Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR4007

Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto”

COR 2018/04007

OJ C 461, 21.12.2018, p. 147–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 461/147


Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto”

(2018/C 461/13)

Yleisesittelijä:

Peter BOSSMAN (SI, PES), Piranin pormestari

Viiteasiakirja:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

(COM(2018) 471 final)

I   MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1

COM(2018) 471 final – johdanto-osan 42 kappale

Komission ehdotus

Muutosehdotus

Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa vallitsee voimakas tai suhteettoman suuri muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia, ja vastata voimakkaaseen muuttopaineeseen, joka vallitsee kolmansissa maissa mullistusten tai konfliktien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa vallitsee voimakas tai suhteettoman suuri muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten , etenkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia, ja vastata voimakkaaseen muuttopaineeseen, joka vallitsee kolmansissa maissa mullistusten tai konfliktien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua sekä apua infrastruktuurin luomiseen tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Perustelu

On tarpeen luoda hätärahoitusjärjestely sellaisten tilanteiden varalta, joissa jäsenvaltiot eivät kykene selviytymään haasteesta, jonka erityistoimia edellyttävien haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja etenkin ilman huoltajaa olevien alaikäisten saapuminen kolmansista maista aiheuttaa.

Muutosehdotus 2

COM(2018) 471 final, 3 artiklan 2 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Edellä 1 kohdassa säädetyn toimintapoliittisen tavoitteen puitteissa rahastolla edistetään seuraavia erityistavoitteita:

Edellä 1 kohdassa säädetyn toimintapoliittisen tavoitteen puitteissa rahastolla edistetään seuraavia erityistavoitteita:

a)

vahvistetaan ja kehitetään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta;

a)

vahvistetaan ja kehitetään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta;

b)

tuetaan jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi;

b)

tuetaan jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi , ja luodaan väylät, joiden kautta maahanmuutto voi tapahtua turvallisesti ja asianmukaisessa järjestyksessä ;

c)

osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa.

c)

osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa , missä yhteydessä on taattava ihmisoikeuksien kunnioittaminen ;

 

d)

tehostetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Perustelu

Tämä erityistavoite löytyy nykyisestä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) koskevasta asetuksesta ja se tulisi mainita selkeästi tulevaa turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa koskevassa asetuksessa.

Muutosehdotus 3

COM(2018) 471 final, 8 artikla

Lausuntoluonnos

Muutosehdotus

Komission ehdotus

 

Talousarvio

Talousarvio

1.   Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 10 415 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.   Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 16 188 000 000 euroa käypinä hintoina.

2.   Määrärahat käytetään seuraavasti:

2.   Määrärahat käytetään seuraavasti:

a)

6 249 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

a)

10 790 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

b)

temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 4 166 000 000 euroa.

b)

temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 5 398 000 000 euroa.

3.   Enintään 0,42 prosenttia määrärahoista osoitetaan asetuksen (EU) N:o xx/xx [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 29 artiklassa tarkoitettuun komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

3.   Enintään 0,42 prosenttia määrärahoista osoitetaan asetuksen (EU) N:o xxx/xx [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 29 artiklassa tarkoitettuun komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

Perustelu

Ehdotettu korotus muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden kohdalla heijastaisi ulkorajojen valvontaan osoitettujen määrärahojen 2,4-kertaistamista sekä sitä tosiasiaa, että nykyisissä ehdotuksissa ei suunnitella pitkän aikavälin kotiuttamisen uudelle tehtävälle ESR plussan puitteissa osoitettavien määrärahojen korottamista.

Muutosehdotus 4

COM(2018) 471 final, 9 artiklan 1 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

[– –] Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus käytetään sen seuraaviin osiin:

[– –] Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus käytetään sen seuraaviin osiin:

a)

erityistoimet;

a)

erityistoimet;

b)

unionin toimet;

b)

unionin toimet;

c)

hätäapu;

c)

hätäapu;

d)

uudelleensijoittaminen;

d)

uudelleensijoittaminen;

e)

yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin osallistuville jäsenvaltioille annettava tuki

ja

e)

yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin osallistuville jäsenvaltioille annettava tuki;

ja

f)

Euroopan muuttoliikeverkosto.

f)

Euroopan muuttoliikeverkosto;

 

g)

paikallis- ja alueviranomaisten eurooppalaiset kotouttamisverkostot.

[– –]

[– –]

Perustelu

Paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa, mikä on oleellinen osa muuttoliikepolitiikkaa.

Muutosehdotus 5

COM(2018) 471 final, 9 artiklan 6 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön.

Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön. Tähän tarkoitukseen osoitetaan vähintään 30 prosenttia temaattisesta rahoitusvälineestä saatavasta rahoituksesta.

Perustelu

Paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa, mikä on oleellinen osa muuttoliikepolitiikkaa.

Muutosehdotus 6

COM(2018) 471 final, 13 artiklan 1 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmassa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin painopisteisiin ja haasteisiin, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava ohjelmansa määrärahoista vähintään 20 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen ja vähintään 20 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen. Jäsenvaltiot voivat poiketa näistä vähimmäisprosenttiosuuksista vain, jos kansalliseen ohjelmaan liitetään yksityiskohtainen selvitys siitä, että nämä määrät alittavien määrärahojen osoittaminen ei vaikuta haitallisesti tavoitteen saavuttamiseen. Siltä osin kuin on kyse 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetusta erityistavoitteesta, ne jäsenvaltiot, joilla on rakenteellisia puutteita majoittamisen, infrastruktuurien ja palvelujen alalla, eivät saa alittaa tässä asetuksessa säädettyä vähimmäisprosenttiosuutta.

Perustelu

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta tulisi tukea muuttoliikettä koskevia kestäviä ratkaisuja ja siinä tulisi varmistaa yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden EU-tasolla sopimien painopisteiden kanssa. Varmistamalla vähimmäismäärärahat toimivan turvapaikkajärjestelmän luomiselle (3 artiklan 2 kohdan a alakohta) ja laillisten maahanmuuttoväylien kehittämiselle ja kotoutumistuelle (3 artiklan 2 kohdan b alakohta) edistetään osaltaan rahaston toimintapoliittista tavoitetta (muuttovirtojen tehokas hallinta).

Ehdotettu muotoilu vastaa nykyisen AMIF-asetuksen muotoilua.

Muutosehdotus 7

COM(2018) 471 final, 13 artiklan 7 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltioiden on edistettävä erityisesti liitteessä IV lueteltuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia. Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä IV olevaa luetteloa toimista, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia.

Jäsenvaltioiden on edistettävä erityisesti liitteessä IV lueteltuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia. Jäsenvaltioiden, jotka eivät edistä tällaisia toimia, on sisällytettävä kansallisiin ohjelmiinsa yksityiskohtainen selvitys siitä, miten ne aikovat varmistaa, että tämä valinta ei vaikuta haitallisesti turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston erityistavoitteiden saavuttamiseen. Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä IV olevaa luetteloa toimista, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia.

Perustelu

Sama kuin muutosehdotuksessa 6 esitetty.

Muutosehdotus 8

COM(2018) 471 final, 21 artikla

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Rahastosta tuetaan Euroopan muuttoliikeverkostoa ja myönnetään sen toimintaa ja tulevaa kehitystä varten tarvittavaa rahoitustukea.

1.   Rahastosta tuetaan Euroopan muuttoliikeverkostoa ja myönnetään sen toimintaa ja tulevaa kehitystä varten tarvittavaa rahoitustukea.

2.   Komissio hyväksyy ohjausryhmän hyväksynnän saatuaan rahaston vuotuisista määrärahoista Euroopan muuttoliikeverkostolle osoitettavan määrän ja työohjelman, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, päätöksen 2008/381/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti. Komission päätös on varainhoitoasetuksen [110] artiklan mukainen rahoituspäätös. Varmistaakseen, että resursseja on käytettävissä oikeaan aikaan, komissio voi hyväksyä Euroopan muuttoliikeverkoston työohjelman erillisellä rahoituspäätöksellä.

2.   Komissio hyväksyy ohjausryhmän hyväksynnän saatuaan rahaston vuotuisista määrärahoista Euroopan muuttoliikeverkostolle osoitettavan määrän ja työohjelman, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, päätöksen 2008/381/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti. Komission päätös on varainhoitoasetuksen [110] artiklan mukainen rahoituspäätös. Varmistaakseen, että resursseja on käytettävissä oikeaan aikaan, komissio voi hyväksyä Euroopan muuttoliikeverkoston työohjelman erillisellä rahoituspäätöksellä.

3.   Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa varten myönnettävä rahoitustuki myönnetään päätöksen 2008/381/EY 3 artiklassa tarkoitetuille kansallisille yhteyspisteille annettavina avustuksina ja tarpeen mukaan hankintoina varainhoitoasetuksen mukaisesti.

3.   Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa varten myönnettävä rahoitustuki myönnetään päätöksen 2008/381/EY 3 artiklassa tarkoitetuille kansallisille yhteyspisteille annettavina avustuksina ja tarpeen mukaan hankintoina varainhoitoasetuksen mukaisesti.

 

4.     Rahastosta tuetaan paikallis- ja alueviranomaisten eurooppalaisia kotouttamisverkostoja.

Perustelu

Sama kuin muutosehdotuksessa 4 esitetty.

Muutosehdotus 9

COM(2018) 471 final, 26 artiklan 1 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Rahastosta myönnetään rahoitustukea sellaisiin kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten, jotka johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä:

Rahastosta myönnetään rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista sekä infrastruktuurin luomista varten sellaisissa hätätilanteissa , jotka johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä:

a)

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitseva voimakas muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnan järjestelmiin ja menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia,

a)

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitseva voimakas muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten , etenkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnan järjestelmiin ja menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia,

b)

direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetun tilapäisen suojelun toteuttaminen;

b)

direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetun tilapäisen suojelun toteuttaminen;

c)

voimakas muuttopaine kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten tai konfliktien kaltaisten tapahtumien vuoksi erityisesti, kun tällä voi olla vaikutusta EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin.

c)

voimakas muuttopaine kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten tai konfliktien kaltaisten tapahtumien vuoksi erityisesti, kun tällä voi olla vaikutusta EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin. Kolmansissa maissa toteutettujen tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia humanitaarista apua koskevan unionin politiikan kanssa ja tarvittaessa täydennettävä sitä sekä kunnioitettava perusihmisoikeuksia ja kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita.

Perustelu

Varmistetaan yhdenmukaisuus muiden EU-politiikkojen kanssa ja perusoikeuksien kunnioittaminen.

Muutosehdotus 10

COM(2018) 471 final, 26 artiklan 2 kohta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Hätäapua voidaan myöntää erillisvirastoille suoraan myönnettävinä avustuksina.

Hätäapua voidaan myöntää suoraan myönnettävinä avustuksina erillisvirastoille sekä paikallis- ja alueviranomaisille, joihin kohdistuu suuri muuttopaine , ja etenkin niille, jotka vastaavat ilman huoltajaa maahan muuttavien alaikäisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta .

Perustelu

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat useissa tapauksissa ilman huoltajaa maahan muuttavien alaikäisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta vastaava toimivaltainen taho, mutta niiltä puuttuvat usein tarvittavat valmiudet.

Muutosehdotus 11

COM(2018) 471 final, liite I (Ohjelmien rahoituksen kohdentamisen perusteet yhteistyöhön perustuvassa hallinnoinnissa)

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

11 artiklassa tarkoitetut käytettävissä olevat varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

1.

11 artiklassa tarkoitetut käytettävissä olevat varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 5 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan ohjelmakauden alussa.

a)

Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 5 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan ohjelmakauden alussa.

b)

Loput 11 artiklassa tarkoitetuista varoista jaetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

30 %  – turvapaikka-asiat;

30 %  – laillinen muuttoliike ja kotouttaminen;

40 %  – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

b)

Loput 11 artiklassa tarkoitetuista varoista jaetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

33,3  %  – turvapaikka-asiat;

33,3  %  – laillinen muuttoliike ja kotouttaminen;

33,3  %  – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

Perustelu

Muuttovirtojen tehokkaan hallinnan kannalta turvapaikka-asiat, laillinen muuttoliike ja kotouttaminen ovat yhtä tärkeitä (ellei tärkeämpiäkin) kuin laiton muuttoliike ja palauttamiset.

II   POLIITTISET SUOSITUKSET

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA

1.

yhtyy kantaan, jonka mukaan muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden muuttuessa sijoittaminen tehokkaaseen ja koordinoituun muuttoliikkeen hallintaan unionissa jäsenvaltioiden ja niiden paikallis- ja alueviranomaisten tukemiseksi on keskeisessä asemassa, kun pyritään unionin tavoitteeseen luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. pitää tässä yhteydessä tervetulleena, että muuttoliikkeeseen kiinnitetään EU:n talousarviossa entistä enemmän huomiota ja alalle osoitettuja määrärahoja lisätään, mutta on huolissaan lisäysten epäsuhtaisuudesta, sillä rajavalvonnan määrärahoja lisätään huomattavasti enemmän kuin turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston varoja. Komitea ehdottaa siksi, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston varoja kasvatetaan vastaavasti kuin on tehty ulkorajojen valvonnan määrärahojen kohdalla, jotka on 2,4-kertaistettu.

2.

muistuttaa EU:n ja jäsenvaltioiden koordinoidun lähestymistavan tarpeesta, jotta voidaan luoda turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskeva yhteinen politiikka, joka perustuu yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteeseen.

3.

suhtautuu myönteisesti turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston sekä muiden uusien tai tarkistettujen välineiden (yhdennetty rajaturvallisuuden rahasto, ESR+, EAKR, naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline NDICI, IPA III) perustamiseen, joilla puututaan taloudellisesti muuttoliikkeen sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin.

4.

yhtyy kantaan, jonka mukaan EU:n ulkorajojen tehokas hallinnointi on tarpeen, mutta katsoo, ettei ole toimivaa eikä myöskään EU:n perusarvojen mukaista keskittyä ensisijaisesti rajavalvontaan ja kiinnittää vähemmän huomiota EU:n kattavan muuttoliikepolitiikan muihin oleellisiin näkökohtiin, joihin sisältyvät EU:n uudistettu turvapaikkajärjestelmä, johdonmukaisia ja kunnianhimoisia politiikkoja laillisen maahanmuuton helpottamiseksi ja kotoutumisen tukemiseksi, ratkaisevia toimenpiteitä ihmiskaupan torjumiseksi sekä päättäväinen toiminta muuttoliikkeen perimmäisten syiden käsittelemiseksi.

5.

pitää erittäin tärkeänä varmistaa turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ja EU:n muiden rahastojen ja politiikkojen välinen synergia ja yhdenmukaisuus sekä niiden tehokkuus, etenkin mitä tulee perusoikeuksien suojelemiseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen ja ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaan.

6.

korostaa tarvetta uudistaa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, jotta voidaan varmistaa, että tehokkaat turvapaikkamenettelyt takaavat suojelua hakevien oikeudet, ehkäisevät hakijoiden edelleen liikkumista sekä tarjoavat yhtäläiset ja asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet ja vaatimukset kansainvälisen suojelun myöntämiselle.

7.

uskoo, että kumppanuudet ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa ovat olennainen osa EU:n muuttoliikepolitiikkaa ja muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumista, ja että rahastosta olisi tarjottava taloudellisia kannustimia tällaiselle yhteistyölle ja myös EU:n uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanolle. Kolmansien maiden kehitykseen suuntautuvaa rahoitusta ei tulisi kuitenkaan käyttää pelkästään muuttoliikkeen estämiseen.

8.

panee merkille uuden lähestymistavan, jossa lyhyen ja pitkän aikavälin kotouttamistoimet erotetaan toisistaan. Pitkän aikavälin toimia rahoitetaan nyt ESR+:sta. Komitea korostaa, että tämän uuden tehtävän tulee ilmetä selkeästi ESR+ -rahaston rahoitussäännöksissä. Komitea pahoittelee kuitenkin, että rahaston nimestä on poistettu ”kotouttaminen”, etenkin kun useimmat lyhyen aikavälin kotouttamistoimet ovat paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla.

9.

pitää myönteisenä, että uusi rahasto mahdollistaa korkeamman (jopa 90 prosentin) yhteisrahoitusosuuden, mikä voi auttaa erityisesti paineen alla olevia paikallis- ja alueviranomaisia ja etenkin niitä, jotka sijaitsevat unionin ulkorajoilla, mutta pahoittelee, että komitean toistuvia kehotuksia antaa paikallis- ja alueviranomaisille osavastuu turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston hallinnoinnista ei ole otettu huomioon.

10.

panee merkille, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa hallinnoidaan ensimmäistä kertaa yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella. On odotettavissa, että tämä lisää paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista kansallisten politiikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, mutta tällaiset myönteiset vaikutukset edellyttävät kumppanuusperiaatteen ja monitasoisen hallinnon periaatteen täysimääräistä soveltamista.

11.

korostaa, että rahastosta tulisi tukea jäsenvaltioita koordinoitujen strategioiden luomisessa muuttoliikkeen kaikille näkökohdille, tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä eri viranomaisten ja hallintotasojen välistä ja jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä.

12.

panee tässä yhteydessä merkille, että ehdotuksessa säädetään jäsenvaltioille myönnettävien määrärahojen jakoperusteesta, jossa otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden tarpeet ja paineet kolmella keskeisellä osa-alueella: turvapaikka-asiat (30 prosenttia), laillinen muuttoliike ja kotouttaminen (30 prosenttia) sekä laittoman muuttoliikkeen torjunta ja palauttamiset (40 prosenttia). Komitea ei kuitenkaan ymmärrä, miksi näitä osa-alueita on painotettu esitetyllä tavalla ja ehdottaa niiden tasapuolista kohtelua.

13.

tunnustaa, että tehokas palauttamispolitiikka on kattavan muuttoliikepolitiikan keskeinen tekijä ja että rahastosta tulisi siksi tukea yhteisten standardien ja palauttamisen koordinoidun hallinnoinnin kehittämistä noudattaen täysin EU:n lainsäädäntöä ja kunnioittaen kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kyseisten henkilöiden ihmisarvoa. Tämä koskee myös kolmansissa maissa toteutettavia toimia palaajien uudelleenkotouttamiseksi.

14.

kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita asettamaan etusijalle vapaaehtoisen paluun, mikä on sekä palaajien että lähettävien ja vastaanottavien maiden viranomaisten edun mukaista.

15.

on samaa mieltä siitä, että rahastosta olisi tuettava jäsenvaltioita niiden pannessa täytäntöön direktiiviä 2009/52/EY, jossa kielletään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistäminen ja säädetään seuraamuksista työnantajille, jotka rikkovat kieltoa, sekä direktiiviä 2011/36/EU, jossa säädetään ihmiskaupan uhreille annettavasta avusta ja tuesta ja heidän suojelemisesta.

16.

pahoittelee, että jäsenvaltioiden ei ole enää osoitettava vähintään 20 prosenttia saatavilla olevista määrärahoista turvapaikkatoimiin ja 20 prosenttia kotouttamiseen, sillä vaarana on, että laittoman muuttoliikkeen torjuminen asetetaan etusijalle muihin toimiin nähden. Näin ollen komitea kehottaa palauttamaan kyseiset määrärahojen osoittamista ja käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset.

17.

uskoo, että hajautetulla yhteistyöllä voi olla merkittävä rooli alkuperä- ja kauttakulkumaiden hyvän hallintotavan vahvistamisessa ja näin muuttovirtojen vähentämisessä. Libyalaisten kuntien valmiuksien lisäämiseen tähtäävän Nikosian aloitteen kaltaiset toimet osoittavat, missä määrin paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyö voi edistää vakautta ja hyvinvointia EU:n naapurialueilla.

18.

toistaa että turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston tavoitteiden saavuttamiseksi AK voi edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä muuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden paikallis- ja alueviranomaisten kanssa esimerkiksi olemassa olevien elinten ja foorumien kautta (ARLEM, CORLEAP, neuvoa-antavat sekakomiteat ja työryhmät).

19.

on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään osa ohjelmaan myönnetyistä määrärahoista erityisesti seuraavien toimien rahoittamiseen:

paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteuttamat kotouttamistoimenpiteet

toimet tehokkaiden vaihtoehtojen kehittämiseksi säilöönotolle

tuettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotouttamisohjelmat ja niihin liittyvät toiminnot

toimet, jotka on kohdennettu muita heikommassa asemassa oleviin kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on erityisiä vastaanottoon tai menettelyihin liittyviä tarpeita; tämä tarkoittaa nimenomaan lapsia ja erityisesti ilman huoltajaa saapuvia lapsia.

20.

suhtautuu myönteisesti nyt ehdotettuun hätäapukehykseen, joka auttaa jäsenvaltioita kohtaamaan haasteita, joita kolmansien maiden kansalaisten, etenkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, laajamittainen tai suhteeton maahantulo aiheuttaa. Komitea painottaa, että erityisesti tällaisissa tilanteissa olevilla paikallis- ja alueviranomaisilla on oltava mahdollisuuksia asianomaisen tuen hyödyntämiseen.

21.

uskoo, että ehdotetulla lainsäädännöllä on selkeää eurooppalaista lisäarvoa ja että ehdotus on näin ollen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen.

Bryssel 9. lokakuuta 2018.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top