Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(13)

Kertomus Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus

OJ C 417, 6.12.2017, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 417/87


KERTOMUS

Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus

(2017/C 417/13)

JOHDANTO

1.

Euroopan pankkiviranomainen (jäljempänä ”viranomainen”) perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (1). Lontoossa sijaitsevan viranomaisen tehtävänä on auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa.

2.

Taulukossa esitetään viranomaisen avainluvut (2).

Taulukko

Viranomaisen avainluvut

 

2015

2016

Talousarvio (miljoonaa euroa)

33,4

36,5

Henkilöstö 31. joulukuuta (3)

156

161

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen ja viranomaisen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

LAUSUNTO

4.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

viranomaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (4) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (5)31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

5.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viranomaisen tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viranomaisen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta viranomaisen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

6.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

8.

Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viranomaisen varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäiset kontrollit, joiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Viranomaisen toimiva johto on viime kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9.

Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida viranomaisen kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

10.

Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

11.

Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko viranomaisen tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

12.

Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

13.

Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta saadun tuen ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla viranomainen kerää palkkioita ja muita tuloja.

14.

Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti, ja viranomainen hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai myöhemmin.

15.

EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti (6) tilintarkastustuomioistuin on tätä kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viranomaisen tilien osalta suorittaman tarkastustyön.

Tiettyjä seikkoja painottava kappale

16.

Asettamatta lausuntoa kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017 päätöksestään erota Euroopan unionista. Erojärjestelyjä koskevasta sopimuksesta neuvotellaan vastaisuudessa. Lontoossa sijaitsevan viranomaisen alustava tilinpäätös ja sen liitetiedot laadittiin allekirjoitusajankohtana (28. helmikuuta 2017) saatavilla olleiden rajallisten tietojen perusteella.

17.

Odottaessaan tulevaa päätöstä sijainnistaan viranomainen esittää tilinpäätöksessään ehdollisina vastuina 14 miljoonan euron kulut, jotka ovat jäljellä toimistotilojen vuokrasopimuksen osalta (olettaen, että sopimus irtisanotaan vuoden 2020 loppuun mennessä). Samoin viranomainen esittää ehdollisena vastuuna muutosta mahdollisesti aiheutuvat muut kulut, joita ei voida vielä arvioida (esimerkiksi henkilöstön jäsenten ja heidän perheidensä muuttoon liittyvät kulut). Lisäksi viranomaisen talousarviorahoituksesta 40 prosenttia on Euroopan unionin varoja ja 60 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden suoria rahoitusosuuksia. On mahdollista, että viranomaisen tulot vähenevät, koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota unionista.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

18.

Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka viranomainen on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 12. syyskuuta 2017 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti


(1)  EYVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(2)  Lisätietoja viranomaisen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: www.eba.europa.eu.

(3)  Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viranomaisen toimittamat tiedot.

(4)  Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

(5)  Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi

Tilintarkastustuomioistuimen huomautus

Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti)

2012

Korkeampien koulumaksujen vuoksi viranomainen myöntää henkilöstösääntöjen mukaisen koulutuslisän lisäksi koulutusavustusta henkilöstölle, jonka lapset ovat peruskoulussa tai keskiasteen oppilaitoksessa. Vuonna 2012 koulutusavustusta myönnettiin kaikkiaan noin 76 000 euroa. Avustuksesta ei määrätä henkilöstösäännöissä, joten se on sääntöjenvastainen.

Kesken (1)

2015

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): niiden määrä oli 1 487 794 euroa eli 28 prosenttia osaston 2 sidottujen määrärahojen kokonaismäärästä (vuonna 2014: 3 431 070 euroa eli 48 prosenttia). Määrä käsittää ratkaisemattoman kysymyksen, joka koskee vielä maksamatonta alv:a, joka on maksettava viranomaisen uuteen rakennukseen liittyvän tasausmaksun (balancing charge) osalta; lisäksi määrä kattaa laskun, joka liittyy Valuations Officen (Yhdistyneen kuningaskunnan verohallintoon kuuluva elin) määrittämiin kiinteistöveroihin (yhteensä 538 938 euroa).

Ei relevantti

2015

It-tarpeiden arvioinnissa havaittiin puutteita, erityisesti ulkoistettujen palvelujen kohdalla. Tämä vaikutti viranomaisen talousarviohallintoon asianomaisten menojen osalta.

Ei relevantti


(1)  Vuoden 2016 loppuun mennessä viranomainen oli tehnyt sopimuksen 23 koulun kanssa, joissa oli oppilaina sen henkilöstön jäsenten lapsia.


VIRASTON VASTAUS

Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen.


Top