Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0895

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

COM/2018/895 final

Bryssel 19.12.2018

COM(2018) 895 final

2018/0436(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota EU:sta SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla. Tämä tarkoittaa, että jos erosopimusta 1 ei ratifioida, unionin primaari- ja sekundaarilainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 30. maaliskuuta 2019 (jäljempänä ”eropäivä”). Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.

Jäsenvaltioiden maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien (unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien) vapautta harjoittaa maanteiden kansainvälistä tavaraliikennettä säännellään unionissa ensisijaisesti asetuksella (EY) N:o 1072/2009 2 , jossa vahvistetaan maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsyä ja maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt.

Ilman erosopimusta Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden välistä maanteiden tavaraliikennettä ei enää säänneltäisi mainitulla asetuksella eron tapahduttua. Tämä johtaisi siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille eroamispäivään asti myöntämät yhteisön liikenneluvat lakkaisivat olemasta voimassa ja sen myötä myös tällaisten liikennelupien haltioiden pääsy unionin maanteiden tavaraliikenteen markkinoille. Vastaavasti Euroopan unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat menettäisivät voimassa oleviin yhteisön liikennelupiin perustuvan automaattisen pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikennemarkkinoille.

Tästä seuraa, että ilman erosopimusta unionin lainsäädännössä ei enää ole oikeusperustaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden välillä harjoitettavalle maanteiden tavaraliikenteelle 30. päivästä maaliskuuta 2019 alkaen. Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) monenvälinen kiintiöjärjestelmä olisi ainoa oikeudellinen kehys, johon tällaisten palvelujen jatkaminen perustuisi ja tämä edellyttäisi CEMT-lupaa. CEMT-luvalla varustettu ajoneuvo voi kuljettaa tavaroita minkä tahansa järjestelmään osallistuvan 43 maan välillä, muun muassa 26 jäsenvaltion välillä EU:n 27 jäsenvaltiosta (kaikki paitsi Kypros) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja 16 muun maan välillä. Kun ajoneuvolla on harjoitettu kansainvälistä tavaraliikennettä sen rekisteröintimaasta toiseen CEMT-jäsenvaltioon, voidaan suorittaa enintään kolme kuljetusta, joissa rekisteröintimaa ei ole mukana, ennen kuin ajoneuvon on palattava maahan, jossa se on rekisteröity.

CEMT-lupien määrä on rajoitettu kunkin jäsenvaltion osalta, ja kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset jakavat ne kansallisella tasolla. Vuoden 2019 luvat on jo jaettu, eikä niiden määrää voida lisätä lyhyellä varoitusajalla. CEMT-kiintiöt vahvistetaan vuosittain, ja kaikkien CEMT-jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yksimielisesti kaikki CEMT-jäsenvaltiolle myönnettävien lupien määrää koskevat muutokset.

Esimerkiksi vuonna 2019 EU-27:ssä rekisteröidään vuotuiset luvat 23 252 ajoneuvolle. Yhdistynyt kuningaskunta saa lisäksi 984 vuotuista lupaa ja muista järjestelmään osallistuvista maista peräisin oleville ajoneuvoille on varattu 23 472 vuotuista lupaa. Kun otetaan huomioon maanteiden tavaraliikenteen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden välillä maanteitse kuljetettujen tavaroiden määrät (noin 50 miljoonaa tonnia vuonna 2017, josta noin 30 miljoonaa tonnia EU-27:stä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja 20 miljoonaa tonnia Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU-27:ään), on selvää, ettei CEMT-kiintiöjärjestelmän käyttö yksinään ole riittävä ratkaisu perusluonteisten maanteiden tavaraliikenneyhteyksien turvaamiseen eroamispäivän jälkeen ilman erosopimusta. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että CEMT-järjestelmässä on käytettävissä riittävä määrä lupia perusyhteyksien varmistamiseksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden välinen maanteiden tavaraliikenne on lähes kokonaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien hallussa. Se, että nämä toimijat menettävät oikeutensa harjoittaa maanteiden tavaraliikennettä Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden välillä, aiheuttaisi sen vuoksi vakavia häiriöitä, jotka voisivat näkyä myös yleisessä järjestyksessä.

Sen vuoksi on aiheellista, että unioni hyväksyy tilapäisiä ja ajallisesti rajoitettuja varotoimenpiteitä, joilla lievennetään mahdollisia häiritseviä vaikutuksia näihin yhteyksiin.

Komission 13. marraskuuta 2018 antamassa tiedonannossa ”Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista 30. maaliskuuta 2019: Varautumissuunnitelma” 3 komissio ilmaisi aikomuksensa ehdottaa erinäisiä varotoimenpiteitä siltä varalta, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaisi unionista ilman erosopimusta. Komissio huomautti tässä tiedonannossa, että CEMT-lupien avulla voidaan mahdollistaa ainoastaan nykytasoon verrattuna huomattavasti vähäisempi liikenne unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

Eurooppa-neuvosto (50 artikla) kehotti uudelleen 13. joulukuuta 2018 valmistautumaan entistä rivakammin kaikilla tasoilla Yhdistyneen kuningaskunnan eron seurauksiin niin, että otetaan huomioon kaikki mahdolliset loppuskenaariot. Tämä säädös on osa toimenpidepakettia, jonka komissio hyväksyy vastauksena Eurooppa-neuvoston kehotukseen.

Tämän ehdotuksen tavoitteena on siten ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joilla säännellään unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä maanteiden tavaraliikennettä Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista (1 artikla). Toimenpiteiden tavoitteena on pitää yllä perusyhteyksiä tarkasti rajatun ajanjakson ajan (9 artikla).

Asetusehdotuksessa (3 artikla) säädetään, että Yhdistyneen kuningaskunnan tavaraliikenteen harjoittajille myönnetään yksipuolisesti oikeus kahdenvälisiin kuljetuksiin, jotta nämä voivat jatkaa tavaroiden kuljettamista asianomaisten alueiden välillä.

Yhdistyneen kuningaskunnan tavaraliikenteen harjoittajille myönnettävien oikeuksien edellytyksenä on maanteiden tavaraliikenteeseen sovellettavan unionin lainsäädännön noudattaminen (4 artikla) ja se, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille vastaavat oikeudet. Asetusehdotuksessa säädetään mekanismista (5 artikla), jolla varmistetaan, että unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien oikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaavat ehdotetun asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettäviä oikeuksia. Jos näin ei ole, komissiolle siirretään valta hyväksyä tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevan sallitun kapasiteetin tai matkojen määrän tai molempien rajoittaminen. Vastaavuuden tason arvioinnissa ja komission toteuttamissa korjaavissa toimenpiteissä ei ole kyse pelkästään siitä, vastaavatko molemmat oikeusjärjestykset tiukasti ja muodollisesti toisiaan. Tämä johtuu kyseisten markkinoiden välisistä merkittävistä eroista ja pyrkimyksestä olla noudattamatta puhtaaseen vastaavuuteen perustuvaa lähestymistapaa, joka saattaisi viime kädessä olla unionin etujen vastainen.

Vaikka ehdotetulla asetuksella pyritään väliaikaisesti varmistamaan maanteiden tavaraliikenteen perustaso, siinä säädetään joustavasta mekanismista sen varmistamiseksi, että unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajilla on oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien kanssa, kun unionin oikeus ei enää sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Jotta toimintaedellytykset säilyisivät tasapuolisina myös eron jälkeen, Yhdistyneen kuningaskunnan olisi sovellettava edelleen riittävän korkeita ja vastaavia vaatimuksia maanteiden tavaraliikenteen alalla, kun kyseessä ovat tasapuolinen kilpailu, mukaan luettuna kartellien, määräävän aseman väärinkäytön ja sulautumien sääntely; perusteettomien valtiontukien kieltäminen; työntekijöiden suojelu ja liikenneturvallisuuden korkea taso; ympäristönsuojelu; turvallisuus ja turvatoimet taikka maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien lupien myöntämisen tai pätevyyden osalta ammattikuljettajien koulutus ja lääketieteellinen valvonta. Lisäksi on varmistettava, ettei unionin liikenteenharjoittajia syrjitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeudellisesti tai tosiasiallisesti. Ehdotetussa asetuksessa (6 artikla) annetaankin komission tehtäväksi seurata unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien välisen kilpailun edellytyksiä ja valtuutetaan komissio toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä sen varmistamiseksi, että nämä edellytykset täyttyvät jatkuvasti.

Käyttöön otetaan tarvittavat menettelyt, joiden avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat tarkistaa, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää tavaroita unionin alueelle kuljettaville maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille luvat tai sertifioi ne asianmukaisten standardien mukaisesti ja että kaikkea asiaankuuluvaa kansallista ja unionin lainsäädäntöä noudatetaan eikä sallittuja oikeuksia ylitetä.

Asetus sisältää erityisen säännöksen, jossa muistutetaan, etteivät jäsenvaltiot saa neuvotella eivätkä tehdä kahdenvälisiä maanteiden tavaraliikennesopimuksia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa eivätkä saa muulla tavoin myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille maanteiden tavarakuljetusten osalta muita oikeuksia kuin tässä asetuksessa myönnetään (3 artikla). Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon vaatimaa yhteistyötä (7 artikla), jotta asetuksen puitteissa harjoitettavan maanteiden tavaraliikenteen hallinnointi häiriintyy mahdollisimman vähän Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on olla erityissäännös, jossa käsitellään joitakin niistä seurauksista, joita syntyy, kun maanteiden tavaraliikennettä säänteleviä unionin sääntöjä ja erityisesti asetusta (EY) N:o 1072/2009 lakataan soveltamasta Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden väliseen maanteiden tavaraliikenteeseen Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista ilman erosopimusta. Ehdotetut ehdot rajoittuvat siihen, mikä on tältä osin tarpeen, jotta vältetään kohtuuttomat häiriöt, jotka voisivat näkyä myös yleisessä järjestyksessä. Ehtoja on tarkoitus soveltaa vain määräajan. Ehdotus on näin ollen täysin yhdenmukainen voimassa olevan lainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 1072/2009 kanssa.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Tällä ehdotuksella täydennetään maanteiden tavaraliikennettä koskevia unionin sääntöjä ja erityisesti asetusta (EY) N:o 1072/2009. Asetuksen erityinen tarkoitus ja asiayhteys sekä sen yksipuolinen luonne edellyttävät, että oikeuksien myöntämiseen sovelletaan rajoittavaa lähestymistapaa ja että sovelletaan erityisiä säännöksiä, joiden tarkoituksena on turvata yhtäläiset oikeudet ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 91 artiklan 1 kohta. Mainittu artikla antaa oikeusperustan EU:n lainsäädännölle, joka koskee erityisesti i) yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta (SEUT-sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja ii) edellytyksiä, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä jäsenvaltiossa (SEUT-sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Toissijaisuusperiaate

Asetuksen (EY) N:o 1072/2009 1 artiklan 2 kohdassa annetaan unionille toimivalta tehdä tarvittavat sopimukset kolmansien maiden kanssa. Ehdotetulla säädöksellä luodaan, jos tällaista sopimusta ei ole, perusyhteydet edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää vastaavat oikeudet. Perusyhteydet varmistettaisiin vastaavalla tavalla unionin kaikista paikoista ja kaikkiin paikkoihin harjoitettavassa liikenteessä, jolloin vältetään sisämarkkinoiden häiriöt. Sen vuoksi on välttämätöntä toteuttaa toimia unionin tasolla, sillä tavoitetta ei saavutettaisi jäsenvaltioiden omilla toimilla.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotettua asetusta pidetään oikeasuhteisena, koska sillä voidaan välttää kohtuuttomat häiriöt tavalla, joka takaa lisäksi tasapuoliset kilpailuolosuhteet unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille. Asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä koskee erityisesti asiaankuuluvien oikeuksien myöntämisedellytyksiä, jotka liittyvät muun muassa vastaavien oikeuksien saamiseen Yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja tasapuoliseen kilpailuun, sekä järjestelmän määräaikaisuutta.

Toimintatavan valinta

Koska säädöksessä käsitellään asetukseen (EY) N:o 1072/2009 läheisesti liittyviä asioita ja sillä pyritään kyseisen asetuksen tavoin varmistamaan täysin yhdenmukaistetut kilpailuedellytykset, säädös olisi annettava asetuksen muodossa. Lisäksi tämä säädösmuoto sopii parhaiten tähän kiireelliseen tilanteeseen ja asiayhteyteen, koska eroamiseen (ilman erosopimuksen tekoa) on niin lyhyt aika, ettei direktiivin säännöksiä ehdittäisi siirtää kansallisiin lainsäädäntöihin.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Tätä kohtaa ei sovelleta, koska tämä ehdotus tarvitaan poikkeuksellisen, väliaikaisen ja kertaluonteisen tapahtuman vuoksi, joka ei liity voimassa olevan lainsäädännön tavoitteisiin.

Sidosryhmien kuuleminen

Monet sidosryhmät ja jäsenvaltioiden edustajat ovat ottaneet esille haasteita, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta aiheuttaa, sekä niiden mahdollisia ratkaisuja.

Kannanottojen yleisenä aiheena on ollut tarve toteuttaa sääntelytoimia, joilla voidaan säilyttää tietyntasoiset yhteydet maanteiden tavaraliikenteen osalta. Unionin maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsyn osalta sidosryhmät eivät voi toteuttaa omia varotoimenpiteitä lieventääkseen erosopimuksen mahdollisesta puuttumisesta johtuvia haittavaikutuksia.

Marraskuun 29. päivänä 2018 komissio järjesti 50 artiklan työryhmässä neuvostossa valmistautumista käsitelleen EU-27–työpajan, jonka aikana jäsenvaltioiden edustajat painottivat erityisesti olevan tarpeen toteuttaa EU:n tasolla varotoimenpiteitä, joilla varmistettaisiin EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset perusluonteiset yhteydet erosopimuksen puuttuessa. Erityisesti korostettiin sitä, ettei monenvälinen CEMT-kiintiöjärjestelmä muodosta määrällisten ja laadullisten rajoitustensa vuoksi riittävää ja soveltuvaa varavaihtoehtoa.

Nämä kommentit on otettu ehdotusta laadittaessa asianmukaisesti huomioon.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Sidosryhmät esittivät komissiolle eri muodossa arviointeja seurauksista, joita Yhdistyneen kuningaskunnan ero aiheuttaa maanteiden tavaraliikenteen alalla. Näissä arvioinneissa todetaan, että ainoa maanteiden tavaraliikenteen alalla käytettävissä oleva varajärjestelmä eli Euroopan liikenneministerikonferenssin monenvälinen kiintiöjärjestelmä ei riitä kattamaan alan tarpeita. Vuonna 2019 käytettävissä olevien lupien vähyys (ks. edellä) aiheuttaisi todennäköisesti merkittäviä häiriöitä eikä kahdenvälistä tavaravirtaa maanteillä (noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa) pystyttäisi ehkä kattamaan kokonaan. Yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteestä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU-27:n välillä on tällä hetkellä EU:n 27 jäsenvaltioon sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien käsissä. On EU-27:n etujen mukaista luoda kehys, joka ei tarpeettomasti rajoita kahdenvälistä maanteiden tavaraliikennettä.

Vaikutustenarviointi

Vaikutustenarviointi ei ole tarpeen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa toimenpiteiden tarpeet rajoittuvat ajanjaksoon, jonka aikana muutetaan Yhdistyneen kuningaskunnan asema. Käytettävissä ei ole muita toimintavaihtoehtoja, jotka poikkeaisivat ehdotetuista vaihtoehdoista aineellisesti ja oikeudellisesti.

Perusoikeudet

Tämä ehdotus ei vaikuta perusoikeuksien suojaamiseen.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ei sovelleta.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ei sovelleta.

2018/0436 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 4 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 5 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista lakkauttaisi kaikki unionin oikeudesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1072/2009 6 vahvistettua markkinoillepääsyä, kun on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion välisestä suhteesta.

(3)Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) monenvälinen kiintiöjärjestelmä on ainoa muu käytettävissä oleva oikeudellinen kehys, jonka pohjalta maanteiden tavaraliikennettä voitaisiin harjoittaa unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä eroamispäivän jälkeen. Koska CEMT-järjestelmässä on tällä hetkellä käytettävissä rajallinen määrä lupia ja sen soveltamisala on rajallinen sen kattamien erilaisten tiekuljetusten osalta, järjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään riitä täysin unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maanteiden tavaraliikenteen tarpeisiin.

(4)Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.

(5)Toimenpiteiden väliaikaisen luonteen huomioon ottamiseksi ne olisi rajattava lyhyeen ajanjaksoon, jotta CEMT-järjestelmässä voidaan tehdä tarvittavat järjestelyt perusyhteyksien varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maanteiden tavaraliikenteen kattavan tulevan sopimuksen mahdollista neuvottelemista ja voimaantuloa.

(6)Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(7)Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä.

(8)Markkinoiden tarpeiden sitä edellyttäessä komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan palauttaa Euroopan unionin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myöntämien oikeuksien ja niiden oikeuksien vastaavuus, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, ja jotta unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille vahingolliseen epäterveeseen kilpailuun voidaan puuttua. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Olisi varmistettava, etteivät tällaiset delegoidut säädökset vaikuta kohtuuttomasti sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään väliaikaisista toimenpiteistä, joita sovelletaan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, väliseen maanteiden tavaraliikenteeseen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)’ajoneuvolla’ yksinomaan tavaroiden kuljetukseen käytettävää moottoriajoneuvoa, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tai ajoneuvojen yhdistelmää, josta ainakin moottoriajoneuvo on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ajoneuvo voi kuulua yritykselle tai olla yrityksen lykkäävin ehdoin ostama tai se voi olla yrityksen vuokraama niin, että sen on jälkimmäisessä tapauksessa täytettävä direktiivissä 2006/1/EY 7 säädetyt edellytykset;

2)’kahdenvälisellä kuljetuksella’

a)kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa, jonka lähtö- ja saapumispaikasta toinen sijaitsee unionin ja toinen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja joka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;

b)edellä a alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;

3)’unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa maanteiden tavaraliikennettä ja jolla on asetuksen (EY) N:o 1072/2009 4 artiklan mukainen voimassa oleva yhteisön liikennelupa;

4)’Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalla’ Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunutta yritystä, jolla on lupa kuljettaa tavaroita maanteitse ja jolla on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan liikennelupa;

5)’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä kuljetusta varten, kahdenvälinen kuljetus mukaan luettuna;

6)’kilpailulainsäädännöllä’ lainsäädäntöä, joka koskee seuraavaa toimintaa, kun se voi vaikuttaa maanteiden tavarakuljetuksiin:

a)toiminta, joka koostuu seuraavista:

i)maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien väliset sopimukset, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien järjestöjen päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)yhden tai useamman maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan harjoittama määräävän aseman väärinkäyttö;

iii)Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamat tai voimassa pitämät toimenpiteet sellaisten julkisten ja muiden yritysten osalta, joille Yhdistynyt kuningaskunta myöntää erityis- tai yksinoikeuksia ja jotka ovat i tai ii alakohdan vastaisia; ja

b)maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien keskittymät, jotka olennaisesti estävät tehokasta kilpailua erityisesti määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen seurauksena;

7)’tuella’ mitä tahansa sellaista taloudellista korvausta, jonka hallitus tai mikä tahansa muu julkinen elin myöntää maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalle millä tahansa tasolla ja josta koituu etua, mukaan lukien seuraavat:

a)varojen suora siirto, kuten avustukset, lainat tai pääomasijoitukset, mahdollinen varojen suora siirto, velkojen siirto, kuten lainatakaukset, pääomanlisäykset, omavastuullisuus, konkurssisuoja tai vakuutus;

b)menetetyt tai kantamatta jääneet tulot, jotka muuten olisi maksettava;

c)muiden tavaroiden tai palvelujen kuin yleisen infrastruktuurin tarjoaminen taikka tavaroiden tai palvelujen hankinta; tai

d)maksut rahoitusmekanismiin tai yksityisen elimen valtuuttaminen tai määrääminen suorittamaan yksi tai useampi a, b ja c alakohdassa mainituista tavanomaisesti hallitukselle tai muulle julkiselle elimelle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät tosiasiassa eroa hallitusten tavanomaisesti noudattamista käytännöistä.

Valtion tai muun julkisen elimen antaman taloudellisen tuen ei katsota antavan etua, jos yksityinen markkinatoimija, jonka toiminta perustuu yksinomaan kannattavuusnäkymiin, olisi ollessaan samassa tilanteessa kuin asianomainen julkinen elin suorittanut saman rahoitusosuuden;

8)’riippumattomalla kilpailuviranomaisella’ kilpailulainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta sekä tukien valvonnasta vastaavaa viranomaista, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)viranomainen on toiminnallisesti riippumaton ja sillä on asianmukaiset resurssit tehtäviensä suorittamiseen;

b)viranomaisella on tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään tarvittavat takeet siitä, että se on riippumaton poliittisesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta ja toimii puolueettomasti; ja

c)viranomaisen päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi;

9)’syrjinnällä’ kaikenlaista erottelua ilman objektiivisia perusteita siltä osin kuin kyse on maanteiden tavaraliikennepalvelujen käyttöön liittyvistä tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista, julkiset palvelut mukaan luettuina, tai näiden palvelujen tarjoamiseen liittyvästä kohtelusta julkisviranomaisessa;

10)’unionin alueella’ jäsenvaltioiden aluetta, johon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta niissä määrätyin edellytyksin.

3 artikla

Oikeus harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta

1.Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta.

2.Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaista kahdenvälistä kuljetusta ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lupaa:

a)osana yleispalvelua harjoitettava postinkuljetus;

b)vahingoittuneiden tai rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetus;

c)tavarankuljetus moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia;

d)lääkkeiden, lääkinnällisten välineiden ja laitteiden sekä muiden kiireiseen lääkinnälliseen apuun tarvittavien välineiden kuljetus, erityisesti luonnonmullistusten yhteydessä;

e)tavarankuljetus edellyttäen, että

i)kuljetettavat tavarat kuuluvat yritykselle tai yritys on myynyt, ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut, jalostanut tai korjannut ne;

ii)kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

iii)kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajina toimii yrityksen henkilöstö tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö;

iv)kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat yritykselle tai ovat yrityksen lykkäävin ehdoin ostamia tai sen vuokraamia, jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä 18 päivänä tammikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja

v)tällainen kuljetus on ainoastaan toissijainen yrityksen kokonaistoimintaan nähden.

3.Jäsenvaltiot eivät saa neuvotella tai tehdä kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Ne eivät saa muutoin myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä oikeuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevien monenvälisten sopimusten soveltamista.

4 artikla

Sosiaaliset ja tekniset säännöt

Tämän asetuksen mukaisessa kahdenvälisessä kuljetuksessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a)liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien kuljettajien osalta jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY  8 mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

b)tietyn tieliikenteeseen sovellettavan sosiaalilainsäädännön osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006  9 vaatimukset;

c)tieliikenteen ajopiirtureiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014  10 vaatimukset;

d)tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen suurimpien sallittujen mittojen ja painojen osalta jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 96/53/EY 11 mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

e)tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisen ja käytön osalta jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 92/6/ETY 12 mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

f)ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisen käytön osalta ajoneuvoissa jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 91/671/ETY 13 mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

g)työntekijöiden lähettämisen osalta jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY  14 mukaisesti vahvistamat vaatimukset.

5 artikla

Oikeuksien vastaavuus

1.Komissio seuraa Yhdistyneen kuningaskunnan unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalle myöntämiä oikeuksia ja niiden käyttöehtoja.

2.Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio voi vastaavuuden palauttamiseksi delegoiduilla säädöksillä

a)vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;

b)keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai

c)toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

6 artikla

Tasapuolinen kilpailu

1.Komissio seuraa edellytyksiä, joilla unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat kilpailevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maanteiden tavaraliikennepalvelujen tarjoamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien kanssa.

2.Jos komissio 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että edellä mainitut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio voi tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä

a)vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;

b)keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai

c)toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

3.Edellä 2 kohdan mukaisia delegoituja säädöksiä voidaan antaa seuraavien tilanteiden korjaamiseksi:

a)Yhdistynyt kuningaskunta myöntää tukia;

b)Yhdistynyt kuningaskunta ei ole ottanut käyttöön kilpailuoikeutta tai ei sovella sitä tehokkaasti;

c)Yhdistynyt kuningaskunta ei ole perustanut tai ei ylläpidä riippumatonta kilpailuviranomaista;

d)standardit, joita Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa työntekijöiden suojelussa, turvallisuudessa, turvatoimissa tai ympäristöasioissa taikka liikenneluvan myöntämisessä maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille tai ammattikuljettajien ammattipätevyyden, koulutuksen ja lääkärintarkastusten osalta, ovat löyhempiä kuin unionin lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset, tai jos asiaa koskevia unionin oikeuden säännöksiä ei ole, löyhempiä kuin kaikkien jäsenvaltioiden soveltamat vaatimukset tai, kaikissa tapauksissa, löyhempiä kuin asiaa koskevat kansainväliset standardit;

e)Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tiemaksu- ja verotussääntöjä, jotka poikkeavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/62/EY  15 vahvistetuista säännöistä; ja

f)unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin kohdistuu syrjintää.

4.Edellä 1 kohdan soveltamiseksi komissio voi pyytää lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisilta viranomaisilta tai Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajilta. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset tai Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat eivät toimita pyydettyjä tietoja komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa tai jos niiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia, komissio voi menetellä 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Neuvottelut ja yhteistyö

1.Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle ilman aiheetonta viivytystä 1 kohdan nojalla saadut tiedot tai muut tiedot, joilla on merkitystä tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan täytäntöönpanon kannalta.

8 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.Ennen kuin komissio hyväksyy 5 artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 2 kohdan mukaisen delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

2.Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä.

Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf .
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).
(3)    COM(2018) 880 final.
(4)    EUVL C , , s. .
(5)    EUVL C , […], s. .
(6)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).
(7)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82).
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).
(9)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).
(10)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).
(11)    Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 5).
(12)    Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 057, 2.3.1992, s. 27).
(13)    Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26).
(14)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).
(15)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42).
Top