EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0042

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 385/10


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2017,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 6 päivänä kesäkuuta 2017 Euroopan unionin neuvostolta ja 9 päivänä kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentilta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (1) (jäljempänä ”ehdotettu asetus”).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan mukaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtäviin, jotka koskevat rahapolitiikan määrittelemistä ja toteuttamista sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämistä, perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaiseen EKPJ:n tehtävään myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen sekä perussopimuksen 127 artiklan 6 kohdan mukaisiin EKP:n erityistehtäviin, jotka koskevat luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

EKP tukee yleisesti komission aloitetta ottaa käyttöön tiettyjä kohdennettuja muutoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 648/2012 (2), jotta yksinkertaistetaan sovellettavia sääntöjä ja poistetaan kohtuuttomia raportointivelvoitteita.

Erityiset huomautukset

1.   Keskuspankkien liiketoimien vapauttaminen

1.1

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 4 kohdassa vapautetaan EKPJ:n jäsenet mutta ei niiden vastapuolia ilmoitusvelvollisuudesta. Tästä seuraa, että jos johdannaissopimus tehdään EKPJ:n jäsenen kanssa, sen vastapuolen on ilmoitettava liiketoimea koskevat yksityiskohtaiset tiedot kauppatietorekisteriin. Tässä yhteydessä on huomattava, että asianomaiset keskuspankkien liiketoimet on vapautettu raportoinnista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (3) nojalla. Lisäksi keskuspankkien liiketoimet, jotka liittyvät raha-, valuutta- ja rahoitusvakauspolitiikkaan, on vapautettu julkistamista koskevasta velvoitteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (5) nojalla.

1.2

EKP on huolissaan riskeistä, joita, vastapuolen luottamuksellisuussuojajärjestelyistä huolimatta, saattaa ilmetä, jos EKPJ:n poliittisista operaatioista saatavat tiedot vuotaisivat julkisuuteen ja jos markkinaosapuolet kykenisivät tunnistamaan EKPJ:n kansallisten keskuspankkien liiketoimet. Tämä saattaisi näet vaikuttaa kielteisesti siihen, miten kansalliset keskuspankit hoitavat tehtävänsä näiden keskuspankkien liiketoimien osalta erityisesti luottamuksellisuutta edellyttävien rahapoliittisten operaatioiden ja valuuttaoperaatioiden alalla (6). Siitä, että edellytetään EKPJ:n jäsenten vastapuolten raportoivan kaikki liiketoimiaan koskevat tiedot kauppatietorekistereihin, aiheutuu se tahaton seuraus, että otetaan käyttöön epäsuora keskuspankkien liiketoimia koskeva raportointivelvoite ja supistetaan siten EKPJ:n jäsenille annetun vapautuksen tehokkuutta. Tästä syystä on tärkeää, että EKPJ:n jäsenten kirjanpitoa suojellaan ja että keskuspankkien operaatioihin perustuva viestitys säilyy tehokkaana (7).

1.3

Tästä syystä EKP katsoo, että keskuspankkien liiketoimet olisi vapautettava kokonaan raportointivaatimuksista, jotta varmistettaisiin, että kansalliset keskuspankit suorittavat lakisääteiset tehtävänsä tehokkaasti.

2.   Raportointivelvoite

2.1

EKP huomauttaa 9 artiklan 1 kohdan ehdotetun muutoksen osalta tuloksista, joita on saatu komission tekemässä vaikutustenarvioinnissa, ja ymmärtää tarpeen vähentää tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta pienten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten osalta. EKP suhtautuu tältä osin myönteisesti komission ehdottamaan ratkaisuun, jonka mukaan tietyissä erityistapauksissa keskusvastapuolten, finanssialalla toimivien vastapuolten, yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien olisi vastattava tietojen ilmoittamisesta (8). Vaikuttaa siltä, että tässä ehdotuksessa tasapainotetaan hyvin tarve varmistaa tietojen täydellisyys, pienentää raportointirasitetta mahdollisimman vähäiseksi ja samaan aikaan yhdenmukaistaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 ja asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten raportointivelvoitteiden rakenne.

2.2

Ehdotetulla asetuksella otetaan käyttöön myös vapautus ilmoitusvelvollisuudesta kaikkien sellaisten konsernin sisäisten kauppojen osalta, joissa toinen vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli (9). Tämä ehdotettu muutos huolestuttaa EKP:tä 2.2.1–2.2.3 kohdassa esitetyistä syistä.

2.2.1

Olemassa olevia tietoja koskevien selvitysten perusteella vahvistus siitä, että OTC-johdannaissopimus on asetuksen (EU) N:o 648/2012 (10) mukaisen voimassa olevan raportointijärjestelmän perusteella konsernin sisäinen liiketoimi, osoittautuu usein epäluotettavaksi, kun tiedot ajetaan ristiin muiden tietolähteiden kanssa. Kun tietojen laadussa on vielä parannettavaa, riski siitä, että tiedonantajat käyttävät hyväkseen eri maiden sääntelyeroja, näin ollen kasvaa, jos konsernin sisäinen raportointi vapautetaan ehdoitta finanssialan ulkopuolisten vastapuolten osalta.

2.2.2

Konsernin sisäiset liiketoimet, joissa on mukana finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, vapautetaan vakuuden antamisesta vain tiettyjen edellytysten täyttyessä ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla (11). EKP on huolissaan siitä, että jos nämä edellytykset eivät täyty ja vastapuolet vaihtavat vakuuden konsernin sisäisten liiketoimiensa osalta, raportointivelvoitteen puuttuessa riskit, jotka liittyvät vakuuksien myötäsyklisyyteen, saattavat jäädä ilman seurantaa. Tällaisella epäsymmetrialla rikottaisiin avoimuuden ja riskien välttämisen vastavuoroisuutta, joka on asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen politiikan kehyksen keskeinen tavoite.

2.2.3

Ehdotettu vapautus saattaa johtaa siihen, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiset raportointivaatimukset kierretään ovelammin kanavoimalla kaupat suurempien rahoituskonsernien finanssialan ulkopuolisten tytäryhtiöiden kautta. Koska finanssialan ulkopuoliset vastapuolet osallistuvat useammin valuuttajohdannaisoperaatioihin, muutoksen vaikutus voisi olla erityisen merkityksellinen valuuttajohdannaisten raportoinnin kannalta.

2.3

EKP:n mielestä finanssialalla toimivien vastapuolten velvollisuudella ilmoittaa tiedot finanssialan ulkopuolisten vastapuolten puolesta (12) kevennetään jo pienten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten raportointivelvoitetta myös konsernin sisäisten kauppojen osalta. Finanssialan ulkopuolisille vastapuolille, joilla on jo asianmukainen IT-infrastruktuuri, lisäraportoinnista aiheutuvan marginaalikustannuksen pitäisi olla vähäinen. Tästä syystä EKP suosittelee, että finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten välisiä konsernin sisäisiä kauppoja ei pitäisi vapauttaa raportoinnista. Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten välisistä konsernin sisäisistä kaupoista pitäisi vapauttaa vain pienten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten tekemät kaupat, joista ei aiheudu järjestelmäriskiä. Tämän perusteella EKP suosittelee, että finanssialan ulkopuolisten vastapuolten väliset konsernin sisäiset kaupat vapautetaan raportoinnista sillä edellytyksellä, että määritysvelvollisuus ei koske näitä finanssialan ulkopuolisia vastapuolia. Tästä seuraa, että finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, joita koskee määritysvelvollisuus, on ilmoitettava tiedot muiden finanssialan ulkopuolisten vastapuolten puolesta, jos kyseessä ovat niiden väliset konsernin sisäiset kaupat.

2.4

EKP huomauttaa, että konsernin sisäisiin kauppoihin, joissa on mukana kolmannen maan vastapuoli, jolle komissio ei anna vastaavuuspäätöstä, sovelletaan edelleen raportointivelvoitetta ja että voimassa olevaa vapautusta (13) ei siksi sovelleta tällaisiin kauppoihin.

2.5

EKP suhtautuu myönteisesti 9 artiklan 6 kohdan muutoksiin. Se, että otetaan käyttöön vastapuolen, kaupan ja arvopaperien yksilöimistä koskevat standardit sellaisina kuin ne pannaan täytäntöön komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/105 (14), on keskeinen askel parannettaessa asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla kerättävien tietojen laatua. Myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukauttaminen asetukseen (EU) 2015/2365 ja asetukseen (EU) N:o 600/2014 on tärkeää, jotta voidaan taata vertailukelpoisuus ja varmistaa kokonaisnäkemys rahoitusmarkkinoiden rakenteista ja toiminnoista.

3.   Tietojen laadun varmistamiseksi tehtävät muutokset

3.1

EKP:n mielestä ehdotetut muutokset 78 artiklaan (15) ja 81 artiklan 5 kohtaan (16) ovat arvokkaita edistysaskeleita, sillä niiden ansiosta on helpompaa yhdenmukaistaa kauppatietorekistereiden osalta noudatettavia menettelyjä ja politiikkoja sekä edellytyksiä, joiden mukaisesti ne antavat tietoja toimivaltaisille viranomaisille.

3.2

EKP suhtautuu myönteisesti myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettuun tehtävään raportoida uuden 85 artiklan 3 kohdan d alakohdan (17) mukaisen raportointivelvoitteen käyttöönotosta ja suhtautuisi myönteisesti siihen, että EKPJ osallistuisi raportin laatimiseen komissiolle uuden 85 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla.

4.   Riskinhallintamenettelyjen, konsernin sisäisten vapautusten ja pääomavaatimusten noudattaminen luottolaitoksissa

4.1

EKP tukee ehdotusta, jonka mukaan tarvittaisiin valvontamenettelyjä, joilla varmistetaan riskinhallintamenettelyjen ensimmäinen ja sen jälkeen jatkuva validointi, mikä edellyttää vakuuksien vaihtamista oikea-aikaisesti, tarkasti ja asianmukaisesti eroteltuina OTC-johdannaissopimusten osalta (18).

4.2

EKP huomauttaa, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (19) 6 artiklan yhteydessä tehtävä varmistaa, että luottolaitokset noudattavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja riskinhallintamenettelyihin liittyviä edellytyksiä, jotka koskevat vakuuksien vaihtamista oikea-aikaisesti, tarkasti ja asianmukaisesti eroteltuina, mukaan lukien keskenään yhteydessä olevat konsernin sisäiset vapautukset (20), sekä omia varoja koskevaa vaatimusta, joka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 4 kohdassa ja jonka mukaan niillä on oltava asianmukainen ja oikeasuhteinen määrä pääomaa hallitakseen riskin, jota ei ole katettu riittävällä vakuuksien vaihdolla, liittyy vakavaraisuuteen, joten se kuuluu EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan e ja d alakohdassa annettujen tehtävien soveltamisalaan.

5.   Keskusvastapuolten avoimuus

5.1

EKP tukee ehdotusta, jonka mukaan keskusvastapuolten pitäisi antaa määritysosapuolilleen käyttöön simulointiväline, jonka avulla ne voivat määrittää edellytetyn alkuvakuuden määrän, sekä yksityiskohtaiset tiedot käyttämistään alkuvakuusmalleista (21). Tällä lisätään alkuvakuutta koskevien edellytysten avoimuutta ja ennakoitavuutta ja samalla määritysosapuolten ymmärrystä riskeistä ja kustannuksista, joita keskusvastapuoleen osallistumiseen liittyy.

5.2

EKP ehdottaa lisäksi makrovakausvalvonnan interventiovälineiden sisällyttämistä ehdotukseen, jotta estetään erityisesti liian suuresta velkavivusta johtuva järjestelmäriskin kertyminen ja rajoitetaan edelleen vakuuksien ja aliarvostusten myötäsyklisyyttä. EKP ehdottaa, että makrovakauden valvonnan välineitä koskevat merkitykselliset periaatteet vahvistettaisiin tason 1 säädöksellä. Makrovakauspolitiikan välineitä sovellettaisiin vastapuoliin taloustoimien tasolla. Tällä tavoin vaikutus kohdistuisi kaikkiin merkityksellisiin taloustoimiin, mukaan lukien muiden kuin pankkien tekemät taloustoimet, riippumatta siitä, onko nämä taloustoimet tehty markkinoilla, joilla tehdään keskusvastapuolimääritys, vai markkinoilla, joilla ei tehdä keskusvastapuolimääritystä, tai onko ne tehty sellaisten unionin vastapuolten toimesta, joiden kaupat määritetään kolmannen maan keskusvastapuolen välityksellä (22). Tällaisia makrovakauden valvonnan välineitä koskevat tarvittavat periaatteet ja edellytykset pitäisi ottaa mukaan joko tähän ehdotukseen tai seuraavalla sopivalla hetkellä, kuten tarkasteltaessa asetusta (EU) N:o 648/2012 seuraavan kerran vuonna 2020.

5.3

Lisäksi EKP katsoo, kuten myös äskettäin julkaistussa asetuksen (EU) N:o 648/2012 tarkastelua koskevassa EJRK:n raportissa (23) todetaan, että unionissa toimivilta keskusvastapuolilta olisi vaadittava CPMI-IOSCO-julkisuusperiaatteiden (24) mukaisten laadullisten ja määrällisten tietojen julkistamista. Jos keskusvastapuolten julkistamien tietojen yhdenmukaistamisella näiden periaatteiden kanssa on vahvempi oikeusperusta, rahoitusalalla ja suurella yleisöllä on paremmat edellytykset ymmärtää keskusvastapuolten monimutkaista toimintaympäristöä.

6.   Arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden luokitteleminen finanssialalla toimiviksi vastapuoliksi

6.1

EKP huomauttaa, että arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt ehdotetaan luokiteltaviksi finanssialalla toimiviksi vastapuoliksi (25). Yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annettavaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta koskevan ehdotuksen (26) 27 artiklassa ehdotetaan kuitenkin asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamista ja yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden vapauttamista määritysvelvollisuudesta sillä edellytyksellä, että vastapuolen luottoriskiä lievennetään asianmukaisella tavalla. EKP toistaa näkemyksensä (27), jonka mukaan yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt pitäisi vapauttaa kokonaan sekä määritysvelvoitteesta että lakiin perustuvasta velvoitteesta vakuuden asettamiseen (28).

6.2

Näin ollen EKP tukee 6.1 kohdassa mainitun ehdotuksen 27 artiklan säännöksiä, mukaan lukien Euroopan valvontaviranomaisille annettu toimeksianto laatia luonnos tekniseksi sääntelystandardiksi, jossa määritetään kriteerit sille, mitkä katettuja joukkolainoja tai arvopaperistamisia koskevat järjestelyt lieventävät riittävästi vastapuoliluottoriskiä, ja joka komission on hyväksyttävä (29), sekä muita tarvittavia muutoksia, joilla vapautetaan yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt sekä määritysvelvollisuudesta että vakuuksien antamista koskevista velvoitteista. Tällainen kohtelu on tarpeen, jotta saavutetaan tasapuoliset toimintaedellytykset edellytykset täyttävien katettujen joukkolainojen osalta, ja se on perusteltavissa vakavaraisuusvaatimuksilla yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden osalta.

7.   Muutokset menetelmään, jolla lasketaan vastapuolten positiot OTC-johdannaissopimuksissa

EKP huomauttaa, että ehdotuksella, jonka mukaan otetaan käyttöön menetelmä, jonka mukaisesti lasketaan positiot OTC-johdannaissopimuksissa ja jolla on merkitystä määritettäessä, koskeeko määritysvelvollisuus, joka perustuu kauden lopun tietoihin, sen sijaan että se perustuisi position 30 pankkipäivän liukuvaan keskiarvoon OTC-johdannaissopimuksissa, finanssialalla toimivaa vastapuolta tai finanssialan ulkopuolista vastapuolta (30), saatetaan luoda kannustin ryhtyä keinotekoisiin järjestelyihin määritysvelvollisuuden välttämiseksi. Tästä syystä EKP ehdottaa, että 4 a artiklan uuteen 2 kohtaan (31) ja 10 artiklan uuteen 2 kohtaan (32), jotka lisättään ehdotetulla asetuksella, lisättäisiin vaatimus, jonka mukaan finanssialalla toimivan vastapuolen ja finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on kyettävä osoittamaan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, että laskelma, joka koskee yhteenlaskettua kuukauden lopun positiota OTC-johdannaissopimuksissa, ei johda kokonaisposition järjestelmälliseen aliarviointiin.

8.   EKP:n neuvoa-antava tehtävä delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien luonnosten osalta

8.1

On hyvä muistaa, että komission delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimia koskevat ehdotukset ovat perustamissopimuksen 127 artiklan 4 kohdassa ja 282 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ”ehdotuksia unionin säädöksiksi”. Sekä delegoidut säädökset että täytäntöönpanotoimet ovat unionin säädöksiä. EKP:tä pitäisi kuulla hyvissä ajoin kaikista sen toimialaan kuuluvista ehdotuksista unionin säädöksiksi, mukaan lukien ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi ja täytäntöönpanotoimiksi. Euroopan unionin tuomioistuin selvensi EKP:n tehtävien ja asiantuntemuksen osalta velvollisuutta kuulla EKP:tä tuomiossa komissio v. EKP (33). Koska turvalliset ja tehokkaat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, erityisesti määritysjärjestelmät, ovat olennaisen tärkeitä perustamissopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EKPJ:n perustehtävien hoitamisen kannalta sekä sen tavoitellessa ensisijaista päämääräänsä säilyttää hintavakaus perustamissopimuksen 127 artiklan 1 kohdan mukaisesti, EKP:tä pitäisi kuulla asianmukaisesti asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla toteutettavista delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanotoimista. Vaikka velvollisuus kuulla EKP:tä seuraa suoraan perustamissopimuksesta, tämän vaatimuksen pitäisi selvyyden vuoksi ilmetä myös ehdotetun asetuksen johdanto-osasta. Koska delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimet ovat tärkeä osa unionin rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön kehitystä, EKP käyttää neuvoa-antavaa tehtäväänsä toimialaansa kuuluvissa asioissa siten, että se ottaa täysimääräisesti huomioon näiden toimien toteuttamista koskevat määräajat ja tarpeen varmistaa täytäntöönpanolainsäädännön joustava käyttöönotto (34).

8.2

Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien monien osatekijöiden kannalta saattaisi lisäksi olla erityisen hyödyllistä, että EKP:n kuulemisen lisäksi EKPJ:n asianomaiset jäsenet osallistuisivat aikaisessa vaiheessa ehdotettavien säädösten ja teknisten täytäntöönpanostandardien kehittämiseen, ja siitä pitäisi säätää erikseen.

8.3

Ensinnäkin komissiolla on valta hyväksyä tekniset täytäntöönpanostandardit, jotka perustuvat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, joissa täsmennetään ilmoitettavia tietoja koskevat vaatimukset ja muodot, ilmoittamista koskevat menetelmät ja järjestelyt, ilmoitusten antamistiheys sekä päivämäärä, johon mennessä johdannaissopimukset on ilmoitettava (35). EKPJ käyttää toimeksiantojaan hoitaessaan yhä enemmän tietoja, jotka on kerätty asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla. Jotta saataisiin täysi hyöty osaamisesta, jota EKPJ:lle on karttunut asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla raportoitujen tietojen laadusta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi laatia luonnokset teknisiksi täytäntöönpanodardeiksi tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n asianomaisten jäsenten kanssa.

8.4

Toiseksi komissiolla on valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit, jotka perustuvat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, joissa täsmennetään menettelyt tietojen täsmäyttämiseksi kauppatietorekisterien välillä ja menettelyt tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden sekä raportointivaatimusten täyttämisen tarkistamiseksi (36). Viranomaiset, joilla on suora ja välitön pääsy kauppatietorekistereihin, mukaan lukien EKPJ:n asianomaiset jäsenet, ovat kehittäneet merkittävää asiantuntemusta tällä alalla. On näin ollen tärkeää varmistaa, että tätä asiantuntemusta hyödynnetään kehitettäessä teknisiä sääntelystandardeja. Tätä tarkoitusta varten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi laatia luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n asianomaisten jäsenten kanssa.

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty teknisessä työasiakirjassa, johon on liitetty selvitys. Tekninen työasiakirja on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä lokakuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Ks. lausunnon CON/2012/21 7 kohta. Kaikki EKP:n lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(7)  Ks. EKP:n vastaus Euroopan komission järjestämään kuulemiseen, joka koski Euroopan markkinarakenneasetuksen uudelleentarkastelua, päivätty 2.9.2015. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(8)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.

(9)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 7 kohdan a alakohta.

(10)  Ks. asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 1 ja 2 kohta.

(11)  Ks. asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 7 kohta.

(12)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.

(13)  Ks. asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohta.

(14)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/105, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta (EUVL L 17, 21.1.2017, s. 17).

(15)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 16 kohta.

(16)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 17 kohdan c alakohta.

(17)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 19 kohdan c alakohta.

(18)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 9 kohdan a alakohta.

(19)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(20)  Ks. asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 2 kohta.

(21)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 10 kohta.

(22)  Tämä vastaa näkemystä, jonka EKP esitti 2.9.2015 päivätyssä vastauksessaan Euroopan komission järjestämään kuulemiseen, joka koski Euroopan markkinarakenneasetuksen uudelleentarkastelua. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(23)  The Revision of the European Market Infrastructure Regulation, ESRB, huhtikuu 2017. Saatavilla verkossa https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties, helmikuu 2015. Saatavilla verkossa http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf.

(25)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 1 kohta.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Ks. Bank of Englandin ja Euroopan keskuspankin yhteinen vastaus Euroopan komission kuulemisasiakirjaan ”Yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista koskeva EU:n kehys”. Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(28)  Ks. vakuuden asettamista koskevasta vapautuksesta lausunnon CON/2016/11 2.2 ja 5.5 kohta.

(29)  Ks. COM(2015) 472, 27 artiklan 2 kohta.

(30)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 3 ja 8 kohta.

(31)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 3 kohta.

(32)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohta.

(33)  Tuomio komissio v. EKP (C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, erityisesti 110 ja 111 kohta). Unionin tuomioistuin selvensi 110 kohdassa, että velvollisuudella kuulla EKP:tä ”pyritään olennaisilta osiltaan varmistamaan – –, että tällainen säädös annetaan vasta, kun on kuultu elintä, joka on kyseisellä yhteisön alalla käyttämänsä nimenomaisen toimivallan ja suuren asiantuntemuksensa ansiosta erityisen pätevä myötävaikuttamaan hyödyllisesti kyseisen säädöksen antamiseen”.

(34)  Ks. lausunto CON/2015/10, 2 kohta, lausunto CON/2012/5, 4 kohta, lausunto CON/2011/44, 8 kohta, ja lausunto CON/2011/42, 4 kohta.

(35)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 7 kohdan c alakohta.

(36)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 16 kohta.


Top