EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0142

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta

COM/2020/142 final

Bryssel 2.4.2020

COM(2020) 142 final

2020/0059(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Covid-19-epidemia on vaikuttanut jäsenvaltioihin äkillisesti ja dramaattisesti. Vaikutuksen yhteiskuntiin ja talouksiin ovat suuret, kun taloudellinen toiminta hidastuu jyrkästi. Tämä on luonut koko EU:hun poikkeuksellisen tilanteen, joka edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat resurssit otetaan käyttöön niin unionissa kuin jäsenvaltioidenkin tasolla covid-19-epidemiaan liittyvien ennennäkemättömien haasteiden voittamiseksi.

Komissio esitti 13. maaliskuuta 2020 ehdotuksen koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevasta investointialoitteesta, jolla pyritään lisäämään investointeja Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa käytettävissä olevien kassavarojen ottamiseksi käyttöön välittömiin kriisin torjuntatoimiin. Komissio hyväksyi uudet valtiontukipuitteet 19. maaliskuuta 2020.

Kalastusalalla jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia kuitenkin rajoittavat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) säännökset. Nykytilanteessa rahastosta ei voida kanavoida tukea kaikkein kiireellisimpiin toimiin, joita covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi tarvitaan. Nämä rajoitukset heikentävät jäsenvaltioiden kykyä käyttää rahastoa kriisin torjuntaan.

Covid-19-epidemian aiheuttamasta merkittävästä kysynnän laskusta seurannut markkinahäiriö on koetellut erityisen rankasti kalastus- ja vesiviljelyalaa. Myyntipaikkojen, markkinoiden, myymälöiden ja jakelukanavien sulkeminen on romahduttanut hinnat ja määrät. Kysynnän ja hintojen lasku sekä toimitusketjun haavoittuvuus ja monimutkaisuus (herkästi pilaantuvat tuotteet, suuri työvoiman tarve) on tehnyt kalastuslaivastojen toiminnasta ja kalojen ja äyriäisten tuotannosta tappiollista. Sen vuoksi kalastajat ovat joutuneet jäämään satamaan ja kalankasvattajien on heitettävä tuotteet pois tai tuhottava ne muutaman viikon aikana tai heille on aiheutunut kantojen hoitamisesta poikkeuksellisen suuria kustannuksia, kun tarvitaan lisää tilaa ja rehua ylisuuriksi kasvaneille kaloille, joita ei voida teurastaa kysynnän romahdettua. Kysynnän nopea väheneminen vaikuttaa erityisesti pienimuotoisen rannikkokalastuksen kalastuslaivastoihin ja kalantuottajiin.

Koska nykyisen kriisin päättymistä ei voida ennustaa, kriisi voi johtaa nopeasti siihen, että toiminta on lopetettava ja yritykset ajettava alas alalla, johon suhdannevaihtelut vaikuttavat herkästi. Kriisillä voi sen vuoksi olla dramaattisia sosioekonomisia seurauksia tietyissä yhteisöissä, joissa kalastuksella ja vesiviljelyllä on ratkaiseva merkitys. Pienimuotoisen rannikkokalastuksen osuus kaikista aktiivisista aluksista on lähes 75 prosenttia ja välittömästä työllisyydestä yli 55 prosenttia. Se on pääasiallinen taloudellisen toimeliaisuuden muoto monilla rannikkoalueilla. Kalanviljelysektori ylläpitää rannikkoyhteisöjä ja maaseutualueita. Kalastus- ja vesiviljelyalan toimijat ovat enimmäkseen mikroyrityksiä, joilta usein puuttuvat juoksevien kustannusten kattamiseksi tarvittavat rahoitusvarat. Kun niiden toiminta keskeytyy, jakeluketjut katkeavat.

Toisin kuin useimmat muut talouden sektorit, kalastus kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja sitä säännellään koko unionin kattavalla yhteisellä politiikalla. Tämä sulkee suurelta osin pois kansallisen sääntelyn, myös taloudellisen tuen osalta. Julkista tukea hallinnoi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Tästä syystä komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen asetuksen (EU) N:o 508/2014 (EMKR-asetus) ja asetuksen (EU) N:o 1379/2013 muuttamisesta siten, että otetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta käyttöön erityistoimenpiteitä covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta ja 175 artikla.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotetut säännökset pannaan täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin puitteissa, varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotetut säännökset ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia, koska ne ovat asianmukaisia ja tarpeellisia eikä käytettävissä ole vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla päästäisiin haluttuihin politiikan tavoitteisiin.

Sääntelytavan valinta

Ehdotettu sääntelytapa: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.

3.EHDOTUKSEN SISÄLTÖ

Ehdotettuihin erityistoimenpiteisiin covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla sisältyy seuraavaa:

tuki kalastajille covid-19-epidemiasta seuranneen kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen vuoksi;

tuki vesiviljelyn harjoittajille covid-19-epidemiasta aiheutuneen tuotannon keskeytymisen tai vähentymisen vuoksi;

tuki tuottajaorganisaatioille ja tuottajaorganisaatioiden liitoille kalastus- ja vesiviljelytuotteiden varastointia varten, yhteisen markkinajärjestelyn mukaisesti.

Ehdotetaan, että toimenpiteet ovat tukikelpoisia takautuvasti 1. helmikuuta 2020 alkaen ja että ne ovat käytettävissä 31. joulukuuta 2020 asti.

Muiden EMKR-asetukseen tehtävien muutosten tarkoituksena on varmistaa varojen joustava uudelleenjako toimintaohjelmien sisällä:

Poistetaan 13 artiklaan sisältyvät erilliset määrät, ei kuitenkaan niitä, jotka liittyvät kalastuksenvalvontaan, tieteellisen tiedon keruuseen ja syrjäisimmillä alueilla ilmenneiden lisäkustannusten korvaamiseen.

Muutetaan toimintaohjelmien muutoksiin liittyvää yksinkertaistettua menettelyä, jotta erityistoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön ja niihin liittyvät varat voidaan kohdentaa uudelleen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon liittyviä erityistoimenpiteitä täydennetään yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan asetukseen tehtävällä muutoksella, jolla

mahdollistetaan varastointimekanismin käyttö, jos jäsenvaltiot eivät ole asettaneet eivätkä julkaisseet käynnistyshintoja,

tarjotaan vesiviljelyalan tuottajaorganisaatioille mahdollisuus hyödyntää varastointimekanismia.

4. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Komissio on ollut yhteydessä sidosryhmiin. Se on saanut näkemyksiä kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöiltä ja neuvoa-antavilta toimikunnilta ja kerännyt toimialajärjestöiltä, yksittäisiltä toimijoilta ja jäsenvaltioilta palautetta markkinakehityksestä ja mahdollisista tukitoimenpiteistä. Sidosryhmien arvio kriisitilanteesta ja sen vaikutusten torjumisesta on lähes kaikilta osin yhtenäinen ja yksimielinen. Komissio on ottanut palautteen huomioon tätä ehdotusta laatiessaan.

5.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotettu muutos ei edellytä muutoksia monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vuotuisiin enimmäismääriin, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1311/2013 liitteessä I. Maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakautuminen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa varten säilyy muuttumattomana.

Kun kalastus- ja vesiviljelytoimet ovat pysähdyksissä tai merkittävästi vähentyneet, on hyvin vähän mahdollisuuksia toteuttaa EMKR:n nykyisiä toimenpiteitä ja toimintaohjelmia normaaliin tapaan. Jos kriisiä ei saada voitettua tehokkaasti, Euroopan meri- ja kalastusrahastoa ei luultavasti pystytä panemaan täytäntöön kokonaisuudessaan ennen nykyisen ohjelmakauden päättymistä. Sen vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus kohdentaa olemassa olevia varoja lyhyellä varoitusajalla toimintaohjelmiensa sisällä erityistoimenpiteisiin. Tätä mahdollisuutta rajoittavat jäsenvaltioiden jo saamat talousarviomäärärahat, joita ne eivät voi ylittää.

Vuoden 2020 talousarviossa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa varten käytettävissä olevia maksumäärärahoja voidaan käyttää unionin prioriteettien väliseen siirtoon toimintaohjelmien sisällä. Itse asiassa uudet toimenpiteet korvaavat suurelta osin alun perin suunnitellut aloitteet, joiden eteneminen on nyt pysähtynyt taloudellisen toiminnan yleisen heikkenemisen vuoksi. Näin ollen ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan vuoden 2020 talousarvion ja kaudeksi 2014–2020 EMKR:lle varattujen määrärahojen tehokas toteutus.

Komissio seuraa tarkasti ehdotetun muutoksen vaikutusta maksumäärärahoihin vuonna 2020 ottaen huomioon sekä talousarvion toteuttamisen että jäsenvaltioiden tarkistetut ennusteet.

2020/0059 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 1 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Covid-19-epidemian aiheuttamasta merkittävästä kysynnän laskusta seurannut markkinahäiriö on koetellut erityisen rankasti kalastus- ja vesiviljelyalaa. Myyntipaikkojen, markkinoiden, myymälöiden ja jakelukanavien sulkeminen on romahduttanut hinnat ja myyntimäärät. Kysynnän ja hintojen lasku sekä toimitusketjun haavoittuvuus ja monimutkaisuus on tehnyt kalastuslaivastojen toiminnasta ja kalojen ja äyriäisten tuotannosta tappiollista. Sen vuoksi kalastajat ovat joutuneet jäämään satamaan ja kalankasvattajien on heitettävä tuotteet pois tai tuhottava ne muutaman viikon aikana.

(2)Asetuksella (EU) N:o 508/2014 2 perustetusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta olisi voitava tukea 31 päivään joulukuuta 2020 saakka erityistoimenpiteitä covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla. Toimenpiteisiin olisi sisällytettävä tuki kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen vuoksi, mukaan lukien sisävesikalastus, ja vesiviljelytuotannon väliaikaisen keskeyttämisen tai vähentämisen vuoksi edellyttäen, että ne ovat seuraus covid-19-epidemiasta. Kyseisiin erityistoimenpiteisiin olisi sisällytettävä myös tuki tuottajaorganisaatioille ja tuottajaorganisaatioiden liitoille kalastus- ja vesiviljelytuotteiden varastointia varten asetuksen (EU) N:o 1379/2013 3 mukaisesti. Toimenpiteiden nojalla tuettavien toimien menojen olisi oltava tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen.

(3)EMKR:n käytettävissä olevat, yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvat maksusitoumusmäärärahat olisi eriteltävä siten, että varmistetaan kiinteiden määrien vahvistaminen kalastuksen valvontaa, tieteellisen tiedon keruuta ja syrjäisimmillä alueilla ilmeneviä lisäkustannuksia varten. Jäsenvaltioiden olisi kohdennettava muita yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa käytettävissä olevia varoja tarveperusteisesti.

(4)Kun otetaan huomioon covid-19-epidemian merkittävät sosioekonomiset seuraukset ja taloudessa tarvittava maksuvalmius, olisi voitava tukea covid-19-epidemiakriisin aiheuttamaa kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista siten, että yhteisrahoitusaste on enintään 75 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista.

(5)Koska varojen uudelleenkohdentamisessa covid-19-epidemian seurausten torjuntaan tarvitaan joustoa, epidemian aiheuttaman kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen vuoksi myönnettävään tukeen ei sovelleta tukikattoa. Tämä ei saisi vaikuttaa sellaiseen voimassa olevaan tukikattoon, jota sovelletaan muissa väliaikaista lopettamista koskevissa tapauksissa. Velvoitetta, jonka mukaan väliaikaiseen lopettamiseen myönnetty tuki on vähennettävä saman aluksen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen vuoksi myönnetystä tuesta, olisi sovellettava edelleen.

(6)Koska tukea tarvitaan kiireellisesti, yksinkertaistetun menettelyn soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että siihen sisältyvät toimintaohjelmiin tehtävät muutokset, jotka liittyvät erityistoimenpiteisiin ja varojen uudelleenjakoon covid-19-epidemian seurausten torjumiseksi. Yksinkertaistetun menettelyn piiriin olisi sisällyttävä kaikki muutokset, jotka ovat tarpeen, jotta kyseiset toimenpiteet saadaan toteutettua täysimääräisesti, mukaan lukien niiden käyttöönotto ja tuen laskennassa käytettävien menetelmien kuvaus.

(7)Koska tuottajaorganisaatioilla on keskeinen rooli kriisin hallinnassa, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevia suunnitelmia varten myönnettävän tuen enimmäismäärä olisi korotettava 12 prosenttiin markkinoille saatetun tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta. Tämän tuen osalta jäsenvaltioiden olisi voitava myös myöntää tuottajaorganisaatioille ennakkomaksuina jopa 100 prosenttia taloudellisen tuen määrästä.

(8)Kalastus- ja vesiviljelytoiminnan äkilliset häiriöt covid-19-epidemian johdosta ja niistä aiheutunut riski kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden vaarantumisesta ovat luoneet tilanteen, jossa on tarkoituksenmukaista perustaa mekanismi ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden varastointia varten. Näin pyritään parantamaan markkinoiden vakautta, lieventämään riskiä siitä, että kyseiset tuotteet menevät hukkaan tai ohjataan muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi ja vähentämään vaikutuksia, joita kriisillä on tuotteilla saavutettavaan tuottoon. Mekanismilla olisi luotava edellytykset sille, että kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajat voivat käyttää samoja suojelu- tai säilyttämistekniikoita samankaltaisille lajeille sen varmistamiseksi, että oikeudenmukainen kilpailu tuottajien välillä säilyy.

(9)Kun otetaan huomioon covid-19-epidemian seurauksena tapahtuneen kysynnän laskun äkillisyys ja laajuus, olisi oltava mahdollista kasvattaa varastointituen suhteen tukikelpoiset määrät 25 prosentiksi niistä kyseisten tuotteiden vuotuisista määristä, jotka asianomainen tuottajaorganisaatio on asettanut myyntiin.

(10)Jotta jäsenvaltiot pystyisivät reagoimaan nopeasti covid-19-epidemian äkillisyyteen ja ennakoimattomuuteen, niiden olisi saatava oikeus asettaa tuottajaorganisaatioitaan varten hinnat, joilla varastointimekanismi käynnistetään. Nämä käynnistyshinnat olisi asetettava siten, että alan toimijoiden välillä säilyy oikeudenmukainen kilpailu.

(11)Tarvittavan tuen kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(12)Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1379/2014 ja asetusta (EU) N:o 508/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 508/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 508/2014 seuraavasti:

(1)Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla
Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvat talousarviovarat

1.EMKR:n käytettävissä olevat, yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvat maksusitoumusmäärärahat 2014 alkavana ja 2020 päättyvänä kautena ovat 5 749 331 600 euroa nykyhinnoissa liitteessä II olevan vuotuisen jakauman mukaisesti.

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista 580 000 000 euroa osoitetaan 76 artiklassa tarkoitettuihin valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskeviin toimenpiteisiin.

3.Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista 520 000 000 euroa osoitetaan 77 artiklassa tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin.

4.Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista 192 500 000 euroa osoitetaan V osaston V luvun mukaisiin korvauksiin syrjäisimmille alueille. Tämä korvaus voi olla vuodessa enintään

(a)6 450 000 euroa Azorien ja Madeiran osalta,

(b)8 700 000 euroa Kanariansaarten osalta,

(c)12 350 000 euroa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan piiriin kuuluvien Ranskan syrjäisimpien alueiden osalta.

5.Jäsenvaltiot voivat käyttää 2 ja 3 kohdan nojalla käytettävissä olevia varoja kumpaan hyvänsä tarkoitukseen.”

(2)Muutetaan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut varat, jotka ovat käytettävissä liitteessä II olevan taulukon mukaisesti jäsenvaltioiden sitoumuksiin 2014 alkavana ja 2020 päättyvänä kautena, määritetään seuraavia objektiivisia perusteita noudattaen:”

(3)Lisätään 22 artiklan 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e) toimintaohjelmien muutoksista, jotka koskevat 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 35 artiklassa, 44 artiklan 4 a kohdassa, 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 57 artiklassa, 66 artiklassa ja 67 artiklassa tarkoitettua tukea, mukaan lukien varojen kohdentaminen uudelleen covid-19-epidemian seurausten torjumiseksi.”

(4)Muutetaan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 33 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa, 34 artiklassa ja 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tukeen.”

(5)Muutetaan 25 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Sen estämättä, mitä 5 kohdassa säädetään, EMKR:n kokonaisrahoitustuki 33 artiklan 1 kodan a–c alakohdassa ja 34 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ja 41 artiklassa tarkoitettuun pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen ei saa ylittää korkeampaa kahdesta seuraavasta enimmäismäärästä:”

(6)Muutetaan 33 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. EMKR:stä voidaan myöntää tukea kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista koskeviin toimenpiteisiin seuraavissa tapauksissa:

a) jos toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja komission toimenpiteitä tai jäsenvaltioiden kiireellisiä toimenpiteitä tai mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuja säilyttämistoimenpiteitä, kalastuskieltoajat mukaan luettuina;

b) jos kestävää kalastuskumppanuutta koskevaa sopimusta tai siihen liittyvää pöytäkirjaa ei uusita;

c) väliaikaisesta lopettamisesta on määrätty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 mukaisesti hyväksytyssä hoitosuunnitelmassa tai asetuksen (EU N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan nojalla hyväksytyssä monivuotisessa suunnitelmassa, jos pyyntiponnistuksen rajoittaminen on tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

d) jos väliaikainen lopettaminen tapahtuu 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana covid-19-epidemian seurauksena, mukaan lukien kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen nojalla toimivat alukset.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, d alakohdan nojalla tuettujen toimien menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020.

2. Edellä 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää kaudella 2014–2020 enintään kuuden kuukauden ajan alusta kohden. Enimmäiskestoa ei sovelleta mainitun kohdan d alakohdassa tarkoitettuun tukeen.”

(7) Muutetaan 44 artikla seuraavasti:

a) lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. EMKR:sta voidaan tukea 33 artiklassa vahvistettujen edellytysten rajoissa covid-19-epidemian aiheuttamaa kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista koskevia toimenpiteitä, kuten 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään.”

b) muutetaan 5 kohta seuraavasti:

”5. Edellä olevan 1 ja 4 a kohdan soveltamiseksi

a)    edellä 30, 32, 33, 38, 39, 41 ja 42 artiklassa tehtyjä viittauksia kalastusaluksiin pidetään viittauksina yksinomaan sisävesillä toimiviin aluksiin;

b) edellä 38 artiklassa tehtyjä viittauksia meriympäristöön pidetään viittauksina ympäristöön, jossa sisävesikalastusalus harjoittaa toimintaansa.”

8) Korvataan 55 artikla seuraavasti:

”55 artikla
Kansanterveyttä koskevat toimenpiteet

1.EMKR:stä voidaan tukea seuraavia korvausjärjestelmiä:

a) nilviäisten viljelijöille viljeltyjen nilviäisten korjuun väliaikaisesta keskeyttämisestä maksettava korvaus, jos tällainen keskeyttäminen tapahtuu yksinomaan kansanterveydellisistä syistä;

b) vesiviljelyn harjoittajille 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana covid-19-epidemian seurauksena tapahtuneesta tuotannon väliaikaisesta keskeyttämisestä tai vähentämisestä maksettava korvaus.

2.Tukea voidaan myöntää 1 kohdan a alakohdan nojalla vain, jos nilviäisten saastumisesta johtuva korjuun keskeyttäminen on seurausta toksiineja tuottavan planktonin lisääntymisestä tai biotoksiineja sisältävän planktonin esiintymisestä, ja jos

a) saastuminen kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta, tai

b) korjuun keskeyttämisen aiheuttama tappio on yli 25 prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen niiden kolmen kalenterivuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella, jotka edelsivät vuotta, jona korjuu on keskeytetty.

Ensimmäisen kohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityiset laskentasäännöt, joita käytetään sellaisten yritysten osalta, jotka ovat harjoittaneet toimintaa alle kolmen vuoden ajan.

3.Korvausta voidaan myöntää 1 kohdan a alakohdan nojalla enintään 12 kuukauden ajalta koko ohjelmakaudella. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä aikaa voidaan pidentää kerran enintään 12 kuukaudella ja yhteensä enintään 24 kuukauteen saakka.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 1 kohdan b alakohdan nojalla tuettujen toimien menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020.”

9) Muutetaan 66 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3. Tämän artiklan mukaisesti tuottajajärjestökohtaisesti vuosittain maksettava tuki ei saa olla yli 12 prosenttia asianomaisen tuottajajärjestön markkinoille saatetun tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta kolmena edeltävänä kalenterivuotena. Vasta äskettäin hyväksytyn tuottajajärjestön osalta tämä tuki ei saa olla yli 12 prosenttia tämän järjestön jäsenten markkinoille saatetun tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta kolmena edeltävänä kalenterivuotena.”

”4. Asianomainen jäsenvaltio voi myöntää ennakkomaksun, joka on 50–100 prosenttia rahoitustuesta, sen jälkeen kun tuotantoa ja markkinoille saattamista koskeva suunnitelma on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1379/2013 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”

10) Muutetaan 67 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Jos covid-19-epidemiaan vastaamiseksi on tarpeen, EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisille hyväksytyille tuottajajärjestöille ja tuottajajärjestöjen liitoille maksettaviin korvauksiin, jotka varastoivat asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä II lueteltuja kalastus- tai vesiviljelytuotteita tai asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä I olevassa a jaksossa lueteltuja CN-koodiin 0302 kuuluvia tuotteita edellyttäen, että nämä tuotteet varastoidaan asetuksen (EU) N:o 1379/2013 30 ja 31 artiklan mukaisesti, ja jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)    varastointituen määrä ei saa olla suurempi kuin asianomaisten tuotteiden vakauttamis- ja varastointitoimiin liittyvien teknisten ja rahoituskulujen määrä;

b) varastointitukikelpoiset määrät eivät saa olla yli 25 prosenttia kyseessä olevien, tuottajajärjestön myyntiin saattamien tuotteiden vuotuisista määristä;

c) vuotuinen rahoitustuki ei saa olla yli 20 prosenttia tuottajajärjestön jäsenten markkinoille saatetun tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta kaudella 2017–2019.

Jos tuottajajärjestön jäsenellä ei ole ollut markkinoille saatettua tuotantoa kaudella 2017–2019, on ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamiseksi otettava huomioon tällaisen jäsenen ensimmäisten kolmen tuotantovuoden aikana markkinoille saatetun tuotannon keskimääräinen vuotuinen arvo.”

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tämän artiklan nojalla tuettujen toimien menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020.”

11) Kumotaan 79 artiklan 2 kohta.

12) Muutetaan 94 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

c) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, kun kyseessä on 33 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa, 34 artiklassa ja 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuki;”.

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1379/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1379/2013 seuraavasti:

1) Lisätään 8 artiklan 3 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f) vesiviljelytuotteiden väliaikaisen varastoinnin hallinnointi tämän asetuksen 30 ja 31 artiklan mukaisesti.”

2) Korvataan 30 artikla seuraavasti:

”30 artikla
Varastointijärjestelmä

Kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajaorganisaatiot voivat saada rahoitustukea liitteessä II lueteltujen tuotteiden tai asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä I olevassa a jaksossa lueteltujen CN-koodiin 0302 kuuluvien tuotteiden varastointia varten edellyttäen, että

a)    varastointituen edellytyksiä, joista säädetään asetuksessa (EU) N:o 508/2014, noudatetaan;

b)    tuotteet ovat tuottajaorganisaatioiden markkinoille saattamia, mutta niille ei ole löytynyt ostajaa 31 artiklassa tarkoitettuun käynnistyshintaan;

c)    tuotteet ovat mahdollisten 33 artiklan mukaisesti vahvistettujen kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten mukaisia ja riittävän laadukkaita ihmisravinnoksi;

d)    tuotteet on stabiloitu tai jalostettu ja varastoitu säiliöihin tai häkkeihin jäädyttämällä ne joko aluksessa tai maalla sijaitsevissa tiloissa, suolaamalla, kuivaamalla, marinoimalla tai tarvittaessa keittämällä ja pastöroimalla, riippumatta siitä, onko näiden toimien lisäksi suoritettu fileoiminen, paloitteleminen tai tarvittaessa pään poistaminen;

e)    vesiviljelytuotteita ei varastoida elävinä;

f)    tuotteet tuodaan myöhemmin uudelleen varastosta markkinoille ihmisravinnoksi, ja

g)    tuotteet jäävät varastoon vähintään viideksi päiväksi.”

3) Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a) muutetaan 1 kohta seuraavasti:

”Ennen kunkin vuoden alkua jokainen tuottajaorganisaatio voi tehdä omissa nimissään ehdotuksen hinnaksi, joka käynnistää 30 artiklassa tarkoitetun varastointimekanismin liitteessä II luetelluille tuotteille tai asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä I olevassa a jaksossa luetelluille CN-koodiin 0302 kuuluville tuotteille.”

b) lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5. Jos jäsenvaltio ei ole määrännyt 4 kohdan nojalla käynnistyshintoja ennen covid-19-epidemiaa, jäsenvaltion on viipymättä määrättävä kyseiset käynnistyshinnat tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. Hinnat on julkaistava.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    EUVL C , , s. .
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
(3)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).
Top