erityisesti epidemiologisten tietojen reaaliaikaisen vaihdon varmistamiseksi;

14.

KOROSTAA, että on tarpeen kehittää WHO:n kanssa koordinoitu toimintamalli, muun muassa kartoittaa mahdollisuuksia vapaaehtoiseen rahoitukseen, sellaisten maiden tukemiseksi, joiden terveysjärjestelmät ovat heikommat, maailmanlaajuista solidaarisuutta koskevan periaatteen mukaisesti;

15.

KEHOTTAA jäsenvaltioita toimimaan yhdessä ja yhteistyössä komission kanssa oikeasuhteisella ja asianmukaisella tavalla noudattaen WHO:n suosituksia ja ECDC:n lausuntoja seuraavien toimintalinjojen mukaisesti:

a)

toteutetaan tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet kansanterveyden suojelemiseksi ja otetaan siinä huomioon, että erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkiin kansainvälisen matkustamisen muotoihin. Näillä toimenpiteillä olisi varmistettava erityisesti, että

kaikilla EU:n maahantulopaikoilla on keinot antaa tarvittavia tietoja ja neuvoja henkilöille, joilla on lisääntynyt riski olla 2019-nCoV-viruksen kantajia, siitä miten he voivat saada asianmukaista lääketieteellistä neuvontaa ja hoitoa:

käytettävissä on selkeät suunnitelmat ja resurssit antaa asianmukaista hoitoa terveydenhuollon yksiköissä henkilöille, joiden epäillään tai joiden on vahvistettu kantavan 2019-nCoV-virusta, sekä tarvittavat muut toimet, kuten kontaktien jäljittäminen;

tarjotaan tietoa koko EU:ssa kansainvälisille matkailijoille, jotka saapuvat sellaisilta alueilta tai kulkevat sellaisten alueiden kautta, joilla tautia esiintyy, ja että tällaiset henkilöt pystytään jäljittämään;

matkailijoita, jotka saapuvat sellaisilta alueilta tai kulkevat sellaisten alueiden kautta, joilla tautia esiintyy, voidaan, kun se on olosuhteiden mukaan perusteltua, pyytää antamaan tietoja siitä, ovatko he olleet yhteydessä kyseisillä alueilla asuviin henkilöihin;

tarjotaan neuvontaa ja tiedotusta terveydenhuollon työntekijöille ja suurelle yleisölle;

potilaita hoitavalla sairaalahenkilökunnalla on asianmukaiset suojavarusteet;

ja niissä olisi noudatettava kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR) perustuvia WHO:n suosituksia, terveysturvakomitean työtä, ECDC:n lausuntoja sekä kansallisia suunnitelmia ja suuntaviivoja;

b)

kehitetään jäsenvaltioiden välistä tiivistä ja tehostettua koordinointia, jotta voidaan varmistaa kaikkien toimenpiteiden, tarvittaessa myös matkustamista koskevien toimenpiteiden tehokkuus niin, että samalla turvataan vapaa liikkuvuus EU:ssa, varmistaa kansanterveyden optimaalinen suojelu ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta covid-19:stä;

c)

seurannan ja valvonnan yhteydessä vaihdetaan jatkuvasti tietoja 2019-nCoV-viruksen leviämistilanteesta jäsenvaltioiden alueella nykyisten eurooppalaisten ja kansainvälisten rakenteiden avulla kansainvälisen terveyssäännöstön ja päätöksen N:o 1082/2013/EU mukaisesti;

d)

diagnosoinnin ja hoidon osalta jatketaan päätöksen N:o 1082/2013/EU ja kansainvälisen terveyssäännöstön 44 artiklan mukaisesti solidaarisuuden ja yhteistyövalmiuden osoittamista antamalla tukea keskinäisesti ja maailmanlaajuiselle yhteisölle 2019-nCoV-viruksen lähteen ja sen ihmisestä toiseen tapahtuvien tartuntojen koko potentiaalin määrittämisessä, tarvittavan hoidon kehittämisessä ja tapausten hallintaa koskevien yhteisten ohjeiden laatimisessa, diagnosointikapasiteetin jakamisessa tarvittaessa sekä viruslääkkeiden käytön optimoinnissa;

e)

viestinnän alalla annetaan tarvittaessa terveysturvakomitean ja sen viestintäverkoston kautta suurelle yleisölle covid-19:ää koskevaa, näyttöön ja saatavilla olevaan tietoon perustuvaa koordinoitua, täsmällistä, oikea-aikaista ja johdonmukaista tietoa ja opastusta, jotta voidaan torjua vääriä tietoja ja disinformaatiota, jotka saattavat yhtenä vaikutuksenaan aiheuttaa syrjintää;

f)

tutkimuksessa ja kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä keskinäisesti ja tarvittaessa alan teollisuuden ja tiedeyhteisön kanssa, jotta helpotetaan covid-19:n vastaisen pilottirokotteen kehittämistä sekä diagnostiikan ja viruslääkkeiden kehittämistä;

16.

KEHOTTAA komissiota

a)

helpottamaan jäsenvaltioiden välistä monialaista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä erityisesti covid-19:n seurannan, riskinarvioinnin, riskinhallinnan ja vastatoimien osalta EU:ssa;

b)

tukemaan terveysturvakomiteassa ja tarvittaessa unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa ehdotuksia epidemian seuraavia mahdollisia vaiheita koskeviksi koordinoiduiksi toimenpiteiksi käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella;

c)

ottamaan käyttöön olemassa olevia rahoitusmekanismeja tukemaan covid-19:n aiheuttamaan terveysuhkaan varautumista ja reagointia koskevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä nykyisten EU:n ohjelmien ja toimien mukaisesti;

d)

jatkamaan kaikkien käytettävissä olevien mahdollisuuksien tarkastelua, erityisesti yhteishankintoja, joilla helpotetaan jäsenvaltioissa tarvittavien henkilönsuojainten saatavuutta mahdollisten puutteiden minimoimiseksi;

e)

edistämään jäsenvaltioiden keskuudessa sellaisten asianmukaisten ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden yhdenmukaistamista, joiden tarkoituksena on suojella ja pelastaa ihmishenkiä sekä minimoida tehokkaasti uusien covid-19-tapausten riski, sekä muita kuin farmaseuttisia vastatoimia, kuten eristämistä, karanteenia ja sosiaalisen kanssakäymisen vähentämistä, koskevien asianmukaisten sääntöjen johdonmukaista soveltamista epidemiologisen tilanteen kehittymisen pohjalta, ECDC:n ja WHO:n tieteellisten lausuntojen mukaisesti;

f)

arvioimaan yhteistyössä EMA:n ja kansallisten lääkevirastojen kanssa covid-19:n kaltaisten maailmanlaajuisten terveysuhkien vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen EU:ssa ja toimitusketjujen varmuuteen;

g)

lisäämään tukea terveysturvakomitean viestintäverkostolle valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annetun päätöksen N:o 1082/2013/EU ja terveysturvakomitean viestintäverkoston menettelytapaohjeiden mukaisesti.


(1)  https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)


Top