EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 13 päivänä helmikuuta 2019, ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 84/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2019,

ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 19 päivänä joulukuuta 2018 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (1) (jäljempänä ’ehdotettu päätös’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan sekä 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu päätös kuuluu EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toimivallan piiriin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

EKP panee merkille ehdotetun päätöksen, jolla hyväksytään Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus (jäljempänä ’erosopimus’) unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) puolesta. EKP panee erityisesti merkille erosopimuksen säännökset Bank of Englandin EKP:lle maksaman pääoman palauttamisesta (2) sekä Bank of Englandin osallistumisesta siirtymäkauden aikana institutionaalisiin järjestelyihin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 282 ja 283 artiklan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti (3) (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’. EKP panee myös merkille erosopimuksen säännökset tutustumisoikeutta unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin koskevien unionin oikeuden säännösten soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (4), tiettyjen EKPJ:n perussäännön määräysten soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa EKP:hen (5) sekä tiettyjen erioikeuksien ja vapautusten soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa EKP:hen, sen toimielinten jäseniin ja sen henkilöstöön sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien edustajiin (6).

2.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti erosopimuksessa vahvistetaan järjestelyt, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan eroa unionista ja Euratomista, ottaen tällöin huomioon kehyksen, johon osapuolten tuleva suhde perustuu. Sopimus unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta tehdään vasta kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta on tullut kolmas maa. EKP:tä olisi unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan sekä unionin asianmukaisen oikeuskäytännön mukaisesti (7) kuultava sopimuksesta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta siltä osin kuin sopimus kuuluu EKP:n toimivaltaan.

3.

Erosopimuksella perustetaan sekakomitea, joka on vastuussa erosopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Ehdotetussa päätöksessä selkiytetään, että komissio edustaa unionia sekakomiteoissa ja sen erityiskomiteoissa (8). Erosopimuksessa täsmennetyissä tapauksissa sekakomitean päätökset sitovat unionia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan on pantava nämä päätökset täytäntöön (9). Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EKP:tä olisi kuultava sen toimivallan piiriin kuuluvista sekakomitean päätöksistä.

4.

Erosopimuksessa vahvistetaan, että tiettyjä erioikeuksia ja vapautuksia sovelletaan EKP:hen, sen toimielinten jäseniin ja sen henkilöstöön sekä niihin EKPJ:ään kuuluvien kansallisten keskuspankkien edustajiin, jotka osallistuvat EKP:n toimintaan (10). Erosopimuksessa unioni velvoitetaan ilmoittamaan Yhdistyneelle kuningaskunnille tietyistä tällaisiin erioikeuksiin ja vapautuksiin liittyvistä seikoista (11). Esimerkiksi silloin kun sopimuksessa todetaan, että unioni toimittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle määrättyjä tietoja tai ilmoituksia, komission olisi periaatteessa hoidettava tämä tehtävä unionin puolesta, tarvittaessa jäsenvaltioiden tai muiden toimielinten tai asiaan liittyvien unionin elinten tai laitosten toimittamien tietojen perusteella (12). EKP panee merkille tämän selvennyksen ja on valmis tarjoamaan komissiolle asiaankuuluvia tietoja toimitettavaksi edelleen Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tämä lausunto julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä helmikuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  Ks. erosopimuksen 149 artikla.

(3)  Ks. erosopimuksen 128 artiklan 4 kohta.

(4)  Ks. erosopimuksen 122 artikla.

(5)  Ks. erosopimuksen 123 artikla.

(6)  Ks. erosopimuksen 117 artikla.

(7)  Ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen 30.4.1974 antama tuomio asiassa R. & V. Haegeman v. Belgian State, asia C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, 5 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen 9.8.1994 antama tuomio asiassa Ranska v. Euroopan yhteisöjen komissio, asia C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, 15–17 kohta. Ks. myös EKP:n lausunto CON/2005/7. Kaikki EKP:n lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

(8)  Ks. ehdotetun päätöksen 2 artikla.

(9)  Ks. erosopimuksen 164 ja 166 kohta.

(10)  Ks. erosopimuksen 117 artikla.

(11)  Ks. esim. erosopimuksen 102 ja 103 artikla sekä 116 artiklan 3 kohta.

(12)  Ks. perustelujen s. 4.


Top