EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä toukokuuta 2018, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 251/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2018,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki vastaanotti 23 päivänä marraskuuta 2017 Euroopan unionin neuvostolta ja 4 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentilta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP vastaanotti 20 päivänä marraskuuta 2017 Euroopan unionin neuvostolta ja Euroopan parlamentilta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (2) (jäljempänä ’ehdotettu direktiivi’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotetut asetus ja direktiivi sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen alakohdan mukaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtäviin, jotka koskevat rahapolitiikan määrittelemistä ja toteuttamista sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämistä, ja perussopimuksen 127 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin EKP:n erityistehtäviin, jotka koskevat luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Ehdotettu asetus ja ehdotettu direktiivi ovat osa laajaa kokonaisuutta, johon kuuluu ehdotuksia kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta sekä Euroopan järjestelmäriskikomiteasta koostuvan Euroopan finanssivalvojien järjestelmän uudistamiseksi (3). Koska tämä kokonaisuus liittyy EKPJ:lle ja EKP:lle uskottuihin erityyppisiin tehtäviin, EKP antaa siitä kolme erillistä lausuntoa. Tätä lausuntoa on näin ollen luettava yhdessä ehdotuksesta asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta 2 päivänä maaliskuuta 2018 annetun EKP:n lausunnon CON/2018/12 (4) ja ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta 11 päivänä huhtikuuta 2018 annetun EKP:n lausunnon CON/2018/19 (5) kanssa.

Yleiset huomautukset

EKP:n lausumat koskevat ainoastaan komission ehdotuksen niitä osia, jotka ovat merkityksellisiä perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun rahapolitiikan toteuttamisen kannalta, saman artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetun maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta ja saman artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen, luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaa koskevien EKP:n erityistehtävien kannalta.

EKP haluaa muistuttaa, että turvalliset ja tehokkaat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, erityisesti rahoitusinstrumenttien määritysjärjestelmät, ovat olennaisen tärkeitä perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EKPJ:n perustehtävien hoitamisen sekä perussopimuksen 127 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena olevan hintavakauden säilyttämisen kannalta (6).

Huomiota voisi myös kiinnittää EKP:n rooliin luottolaitosten valvojana perussopimuksen 127 artiklan 6 kohdan mukaan, luettuna yhdessä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (7) kanssa. Tässä yhteydessä on muistutettava, että EKP suhtautui erittäin myönteisesti siihen, että EMIR II -ehdotuksessa valvontakollegioissa liitetään erilliset äänet EKP:lle, kun se toimii yhtäältä liikkeeseen laskevana keskuspankkina ja toisaalta keskusvastapuolen merkittävinä määritysosapuolina olevien luottolaitosten vakavaraisuusvalvojana (8).

EKP tukee yleisesti ottaen ehdotetun asetuksen tavoitetta kehittää ja syventää pääomamarkkinaunionia entisestään (9). Jotta saavutettaisiin unionin pääomamarkkinoiden syventämiseen ja yhdentymiseen tähtäävä pitkän aikavälin tavoite, EKP katsoo, että on harkittava vähintään tiettyjen markkinasegmenttien yhteistä valvontaa. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan laajuisten yhteisöjen ja toimintojen kannalta, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja yhtäläinen täytäntöönpano koko EU:ssa ja siten estettäisiin se, että toimintoja toiseen valtioon siirrettäessä syntyy sääntelyaukkoja (10). Kuten komissio on ehdottanut, voisi olla perusteltua ulottaa yhteinen valvonta myös tietopalvelujen tarjoajiin ja kriittisten viitearvojen hallinnoijiin, kun pääomamarkkinaunioni toimii kokonaisuudessaan (11).

Erityiset huomautukset

1.   Liikkeeseen laskevan keskuspankin rooli keskusvastapuolia koskevissa asioissa

1.1

EKP on samaa mieltä siitä, että ESMAn hallintojärjestelmää on tarpeen uudistaa. Se katsoo myös, että on olennaisen tärkeää sisällyttää rahapoliittisella mandaatilla nimetty EKP:n edustaja pysyväksi äänioikeudettomaksi jäseneksi hallintoneuvostoon. Tämä varmistaisi tehokkaan yhteistyön, koordinoinnin ja tietojenvaihdon valvontaviranomaisten ja eurosta vastuussa olevan, liikkeeseen laskevana keskuspankkina toimivan EKP:n välillä, mikä on olennaisen tärkeää ottaen huomioon EMIR II -ehdotuksessa esitetyt parannukset liikkeeseen laskevan keskuspankin rooliin (12). EKP pitää myönteisinä EMIR II -ehdotuksessa ehdotettuja muutoksia, joilla selvennetään keskusvastapuolikomitealle, jossa asianomainen liikkeeseen laskeva keskuspankki on äänioikeudeton pysyvä jäsen, osoitettuja tehtäviä (13).

1.2

Nämä muutokset ovat välttämättömiä, jotta voidaan selkeästi erottaa toisistaan keskusvastapuoliasioita koskevat keskusvastapuolikomitean yksinomaiset päätöksentekovaltuudet ja toisaalta valtuudet, joita ESMAn johtokunnalle on annettu muissa kuin keskusvastapuoliasioissa. Ottaen huomioon EKP:n edustuksen keskusvastapuolikomiteassa liikkeeseen laskevana keskuspankkina, EKP katsoo, että tämän selvennyksen johdosta EKPJ:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua mielekkäällä ja tehokkaalla tavalla päätöksentekoon ja tietojenvaihtoon asioissa, joilla on välitöntä merkitystä EKPJ:n perustehtävien hoitamisen ja sen ensisijaisena tavoitteena olevan hintavakauden säilyttämisen kannalta (14).

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä toukokuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Euroopan keskuspankin lausunto CON/2018/12, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2018, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (EUVL C 120, 6.4.2018, s. 2). Kaikki EKP:n lausunnot ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(5)  Euroopan keskuspankin lausunto CON/2018/19, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2018, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

(6)  Ks. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta 4 päivänä lokakuuta 2017 annetun Euroopan keskuspankin lausunnon CON/2017/39 4.1 kohta (EUVL C 385, 15.11.2017, s. 3).

(7)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(8)  Ks. lausunnon CON/2017/39 1.1 kohta.

(9)  Ks. eurojärjestelmän vastaus komission vihreään kirjaan pääomamarkkinaunionin muodostamisesta, helmikuu 2015 (Eurosystem’s contribution to the Commission’s Green Paper ‘Building a Capital Markets Union’, jäljempänä ’eurojärjestelmän vastaus vihreään kirjaan pääomamarkkinaunionin muodostamisesta’), s. 1 ja 18, saatavissa EKP:n verkkosivuilla.

(10)  Ks. eurojärjestelmän vastaus pääomamarkkinaunionin muodostamista koskevaan vihreään kirjaan, s. 18.

(11)  Ks. eurojärjestelmän vastaus pääomamarkkinaunionin muodostamista koskevaan vihreään kirjaan, s. 18.

(12)  Ks. lausunnon CON/2017/39 7 kohta. Ks. myös ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta, COM(2017) 208 final.

(13)  Ks. muutos käsiteltävänä olevaan ehdotukseen asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (komission EMIR II -ehdotus), COM(2017) 539/F1, saatavissa komission verkkosivuilla www.ec.europa.eu.

(14)  Ks. lausunnon CON/2017/39 2.1 kohta.


Top