EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0288

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

COM/2018/288 final - 2018/0149 (NLE)

Bryssel 16.5.2018

COM(2018) 288 final

2018/0149(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus 1 (Interbus-sopimus) tuli voimaan 1. tammikuuta 2003. Sopimusta on tämän jälkeen päivitetty sopimuksella perustetun sekakomitean päätöksellä N:o 1/2011 2 teknisen ja oikeudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tällä hetkellä Interbus-sopimus kattaa linja-autoilla harjoitettavan satunnaisen kansainvälisen matkustajaliikenteen. Neuvosto valtuutti 5. joulukuuta 2014 komission aloittamaan Euroopan unionin (Interbus-sopimuksen sopimuspuoli) puolesta neuvottelut sopimuksen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan (luvanvaraista) säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä erityismatkustajaliikennettä. Tämän neuvoston päätöksen liitteenä oleva tekstiluonnos on neuvoston neuvottelujen aloittamiseksi antaman luvan mukainen.

Sopimuspuolten kanssa pidettiin kolme neuvotteluistuntoa yhteistyössä neuvoston nimeämän erityiskomitean kanssa. Jäsenvaltioita pyydettiin osallistumaan asiantuntijoina jokaiseen istuntoon.

Vuoden 2017 marraskuun 10. päivänä pidetyssä kokouksessa läsnä olleet sopimuspuolet katsoivat sopimukseen joitakin muutoksia tehtyään, että teksti oli vakaa ja lopullinen. Itä- ja Kaakkois-Euroopan sopimuspuolista kolme oli läsnä (Montenegro, Moldovan tasavalta ja Ukraina). Lisäksi yksi sopimuspuoli (Albania) oli aiemmin ilmaissut kirjallisesti myönteisen kantansa tekstiin. Allekirjoittamisajanjaksosta päästiin sopimukseen.

Matkustajaliikenteen alalla linja-autoilla harjoitettava säännöllinen kansainvälinen liikenne ja säännöllinen kansainvälinen erityisliikenne ovat tärkeitä aloja, jotka tarjoavat Euroopan kansalaisille mahdollisuuksia liikkuvuuteen kohtuullisin hinnoin. Kyseisen toiminnan laajentamisesta EU:n ulkopuolelle olisi hyötyä myös niin EU:n kansalaisille kuin muunmaalaisille matkailijoille sekä matkailualalle ja Euroopan alueille. Tällaista kehitystä voivat rajoittaa erot jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa, mikä hankaloittaa kansainvälisen säännöllisen matkustajaliikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, reittien toimintaa ja lupamenettelyjä. Nämä vaikeudet koskevat erityisesti pitkiä säännöllisen kansainvälisen liikenteen reittejä, jotka kulkevat useiden maiden kautta.

Säännölliselle liikenteelle ja säännölliselle erityisliikenteelle olisi pöytäkirjan luonnoksessa vahvistetun mukaisesti myönnettävä markkinoille pääsy yhdenmukaisen lupamenettelyn avulla edellyttäen, että maantieliikenteen alan EU:n säännöstö, mukaan luettuina tieturvallisuus, tekniset määräykset, kuljettajien tutkinnot, sosiaaliset säännöt, matkustajien oikeudet, ympäristö ja ammattiin pääsy, on pantu täytäntöön.

Interbus-sopimus pysyy edelleen voimassa muuttumattomana linja-autoilla harjoitettavan satunnaisen kansainvälisen matkustajaliikenteen osalta.

Pöytäkirja kattaa ainoastaan määräykset, joita tarvitaan Interbus-sopimuksen laajentamiseksi (luvanvaraiseen) linja-autoilla harjoitettavaan säännölliseen kansainväliseen matkustajaliikenteeseen ja säännölliseen kansainväliseen erityismatkustajaliikenteeseen. Sillä ei muuteta yhteisiä sääntöjä eikä siinä toisteta niitä vaan siinä viitataan Interbus-sopimuksen asiaa koskeviin määräyksiin. Tämä seikka yhdistettynä siihen, että sopimuspuolet voivat allekirjoittaa ja ratifioida pöytäkirjan tai liittyä siihen vasta allekirjoitettuaan ja ratifioituaan Interbus-sopimuksen tai liityttyään siihen, takaa, että allekirjoittaessaan ja ratifioidessaan pöytäkirjan tai liittyessään siihen sopimuspuolet hyväksyvät Interbus-säännöt ja ottavat ne käyttöön.

Euroopan unionin lisäksi Albanian tasavalta, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Moldovan tasavalta, Montenegro, Turkin tasavalta ja Ukraina ovat Interbus-sopimuksen sopimuspuolia ja voivat näin ollen allekirjoittaa ja ratifioida pöytäkirjan tai liittyä siihen.

Voimassa olevista maantieliikenteen sopimuksista – esimerkiksi kohdealueille sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien välisten kumppanuuksien avulla – saadut kokemukset on otettu huomioon.

Sopimuspuoli tai Euroopan unionin jäsenvaltio voi tietyin ehdoin päättää ilman syrjintää, että maanteiden säännöllisen matkustajaliikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, jonka lähtö- tai määräpaikka on sen alueella, edellytyksenä on aina kyseisen säännöllisen liikenteen tai erityisliikenteen lähtö- tai määräpaikan liikenteenharjoittajien välinen kumppanuusjärjestely.

Sellaisiin sopimuspuoliin tai unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneet liikenteenharjoittajat, jotka sijaitsevat reitin varrella ja joissa matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, voivat halutessaan osallistua näihin kumppanuuksiin.

Pöytäkirjaluonnoksessa tuodaan esille Euroopan unionin lainsäädäntö (asetus (EY) N:o 1071/2009 3 ) ja erityisesti siinä määrätyt seuraamukset ja vakavimmat rikkomukset sekä maanteiden henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevien neljän edellytyksen (tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka, hyvä maine, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys) täyttyminen.

Pöytäkirjaluonnoksella perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on helpottaa pöytäkirjan hallinnointia. Interbus-sopimuksella perustettua sekakomiteaa koskevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin pöytäkirjassa tarkoitettuun sekakomiteaan. Pöytäkirjassa tarkoitettu sekakomitea käsittelisi erityisesti vähäisiä teknisiä ja lainsäädännöllisiä päivityksiä, jotka koskevat nimenomaan pöytäkirjaa. Se vahvistaa myös oman työjärjestyksensä. Lisäksi pöytäkirjaluonnoksessa linjattuihin sekakomitean tehtäviin kuuluu tietojen vastaanotto ja jakelu ja pöytäkirjan toimivuuden arviointi viiden vuoden välein. Lisäksi sekakomitea on vastuussa toimenpiteistä, joihin ryhdytään Euroopan unionin ulkopuolisen sopimuspuolen liittyessä Euroopan unioniin.

Pöytäkirjaluonnoksen mukaan kansainvälistä säännöllistä liikennettä ja kansainvälistä säännöllistä erityisliikennettä koskevan luvan voimassaoloaika voi olla enintään viisi vuotta.

Itse pöytäkirjaluonnos olisi voimassa viisi vuotta sen voimaantulopäivästä alkaen. Pöytäkirjan voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viideksi vuodeksi kerrallaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivät ilmaise haluavansa olla jatkamatta pöytäkirjan osapuolena.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Ehdotettu pöytäkirja on unionin yhteisen liikennepolitiikan mukainen. Siinä hyödynnetään asetuksen (EY) N:o 1073/2009 4 asiaa koskevia osia mukautettuina kansainvälistä sopimusta varten.

Pöytäkirjaluonnoksella yhdenmukaistetaan linja-autoilla harjoitettavan kansainvälisen säännöllisen liikenteen ja erityisliikenteen kehystä.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ehdotettu pöytäkirja on yhdenmukainen EU:n naapuruuspolitiikan ja ulkosuhteiden kanssa.

Pöytäkirjaluonnos on myös yhdenmukainen voimassa olevien sopimusten, kuten tulliliittoa koskevien sopimusten, liittymistä edeltävien sopimusten ja assosiaatiosopimusten, kanssa, ja sillä pyritään luomaan sääntely-ympäristö, jonka puitteissa EU:lla ja muilla Interbus-sopimuksen sopimuspuolilla on pääsy toistensa säännöllisen kansainvälisen matkustajaliikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, markkinoille yhtenäisten sääntöjen mukaisesti.

Veromääräykset

Pöytäkirjaluonnoksessa ehdotettu tulli- ja veromääräysten lähentäminen on niiden tavoitteet ja sisällön huomioon ottaen kuitenkin toisarvoista ja luonteeltaan välillistä verrattuna pöytäkirjassa ehdotettuihin liikennepolitiikan tavoitteisiin.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) ja aineellinen oikeusperusta SEUT-sopimuksen 91 artikla yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa.

Toissijaisuusperiaate

Unionin liittymisen pöytäkirjaan, jolla laajennetaan sellaisen voimassa olevan kansainvälisen sopimuksen soveltamisalaa, jonka sopimuspuoli unioni on, voi hyväksyä vain unioni itse. Sillä on näin ollen asiassa yksinomainen toimivalta.

Pöytäkirja korvaa maantieliikenteen säännöllistä matkustajaliikennettä, erityisliikenne mukaan luettuna, koskevat vastaavat määräykset sopimuspuolten välisissä sekä unionin jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten sopimuspuolten välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Pöytäkirjassa sallitaan kuitenkin, että kahdenvälisten sopimusten mukaisten voimassa olevien lupien käyttöä jatketaan viiden vuoden ajan ennen niiden korvaamista pöytäkirjan määräyksillä.

Suhteellisuusperiaate

Pöytäkirjaluonnoksen määräykset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja niitä sovelletaan vastavuoroisesti kaikkiin sopimuspuoliin (EU mukaan lukien). Määräyksillä pyritään vähentämään mahdollista vilpillistä kilpailua ja poistamaan käytöstä vanhentuneet ajoneuvot ja estämään sääntöjä rikkovien liikenteenharjoittajien toiminta.

Pöytäkirjaluonnoksessa tarkoitettu lainsäädäntö on jo hyväksytty Euroopan unionissa.

Toimintatavan valinta

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdassa määrätään, että tällaisessa tapauksessa sovellettava väline on neuvoston päätös.

3.ASIANTUNTIJATIEDON KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ SEKÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / YKSINKERTAISTAMINEN

Asiantuntijatiedon kerääminen ja käyttö sekä vaikutusten arviointi

Komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia eikä käyttänyt ulkoisia asiantuntijoita. Linja-autoilla harjoitettavan säännöllisen kansainvälisen matkustajaliikenteen ja säännöllisen kansainvälisen erityismatkustajaliikenteen sisällyttäminen Interbus-sopimuksen soveltamisalaan laajentaisi Euroopan unionin säännöstön täytäntöönpanon maantieteellistä soveltamisalaa maanteiden matkustajaliikenteen alalla.

Taloudellisilla ja sosiaalisilla vaikutuksilla olisi myönteinen vaikutus matkustajaliikenteen toimialaan ja matkailuun. Liikennemäärien kasvusta aiheutuvat ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti kohtuulliset.

Kuten tähänkin asti, liikenteenharjoittajien joukossa on sekä pk-yrityksiä, joilla ei ole paljoa linja-autokalustoa, että suuria yrityksiä, joilla on suurempi linja-autokanta.

Neuvoston nimittämää erityiskomiteaa on pidetty ajan tasalla neuvottelujen edistymisestä, ja jäsenvaltioiden asiantuntijat osallistuivat neuvotteluihin EU:n ulkopuolisten sopimuspuolten kanssa.

Yksinkertaistaminen

Menettelyjen yksinkertaistaminen lupien saamiseksi säännöllisen kansainvälisen matkustajaliikenteen ja säännöllisen kansainvälisen erityismatkustajaliikenteen harjoittamiseen linja-autoilla yksinkertaistaisi kyseisen liikenteen harjoittamista.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ei ole.

5.LISÄTIEDOT

Arviointi ja raportointijärjestelyt

Pöytäkirjaluonnoksen 16 artiklan mukaisesti pöytäkirjan 18 artiklassa perustetun sekakomitean on arvioitava pöytäkirjan toimintaa viiden vuoden välein.

Jatkomenettely

Komissio katsoo, että on tarpeen aloittaa menettely pöytäkirjan allekirjoittamista ja päätökseen saattamista varten. Komissio on sen vuoksi laatinut neuvostolle tämän ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koskee linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamista.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotetun neuvoston päätöksen erityissäännökset:

·Neuvoston päätösehdotuksen 1 artiklassa säädetään Interbus-sopimukseen liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta.

·2 artiklassa neuvoston pääsihteeristö valtuutetaan laatimaan valtakirja, jossa sopimuksen neuvottelijan nimeämä henkilö (nimeämät henkilöt) valtuutetaan allekirjoittamaan pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen.

·3 artiklassa säädetään neuvoston päätöksen voimaantulosta.

Ehdotetun neuvoston päätöksen liitteessä olevat erityissäännökset:

·1 artiklassa määritellään pöytäkirjan soveltamisalaksi sellaisen säännöllinen kansainvälinen matkustajaliikenne, erityisliikenne mukaan luettuna, jonka lähtö- tai määräpaikka on siinä sopimuspuolessa, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut ja johon ajoneuvot on rekisteröity tai jonka kautta liikenne kulkee niin, että matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä, tai jonka kautta liikenne kulkee ilman, että matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Kabotaasiliikennettä ei sallita missään muodossa.

·2 artikla sisältää syrjinnän vastaisen lausekkeen.

·3 artikla sisältää määritelmät.

·4 artiklassa viitataan Interbus-sopimuksen liitteeseen 1 maanteiden matkustajaliikenteen harjoittajiin sovellettavien määräysten osalta.

·5 artiklassa viitataan Interbus-sopimuksen liitteeseen 2 ajoneuvoihin sovellettavien teknisten vaatimusten osalta.

·6 artikla sisältää luvanvaraista säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja luvanvaraista säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevat määräykset. Siinä muun muassa säädetään sopimuspuolten tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden mahdollisuudesta päättää, että sopimuspuolten välisen säännöllisen liikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, edellytyksenä on kyseisen liikenteen lähtö- ja määräpaikan liikenteenharjoittajien väliset kumppanuusjärjestelyt. Sellaisen reitin varrella sijaitsevien sopimuspuolten tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneet liikenteenharjoittajat, jolla matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, voivat halutessaan osallistua näihin kumppanuuksiin.

·7 artiklassa todetaan, että pöytäkirjaan sovelletaan Interbus-sopimuksen V jaksossa vahvistettuja sosiaalisia määräyksiä ja VI jaksossa vahvistettuja tulli- ja veromääräyksiä.

·8 artiklassa säädetään lupaviranomaisesta, joka myöntää luvat, lupien vastaanottajista, lupien voimassaoloajoista, luvissa ilmoitettavista seikoista sekä lisäajoneuvojen käytöstä väliaikaisissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa.

·9 artiklassa määritellään menettely lupahakemuksen jättämiselle.

·10 artiklassa säädetään lupamenettelystä, mukaan lukien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisistä yhteyksistä, luvan myöntämisestä ja hakemuksen hylkäämisperusteista.

·11 artiklassa säädetään luvan uusimista tai muuttamista koskevista säännöistä.

·12 artiklassa säädetään luvan raukeamista koskevista säännöistä.

·13 artiklassa säädetään liikenteenharjoittajien velvollisuuksista.

·14 artiklassa todetaan, että sopimuspuolten olisi varmistettava, että liikenteenharjoittajat noudattavat asiaankuuluvia määräyksiä.

·15 artiklassa (yhdessä 8 artiklan 9 kohdan kanssa) luetellaan asiakirjat, jotka on kuljetettava ajoneuvossa.

·16 artiklassa säädetään pöytäkirjan voimassaoloajasta (viisi vuotta) ja sen jatkamisesta ilman eri toimenpiteitä aina viideksi vuodeksi kerrallaan sekä pöytäkirjan toimivuuden arvioinnista säännöllisin väliajoin.

·17 artiklassa viitataan maanteiden säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä, erityisliikenne mukaan luettuna, koskeviin voimassa oleviin kahdenvälisiin sopimuksiin sovellettavaan viiden vuoden siirtymäaikaan, pöytäkirjan ratifiointiin tai hyväksymiseen, pöytäkirjan tallettajaan, pöytäkirjan voimaantuloon ja irtisanomiseen sekä pöytäkirjan kieliin.

·18 artiklalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on hallinnoida pöytäkirjaa.

·19 artiklassa säädetään menettelystä, jota on noudatettava unionin ulkopuolisen sopimuspuolen liittyessä Euroopan unioniin.

·20 artiklassa todetaan, että pöytäkirja avataan allekirjoitettavaksi ja että allekirjoittaja voi ratifioida pöytäkirjan tai liittyä siihen vasta sen jälkeen, kun se on allekirjoittanut ja ratifioinut Interbus-sopimuksen tai liittynyt siihen.

·21 artiklassa säädetään, että mikä tahansa Interbus-sopimuksen sopimuspuolista voi liittyä myös tähän pöytäkirjaan sen tultua voimaan.

·22 artiklassa vahvistetaan, että pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa sitä.

·Pöytäkirjan liitteissä 1 ja 2 viitataan Interbus-sopimuksen liitteisiin 1 ja 2. Liitteessä 1 tuodaan esille ja kerrataan Euroopan unionin lainsäädäntö, joka koskee matkustajien oikeuksia, valvontaa, vakavimmista rikkomuksista asetettavia seuraamuksia sekä ammattiin pääsyn edellytyksiä.

·Liitteessä 3 esitetään säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevan kuljetuslupahakemuksen malli.

·Liitteessä 4 esitetään säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevan kuljetusluvan malli.

2018/0149 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen 5 ,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus, jäljempänä ’Interbus-sopimus’, tehtiin unionin puolesta 3 päivänä lokakuuta 2002 neuvoston päätöksen 2002/917/EY 6 mukaisesti, ja se tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 7 .

(2)Neuvosto valtuutti 5 päivänä joulukuuta 2014 komission aloittamaan neuvottelut Interbus-sopimukseen liitettävästä linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä, erityisliikenne mukaan luettuna, koskevasta pöytäkirjasta Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Moldovan tasavallan, Montenegron, Turkin tasavallan ja Ukrainan kanssa.

(3)Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen Interbus-sopimuksen sopimuspuolten välisessä kokouksessa 10 päivänä marraskuuta 2017.

(4)Pöytäkirjan tarkoituksena on helpottaa säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen harjoittamista Interbus-sopimuksen sopimuspuolten välillä ja parantaa näin ollen matkustajaliikenteen yhteyksiä sopimuspuolten välillä.

(5)Erityisesti sekakomitean toimintaa koskevien yleisten sääntöjen osalta ja sääntöjen soveltamisen helpottamiseksi pöytäkirjaluonnoksessa seurataan pitkälti Interbus-sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä.

(6)Jotta pöytäkirjan hyödyt eivät viivästyisi kohtuuttomasti ja vastaavasti sen mukaan, mitä Interbus-sopimuksessa määrätään, siinä määrätään, että pöytäkirja tulee voimaan sen hyväksyneiden tai ratifioineiden sopimuspuolten osalta, kun neljä sopimuspuolta, unionin mukaan lukien, hyväksyy tai ratifioi sen.

(7)Sen vuoksi Interbus-sopimukseen liitettävä linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskeva pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Allekirjoitettava pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston pääsihteeristö laatii valtakirjan, jossa sopimuksen neuvottelijan nimeämä henkilö (nimeämät henkilöt) valtuutetaan allekirjoittamaan pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 11.
(2)    Linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehdyn sopimuksen (Interbus-sopimus) nojalla perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2011, annettu 11 päivänä marraskuuta 2011, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä sekä maanteiden matkustajaliikenteen harjoittajiin sovellettavia ehtoja koskevan sopimuksen liitteen 1, linja-autoihin sovellettavia teknisiä standardeja koskevan sopimuksen liitteen 2 ja sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettujen sosiaalisten määräysten mukauttamisesta (2012/25/EU) (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 38).
(3)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).
(4)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).
(5)    COM(2018)288.
(6)    Neuvoston päätös 2002/917/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) tekemisestä (EUVL L 321, 26.11.2002, s. 11).
(7)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 44.
Top

Bryssel16.5.2018

COM(2018) 288 final

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta


PÖYTÄKIRJA

linja-autoilla harjoitettavasta säännöllisestä kansainvälisestä matkustajaliikenteestä ja säännöllisestä kansainvälisestä erityismatkustajaliikenteestä liitettäväksi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus)

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

ottavat huomioon pyrkimyksen kehittää ja edistää kansainvälistä matkustajaliikennettä Euroopassa sekä helpottaa sen organisointia ja toimintaa,

ottavat huomioon matkailun kasvavan merkityksen ja pyrkimyksen edistää kulttuurien välistä vaihtoa tämän pöytäkirjan sopimuspuolten kesken,

ottavat huomioon linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen 1 , jäljempänä ’Interbus-sopimus’, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 2 ,

ottavat huomioon pyrkimyksen laajentaa Interbus-sopimukseen sisältyvien liikennepalvelujen soveltamisala kattamaan myös säännöllinen liikenne ja säännöllinen erityisliikenne tietyin edellytyksin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Interbus-sopimuksen soveltamisalaa olisi laajennettava lisäämällä siihen määräyksiä, joilla vahvistetaan luvanvaraista säännöllistä liikennettä, erityisliikenne mukaan luettuna, koskevat menettelyt.

(2)Interbus-sopimuksen sopimuspuolten olisi voitava liittyä tähän pöytäkirjaan, joka sisältää kyseiset määräykset.

(3)Kumppanuusjärjestelyjä lukuun ottamatta luvanvaraisen säännöllisen liikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, vapauttamista olisi toistaiseksi sovellettava vain sellaiseen liikenteeseen, jonka lähtö- tai määräpaikka on sen sopimuspuolen alueella, johon maantieliikenteen harjoittaja on sijoittautunut ja johon tämän ajoneuvot on rekisteröity.

(4)Vaikka liikenteenharjoittajilta olisi evättävä mahdollisuus harjoittaa säännöllistä liikennettä tai säännöllistä erityisliikennettä, jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat samassa sopimuspuolessa, kun kyseinen sopimuspuoli on muu kuin se, johon ne ovat itse sijoittautuneet, kyseisten liikenteenharjoittajien olisi kuitenkin osana liikenteen harjoittamista sallittava ottaa kyytiin tai jättää kyydistä matkustajia ennalta vahvistetuissa pysähdyspaikoissa, kunhan ne eivät kuljeta matkustajia kahden samassa sopimuspuolessa sijaitsevan pysähdyspaikan välillä, kun kyseinen sopimuspuoli on muu kuin se, johon ne ovat itse sijoittautuneet.

(5)Liikenteenharjoittajan kansallisuuteen tai sijoittautumispaikkaan, linja-autojen lähtö- tai määräpaikkaan taikka harjoitettuun liikenteeseen perustuvan syrjimättömyyden periaatteen olisi oltava yksi kansainvälisen maanteiden matkustajaliikenteen perusperiaatteista.

(6)Menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset mallit kansainvälisen säännöllisen liikenteen ja kansainvälisen säännöllisen erityisliikenteen luville ja lupahakemuksille. Lisäksi vaatimustenmukaisuudesta todistavat asiakirjat, joita säilytetään ajoneuvossa ja jotka esitetään pyynnöstä mille tahansa valtuutetulle tarkastusviranomaiselle tämän pöytäkirjan mukaisesti, olisi täsmennettävä erilaisten tulkintojen poissulkemiseksi.

(7)Liikenteen harjoittamisen reitin lähtö- ja määräpaikan välillä olisi oltava mahdollista lähtö- tai määräpaikkana olevaan sopimuspuoleen sijoittautuneelle hakijana olevalle liikenteenharjoittajalle tai lähtö- tai määräpaikkana olevaan sopimuspuoleen sijoittautuneelle hakijana olevalle liikenteenharjoittajalle, joka on muiden liikenteenharjoittajien tähän tarkoitukseen valtuuttama tai kumppanuuden tai ryhmän tapauksessa valtuuttama, kun siihen on kansainvälistä maanteiden säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä erityismatkustajaliikennettä koskeva lupa, jonka ovat hyväksyneet kaikki lähtö- ja määräpaikkana olevien ja reitin varrella sijaitsevien asianomaisten sopimuspuolten tai unionin jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset lupamenettelyä noudattaen ja jonka on myöntänyt lähtö- tai määräpaikan lupaviranomainen. Kyseisen luvan olisi oltava ainoa lupa, jota tarvitaan palvelun suorittamiseen. Sopimuspuolten tai unionin jäsenvaltioiden alueen kautta kulkemiseen tai niiden rajojen ylittämiseen osana kyseisen liikenteen harjoittamista ei tulisi tarvita muita erillisiä lupia riippumatta siitä, otetaanko matkustajia kyytiin tai jätetäänkö heitä kyydistä reitin varrella sijaitsevien sopimuspuolten tai unionin jäsenvaltioiden alueella.

(8)Sopimuspuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion olisi tietyin edellytyksin sallittava päättää, että kansainvälisen säännöllisen liikenteen, erityisliikenne mukaan luettuna, jonka lähtö- tai määräpaikka sijaitsee sen alueella, edellytyksenä olisi oltava kyseisten palvelujen lähtö- ja määräpaikan liikenteenharjoittajien väliset kumppanuusjärjestelyt. Liikenteenharjoittajat, jotka ovat sijoittautuneet sellaisiin sopimuspuoliin tai unionin jäsenvaltioihin, joiden kautta reitti kulkee ja joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, voivat osallistua kyseisiin kumppanuuksiin.

(9)On aiheellista perustaa sekakomitea, jonka tehtävänä on hallinnoida tätä pöytäkirjaa sen asianmukaisen ja yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja liitteiden mukauttamiseksi tekniseen ja oikeudelliseen kehitykseen.

(10)On tarpeen, että sopimuspuolet soveltavat kansainvälisessä maantieliikenteessä käytettävien linja-autojen miehistöjen työhön yhtenäisiä sosiaalisia toimenpiteitä, joita hallinnoidaan Interbus-sopimuksessa vahvistetuilla säännöillä; tässä pöytäkirjassa olisi viitattava kyseisiin sääntöihin.

(11)Säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen harjoittamiseen sovellettavia edellytyksiä olisi hallinnoitava Interbus-sopimuksessa vahvistetuilla säännöillä, joihin tässä pöytäkirjassa olisi viitattava, noudattaen tämän pöytäkirjan liitteessä 1 vahvistettuja erityissääntöjä.

(12)Sopimuspuolten välisen kansainvälisen liikenteen harjoittamisessa käytettävien linja-autojen teknisten vaatimusten yhdenmukaistamista olisi hallinnoitava Interbus-sopimuksessa vahvistetuilla säännöillä, joihin tässä pöytäkirjassa olisi viitattava, tämän pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti.

OVAT PÄÄTTÄNEET luoda yhtenäiset säännöt linja-autoilla harjoitettavaa kansainvälistä säännöllistä matkustajaliikennettä ja kansainvälistä säännöllistä erityismatkustajaliikennettä varten, ja

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I JAKSO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1.    Tätä pöytäkirjaa sovelletaan seuraaviin:

a) maanteillä matkustajien kuljettamiseen tarkoitettu linja-autoilla harjoitettava säännöllinen kansainvälinen liikenne ja säännöllinen kansainvälinen erityisliikenne, matkustajien kansallisuudesta riippumatta, jota harjoitetaan

kahden sopimuspuolen alueen välillä ja tarvittaessa jonkin muun sopimuspuolen tai muun kuin sopimuspuolena olevan valtion alueen kautta,

sellaisten liikenteenharjoittajien vuokraa tai palkkiota vastaan suorittamana, jotka ovat sijoittautuneet reitin lähtö- ja/tai määräpaikkana olevaan sopimuspuoleen tai, kumppanuuden kyseessä ollessa, sellaisiin sopimuspuoliin tai unionin jäsenvaltioihin, joiden kautta reitti kulkee ja joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä, jos ne näin päättävät, noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä, ja joilla on lupa harjoittaa linja-autoilla säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä,

käyttämällä siinä sopimuspuolessa rekisteröityjä linja-autoja, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut,

b) edellä mainitussa liikenteessä käytettävien linja-autojen tyhjänä kuljettaminen.

2.    Yhdenkään tämän pöytäkirjan määräyksistä ei voida katsoa sallivan sellaisen säännöllisen liikenteen tai säännöllisen erityisliikenteen harjoittamista, jonka alku- ja määräpaikka sijaitsevat saman sopimuspuolen alueella ja jonka liikenteenharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen sopimuspuoleen (kabotaasi).

3.    Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti ja jollei 2 kohdasta muuta johdu, kun kuljetus on osa liikenteenharjoittajan sijoittautumisvaltion alueelta lähtevää tai alueelle suuntautuvaa reittiä, matkustajia voidaan ottaa kyytiin tai jättää kyydistä minkä tahansa reitin varrella sijaitsevan sellaisen sopimuspuolen alueella, joka sallii pysähdykset alueellaan.

4.    Tätä pöytäkirjaa ei sovelleta

matkustajien kuljettamiseen suunniteltujen linja-autojen käyttöön tavaroiden kuljettamiseksi kaupallisissa tarkoituksissa,

omaan lukuun harjoitettavaan liikenteeseen.

2 artikla

Syrjimättömyys

Sopimuspuolten on varmistettava, että tähän pöytäkirjaan sovelletaan liikenteenharjoittajan kansallisuuteen tai sijoittautumispaikkaan, linja-autojen lähtö- tai määräpaikkaan taikka harjoitettuun liikenteeseen perustuvan syrjimättömyyden periaatetta.

3 artikla

Määritelmät

1.    Tässä pöytäkirjassa sovelletaan Interbus-sopimuksen 3 artiklan määritelmiä.

2.    Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista tässä pöytäkirjassa sovelletaan seuraavia lisämääritelmiä:

a)’Interbus-sopimuksella’ tarkoitetaan linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaa sopimusta 3 , sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 4 ,

b)’kumppanuudella’ tarkoitetaan mitä tahansa sopimusta tai minkä tahansa tyyppistä muuta sopimusjärjestelyä, jonka mukaan sen osapuolet, joita kutsutaan kumppaneiksi, sitoutuvat tekemään yhteistyötä suoritettavien palvelujen osalta,

c)’osakkuusyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, johon yhdellä tai useammalla yrityksellä (emoyritys tai -yritykset) on omistusyhteys ja jonka liiketoiminnan ja talouden suhteen kyseinen toinen yritys käyttää tai kyseiset toiset yritykset käyttävät huomattavaa vaikutusvaltaa,

d)’ryhmällä’ mitä tahansa seuraavista:

yksi tai useampi osakkuusyritys ja sen (niiden) emoyritys (emoyritykset),

yksi tai useampi osakkuusyritys, joilla on sama(t) emoyritys (emoyritykset).

II JAKSO

MAANTEIDEN MATKUSTAJALIIKENTEEN HARJOITTAJIIN SOVELLETTAVAT EHDOT

4 artikla

Sopimuspuolten on sovellettava liitteessä 1 tarkoitettuja määräyksiä.

III JAKSO

AJONEUVOIHIN SOVELLETTAVAT TEKNISET EHDOT

5 artikla

Tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien säännöllisen kansainvälisen liikenteen ja säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen harjoittamiseen käytettävien linja-autojen on oltava liitteessä 2 tarkoitettujen teknisten standardien mukaiset.IV JAKSO

PÄÄSY MARKKINOILLE

6 artikla

Luvanvarainen säännöllinen kansainvälinen liikenne ja luvanvarainen säännöllinen kansainvälinen erityisliikenne

1.    Säännöllinen liikenne on kaikkien käytettävissä, ja siihen voi tarvittaessa liittyä pakollinen paikanvaraus.

2.    Säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen harjoittaminen on luvanvaraista VI jakson mukaisesti.

3.    Liikenteen harjoittamisen edellytysten mukauttaminen ei saa vaikuttaa liikenteen säännöllisyyteen.

4.    Sellaisen rinnakkaisen tai väliaikaisen liikenteen järjestämistä, joka palvelee samaa yleisöä kuin olemassa oleva säännöllinen liikenne, tiettyjen pysähdyspaikkojen käytön lopettamista ja säännöllistä liikennettä palvelevien lisäpysähdysten käyttöönottoa koskevat samat säännöt kuin olemassa olevaa säännöllistä liikennettä.

5.    Sopimuspuoli tai Euroopan unionin jäsenvaltio voi sovellettavia kilpailusääntöjä noudattaen päättää tapauskohtaisesti ilman syrjintää, että maanteillä matkustajien kuljettamiseksi harjoitetun säännöllisen kansainvälisen liikenteen ja säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen, jonka lähtö- tai määräpaikka sijaitsee sen alueella, edellytyksenä on kyseisen liikenteen lähtö- ja määräpaikkana olevaan sopimuspuoleen tai unionin jäsenvaltioon sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien väliset kumppanuusjärjestelyt.

Liikenteenharjoittajat, jotka ovat sijoittautuneet sellaiseen sopimuspuoleen tai unionin jäsenvaltioon, jonka kautta reitti kulkee ja jonka alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, voivat halutessaan osallistua näihin kumppanuuksiin.

Asianomaisten sopimuspuolten ja unionin jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän pöytäkirjan 18 artiklassa perustetulle sekakomitealle tällaisista päätöksistä ja niiden perusteluista.

6.    Liikenteenharjoittajat voivat sovellettavia kilpailusääntöjä noudattaen ja vapaaehtoisuuden pohjalta muodostaa kumppanuuksia säännöllisen liikenteen tai säännöllisen erityisliikenteen harjoittamiseksi. Kyseisiin kumppanuuksiin voivat osallistua seuraavat:

liikenteenharjoittajat, jotka ovat sijoittautuneet sellaisiin sopimuspuoliin tai sellaiseen unionin jäsenvaltioon, jo(i)ssa lähtö- tai määräpaikka sijaitsee,

liikenteenharjoittajat, jotka ovat sijoittautuneet sellaiseen sopimuspuoleen tai unionin jäsenvaltioon, jonka kautta reitti kulkee ja jonka alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä.

V JAKSO

SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET JA TULLI- JA VEROMÄÄRÄYKSET

7 artikla

Tässä pöytäkirjassa sovelletaan Interbus-sopimuksen V jakson (Sosiaaliset määräykset) ja VI jakson (Tulli- ja veromääräykset) määräyksiä.

VI JAKSO

SÄÄNNÖLLISTÄ KANSAINVÄLISTÄ LIIKENNETTÄ JA SÄÄNNÖLLISTÄ KANSAINVÄLISTÄ ERITYISLIIKENNETTÄ KOSKEVA KULJETUSLUPA

8 artikla

Kuljetusluvan tyyppi

1.    Säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevat kuljetusluvat myöntää sen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen, jonka alueelle liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, jäljempänä ’lupaviranomainen’.

2.    Euroopan unioniin sijoittautuneen liikenteenharjoittajan tapauksessa lupaviranomainen on lähtö- tai määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

3.    Jos liikenteenharjoittajien ryhmä aikoo harjoittaa säännöllistä kansainvälistä liikennettä tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä ja kyseessä on vähintään kahdesta sopimuspuolesta, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä, peräisin olevien yritysten (liikenteenharjoittajien) välinen kumppanuus, lupaviranomainen on toimivaltainen viranomainen, jolle lupahakemus osoitetaan 9 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

4.    Kuljetusluvat myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä, ja niitä ei saa siirtää toiselle. Kuljetusluvan saanut liikenteenharjoittaja voi lupaviranomaisen suostumuksella kuitenkin harjoittaa liikennettä alihankkijan välityksellä, jos sellainen mahdollisuus on kyseessä olevan sopimuspuolen lainsäädännön mukainen. Tässä tapauksessa luvassa on mainittava alihankkijan nimi ja tehtävät. Alihankkijan on täytettävä 1, 4 ja 5 artiklassa vahvistetut ehdot, 7 artiklassa vahvistetut sosiaaliset määräykset ja liitteissä 1 ja 2 vahvistetut vaatimukset.

Jos yritykset toimivat ryhmänä harjoittaakseen säännöllistä kansainvälistä liikennettä tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä, lupa on annettava kaikkien ryhmän yritysten nimellä ja siinä on mainittava kaikkien liikenteenharjoittajien nimet. Lupa on annettava yritykselle, jolle muut liikenteenharjoittajat ovat antaneet kyseisen tehtävän ja joka on pyytänyt sitä, ja muille yrityksille on annettava oikeaksi todistetut jäljennökset.

Jos kyseessä on kumppanuus, luvan alkuperäiskappaleet on annettava kullekin kumppanuusyritykselle, ja niissä on mainittava kunkin yrityksen nimi.

Jos kansainvälistä säännöllistä liikennettä tai kansainvälistä säännöllistä erityisliikennettä harjoittaa toisessa alakohdassa tarkoitettu ryhmä tai kolmannessa alakohdassa tarkoitettu kumppanuus, liikenteen harjoittamiseen liittyvien suoritusten tosiasiallista jakamista osallistuvien liikenteenharjoittajien välillä koskevan päätöksen tekeminen on jätettävä liikenteenharjoittajien omaan harkintaan.

5.    Kuljetuslupa on voimassa enintään viisi vuotta. Voimassaoloaika voi olla lyhyempi joko hakijan pyynnöstä tai sellaisten sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä.

6.    Kuljetusluvassa on eriteltävä seuraavat seikat:

a)liikennelaji;

b)matkareitti ja erityisesti lähtö- ja saapumispaikka;

c)luvan voimassaoloaika;

d)pysähdykset ja aikataulut.

7.    Lupien on oltava liitteessä 4 vahvistetun mallin mukaiset.

8.    Jollei 1 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, lupa oikeuttaa sen haltijan tai haltijat harjoittamaan säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja/tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä kaikkien niiden sopimuspuolten alueella, joiden kautta matkareitti kulkee.

9.    Säännöllistä liikennettä tai säännöllistä erityisliikennettä harjoittava liikenteenharjoittaja voi käyttää lisäajoneuvoja väliaikaisten ja poikkeuksellisten tilanteiden hoitamiseen. Tällaisia lisäajoneuvoja voidaan käyttää ainoastaan, jos noudatetaan samoja, 6 kohdassa tarkoitettua lupaa koskevia ehtoja.

Tässä tapauksessa liikenteenharjoittajan on 15 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi varmistettava, että säännöllisen kansainvälisen liikenteen tai säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen liikenteenharjoittajan ja lisäajoneuvot käyttöön antavan yrityksen välisen sopimuksen jäljennös tai vastaava asiakirja on mukana ajoneuvossa ja se esitetään minkä tahansa valtuutetun tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

9 artikla

Säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevien kuljetuslupahakemusten jättäminen

1.    Liikenteenharjoittajan on toimitettava säännöllistä kansainvälistä liikennettä tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskeva kuljetuslupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselleen.

Kustakin liikennelajista voidaan toimittaa vain yksi hakemus. Edellä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksen toimittaa liikenteenharjoittaja, jolle muut liikenteenharjoittajat ovat antaneet kyseisen tehtävän.

Hakemus on osoitettava sen sopimuspuolen lupaviranomaiselle, johon hakemuksen jättävä liikenteenharjoittaja on sijoittautunut.

2.    Lupahakemukset on toimitettava liitteessä 3 vahvistetun mallin mukaisesti.

3.    Luvan hakijan on toimitettava kaikki tarpeellisiksi katsomansa tai lupaviranomaisen pyytämät tiedot, erityisesti liitteessä 3 luetellut asiakirjat.

10 artikla

Lupamenettely

1.    Lupa annetaan kaikkien niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Lupaviranomaisen on toimitettava yhdessä oman arvionsa kanssa hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista mainituille viranomaisille sekä niiden sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueiden läpi kuljetaan ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä.

Euroopan unionin osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat niiden jäsenvaltioiden viranomaisia, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä tai joiden alueen läpi kuljetaan ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä.

2.    Niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten, joilta on pyydetty suostumusta, on ilmoitettava hakemusta koskeva päätöksensä lupaviranomaisille neljän kuukauden kuluessa. Tämä määräaika lasketaan vastaanottotodistuksesta ilmenevästä suostumuspyynnön vastaanottopäivästä. Jos niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten antama päätös, joilta on pyydetty suostumusta, on kielteinen, siinä on oltava asianmukaiset perustelut. Jos lupaviranomainen ei saa vastausta neljän kuukauden kuluessa, katsotaan viranomaisten, joilta on pyydetty lausuntoa, antaneen suostumuksensa, ja lupaviranomainen voi myöntää luvan.

Niiden sopimuspuolten viranomaiset, joiden alueen läpi kuljetaan ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä, voivat ilmoittaa huomionsa lupaviranomaiselle ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen määräaikojen kuluessa.

3.    Lupaviranomaisen on tehtävä päätös hakemuksesta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämispäivämäärästä.

4.    Lupa myönnetään, paitsi jos:

a)hakija on kykenemätön harjoittamaan hakemuksen mukaista liikennettä niillä välineillä, jotka sillä on käytössään;

b)hakija on jättänyt noudattamatta kansallisia tai kansainvälisiä tieliikennesäännöksiä ja erityisesti kansainvälisen tieliikenteen lupaehtoja ja -vaatimuksia tai on rikkonut vakavasti jonkin sopimuspuolen tieliikennelainsäädäntöä, erityisesti ajoneuvoja koskevien vaatimusten ja kuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta;

c)lupaehtoja ei ole noudatettu, kun kyse on luvan uusimista koskevasta hakemuksesta;

d)sopimuspuoli katsoo yksityiskohtaisen selvityksen perusteella, että kyseinen liikenne aiheuttaisi vakavaa haittaa sellaisen vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle kyseisillä suorilla osuuksilla, joka kuuluu yhden tai useamman, sopimuspuolen voimassa olevan oikeuden mukaisen julkisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen soveltamisalaan. Sopimuspuolen on tällöin asetettava syrjimättömyysperiaatetta noudattaen arviointiperusteet sen määrittämiseksi, aiheuttaisiko se liikenne, jota varten lupaa haetaan, vakavaa haittaa edellä mainitun vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle, ja ilmoitettava ne muille 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille sopimuspuolille;

e)sopimuspuoli katsoo yksityiskohtaisen selvityksen perusteella, että palvelun pääasiallisena tarkoituksena ei ole kuljettaa matkustajia eri sopimuspuolissa sijaitsevien pysähdyspaikkojen välillä.

Jos olemassa oleva kansainvälinen linja-autoilla harjoitettava liikenne aiheuttaa vakavaa haittaa sellaisen vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle kyseisillä suorilla osuuksilla, joka kuuluu sopimuspuolen lainsäädännön mukaisen yhden tai useamman julkisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen soveltamisalaan, sopimuspuoli voi poikkeuksellisista syistä, joita ei voitu ennakoida luvan myöntämisajankohtana, ja muiden 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimuspuolten suostumuksella peruuttaa määräajaksi tai kokonaan luvan harjoittaa kyseistä kansainvälistä linja-autoliikennettä annettuaan kuusi kuukautta tätä ennen kyseiselle liikenteenharjoittajalle asiaa koskevan ennakkoilmoituksen.

Liikenteenharjoittajan tarjoamat muiden maantieliikenteen harjoittajien hintoja alemmat hinnat tai se, että joku muu maantieliikenteen harjoittaja jo harjoittaa liikennettä kyseisellä yhteydellä, ei saa olla yksin peruste hakemuksen hylkäämiselle.

5.    Lupaviranomainen sekä kaikkien niiden sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat mukana 1 kohdassa säädetyssä sopimukseen pääsyä koskevassa menettelyssä, voivat hylätä hakemukset ainoastaan syistä, joista säädetään tässä pöytäkirjassa.

6.    Kun 1–5 kohdassa säädetty menettely on saatettu päätökseen, lupaviranomaisen on myönnettävä lupa tai virallisesti hylättävä hakemus.

Päätös hakemuksen hylkäämisestä on perusteltava. Sopimuspuolten on taattava, että liikenteenharjoittajille annetaan tilaisuus esittää huomautuksia siinä tapauksessa, että niiden hakemus hylätään.

Lupaviranomaisen on ilmoitettava kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille päätöksestään ja lähetettävä niille jäljennös mahdollisesta luvasta.11 artikla

Luvan uusiminen ja muuttaminen

1.    Edellä olevaa 10 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin luvan uusimista tai luvanvaraisen liikenteen harjoittamisen ehtojen muutoksia koskeviin hakemuksiin.

2.    Jos liikenteen harjoittamisen edellytykset muuttuvat vain vähän, erityisesti jos ajojaksoja, kuljetusmaksuja ja aikatauluja tarkistetaan, lupaviranomaisen on toimitettava ainoastaan muutosta koskevat tiedot muille sopimuspuolille, joita asia koskee. Jos aikataulujen tai ajojaksojen muutokset vaikuttavat sopimuspuolten välisillä rajoilla tai kolmansien maiden rajoilla tehtävien tarkastusten ajoitukseen, kyseisiä muutoksia ei katsota vähäisiksi.

3.    Kyseiset sopimuspuolet voivat sopia, että lupaviranomainen päättää yksin liikenteen harjoittamisen ehtojen muutoksista.

12 artikla

Luvan raukeaminen

1.    Säännölliseen kansainväliseen liikenteeseen tai säännölliseen kansainväliseen erityisliikenteeseen oikeuttava lupa raukeaa sen voimassaoloajan päätyttyä tai kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun lupaviranomainen on saanut luvanhaltijalta tiedon aikomuksesta lopettaa liikenne. Tällainen ilmoitus on perusteltava asianmukaisesti.

2.    Jos tarvetta liikenteeseen ei enää ole, 1 kohdassa säädetty aika on yksi kuukausi.

3.    Lupaviranomaisen on ilmoitettava luvan raukeamisesta muiden sellaisten sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee.

4.    Luvanhaltijan on ilmoitettava kyseistä liikennettä käyttäville liikenteen lopettamisesta kuukautta aikaisemmin käyttämällä sopivaa julkista tiedotuskanavaa.

13 artikla

Liikenteenharjoittajien velvollisuudet

1.    Muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa säännöllistä kansainvälistä liikennettä tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan on aloitettava liikenteen harjoittaminen viipymättä ja luvan raukeamiseen asti toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liikenne täyttää jatkuvuutta, säännöllisyyttä ja kuljetuskapasiteettia koskevat vaatimukset ja on 8 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaista.

2.    Liikenteenharjoittajan on esitettävä matkareitti, linja-auton pysähdykset, aikataulut, kuljetusmaksut ja -ehdot tavalla, jolla varmistetaan tällaisen tiedon olevan helposti kaikkien käyttäjien saatavilla.

3.    Asianomaiset sopimuspuolet voivat yhteisellä sopimuksella ja luvanhaltijan suostumuksella muuttaa säännöllisen kansainvälisen liikenteen tai säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen harjoittamisedellytyksiä.

VII JAKSO

MÄÄRÄYKSET TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN NOUDATTAMISEN VARMISTAMISEKSI

14 artikla

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että liikenteenharjoittajat noudattavat tämän pöytäkirjan määräyksiä.

15 artikla

1.    Rajoittamatta 8 artiklan 9 kohdan soveltamista säännöllisen kansainvälisen liikenteen tai säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen harjoittamista koskeva lupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittamista kansallisen tai Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti koskeva liikenteenharjoittajan lupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on pidettävä linja-autossa ja esitettävä minkä tahansa valtuutetun tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

2.    Rajoittamatta 1 kohdan ja 8 artiklan 9 kohdan soveltamista säännöllisen erityisliikenteen ollessa kyseessä kuljetuksen järjestäjän ja liikenteenharjoittajan välinen sopimus tai sen jäljennös sekä asiakirja, joka on todisteena siitä, että matkustajat muodostavat muut matkustajat poissulkevan erityisen kategorian säännöllisen erityisliikenteen harjoittamista varten, ovat myös valvonta-asiakirjoja, jotka on pidettävä ajoneuvossa ja esitettävä minkä tahansa valtuutetun tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

VIII JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

16 artikla

Pöytäkirjan voimassaoloaika ja pöytäkirjan toimivuuden arviointi

1.    Tämä pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen voimaantulopäivästä alkaen.

2.    Tämän pöytäkirjan voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti aina viideksi vuodeksi kerrallaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivät ilmaise haluavansa olla jatkamatta pöytäkirjaa. Jos sopimuspuoli haluaa irtisanoa pöytäkirjan, sen on ilmoitettava aikeestaan tallettajalle Interbus-sopimuksen 31 artiklan mukaisesti.

3.    Ennen kunkin viisivuotiskauden päättymistä tämän pöytäkirjan 18 artiklassa tarkoitettu sekakomitea arvioi pöytäkirjan toimivuuden, mieluiten Interbus-sopimuksen toimivuuden arvioinnin yhteydessä.

17 artikla

Kahdenväliset sopimukset, pöytäkirjan ratifiointi tai hyväksyminen ja tallettaja, pöytäkirjan voimaantulo, pöytäkirjan irtisanominen ja pöytäkirjan kielet

1.    Interbus-sopimuksen 25, 27, 28, 31 ja 34 artiklan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan.

2.    Tämän pöytäkirjan määräykset korvaavat sopimuspuolten välisten sekä sopimuspuolten ja unionin jäsenvaltioiden välisten sopimusten asiaa koskevat määräykset.

Rajoittamatta Interbus-sopimuksen 25 artiklan soveltamista sopimuspuolten välisten sekä sopimuspuolten ja unionin jäsenvaltioiden välisten sopimusten asiaa koskevat määräykset voidaan kuitenkin pitää voimassa asianomaisen sopimuspuolen osalta 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden ajanjakson ajan tämän pöytäkirjan voimaantulosta alkaen.

18 artikla

Sekakomitea

1.    Tämän pöytäkirjan hallinnoinnin helpottamiseksi perustetaan sekakomitea. Se koostuu sopimuspuolten edustajista.

2.    Interbus-sopimuksen 23 ja 24 artiklan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

19 artikla

Unionin ulkopuolisen sopimuspuolen liittyminen Euroopan unioniin

1.    Edellä 18 artiklassa tarkoitetulle sekakomitealle on ilmoitettava, jos sopimuspuoli tai kolmas valtio pyytää Euroopan unioniin liittymistä.

2.    Euroopan unionin on ilmoitettava sopimuspuolille, jos jokin sopimuspuolista liittyy unioniin.

3.    Tämän pöytäkirjan sopimuspuolta, joka on liittynyt Euroopan unioniin, on liittymispäivästä alkaen pidettävä Euroopan unionin jäsenvaltiona eikä erillisenä sopimuspuolena tässä pöytäkirjassa.

4.    Sopimuspuolet tarkastelevat sekakomiteassa kyseisten unioniin liittymisten vaikutuksia tähän pöytäkirjaan. Sekakomitea päättää tältä osin mahdollisesti tarvittavista mukautuksista tai siirtymätoimenpiteistä.20 artikla

Allekirjoitus

1.    Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Brysselissä [LISÄTÄÄN PÄIVÄMÄÄRÄT: NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, JOKA ON 9 KUUKAUTTA SEN JÄLKEEN] alkaen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä, joka on pöytäkirjan tallettaja.

2.    Allekirjoittaja ei voi allekirjoittaa tätä pöytäkirjaa, liittyä siihen tai ratifioida sitä, ellei se ole aiemmin allekirjoittanut Interbus-sopimusta ja liittynyt siihen tai ratifioinut sitä. Allekirjoittamis-, liittymis- tai ratifiointiasiakirjat talletetaan tallettajan huostaan, ja tallettaja ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

21 artikla

Liittyminen

Mikä tahansa Interbus-sopimuksen sopimuspuolista voi liittyä myös tähän pöytäkirjaan sen tultua voimaan.

Interbus-sopimuksen 30 artiklan 3 ja 4 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

22 artikla

Liitteet

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa.

Tehty Brysselissä

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Avoinna allekirjoittamista varten Brysselissä [LISÄTÄÄN PÄIVÄMÄÄRÄT: NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, JOKA ON 9 KUUKAUTTA SEN JÄLKEEN].

Euroopan unionin puolesta

Albanian tasavallan puolesta

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian puolesta

Moldovan tasavallan puolesta

Montenegron puolesta

Turkin tasavallan puolesta

Ukrainan puolesta

LIITE 1

Maanteiden matkustajaliikenteen harjoittajiin sovellettavat ehdot

Interbus-sopimuksen liitettä 1 sovelletaan tähän pöytäkirjaan seuraavat seikat huomioiden:

Tähän pöytäkirjaan sovelletaan seuraavaa asetusta lukuun ottamatta sen 16 artiklan 5–7 kohtaa, 18–21 artiklaa, 23 artiklaa ja 25–28 artiklaa: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä toukokuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1). Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan soveltuvin osin sopimuspuoliin.

Tähän pöytäkirjaan sovelletaan seuraavaa asetusta lukuun ottamatta sen 3 artiklan a ja b alakohtaa, 12 artiklan kahta viimeistä virkettä, 18 artiklaa, 28 artiklan 2 kohtaa, 29 artiklaa ja 30 artiklaa, 31 artiklan viimeistä virkettä ja 32 artiklaa: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1). Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan soveltuvin osin sopimuspuoliin.

LIITE 2

Linja-autoihin sovellettavat tekniset standardit

Interbus-sopimuksen liitettä 2 sovelletaan tähän pöytäkirjaan.

LIITE 3

Säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevan kuljetuslupahakemuksen malli

(Valkoinen paperi – koko: DIN A4)

(Laadittava sen sopimuspuolen yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa hakemus tehdään)

SÄÄNNÖLLISEN KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TAI SÄÄNNÖLLISEN KANSAINVÄLISEN ERITYISLIIKENTEEN HARJOITTAMISTA KOSKEVAN KULJETUSLUVAN HAKU-/UUSIMISLOMAKE 5  

säännöllisen liikenteen aloittamiseksi    

säännöllisen erityisliikenteen aloittamiseksi    

kuljetusluvan uusimiseksi    

kuljetusluvan ehtojen muuttamiseksi    

sellaista liikennettä varten, jota harjoitetaan linja-autoilla sopimuspuolten välillä linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa kansainvälistä säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

………………………………………………………………………………………………………........

(Lupaviranomainen)

1.Hakijana olevan liikenteenharjoittajan nimi ja etunimi tai toiminimi; kun hakijana on liikenteenharjoittajien ryhmä tai kumppanuus, ilmoitetaan sen liikenteenharjoittajan nimi, jonka tehtäväksi muut liikenteenharjoittajat ovat antaneet hakemuksen jättämisen:

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

2.Liikennettä harjoittaa(1)

liikenteenharjoittaja □ liikenteenharjoittajien ryhmä □ kumppanuus □ alihankkija □

3.Liikenteenharjoittajan nimi ja osoite tai, liikenteenharjoittajien ryhmän tai kumppanuuden ollessa kyseessä, kaikkien ryhmään tai kumppanuuteen osallistuvien liikenteenharjoittajien nimet; lisäksi on ilmoitettava mahdollisten alihankkijoiden nimet 6  

3.1.…………………………………………………..………. puh. ………………….…….…

3.2.…………………………………………………..………. puh. ………………….…….…

3.3.…………………………………………………..………. puh. ………………….…….…

3.4.…………………………………………………..………. puh. ………………….…….…(Lupahakemuksen tai luvan uusimishakemuksen toinen sivu)

4.Jos kyse on säännöllisestä erityisliikenteestä:

4.1.Matkustajaryhmä 7 : työntekijät □ oppilaat/opiskelijat □ muu □

5.Haettavan luvan voimassaoloaika tai liikenteen päättymispäivä:

………………………………………………………………………………………………….........

6.Pääasiallinen matkareitti (alleviivataan pysähdyspaikat, joissa matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä, täydellisine osoitteineen) 8 :

……………………………………………………………………………………………...………......

…..………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………….........

7.Liikennöimisjakso: …………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………………..……...

8.Liikennöintitiheys (päivittäin, viikoittain jne.): ………………………………………………………...……..

9.Kuljetusmaksut ……………………………………… Liite ohessa.

10.Liitetään ajosuunnitelma, josta voidaan tarkastaa kansainvälisten ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen noudattaminen.

11.Lupien tai niiden oikeaksi todistettujen jäljennösten lukumäärä 9 :

…………………………………………………………………………………………………….........

12.Mahdolliset lisätiedot:

………………………………………………………………………………………………........…….

(Paikka ja päiväys)    (Hakijan allekirjoitus)

………………………………………………………………………………………………………….

Hakijaa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että koska lupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on pidettävä ajoneuvossa, niiden lupaviranomaisen myöntämien lupien tai oikeaksi todistettujen jäljennösten lukumäärän, jotka hakijalla on oltava, olisi vastattava niiden ajoneuvojen lukumäärää, joita tarvitaan kyseessä olevan liikenteen harjoittamiseen samanaikaisesti.

Tärkeä huomautus

Hakemuksen liitteenä on oltava erityisesti seuraavat:

a) aikataulu, joka sisältää ajankohdat tarkastuksia varten asiaankuuluvilla rajanylityspaikoilla;

b) oikeaksi todistettu jäljennös liikenteenharjoittajan (tai -harjoittajien) luvasta (luvista) maanteiden kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittamiseen kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti;

c) asianmukaisessa mittakaavassa oleva kartta, johon on merkitty reitti ja pysähdyspaikat, joissa matkustajia on määrä ottaa kyytiin tai jättää kyydistä;

d) ajosuunnitelma, josta voidaan tarkastaa kansainvälisten ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen noudattaminen;

e) mahdolliset muut olennaiset tiedot linja-autoterminaaleista.

LIITE 4

Säännöllistä kansainvälistä liikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä koskevan kuljetusluvan malli

(Luvan ensimmäinen sivu)

(Oranssi paperi – koko: DIN A4)

(Laadittava sen sopimuspuolen yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa hakemus tehdään)

Kuljetuslupa

Kuljetuslupa on linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa kansainvälistä säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan mukainen.

MYÖNTÄVÄ VALTIO: ……………………………………………………………………………….…..

Lupaviranomainen: ……………………………………………………………………………….

Sopimuspuolen tunnus: ……………. 10  

KULJETUSLUPA NRO… ……………………………...

säännöllisen liikenteen harjoittamiseen □( 11 )

säännöllisen erityisliikenteen harjoittamiseen □ (2)

linja-autoilla harjoitettavaa kansainvälistä säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan (Interbus-sopimukseen liitettävän) pöytäkirjan sopimuspuolten välillä linja-autoilla

Luvanhaltija: …………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Liikenteenharjoittajan tai, yritysten ryhmän tai kumppanuuden ollessa kyseessä, vastaavan liikenteenharjoittajan etunimi ja sukunimi tai toiminimi:

Osoite: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Puhelinnumero ja faksinumero tai sähköpostiosoite: .……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..(Luvan toinen sivu)

Liikenteenharjoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja faksinumero tai sähköpostiosoite tai, liikenteenharjoittajien ryhmän tai kumppanuuden ollessa kyseessä, kaikkien ryhmittymään tai kumppanuuteen osallistuvien liikenteenharjoittajien nimet; lisäksi on ilmoitettava mahdollisten alihankkijoiden nimet:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………………………

(4) ……………………………………………………………………………………………………………

(5) ……………………………………………………………………………………………………………

Oheistetaan luettelo tarvittaessa

Kuljetusluvan voimassaoloaika: alkamispvm: ………………………………. päättymispvm: ……………………………..……..

Myöntämispaikka ja -aika: ……………………………………………………………………………………….

Luvan antaneen viranomaisen tai viraston allekirjoitus ja leima: …………………………………………………….

1. Matkareitti: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..:………………………..

(a)Lähtöpaikka …………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………..............…………………………………....

(b)Määräpaikka: …………….………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………...

Pääasiallinen reitti, jolta on alleviivattu paikat, joissa matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä ………………..……..……..

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Aikataulu: ………………………………………………………………………………………………..…

(tämän luvan liitteenä)

3. Säännöllinen erityisliikenne:

a) matkustajaryhmä: ………………….………………….…

……………………………..................

4. Muut ehdot tai erityishuomautukset: …...…………..........

.............................................................................................

.............................................................................................

Liikenneluvan antaneen viranomaisen leima

Tärkeä huomautus:

(1)Tämä lupa on voimassa koko matkan ajan.

(2)Lupa tai lupaviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös siitä on pidettävä ajoneuvossa koko matkan ajan ja esitettävä tarkastusviranomaisten pyynnöstä.

(3)Lähtö- tai määräpaikan on oltava sen sopimuspuolen alueella, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut ja johon linja-autot on rekisteröity.

(Luvan kolmas sivu)

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA

(1)Liikenteenharjoittajan on aloitettava liikenne kyseisen luvan myöntäneen lupaviranomaisen päätöksessä ilmoitetun ajan kuluessa.

(2)Muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa säännöllistä kansainvälistä liikennettä tai säännöllistä kansainvälistä erityisliikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan on toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liikenne on kuljetusluvassa vahvistettujen ehtojen mukainen.

(3)Liikenteenharjoittajan on laitettava matkareittiä, pysähdyspaikkoja, aikataulua, kuljetusmaksuja ja -ehtoja koskevat tiedot julkisesti saataville.

(4)Asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella ja luvanhaltijan suostumuksella muuttaa säännöllisen kansainvälisen liikenteen ja säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen harjoittamisedellytyksiä.

(5)Vaikuttamatta ajoneuvoa ja kuljettajaa koskeviin asiakirjavaatimuksiin (kuten ajoneuvon rekisteröintitodistus ja ajokortti) seuraavat asiakirjat ovat tämän pöytäkirjan nojalla valvonta-asiakirjoja, jotka on pidettävä ajoneuvossa ja esitettävä minkä tahansa valtuutetun tarkastusviranomaisen pyynnöstä:

·säännöllisen kansainvälisen liikenteen tai säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen harjoittamista koskeva lupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös,

·maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittamista kansallisen tai Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti koskeva liikenteenharjoittajan lupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös,

·säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen ollessa kyseessä kuljetuksen järjestäjän ja liikenteenharjoittajan välinen sopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä asiakirja, joka on todisteena siitä, että kyseessä olevat matkustajat muodostavat muut matkustajat poissulkevan erityisen ryhmän säännöllisen erityisliikenteen harjoittamista varten,

·kun säännöllisen liikenteen tai säännöllisen erityisliikenteen liikenteenharjoittaja käyttää lisäajoneuvoja väliaikaisten ja poikkeuksellisten tilanteiden hoitamiseen, edellä mainittujen asianmukaisten asiakirjojen ohella vaaditaan säännöllisen kansainvälisen liikenteen tai säännöllisen kansainvälisen erityisliikenteen liikenteenharjoittajan ja lisäajoneuvot käyttöön antavan yrityksen välisen sopimuksen jäljennös tai vastaava asiakirja.(Luvan neljäs sivu)

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA (jatkuu)

(6)Säännöllistä kansainvälistä liikennettä, lukuun ottamatta säännöllistä erityisliikennettä, harjoittavien liikenteenharjoittajien on käytettävä joko henkilökohtaisia matkalippuja tai ryhmämatkalippuja, jotka vahvistavat matkustajan oikeuden kuljetukseen ja joilla todistetaan matkustajan ja liikenteenharjoittajan välinen kuljetussopimus. Liput voivat olla myös sähköisessä muodossa, ja niistä on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

(a)liikenteenharjoittajan nimi,

(b)lähtö- ja määräpaikka ja soveltuvin osin paluumatka,

(c)lipun voimassaoloaika ja soveltuvin osin lähtöpäivä ja -aika,

(d)kuljetuksen hinta.

Matkustajan on esitettävä matkalippu minkä tahansa valtuutetun tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

(7)Kansainvälistä säännöllistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä linja-autolla harjoittavien liikenteenharjoittajien on sallittava kaikki ja erityisesti ajo- ja lepoaikoja ja tieliikenteen turvallisuutta ja päästöjä koskevat tarkastukset, jotka tehdään liikenteen asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi.

(1)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 13.
(2)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 44.
(3)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 11.
(4)    EYVL L 321, 26.11.2002, s. 44.
(5)    Rastitaan ja täydennetään tilanteen mukaan.
(6)    Tarvittaessa liitetään mukaan luettelo.
(7)    Rastitaan ja täydennetään tilanteen mukaan.
(8)    Lupaviranomainen voi pyytää kattavan luettelon pysähdyspaikoista, joissa matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä, täydellisine osoitteineen. Luettelo liitetään erikseen tähän hakemuslomakkeeseen.
(9)    Täytetään soveltuvin osin.
(10)    Merkitään maatunnus: Albania (AL), Itävalta (A), Belgia (B), Bosnia-Hertsegovina (BIH), Bulgaria (BG), Kypros (CY), Kroatia (HR), Tšekki (CZ), Tanska (DK), Viro (EST), Suomi (FIN), Ranska (F), Saksa (D), Kreikka (GR), Unkari (H), Irlanti (IRL), Italia (I), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (L), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (MK), Malta (MT), Moldovan tasavalta (MD), Montenegro (ME), Alankomaat (NL), Puola (PL), Portugali (P), Romania (RO), Slovakia (SK), Slovenia (SLO), Espanja (E), Ruotsi (S), Turkki (TR), Ukraina (UA), Yhdistynyt kuningaskunta (UK).
(11)    Rastitaan ja täydennetään tilanteen mukaan.
Top