Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0795

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

COM/2017/0795 final - 2017/0353 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Bryssel 19.12.2017

COM(2017) 795 final

2017/0353(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1.Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Yksi Euroopan komission tärkeimmistä poliittisista painopisteistä 1 on toteuttaa syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat, jotka rakentuvat vahvuuksilleen ja hyödyntävät täysimääräisesti potentiaalinsa kaikilla aloilla. Vuonna 2015 annetun tiedonannon Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille jatkotoimet ja toteuttaminen on yksi komission vuoden 2017 työohjelman 2 päätavoitteista.

Sisämarkkinoilla tavaroiden vapaa liikkuvuus on kehittynein kaikista neljästä perusvapaudesta. Se tuottaa noin 25 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, ja sen osuus EU:n jäsenvaltioiden välisestä tavarakaupasta on 75 prosenttia. EU:n osuus maailman tavarakaupasta on noin kuudesosa. EU:n jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan arvo oli 3 063 miljardia euroa vuonna 2015. 3 Syvien ja oikeudenmukaisten sisämarkkinoiden toteuttaminen EU:ssa vaatii kuitenkin vielä työtä.

Laittomien ja vaatimustenvastaisten tuotteiden kasvava määrä markkinoilla vääristää kilpailua ja asettaa kuluttajat alttiiksi riskeille. Monet talouden toimijat jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Ennaltaehkäisyä olisi tehostettava, mutta markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein liian vähäistä ja ne pystyvät toimimaan vain oman maansa rajojen sisällä. Yritykset toimivat usein sekä EU:n sisällä että maailmanlaajuisesti, ja nykyaikaiset toimitusketjut kehittyvät nopeasti. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää unioniin tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho niiden lainkäyttöalueella.

Vuoden 2017 työohjelmassaan 4 komissio ilmoitti aloitteesta, jolla parannetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen valvontaa ja joka kuuluu nk. tavaramarkkinoiden säädöspakettiin. Aloitteella puututaan unionin markkinoilla olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden määrän kasvuun ja tarjotaan kannustimia, joilla pyritään parantamaan sääntöjen noudattamista ja huolehtimaan tasapuolisesta kohtelusta yritysten ja kansalaisten hyväksi.

Aloitteen päätavoitteena on tarjota yrityksille oikeat kannustimet, tehostaa vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja tiivistää valvontaviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä. Sillä pyritään

·lujittamaan nykyisiä markkinavalvontatoimien puitteita

·kannustamaan eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia yhteisiin toimiin

·parantamaan tiedonvaihtoa ja edistämään markkinavalvontaohjelmien koordinointia

·luomaan vahvemmat puitteet unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnalle ja markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten paremmalle yhteistyölle.

1.2.Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

(a)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 5 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY 6  

Asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistetaan tuotteiden markkinavalvontaan nykyisin sovellettavat puitteet, ja sillä täydennetään päätöstä N:o 768/2008/EY. Kyseisessä päätöksessä vahvistetaan tuotteiden kaupan pitämisen edellytysten yhdenmukaistamista koskevalle unionin lainsäädännölle puitesäännökset ja etenkin toimitusketjun yrityksiä koskevat velvoitteet.

Nyt ehdotetaan, että asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklaa ei enää sovellettaisi tämän säädösehdotuksen liitteessä lueteltuun lainsäädäntöön.

Päätöksessä N:o 768/2008/EY vahvistetut puitesäännökset muodostavat jatkossakin yleiset puitteet valmistajien, valtuutettujen edustajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuuksille.

(b)Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta 7  

Tämä ehdotus on johdonmukainen suhteessa tuotteiden markkinavalvontaa koskevaan asetusehdotukseen, jonka komissio hyväksyi helmikuussa 2013 [COM(2013) 75] osana tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettia. Ehdotuksen COM(2013) 75 yleisenä tavoitteena oli yksinkertaistaa perustavalla tavalla muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin sovellettavia unionin markkinavalvontapuitteita vähentämällä markkinavalvontasääntöjä sisältävien säädösten määrää ja ottaa käyttöön yksitasoinen järjestelmä, jossa kaikki nämä säännöt yhdistetään yhteen säädökseen. Ehdotuksella COM(2013) 75 pyrittiin erityisesti tarkistamaan ja virtaviivaistamaan tuoteturvallisuusdirektiiviin 2001/95/EY, asetukseen (EY) N:o 765/2008 ja useisiin unionin yhdenmukaistamissäädöksiin sisältyviä markkinavalvontasääntöjä ja yhdistämään ne yhteen oikeudelliseen välineeseen, jota sovelletaan horisontaalisesti kaikilla aloilla.

Euroopan parlamentti antoi ehdotuksesta lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014. Vuonna 2015 lainsäädäntökäsittely kuitenkin keskeytyi. Jos ehdotuksesta COM(2013) 75 käytävää lainsäädäntökäsittelyä jatketaan, sillä hetkellä sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä tehtävä analyysi, jossa otetaan huomioon vuoden 2013 jälkeinen kehitys, ja tämä ehdotus voisivat tukea lainsäätäjien edistymistä ehdotuksen käsittelyssä, mikä olisi paremmasta lainsäädännöstä tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen mukaista.

Tämä ehdotus sisältää lex generalis -periaatteen mukaisia yleissäännöksiä, jotta vältetään riski vahvistaa markkinavalvontaehdotukseen COM(2013) 75 nähden päällekkäisiä tai ristiriitaisia säännöksiä.

(c)Tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö

Tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetaan yhteisiä vaatimuksia siitä, miten tuote on valmistettava, mukaan luettuina sen tuotantoon, kokoon ja koostumukseen liittyviä sääntöjä. Tarkoituksena on paitsi poistaa esteitä tavaroiden vapaalta liikkuvuudelta sisämarkkinoilla myös varmistaa, että EU:ssa myydään vain turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita. Tällä tavoin rehelliset kauppiaat saavat tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä suojelee kuluttajia ja ammattikäyttäjiä ja edistää kilpailua sisämarkkinoilla.

Tämän asetusehdotuksen liitteessä luetellussa tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetaan puitteet kunkin sen kattaman tuoteryhmän kaupan pitämiselle ja niiden myötä kutakin toimitusketjun yritystä koskevat velvoitteet.

Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten sujuva yhteistyö ja hyvät yhteydet ovat keskeisellä sijalla varmistettaessa, että tuotteet ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia. Tämän aloitteen mukaan tuotteen voi asettaa saataville unionin markkinoilla ainoastaan, jos sen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaa unionin alueelle sijoittautunut henkilö, joka voi toimia markkinavalvontaviranomaisten suorana yhteyshenkilönä. Tämä henkilö voi olla tuotteen valmistaja tai maahantuoja tai muu valmistajan valtuuttama talouden toimija.

(d)Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 2001/95/EY 8  

Direktiivillä varmistetaan, että unionin markkinoille saatetut tuotteet ovat turvallisia. Sitä varten siinä keskitytään erityisesti tuotteisiin, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja joiden kaupan pitämisen tai käytön jäsenvaltion viranomaiset aikovat evätä tai kieltää lievittääkseen kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvaa vaaraa.

(e)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (unionin tullikoodeksi) 9

Markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jotta tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. Tämä johtuu siitä, että vaatimustenvastaisten tuotteiden seulonta tapahtuu ennen muuta EU:n ulkorajoilla, joilla viranomaisilla on kokonaiskuva kauppavirroista.

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustarkastuksia koskevien sääntöjen noudattamista olisi lisäksi valvottava yhtenäisemmin. Siihen vaaditaan markkinavalvontaviranomaisten ja EU:n ulkorajoilla tapahtuvista tuotetarkastuksista vastaavien viranomaisten järjestelmällistä yhteistyötä.

Tehokas ja toimiva yhteistyö on tärkeää myös silloin, kun useampi kuin yksi jäsenvaltioiden viranomainen vastaa sen tarkastamisesta, että tuodut tuotteet ovat tuoteturvallisuutta koskevien sääntöjen mukaisia. Näiden viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja erityisesti vaihdettava asian kannalta merkityksellisiä tietoja.

1.3.Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Komissio on tunnustanut lainvalvontaverkostojen tärkeän roolin ja luvannut rohkaista ja auttaa jäsenvaltioita parantamaan valmiuksiaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvomiseksi ja sen varmistamiseksi, että hallinto- ja valvontaviranomaisilla on asianmukaiset valmiudet tehtäviensä suorittamiseksi. 10  

Tehostaakseen tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa komissio on ottanut huomioon hiljattaiset muilla aloilla toteutetut vastaavat tehostamistoimet. Esimerkki tällaisesta alasta ovat elintarvikkeet ja rehut: virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi annettu asetus (EU) 2017/625 11 parantaa jäsenvaltioiden kykyä estää, poistaa tai lieventää ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle aiheutuvia riskejä. Lisäksi komissio on esittänyt ehdotuksen, 12 jolla uudistettaisiin kuluttajansuojayhteistyöstä annettua asetusta siltä osin kuin kyse on täytäntöönpanoviranomaisten valtuuksista ja niiden yhteistyömuodoista.

Komissio on ehdottanut myös uusia sääntöjä, joilla lisätään jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia ja varmistetaan, että niillä on kaikki välineet, joita tarvitaan EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvontaan. 13 Vahvemmat täytäntöönpanovaltuudet ovat keskeisellä sijalla myös eräissä muissa säädösaloitteissa 14 samoin kuin tietosuojalainsäädännössä 15 ja hiljattain annetussa lannoitteita koskevassa lainsäädännössä. 16

Kun tuotteiden tuonti kasvaa mutta tullin resurssit pienenevät, tulliliiton hallinnoinnissa on keskityttävä paremmin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Tämän ehdotuksen säännöksissä otetaan huomioon tarkastusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi – myös tulliliiton tasolla – suositellut koordinointia ja virastojen välistä yhteistyötä koskevat mekanismit ja paremmat riskinarvioinnit. 17  

Maailmankaupan alalla komissio on uudelleen vahvistanut ajavansa avoimuuteen ja yhteistyöhön perustuvaa politiikkaa. Voidakseen kuitenkin puuttua tilanteisiin, joissa sääntöjä on olemassa mutta niitä ei noudateta, EU:lla pitäisi olla käytettävissään välineet, joilla voidaan palauttaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja ryhtyä päättäväisiin toimiin hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä harjoittavia maita ja yrityksiä vastaan. Kun unionin sääntöjen noudattamista valvotaan voimakkain toimin, varmistetaan samalla, että sääntöjen rikkomisesta määrätään seuraamuksia kaikille unioniin sijoittautuneille tai unionissa toimiville yrityksille. Tämä tehdään yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja tehostamalla unionin tullialan riskienhallintaa, jotta voidaan helpottaa ja nopeuttaa EU:n laillista kauppaa ja samalla varmistaa kansalaisten turvallisuus estämällä tuoteväärennöksiä tai vaarallisia tavaroita pääsemästä EU:n rajojen läpi. 18

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

2.1.Oikeusperusta

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 33, 114 ja 207 artiklaan.

2.2.Toissijaisuusperiaate

Markkinavalvontatoimet ja etenkin tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Tämä ei muutu. Jotta markkinavalvonta olisi tehokasta, sen on kuitenkin oltava yhdenmukaista koko unionissa. Jos markkinavalvonta on jossain EU:n osissa ”pehmeämpää”, syntyy puutteita, jotka uhkaavat yleistä etua, tekevät kaupankäynnin edellytyksistä epäoikeudenmukaisia ja rohkaisevat oikeuspaikkakeinotteluun.

Riski niille eri yleisille eduille, joita unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä pyritään suojelemaan, olisi otettava huomioon myös unioniin tuotavien tuotteiden osalta. Markkinavalvonnan on siksi oltava tehokasta unionin ulkorajojen koko mitalta.

Sen vuoksi on tarpeen tehostaa tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa, suojella tässä yhteydessä puolustettavia julkisia etuja, etenkin terveyden suojelua, ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:hun ja sen ulkopuolelle sijoittautuneille yrityksille. Markkinavalvontaviranomaisille olisi annettava valtuudet, joiden avulla ne voivat panna tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaasti täytäntöön. Niiden yhteistyötä rajojen ylitse ja tulliviranomaisten kanssa olisi lisättävä. Unionin ulkorajoilla suoritettavaa valvontaa olisi tehostettava. Näiden pyrkimysten toteuttamiseksi ja helpottamiseksi olisi sen vuoksi perustettava markkinavalvontavälineitä ja -mekanismeja, jollainen on etenkin tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto, jonka päätehtävänä on koordinoida täytäntöönpanotoimia koko unionissa. Myös rahoitukseen ja raportointiin on puututtava unionin tasolla.

2.3.Suhteellisuusperiaate

Ehdotus ei vaikuta jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaltuuksiin. Jotkin jäsenvaltiot voivat kuitenkin joutua tekemään kansalliseen prosessioikeudelliseen lainsäädäntöönsä mukautuksia, jotta niiden markkinavalvontaviranomaiset voivat tehokkaasti käyttää täytäntöönpanovaltuuksiaan rajat ylittävissä tilanteissa, tehdä keskenään yhteistyötä ja puuttua tuotteiden vaatimustenvastaisuuksiin EU:n sisällä.

Tässä ehdotuksessa esitetyillä toimenpiteillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan annetaan kaikille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille samat valtuudet, minkä pitäisi auttaa tehostamaan tuotteisiin sovellettavien unionin yhdenmukaistamissääntöjen täytäntöönpanoa ja noudattamista. Yhdenmukaistamisen taso on asetettu sellaiseksi, jolla pystytään varmistamaan sujuva yhteistyö ja todisteiden vaihtaminen toimivaltaisten viranomaisten kesken. Lisäksi on korjattava nykytilanne, jossa tiettyjä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia ei panna sisämarkkinoilla täytäntöön yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti, koska joidenkin jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisilla ei ole tarvittavia valtuuksia käynnistää tutkimuksia ja korjata vaatimustenmukaisuudet.

Ehdotus parantaa täytäntöönpanoyhteistyötä asettamatta kohtuutonta tai liiallista taakkaa jäsenvaltioiden viranomaisille. Näin ollen ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.4.Sääntelytavan valinta

Ainoa soveltuva väline, jolla voidaan saavuttaa asetettu tavoite eli parantaa tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista, on asetus. Tavoitteita ei saavutettaisi direktiivillä, koska oikeudenkäyttöalueiden rajat ja mahdolliset oikeudenkäyttövaltaan liittyvät ristiriidat säilyisivät vielä senkin jälkeen, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

3.1.Voimassa olevan lainsäädännön jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Osana komission vuoden 2017 työohjelmaa arvioitiin markkinavalvonnan nykyisiä oikeudellisia puitteita ja etenkin asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklaa. 19 Arviointi kattoi ajanjakson vuodesta 2010 (jolloin asetusta alettiin soveltaa) vuoteen 2015. 

Vaikuttavuus

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 arviointi osoitti, että sen erityiset ja strategiset tavoitteet oli onnistuttu saavuttamaan vain osittain. Tämä johtuu pääasiassa siitä, ettei koordinoinnissa ja yhteistyössä ole vielä saavutettu tyydyttävää tasoa. Rajatylittävää markkinavalvontayhteistyötä varten on käytössä sellaisia välineitä kuin unionin tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä RAPEX ja markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmä ICSMS, mutta jäsenvaltiot eivät käytä niitä riittävästi. Tästä seuraa, että markkinavalvontaviranomaiset vain harvoin rajoittavat tuotteen pitämistä kaupan, jos toisen jäsenvaltion vastaavat viranomaiset ilmoittavat niille tuotteeseen liittyvistä toimenpiteistä. Vaikuttaa siltä, ettei markkinavalvonta- ja tulliviranomaisilla ole juurikaan mahdollisuuksia hyödyntää toisen jäsenvaltion vastaavien viranomaisten havaintoja (testausselosteet mukaan luettuina) ja välttää siten toimien päällekkäisyyttä. Sitä paitsi asetusta (EY) N:o 765/2008 ei vielä sovelleta yhdenmukaisesti, mikä johtuu merkittävistä eroista siinä, miten se pannaan jäsenvaltioissa täytäntöön. Tämä koskee markkinavalvonnan järjestämistä kansallisella tasolla, taloudellisten, henkilö- ja teknisten resurssien saatavuutta, markkinavalvontastrategioita, tutkimuksiin ja seuraamuksiin liittyviä valtuuksia sekä seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Merkittävää on myös se, että tuontitavaroiden rajavalvonta vaikuttaa riittämättömältä. Suurimmat vaikeudet johtuvat siitä, ettei markkinavalvontaviranomaisilla ole toimivaltaa oman jäsenvaltionsa ulkopuolella etenkään verkkokaupan yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella voidaan hyvin arvioida, ettei asetus (EY) N:o 765/2008 täysin täytä strategisia tavoitteitaan, joiden mukaan sillä olisi vahvistettava julkisten etujen suojelua ja varmistettava talouden toimijoille tasapuoliset kaupankäyntiedellytykset siten, että sisämarkkinoilla olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä vähenee. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että vaatimustenvastaisia tuotteita saatetaan edelleen markkinoille ja että niiden määrä voi olla kasvussa.

Tehokkuus

Valtaosasta markkinavalvonnan kustannuksista vastaavat jäsenvaltiot ja niiden markkinavalvontaviranomaiset, ja kustannukset vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Tämä johtuu siitä, että erilaiset kansalliset organisaatiomallit edellyttävät eritasoisia henkilö- ja taloudellisia resursseja, mutta myös siitä, että markkinavalvontaviranomaiset raportoivat käytetyistä taloudellisista resursseista ja toteutetuista toimista eri tavoin.

Talouden toimijoille asetuksesta (EU) N:o 765/2008 koituvia tiedottamiskustannuksia pidetään vähäisinä. Yritykset kuitenkin tuovat esiin ne kielteiset vaikutukset, joita jäsenvaltioiden markkinavalvontamallien yleiset eroavaisuudet niille aiheuttavat, ja korostavat, ettei nykyisellä täytäntöönpanojärjestelmällä pystytä luomaan yrityksille tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Mitä taas tulee hyötyihin, asetus (EY) N:o 765/2008 ei ole parantanut kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien turvallisuutta odotetusti. Se että vaatimustenvastaisia tuotteita esiintyy edelleen ja jopa enemmän, kertoo siitä, ettei asetus myöskään luonut yrityksille tasapuolisia kaupankäyntiedellytyksiä.

Johdonmukaisuus

Arvioinnissa tuli esiin ongelmia, jotka liittyvät asetuksen johdonmukaisuuteen suhteessa yleiseen tuoteturvallisuusdirektiiviin 2001/95/EY, jossa vahvistetut määritelmät eivät aina ole yhdenmukaisia asetuksessa vahvistettujen määritelmien kanssa. Tällä ehdotuksella selkeytetään yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 välisiä rajoja. Asetuksen (EY) N:o 765/2008 johdonmukaisuus suhteessa alakohtaisiin direktiiveihin turvataan riittävällä tavalla erityissäännöksellä. On kuitenkin tapauksia, joissa eri säädöksissä käytettyjen määritelmien ja terminologian keskinäiset poikkeavuudet ja puutteet vähentävät markkinavalvontapuitteiden yleistä selkeyttä estämättä kuitenkaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 täytäntöönpanoa.

Merkityksellisyys

Arvioinnissa tuotiin esiin joitakin vaikeuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 soveltamisalan hahmottamisessa. Vaikka asetuksen määritelmät ovat yleisesti ottaen selkeitä ja sopivia, ne eivät ole täydellisiä eivätkä ajantasaisia – etenkään verkkokaupan osalta. Asetusta (EY) N:o 765/2008 voidaan pitää merkityksellisenä, kun tarkastellaan nykyisiä sidosryhmien tarpeita, kuten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa ja rajavalvontaa. Merkityksellisyys kuitenkin heikkenee, kun kyse on tarpeista, jotka liittyvät markkinoiden nykyiseen dynamiikkaan (verkkokaupan kasvu ja kansalliset budjettirajoitukset) ja vaativat nopeaa reagointia.

Markkinavalvonnan puitteita olisi tarkistettava, jotta voitaisiin suojella yleisiä etuja odotetun tasoisesti ja varmistaa markkinoiden toimijoille tasapuoliset kaupankäyntiedellytykset.

EU:n lisäarvo

Jäsenvaltiot vastaavat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanosta ja siitä, että vaaran aiheuttavien tuotteiden osalta toteutetaan tehokkaita vastatoimia. Sisärajattomat sisämarkkinat tekevät lainsäädännön täytäntöönpanosta viranomaisille haastavan tehtävän, koska toimivaltarajat rajoittavat niiden toimintamahdollisuuksia. Yksittäisen jäsenvaltion markkinavalvonnan organisoinnissa olevat heikkoudet taas luovat ketjuun heikkoja lenkkejä.

Jotta täytäntöönpano olisi johdonmukaista ja jotta useamman jäsenvaltion alueelle ulottuviin vaatimustenvastaisuuksiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, toimintaa olisi koordinoitava koko unionissa. Arvioinnin perusteella pidetään laajalti hyödyllisenä, että markkinavalvontaa yhdenmukaistettaisiin yhdellä ainoalla EU:n tason säädöksellä sen sijaan, että käytössä olisi useita erilaisia kansallisia säädöksiä.

Asetus (EY) N:o 765/2008 tuo EU:n tason lisäarvoa ennen muuta säännöksillään, jotka koskevat yhteisiä tietojärjestelmiä, jotka edistävät hallinnollista yhteistyötä ja tehostavat yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten ja EU:n ulkorajoilla tehtävistä tuotetarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä.

EU:n tason lisäarvon täysimittaista toteutumista estää edelleen se, ettei rajat ylittävä tietojenvaihto ja yhteistyö suju niin hyvin kuin sen pitäisi, ettei markkinavalvontapuitteita panna täytäntöön johdonmukaisesti kansallisella tasolla ja ettei resursseja ole riittävästi.

3.2.Sidosryhmien kuuleminen

Markkinavalvontaviranomaisia kuultiin tavaroiden sisämarkkinoita käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksissa 1. helmikuuta 2016, 21. lokakuuta 2016 ja 31. maaliskuuta 2017. Viimeksi pidetyssä kokouksessa keskityttiin säädösehdotukseen ja erityisesti siihen, miten voidaan edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, tehdä markkinavalvonnasta yhtenäistä ja riittävän tasoista ja tehostaa EU:n markkinoille tuotavien tuotteiden rajavalvontaa.

Komissio järjesti teollisuudelle, kuluttajille, viranomaisille jne. avoimen sidosryhmäkonferenssin 17. kesäkuuta 2016. Tarkoituksena oli määrittää tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen sisämarkkinoilla liittyvät keskeiset ongelmat ja yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseen käytettävät keinot sekä löytää mahdollisia etenemistapoja.

Europa-palvelimen julkisten kuulemisten sivustolla julkaistiin julkinen kuuleminen kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kuuleminen alkoi 1. heinäkuuta ja päättyi 31. lokakuuta 2016. Sillä haluttiin kerätä näyttöä ja näkemyksiä toimista, joilla parannettaisiin täytäntöönpanoa ja vaatimusten noudattamista tavaroiden sisämarkkinoilla. Yritys-Eurooppa-verkosto edisti ja tuki pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista kuulemiseen. Kuulemisessa saatiin 239 vastausta: yrityksiltä 127, viranomaisilta 80 ja kansalaisilta 32.

Kuulemisen tulosten perusteella tarvitaan toimia, joilla parannetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta sisämarkkinoilla. Vaatimustenvastaisuus nimittäin aiheuttaa haittaa paitsi kuluttajille ja muille loppukäyttäjille myös lakisääteisiä velvollisuuksiaan noudattavien yritysten myynnille ja/tai markkinaosuudelle. Vastaajien mukaan paras tapa vähentää vaatimustenvastaisuuksia ovat viranomaisten toteuttamat tiedotus-, tuki- ja täytäntöönpanotoimet. Mitä taas tulee EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien yritysten kauppaan vaatimustenvastaisilla tuotteilla, kuulemisen tulosten mukaan tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten pitäisi koordinoida unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa paremmin. Lisäksi olisi hyvä velvoittaa EU:n ulkopuolisiin maihin sijoittautuneet yritykset nimeämään unioniin sijoittautunut henkilö, joka vastaa vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista.

3.3.Asiantuntijatiedon käyttö

Komissio teki tai teetti ulkoisilla toimeksisaajilla vuosina 2012–2016 lukuisia selvityksiä, kuulemisia ja tutkimuksia. Lisäksi pyydettiin jäsenvaltioiden näkemyksiä siitä, miten tehokasta markkinavalvonta eri puolilla unionia on.

Heinäkuusta 2016 toukokuuhun 2017 tehtiin ulkoinen arviointi asetuksen (EY) N:o 765/2008 soveltamisesta.

Tulokset on otettu huomioon tässä säädösehdotuksessa, jotta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa.

3.4. Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Markkinavalvonnan nykyisistä oikeudellisista puitteista tehdyssä arvioinnissa (ks. kohta 3.1) todettiin, että suurimmasta osasta nykyisten markkinavalvontasääntöjen noudattamisen aiheuttamista kustannuksista vastaavat viranomaiset. Yrityksille aiheutuu kustannuksia vain tiedonantovelvollisuuksista (vastaaminen viranomaisten pyyntöihin, tietojen antaminen havaituista vaatimustenvastaisuuksista), joten ne pitävät niitä merkityksettöminä. Täytäntöönpanon tehostettu koordinointi ja priorisointi, joita tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto ja vertaisarvioidut täytäntöönpanostrategiat tukevat, tekisivät toimintaedellytyksistä tasapuolisemmat ja vähentäisivät joitakin niistä haitoista, joita markkinavalvonnan yleiset eroavaisuudet aiheuttavat yrityksille.

Yksinkertaistamiseen ja rasituksen keventämiseen on kuitenkin eniten mahdollisuuksia viranomaisilla. Tämän ehdotuksen perustana olevassa vaikutustenarvioinnissa tarkasteltiin kunkin toimintavaihtoehdon osalta mahdollisuuksia yksinkertaistamiseen ja/tai hallinnollisen rasitteen vähentämiseen. Siihen voitaisiin päästä parantamalla suunniteltuja tarkastuksia koskevien tietojen vaihdon yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen käytettävien tietoteknisten välineiden käyttöä, tehostamalla keskinäistä avunantoa koskevia pyyntöjä, mahdollistamalla täytäntöönpanoon liittyvien todisteiden ja päätösten keskinäiset siirrot päällekkäisten viranomaistoimien välttämiseksi, määrittelemällä yhteiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ja helpottamalla markkinavalvontaviranomaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä vaatimustenmukaisuutta koskevia tietoja siten, että ne voivat olla yhteydessä tällaisista tiedoista vastaavaan henkilöön.

3.5. Vaikutustenarviointi

Komission laatima vaikutustenarviointiraportti kattaa kaikki tähän säädösehdotukseen liittyvät näkökohdat. 20

Hahmotellut toimintavaihtoehdot vaihtelivat nykytilan säilyttämisestä pitemmälle tähtääviin toimenpiteisiin ja EU:n tason koordinointiin ja toimiin seuraavasti:

(1)perusskenaario

(2)nykyisten välineiden ja yhteistyömekanismien parantaminen

(3)vaihtoehto 2 ja lisäksi vahvemmat pelotevaikutukset täytäntöönpanovälineisiin ja tehostettu EU:n tason koordinointi

(4)keskitetyn EU:n tason täytäntöönpanon lisääminen tietyissä tapauksissa.

Parhaaksi arvioitu vaihtoehto on vaihtoehto 3, joka sisältää erityisesti seuraavaa:

(a)ulotetaan tuoteyhteyspisteiden neuvoa-antava rooli koskemaan myös yrityksiä ja tilapäisiä julkis-yksityisiä kumppanuuksia

(b)perustetaan digitaaliset järjestelmät, joiden kautta valmistajat tai maahantuojat voivat asettaa vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot sekä kuluttajien että markkinavalvontaviranomaisten saataville, velvoitetaan valmistajat nimeämään unioniin sijoittautunut vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedosta vastaava henkilö ja perustetaan yhteinen eurooppalainen portaali vapaaehtoisia toimia varten

(c)vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti päätökset tuotteiden kaupan pitämisen rajoittamisesta julkaistaan, hienosäädetään viranomaisten valtuuksia (etenkin suhteessa verkossa tapahtuvaan tuontiin EU:n ulkopuolisista maista) ja järjestetään vaatimustenvastaisiksi todettujen tuotteiden tarkastuskustannusten kattaminen maksuin

(d)kiristetään keskinäistä avunantoa koskevia velvollisuuksia ja otetaan käyttöön oikeusolettama, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa vaatimustenvastaisiksi todetut tuotteet ovat vaatimustenvastaisia koko EU:ssa.

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanostrategiat, joissa esitetään kansalliset valvontatoimet, ja valmiuksien lisääminen edellyttävät tuekseen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston. Verkosto tarjoaisi hallinnollisen tuen rakenteen jäsenvaltioiden toimista tehtävälle vertaisarvioinnille sekä koordinoisi jäsenvaltioiden yhteisiä täytäntöönpanotoimia ja auttaisi niiden toteuttamisessa.

Sääntelyntarkastelulautakunta antoi vaikutustenarvioinnista aluksi kielteisen lausunnon 7. huhtikuuta 2017 ja sen jälkeen myönteisen lausunnon varauksin 8. kesäkuuta 2017. Lausunnoissa annetut suositukset on sisällytetty raporttiin. 21 Muutetussa raportissa annetaan kattavampi kuvaus markkinavalvonnan nykyisistä puitteista, ehdotuksen suhteesta vuoden 2013 tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettiin ja arvioinnin tuloksista. Ongelmien, tavoitteiden ja toimintavaihtoehtojen kuvausta muokattiin, ja lisäksi esitettiin arviointia tukevaa näyttöä ja kustannusarvioita. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston osalta raportissa esitetään odotetut tuotokset ja kustannukset eri skenaarioissa sekä tarkastellaan vaikutusten ja toteutettavuuden näkökulmasta eri hallinnointivaihtoehtoja eli sitä, toimisiko verkosto jo olemassa olevassa virastossa vai komission alaisuudessa. Kun otetaan huomioon, että jo toiminnassa olevan viraston perustamisasetusten muuttaminen olisi monimutkaista, tässä ehdotuksessa annetaan komission tehtäväksi huolehtia verkostoa tukevasta sihteeristöstä. Mitä taas tulee valmistajien velvollisuuteen nimetä unioniin sijoittautunut henkilö, joka vastaa vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista, vaikutustenarviointiraportissa kuvataan tärkeimmät kaupankäynti- ja liiketoimintamallit, joihin tällainen velvollisuus vaikuttaisi ja jollainen on erityisesti EU:n ulkopuolelta tapahtuva etämyynti. Raportissa selkeytetään vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedosta vastaavan henkilön toimenkuvaa. Lisäksi siinä arvioidaan kustannuksia, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen käytettävyyden helpottamiseen, sekä vaikutuksia kolmansien maiden kauppiaisiin ja unionissa toimivien yritysten markkinaolosuhteiden tasapuolisuuteen.

3.6.Perusoikeudet

Tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin yhteydessä otettiin huomion vaikutukset asiaan liittyviin perusoikeuksiin. Säädösehdotuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Sitä on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Markkinavalvontaviranomaiset käyttäisivät tässä asetuksessa annettuja valtuuksia suhteellisuusperiaatteen ja tarpeen perusteella sekä kansallisten menettelytakeiden mukaisesti.

Säädösehdotuksessa otetaan tasapuolisesti huomioon edut, joita terveyden ja turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, elinkeinovapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusoikeudet suojaavat.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotus edellyttää henkilöstö- ja hallintoresursseja ja toimintamäärärahoja, jotka esitetään rahoitusselvityksessä.

5.LISÄTIEDOT

5.1.Täytäntöönpanosuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen soveltamispäivästä ja toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan, onko asetus saavuttanut tavoitteensa eli etenkin onnistunut vähentämään vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää, varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon, parantamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja vahvistamaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa, kun samalla otetaan huomioon yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat vaikutukset.

5.2.Soveltamispäivä

Ehdotuksella siirretään asetuksen soveltamispäivää 1. päivään tammikuuta 2020, jotta jäsenvaltiot, markkinavalvontaviranomaiset ja Euroopan komissio tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän verkoston kautta voivat tehdä tarvittavat käytännön järjestelyt ja lainsäädäntömuutokset.

5.3.Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotus sisältää 11 lukua, joissa on yhteensä 64 artiklaa, sekä liitteen.

I luku – Yleiset säännökset

Tässä luvussa määritellään asetuksen soveltamisala ja keskeiset termit. Sillä saatetaan asetuksessa (EY) N:o 765/2008 käytetyt määritelmät ajan tasalle, jotta voidaan erityisesti ottaa huomioon toimitusketjun toimijoiden moninaisuus ja tarve saada ne kaikki tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kohteiksi. Ehdotettu ’talouden toimijan’ määritelmä kattaa kaikki toimijat, joita tämä lainsäädäntö suoraan koskee.

II luku – Vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot

Tässä luvussa otetaan käyttöön käsite ’unioniin sijoittautunut vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö’, jonka nimeämistä edellytetään tuotteiden asettamiseksi saataville markkinoilla. Tärkeimpinä tavoitteina on tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpano huolehtimalla siitä, että valmistajien tai niiden nimeämien edustajien ja markkinavalvontaviranomaisten välillä on hyvät yhteydet, ja luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset unionin markkinoille.

Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö voi olla valmistaja tai maahantuoja tai muu valmistajan nimeämä talouden toimija.

Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön olennaisena tehtävänä on tuotetta koskevien tietojen antaminen markkinavalvontaviranomaisille ja yhteistyö viranomaisten kanssa.

III luku – Talouden toimijoille annettava apu ja yhteistyö heidän kanssaan

Tässä luvussa määritellään viranomaisten ja yhteysvirastojen nimeäminen tätä asetusta varten ja selkeytetään yhteysvirastojen roolia. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita huolehtimaan sujuvasta yhteistyöstä alueensa täytäntöönpanoverkoston jäsenten välillä. Luvussa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että muut kansalliset viranomaiset tukevat toimivaltaisten viranomaisten työtä etenkin silloin, kun rikkomuksen lopettaminen edellyttää rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

IV luku – Markkinavalvonnan järjestäminen ja siihen sovellettavat yleiset periaatteet

Asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka liittyvät markkinavalvonnan järjestämiseen niiden alueella. Lisäksi siinä vahvistetaan menettelyt, joita niiden on noudatettava toteuttaessaan jatkotoimia valitusten tai vaaroihin liittyvien seikkojen pohjalta, seuratessaan onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle, todentaessaan talouden toimijoiden toteuttamia korjaavia toimia ja toteuttaessaan toimia turvallisuuskysymyksiin liittyvän tieteellisen ja teknisen tietämyksen pohjalta.

Asetuksessa määritellään, kuinka jäsenvaltioiden olisi nimettävä markkinavalvontaviranomaiset ja yhteysvirastot. Siinä vahvistetaan myös markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ohjaavia periaatteita: valvonnan on oltava tehokasta, toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa vaatimusten noudattamiseen, viranomaisten on noudatettava määriteltyihin tekijöihin pohjautuvaa riskiperusteista lähestymistapaa, ja niiden on toimittava avoimesti, riippumattomasti ja puolueettomasti.

Asetuksessa edellytetään lisäksi, että jäsenvaltiot laativat säännöllisesti kansallisen markkinavalvontastrategian, ja luetellaan strategiassa esitettävät seikat.

V luku – Markkinavalvontavaltuudet ja -toimenpiteet

Asetuksessa vahvistetaan markkinavalvontaviranomaisten valtuudet, jotka määritellään siten, että varmistetaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokas täytäntöönpano rajojen yli. Näihin valtuuksiin kuuluvat valtuudet saada käyttöön vaatimustenvastaisuustapaukseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, vaatia talouden toimijoita ja julkisia tahoja toimittamaan kaikki vaatimustenvastaisuustapaukseen liittyvät tiedot, tehdä tarkastuksia paikan päällä, tehdä valeostoja ja harjoittaa haamuasiointia, hyväksyä tilapäisiä toimenpiteitä, käynnistää vaatimustenvastaisuuden korjaamiseen tähtääviä tutkimuksia tai menettelyjä, kieltää tuotteiden toimittaminen taikka vetää tuotteet pois markkinoilta ja järjestää niiden palauttaminen tai hävittäminen, määrätä seuraamuksia ja vaatia vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin sekä julkaista päätöksiä, joissa voidaan mainita asianomaisen talouden toimijan henkilöllisyys.

Näiden valtuuksien käyttämisen yhteydessä jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää, käyttävätkö toimivaltaiset viranomaiset vähimmäisvaltuuksia suoraan oman toimivaltansa nojalla vai onko valtuuksien käyttämiseksi vedottava tuomioistuimeen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi asetuksessa määritellään markkinavalvontatoimenpiteitä ja vahvistetaan niiden yhteydessä noudatettavat menettelyt ja periaatteet. Sellaisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja edellyttävät nopeita toimia, luvussa muodostetaan kytkös direktiiviin 2001/95/EY ja sen mukaisesti perustettuun unionin nopeaan hälytysjärjestelmään.

Asetuksessa säädetään myös mahdollisuudesta nimetä unionin testauslaitoksia ja määritellään niiden tehtävät.

Markkinavalvonnan rahoitusta koskevan periaatteen lisäksi tässä luvussa säädetään, että markkinavalvontaviranomaiset voivat vaatimustenvastaisuustapauksissa periä talouden toimijoilta maksuja kustannuksiensa kattamiseksi.

VI luku – Yhteistyö ja keskinäisen avunannon menettely

Keskinäinen avunanto voi tapahtua kahdella tavalla:

·tietopyynnöt, joiden avulla yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset voivat saada tietoja ja näyttöä toisesta jäsenvaltiosta, ja

·täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat pyynnöt, joiden avulla markkinavalvontaviranomaiset voivat pyytää toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Asetuksessa vahvistetaan menettely keskinäistä avunantoa koskeville pyynnöille. Pyynnöt on toimitettava sekä pyynnön esittävien että pyynnön vastaanottavien viranomaisten jäsenvaltioiden yhteysvirastoon tieto- ja viestintäjärjestelmän välityksellä vakiomuotoisina. Asetuksessa säädetään lisäksi, että yhdessä jäsenvaltiossa saatuja todisteita ja tutkimustuloksia voidaan käyttää myös toisessa jäsenvaltiossa.

Perusperiaatteena on, että jos tuote on yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisten päätöksen perusteella todettu vaatimustenvastaiseksi, toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset pitävät sitä vaatimustenvastaisena, ellei asianomainen talouden toimija pysty esittämään vastakkaista näyttöä. Keskinäisen avunannon välineillä on tarkoitus antaa mahdollisuus puuttua tuotteen vaatimustenvastaisuuteen rajatylittävässä tilanteessa ja toteuttaa toimenpiteitä vaatimustenvastaisuuden korjaamiseksi tai tuotteen kieltämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Asetuksella helpotetaan myös sitä, että todisteita ja tutkimustuloksia, jotka markkinavalvontaviranomaiset ovat hankkineet vähimmäisvaltuuksiaan käyttämällä, voidaan käyttää rajojen yli.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on asetuksen mukaisesti vastattava keskinäistä avunantoa koskevaa pyyntöön täytäntöönpanotoimenpiteissä asetetussa määräajassa.

Asetuksessa huolehditaan ammatti- ja liikesalaisuuden suojasta säätämällä, että markkinavalvontaviranomaisille toimitettuja tietoja käytetään ainoastaan varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattaminen.

VII luku – Unionin markkinoille tulevat tuotteet

Asetuksessa vahvistetaan vahvemmat puitteet unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnalle. Lähtökohtana on oletus, että tehokkain keino sen varmistamiseksi, ettei unionin markkinoille saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, on se, että niille tehdään riittävät tarkastukset ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tulliviranomaiset tekevät tarkastuksia riskianalyysin perusteella.

Asetuksella myös tehostetaan markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten välistä tietojenvaihtoa etenkin niillä menettelyillä, joita sovelletaan tuotteiden luovuttamisessa vapaaseen liikkeeseen taikka sen keskeyttämisessä tai epäämisessä. Markkinavalvontaviranomaisilta voidaan pyytää tietoja tuotteista ja talouden toimijoista, joiden osalta on havaittu tavallista suurempi vaatimustenvastaisuuden riski. Tulliviranomaisten on ilmoitettava ripeästi markkinavalvontaviranomaisille tuotteiden asettamista menettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” ja tarkastusten tuloksista, jos tällaiset tiedot ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen voidaan keskeyttää seuraavissa tapauksissa:

·tuotteen mukana ei ole vaadittuja asiakirjoja, tuotetta ei ole merkitty vaaditulla tavalla tai siinä ei ole CE-merkintää tai muuta unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vaadittua merkintää,

·tuotteen osalta ei käy ilmi unioniin sijoittautunutta vaatimustenmukaisuutta koskevista tuotteista vastaavaa henkilöä tai

·on syytä epäillä, että tuotetta ei ole saatettu markkinoille unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Asetuksessa säädetään lisäksi sellaisten tuotteiden edullisesta kohtelusta, jotka on ilmoittanut vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisen erityisen aseman saanut valtuutettu talouden toimija. Siinä vahvistetaan myös edellytykset tällaisen edullisen kohtelun keskeyttämiseen, jos tarkastuksissa havaitaan vaatimustenvastaisuus. Menettelysäännöt, joita sovelletaan, kun markkinavalvonta- ja tulliviranomaiset vaihtavat tietoja valtuutetuista talouden toimijoista, vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpiteissä.

VIII luku – Koordinoitu täytäntöönpano ja kansainvälinen yhteistyö

Asetuksella perustetaan komission yhteyteen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto, jäljempänä ’verkosto’. Verkosto koostuu johtokunnasta, hallinnollisen koordinoinnin ryhmistä ja sihteeristöstä. Asetuksessa esitetään sen tehtävät.

Verkoston tehtävänä on koordinoida täytäntöönpanotehtäviä ja siten tehostaa markkinavalvontayhteistyötä EU:n tasolla. Lisäksi verkosto ylläpitää tieto- ja viestintäjärjestelmää, jolla kerätään ja säilytetään tietoja tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanosta. Järjestelmää voivat käyttää komissio ja jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset, ja siinä on julkinen rajapinta, jolla täytetään velvollisuus tiedottaa yleisölle ja varmistaa avoimuus.

Asetuksessa vahvistetaan puitteet kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävälle kansainväliselle yhteistyölle, jolla huolehditaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanosta. Lisäksi perustetaan järjestelmä, jossa kolmas maa tekee tuotteelle vientiä edeltävän tarkastuksen ennen tuotteen viemistä unioniin. Järjestelmän toteuttamisen yksityiskohdat vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä.

IX luku – Rahoitussäännökset

Asetuksen mukaan komissio rahoittaa toiminnan kaikissa asioissa, jotka kuuluvat unionin yleiseen markkinavalvontapolitiikkaan.

Asetuksessa on yleisiä lausekkeita unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

X luku – Loppusäännökset

Asetuksessa säädetään, että sen liitteessä lueteltuun unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklaa.

Kaikkiaan 23:a asetuksen liitteessä lueteltua oikeudellista välinettä on muutettava kumoamalla niissä olevat viittaukset asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklaan. Lisäksi asetuksella muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/42/EY. 22

XI luku – Seuraamukset, arviointi, komiteamenettely sekä voimaantulo ja soveltaminen

Asetuksessa tunnustetaan, että seuraamusten määrääminen kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta siinä vahvistetaan seuraamuksia ohjaavia periaatteita.

Asetuksessa vahvistetaan lisäksi vakiosäännökset, jotka koskevat asetuksen soveltamisen arviointia ja täytäntöönpanosäädöksien hyväksymisessä käytettävää komiteamenettelyä.

Liite

Liitteessä luetellaan tuotteita koskevat unionin yhdenmukaistamissäädökset, joilla määritetään asetuksen soveltamisala.

2017/0353 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33, 114 ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, 23  

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös unioniin kolmansista maista tulevien tuotteiden osalta.

(2)Komission tiedonannossa Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille 24 nostettiin ensisijaiseksi toimeksi vahvistaa tavaroiden sisämarkkinoita tehostamalla toimia, joilla estetään vaatimustenvastaisten tuotteiden saattaminen unionin markkinoille. Tämä pitäisi saavuttaa vahvistamalla markkinavalvontaa, tarjoamalla talouden toimijoille oikeanlaisia kannustimia, tehostamalla vaatimustenmukaisuusvalvontaa ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken, myös yhteistyöllä tulliviranomaisten kanssa.

(3)Markkinavalvonnan puitteita olisi vahvistettava, jotta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa voidaan parantaa entisestään.

(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY 25 vahvistetaan yleiset turvallisuusvaatimukset kaikille kulutustavaroille ja säädetään jäsenvaltioiden erityisistä velvollisuuksista ja toimivallasta siltä osin kuin on kyse vaarallisista tuotteista samoin kuin tätä koskevasta tietojenvaihdosta unionin tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän, jäljempänä ’RAPEX-järjestelmä’, kautta. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ryhtyä mainitun direktiivin mukaisiin täsmällisempiin toimenpiteisiin. Kulutustavaroiden turvallisuuden tason nostamiseksi olisi direktiivissä 2001/95/EY säädettyjä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 765/2008 26 vahvistettuja tiedonvaihdossa ja nopeaa toimintaa edellyttävissä tilanteissa käytettäviä mekanismeja täydennettävä, jotta ne toimisivat tehokkaammin.

(5)Tämän asetuksen pitäisi kattaa tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä luetellun lainsäädännön olisi katettava kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

(6)Jotta voitaisiin sujuvoittaa ja yksinkertaistaa lainsäädännöllistä kokonaiskehystä ja samalla pyrkiä paremman sääntelyn tavoitteeseen, olisi unionin markkinoille saapuvien tuotteiden tarkastuksiin sovellettavia sääntöjä tarkasteltava uudelleen ja koottava ne yhteen ja samaan lainsäädäntökehykseen, jota sovelletaan tuotteille ulkorajoilla tehtäviin tarkastuksiin.

(7)Kuluttajien turvallisuus riippuu pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin yhdenmukaistamislainsäädännön turvallisuusvaatimuksineen pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimenpiteitä. Toimenpiteitä olisi parannettava ja tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan vastata globaalien markkinoiden ja yhä monimutkaisemman toimitusketjun nykyään asettamiin haasteisiin.

(8)Tässä asetuksessa vahvistetuilla puitteilla olisi täydennettävä ja vahvistettava voimassa olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön säännöksiä, jotka liittyvät tietojen antamiseen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyihin, tuotteiden markkinavalvontaan ja unioniin saapuvien tuotteiden tarkastamiseen. Erityissäännösten ensisijaisuutta yleissäännöksiin nähden koskevan lex specialis -periaatteen mukaisesti tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava vain, jollei unionin muussa, voimassaolevassa tai tulevassa, yhdenmukaistamislainsäädännössä ole erityissäännöksiä, joilla pyritään samaan tavoitteeseen tai jotka ovat samanluonteisia taikka vaikutukseltaan samanlaisia kuin tässä asetuksessa vahvistetut säännökset. Tämän asetuksen vastaavia säännöksiä ei sen vuoksi pitäisi soveltaa aloilla, joihin sovelletaan tällaisia erityissäännöksiä, joita on esimerkiksi huumausaineiden lähtöaineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 273/2004, 27 kosmeettisista valmisteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1223/2009, 28 lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/745 29 ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/746. 30  

(9)Vastuu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla jäsenvaltioilla, joiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden valvontatoimien tehokkuus.

(10)Eräät tällä hetkellä asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistetut määritelmät olisi saatettava muissa unionin säädöksissä vahvistettujen määritelmien ja soveltuvissa tapauksissa nykyaikaisten toimitusketjujen rakenteen mukaisiksi.

(11)Talouden toimijoiden koko toimitusketjussa olisi odotettava toimivan vastuullisesti ja täysin sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, kun ne saattavat tuotteita markkinoille tai asettavat niitä saataville markkinoilla, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä noudatetaan. Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa niihin velvoitteisiin, jotka unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eri säännösten mukaisesti vastaavat kunkin talouden toimijan roolia toimitus- ja jakeluprosessissa, jolloin valmistaja on viime kädessä vastuussa siitä, että tuote on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

(12)Nykyaikaisissa toimitusketjuissa toimii paljon erilaisia talouden toimijoita, ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista olisi valvottava niiden kaikkien osalta ottaen samalla asianmukaisesti huomioon niiden rooli toimitusketjussa ja se, missä määrin ne osallistuvat tuotteiden asettamiseen saataville unionin markkinoilla. Sen vuoksi on aiheellista soveltaa tätä asetusta vain niihin talouden toimijoihin, joita suoraan koskevat seuraavat: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, 31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, 32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, 33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, 34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1223/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, 35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, 36 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426 37 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, 38 asetus (EU) 2017/745 ja asetus (EU) 2017/746 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, 39 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, 40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, 41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, 42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, 43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, 44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, 45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, 46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, 47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, 48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, 49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, 50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, 51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, 52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, 53 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU. 54

(13)Sähköisen kaupankäynnin kehittymisen taustalla on suuressa määrin myös se, että yhä useammat tahot tarjoavat tietoyhteiskunnan palveluja – tavallisesti alustojen kautta ja korvausta vastaan – välityspalveluina eli varastoivat kolmansien osapuolten sisältöä mutta eivät valvo sitä eivätkä näin ollen toimi yksittäisten talouden toimijoiden puolesta. Vaatimustenvastaisia tuotteita koskevan sisällön poistamisen tai, jos se ei ole mahdollista, sen estäminen, että vaatimustenvastaisia tuotteita olisi tarjolla näiden tahojen palvelujen kautta, ei pitäisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY 55 vahvistettujen sääntöjen soveltamista. Erityisesti ei pitäisi asettaa palveluntarjoajille yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Lisäksi tietojen säilyttämistä tarjoavia palveluntarjoajia ei saisi saattaa vastuuseen, jos heillä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista ja jos he eivät ole tietoisia niistä tosiasioista tai olosuhteista, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä.

(14)Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa. Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla tuotteen osalta voidaan välittömästi toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että olemassa on unioniin sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Tällaisen vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla valmistaja, maahantuoja tai joku muu valmistajan tätä tarkoitusta varten nimeämä henkilö, esimerkiksi toinen talouden toimija. Unioniin sijoittautuneella vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä on olennainen rooli toimia unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa edellytetään unioniin sijoittautunutta vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 artiklassa.

(15)Jäsenvaltioiden olisi avustettava talouden toimijoita siten, että asetuksella (EU) [lisätään viittaus uuteen vastavuoroista tunnustamista koskevaan asetukseen] 56 perustetut tuoteyhteyspisteet antavat tietoja sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä tai että markkinavalvontaviranomaiset antavat sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ohjeita vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kumppanuusjärjestelyjen puitteissa. Markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida hyödyntää sidosryhmien kanssa jo tehtävää yhteistyötä ja tehdä sidosryhmien kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden tarkoituksena on edistää vaatimusten noudattamista tai havaita vaatimustenvastaisuuksia tietyissä tuoteryhmissä tietyllä maantieteellisellä alueella.

(16)Jäsenvaltioiden olisi nimettävä omat markkinavalvontaviranomaisensa. Hallinnollisen avun ja yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä myös yhteysvirasto. Yhteysvirastojen olisi huolehdittava täytäntöönpano- ja markkinavalvontatoimien koordinoinnista sekä yhteydenpidosta muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission kanssa.

(17)On tarpeen perustaa tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto, jonka ylläpidosta huolehtii komissio ja jonka tarkoituksena on koordinoida ja helpottaa jäsenvaltioiden yhteisten täytäntöönpanotoimien, kuten yhteisten tutkimusten, toteuttamista. Tämän hallinnollisen tuen rakenteen avulla pitäisi pystyä yhdistämään resurssit ja ylläpitämään jäsenvaltioiden ja komission välistä viestintä- ja tietojärjestelmää ja siten vahvistamaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa ja torjumaan säännösten rikkomista.

(18)Markkinavalvontatoimien olisi oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi rasittaa talouden toimijoita, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille.

(19)Jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan oikein, markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava yhteiset tutkimus- ja täytäntöönpanovaltuudet, joiden ansiosta voidaan tehostaa markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä ja saada aikaan tehokkaampi pelotevaikutus talouden toimijoille, jotka tarkoituksella rikkovat unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Näiden valtuuksien olisi oltava riittävän vahvat, jotta niiden avulla voidaan ratkaista unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon ja myös sähköiseen kaupankäyntiin ja digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvät ongelmat sekä estää talouden toimijoita käyttämästä hyväkseen täytäntöönpanojärjestelmän aukkoja siirtymällä sellaisiin jäsenvaltioihin, joiden markkinavalvontaviranomaisilla ei ole valmiuksia puuttua laittomiin käytäntöihin. Valtuuksilla olisi erityisesti pystyttävä varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ja näyttöä, jotta täytäntöönpano voidaan toteuttaa samantasoisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(20)Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomansa täytäntöönpanojärjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää, voivatko niiden markkinavalvontaviranomaiset toteuttaa tutkimuksia ja täytäntöönpanotoimia omilla valtuuksillaan vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa.

(21)Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava käynnistää tutkimuksia omasta aloitteestaan, jos ne saavat tietää markkinoille saatetuista vaatimustenvastaisista tuotteista.

(22)Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus saada kaikki tutkimuksensa aiheeseen liittyvät todisteet ja tiedot, joita tarvitaan sen määrittämiseen, onko sovellettavaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä rikottu, ja etenkin vastuussa olevan talouden toimijan selvittämiseen, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa kyseiset todisteet ja tiedot ovat ja missä paikassa ja missä muodossa niitä säilytetään. Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

(23)Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tehdä tarvittavat paikan päällä suoritettavat tarkastukset, ja niillä olisi oltava valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita talouden toimija käyttää elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa.

(24)Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava vaatia asianomaisen talouden toimijan edustajilta tai henkilöstön jäseniltä paikan päällä tehtävän tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata tältä edustajalta tai henkilöstön jäseneltä saamansa vastaukset.

(25)Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tarkastaa, ovatko markkinoilla saataville asetettavat tuotteet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, ja hankkia todisteita vaatimustenvastaisuudesta. Niillä olisi sen vuoksi oltava valtuudet ostaa tuotteita valeostoina ja jos todisteita ei voida hankkia muilla keinoin, ostaa tuotteita valehenkilöllisyyden turvin.

(26)Erityisesti digitaalisessa ympäristössä markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava korjata vaatimustenvastaisuus nopeasti ja tehokkaasti, etenkin silloin, kun tuotetta myyvä talouden toimija salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy muualle unionissa tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Jos vaatimustenvastaisuus uhkaa aiheuttaa loppukäyttäjille vakavan ja peruuttamattoman haitan, markkinavalvontaviranomaisten pitäisi voida toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jos tällaisen haitan välttämiseksi ei ole käytettävissä muita keinoja, mukaan luettuna tarvittaessa verkkosivun, palvelun tai tilin toiminnan keskeyttäminen taikka täydellisen verkkotunnuksen jäädyttäminen määräajaksi, direktiivissä 2000/31/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi lisäksi oltava valtuudet sulkea tai vaatia kolmantena osapuolena olevaa palveluntarjoajaa sulkemaan verkkosivu, palvelu tai tili tai poistaa täydellinen verkkotunnus.

(27)Markkinavalvontaviranomaiset toimivat talouden toimijoiden, loppukäyttäjien ja yleisön edun nimissä varmistaakseen, että tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetut yleiset edut säilytetään ja suojataan johdonmukaisesti asianmukaisilla täytäntöönpanotoimilla ja että tällaisen lainsäädännön noudattaminen varmistetaan asianmukaisilla tarkastuksilla koko toimitusketjussa. Markkinavalvontaviranomaisten olisi sen vuoksi vastattava toteuttamiensa toimien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta talouden toimijoille, loppukäyttäjille ja yleisölle. Niiden olisi asetettava saataville tiedot tehtäviensä, myös tarkastusten, järjestämisestä ja toteuttamisesta ja julkaistava säännöllisesti tietoja toteutetuista toimista ja niiden tuloksista. Niiden olisi lisäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä voitava julkaista tai asettaa saataville tiedot, jotka koskevat yksittäisten talouden toimijoiden vaatimustenmukaisuushistoriaa markkinavalvontatarkastusten tulosten perusteella.

(28)Talouden toimijoiden olisi toimittava täysimääräisesti yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa markkinavalvontatoimien sujuva toteuttaminen ja jotta viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä.

(29)Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa RAPEX-järjestelmän toimintaa direktiivin 2001/95/EY ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti.

(30)Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa unionin alakohtaisessa yhdenmukaistamislainsäädännössä perussopimuksen 114 artiklan 10 kohdan nojalla säädetyn suojalausekemenettelyn soveltamista. Jotta voidaan varmistaa samantasoinen suoja koko unionissa, jäsenvaltioilla pitäisi olla valtuudet toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä sellaisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat vaaran terveydelle ja turvallisuudelle tai muille yleisten etujen suojeluun liittyville näkökohdille. Niitä olisi myös vaadittava ilmoittamaan näistä toimenpiteistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle, jotta komissio voi sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ottaa kantaa tuotteiden vapaata liikkuvuutta rajoittaviin kansallisiin toimenpiteisiin.

(31)Markkinavalvontaviranomaisten välisessä tiedonvaihdossa sekä todisteiden ja tutkimustulosten käytössä olisi noudatettava tiukimpia luottamuksellisuutta ja ammatti- ja liikesalaisuutta koskevia takeita. Tietoja olisi käsiteltävä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jotta varmistetaan, ettei tutkimuksille aiheuteta haittaa eikä talouden toimijan mainetta vahingoiteta.

(32)Jos tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen käsitellä henkilötietoja, se olisi tehtävä henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti. Kaikkeen tämän asetuksen nojalla tehtävään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 57 ja tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. 58  

(33)Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa luotettavaa ja johdonmukaista, komission olisi nimettävä unionin testauslaitoksia. Lisäksi olisi kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata parempi johdonmukaisuus unionin tasolla.

(34)Laboratorioilla, jotka komissio nimeää unionin testauslaitoksiksi, olisi oltava asiantuntemus, laitteet, infrastruktuuri ja henkilöstö, joita ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tiukimpien mahdollisten normien mukaisesti. Varmojen ja luotettavien tulosten varmistamiseksi unionin testauslaitokset olisi akkreditoitava sovellettavien unionin yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Akkreditoinnin myöntäjänä olisi oltava asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti toimiva kansallinen akkreditointielin.

(35)Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on pysyvästi riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö ja hankkia asianmukainen välineistö. Tehokas markkinavalvonta vaatii resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat resurssit, jotka tasoltaan vastaavat kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi täydennettävä perimällä maksuja niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvien markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon talouden toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

(36)Markkinavalvontatoimien rahoittamisen talouden toimijoilta perityillä maksuilla pitäisi tapahtua täysin avoimesti, jotta kansalaiset ja yritykset voivat ymmärtää maksujen määrittämiseen käytetyt menetelmät ja tiedot ja saada tietoja maksuina saatujen tulojen käytöstä.

(37)On aiheellista, että jäsenvaltiot nimeävät tullilainsäädännön soveltamisesta vastaavat viranomaiset ja muut mahdolliset viranomaiset, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastuussa unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta.

(38)Tehokas keino sen varmistamiseksi, ettei unionin markkinoille saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, olisi tällaisten tuotteiden havaitseminen ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tulliviranomaisilla, jotka vastaavat unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvonnasta, on kattava käsitys ulkorajojen yli kulkevista kauppavirroista, joten niitä pitäisi vaatia tekemään riskinarviointiin perustuvat asianmukaiset tarkastukset, mikä auttaisi tekemään markkinoista turvallisemmat. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhtenäinen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten järjestelmällisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla. Näiden viranomaisten olisi saatava markkinavalvontaviranomaisilta hyvissä ajoin etukäteen kaikki vaatimustenvastaisia tuotteita koskevat tarvittavat tiedot samoin kuin tietoja talouden toimijoista, joiden osalta vaatimusten noudattamatta jättämisen riskin on todettu olevan tavallista suurempi. Tulliviranomaisten olisi puolestaan ilmoitettava ripeästi markkinavalvontaviranomaisille tuotteiden luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen ja tarkastusten tuloksista, jos tällaiset tiedot ovat tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä. Lisäksi silloin, kun komission tietoon tulee tuontituotteeseen liittyvä vakava vaara, sen olisi ilmoitettava näistä vaaroista jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa, että vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamista valvotaan koordinoidusti ja tehokkaammin paikoissa, joiden kautta tuotteet saapuvat unioniin.

(39)Tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten tukemiseksi niiden suorittaessa unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvontaan liittyviä tehtäviä olisi myönnettävä edullisempi kohtelu tuotteille, jotka on ilmoittanut vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 2 kohdan määritelmän mukainen valtuutettu talouden toimija, kunnes on vahvistettu menettely tietojen vaihtamiseksi valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja niiden tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen historiasta. Tällaisessa lähestymistavassa olisi sallittava kohdennetumman, riskeihin perustuvan valvonnan kohdistaminen vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuotteisiin.

(40)Komission olisi voitava vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ennen niiden vientiä unionin markkinoille.

(41)Tässä yhteydessä on tarpeen pitää yllä ja kehittää käytössä olevaa markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää, jäljempänä ’ICSMS-järjestelmä’. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien tietojen keräämiseksi olisi ICSMS-järjestelmää ajantasaistettava ja sen käyttöoikeus annettava komissiolle, yhteysvirastoille ja markkinavalvontaviranomaisille samoin kuin yleisölle erityisen julkisen rajapinnan kautta. Lisäksi olisi kehitettävä sähköinen rajapinta, joka mahdollistaa kansallisten tullijärjestelmien ja markkinavalvontaviranomaisten välisen tehokkaan tiedonvaihdon.

(42)Komission olisi arvioitava tätä asetusta suhteessa sen tavoitteisiin. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 59 22 kohdan mukaisesti tällaisen tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella tehtävän arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille. 

(43)Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.

(44)Seuraamukset ovat eri puolilla unionia erilaisia, mikä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että pelotevaikutukset eivät ole riittäviä ja suojelun taso vaihtelee. Seuraamusten, myös rahamääräisten seuraamusten, määrittämistä koskevien säännöt kuuluvat kansallisen lainkäyttövallan piiriin, joten ne olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä. Jotta pelotevaikutukset olisivat yhdenmukaiset ja tehokkaat koko unionissa, seuraamusten tason määrittämistä varten olisi kuitenkin vahvistettava yhteiset perusteet ja suuntaa-antavat periaatteet. On olennaista määritellä joukko perusteita tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten määrittämiseksi koko unionissa ottaen etenkin huomioon talouden toimijoiden aiempi käyttäytyminen, niiden yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten tekemissä tutkimuksissa ja aiheutuneen haitan taso, jotta voidaan välttää puutteet, jotka saattavat rohkaista oikeuspaikkakeinotteluun.

(45)Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka liittyy unionin testauslaitosten nimeämismenettelyihin, tietopyynnöissä ja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevissa pyynnöissä sovellettavaan menettelyyn, tulliviranomaisten tekemiä unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin kuuluvien tuotteiden tarkastuksia koskeviin tilastotietoihin, valtuutettujen talouden toimijoiden asemaa koskevassa tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten tietojenvaihdossa vaihdettaviin tietoihin ja sovellettaviin menettelyihin, niiden täytäntöönpanojärjestelyjen yksityiskohtiin, joita sovelletaan tuotteen asettamiseen tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” liittyviin tieto- ja viestintäjärjestelmään ja tulliviranomaisten toimittamiin tietoihin sekä tuotteiden vientiä edeltävien tarkastusten järjestelmän täytäntöönpanoon, mukaan luettuna käytettävien vaatimustenmukaisuus- tai tarkastustodistusten mallit. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 60 mukaisesti.

(46)Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli varmistaa, että unionin markkinoille saatetut tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, kun otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta edellytettävä erittäin tiivis yhteistyö, vuorovaikutus ja toimien yhtenäisyys, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(47)Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan kuluttajansuojan, elinkeinovapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, omistusoikeuden ja henkilötietojen suojan täysimääräinen noudattaminen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt vaatimustenmukaisuustietojen toimittamiselle tietyistä tuotteista, joihin sovelletaan tällaisten tuotteiden kaupan pitämisen edellytykset yhdenmukaistavia unionin säädöksiä. Siinä vahvistetaan puitteet talouden toimijoiden yhteistyölle tällaisten tuotteiden suhteen.

Lisäksi vahvistetaan tällaisten tuotteiden markkinavalvontaa koskevat puitteet sen varmistamiseksi, että ne ovat niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden osalta.

Asetuksessa vahvistetaan myös puitteet, joita sovelletaan tällaisten unioniin saapuvien tuotteiden tarkastuksiin.

2 artikla

Soveltamisala

1.Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joihin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jäljempänä ’unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö’.

2.Kutakin tämän asetuksen säännöstä sovelletaan siltä osin kuin unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ole samaan tavoitteeseen tähtääviä erityissäännöksiä, joilla säännellään tarkemmin joitakin tiettyjä markkinavalvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan liittyviä seikkoja.

3. Tämän asetuksen soveltaminen ei estä markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin täsmällisempiin toimenpiteisiin.

4.Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY 12, 13, 14 ja 15 artiklan soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(1)’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

(2)’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

(3)’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(4)’markkinavalvontaviranomaisella’ viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt 11 artiklan mukaisesti kyseisen jäsenvaltion alueella toimivaksi markkinavalvontaviranomaiseksi;

(5)’pyynnön esittävällä viranomaisella’ markkinavalvontaviranomaista, joka esittää keskinäistä avunantoa koskevan pyynnön;

(6)’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ markkinavalvontaviranomaista, joka vastaanottaa keskinäistä avunantoa koskevan pyynnön;

(7)’vaatimustenvastaisuudella’ asianomaiseen tuotteeseen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön jonkin vaatimuksen noudattamatta jättämistä;

(8) ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillä;

(9)’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun tuotteen unionin markkinoille;

(10)’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla;

(11) ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät valmistajalle unionin lainsäädännön nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta;

(12)’talouden toimijalla’ valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa tai jakelijaa, mukaan luettuina seuraavat:

(a)talouden toimijat, joita tarkoitetaan direktiiveissä 2006/66/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU tai 2014/90/EU taikka asetuksissa (EU) N:o 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2017/745 tai (EU) 2017/746;

(b)asetuksessa (EY) N:o 273/2004 määritellyt toimijat;

(c)asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 ja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitetut esineen tuottajat tai jatkokäyttäjät;

(d)direktiivissä 2013/53/EY määritellyt yksityiset maahantuojat;

(e)direktiiveissä 2006/42/EY ja 2014/33/EU määritellyt asentajat;

(f)asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 määritellyt toimittajat ja jakelijat;

(g)asetuksessa (EY) N:o 2017/1369 määritellyt jälleenmyyjät;

(h)muut unioniin asettautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka eivät ole jakelijoita mutta jotka varastoivat, pakkaavat ja toimittavat tuotteita unionin markkinoille tai unionin markkinoilla;

(13)’korjaavalla toimenpiteellä’ talouden toimijan toteuttamaa toimenpidettä, jolla vaatimustenvastaisuus korjataan, mukaan luettuina toimet, joilla rajoitetaan tuotteiden asettamista saataville markkinoilla tai hävitetään markkinoilla oleva tuote;

(14)’tilapäisellä toimenpiteellä’ markkinavalvontaviranomaisen toteuttamaa tilapäistä toimenpidettä, jonka tarkoituksena on keskeyttää tuotteiden asettaminen saataville markkinoilla tai rajoittaa sitä odotettaessa vaatimustenvastaisuudesta tehtävää lopullista arviointia ja jolla ei ennakolta vaikuteta mahdollisiin tuleviin päätöksiin;

(15)’vakavalla vaaralla’ markkinavalvontaviranomaisten nopeita toimia edellyttäviä vakavia vaaroja, mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä;

(16)’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asuu unionissa tai on sijoittautunut unioniin ja jonka saataville tuote on asetettu kuluttajana elinkeino- tai ammattitoiminnan ulkopuolella taikka ammattimaisena loppukäyttäjänä teollisessa tai ammattitoiminnassa;

(17)’palautusmenettelyllä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

(18)’poisvetämisellä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

(19)’tulliviranomaisilla’ tulliviranomaisia sellaisena kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 kohdassa;

(20)’luovutuksella vapaaseen liikkeeseen’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 201 artiklassa vahvistettua menettelyä;

(21)’unionin markkinoille tulevilla tuotteilla’ kolmansista maista peräisin olevia tuotteita, jotka on tarkoitus saattaa unionin markkinoille tai jotka on tarkoitettu yksityiseen käyttöön tai kulutukseen unionin tullialueella ja jotka asetetaan tullausmenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen”;

(22)’valtuutetulla talouden toimijalla’ talouden toimijaa, jolle on asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 1 kohdan nojalla myönnetty tällainen asema.

II luku

Vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot

4 artikla

Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö

1.Tuote voidaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a)valmistaja on sijoittautunut unioniin tai tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi seuraavista:

i)    maahantuoja;

ii)    unioniin sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa nimetään hänet henkilöksi, joka hoitaa 3 kohdassa luetellut tehtävät, ja jossa edellytetään hänen hoitavan kyseiset tehtävät valmistajan puolesta;

(b)valmistajan, maahantuojan tai a alakohdan vaatimukset täyttävän muun henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat 4 kohdan mukaisesti julkisesti saatavilla ja ilmoitetaan tai ovat 5 kohdan mukaisesti tunnistettavissa.

2.Tässä artiklassa ’vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavalla henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, olipa hän valmistaja, maahantuoja tai muu henkilö, joka täyttää 1 kohdan a alakohdan vaatimukset tuotteen suhteen, tai jos näitä henkilöitä on useita, ketä tahansa heistä.

3.Vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön on suoritettava seuraavat tehtävät:

(a)jos tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja teknisistä asiakirjoista, pitää vakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kyseisessä lainsäädännössä vaaditun ajan;

(b)toimittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, jollakin unionin virallisella kielellä, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittelee;

(c)tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan tuotteen aiheuttamat vaarat tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventämään niitä.

4Valmistajien on asetettava tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla tiedot ovat unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

5.Tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot on ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen pakkauksessa tai paketissa taikka sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

6.Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi

(a)valmistajat voivat nimetä henkilön 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla riippumatta siitä, onko niillä oikeus tai velvollisuus nimetä valtuutettu edustaja tuotteeseen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön perusteella;

(b)jos valmistajalla on tällainen unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön perustuva oikeus tai velvollisuus, valtuutetun edustajan nimeämistä kyseisen lainsäädännön mukaisesti voidaan pitää 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna nimeämisenä, mikäli nimeäminen tapahtuu kyseisessä alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

7.Tätä artiklaa ei sovelleta tuotteeseen, joka kuuluu asetuksen (EU) N:o 1223/2009 , asetuksen (EU) 2017/745, asetuksen (EU) 2017/746 tai asetuksen (EU) 2017/1369 soveltamisalaan.

5 artikla

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Jos unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta, valmistajien on asetettava vakuutus julkisesti saataville joko verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka avulla vakuutus on unionissa yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

III luku

Talouden toimijoille annettava apu ja yhteistyö heidän kanssaan

6 artikla

Talouden toimijoille annettavat tiedot

[Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 764/2008 / Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) ...] tarkoitettujen tuoteyhteyspisteiden on annettava talouden toimijoille näiden pyynnöstä ja maksutta tiedot tuotteeseen sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä.

7 artikla

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kumppanuusjärjestelyt

1.Markkinavalvontaviranomainen voi tehdä alueelleen sijoittautuneen talouden toimijan kanssa kumppanuusjärjestelyn, jossa viranomainen sopii antavansa talouden toimijalle neuvoja ja ohjeita unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä, jota sovelletaan talouden toimijan vastuulla oleviin tuotteisiin.

Järjestely ei saa sisältää sellaisten vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamista, jotka on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti uskottu ilmoitetuille laitoksille.

2.Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, sen on syötettävä järjestely 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään ja annettava samalla tiedot järjestelyn alasta sekä omat ja talouden toimijan nimi- ja osoitetiedot.

3.Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, muiden markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava sille mahdollisista kyseistä talouden toimijaa vastaan toteuttamistaan, sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamiseen liittyvistä tilapäisistä toimenpiteistä ja talouden toimijan mahdollisesti toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

4.Jos markkinavalvontaviranomainen tekee 1 kohdan mukaisen kumppanuusjärjestelyn, se voi veloittaa kyseiseltä talouden toimijalta maksuja, jotka vastaavat viranomaiselle 1 ja 2 kohdan mukaisten toimien toteuttamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia.

8 artikla

Sidosryhmien kanssa tehtävät yhteisymmärryspöytäkirjat

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä yritysten taikka yrityksiä tai loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta tai rahoittamisesta, joilla pyritään havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai edistämään vaatimusten noudattamista tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tiettyjen tuoteryhmien suhteen.

Kyseisen markkinavalvontaviranomaisen on asetettava yhteisymmärryspöytäkirja julkisesti saataville ja syötettävä se 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

2.Markkinavalvontaviranomainen voi käyttää 1 kohdan mukaisesti tekemäänsä yhteisymmärryspöytäkirjaan perustuvien, pöytäkirjan muiden osapuolten toteuttamien tai rahoittamien toimien tuloksena saatuja tietoja osana vaatimustenvastaisuuksia koskevia tutkimuksiaan, mutta vain siinä tapauksessa, että kyseinen toimi on suoritettu riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

3.Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten tai organisaatioiden välisen tiedonvaihdon, jonka tarkoituksena on niiden mainitun kohdan mukaisesti tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai täytäntöönpano, ei katsota rikkovan salassapitovelvollisuutta.

9 artikla

Vapaaehtoisten toimenpiteiden julkaiseminen

1. Komissio perustaa ja ottaa ylläpitääkseen verkkoportaalin, jolla talouden toimijat voivat julkaista tietoja vapaaehtoisesti toteuttamistaan toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivissä 2001/95/EY annetun määritelmän mukaista tuotetta tai niiden markkinoilla saataville asettamaa tuotetta, jos tuotteen aiheuttamat vaarat ulottuvat yhden jäsenvaltion aluetta laajemmalle.

Verkkoportaalin on oltava sellainen, johon loppukäyttäjillä ja markkinavalvontaviranomaisilla on pääsy.

2. Jos talouden toimija päättää julkaista tietoja 1 kohdassa tarkoitetulla portaalilla, sen on varmistettava, että kyseinen tuote voidaan julkaistujen tietojen perusteella yksilöidä tarkasti ja että vaarat selostetaan niin, että loppukäyttäjät voivat arvioida, mihin toimiin heidän olisi vaaran vuoksi hyvä ryhtyä. Julkaistavat tiedot on toimitettava kaikilla niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa tuotteet on asetettu saataville markkinoilla, ja vastuu tietojen toimittamisesta ja paikkansapitävyydestä on asianomaisella talouden toimijalla.

3.Edellä 1 kohdassa tarkoitettu julkaiseminen ei rajoita talouden toimijoiden velvollisuuksia, joista säädetään sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä tai direktiivissä 2001/95/EY.

IV luku

Markkinavalvonnan järjestäminen ja siihen sovellettavat yleiset periaatteet

10 artikla

Järjestämiseen liittyvät markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava asianmukaiset mekanismit muiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa toteutettavaa yhteydenpitoa ja koordinointia varten.

2.   Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava seuraavat menettelyt liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta:

(a)menettelyt vaaroihin liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimia varten;

(b)menettelyt, joilla seurataan tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien terveydelle tai turvallisuudelle;

(c)menettelyt, joilla varmistetaan, että talouden toimijat ovat toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä;

(d)menettelyt, joilla kerätään ja tutkitaan turvallisuuskysymyksiin liittyvää tieteellistä ja teknistä tietämystä.

11 artikla

Markkinavalvontaviranomaiset ja yhteysvirastot

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä alueelleen yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen. Jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämänsä markkinavalvontaviranomaiset ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä.

2.Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi markkinavalvontaviranomaisensa tai jokin muu toimivaltainen viranomainen yhteysvirastoksi.

3. Jäsenvaltion yhteysvirasto vastaa kyseisen jäsenvaltion nimeämien markkinavalvontaviranomaisten täytäntöönpano- ja markkinavalvontatoimien koordinoinnista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinavalvontaviranomaisilla ja yhteysvirastolla on tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten riittävät voimavarat, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

5. Jos jäsenvaltion alueella on useita markkinavalvontaviranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että näiden viranomaisten tehtävät on määritelty selkeästi ja että ne tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

12 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten toimet

1.Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava toimensa seuraavien varmistamiseksi:

(a)markkinoita valvotaan tehokkaasti niiden alueella sellaisten tuotteiden osalta, joihin sovelletaan liitteessä lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä;

(b)ne toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia tilapäisiä toimenpiteitä ja talouden toimijat toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia korjaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät kyseisen lainsäädännön ja tämän asetuksen noudattamiseen.

2.Markkinavalvontaviranomaisten on osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan huomioon vähintään seuraavat tekijät:

(a)tunnistetut vaarat, jotka liittyvät

i)    tuotteeseen, kuten markkinoilla olevien tuotteiden määrään ja kyseiseen tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaratekijöihin;

ii)    talouden toimijan valvonnassa toteutettaviin toimiin ja toimintoihin;

(b)talouden toimijan vaatimustenvastaisuushistoriaan, mukaan luettuna riskiprofilointi ja valtuutetun talouden toimijan asema;

(c)muihin tietoihin, jotka saattavat viitata jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuuteen.

3.Markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että tuote poistetaan tai vedetään takaisin markkinoilta tai että tuotteen asettaminen saataville markkinoilla kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, jos käytettäessä tuotetta joko suunnitellun tarkoituksen mukaisesti tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa ja oikein asennettuina ja huollettuina jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyisi:

(a)tuote on omiaan vaarantamaan loppukäyttäjien terveyden tai turvallisuuden;

(b)tuote ei täytä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia.

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois markkinoilta tai kielletään tai sen saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, markkinavalvontaviranomaisen on varmistettava, että asiasta tiedotetaan komissiolle 31 artiklalla perustetun verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille ja loppukäyttäjille.

4.Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava toimensa erittäin avoimesti ja asetettava yleisön saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät yleisön kannalta merkityksellisinä. Niiden on myös varmistettava, että seuraavat tiedot syötetään 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään:

(a)niiden tekemien tarkastusten tyyppi, lukumäärä ja tulokset;

(b)niiden havaitsemien vaatimustenvastaisuuksien tyyppi ja lukumäärä;

(c)niiden talouden toimijoita vastaan toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden ja talouden toimijoiden toteuttamien korjaavien toimenpiteiden luonne;

(d)tarkat tiedot vaatimustenvastaisuustapauksista, joissa ne ovat määränneet seuraamuksia.

5. Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa ja hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

13 artikla

Kansalliset markkinavalvontastrategiat

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään kolmen vuoden välein. Strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan luettuina tuonti ja digitaaliset toimitusketjut.

2. Kansallisessa markkinavalvontastrategiassa on oltava ainakin seuraavat osatekijät:

(a)vaatimustenvastaisten tuotteiden esiintymisen arvioiminen, jossa otetaan erityisesti huomioon 12 artiklan 2 kohdassa ja 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riskiperusteiset tarkastukset sekä markkinasuuntaukset, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenvastaisuusasteeseen tuoteryhmissä;

(b)unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varten ensisijaisiksi määritellyt alat;

(c)suunnitellut täytäntöönpanotoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuustapauksia ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä;

(d)tämän asetuksen mukaisten markkinavalvontatoimien todellinen toteuttaminen ja koordinointi ja tapauksen mukaan valmiuksien lisäämistarpeiden ja -toimenpiteiden kartoittaminen;

(e)muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön ja soveltuvissa tapauksissa yhteistoimien arvioiminen;

(f)seurantaohjelma, jolla mitataan strategian täytäntöönpanon edistymistä ja varmennetaan tämän asetuksen noudattaminen.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta.

V luku

Markkinavalvontavaltuudet ja -toimenpiteet

14 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten valtuudet ja tehtävät

1. Jäsenvaltioiden on siirrettävä markkinavalvontaviranomaisilleen toimivalta suorittaa markkinavalvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet, joita tarvitaan tämän asetuksen ja tämän asetuksen liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseksi.

2.Kun jäsenvaltiot toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun vallansiirron, mukaan luettuna 3 kohdassa edellytetty vallan siirto, ne voivat säätää, että valtaa voidaan käyttää jollakin seuraavista tavoista sen mukaan, mikä katsotaan aiheelliseksi:

(a)valtaa käyttävät markkinavalvontaviranomaiset suoraan oman toimivaltansa nojalla;

(b)valtaa käytetään muiden viranomaisten kautta;

(c)vedotaan tuomioistuimiin, joilla on valta antaa päätös, jolla vallan käyttäminen hyväksytään.

3.Markkinavalvontaviranomaisille 1 kohdan nojalla siirretyn toimivallan on sisällettävä vähintään seuraavat valtuudet:

(a)valtuudet vaatia talouden toimijoita toimittamaan tiedot, joita tarvitaan 15 artiklan nojalla tehtävien tarkastusten tiheyden määrittämiseksi, mukaan luettuina tiedot markkinoilla olevien tuotteiden määrästä ja kyseisten toimijoiden toiminnasta;

(b)valtuudet tehdä järjestelmätarkastuksia talouden toimijoiden organisaatioihin, mukaan luettuina niiden menettelyjen tarkastaminen, joilla toimijat varmistavat tämän asetuksen ja sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen;

(c)valtuudet saada käyttöönsä kaikki vaatimustenvastaisuustapaukseen liittyvät missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu;

(d)valtuudet vaatia mitä tahansa markkinavalvontaviranomaisen jäsenvaltion viranomaista, elintä tai virastoa taikka mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä toimittamaan missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta markkinavalvontaviranomainen voi tutkia, onko vaatimustenvastaisuuksia tapahtunut tai tapahtumassa, ja selvittää kyseisen vaatimustenvastaisuuden yksityiskohdat, mukaan luettuina erityisesti tiedot tai asiakirjat, joita tarvitaan, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys ja yhteystiedot;

(e)valtuudet tehdä mikä tahansa seuraavista tai pyytää toista viranomaista tekemään mikä tahansa seuraavista markkinavalvontaviranomaisen itse tai pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteuttamaa tutkimusta varten:

(1)tehdä tarkastuksia paikan päällä, mukaan lukien valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita talouden toimija käyttää tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, tietojen tai asiakirjojen tarkastusta tai takavarikointia tai jäljennösten ottamista tai saamista varten riippumatta siitä, mille välineelle ne on tallennettu;

(2)sinetöidä mitkä tahansa talouden toimijan tilat tai takavarikoida mitkä tahansa talouden toimijan tiedot tai asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin se on tarpeen tutkimusta varten;

(3) pyytää kaikilta asianomaisen talouden toimijan edustajilta tai henkilöstön jäseniltä selvityksiä tarkastuksen kohteeseen liittyvistä tosiseikoista, tiedoista tai asiakirjoista ja kirjata saamansa vastaukset;

(f)valtuudet ottaa tuotteista näytteitä maksutta vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi;

(g)valtuudet ostaa tuotteita valeostoina, myös valehenkilöllisyyden turvin, vaatimustenvastaisuuksien toteamiseksi ja näytön hankkimiseksi;

(h)valtuudet toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin tilapäiset toimenpiteet, joilla vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai keskeyttämään pääsyn sisältöön tai rajoittamaan sitä tai keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta taikka vaaditaan aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

(i)valtuudet käynnistää omasta aloitteestaan tutkimuksia tai menettelyjä, joilla pyritään korjaamaan vaatimustenvastaisuustapaus asianomaisen jäsenvaltion alueella, ja tarvittaessa julkaista tutkimuksesta tietoja 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta;

(j)valtuudet pyrkiä saamaan talouden toimijalta sitoumus vaatimustenvastaisuustapauksen korjaamiseksi;

(k)valtuudet kieltää tuotteiden asettaminen saataville markkinoilla taikka vetää tuotteet pois markkinoilta tai järjestää niiden palauttaminen tai hävittäminen, jos talouden toimijat eivät toimita tietoja, jotka markkinavalvontaviranomainen on pyytänyt kyseisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi, niin pitkäksi aikaa kuin tietoja ei ole toimitettu;

(l)valtuudet määrätä talouden toimijalle seuraamuksia, mukaan luettuna sakot tai uhkasakot, vaatimustenvastaisuudesta tai markkinavalvontaviranomaisen antaman päätöksen, määräyksen, tilapäisen toimenpiteen tai muun toimenpiteen noudattamatta jättämisestä

(m)valtuudet määrätä vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin;

(n)valtuudet julkaista kaikki lainvoimaiset päätökset, lopulliset toimenpiteet, talouden toimijan antamat sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset, mukaan luettuna valtuudet julkaista vaatimustenvastaisuudesta vastuussa olevan talouden toimijan henkilöllisyys.

4.Markkinavalvontaviranomaisten on julkistettava talouden toimijoiden niille antamat sitoumukset, talouden toimijoiden niiden alueella toteuttamien korjaavien toimenpiteiden yksityiskohdat sekä asianomaisen markkinavalvontaviranomaisen tämän asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten toimenpiteiden yksityiskohdat.

5.Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

15 artikla

Markkinavalvontatoimenpiteet

1.Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa, tekemällä asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia edustavan otoksen perusteella.

Päättäessään suoritettavista tarkastuksista ja niiden laajuudesta markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon erityisesti vakiintuneet riskinarvioinnin perusteet ja valitukset.

Jos talouden toimijat esittävät testausselosteita tai todistuksia, jotka osoittavat niiden tuotteiden olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja jotka on myöntänyt akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, markkinavalvontaviranomaisten on otettava nämä testausselosteet ja todistukset asianmukaisesti huomioon.

2.Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen alueillaan olevia käyttäjiä mihin tahansa tuotteeseen liittyvistä vaaroista, jotka ne ovat todenneet, pienentääkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskiä.

Viranomaisten on toteutettava yhteistyössä talouden toimijoiden kanssa toimia, joilla mahdollisesti ehkäistään tai pienennetään kyseisten toimijoiden saataville asettamista tuotteista aiheutuvia riskejä.

3.Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät poistaa markkinoilta toisessa jäsenvaltiossa valmistetun tuotteen, niiden on ilmoitettava siitä asianomaiselle talouden toimijalle viipymättä.

16 artikla

Tietojen käyttö sekä ammatti- ja liikesalaisuuden suoja

Markkinavalvontaviranomaisten on noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta, jos se on tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien tai henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti mahdollisimman täysimääräisinä, jotta voidaan suojella loppukäyttäjien etuja unionissa.

17 artikla

Rajoittavat toimenpiteet

1.Markkinavalvontaviranomaisten unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tai tämän asetuksen nojalla hyväksymien toimenpiteiden, päätösten tai määräysten, joilla kielletään tuotteiden asettaminen saataville markkinoilla tai rajoitetaan sitä taikka poistetaan tai vedetään pois tai hävitetään markkinoilla olevia tuotteita, on oltava oikeasuhteisia, ja niissä on esitettävä täsmälliset perustelut.

2.Tällaisista toimenpiteistä, päätöksistä ja määräyksistä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle talouden toimijalle, jolle on samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun määräajat.

3.Ennen 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen hyväksymistä on asianomaiselle talouden toimijalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asianmukaisessa ajassa, jonka on oltava vähintään kymmenen päivää, paitsi jos se ei ole mahdollista toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen kiireellisyyden vuoksi terveys- tai turvallisuusvaatimusten perusteella tai asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yleisten etujen mukaisella muulla perusteella.

Jos toimenpide, päätös tai määräys hyväksytään ilman, että talouden toimijalle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, toimijalle on annettava tällainen tilaisuus mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen ja viranomaisen on viipymättä tarkasteltava toimenpidettä, päätöstä tai määräystä uudelleen.

4.Markkinavalvontaviranomaisen on viipymättä peruutettava tai muutettava 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide, päätös tai määräys, jos talouden toimija voi osoittaa toteuttaneensa tehokkaita korjaavia toimenpiteitä.

18 artikla

Vakavan vaaran aiheuttavat tuotteet

1. Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava toimenpiteet, joilla vakavan vaaran aiheuttavat tuotteet palautetaan tai vedetään pois markkinoilta tai niiden asettaminen saataville markkinoilla kielletään. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viipymättä 19 artiklan mukaisesti.

2. Päätös siitä, aiheuttaako tuote vakavan vaaran, on tehtävä asianmukaisen, vaaran luonteen ja sen toteutumisen todennäköisyyden huomioon ottavan riskinarvioinnin perusteella. Mahdollisuus saavuttaa parempia turvallisuustasoja tai muiden pienemmän vaaran aiheuttavien tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan vaaran.

19 artikla

Tietojenvaihto – unionin nopea hälytysjärjestelmä 

1. Jos markkinavalvontaviranomainen toteuttaa tai aikoo toteuttaa 18 artiklan mukaisen toimenpiteen ja katsoo, että toimenpiteeseen ryhtymisen syyt tai toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat sen oman jäsenvaltion aluetta laajemmalle, sen on välittömästi ilmoitettava komissiolle kyseiset toimenpiteet tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Sen on myös annettava komissiolle viipymättä tiedoksi kaikki kyseisiin toimenpiteisiin tehdyt muutokset tai toimenpiteiden peruuttaminen.

2. Jos jokin markkinoilla saataville asetettu tuote aiheuttaa vakavan vaaran, markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikki vapaaehtoiset toimenpiteet, joita talouden toimija toteuttaa ja joista se on ilmoittanut.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti välitettyihin tietoihin on sisällyttävä kaikki saatavissa olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tuotteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, tuotteen alkuperä ja toimitusketju, tuotteeseen liittyvät vaarat, toteutetun kansallisen toimenpiteen luonne ja kesto ja talouden toimijan mahdollisesti toteuttamat vapaaehtoiset toimenpiteet.

4. Edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi on käytettävä markkinavalvonta- ja tietojenvaihtojärjestelmää, josta säädetään direktiivin 2001/95/EY 12 artiklassa. Mainitun direktiivin 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

20 artikla

Unionin testauslaitokset

1.Komissio voi nimetä unionin testauslaitoksia käsittelemään tiettyjä tuotteita tai tiettyä tuoteluokkaa tai -ryhmää taikka markkinoilla saataville asetettujen tuotteiden luokkaan tai ryhmään liittyviä erityisiä vaaroja.

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen unionin testauslaitosten on täytettävä seuraavat edellytykset:

(a)niillä on oltava asianmukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus niiden toimivaltaan kuuluvalla alalla käytettävistä analyysitekniikoista ja asianmukaiset tiedot standardeista ja käytännöistä;

(b)niillä on oltava valmiudet suorittaa niille 4 kohdan mukaisesti uskotut tehtävät;

(c)niiden on toimittava yleisen edun mukaisesti puolueettomasti ja riippumattomasti;

(d)niiden on tarvittaessa varmistettava aiheiden, tulosten tai tiedonantojen luottamuksellisuus;

(e)niiden on oltava akkreditoituja asetuksen (EY) N:o 765/2008 II luvun mukaisesti.

3.Unionin testauslaitokseksi ei voida nimetä ilmoitettua laitosta tai muuta unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla nimettyä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta.

4.Unionin testauslaitosten on toimivaltansa alueella suoritettava vähintään seuraavat tehtävät:

(a)markkinavalvontatoimiin ja tutkimuksiin liittyvien tuotetestausten suorittaminen;

(b)myötävaikuttaminen jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten, talouden toimijoiden ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten välisten riitojen ratkaisemiseen;

(c)riippumattoman teknisen tai tieteellisen neuvonnan antaminen komissiolle, myös 31 artiklalla perustetulle verkostolle, sekä jäsenvaltioille;

(d)uusien analyysitekniikkojen ja -menetelmien kehittäminen;

(e)tietojen jakaminen jäsenvaltioiden testauslaitoksille ja koulutuksen järjestäminen näille testauslaitoksille.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään menettelyt unionin testauslaitoksien nimeämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

21 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus ja kustannusten kattaminen

1.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella toimivilla markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät taloudelliset resurssit niiden tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen.

2.Markkinavalvontaviranomaiset voivat periä talouden toimijoilta hallinnollisia maksuja, jotka liittyvät kyseisen talouden toimijan vastuulla oleviin vaatimustenvastaisuustapauksiin, jotta viranomaiset voivat kattaa niille näihin vaatimustenvastaisuustapauksiin liittyvistä toimista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin voivat sisältyä riskinarviointia varten tehtävän testauksen kustannukset, 30 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettavien toimien kustannukset ja sellaisista toimista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät vaatimustenvastaisiksi havaittuihin tuotteisiin, joiden osalta on toteutettava korjaavia toimenpiteitä ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

VI luku

Yhteistyö ja keskinäisen avunannon menettely

22 artikla

Tietopyynnöt

1. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot, joita vastaanottava viranomainen pitää merkityksellisinä määritettäessä sitä, onko jokin tuote vaatimustenvastainen, ja varmistettaessa, että vaatimustenvastaisuus voidaan korjata.

2. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tehtävä asianmukaiset tutkimukset tai toteutettava muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pyydettyjen tietojen keräämiseksi. Tutkimukset on tarvittaessa tehtävä muiden markkinavalvontaviranomaisten avustuksella.

3. Pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottava viranomainen voi sallia sen, että pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehet ovat mukana pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten suorittamissa tutkimuksissa.

4. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava 1 kohdan mukaiseen pyyntöön soveltaen komission 5 kohdan mukaisesti täsmentämiä menettelyä ja määräaikoja.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään määräajat, vakiomallit ja muut yksityiskohdat menettelylle, jota on käytettävä 1 kohdan mukaisten tietopyyntöjen esittämiseen ja niihin vastaamiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

23 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat pyynnöt

1. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata.

2.Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on määritettävä ne asianmukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet, joita vaatimustenvastaisuustapauksen korjaamiseen tarvitaan. Täytäntöönpanotoimenpiteet on tarvittaessa määritettävä ja toteutettava muiden viranomaisten avustuksella.

3. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on säännöllisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toteutetuista tai suunnitelluista 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä pyynnön esittäneelle viranomaisille ja kuultava sitä niistä.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle, muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille ja komissiolle toteuttamansa toimenpiteet ja niiden vaikutukset kyseiseen vaatimustenvastaisuuteen. Ilmoitus on tehtävä 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän välityksellä, ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a)onko vahvistettu tilapäisiä toimenpiteitä;

(b)onko vaatimustenvastaisuus korjattu;

(c)onko määrätty seuraamuksia, ja jos on, millaisia;

(d)onko muut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tai talouden toimijan toteuttamat toimenpiteet pantu täytäntöön.

4. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava 1 kohdan mukaiseen pyyntöön soveltaen komission 5 kohdan mukaisesti täsmentämiä menettelyä ja määräaikoja.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään määräajat, vakiomallit ja muut yksityiskohdat menettelyille, jota on käytettävä 1 kohdan mukaisten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien pyyntöjen esittämiseen ja niihin vastaamiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

24 artikla

Keskinäistä avunantoa koskeviin pyyntöihin sovellettava menettely

1. Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvien keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen tapauksessa riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi toteuttaa pyynnön, mukaan luettuina sellaiset tarvittavat todisteet, jotka ovat saatavissa vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

2. Pyynnön esittävän viranomaisen on toimitettava 22 tai 23 artiklaan perustuvien keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion yhteysvirastolle ja tiedoksi pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion yhteysvirastolle. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion yhteysviraston on toimitettava pyynnöt asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

3. Edellä olevan 22 ja 23 artiklan mukaiset keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt ja kaikki niihin liittyvä yhteydenpito on tehtävä sähköisiä vakiolomakkeita käyttäen 34 artiklassa tarkoitetulla järjestelmällä.

4. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset sopivat kielistä, joita käytetään 22 tai 23 artiklan mukaisissa keskinäistä avunantoa koskevissa pyynnöissä ja kaikessa niihin liittyvässä yhteydenpidossa.

5. Elleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset pääse sopimukseen käytettävistä kielistä, 22 ja 23 artiklan mukaiset keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt on esitettävä pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä ja niihin on vastattava pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä. Tällöin pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on käännätettävä toisiltaan saamansa pyynnöt, vastaukset tai muut asiakirjat.

6. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava vastauksensa suoraan pyynnön esittäneelle viranomaiselle ja sekä pyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen viranomaisen jäsenvaltioiden yhteysvirastolle.

25 artikla

Näytön ja tutkimuksen tulosten käyttö

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää kaikkia tietoja, asiakirjoja tai niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, havaintoja, lausuntoja tai muuta tietoa näyttönä tutkimuksissaan riippumatta siitä, missä muodossa tai mille välineelle ne on tallennettu.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua näyttöä, jota yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomainen käyttää, voidaan käyttää osana toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tekemiä tutkimuksia ilman muita muotovaatimuksia.

3.Jos tuote on yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen päätöksen perusteella todettu vaatimustenvastaiseksi, toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen on pidettävä sitä vaatimustenvastaisena, elleivät talouden toimijat pysty esittämään vastakkaista näyttöä.

4.Edellä 3 kohdassa tarkoitetut markkinavalvontaviranomaisen päätökset on julkaistava 34 artiklassa tarkoitetussa tieto- ja viestintäjärjestelmässä.

VII luku

Unionin markkinoille tulevat tuotteet

26 artikla

Unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonta

1.Jäsenvaltioiden on nimettävä tulliviranomaiset, yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen tai jokin muu alueensa viranomainen viranomaisiksi, jotka vastaavat unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetulla järjestelmällä.

2.Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä viranomaisilla on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit niiden kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

3.Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluville tuotteille, jotka asetetaan tullausmenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen”, on tehtävä 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten suorittamat tarkastukset. Näiden viranomaisten on suoritettava nämä tarkastukset riskianalyysin pohjalta asetuksen (EU) N:o 952/2013 46 ja 47 artiklan mukaisesti.

4.Unionin markkinoille tulevat tuotteet, jotka edellyttävät jatkokäsittelyä, jotta ne olisivat niihin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, on asetettava sellaiseen tullausmenettelyyn, jossa tällainen käsittely on sallittu.

5.Seuraavien on vaihdettava keskenään riskeihin liittyviä tietoja:

(a)edellä olevan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaisten asetuksen (EU) N:o 952/2013 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

(b)tulliviranomaiset asetuksen (EU) N:o 952/2013 46 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Kun kyse on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jotka joko ovat väliaikaisessa varastossa tai asetetaan muuhun tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen asettamiseen, ja ensimmäisen saapumispaikan tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että kyseiset tuotteet voivat aiheuttaa vaaran, näiden viranomaisten on toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot määräpaikan toimivaltaiselle tullitoimipaikalle.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on annettava 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille tiedot sellaisista tuoteryhmistä tai sellaisten talouden toimijoiden henkilöllisyydestä, joiden osalta on havaittu tavallista suurempi vaatimustenvastaisuuden riski.

7.Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä toimitettava komissiolle tilastotiedot tarkastuksista, jotka 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ovat tehneet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluville tuotteille edellisen kalenterivuoden aikana, mukaan luettuina tiedot seuraavista:

(a)tällaisten tuotteiden tarkastuksiin liittyvien toimenpiteiden lukumäärä, mukaan luettuina tuoteturvallisuuteen ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet;

(b)markkinavalvontaviranomaisille ilmoitettujen tapausten lukumäärä;

(c)tällaisille tuotteille tehtyjen tarkastusten tulokset;

(d)vaatimustenvastaisiksi todettujen tuotteiden ominaisuudet.

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

8. Jos komissio saa tiedon siitä, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kolmannesta maasta tuotavat tuotteet aiheuttavat vakavan vaaran jossakin jäsenvaltiossa, se suosittelee kyseiselle jäsenvaltiolle asianmukaisten markkinavalvontatoimenpiteiden toteuttamista.

9.Komissio täsmentää jäsenvaltioilta 7 kohdan mukaisesti edellytetyt tiedot täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

27 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen keskeyttäminen

1.Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten on keskeytettävä tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen, jos 26 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuksissa todetaan seuraavaa:

(a)tuotteen mukana ei ole siihen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä edellytettyjä asiakirjoja;

(b)tuotetta ei ole merkitty kyseisen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti;

(c)tuotteessa on CE-merkintä tai jokin muu kyseisessä unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä edellytetty merkintä, joka on tehty väärällä tai harhaanjohtavalla tavalla;

(d)tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaavan henkilön henkilöllisyyttä ja yhteystietoja ei ole annettu tai ne eivät ole tunnistettavissa 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

(e)jostakin muusta syystä on aihetta uskoa, että tuote ei täytä vaatimuksia, jotka on vahvistettu unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä, jota sovellettiin tuotteeseen sitä markkinoille saatettaessa, tai että tuote aiheuttaa vakavan vaaran.

2.Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten on välittömästi ilmoitettava markkinavalvontaviranomaisille 1 kohdassa tarkoitetusta luovutuksen keskeyttämisestä.

3.Jos markkinavalvontaviranomaisilla on syytä uskoa, että tuote ei ole siihen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen tai että se aiheuttaa vakavan vaaran, niiden on vaadittava 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia keskeyttämään menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen.

4.Tuotteen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen koskevan menettelyn keskeyttämisen aikana sovelletaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 197, 198 ja 199 artiklaa.

28 artikla

Tuotteiden luovutus

Jos tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen on keskeytetty 27 artiklan mukaisesti, kyseinen tuote on luovutettava vapaaseen liikkeeseen, kun kaikki muut luovutukseen liittyvät vaatimukset ja muodollisuudet on täytetty ja jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

(a)markkinavalvontaviranomaiset eivät viiden päivän kuluessa keskeyttämisestä ole pyytäneet 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia pitämään keskeyttämisen voimassa;

(b)markkinavalvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille, että on syytä uskoa, että kun tuote saatetaan markkinoille, se on siihen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

Edellä olevan a alakohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutettuja tuotteita ei saa pitää unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisina vain siitä syystä, että ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

29 artikla

Yhteistyö valtuutettujen talouden toimijoiden kanssa

1. Markkinavalvontaviranomaisten on käsiteltävä ensisijaisina tuotteita, jotka asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtuutettu talouden toimija on ilmoittanut luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen ja joiden luovutus on keskeytetty tämän asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Markkinavalvontaviranomaiset voivat ilmoittaa tulliviranomaisille, että kyseiset tuotteet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen valtuutetun talouden toimijan pyynnöstä edellyttäen, että kaikki muut niiden luovutusta koskevat vaatimukset ja muodollisuudet on täytetty.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat valtuutetun talouden toimijan pyynnöstä tehdä tällaisille tuotteille tarkastuksia muussa paikassa kuin siellä, jossa tuotteet on esitetty tullille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 952/2013 47 artiklan soveltamista.

3. Markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten on vaihdettava tietoja valtuutettujen talouden toimijoiden asemasta ja siitä, miten ne ovat noudattaneet tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

4.Jos 2 kohdan toisessa alakohdassa kuvattujen tarkastusten aikana havaitaan vaatimustenvastaisuus, markkinavalvontaviranomaisten on keskeytettävä 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty edullinen kohtelu ja syötettävä vaatimustenvastaisuuden tiedot 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

5. Komissio täsmentää täytäntöönpanosäädöksillä ne tiedot, joita on vaihdettava, ja ne menettelyt, joita on noudatettava tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten tietojenvaihdossa, joka koskee valtuutettujen talouden toimijoiden asemaa ja tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

30 artikla

Luovuttamista koskeva kielteinen päätös

1.Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat tuotteen aiheuttavan vakavan vaaran, niiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen saattaminen markkinoille, ja vaadittava 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia olemaan luovuttamatta sitä vapaaseen liikkeeseen. Niiden on lisäksi vaadittava kyseisiä viranomaisia sisällyttämään tuotteen mukana seuraavaan kauppalaskuun ja muihin merkityksellisiin mukana seuraaviin asiakirjoihin, myös tullin tietojenkäsittelyjärjestelmään, seuraava ilmoitus:

”Vaarallinen tuote – ei saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen – asetus [lisätään viittaus tähän asetukseen]”.

Markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi syötettävä tämä tieto 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

2.Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat, ettei tuotetta saa saattaa markkinoille sen vuoksi, ettei se ole siihen sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen, niiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen saattaminen markkinoille, ja vaadittava 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia olemaan luovuttamatta sitä vapaaseen liikkeeseen. Niiden on lisäksi vaadittava kyseisiä viranomaisia sisällyttämään tuotteen mukana seuraavaan kauppalaskuun ja muihin merkityksellisiin mukana seuraaviin asiakirjoihin, myös tullin tietojenkäsittelyjärjestelmään, seuraava ilmoitus:

”Vaatimustenvastainen tuote – ei saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen – asetus [lisätään viittaus tähän asetukseen]”.

Markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi syötettävä tämä tieto 34 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään.

3.Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tuote myöhemmin ilmoitetaan muuhun tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen ja jos markkinavalvontaviranomaiset eivät sitä vastusta, 1 tai 2 kohdassa vaadittu ilmoitus lisätään kyseisessä menettelyssä käytettäviin asiakirjoihin samoin edellytyksin kuin kyseisessä kohdassa vaaditaan.

4. Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset voivat hävittää tai tehdä muulla tavalla käyttökelvottomaksi tuotteen, joka aiheuttaa vaaran loppukäyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle, jos kyseinen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi. Tällaisen toimien kustannuksista vastaa henkilö, joka on ilmoittanut tuotteen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 952/2013 197, 198 ja 199 artiklaa.

VIII luku

Koordinoitu täytäntöönpano ja kansainvälinen yhteistyö

31 artikla

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto

Perustetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto, jäljempänä ’verkosto’.

32 artikla

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston kokoonpano

1.Verkosto koostuu tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevästä unionin johtokunnasta, jäljempänä ’EUPC-johtokunta’, hallinnollisen koordinoinnin ryhmistä ja sihteeristöstä.

2.EUPC-johtokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin 11 artiklassa tarkoitetusta yhteysvirastosta ja kaksi komission edustajaa sekä heidän varajäsenensä.

3. Komissio perustaa erillisiä tai yhteisiä hallinnollisen koordinoinnin ryhmiä kaikkien tämän asetuksen liitteessä luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eri välineiden osalta. Kukin hallinnollisen koordinoinnin ryhmä koostuu toimivaltaisten kansallisten markkinavalvontaviranomaisten edustajista ja tarvittaessa yhteysvirastojen edustajista ja asiaan liittyvien yritysten organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen edustajista.

4. Sihteeristön muodostaa komission henkilöstö.

5. Komissio voi osallistua hallinnollisen koordinoinnin ryhmien kokouksiin.

33 artikla

Koordinoituun täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät

1. Komissiolla on seuraavat tehtävät:

(a)hyväksyä verkoston työohjelma ja seurata sen toteuttamista sihteeristön ehdotuksen perusteella;

(b)tukea 6 artiklassa tarkoitettujen tuoteyhteyspisteiden toimintaa;

(c)koordinoida 11 artiklassa tarkoitettujen yhteysvirastojen toimia;

(d)tukea 20 artiklassa tarkoitettujen unionin testauslaitosten perustamista ja toimintaa;

(e)soveltaa 35 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisen yhteistyön välineitä;

(f)järjestää markkinavalvontaviranomaisten keskinäinen yhteistyö ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas vaihto;

(g)huolehtia 34 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta, mukaan luettuna mainitun artiklan 4 kohdassa tarkoitettu EU:n keskitetty asiointipiste, ja tarjota yleisölle tietoa tämän järjestelmän kautta;

(h)järjestää 32 artiklassa tarkoitettujen EUPC-johtokunnan ja hallinnollisen koordinoinnin ryhmien kokoukset;

(i)auttaa verkostoa suorittamaan valmistelu- tai täydentämistoimia, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseen yhteydessä oleviin markkinavalvontatoimiin ja joita ovat esimerkiksi tutkimukset, ohjelmat, arvioinnit, suuntaviivat, vertailuanalyysit, yhteiset vastavuoroiset vierailut, tutkimustyö, tietokantojen kehittäminen ja ylläpito, koulutustoimet, laboratoriotyö, pätevyyskokeet, laboratorioidenväliset kokeet sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja valmistella unionin markkinavalvontakampanjoita ja muuta vastaavaa toimintaa ja auttaa niiden toteuttamisessa;

(j)järjestää vertaisarviointeja ja yhteisiä koulutusohjelmia ja edistää henkilöstövaihtoja markkinavalvontaviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen välillä;

(k)toteuttaa toimia, jotka perustuvat teknisiin avustusohjelmiin, kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä unionin markkinavalvontaan liittyvien politiikan ja järjestelmien edistämiseen ja tehostamiseen intressitahojen keskuudessa unionissa ja kansainvälisellä tasolla;

(l)edistää teknistä tai tieteellistä asiantuntemusta markkinavalvontaan liittyvän hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi;

(m)tarkastella omasta aloitteestaan tai EUPC-johtokunnan pyynnöstä tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytäntöjä edistääkseen tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista, mukaan luettuna seuraamusten vähimmäistasojen vahvistaminen.

2.EUPC-johtokunnalla on seuraavat tehtävät:

(a)määritellä yhteisten markkinavalvontatoimien painopisteet;

(b)huolehtia hallinnollisen koordinoinnin ryhmien ja niiden toimien koordinoinnista ja seurannasta;

(c)avustaa 8 artiklassa tarkoitettujen yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa;

(d)hyväksyä työjärjestys itselleen ja hallinnollisen koordinoinnin ryhmien toiminnalle.

3.Hallinnollisen koordinoinnin ryhmillä on seuraavat tehtävät:

(a)koordinoida unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla;

(b)huolehtia siitä, että kansallisten markkinavalvontaviranomaisten toteuttamien täytäntöönpanotoimien perusteella ryhdytään jatkotoimiin koko unionissa;

(c)tehostaa markkinavalvontaa koko sisämarkkinoilla ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset markkinavalvontajärjestelmät;

(d)perustaa asianmukaiset yhteydenpitokanavat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten ja verkoston välille;

(e)järjestää ja koordinoida yhteisiä toimia, kuten rajat ylittäviä markkinavalvontatoimia;

(f)laatia yhteisiä käytäntöjä ja menetelmiä tehokasta markkinavalvontaa varten;

(g)tiedottaa toisilleen kansallisista markkinavalvontamenettelyistä ja -toimista sekä kehittää ja edistää parhaita käytäntöjä;

(h)kartoittaa markkinavalvontaan liittyviä yhteistä etua koskevia kysymyksiä ja ehdottaa yhteisiä lähestymistapoja.

34 artikla

Tieto- ja viestintäjärjestelmä

1.Komissio kehittää ja ottaa ylläpitääkseen tieto- ja viestintäjärjestelmän, jolla kerätään ja jossa varastoidaan strukturoidussa muodossa tietoja kysymyksistä, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoon. Järjestelmään tarjotaan pääsy komissiolle, yhteysvirastoille ja 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille.

2.Yhteysvirastojen on syötettävä järjestelmään seuraavat tiedot:

(a)niiden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisten nimet ja näiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvat alat 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(b)niiden viranomaisten nimet, jotka niiden jäsenvaltiot ovat nimenneet vastaamaan tuotteille unionin ulkorajoilla tehtävistä tarkastuksista.

3.Markkinavalvontaviranomaisten on syötettävä järjestelmään seuraavat tiedot:

(a)yksityiskohtaiset tiedot niiden jäsenvaltion 13 artiklan mukaisesti laatimista kansallisista markkinavalvontastrategioista;

(b)niiden 7 artiklan mukaisesti tekemät kumppanuusjärjestelyt;

(c)niiden jäsenvaltion laatiman markkinavalvontastrategian seurannan, uudelleentarkastelun ja arvioinnin tulokset;

(d)kaikki saamansa valitukset ja laatimansa raportit vaatimustenvastaisiin tuotteisiin liittyvistä kysymyksistä;

(e)seuraavat tiedot niiden alueella markkinoilla saataville asetetuista tuotteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan ja tämän asetuksen 19 artiklan soveltamista:

i)    vaatimustenvastaisuudet;

ii)    vaarojen ja asianomaisen talouden toimijan yksilöinti;

iii)    vaarat, jotka eivät rajoitu niiden alueelle;

iv)    niiden tai asianomaisen talouden toimijan tekemien testien tulokset;

v)    talouden toimijoiden toteuttamien vapaaehtoisten toimenpiteiden yksityiskohdat;

vi)    kyseisen markkinavalvontaviranomaisen toteuttamat rajoittavat toimenpiteet ja, tapauksen mukaan, määrätyt seuraamukset;

vii)    tulokset yhteydenpidosta talouden toimijan kanssa ja tämän toteuttamat jatkotoimet;

viii)    tapaukset, joissa tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö on jättänyt noudattamatta 4 artiklan 3 kohtaa;

ix)    tapaukset, joissa valmistajat ovat jättäneet noudattamatta 4 artiklan 4 kohtaa;

(f)seuraavat tiedot unionin markkinoille tulevista tuotteista, joiden osalta menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen on keskeytetty 27 artiklan mukaisesti niiden alueella:

i)    vaatimustenvastaisuudet;

ii)    vaarojen ja asianomaisen talouden toimijan yksilöinti;

iii)    niiden tai asianomaisen talouden toimijan tekemien testien tulokset;

iv)    kyseisen markkinavalvontaviranomaisen toteuttamat rajoittavat toimenpiteet ja, tapauksen mukaan, määrätyt seuraamukset;

v)    tulokset yhteydenpidosta talouden toimijan kanssa ja tämän toteuttamat jatkotoimet;

vi)    muut tarkastusraportit tai testausselosteet, jotka perustuvat markkinavalvontaviranomaisen pyyntöön;

vii)    vastalauseet, jotka jokin jäsenvaltio on esittänyt tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetyn sovellettavan suojamenettelyn mukaisesti, sekä mahdolliset jatkotoimet.

4.Jos se on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellistä ja kun pyritään minimoimaan vaara ja torjumaan petoksia, tulliviranomaisten on haettava kansallisista tullijärjestelmistä ja syötettävä tieto- ja viestintäjärjestelmään tiedot, jotka liittyvät tuotteiden asettamiseen tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen”, sekä tuoteturvallisuuteen liittyvien tarkastusten tulokset.

Komissio kehittää tullia koskevan EU:n keskitetyn asiointipisteen yhteydessä sähköisen rajapinnan tällaisten tietojen toimittamiseen. Rajapinnan on oltava käytössä [neljän vuoden] kuluttua täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä.

5.Markkinavalvontaviranomaisten on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten laatimat, tieto- ja viestintäjärjestelmään syötetyt testausselosteet päteviksi ja hyödynnettävä niitä.

6.Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1–4 kohdan täytäntöönpanoon sovellettavien järjestelyjen yksityiskohdat ja määritellään 4 kohdan mukaisesti välitettävät tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

35 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

1.Komissio voi vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos se on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuvat järjestelyt näiden viranomaisten tai järjestöjen kanssa.

2.Komissio voi vahvistaa puitteet yhteistyölle ja tiettyjen direktiivin 2001/95/EY 12 artiklassa säädetyn tietojenvaihtojärjestelmän sisältämien tietojen vaihdolle ehdokasmaiden, kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Yhteistyö tai tietojenvaihto voi liittyä muiden muassa seuraaviin:

(a)käytetyt riskinarviointimenetelmät ja tuotetestien tulokset;

(b)tuotteiden koordinoitu takaisinveto tai muut vastaavat toimet;

(c)markkinavalvontaviranomaisten 15 artiklan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet.

3.Komissio voi hyväksyä erityisen järjestelmän, jossa kolmas maa tekee tuotteeseen liittyvän vientiä edeltävän tarkastuksen välittömästi ennen tuotteen viemistä unioniin sen todentamiseksi, että kyseiset tuotteet täyttävät niihin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset. Hyväksyntä voidaan myöntää yhden tai useamman tuotteen, yhden tai useamman tuoteryhmän taikka tiettyjen valmistajien valmistamien tuotteiden tai tuoteryhmien osalta.

4.Jos tällainen hyväksyntä on myönnetty, voidaan 3 kohdassa tarkoitettujen, unionin markkinoille tulevien tuotteiden tai tuoteryhmien tuontitarkastusten määrää ja tiheyttä pienentää.

Tulliviranomaiset voivat kuitenkin tehdä näille unionin markkinoille tuleville tuotteille tai tuoteryhmille tarkastuksia sen varmistamiseksi, että kolmannen maan vientiä edeltävillä tarkastuksilla voidaan tehokkaasti määrittää, onko tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

5. Hyväksyntä voidaan myöntää kolmannelle maalle 3 kohdan mukaisesti vain sen jälkeen, kun on tehty tarkastus, jossa osoitetaan, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a)kyseisestä kolmannesta maasta unioniin vietävät tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistetut vaatimukset;

(b)kyseisen kolmannen maan tekemät tarkastukset ovat riittävän tehokkaita ja toimivia, jotta niillä voidaan korvata tällaisessa lainsäädännössä säädetyt asiakirja- ja fyysiset tarkastukset tai vähentää niitä.

6. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa hyväksynnässä on nimettävä se kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, jonka vastuulla vientiä edeltävät tarkastukset tehdään, ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on oltava yhteystaho kaikessa unionin kanssa käytävässä yhteydenpidossa.

7.Edellä 6 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tuotteille tehdään virallinen tarkastus ennen niiden saapumista unioniin.

8.Jos 3 kohdassa tarkoitetuissa unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksissa paljastuu merkittäviä vaatimustenvastaisuuksia, markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle 34 artiklassa tarkoitetulla järjestelmällä ja lisättävä tällaisille tuotteille tehtäviä tarkastuksia.

9. Komissio peruuttaa 3 kohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän, jos käy ilmi, että unionin markkinoille tulevat tuotteet eivät merkittävässä määrässä tapauksia ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia.

10. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitetun tuotteiden vientiä edeltävien tarkastusten järjestelmän täytäntöönpanoa ja joissa vahvistetaan käytettävien vaatimustenmukaisuus- tai tarkastustodistusten malli. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 63 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

IX luku

Rahoitussäännökset

36 artikla

Rahoitus

1.Unioni rahoittaa 34 artiklassa tarkoitettujen verkoston tehtävien suorittamisen.

2.Unioni voi rahoittaa seuraavat tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät toimet:

(a)edellä 6 artiklassa tarkoitettujen tuoteyhteyspisteiden toiminta;

(b)edellä 20 artiklassa tarkoitettujen unionin testauslaitosten perustaminen ja toiminta;

(c)edellä 35 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisen yhteistyön välineiden kehittäminen;

(d)markkinavalvonnan suuntaviivojen laatiminen ja päivittäminen;

(e)teknisen asiantuntemuksen asettaminen komission käyttöön sen avustamiseksi markkinavalvonnan puitteissa tehtävän hallinnollisen yhteistyön täytäntöönpanossa;

(f)edellä 13 artiklassa tarkoitettujen kansallisten markkinavalvontastrategioiden sekä jäsenvaltioiden ja unionin markkinavalvontakampanjoiden täytäntöönpano;

(g)toimet, jotka perustuvat teknisiin avustusohjelmiin, kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä unionin markkinavalvontaan liittyvien politiikan ja järjestelmien edistämiseen ja tehostamiseen intressitahojen keskuudessa unionissa ja kansainvälisellä tasolla.

3.Unioni ja jäsenvaltiot vastaavat yhdessä 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sähköisen rajapinnan rahoituksesta. Unioni vastaa keskusyksikön ja verkostoon muodostettavan yhteyden rahoituksesta. Jäsenvaltiot vastaavat kansallisiin järjestelmiinsä tehtävien mukautusten rahoituksesta.

4.Unionin rahoitustuki tämän asetuksen mukaisille toimille pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 mukaisesti joko suoraan tai välillisesti siirtämällä budjetin täytäntöönpanotehtävät mainitun asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetelluille elimille.

5.Budjettivallan käyttäjä määrittää vuosittain tässä asetuksessa tarkoitettuihin toimiin osoitetut määrärahat voimassa olevan rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

6.Budjettivallan käyttäjän markkinavalvontatoimien rahoitusta varten määrittämät määrärahat voivat kattaa myös tämän asetuksen mukaisten toimien hallintaan ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tilintarkastus- ja arviointitoimien kustannuksia. Kustannuksiin sisältyvät erityisesti kustannukset, jotka liittyvät tutkimusten tekemiseen, asiantuntijakokousten järjestämiseen, tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien ulkoinen tiedottaminen unionin poliittisista painopistealoista, sikäli kuin ne liittyvät markkinavalvontatoimien yleisiin tavoitteisiin, sekä kustannukset, jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä muut komissiolle aiheutuvat teknisen ja hallinnollisen tuen kustannukset.

37 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

3.Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 62 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 63 säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan luettuina paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko tämän asetuksen mukaisesti rahoitettuun avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

4.Tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuviin yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällyttävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

X luku

Loppusäännökset

38 artikla

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 sovellettavuus ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön muuttaminen

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklaa ei sovelleta liitteessä esitettyyn unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön.

39 artikla

Direktiivin 2004/42/EY muuttaminen

Kumotaan direktiivin 2004/42/EY 6 ja 7 artikla.

40 artikla

Direktiivin 2009/48/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/48/EY seuraavasti:

(1) Kumotaan 40 artikla.

(2)Kumotaan 42 artiklan 1 kohta.

(3) Kumotaan 44 artikla.

41 artikla

Direktiivin 2010/35/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2010/35/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 16 artikla.

(2)Kumotaan 30 artiklan 1 kohta.

42 artikla

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttaminen

Kumotaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 56 artiklan 1 kohta.

43 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttaminen

Korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 65 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Tällöin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/[XX – lisätään tämän asetuksen numero]*.”

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/[XX – lisätään tämän asetuksen numero], annettu [lisätään tämän asetuksen päivämäärä ja koko nimi sekä EUVL-viite sulkuihin].

44 artikla

Direktiivin 2013/29/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2013/29/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 38 artiklan 2 kohta.

(2)Kumotaan 39 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

45 artikla

Direktiivin 2013/53/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2013/53/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 43 artikla.

(2)Kumotaan 44 artiklan 1 kohdan viides alakohta.

46 artikla

Direktiivin 2014/28/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/28/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 41 artiklan ensimmäinen kohta.

(2)Kumotaan 42 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

47 artikla

Direktiivin 2014/29/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/29/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 34 artikla.

(2)Kumotaan 35 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

48 artikla

Direktiivin 2014/30/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/30/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 37 artikla.

(2)Kumotaan 38 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

49 artikla

Direktiivin 2014/31/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/31/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 36 artikla.

(2)Kumotaan 37 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

50 artikla

Direktiivin 2014/32/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/32/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 41 artikla.

(2)Kumotaan 42 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

51 artikla

Direktiivin 2014/33/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/33/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 37 artikla.

(2)Kumotaan 38 artiklan 1 kohdan viides alakohta.

52 artikla

Direktiivin 2014/34/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/34/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 34 artikla.

(2)Kumotaan 35 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

53 artikla

Direktiivin 2014/35/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/35/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 18 artikla.

(2)Kumotaan 19 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta.

54 artikla

Direktiivin 2014/53/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/53/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 39 artikla.

(2)Kumotaan 40 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

55 artikla

Direktiivin 2014/68/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/68/EU seuraavasti:

(1)Kumotaan 39 artikla.

(2)Kumotaan 40 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta.

56 artikla

Direktiivin 2014/90/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/90/EU seuraavasti:

(1)    Kumotaan 12 artiklan 10 kohta.

(2)Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on suoritettava laivavarusteiden markkinavalvonta asetuksessa [uuden täytäntöönpanoasetuksen numero] säädettyjen EU:n markkinavalvontapuitteiden mukaisesti, jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu.”

(3) Kumotaan 25 artiklan 4 kohta.

(4)Kumotaan 26 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

57 artikla

Asetuksen (EU) 2016/424 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2016/424 seuraavasti:

(1)Kumotaan 39 artikla.

(2)Kumotaan 40 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

58 artikla

Asetuksen (EU) 2016/425 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2016/425 seuraavasti:

(1) Kumotaan 37 artikla.

(2)Kumotaan 38 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

59 artikla

Asetuksen (EU) 2016/426 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2016/426 seuraavasti:

(1)Kumotaan 36 artikla.

(2)Kumotaan 37 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

60 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1369 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/1369 seuraavasti:

(1)Kumotaan 8 artiklan 1 ja 3 kohta.

(2)Kumotaan 9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

XI luku

Seuraamukset, arviointi, komiteamenettely sekä voimaantulo ja soveltaminen

61 artikla

Seuraamukset

1.Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt seuraamuksille, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, ja seuraamuksille, joita sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön rikkomiseen ja joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, jos kyseisessä lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä komissiolle viimeistään [31 päivänä maaliskuuta 2020] ja ilmoitettava sille viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

2.Päätettäessä seuraamuksen määräämisestä on kussakin yksittäisessä tapauksessa otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:

(a)pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen tilanne;

(b)vaatimustenvastaisuuden luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon loppukäyttäjille aiheutunut vahinko;

(c)rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

(d)talouden toimijan yhteistyöhalukkuus markkinavalvontaviranomaisten suorittaman tutkimuksen aikana;

(e)merkitykselliset vastaavat rikkomiset, joihin talouden toimija on aiemmin syyllistynyt.

3.Seuraamuksia voidaan korottaa, jos talouden toimija on aiemmin syyllistynyt vastaavaan rikkomiseen, ja niihin voi sisältyä rikosoikeudellisia seuraamuksia unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vakavasta rikkomisesta.

4.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tahallisesta rikkomisesta määrättävät taloudelliset seuraamukset vähintään vastaavat rikkomisesta saatavaa taloudellista hyötyä.

5.Jäsenvaltioiden on varmistettava etenkin se, että seuraamuksia voidaan määrätä, jos talouden toimija ei toimi tai kieltäytyy toimimasta yhteistyössä markkinavalvontatarkastusten ja -toimien aikana.

62 artikla

Arviointi

Komissio tekee [31 päivään joulukuuta 2024] mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi tätä asetusta koskevan arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 

Kertomuksessa on arvioitava, onko tämä asetus saavuttanut tavoitteensa eli etenkin pystynyt vähentämään vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää unionin markkinoilla, varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon unionissa, parantamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja vahvistamaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ottaen samalla huomioon yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Arvioinnissa on lisäksi tarkasteltava unionin rahoitusta saavien markkinavalvontatoimien tehokkuutta suhteessa unionin politiikkoihin ja lainsäädäntöön.

63 artikla

Komiteamenettely

1.Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

64 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan [1 päivästä tammikuuta 2020]. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 64  

02 03 Tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinat

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen 

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen 65  

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen 

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen 

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Sisämarkkinastrategiassa – Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille (COM(2015) 550) – komissio ilmoitti aloitteesta, jolla tehostetaan tuotteiden markkinavalvontaa, jotta voidaan puuttua markkinoilla olevien laittomien ja vaatimustenvastaisten tuotteiden määrän kasvuun, joka vääristää kilpailua ja altistaa kuluttajat vaaroille. Tällä ehdotuksella pyritään parantamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla talouden toimijoille oikeanlaisia kannustimia, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken, myös yhteistyöllä tulliviranomaisten kanssa.

Tämä ehdotus on osa tavaramarkkinoiden säädöspakettia, ja sen taustalla on puheenjohtaja Junckerin työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelman neljäs poliittinen painopiste eli syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja.

1.4.2.Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite nro

1.    Tehostetaan markkinavalvonnan yhteistyömenettelyjä täytäntöönpanoviranomaisten keskuudessa ja vähennetään sirpaleisuutta ja tehottomuutta.

2.    Parannetaan toimintavalmiuksia, tehokkuutta ja resurssien saatavuutta rajatylittävään valvontaan ja täytäntöönpanotoimien koordinointiin.

3.    Vahvistetaan täytäntöönpanon välineistöä siten, että markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää pelotevaikutuksiltaan parempia, tehokkaampia ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia välineitä.

4.    Edistetään muihin kuin elintarvikkeisiin sovellettavan EU-lainsäädännön noudattamista ja parannetaan vaatimustenmukaisuustietojen saatavuutta ja yrityksille annettavaa apua.

Nämä tavoitteet koskevat markkinavalvontaa EU:ssa ja sen ulkorajoilla ja kattavat sekä digitaaliset että perinteiset toimitusketjut.

1.4.3.Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmien tilanteeseen

Ehdotuksella on tarkoitus vahvistaa markkinavalvonnan puitteita ja sen ansiosta vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla.

Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset pystyvät entistä useammin hyödyntämään muiden maiden keräämää näyttöä ja toteuttamaan samanlaisia rajoittavia toimenpiteitä, millä saadaan kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto auttaa markkinavalvontaviranomaisia järjestämään koordinoidumpia rajatylittäviä valvontakampanjoita, jotka perustuvat paremmin määriteltyihin ensisijaisiin yhteistoimiin ja parempaan tiedonhankintaan. Tämä auttaa nivomaan EU:n sisämarkkinat paremmin kansallisen valvonnan osaksi ja nostaa EU:n laajuisten toimien näkyvyyttä.

Unionissa myytäviin tuotteisiin ja tuontituotteisiin kohdistuvista täytäntöönpanotoimista tulee johdonmukaisempia, kun verkosto koordinoi täytäntöönpanoa. Rajatylittävää kauppaa käyvät yritykset puolestaan saavat tasapuolisemmat toimintaedellytykset, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta.

Kuluttajien ja yritysten on helpompi saada tietoa, ja yritykset saavat apua unionin tuotelainsäädännön noudattamiseen.

1.4.4.Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

   jäsenvaltio-/sektorikohtaiset sekä sähköistä kaupankäyntiä ja tuontia koskevat vaatimustenmukaisuusasteet (tietojen saatavuus ja laatu paranee jäsenvaltioiden täytäntöönpanostrategioissa, vaatimustenmukaisuusasteissa olevat erot pienenevät)

   koordinoitujen valvontakampanjoiden määrä ja tulokset (havaitut rikkomukset, korjaavat toimenpiteet)

   keskinäisen avunannon mekanismien käyttö markkinavalvontaviranomaisissa (määrä, tyypit, aikataulut, tulokset) ja jäsenvaltioissa ”kopioitujen” muiden markkinavalvontaviranomaisten toteuttamien toimenpiteiden määrä

   tuotesääntöjen tuntemus ja ymmärtäminen yrityksissä

   vapaaehtoisten toimenpiteiden verkkoportaaliin rekisteröityjen vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Markkinavalvonnan puitteista tehdyssä arvioinnissa havaittiin merkittäviä puutteita, joiden taustalla on neljä keskeistä tekijää: 1) markkinavalvonnan hajanaisuus ja vähäinen koordinointi EU:ssa, 2) markkinavalvontaviranomaisten resurssien rajallisuus, 3) nykyisten täytäntöönpanovälineiden heikot pelotevaikutukset etenkin kolmansista maista tulevan tuonnin ja sähköisen kaupankäynnin osalta ja 4) merkittävät tietopuutteet (yritykset tuntevat säännöt heikosti ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyy avoimuuden puutetta). Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ehdotuksessa kaavaillaan seuraavia:

– mekanismi eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten tehokasta keskinäistä avunantoa koskevia pyyntöjä varten sekä täytäntöönpanoon liittyvien todisteiden ja päätösten keskinäinen siirrettävyys

– hallinnollisen tuen rakenne yhteisten täytäntöönpanotoimien koordinointia ja toteuttamista varten (tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto), jäsenvaltioiden täytäntöönpanostrategiat, tulosindikaattorit ja vertaisarvioinnit

– markkinavalvontaviranomaisten yhteiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ja valmistajien velvollisuus nimetä EU:hun sijoittautunut vaatimustenmukaisuutta koskevista tiedoista vastaava henkilö

– markkinavalvontaviranomaisten toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden järjestelmällisempi julkaiseminen ja tarkastuskustannusten periminen vaatimustenvastaisten tuotteiden tapauksessa

– tuoteyhteyspisteiden neuvoa-antavan roolin ulottaminen yrityksiin, verkkoportaali vaarallisia tuotteita koskeville yritysten vapaaehtoisille toimenpiteille ja valmistajien ja maahantuojien vaatimustenmukaisuustietojen digitaalinen julkaiseminen.

1.5.2.EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpano sisämarkkinoilla asettaa suuria haasteita viranomaisille, joiden toimia niiden oikeudenkäyttöalueiden rajat rajoittavat, kun taas monet yritykset toteuttavat liiketoimintamallejaan useissa jäsenvaltioissa tai koko EU:ssa. Pyrkiessään nostamaan vaatimustenmukaisuuden tasoa markkinoilla jokainen jäsenvaltio on riippuvainen naapurimaidensa markkinavalvonnasta. Niinpä yksittäisen jäsenvaltion markkinavalvonnan järjestämisessä olevat heikkoudet heikentävät toisten jäsenvaltioiden toimia vaatimustenvastaisten tuotteiden pitämiseksi pois markkinoilta. Tämä luo ketjuun heikon lenkin.

Jotta unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpano olisi johdonmukaista koko EU:ssa ja jotta useamman jäsenvaltion alueelle ulottuviin vaatimustenvastaisuuksiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, julkisia täytäntöönpanotoimia on koordinoitava. Käsiteltävänä olevaan ongelmaan liittyy näin ollen rajat ylittäviä näkökohtia, joita ei voida riittävällä tavalla ratkaista jäsenvaltioiden yksittäisillä toimilla, koska ne eivät voi yksin varmistaa yhteistyötä ja koordinointia, vaan siitä on huolehdittava unionin tasolla.

1.5.3.Vastaavista toimista saadut kokemukset

Markkinavalvonnan nykyisistä puitteista ja etenkin asetuksesta (EY) N:o 765/2008 tehdyssä arvioinnissa todettiin, ettei puitteilla täysin pystytä saavuttamaan niiden strategisia tavoitteita eli vahvistamaan yleisen edun suojelua ja varmistamaan talouden toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset siten, että sisämarkkinoilla olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää vähennetään. Käytettävissä olevat tiedot viittaavatkin pikemminkin siihen, että vaatimustenvastaisia tuotteita on markkinoilla edelleen ja ehkä jopa entistä enemmän. Tästä voidaankin päätellä, että markkinavalvonnan nykyiset puitteet eivät vastaa odotuksiin kuluttajien ja käyttäjien turvallisuuden parantumisesta ja yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumisesta. Keskeisinä puutteina tuli esiin, että koordinointi ja yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten ja jäsenvaltioiden välillä ei ole riittävää eikä markkinavalvonta ja tuontitavaroiden rajavalvonta tarpeeksi yhtenäistä ja tiukkaa. Markkinavalvontaan käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset ja vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden kesken, mikä vaikuttaa suoraan siihen, millaisia tarkastuksia markkinavalvonnan puitteissa voidaan tehdä. Se, että eri jäsenvaltioiden tapa lähestyä markkinavalvontaa on yleisesti epäyhtenäistä, saattaa heikentää yritysten halukkuutta noudattaa sääntöjä ja syrjiä sääntöjen mukaisesti toimivia yrityksiä säännöistä piittaamattomiin yrityksiin nähden.

Asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistetut määritelmät ovat yleisesti ottaen selkeitä ja asianmukaisia. Ne eivät kuitenkaan ole täydellisiä eivätkä ajantasaisia etenkään, kun niiden olisi katettava myös verkkokauppa.

Arvioinnin perusteella pidetään yleisesti ottaen laajalti hyödyllisenä, että markkinavalvontaa yhdenmukaistettaisiin yhdellä ainoalla EU:n tason säädöksellä sen sijaan, että käytössä olisi useita erilaisia kansallisia säädöksiä. Asetuksen mahdollisuuksia toteuttaa EU:n tason lisäarvo täysimääräisesti estää kuitenkin edelleen se, ettei rajatylittävä tietojenvaihto ja yhteistyö suju niin hyvin kuin sen pitäisi eikä markkinavalvontapuitteita panna täytäntöön johdonmukaisesti kansallisella tasolla.

1.5.4.Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Ehdotus on yksi Euroopan komission sisämarkkinastrategiaan liittyvistä aloitteista.

Ehdotettu säädös on entistä yhdenmukaisempi suhteessa vuonna 2013 voimaan tulleeseen unionin tullikoodeksiin. Tarkastusten tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi ehdotuksessa otetaan huomioon koodeksin mukaiset uudet käsitteet, jotka liittyvät koordinointia ja virastojenvälistä yhteistyötä koskeviin mekanismeihin, hyvämaineisille luotetuille kauppiaille myönnettäviin helpotuksiin ja tehostettuihin riskinarviointeihin, myös tulliliiton tasolla.

Ehdotus on täysin yhdenmukainen ja yhteensopiva suhteessa EU:n jo toteuttamaan politiikkaan ja tuoreisiin ehdotuksiin, joilla tehostetaan täytäntöönpanoa muilla politiikan aloilla, kuten elintarvikkeiden ja rehujen valvonnassa, kuluttajansuojayhteistyössä ja kilpailussa.

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu

◻ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

◻ Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV.

☒ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Käynnistysvaihe alkaa vuonna 2020 ja vuonna 2022, minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 66  

Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

☒ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

◻ toimeenpanovirastoja

Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

◻ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

◻ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

◻ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

◻ varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

◻ julkisoikeudellisille yhteisöille

◻ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset:

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Ehdotuksella vahvistetaan markkinavalvontaviranomaiset ja komission yhdistävää tietoteknistä välinettä (34 artikla, Tieto- ja viestintäjärjestelmä). Välinettä käyttämällä toimintaa voitaisiin seurata jatkuvasti ja tehokkaasti. Tietoteknisellä välineellä toteutettavaa seurantaa täydennetään tällä asetuksella perustettavan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston toimilla ja sillä, että jäsenvaltiot toimittavat vaatimustenmukaisuusasteista ja täytäntöönpanotoimista entistä luotettavampia ja kattavampia tietoja osana kansallisia valvontastrategioitaan. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto laatii yleisiä tulosindikaattoreita ja seuraa niitä sekä tekee vertaisarviointeja.

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.Todetut riskit

Tietotekniseen välineeseen liittyvät operatiiviset riskit: tietotekninen väline ei välttämättä pysty tehokkaasti tukemaan markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevää unionin verkostoa.

2.2.2.Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä.

Tehokkaat tietotekniikan hallintaprosessit, joihin järjestelmien käyttäjät osallistuvat aktiivisesti.

2.2.3.Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta.

Tarkastusten kustannukset jäävät merkityksettömiksi verrattuna itse tietoteknisen välineen kehittämiseen varattuihin määrärahoihin.

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Komission toteuttamille toimenpiteille tehdään ennakko- ja jälkitarkastuksia varainhoitoasetuksen mukaisesti. Asetuksen täytäntöönpanon rahoittamiseen liittyvissä päätöksissä ja sopimuksissa määrätään erikseen komission, OLAF mukaan luettuna, ja tilintarkastustuomioistuimen valtuudesta tehdä tarkastuksia, paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia.

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

·Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuudet

Luku 02.03

Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat

JM/EI-JM 67

EFTA-mailta 68

Ehdokasmailta 69

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1a

02.03.01 Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat

Jaks.

KYLLÄ

EI

EI

EI

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

Tässä rahoitusselvityksessä esitetyt menot on rajattu koskemaan vain nykyisiä monivuotisia rahoituskehyksiä, jotka ulottuvat vuoden 2020 loppuun. Kun otetaan huomioon nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen määräraharajoitukset, määrärahat olisi ainakin osittain katettava kohdentamalla niitä uudelleen vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Tämän ehdotuksen sisältämien toimenpiteiden pitemmän aikavälin rahoitusvaikutuksista esitetään suuntaa-antavat arviot vaikutustenarvioinnissa.

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Numero

1 A Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

PO GROW

Vuosi
2020 70

Vuosi
-

Vuosi
-

 Toimintamäärärahat

02.03.01 Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat – Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto

Sitoumukset

(1)

4,450

Maksut

(2)

2,910

02.03.01 Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat – Muut toimenpiteet: vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamisen valvontaa koskeva aloite (pilottistrategiat, vertailututkimus)

Sitoumukset

(1a)

4,000

Maksut

(2a)

1,700

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 71  

Budjettikohdan numero

(3)

PO GROW:n määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

= 1 + 1a + 3

8,450

Maksut

= 2 + 2a

+3

4,610

YHTEENSÄ

Vuosi
2020 72

Vuosi
-

Vuosi
- Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

(4)

8,450

Maksut

(5)

4,610

 Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1 A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

= 4 + 6

8,450
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2020

Vuosi
-

Vuosi
-

PO: GROW

Henkilöresurssit

0,787

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö

3,246

 Henkilöresurssit (yhteensä)

4,033

 Muut hallintomenot

0,093

PO GROW YHTEENSÄ

4,126

6,752

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

4,126

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2020 73

Vuosi
-

Vuosi
-

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

12,576

Maksut

8,736

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

   Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

Vuosi
2020

Vuosi
-

Vuosi
-

TUOTOKSET

Tyyppi 74

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

ERITYISTAVOITE 1 75

.    Tehostetaan markkinavalvonnan yhteistyömenettelyjä täytäntöönpanoviranomaisten keskuudessa ja vähennetään sirpaleisuutta ja tehottomuutta

ERITYISTAVOITE 2 76

.    Parannetaan toimintavalmiuksia, tehokkuutta ja resurssien saatavuutta rajatylittävään valvontaan ja täytäntöönpanotoimien koordinointiin

Kansalliset pilottivalvontastrategiat

(yhteisrahoitettujen pilottistrategioiden määrä/vuosi)

3

3,000

Vertaisarviointi / tulosindikaattorit (perustasotutkimus)

1

1,000

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto
(pääindikaattori: yhteisten valvontakampanjoiden määrä)*

15

4,450

ERITYISTAVOITE 3 77

.    Vahvistetaan täytäntöönpanon välineistöä siten, että markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää pelotevaikutuksiltaan parempia, tehokkaampia ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia välineitä

ERITYISTAVOITE 4 78

.    Edistetään muihin kuin elintarvikkeisiin sovellettavan EU-lainsäädännön noudattamista ja parannetaan vaatimustenmukaisuustietojen saatavuutta ja yrityksille annettavaa apua

Vapaaehtoisten toimenpiteiden eurooppalainen portaali (ilmoitusten määrä)

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

8,450

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1.Yhteenveto

   Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2020 79

Vuosi
-

Vuosi
-

Vuosi
-

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

Henkilöresurssit

4.033

Muut hallintomenot

0,093

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma

4,126

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät 80  

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma

YHTEENSÄ

4,126

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen tuloksena saaduilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

3.2.3.2.Henkilöresurssien arvioitu tarve

   Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

   Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

Vuosi
2020

Vuosi
-

Vuosi
-

Vuosi

-

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikainen henkilöstö)

02 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa – GROW)

5,7

02 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa – GROW – Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö)

22

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 81

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

3

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)

XX 01 04 yy  82

– päätoimipaikassa

– EU:n ulkop. edustustoissa

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

30,7

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (komissio)

Perustamisvaiheessa (2020–2022) täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten valmistelu, tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston perustaminen, kansalliset pilottivalvontastrategiat, tutkimus perustason asettamiseksi tulosindikaattoreille ja asetuksen seurannalle.

AD-henkilöstö: tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston päällikkö, markkinavalvonnan tekninen ja oikeudellinen analyysi, tietoteknisten ja tietojärjestelmien valvonta ja suunnittelu.

AST-henkilöstö: kokousten järjestämisen tukeminen, hallinnolliset ja varainhoitotehtävät.

Ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt: tietotekniset rutiiniylläpitotehtävät ja yksittäiset kehittämishankkeet

Kansalliset asiantuntijat: yhteisten toimien hallinnointi, markkinavalvontaan liittyvät asiantuntijatehtävät. Myös verkostoa varten on mahdollista palkata kansallinen asiantuntija. Markkinavalvontaviranomaiset kärsivät tällä hetkellä kriittisestä resurssipulasta, joten on erittäin epävarmaa, että ne voisivat lähettää henkilöstöä verkostoon varsinkaan verkoston toiminnan alkuvaiheissa.

Henkilöstön arvioitu vaiheittainen käyttöönotto tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston (sihteeristö komissiossa) perustamisvaiheessa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa (vuosi 2020 mukaan luettuna).

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vuosi 2020

Vuosi –

Vuosi –

AD 9–15

1

AD 5-12

17

AD yhteensä

18

AST 1–11 / AST/SC 1–6

4

AST/SC yhteensä

4

YHTEENSÄ

22

Henkilöstön arvioitu vaiheittainen käyttöönotto tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston perustamisvaiheessa ja verkoston henkilöstön kokonaismäärä – ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Vuosi 2020

Vuosi –

Vuosi –

Tehtäväryhmä III/IV

3

Yhteensä

3

Kansalliset asiantuntijat

Vuosi 2020

Vuosi –

Vuosi –

Yhteensä

pm

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

   Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

   Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

[…]

   Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät.

[…]

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

☒ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

□ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
N

Vuosi
N + 1

Vuosi
N + +2

Vuosi
N + +3

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva taho 

Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

   Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

   Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

·    vaikutukset omiin varoihin

·    vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 83

Vuosi
N

Vuosi
N + 1

Vuosi
N + +2

Vuosi
N + +3

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)

Momentti ………….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

[…]

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä.

[…]

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄN RAHOITUSSELVITYKSEN LIITE

Ehdotuksen/aloitteen nimi:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta

(1)TARVITTAVIEN HENKILÖRESURSSIEN MÄÄRÄ JA KUSTANNUKSET

(2)MUISTA HALLINTOMENOISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

(3)LASKENTAMENETELMÄT KUSTANNUSTEN ARVIOIMISEKSI

(a)Henkilöresurssit

(b)Muut hallintomenot

(4)YHTEENVETO KAIKISTA KUSTANNUKSISTA (henkilöstö, muut hallintomenot ja toimintamenot)

Tämä liite on liitettävä säädökseen liittyvään rahoitusselvitykseen komission yksiköiden lausuntokierroksen alkaessa.

Tietotaulukoita käytetään säädökseen liittyvän rahoitusselvityksen taulukoiden lähteinä. Ne on tarkoitettu vain komission sisäiseen käyttöön.

(1)Tarvittavien henkilöresurssien kustannukset    

   Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

   Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuosi 2022

Vuodesta 2023 lähtien

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Kokoaikainen

Määrärahat

Kokoaikainen

Määrärahat

Kokoaikainen

Määrärahat

Kokoaikainen

Määrärahat

Kokoaikainen

Määrärahat

Kokoaikainen

Määrärahat

Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikainen henkilöstö)

02 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa – GROW)

AD

5

0,690

5

0,690

4,5

0,621

4

0,552

AST

0,7

0,097

0,7

0,097

0,5

0,069

0,5

0,069

02 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa – GROW – Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö

AD

18

2,484

33

4,554

42

5,796

42

5,796

AST

4

0,552

7

0,966

10

1,380

10

1,380

33 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa) JUST – portaali talouden toimijoiden vapaaehtoisten toimenpiteiden julkaisemista varten

AD

0,5

0,069

0,5

0,069

0,5

0,069

AST

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

AD

AST

 Ulkopuolinen henkilöstö 84

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahat) Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö

AC

3

0,210

5

0,350

7

0,490

7

0,490

END

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

INT

XX 01 02 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

AC

AL

END

INT

JED

Muu budjettikohta (mikä?)

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma

30,7

4,033

51,2

6,726

64,5

8,425

64

8,356

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

(2)Muista hallintomenoista aiheutuvat kustannukset

   Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2020

Vuosi
2021

Vuosi
2022

Vuosi
Vuodesta 2023 lähtien

Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

   Päätoimipaikassa

02 01 02 11 01 – Virkamatka- ja edustuskulut

0,003

0,005

0,008

0,008

XX 01 02 11 02 – Konferenssi- ja kokouskulut

02 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset 85  

0,090

0,090

0,030

pm

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset

XX 01 02 11 05 – Tieto- ja hallintajärjestelmät

XX 01 03 01 – TVT-laitteet ja palvelut 86

Muu budjettikohta (ilmoitetaan tarvittaessa)

   Edustustoissa EU:n ulkopuolella

XX 01 02 12 01 – Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut

XX 01 02 12 02 – Henkilöstön täydennyskoulutus

XX 01 03 02 01 – Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut

XX 01 03 02 02 – Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma

0,093

0,095

0,038

0,008

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5 ja OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät YHTEENSÄ

4,126

6,821

8,463

8,364

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla määrärahoilla ja/tai siirroilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

(3)Laskentamenetelmät kustannusten arvioimiseksi

(a)Henkilöresurssit

Tässä osassa esitetään laskentamenetelmä tarpeelliseksi arvioitujen henkilöresurssien laskemiseksi (arvioitu työkuormitus, mukaan lukien erityistehtävät (Sysper 2 -tehtäväalueet), henkilöstöryhmät ja vastaavat keskimääräiset kustannukset)

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

Huom. Tiedot kunkin henkilöstöryhmän keskimääräisistä kustannuksista ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivustolla osoitteessa

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Komitean hallinnointi, täytäntöönpano- ja delegoidut säädökset: 1 AD, 0,2 AST vuonna 2020, 1 AD, 0,2 AST vuonna 2021, 0,5 AD vuonna 2022

Kansalliset pilottivalvontastrategiat, tulosindikaattorit, vertailutasotutkimus: 

Ensimmäiset pilotit vuonna 2020: 1 AD vuosina 2020 ja 2021

Jatkuva tuki uusille strategioille vuodesta 2021 alkaen (1 AD)

Markkinavalvontapolitiikka

Markkinavalvontapolitiikan kehittäminen, laajentumiseen liittyvät ja kansainväliset näkökohdat, asetuksen täytäntöönpanon seuranta, komission edustus tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevässä unionin johtokunnassa ja yhteydenpito verkoston kanssa, keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen ja suojamenettelytapausten käsittely, vertaisarvioinnin tuloksiin perustuvat jatkotoimet: 3 AD/vuosi, 0,5 AST vuodesta 2020 alkaen

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö:

AD-henkilöstö: 18 vuonna 2020 + 15 (yhteensä 33) vuonna 2021 + 9 (yhteensä 42) vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen: 42

AST-henkilöstö: 4 vuonna 2020 + 3 (yhteensä 7) vuonna 2021 + 3 (yhteensä 10) vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen: 10

PO JUST Vapaaehtoisen RAPEX-portaalin sisällön seuranta ja varmentaminen: 0,5 AD/vuosi vuodesta 2021 alkaen

Ulkopuolinen henkilöstö

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto

Sopimussuhteiset toimihenkilöt: 2020: 3, 2021: + 2 (yhteensä 5), 2022: + 2 (yhteensä 7). Vuodesta 2023 lähtien: 7/vuosi yhteensä.

Kansalliset asiantuntijat: pm. Kansallisista asiantuntijoista voisi olla hyötyä tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevälle unionin verkostolle, mutta heidän käyttöään on vaikea ottaa tarkasti huomioon verkoston alkuvaihetta koskevissa laskelmissa. On epävarmaa, kuinka paljon asiantuntijoita viranomaiset voisivat lähettää verkoston rakenteellisen osan muodostamista varten. Keskeinen ongelma, joka verkoston olisi ratkaistava, on se, että viranomaiset voivat osoittaa vain erittäin vähän resursseja rajatylittävään yhteistyöhön (ts. vain vähän ehdokkaita hallinnollisen yhteistyön ryhmien puheenjohtajiksi tai hankekoordinaattoreiksi, niukalti osaamista EU-hankkeiden koordinointiin). Mahdollisuus työntekijöiden lähettämiseen olisi kuitenkin pidettävä avoinna (pm).

Huom. otsakkeeseen 5 sisältyvään tietotekniikan alan sisäisiin toimihenkilöihin ei lueta mukaan ulkoista henkilökuntaa toimintabudjettikohtien rahoituksella

(osa tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston tietotekniikkakuluista; PO JUSTin toteuttama vapaaehtoisen RAPEX-portaalin ylläpito: 0,2 AC/vuosi vuodesta 2021 alkaen (kuluttajaohjelma, nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kohta 33 04))

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät

Vain tutkimusmenoista rahoitettavat toimet 

Ulkopuolinen henkilöstö

(b)Muut hallintomenot

Yksityiskohtaiset tiedot laskentamenetelmästä jokaisen budjettikohdan osalta

ja etenkin taustaoletukset (kokousten määrä vuodessa, keskimääräiset kustannukset jne.)

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

Komitean kokoukset: asioiden käsittely, täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten hyväksyminen

30 000 euroa/kokous

2020: 3 kokousta, 2012: 3 kokousta, 2022: 1 kokous.

Virkamatkakulut

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö (komissio) – matkat jäsenvaltioissa järjestettäviin kokouksiin ja valvontayhteistyötä käsitteleviin kansainvälisiin kokouksiin: Virkamatkakulut: 4 matkaa vuonna 2020 à 750 euroa = 3 000 euroa, 6 matkaa vuonna 2021 à 750 euroa = 4 500 euroa, 10 matkaa/vuosi vuodesta 2022 lähtien à 750 euroa = 7 500 euroa

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät

(4)YHTEENVETO KAIKISTA KUSTANNUKSISTA (henkilöstö, muut hallintomenot ja toimintamenot)

Tässä jaksossa esitetään yhteenveto kaikista arvioiduista vaikutuksista henkilöresursseihin, muihin hallintomenoihin ja toimintamenoihin, jotka liittyvät perustamisvaiheeseen (vuoden 2020 loppuun nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa), ja arvioiduista vuosikustannuksista, kun ehdotuksen täysimääräisen täytäntöönpanon vaihe saavutetaan vuodesta 2023 lähtien:

a) Suuntaa-antavat toimintamäärärahat (vuoteen 2025):

Vuosi
2020 87

Vuosi
2021

Vuosi
2022

Vuosi
2023

Vuosi
2024

Vuosi
2025

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto

Sitoumukset

4,450

6,950

9,450

9,950

9,950

9,950

Muut toimenpiteet: vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamisen valvontaa koskeva aloite (pilottistrategiat, vertailututkimus)

Sitoumukset

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Tulliliiton toiminnan ja nykyaikaistamisen tukeminen – markkinavalvontaviranomaisten ja tullin järjestelmien rajapinnan perustamiskustannukset (ml. keskitetty asiointipiste)

Sitoumukset

0,550

0,660

0,560

0,710

0,710

Portaali talouden toimijoiden vapaaehtoisten toimenpiteiden julkaisemista varten

Sitoumukset

0,059

0,029

0,029

0,029

0,029

Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

8,450

10,559

13,139

13,539

13,689

13,689

 

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Toimenpiteet ja tuotokset

Vuosi
2020

Vuosi
2021

Vuosi
2022

Vuosittain vuodesta 2023 lähtien

Tyyppi 88

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

ERITYISET TOIMENPITEET

Kansalliset strategiat

(yhteisrahoitettujen pilottistrategioiden määrä/vuosi)

3

3,000

3

3,000

3

3,0000

3

3,000

Vertaisarviointi / tulosindikaattorit (perustasotutkimus)

1

1.000

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto
(pääindikaattori: yhteisten valvontakampanjoiden määrä)*

15

4,450

20

6,950

30

9,450

30–40

9,950

Markkinavalvontaviranomaisten ja tullijärjestelmien rajapinnan perustamiskustannukset
(2021–2025)

1

0,550

1

0,660

1

0,660
(keskimäärin vuodessa vuosina 2023–2025)

Vapaaehtoisten toimenpiteiden eurooppalainen portaali (ilmoitusten määrä)

250

0,059

500

0,029

800

0,029

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

8,450

10,559

13,139

13,639

* Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston keskeiset tehtävät ja tuotokset

Strategia ja työohjelma (tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin johtokunnan kokousten järjestäminen, yhteisten toimien painopisteet, markkinatutkimukset, tulosindikaattorit, kansallisista valvontastrategioista tehtävät vertaisarvioinnit): 2–3 kokousta vuodessa, 2–3 markkinatutkimusta vuodessa, 5 perusteellista arviointia vuodessa.

Täytäntöönpanon valvonnan koordinointi ja yhteisten toimien tukeminen (tuki hallinnollisen yhteistyön ryhmille, yhteisten valvontakampanjoiden rahoitus, yhteishankinnat, keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen seuranta): 30–40 koordinoitua valvontakampanjaa vuodessa, 2–3 yhteishankintaa tai yhteistyöhanketta (5 vuoden aikana).

Kansainvälinen yhteistyö (valvontayhteistyöpöytäkirjojen laatiminen, tietojen vaihto ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen): 3 yhteistyöpöytäkirjaa (5 vuoden aikana).

Koulutus (markkinavalvontaan liittyvien koulutustarpeiden kartoitus, koulutustapahtumat, sähköiset oppimateriaalit).

Tietojen levittäminen sekä viestintä- ja tietoteknisten välineiden kehittäminen ja hallinnointi, mukaan luettuna tietojenvaihto sekä markkinavalvonta- ja tullijärjestelmien linkittäminen toisiinsa. (Markkinavalvontaviranomaisten ja tullin järjestelmien (esim. keskitetty asiointipiste) rajapinnan perustamiskustannukset noin 640 000 euroa/vuosi jaettuina 5 vuodelle, vuosien 2021–2025 osalta suuntaa-antavasti).

b) Henkilöresurssit ja muut hallintomenot:

Vuosi
2020

Vuosi
2021

Vuosi
2022

Vuosittain vuodesta 2023 lähtien

PO: GROW

Henkilöresurssit

0,787

0,787

0,690

0,621

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston sihteeristö

3,246

5,870

7,666

7,666

 Henkilöresurssit (yhteensä)

4,033

6,657

8,356

8,287

 Muut hallintomenot

0,093

0,095

0,038

0,008

PO GROW YHTEENSÄ

4,126

6,752

8,394

8,295

PO: JUST

• Henkilöresurssit

0,069

0,069

0,069

 Muut hallintomenot

PO JUST YHTEENSÄ

Määrärahat

0,069

0,069

0,069

Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

4,126

6,821

8,463

8,364

Henkilöstön arvioitu vaiheittainen käyttöönotto tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston perustamisvaiheessa ja verkoston henkilöstön kokonaismäärä (komission isännöimä sihteeristö)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuosi 2022

Kokonaismäärä

AD 9–15

1

0

0

1

AD 5-12

17

15

9

41

AD yhteensä

18

15

9

42

AST 1–11 / AST/SC 1–6

4

3

3

10

AST/SC yhteensä

4

3

3

10

YHTEENSÄ

22

18

12

52

Henkilöstön arvioitu vaiheittainen käyttöönotto tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston perustamisvaiheessa ja verkoston henkilöstön kokonaismäärä – ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuosi 2022

Kokonaismäärä

Tehtäväryhmä III/IV

3

2

2

7

Yhteensä

3

2

2

7

Kansalliset asiantuntijat

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuosi 2022

Kokonaismäärä

Yhteensä

pm

pm

pm

pm

c) Kustannukset yhteensä (toimintamenot, henkilöresurssit ja muut hallintomenot (4(c) = 4(a) + 4(b))

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2020 89

Vuosi
2021

Vuosi
2022

Vuosittain vuodesta 2023 lähtien

Toimintamäärärahat YHTEENSÄ
Kustannukset yhteensä

Sitoumukset

12,576

17,380

21,602

22,003

Maksut

8,736

15,130

20,012

21,383

(1)    Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma, poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle. Jean-Claude Junckerin avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm .
(2)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fi.htm
(3)    Lähde: Eurostat.
(4)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fi.htm  
(5)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(6)    Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).
(7)    COM(2013) 75 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2013:0075:FIN
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).
(9)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(10)    Komission tiedonanto EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla, 13.12.2016, .s 5–6.
(11)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142).
(12)    COM(2016) 283 – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä.
(13)    COM(2017) 142 – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
(14)     Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (lääkinnälliset laitteet); Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23); COM(2016) 31 final – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta.
(15)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
(16)    COM(2016) 157, SWD(2016) 64 ja 65.
(17)    Tiedonanto EU:n tulliliiton ja sen hallinnoinnin kehittämisestä – COM(2016) 813 final, 21.12.2016.
(18)    Euroopan komission keskusteluasiakirja globalisaation hallinnasta, 10. toukokuuta 2017, kohta 3.3: https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fi
(19)    SWD(2017) 469 – Komission valmisteluasiakirja tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 markkinavalvontasäännösten arvioinnista.
(20)    SWD(2017) 466 – Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vaikutustenarviointi, oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varten.
(21)

   Vaikutustenarvioinnin tiivistelmään ja sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto ovat saatavissa osoitteessa [lisätään linkki].

(22)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).
(23)    EUVL C , , s. .
(24)    COM(2015) 550 final, 28. lokakuuta 2015.
(25)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).
(26)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(27)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1258/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1)
(28)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59)
(29)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1).
(30)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176).
(31)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1)
(32)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
(33)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(34)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46).
(35)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1).
(36)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).
(37)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 99).
(38)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).
(39)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).
(40)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1).
(41)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1–37).
(42)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1–18).
(43)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27).
(44)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).
(45)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 1).
(46)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten paineastioiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 45).
(47)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).
(48)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107).
(49)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149).
(50)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251).
(51)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309).
(52)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).
(53)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164).
(54)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146).
(55)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
(56)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […] (EUVL L, , s. ).
(57)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(58)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(59)    EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(60)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(61)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(62)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(63)    EUVL L 292, 14.11.1996, s. 2.
(64)    ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
(65)    Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
(66)    Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(67)    JM = jaksotetut määrärahat / EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(68)    EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
(69)    Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(70)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(71)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(72)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(73)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(74)    Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(75)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet...”
(76)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet...”
(77)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet...”
(78)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet...”
(79)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(80)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(81)    Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
(82)    Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
(83)    Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.
(84)    AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
(85)    Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.
(86)    TVT: tieto- ja viestintäteknologia. On konsultoitava DIGIT-pääosastoa.
(87)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(88)    Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(89)    Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
Top

Bryssel19.12.2017

COM(2017) 795 final

LIITE

EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}


LIITE

Luettelo unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä

1.Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 599)

2.Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16–20)

3.Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, mitta-astioina käytettäviä pulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 14–20)

4.Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40–47)

5.Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1–11)

6.Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta (EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40–50)

7.Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista (EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17–28)

8.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37–41)

9.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10–23)

10.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

11.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1–78)

12.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34–43)

13.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1–194)

14.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1–10)

15.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26–42)

16.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1–35)

17.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7–49).

18.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87–96)

19.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 200, 7.6.2004, s. 50–57)

20.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10–27)

21.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24–86)

22.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12–18)

23.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1–14)

24.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1)

25.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

26.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17–20)

27.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

28.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 24, 29.1.2008, s. 30–38)

29.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1–1 355)

30.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1–31)

31.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32–46)

32.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 106, 28.4.2009, s. 7–24)

33.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1–37)

34.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1–13)

35.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1–24)

36.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21. lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

37.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1–30)

38.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46–58)

39.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59–209)

40.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä (EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1–19)

41.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1–18)

42.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5–43)

43.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88–110)

44.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1–64)

45.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1–123)

46.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38–71)

47.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1–51)

48.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52–128)

49.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27–65)

50.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90–131)

51.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 1–44)

52.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 45–78)

53.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79–106)

54.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107–148)

55.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149–250)

56.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251–308)

57.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309–356)

58.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357–374)

59.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62–106)

60.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164–259)

61.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

62.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195–230)

63.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 131–195)

64.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1–50)

65.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

66.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 99–147)

67.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

68.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176–332)

69.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1–21)

70.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23)

Top