EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 2 päivänä tammikuuta 2018, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 77/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 2 päivänä tammikuuta 2018,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä maaliskuuta 2017 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus koskee maksutasetilastojen keräämistä, joka on Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) 2 artiklan nojalla, ja sillä on merkitystä perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaisten Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtävien eli rahapolitiikan määrittelemisen ja toteuttamisen, valuuttamarkkinatoimien suorittamisen sekä jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapidon ja hoidon kannalta. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

1.1

EKP suhtautuu myönteisesti komission tavoitteeseen parantaa Euroopan yritystilastojen johdonmukaisuutta, laatua ja yhtenäisyyttä erityisesti tarjoamalla tarkoituksenmukaisia tilastoja yrityksiin vaikuttavien unionin politiikkojen laatimista ja seuraamista varten mutta pitämällä samalla näille yrityksille aiheutuvan raportointirasitteen mahdollisimman vähäisenä.

1.2

Myös suunniteltu vastaus ratkaisemattomiin tietovaatimuksin on erittäin tervetullut. EKP on tyytyväinen ehdotettuihin parannuksiin palvelualaa koskevien tietojen yleisessä saatavuudessa ”lyhyen aikavälin tilastoissa” erityisesti sen vuoksi, että näiden tietojen raportointia on tarkoitus tihentää neljännesvuosittaisista tiedoista kuukausittaisiin tietoihin. Tämä parannus kuvastaa palvelualojen merkityksen kasvua, sillä ne vastaavat nyt yli kahta kolmannesta euroalueen bruttokansantuotteesta. Se vastaa myös hyvin EKP:n vaatimuksia (3), joita on ilmaistu viime vuosina, sekä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston päätelmiä (4).

1.3

EKP ehdottaa, että Euroopan järjestelmäriskikomitean suositusta EJRK/2016/14 (5), joka koskee kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämistä, pitäisi noudattaa muodostettaessa vaadittavia tietoja ja niiden erittelyjä. Erityisesti aloitettuja ja valmistuneita rakennushankkeita sekä vapaiden tilojen osuuksia koskevien tietojen sisällyttämistä ehdotettuun asetukseen pitäisi harkita.

1.4

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 2 artiklassa annetaan EKP:lle tehtäväksi kerätä kansallisten keskuspankkien avustuksella tilastotietoja tietojen muun muassa maksutaseesta ja ulkomaisesta varallisuusasemasta joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. EKP:n tilastovaatimukset vahvistetaan Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa EKP/2011/23 (6).

1.5

Maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä, jotta EKPJ kykenee hoitamaan perussopimuksen mukaiset perustehtävänsä eli unionin rahapolitiikan määrittelemisen ja toteuttamisen, valuuttamarkkinatoimien suorittamisen sekä jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapidon ja hoidon. Ne ovat myös tukena arvioitaessa ulkoisia riskejä ja keskinäisiä sidoksia finanssivakauden kannalta, ja niitä käytetään Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ”riskikojelaudan” indikaattoreissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (7) 3 artiklan mukaisten EJRK:n tehtävien nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1176/2011 (8) 4 artiklan mukaisen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun indikaattoreissa. Maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastot ovat osa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMR) yhtenäistettyä tilastojen julkaisukäytäntöä (Special Data Dissemination Standard Plus), ja niitä edellytetään euroalueen ja euroalueen jäsenvaltioiden suorittamia Kansainvälisen valuuttarahaston neljännen sopimusartiklan mukaisia konsultaatioita varten.

1.6

EKP huomauttaa, että jotkin ehdotettuun asetukseen sisällytettävistä vaatimuksista, erityisesti neljännesvuosittaiset kansainvälistä palvelukauppaa koskevat tilastot, määritellään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 (9) liitteessä I olevassa taulukossa 2 ja että samat vaatimukset määritellään suuntaviivojen EKP/2011/23 liitteessä II olevassa taulukossa 2. On Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamien Euroopan maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen kokonaislaadun varmistamisen mukaista, että tällainen yhdenmukaisuus säilytetään. On myös erittäin tärkeää, että maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastot pysyvät sisäisesti yhtenäisinä ja kattavina.

1.7

Koska nämä vaatimukset täytetään osittain kansallisella tasolla kansallisten keskuspankkien kehittämän tiedonkeruun avulla, EKP suhtautuu lisäksi erittäin myönteisesti ehdotetun asetuksen 23 artiklaan ja asemaan, joka on annettu neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (10) perustetulle raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealle. Yleisemmin on varmistettava tiivis yhteistyö EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välillä, kun määritellään, muutetaan tai päivitetään tällaisia vaatimuksia samoin kuin kaikkia muitakin yritystilastovaatimuksia (esim. ”globalisaatioon” liittyvien tiedontarpeiden täyttämiseksi), jotka saattaisivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen keruuseen.

1.8

Tietovaatimusten täsmällistä määrittelyä koskeva täytäntöönpanovalta

Ehdotetun asetuksen 7 artiklassa annetaan komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään toimitettavien tietojen tiettyjä osatekijöitä. Näihin sisältyy perustavanlaatuisia menetelmiin liittyviä seikkoja, kuten merkityksellisen tilastoyksikön ja muiden sovellettavien tilastoluokitusten määritteleminen. Tässä yhteydessä on sekä tilastojen käyttäjien että niiden laatijoiden kannalta tärkeää varmistaa, että kansainvälistä palvelukauppaa koskevat vaatimukset, jotka määritellään ehdotetussa asetuksessa, ja vaatimukset, jotka on määritelty asetuksessa (EY) N:o 184/2005, ovat yhdenmukaisia. EKP korostaa siten näihin kahteen tietoaineistoon liittyvien menetelmien samankaltaisuuden ja niiden välisen yhdenmukaisuuden tärkeyttä.

1.9

EKP painottaa lopuksi sitä, että on tärkeää, että EKP:tä kuullaan kaikista sen toimialaan kuuluvista delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä riittävän ajoissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti (11).

2.   Tekniset huomautukset ja muutosehdotukset

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty teknisessä työasiakirjassa, johon on liitetty selvitys. Tekninen työasiakirja on luettavissa englanninkielisenä EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä tammikuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Ehdotetussa asetuksessa vahvistetut toimenpiteet on tarkoitettu korvaamaan toimenpiteet, jotka sisältyvät ehdotetun asetuksen johdanto-osan 36 perustelukappaleessa lueteltuihin kymmeneen kumottavaan säädökseen.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).

(3)  Yleisiä taloustilastoja koskevien vaatimusten päivitys, Euroopan keskuspankki, 2004, saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu

(4)  ECOFIN-neuvoston päätelmät EU:n tilastoista, 2972. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokous, Bryssel, 10. marraskuuta 2009, saatavilla verkkosivuilla www.consilium.europa.eu

(5)  Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus EJRK/2016/14, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämisestä (EUVL C 31, 31.1.2017, s. 1).

(6)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2011/23, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista (EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23).

(10)  Neuvoston päätös 2006/856/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21).

(11)  Ks. lisäksi esim. EKP:n lausunto CON/2012/5 (EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1), 4 kohta; EKP:n lausunto CON/2011/44 (EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3), 8 kohta, ja EKP:n lausunto CON/2011/42 (EUVL C 159, 28.5.2011, s. 10), 4 kohta.


Top