EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Euroopan keskuspankin ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 89/2


Euroopan keskuspankin ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet

(2019/C 89/03)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO,

joka katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin (EU) toimielimenä Euroopan keskuspankin (EKP) on palveltava yleistä etua ja varmistettava korkeimpien mahdollisten rehellisyysvaatimusten toteutuminen. Tästä syystä vastuuvelvollisuus, avoimuus ja korkeimmat eettiset standardit ovat EKP:n hallinto- ja valvontajärjestelmän keskiössä. Näiden periaatteiden noudattaminen on keskeinen tekijä EKP:n uskottavuuden kannalta ja välttämätöntä Euroopan kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi.

(2)

EKP:n perustamisesta lähtien on tunnistettu, että ammattietiikka ja tiukat käyttäytymissäännöt, joita kolmannet osapuolet oikeutetusti odottavat EKP:n ja sen ylimmän johdon jäsenten noudattavan, ovat EKP:n maineen turvaamisen avainedellytyksiä.

(3)

EKP:n ensimmäiset menettelytapaohjeet hyväksyttiin vuonna 2001 (1) ja erityiset menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille hyväksyttiin vuonna 2002 (2) ja niiden muutos vuonna 2006 (3); tämän jälkeen hyväksyttiin eettiset lisäohjeet Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille vuonna 2006 (4) sekä niiden muutos vuonna 2010 (5).

(4)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (6) perustettiin yhteinen valvontamekanismin (YVM) ja EKP:lle annettiin pankkien vakavaraisuusvalvontaan liittyviä erityistehtäviä ja sen myötä vuonna 2014 hyväksyttiin menettelytapaohjeet Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille (7).

(5)

Lisäksi EKP otti käyttöön EKP:n henkilöstöön sovellettavat uudistetut eettiset säännöt (8) tammikuusta 2015 ja perusti compliance- ja hallintoyksikön sekä korkean tason eettisen komitean (9), jonka tehtävänä on antaa EKP:n korkean tason elimille yhdenmukaisia neuvoja niihin sovellettavista eri menettelytapaohjeista.

(6)

Eurojärjestelmän ja YVM:n osalta on vahvistettu yhteiset eettiset vähimmäisvaatimukset Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) (10) ja Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) (11).

(7)

EKP:n aidossa intressissä on periaate, jonka mukaan sen kaikkien korkean tason elinten jäsenten olisi noudatettava samoja ammattieettisiä sääntöjä siinä määrin kuin se on mahdollista ja suhteellisuusperiaatteen valossa peruteltua. Tästä syystä EKP: neuvosto antoi eettiselle komitealle tehtäväksi harkita yhteisten menettelytapaohjeiden toteutettavuutta, ja tämän seurauksena eettinen komitea esitti nyt EKP:n neuvoston hyväksyttävänä olevat EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet (’nämä menettelytapaohjeet’).

(8)

Nämä menettelytapaohjeet perustuvat EKP:n henkilöstöön sovellettaviin uudistettuihin eettisiin sääntöihin ja sen taustalla oleviin periaatteisiin ja heijastavat keskuspankkien, valvontaviranomaisten ja EU:n muiden toimielinten soveltamia parhaita käytäntöjä, ja niissä otetaan samalla huomioon EKP:n erityiset institutionaaliset ominaispiirteet sekä riippumattomuus.

(9)

EKP:n neuvosto hyväksyy nämä menettelytapaohjeet tavoitteenaan soveltaa korkeimpia ammattieettisiä periaatteita sen varmistamiseksi, että sen korkean tason elinten jäsenet toimivat esimerkkinä ja kannustimena kaikille eurojärjestelmän, EKPJ:n ja YVM:n työntekijöille tällaisten periaatteiden noudattamisessa tehtäviensä hoidossa,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ EKP:N YLIMMÄN JOHDON JÄSENTEN MENETTELYTAPOHJEET

I OSA

SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

1.1

Näitä menettelytapaohjeita sovelletaan EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäseniin heidän toimiessaan EKP:n korkean tason elimen jäseninä sekä johtokunnan jäseniin. Niitä sovelletaan myös soveltuvin osin EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäseniin heidän toimiessaan ohjauskomitean ja sovittelulautakunnan jäseninä sekä valvontaelimen kokouksiin osallistuviin kansallisten keskuspankkien edustajiin tapauksissa, joissa kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole kansallinen keskuspankki (jäljempänä ’jäsenet’).

1.2

Tapauksissa, joissa asiasta on nimenomaisesti säädetty näissä menettelytapaohjeissa, menettelyohjeita sovelletaan myös EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten varajäseninä EKP:n neuvoston ja valvontaelimen kokouksiin osallistuviin henkilöihin (jäljempänä ’varajäsenet’) heidän hoitaessaan näihin korkean tason elimiin liittyviä tehtäviä. Näitä menettelytapaohjeita sovellettaessa ’EKP:n korkean tason elimillä’ tarkoitetaan EKP:n neuvostoa, EKP johtokuntaa sekä EKP:n valvontaelintä.

1.3

Näitä menettelytapaohjeita ei sovelleta jäsenen ohella EKP:n neuvoston tai valvontaelimen kokouksiin osallistuviin henkilöihin. Tällaisten henkilöiden on kuitenkin ennen osallistumistaan kokouksiin ensimmäisen kerran allekirjoitettava vakuutus eettisestä käyttäytymisestä (jäljempänä ’eettisen käyttäytymisen vakuutus’) (12); vakuutus kattaa eturistiriitojen välttämistä koskevan periaatteen, luottamuksellisten tietojen käyttämisen kiellon ja salassapitosäännöt.

1.4

EKP:n yleisneuvoston jäseniä pyydetään allekirjoittamaan eettisen käyttäytymisen vakuutus. Lisäksi tarkastuskomitean, eettisen komitean, oikaisulautakunnan jäsenten ja, soveltuvin osin, varajäsenten, on allekirjoitettava eettisen käyttäytymisen vakuutus.

1.5

EKP:n korkean tason elinten kokouksiin osallistuviin EKP:n työntekijöihin sovelletaan eettisiä sääntöjä, ja näin ollen heidän ei tarvitse allekirjoittaa eettisen käyttäytymisen vakuutusta.

1.6

Näiden menettelytapaohjeiden säännöksiin tai soveltamiseen liittyvien epäselvyyksien tapauksessa on pyydettävä Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2015/433 (EKP/2014/59) (13) perustetun eettisen komitean lausuntoa.

2 artikla

Ristiriidat kansallisten säännösten kanssa sekä muiden eettisten sääntöjen sovellettavuus

2.1

Jäsenten ja varajäsenten on viivytyksettä ilmoitettava eettiselle komitealle mahdollisista vaikeuksista näiden menettelytapaohjeiden noudattamisessa, esim. mahdollisista ristiriidoista kansallisten säännösten kanssa.

2.2

Nämä menettelytapaohjeet eivät vaikuta jäseniin ja varajäseniin sovellettavien kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien tiukempien sääntöjen soveltamiseen.

II OSA

EETTISEN TOIMINTATAVAN NORMIT

3 artikla

Yleiset periaatteet

3.1

Jäsenten ja varajäsenten on hoidettava tehtävänsä noudattaen soveltuvin osin tarkasti Euroopan unionista tehtyä sopimusta, Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä (jäljempänä EJRK:n perussääntö), neuvoston asetusta (EU) N:o 1024/2013, Euroopan keskuspankin työjärjestystä (14) ja Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestystä (15).

3.2

Tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoidossa jäsenten ja varajäsenten on noudatettava korkeimpia eettisiä periaatteita ja rehellisyyttä. Heidän odotetaan toimivan rehellisesti, riippumattomasti, puolueettomasti ja tahdikkaasti omaa etuaan tavoittelematta. Heidän edellytetään ottavan huomioon tehtäviensä ja velvollisuuksiensa tärkeys ja niiden julkisuus sekä käyttäytyvän tavalla, joka kannustaa eettisten toimintatapojen noudattamiseen eurojärjestelmässä, Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKPJ) ja YVM:ssa ja joka ylläpitää ja edistää yleisön luottamusta EKP:in.

4 artikla

Salassapitovelvollisuus

4.1

Ottaen huomioon EKPJ:n perussäännön 37 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1024/2013 27 artiklan 1 kohdan mukaiset salassapitovelvollisuudet, jäsenet ja varajäsenet eivät saa ilmaista tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoidon yhteydessä saamiaan salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joita ei ole julkistettu tai jotka eivät ole julkisesti saatavilla (jäljempänä ’luottamukselliset tiedot’) paitsi jos tämä tapahtuu suunnitellusti EKP:n sovitun viestintästrategian osana. Erityisesti he eivät saa ilmaista luottamuksellisia tietoja julkisissa puheissa ja julkisissa lausunnoissa tai medialle ja heidän on käsiteltävä tällaisia tietoja EKPJ:än ja YVM:in liittyvien arkaluontoisten tietojen käsittelyä koskevien sovittujen sääntöjen mukaisesti. Jäseniin ja varajäseniin sovelletaan unionin lainsäädännön mukaisesti näitä salassapitovelvollisuuksia myös sen jälkeen, kuin heidän tehtävänsä EKP:ssa ovat päättyneet.

4.2

Jäsenen ja varajäsenen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että hänen kansallisen keskuspankin ja/tai kansallisen toimivaltaisen viranomaisen työntekijöille annetaan pääsy luottamuksellisiin tietoihin ainoastaan heidän tehtäviensä hoitoa varten ja luottamuksellisuutta koskevien sovellettavien politiikkojen mukaisesti, sekä että nämä työntekijät ovat tietoisia 4.1 artiklassa vahvistetuista salassapitovelvoitteista ja noudattavat niitä tarkasti.

5 artikla

Valvontatehtävien ja rahapoliittisten tehtävien eriyttäminen

5.1

Jäsenten ja varajäsenten on noudatettava EKP:n vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien eriyttämistä rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä ja muista tehtävistä. Soveltuvissa tapauksissa heidän on noudatettava Euroopan keskuspankin päätöstä EKP/2014/39 (16) sekä sääntöjä, jotka EKP hyväksyy neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

5.2

Hoitaessaan tehtäviään ja velvollisuuksiaan valvontaelimen jäsenet ja varajäsenet ottavat huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/2013 tavoitteet eivätkä puutu EKP:n muihin tehtäviin kuin valvontatehtäviin, kunnioittaen valvontaelimen varapuheenjohtajan erityistehtäviä asianmukaisesti.

Riippumattomuus

6 artikla

Riippumattomuusperiaate

Ottaen huomioon unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 130 artiklan, EKPJ:n perussäännön 7 artiklan ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 19 artiklan 1 kohdan jäsenet ja varajäsenet toimivat suorittaessaan niille annettuja tehtäviä ja velvollisuuksia riippumattomasti, puolueettomasti ja koko unionin edun mukaisesti, kansallisista tai henkilökohtaisista eduista riippumatta ja pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

7 artikla

Yksityiset toimet ja julkiset tehtävät

7.1

Jäsenten ja varajäsenten on varmistettava, etteivät heidän mahdolliset palkalliset tai palkattomat yksityiset toimensa vaikuta kielteisesti heidän velvollisuuksiinsa eivätkä vahingoita EKP:n mainetta. Näitä menettelytapaohjeita sovellettaessa ’yksityisillä toimilla’ tarkoitetaan mitä tahansa toimea, jonka jäsen tai varajäsen suorittaa muutoin kuin virallisessa ominaisuudessaan.

7.2

Jäsenet ja varajäsenet voivat suorittaa yksityisiä toimia julkisissa ja kansallisissa organisaatioissa sekä opettaa ja harjoittaa akateemista toimintaa, edellyttäen ettei synny eturistiriitaa, esim. toimet liittyen valvottaviin yhteisöihin taikka eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden tai valuuttamarkkinatoimien vastapuoliin. EJRK:n työjärjestyksen 11.1 artiklassa tarkoitettujen yksityisten toimien osalta johtokunnan jäsenet tarvitsevat EKP:n neuvoston nimenomaisen luvan.

7.3

Jäsenet ja varajäsenet voivat hyväksyä palkkion ja korvauksen kuluista, jotka johtuvat yksityisistä toimista, edellyttäen että kyseiset palkkiot ja kyseiset kulut ovat oikeassa suhteessa suoritettuun työhön nähden ja että ne pysyvät tavanomaisissa rajoissa.

7.4

Jäsenten ja varajäsenten on pidättäytyvä heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti rajoittavista julkisista tehtävistä, ja jos heillä on tällaisia julkisia tehtäviä, heidän on luovuttava niistä. Näitä menettelytapaohjeita sovellettaessa ’julkisilla tehtävillä’ tarkoitetaan työn ulkopuolisia tehtäviä, joita jäsen tai varajäsen suorittaa virallisessa asemassa eli tehtäviensä ja velvollisuuksiensa osana.

7.5

Jäsenten ja varajäsenten on ilmoitettava eettiselle komitealle kirjallisesti mahdollisista aikeistaan suorittaa yksityisiä toimia. Heidän on myös vuosittain toimitettava tiedot ajankohtaisista yksityisistä toimistaan ja julkisista tehtävistään.

8 artikla

Suhteet eturyhmiin

Ylläpitäessään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen edellyttämää avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsenten ja varajäsenten on, erityisesti suhteessa eturyhmiin, pidettävä mielessä riippumattomuus, salassapitovelvollisuus sekä näissä menettelytapaohjeissa vahvistetut perusperiaatteet. Jäsenten ja varajäsenten on myös pidettävä mielessä EKP:n ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden ulkoista viestintää ohjaavat periaatteet (17) ja muut sovellettavat säännöt ja ohjeet sekä toimittava erityisen varovaisesti ja sovellettava asianmukaisia suojakeinoja suljettujen tilaisuuksien tai henkilökohtaisten kutsujen osalta.

9 artikla

Julkiset esiintymiset ja julkiset lausunnot

9.1

Jäsenten ja varajäsenten on suoritettava tehtävänsä ja velvollisuutensa sekä hoidettava julkiset esiintymisensä tietoisena asemastaan EKP:n korkean tason elimen jäseninä.

9.2

Antaessaan eurojärjestelmään, EKPJ:än ja YVM:in liittyviä seikkoja koskevia julkisia lausuntoja jäsenten ja varajäsenten on asianmukaisella tavalla otettavaa huomioon asemansa EKP:n korkean tason elimen jäseninä.

9.3

Tieteellisessä ja akateemisessa toiminnassa jäsenen ja varajäsenen on tuotava selvästi ilmi, että hän osallistuu toimintaan omissa nimissään ja ettei hän tässä toiminnassa edusta EKP:n kantaa.

10 artikla

Ilmoitus etunäkökohdista

10.1

Kunkin jäsenen on vuosittain toimitettava eettiselle komitealle arvioitavaksi ja edelleen lähetettäväksi EKP:n puheenjohtajalle allekirjoitettu ilmoitus etunäkökohdista, sisältäen tiedot jäsenen aikaisemmasta ammattitoiminnasta, yksityisistä toimista, julkisista tehtävistä ja taloudellisista intresseistä sekä puolison tai avopuolison sellaisesta ansiotyöstä, josta voi aiheutua eturistiriidan mahdollisuus (jäljempänä ’ilmoitus etunäkökohdista’). Kunkin jäsenen ilmoitus etunäkökohdista (18) julkaistaan EKP:n verkkosivuilla vaikuttamatta mahdolliseen velvollisuuteen tehdä omaisuusilmoitus kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

10.2

EKP:n käsittelee ja säilyttää ilmoituksesta mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja EKP:in sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Eturistiriidat

11 artikla

Eturistiriitoja koskevat yleiset periaatteet

11.1

Jäsenten ja varajäsenten on vältettävä tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriidan mahdollisuuteen. Eturistiriidan mahdollisuus syntyy, jos jäsenen tai varajäsenen henkilökohtainen etu voi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan työhön liittyvien velvoitteiden puolueettomaan ja objektiiviseen hoitamiseen; tämä kattaa lisäksi ainakin jäsenen tai varajäsenen perheenjäsenet (vanhemmat, lapset, sisarukset), avio- tai avopuolison. Erityisesti jäsen tai varajäsen ei saa käyttää hyväkseen osallistumistaan päätöksentekoprosessiin tai hänen hallussaan olevia tietoja omien etujensa tavoittelemiseen. Eturistiriitaa ei synny, jos asia koskee jäsentä tai varajäsentä ainoastaan suuren yleisön tai laajan henkilöjoukon osana.

11.2

Jäsenen tai varajäsenen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava EKP:n puheenjohtajalle tai asianomaisen EKP:n korkean tason elimen puheenjohtajalle sekä eettiselle komitealle mistä tahansa tilanteesta, josta saattaa syntyä eturistiriidan mahdollisuus. Erityisesti hänen on pidättäydyttävä osallistumasta tällaiseen tilanteeseen liittyviin keskusteluihin, menettelyihin tai äänestyksiin, eikä hänelle saa antaa asiaan liittyviä asiakirjoja.

12 artikla

Avio- tai avopuolison ansiotoiminta

Jäsenen tai varajäsenen on viipymättä ilmoitettava EKP:n puheenjohtajalle tai asianomaisen EKP:n korkean tason elimen puheenjohtajalle sekä eettiselle komitealle avio- tai avopuolisonsa sellaisesta ansiotoiminnasta tai muusta palkallisesta tai palkkiollisesta toiminnasta, josta saattaa syntyä eturistiriidan mahdollisuus.

13 artikla

Edut (vieraanvaraisuus ja lahjat)

13.1

Jäsenet ja varajäsenet eivät heille osoitettuihin tehtäviin tai velvollisuuksiin liittyen pyydä minkäänlaisia etuja ja he soveltavat varovaisuutta tällaisten etujen vastaanottamisessa. Tätä säännöstä sovellettaessa ’edulla’ tarkoitetaan mitä tahansa lahjaa, vieraanvaraisuutta tai muuta rahallista tai ei-rahallista etua, joka ei ole toimitetuista palveluista sovittu korvaus ja johon vastaanottajalla ei ole oikeutta muulla perusteella.

13.2

Jäsenelle tai varajäsenelle taikka perheenjäsenelle, avo- tai aviopuoliselle annetun tai tarjotun edun, joka liittyy jollakin tavalla kyseisen jäsenen tai varajäsenen hoitamiin tehtäviin, saa hyväksyä seuraavien ehtojen täyttyessä:

a)

edun tarjoaa julkisyhteisö, ml. toinen keskuspankki, kansallinen julkinen taitos, kansainvälinen järjestö tai akateeminen yhteisö, ja sen arvo ei ylitä tavanomaista ja sopivaksi katsottua;

b)

edun tarjoaa yksi tai useampi yksityinen yhteisö tai yksityishenkilö, ja sen arvo on korkeintaan 100 euroa tai, jos arvo on korkeampi i) etu luovutetaan eteenpäin organisaatiolle, jota kyseinen jäsen tai varajäsen edustaa tai ii) jäsen tai varajäsen maksaa 100 euron yli menevän osan tälle organisaatiolle;

c)

etu on vieraanvaraisuuden muodossa ja oikeassa suhteessa jäsenen tai varajäsenen tehtäviin ja velvollisuuksiin nähden ja pysyy tavanomaisissa rajoissa;

d)

etu ei ole valvottavan yhteisön tarjoama;

e)

edun vastaanottaminen ei johda eturistiriidan mahdollisuuteen muusta syystä.

13.3

Edun vastaanottaminen ei saa missään tapauksessa heikentää jäsenen tai varajäsenen puolueettomuutta tai mahdollisuuksia toimia riippumattomasti, eikä siitä saa aiheutua lahjan saajaan tai antajaan kohdistuvia epäasianmukaisia velvoitteita tai odotuksia.

13.4

Johtokunnan jäsenten, valvontaelimen puheenjohtajan ja valvontaelimessä olevien EKP:n edustajien on lahjan arvosta riippumatta viipymättä ilmoitettava eettisen komitean jäsenelle vastaanottamistaan lahjoista tai lahjatarjouksista. Muihin jäseniin ja varajäseniin sovelletaan lahjojen ilmoittamista koskevia sovellettavia kansallisia menettelysääntöjä.

14 artikla

Palkinnot, huomionosoitukset ja kunniamerkit

14.1

Jäsenten ja varajäsenten on varmistettava, että mahdolliset palkinnot, huomionosoitukset tai kunniamerkit ovat sopusoinnussa heidän julkisen asemansa kanssa, eivät vaaranna heidän riippumattomuuttaan eivätkä johda eturistiriidan mahdollisuuteen.

14.2

Jäsenen ja varajäsenen on luovutettava edustamalleen organisaatiolle tai hyväntekeväisyyteen mahdolliset rahamäärät tai arvoesineet liittyen sellaiseen palkintoon, joka annetaan liittyen jäsenen tai varajäsenen tehtäviin ja velvollisuuksiin EKP:n korkean tason elimen jäsenenä.

15 artikla

Kutsut tilaisuuksiin

15.1

Jäsenet ja varajäsenet voivat – noudattaen velvollisuutta kunnioittaa riippumattomuusperiaatetta ja välttää eturistiriitoja sekä edellyttäen ettei osallistuminen ole EKP:n edun vastaista – hyväksyä kutsuja lukuisille osanottajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja heidän on noudatettava erityistä varovaisuutta henkilökohtaisten kutsujen osalta. Jäsenet ja varajäsenet eivät hyväksy kutsuja tai maksuja, jotka eivät ole linjassa näiden sääntöjen kanssa, ja he ilmoittavat tästä asianmukaisesti vastapuolilleen.

15.2

Jäsenet ja varajäsenet eivät hyväksy matka- ja/tai majoituskulujen korvauksia 15.1 artiklassa tarkoitettujen tilaisuuksien järjestäjiltä. Jos jäsen tai varajäsen vastaanottaa palkkioita virallisessa ominaisuudessaan pitämistään luennoista tai puheista, EKP taikka asianomainen kansallinen keskuspankki tai kansallinen toimivaltainen viranomainen käyttää tällaiset palkkiot hyväntekeväisyyteen.

15.3

Edellyttäen että tämä vastaa hyväksyttyä kansainvälistä tapakäytäntöä, 15.1 ja 15.2 artiklaa sovelletaan vastaavasti jäsenen tai varajäsenen aviopuolisoon tai avopuolisoon, jos kutsu koskee myös häntä ja hän osallistuu tilaisuuteen jäsenen tai varajäsenen ohella.

16 artikla

Yksityisiä rahoitustoimia koskevat säännöt

16.1

Jäsenet ja varajäsenet eivät suorittaessaan yksityisiä rahaotustoimia – suoraan tai välillisesti kolmansien osapuolten kautta omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun – saa käyttää hyväkseen luottamuksellisia tietoja omien etujensa tai kolmannen osapuolen etujen tavoitteluun.

16.2

Suosituksena on, että jäsenet ja varajäsenet antavat sijoituksensa hoidettaviksi yhdelle tai useammalle tunnetulle salkunhoitajalle täysin valtuuksin sellaisten varojen osalta, jotka ylittävät henkilön omat ja hänen perheensä tavanomaiset tarpeet.

16.3

Jäsenet ja varajäsenet noudattavat EKP:n eettisissä säännöissä (19) vahvistettuja yksityisiä rahoitustaloustoimia koskevia säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

16.4

Johtokunnan jäseniin, valvontaelimen puheenjohtajaan ja valvontaelimen jäseninä oleviin EKP:n edustajiin sovelletaan lisäksi yksityisten rahoitustoimien osalta raportointi- ja seurantamenettelyjä EKP:n eettisissä säännöissä vahvistetun mukaisesti.

16.5

Sellaisiin jäseniin ja varajäseniin, joihin ei sovelleta 16.4 artiklan sääntöjä, sovelletaan yksityisten rahoitustoimien osalta raportointi- ja seurantamenettelyjä kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun mukaisesti, ja tällaisten jäsenten ja varajäsenten on vuosittain toimitettava eettiselle komitealle allekirjoitettu vahvistus yksityisiä rahoitustoimia koskevien sovellettavien kansallisten menettelysäännösten noudattamisesta sekä siitä, että raportointi ja seuranta on suoritettu sovellettavien kansallisten menettelysäännösten mukaisesti heidän yksityisten rahoitustoimiensa osalta (20).

17 artikla

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen sovellettavat säännöt

17.1

Jäsenen on kirjallisesti ilmoitettava EKP:n puheenjohtajalle tai asianomaisen EKP:n korkean tason elimen puheenjohtajalle sekä eettiselle komitealle aikomuksestaan harjoittaa ansiotoimintaa kahden vuoden sisällä hänen toimikautensa tai tehtävänsä päättymisestä EKP:n korkean tason elimen jäsenenä.

Lisäksi rajoituksena on huomioitava, että ansiotoiminta on sallittua

a)

merkittävässä tai vähemmän merkittävässä luottolaitoksessa vasta vuoden kuluttua toimikauden tai tehtävän päättymisestä EKP:n korkean tason elimen jäsenenä,

b)

muussa kuin edellä a kohdassa tarkoitetussa rahoituslaitoksessa vasta kuuden kuukauden kuluttua toimikauden tai tehtävän päättymisestä EKP:n korkean tason elimen jäsenenä,

c)

yhteisössä, joka osallistuu lobbaukseen suhteessa EKP:in tai antaa konsultointi- ja/tai vaikuttamispalveluita EKP:lle tai edellä a tai b kohdassa tarkoitetuille laitoksille, vasta kuuden kuukauden kuluttua toimikauden tai tehtävän päättymisestä EKP:n korkean tason elimen jäsenenä.

Lisäksi rajoituksena on huomioitava, että johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsenet saavat harjoittaa ansiotoimintaa

d)

eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden tai valuuttamarkkinatoimien vastapuolissa vasta vuoden kuluttua toimikauden tai jäsenyyden päättymisestä johtokunnassa tai EKP:n neuvostossa,

e)

EKP:n yleisvalvonnan kohteena olevassa maksu- tai selvitysjärjestelmän operaattorissa, keskusvastapuolessa tai maksuvälineiden tarjoajassa vasta kuuden kuukauden kuluttua toimikauden tai jäsenyyden päättymisestä johtokunnassa tai EKP:n neuvostossa.

17.2

Varajäsenen on ilmoitettava EKP:n puheenjohtajalle tai asianomaisen EKP:n korkean tason elimen puheenjohtajalle sekä eettiselle komitealle aikomuksestaan harjoittaa ansiotoimintaa vuoden sisällä varajäsenyyden päättymisestä.

Lisäksi rajoituksena on huomioitava, että ansiotoiminta on sallittua

a)

merkittävässä tai vähemmän merkittävässä luottolaitoksessa vasta kuuden kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona varajäsenyyteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen päättyi;

b)

muussa kuin edellä a kohdassa tarkoitetussa rahoituslaitoksessa vasta kolmen kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona varajäsenyyteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen päättyi;

c)

yhteisössä, joka osallistuu lobbaukseen suhteessa EKP:in tai antaa konsultointi- ja/tai vaikuttamispalveluita EKP:lle tai edellä a tai b kohdassa tarkoitetuille laitoksille vasta kolmen kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona varajäsenyyteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen päättyi.

Lisäksi rajoituksena on huomioitava, että EKP:n neuvoston kokousten varajäsenet saavat tehdä ansiotyötä

d)

eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden tai valuuttamarkkinatoimien vastapuolissa vasta kuuden kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona varajäsenyyteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen päättyi;

e)

EKP:n yleisvalvonnan kohteena olevassa maksu- tai selvitysjärjestelmän operaattorissa, keskusvastapuolessa tai maksuvälineiden tarjoajassa vasta kolmen kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona varajäsenyyteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen päättyi.

17.3

Jäsenen ja varajäsenen on pyydettävä eettiseltä komitealta lausuntoa häneen tämän artiklan nojalla sovellettavasta karenssiajasta ennen kuin hän alkaa harjoittaa uutta yksilöityä ansiotoimintaa. Lausunnossaan eettinen komitea voi suositella

a)

tässä artiklassa tarkoitetun karenssiajan lyhentämistä tai sivuttamista, jos kyseisestä ammattitoiminnasta johtuvien eturistiriitojen mahdollisuus ei ole esteenä; tai

b)

kyseisestä ammattitoiminnasta johtuvan eturistiriidan mahdollisuuden vaatiessa edellä 17.1 artiklan a kohdan ja 17.2 artiklan a kohdan mukaisen karenssiajan pidentämistä korkeintaan kahteen vuoteen jäsenen osalta ja korkeintaan vuoteen varajäsenen osalta, jos kyseessä on ansiotoiminta merkittävässä tai vähemmän merkittävässä luottolaitoksessa, jonka valvontaan kyseinen jäsen tai varajäsen on suoraan osallistunut

17.4

Vaikuttamatta sovellettaviin kansallisiin säännöksiin työnantajana olevan organisaation olisi maksettava jäsenelle ja varajäsenelle asianmukainen korvaus jäsenen tai varajäsenen tehtävän päättymisestä sovellettavan karenssiajan loppuun saakka. Korvaus olisi maksettava siihen katsomatta, onko ansiotoimintamahdollisuuksia ollut tarjolla vai ei. Vastaavasti jäsen tai varajäsen voi pyytää eettiseltä komitealta lausuntoa karenssijaksokorvauksen asianmukaisesta tasosta.

17.5

Jos jäsen tai varajäsen harjoittaa karenssijakson aikana 17.1 ja 17.2 artiklan soveltamisalaan kuulumatonta ansiotoimintaa, josta karenssiajanjaksona saatu nettokuukausipalkka tai -palkkio yhteenlaskettuna karenssijaksokorvauksen kanssa ylittää toimikauden viimeisen vuoden nettokuukausipalkan, erotus vähennetään maksettavasta korvauksesta. Tätä säännöstä ei sovelleta jo aiemmin harjoitetusta ja ilmoitetusta ansiotoiminnasta maksettavaan palkkaan tai palkkioon.

17.6

Eettisen komitean 17.3 ja 17.4 artiklan mukaisesti antamat lausunnot osoitetaan EKP:n neuvostolle. EKP:n neuvosto antaa tämän jälkeen suosituksen asianomaiselle kansalliselle keskuspankille tai kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on ilmoitettava EKP:n neuvostolle mahdollisista suosituksen soveltamista estävistä seikoista.

17.7

Jäsenen ja varajäsen on vuosittain vuoden tai kahden vuoden pituisen ilmoitusvelvollisuusjakson aikana toimitettava eettiselle komitealle kunnian ja omantunnon kautta annetun vahvistuksen (21) ansiotoiminnasta ja siitä saadusta palkasta tai -palkkiosta; raportti toimitetaan EKP:n puheenjohtajalle.

18 artikla

Noudattamatta jättäminen

Jos jäsen tai varajäsen ei noudata näiden menettelytapaohjeiden sääntöjä, eettinen komitea käsittelee asian ensin kyseessä olevan henkilön kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta sovellettaviin kansallisiin sääntöihin. Jos tällaiset keskustelut eivät johda sääntöjen noudattamiseen, eettisen komitean on saatettava asia EKP:n neuvoston käsiteltäväksi. Eettisen komitean ehdotuksesta ja kuultuaan kyseessä olevaa henkilöä EKP:n neuvosto voi päättää antaa varoituksen ja tarvittaessa julkaista sen.

III OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Osoitus

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. EKP:n ylimmän johdon jäsenet, joihin näitä menettelytapaohjeita sovelletaan, allekirjoittavat tarvittaessa menettelytapaohjeiden noudattamista koskevan vakuutuksen.

20 artikla

Voimaantulo

Nämä menettelytapaohjeet tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä joulukuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeet (EUVL C 76, 8.3.2001, s. 12).

(2)  Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille (EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Yhteisymmärrysmuistio EKP:n neuvoston jäsenille annettuja menettelytapaohjeita koskevan yhteisymmärrysmuistion muuttamisesta (EUVL C 10. 16.1.2007, s. 6).

(4)  Eettiset lisäohjeet Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille (EUVL C 230, 23.9.2006, s. 46).

(5)  Eettiset lisäohjeet Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenille (EUVL C 104, 23.4.2010, s. 8).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Menettelytapaohjeet Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille (EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2).

(8)  EKP:n eettiset säännöt (EUVL C 204, 20.6.2015, s. 3).

(9)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) N:o 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/59), (EUVL L 70, 14.3.2015, s. 58).

(10)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta (EKP/2015/11) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23).

(11)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2015/12) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29).

(12)  Ks. eettistä käyttäytymisen vakuutuksen malli

(13)  Ks. alaviite 9.

(14)  Ks. Euroopan keskuspankin päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).

(15)  Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestys (EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56).

(16)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2014/39, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57).

(17)  EKP:n ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden ulkoista viestintää ohjaavat periaatteet

(18)  Ks. ilmoitus etunäkökohdista -malli

(19)  Ks. EKP:n eettiset säännöt

(20)  Ks. yksityisiä rahoitustoimia koskevien sääntöjen noudattamista koskevan vakuutuksen malli.

(21)  Ks. Kunnian ja omantunnon kautta annettavan vahvistuksen malli


Top