EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä elokuuta 2018, ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/7


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 31 päivänä elokuuta 2018,

ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 27 päivänä kesäkuuta 2018 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (1) (jäljempänä ehdotettu asetus).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, luettuina yhdessä perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 4) 3.1 artiklan neljännen luetelmakohdan kanssa, koska ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka koskevat maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Ehdotetulla asetuksella pyritään tarjoamaan kaikille euroja rajatylittävästi euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden välillä tai euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden välillä siirtäville unionin kansalaisille ja yrityksille pienet maksut, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten kotimaan maksujen osalta. Tällä tavoin ehdotetulla asetuksella parannetaan avoimuutta ja kuluttajansuojaa, edistetään euromääräisten maksupalvelujen sisämarkkinoita ja vahvistetaan euroa euroalueen sisäisten maksutapahtumien valuuttavaihtoehtona ennen kuin euro otetaan unionin kaikkien jäsenvaltioiden valuutaksi.

Erityiset huomautukset

1.   Valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin liittyvien säännösten soveltamisala

Ehdotetun asetuksen säännöksiä, jotka liittyvät valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin, ilmoitetaan sovellettavan kaikkiin rajatylittäviin maksuihin riippumatta siitä, ovatko maksut euromääräisiä vai jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisiä, kun jäsenvaltion valuuttana ei ole euro. Teknisesti euromääräisiltä maksutileiltä suoritettavia euromääräisiä rajatylittäviä maksuja ei pitäisi kuitenkaan normaalisti muuntaa, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaaja sijaitsevat euroalueen jäsenvaltioissa. Siten näitä säännöksiä pitäisi todellisuudessa soveltaa rajatylittäviin euromääräisiin maksuihin vain silloin, jos maksutilin valuutta ei ole euro tai jos maksajan ja maksunsaajan tai vain maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee euroalueen ulkopuolella. EKP esittää, että tätä kohtaa pitäisi selventää ehdotetussa asetuksessa.

Koska ehdotettu asetus koskee vain maksupalveluntarjoajan välityksellä suoritettavia maksuja, siihen ei sisälly sitä mahdollisuutta, että kauppias tarjoaisi valuutanmuuntopalvelua maksupalveluntarjoajasta riippumatta. EKP esittää, että tätä kohtaa pitäisi selventää ehdotetussa asetuksessa.

2.   Muut valuuttapalvelut ja vaihtoehdot

Ehdotettuun asetukseen ei sisälly määritelmiä koskevaa artiklaa, vaikka sillä otetaan uusia ja tärkeitä käsitteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 924/2009 (2). Esimerkiksi käsitteet ”vaihtoehtoiset valuutanmuuntopalvelut” tai ”vaihtoehtoiset valuutanmuuntomahdollisuudet” voitaisiin yhdistää yhdeksi käsitteeksi, joka olisi hyödyllistä määritellä. Erityisesti voitaisiin selventää, tarkoitetaanko näillä palveluilla maksupalveluntarjoajan ja sen sidosyritysten tarjoamia palveluja ja, mikäli näin on, onko maksupalveluntarjoaja velvollinen etsimään ja mainostamaan suorien kilpailijoidensa tarjoamia palveluja. Lisäksi pitäisi selventää, että sääntelemättömät palveluntarjoajat voisivat tarjota valuutanmuuntopalveluja.

3.   Valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin sovellettava säännöstö ja siirtymäkausi

3.1

Ehdotetun asetuksen mukaan Euroopan pankkiviranomaisen tehtäväksi annetaan laatia tekniset sääntelystandardit mahdollisten valuutanmuuntopalvelujen läpinäkyvyyden ja niiden hintojen vertailukelpoisuuden takaamiseksi.

3.2

Kuluttajansuojan nimissä esitetään, että siirtymäkausi läpinäkyvyysvaatimusten noudattamiselle valuutanmuuntopalvelujen kokonaiskulujen osalta pitäisi lyhentää 12 kuukauteen ehdotetun asetuksen voimaantulosta.

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty teknisessä työasiakirjassa, johon on liitetty selvitys. Tekninen työasiakirja on luettavissa englanninkielisenä EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä elokuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).


Top