EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

COM/2018/568 final

Bryssel 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevassa politiikassa otetaan huomioon, että Euroopan laajuisen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen on strategisesti tärkeää unionin yhteiskunnan ja talouden kannalta. EU:n lainsäädännössä on vahvistettu määräajat, joiden mukaan ydinverkon on tarkoitus valmistua vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 mennessä.

Ydinverkkokäytävät, sellaisina kuin ne on esitetty asetuksen (EU) N:o 1316/2013 1 liitteessä I, jäljempänä ’Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva asetus’, ovat väline, joka auttaa koordinoimaan ydinverkon täytäntöönpanoa. Käytävien osalta keskitytään liikennemuotojen integrointiin, yhteentoimivuuteen ja infrastruktuurin koordinoituun kehittämiseen, erityisesti rajat ylittävillä osuuksilla ja pullonkauloissa. Jäsenvaltioiden on osallistuttava ydinverkkokäytäviin asetuksen (EU) N:o 1315/2013 2  44 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Yhdistynyt kuningaskunta kuuluu Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävään. Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävään sisältyy Irlannin saarella Belfastin, Dublinin ja Corkin välisiä yhteyksiä ja Isossa-Britanniassa sen pohjoisosassa sijaitsevien Glasgow’n ja Edinburghin sekä eteläosassa sijaisevien Folkestonen ja Doverin välisiä yhteyksiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevia osuuksia ja solmukohtia sisältyy lisäksi Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävää koskevaan taulukkoon ”Ennalta yksilöidyt osuudet mukaan lukien hankkeet”.

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei ratifioidussa erosopimuksessa 3 määrätä eri päivämäärästä, unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30. päivästä maaliskuuta 2019, jäljempänä ’eropäivämäärä’ 4 . Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa eli unionin ulkopuolinen maa.

Jos erosopimuksessa ei vahvisteta siirtymäjärjestelyjä, Yhdistynyt kuningaskunta ei 30. maaliskuuta 2019 alkaen enää ole Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän jäsen. Sen viranomaiset ja sidosryhmät eivät enää osallistu käytävää koskeviin kokouksiin ja toimiin.

Kun otetaan huomioon Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan talouksien keskinäinen yhdentyminen ja Irlannin maantieteellinen sijainti unionin reunalla, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Irlantiin merkittävästi. Yhdistynyt kuningaskunta muodostaa keskeisen liikenneyhteyden Irlannin ja Manner-Euroopan välille. On siis tarpeen tarkistaa Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän reittien suuntaus, jotta voidaan estää se, että käytävä katkeaa kahdeksi erilliseksi osaksi niin, ettei Irlanti enää ole yhteydessä manner-EU:hun.

Manner-Euroopan kanssa käytävässä kaupassa Irlanti turvautuu pitkälti lähimerenkulun liikenteessä käytettäviin kontti- ja lauttapalveluihin. Lähimerenkulun liikenteen konttipalvelut ovat tärkeä väline kaupassa, jota käydään kolmansien maiden kanssa manner-Euroopassa sijaitsevien keskusten kautta, ja lauttapalveluja käytetään myös Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävässä kaupassa.

Keskeinen keino selviytyä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä haasteista on parantaa liikenneyhteyksiä Irlannin saaren sisällä ja vastata lisääntyviin kaupan vaatimuksiin Irlannin satamien kautta.

Yhdistääkseen satamansa maailmanlaajuisiin konttikuljetusten verkostoihin Irlanti turvautuu, toisin kuin monet käytävään kuuluvat alueet, suorien avomeriliikenteen konttipalvelujen sijaan syöttöliikennepalveluihin, joten pääsyn parantaminen keskeisiin satamiin sekä sisämaasta että mereltä (myös merten moottoriteiden kautta) on myös tärkeä vaihe pyrittäessä parempaan koheesioon käytävän sisällä.

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän suuntausta lisäämällä uusia meriyhteyksiä Irlannin keskeisten satamien eli Dublinin ja Corkin sekä Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän Belgiassa (Zeebrugge ja Antwerpen) ja Alankomaissa (Rotterdam) sijaitsevien satamien välille. Asetus tulisi voimaan päivästä, jona Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa eikä Yhdistynyt kuningaskunta sen vuoksi enää kuulu Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävään.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Ehdotus on täysin yhdenmukainen voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Tässä ehdotuksessa esitetyt muutokset Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän suuntaukseen olisi otettava huomioon myös käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa uudeksi Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevaksi asetukseksi 5 .

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ehdotus vastaa kaikilta osin neuvoston valtuutusta neuvotella Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen eroamisesta unionista.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 172 artikla.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotetulla säädöksellä on tarkoitus muuttaa voimassa olevan unionin säädöksen sisältöä, mikä voidaan saavuttaa vain unionin tason toimilla.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotuksen katsotaan olevan oikeasuhteinen, koska sillä tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön eikä ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi eli sen varmistamiseksi, että Irlanti on yhdistettynä manner-Eurooppaan Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen.

Toimintatavan valinta

Koska säädöksellä muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, ehdotettu muutos on ainoa soveltuva muoto.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Ei sovelleta.

Sidosryhmien kuuleminen

Haasteista, joita Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän liikennevirroille aiheutuu Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta, keskusteltiin ydinverkkokäytävää koskevassa kokouksessa jäsenvaltioiden ja kyseisen käytävän maista tulevien sidosryhmien kanssa TEN-T-päivillä 25. huhtikuuta 2018.

Sidosryhmille annettiin myös tilaisuus antaa aloitetta koskevaa palautetta Euroopan komission paremman sääntelyn portaalissa (”Ota kantaa”).

Palautejakson aikana, joka alkoi 28. kesäkuuta 2018 ja päättyi 12. heinäkuuta 2018, huomautuksia saatiin useilta sidosryhmiltä, muun muassa yrityksiltä, elinkeinoelämän järjestöiltä ja viranomaisilta. Aikomukseen tarkistaa Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän suuntaus suhtauduttiin kaikin puolin myönteisesti. Huomautukset koskivat pääasiassa niiden manner-Euroopan satamien valintaa, joihin Irlanti olisi yhdistettävä. Palaute on otettu huomioon ehdotusta laadittaessa.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ei sovelleta.

Vaikutustenarviointi

Paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti vaikutustenarviointia ei toimenpiteen luonteen vuoksi aiota tehdä. Käytettävissä ei ole muita, olennaisesti erilaisia toimintapoliittisia vaihtoehtoja. Suunniteltu toimenpide on ainoa toteuttamiskelpoinen toimintavaihtoehto sen varmistamiseksi, että Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän kaikki osat ovat keskeytymättömässä yhteydessä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista.

Toimenpiteellä vastataan tarpeeseen säilyttää edelleen liikennekäytävän eheys ja luoda aidosti tehokkaat ja kestävät liikenneyhteydet Irlannin ja Manner-Euroopan välille. Toimenpiteellä painotetaan meriyhteyksien tärkeyttä pyrkimyksissä vastata haasteisiin, jotka aiheutuvat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta, jolla olisi kielteinen vaikutus myös kaikkiin muihin Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävässä mukana oleviin maihin suunnittelun ja infrastruktuuri-investointien osalta.

Perusoikeudet

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia perusoikeuksien suojeluun.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ei sovelleta.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ei sovelleta.

2018/0299 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 6 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 7 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei erosopimuksessa määrätä eri päivämäärästä tai jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovi eri päivämäärästä, unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30 päivästä maaliskuuta 2019. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.

(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1316/2013 8 perustettiin Verkkojen Eurooppa -väline, joka on unionin rahoitusväline. Verkkojen Eurooppa välineen tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan laajuisia verkkoja koskevan politiikan mukaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen liikenne-, televiestintä- ja energia-aloilla.

(3)Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteessä I olevassa I osassa esitetään luettelo yhdeksästä ydinverkkokäytävästä. Nämä käytävät ovat väline, jolla helpotetaan ydinverkon koordinoitua toteuttamista. Niiden olisi edistettävä ydinverkon koheesiota alueellista yhteistyötä parantamalla, palveltava laajempia liikennepoliittisia tavoitteita ja helpotettava yhteentoimivuutta, liikennemuotojen integrointia ja multimodaalikuljetuksia.

(4)Yhdistynyt kuningaskunta kuuluu Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävään, johon sisältyy Irlannin saarella Belfastin, Dublinin ja Corkin välisiä yhteyksiä ja Isossa-Britanniassa sen pohjoisosassa sijaitsevien Glasgow’n ja Edinburghin sekä eteläosassa sijaisevien Folkestonen ja Doverin välisiä yhteyksiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat osuudet ja solmukohdat sisältyvät asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteessä I olevassa I osassa esitettyjä ydinverkon käytäviä koskevaan taulukkoon ”Ennalta yksilöidyt osuudet mukaan lukien hankkeet”.

(5)Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa sen, että Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän suuntauksen Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat osat sekä taulukkoon ”Ennalta yksilöidyt osuudet mukaan lukien hankkeet” sisältyvät Yhdistyneen kuningaskunnan osuudet ja solmukohdat menettävät merkityksensä eikä niillä enää ole oikeusvaikutuksia sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

(6)Jotta voitaisiin välttää Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän katkeaminen kahteen erilliseen ja toisistaan irralliseen osaan sekä varmistaa Irlannin yhteydet manner-Eurooppaan, Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän olisi sisällettävä Irlannin keskeisten satamien sekä Belgian ja Alankomaiden keskeisten satamien välisiä meriyhteyksiä.

(7)Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden välisen yhteyden varmistaminen Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävässä on ratkaisevan tärkeää parhaillaan tehtävien ja tulevien infrastruktuuri-investointien kannalta sekä oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden tuomiseksi infrastruktuurin suunnittelulle.

(8)Tätä asetusta olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta.
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta.
(3)    Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
(4)    Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla Eurooppa-neuvosto voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
(5)    Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä
ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta (COM/2018/438 final).
(6)    EUVL C , , s. .
(7)    EUVL C , , s. .
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).
Top

Bryssel1.8.2018

COM(2018) 568 final

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista


LIITE

Lisätään liitteessä I olevan I osan 2 kohdan (”Ydinverkon käytävät”) otsikkokohdassa ”Pohjanmeri – Välimeri” rivin ”Belfast – Dublin – Cork” jälkeen rivi seuraavasti:

 ”Dublin/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

Top