EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0627

Ehdotus Toimielinten sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä

COM/2016/0627 final

Bryssel 28.9.2016

COM(2016) 627 final

Ehdotus

Toimielinten sopimus

pakollisesta avoimuusrekisteristä


EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja erityisesti sen 295 artiklan, sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 106 A artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio, jäljempänä ’kolme toimielintä’, käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

(2) Tämän avoimuuden ansiosta kaikki sidosryhmät voivat esittää näkemyksensä päätöksistä, jotka voivat vaikuttaa niihin, ja siten myötävaikuttaa tehokkaasti näyttöön, jonka pohjalta politiikkatoimia koskevat ehdotukset tehdään. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa parantaa päätöksenteon laatua, koska se tarjoaa kanavia ulkopuolisten näkemysten ja asiantuntemuksen esittämiselle.

(3) Kolme toimielintä vahvistaa, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat olennaisen tärkeitä pyrittäessä säilyttämään Euroopan kansalaisten luottamus unionin poliittisten, lainsäädännöllisten ja hallinnollisten prosessien legitimiteettiin.

(4) Edunvalvonnan avoimuus on erityisen tärkeää, jotta kansalaiset voivat seurata edunvalvojien toimintaa ja niiden mahdollista vaikutusvaltaa. Kolme toimielintä katsoo, että tällainen avoimuus taataan parhaiten hyvällä edunvalvontatavalla, joka sisältää avoimuusrekisteriin kirjautuviin ja sen myötä hyvään edunvalvontatapaan sitoutuviin edunvalvojiin sovellettavat säännöt ja periaatteet.

(5) Kun otetaan huomioon avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille 16 huhtikuuta 2014 tehdystä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisestä sopimuksesta 1 saadut myönteiset kokemukset kolme toimielintä katsoo, että kyseistä sopimusta olisi laajennettava asianmukaisella tavalla.

(6) Kolme toimielintä katsoo, että on tarpeen perustaa pakollinen avoimuusrekisteri, jäljempänä ’rekisteri’, siten, että tiettyjen niiden kanssa harjoitettavan vuorovaikutuksen muotojen osalta ryhdytään edellyttämään ennakolta rekisteröitymistä, jolloin rekisteröitymisestä tehdään edunvalvonnan tosiasiallinen edellytys, ja täten varmistetaan, että tällainen edustus tapahtuu hyvässä edunvalvontatavassa vahvistettujen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

(7) Kolme toimielintä vastaa täten tarpeeseen hyväksyä mahdollisimman pikaisesti toimielinten sopimus, jolla perustetaan pakollinen rekisteri asiakirjojen julkisuudesta 28 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 2 mukaisesti.

(8) Tämän rekisterin ylläpidolla ei puututa kolmesta toimielimestä yhdenkään toimivaltuuksiin eikä vaikuteta niiden sisäisiin organisatorisiin toimivaltuuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen sopimuksen soveltamista, jonka ne tekevät rekisterin sihteeristön hallinnollisiin ja taloudellisiin resursseihin osoitettavista rahoitusosuuksistaan.

(9) Kolme toimielintä toimii tätä sopimusta täytäntöön pantaessa keskinäisessä vilpittömässä yhteistyössä.

(10) Kukin kolmesta toimielimestä voi toteuttaa muita hyvää hallintotapaa ja avoimuutta koskevia politiikkatoimia tämän sopimuksen ulkopuolella siinä määrin kuin kyseiset politiikkatoimet eivät häiritse tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja tavoitteita.

(11) Tämä sopimus ei rajoita SEU-sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan (eurooppalainen kansalaisaloite) eikä SEUT-sopimuksen 227 artiklan (oikeus vedota Euroopan parlamenttiin) mukaisten oikeuksien käyttöä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

Toimielinten sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tässä toimielinten sopimuksessa luodaan kehys avoimelle ja eettiselle vuorovaikutukselle tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa harjoittavien edunvalvojien ja kolmesta toimielimestä kunkin välillä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä toimielinten sopimuksessa tarkoitetaan

a) ’edunvalvojalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä tai virallisia ja/tai epävirallisia ryhmiä, järjestöjä tai niiden verkostoja, jotka harjoittavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

b) ’hakijalla’ kaikkia edunvalvojia, jotka hakevat rekisteriin liittymistä;

c) ’rekisteröityneellä’ kaikkia edunvalvojia, joista on merkintä rekisterissä;

d) ’asiakkaalla’ edunvalvojaa, joka on ohjeistanut välittäjän edustamaan asiakkaan omia etuja suhteessa johonkin kolmesta toimielimestä;

e) ’välittäjällä’ edunvalvojaa, joka edustaa asiakkaan etua suhteessa johonkin kolmesta toimielimestä;

f) ’asiakkaan ja välittäjän välisellä suhteella’ mitä tahansa asiakkaan ja yhden tai useamman palveluntarjoajan tai tämän alihankkijan välistä sopimussuhdetta, joka koskee sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

g) ’virkamiehellä’ kunkin kolmen toimielimen kaikkia henkilöstöryhmiä.

3 artikla

Toimielinten sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat ja sen ulkopuolelle jäävät toiminnot

1. Tätä sopimusta sovelletaan toimintoihin, joilla edistetään tiettyjä etuja olemalla vuorovaikutuksessa jonkin sopimuksen allekirjoittavan toimielimen, niiden jäsenten tai virkamiesten kanssa tavoitteena vaikuttaa toimintapolitiikan tai lainsäädännön laatimiseen tai täytäntöönpanoon taikka päätöksentekoprosessiin näissä toimielimissä, paitsi jos sovelletaan 2 kohdassa tai 4 artiklassa määritettyä poikkeusta.

2. Seuraavia toimintoja ei pidetä 1 kohdassa tarkoitettuina toimintoina:

a) oikeudellisen ja muun asiantuntijaneuvonnan tarjonta asiakkaan ja välittäjän välisen suhteen yhteydessä seuraavissa toiminnoissa:

   toiminnot, joissa on kyse edustuksesta sovittelu- tai välitysmenettelyssä, kun tarkoituksena on estää riita-asian vieminen tuomioistuimeen tai hallinnollisen elimen käsittelyyn;

   toiminnot, joissa on kyse asiakkaille annettavista neuvoista, kun tarkoituksena on auttaa asiakkaita varmistamaan, että niiden toiminta on voimassa olevan säädöskehyksen mukaista; tai

   toiminnot, jotka liittyvät asiakkaiden edustamiseen ja asiakkaiden perusoikeuksien tai menettelyllisten oikeuksien turvaamiseen, kuten oikeuteen tulla kuulluksi, asiakkaan perusoikeuteen saada oikeudenmukainen oikeuskäsittely, mukaan lukien oikeus puolustautua hallinnollisessa menettelyssä, kuten lakimiesten tai muiden asianomaisten asiantuntijoiden harjoittamat toiminnot;

b) unionin lainsäädännöllä tai unioniin sovellettavalla kansainvälisellä oikeudella perustetun oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn yhteydessä osapuolena tai kolmantena osapuolena esitetyt lausumat ja lausumat, jotka perustuvat sopimussuhteeseen toimielimen kanssa tai unionin varoilla rahoitettavaan avustussopimukseen;

c) työmarkkinaosapuolten toiminta SEUT-sopimuksen 152 artiklan mukaiseen työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun osallistumisen yhteydessä;

d) lausumat, jotka annetaan vastauksena kolmesta toimielimestä jonkin toimielimen tai sen jäsenten tai virkamiesten esittämään suoraan ja yksilöityyn pyyntöön, kuten tietojen antamista tai asiantuntemuksen tarjoamista koskeviin pyyntöihin;

e) tilanteet, joissa kansalaiset ovat yhteydessä johonkin kolmesta toimielimestä pelkästään yksityishenkilön ominaisuudessa.

4 artikla

Elimet, jotka eivät kuulu toimielinten sopimuksen soveltamisalaan

1. Poliittiset puolueet on vapautettu rekisteröitymisestä. Poliittisten puolueiden perustamia tai tukemia organisaatioita, jotka harjoittavat sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, ei kuitenkaan ole vapautettu rekisteröitymisestä.

2. SEUT-sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetut kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai yhdyskunnat sekä elämänkatsomukselliset ja ei-tunnustukselliset järjestöt on vapautettu rekisteröitymisestä. Kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien tai elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen edustustoja tai oikeushenkilöitä, toimistoja ja verkostoja, jotka on perustettu edustamaan niitä suhteissa unionin toimielimiin, sekä niiden yhdistyksiä ei ole kuitenkaan vapautettu rekisteröitymisestä.

3. Jäsenvaltioiden viranomaiset (mukaan lukien niiden pysyvät edustustot ja suurlähetystöt) valtiotasolla ja sitä alemmalla tasolla sekä viranomaisten yhteenliittymät Euroopan tasolla, valtiotasolla tai sitä alemmalla tasolla on vapautettu rekisteröitymisestä edellyttäen, että ne toimivat ainoastaan asianomaisten julkisten elinten puolesta.

4. Kolmansien maiden viranomaiset (mukaan lukien niiden diplomaattiedustustot ja suurlähetystöt) on vapautettu rekisteröitymisestä.

5. Hallitustenväliset järjestöt, mukaan lukien niistä lähtöisin olevat virastot ja elimet, on vapautettu rekisteröitymisestä.

5 artikla

Rekisteröitymistä edellyttävät vuorovaikutuksen muodot

1. Kolme toimielintä sopii, että seuraavat vuorovaikutuksen muodot edellyttävät edunvalvojilta ennakkorekisteröitymistä:

Euroopan parlamentissa

pääsy Euroopan parlamentin rakennuksiin: edunvalvojia edustavien tai niiden palveluksessa työskentelevien henkilöiden kelpoisuus hakea pitkäaikaista kulkulupaa Euroopan parlamentin tiloihin;

valiokuntien julkiset kuulemiset: edunvalvojien mahdollisuus tulla kutsutuksi puhumaan vieraan ominaisuudessa valiokunnan kuulemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamista;

suojelijana toimiminen: edunvalvojien järjestämien tilaisuuksien suojelijana toimiminen;

tapaamiset: edunvalvojien ja Euroopan parlamentin jäsenten, pääsihteerin, pääjohtajien ja poliittisten ryhmien pääsihteerien väliset tapaamiset;

tilaisuudet: edunvalvojien Euroopan parlamentin tiloissa järjestämien tilaisuuksien isännöinti;

ilmoitukset: Euroopan parlamentin toimintaa koskevien automaattisten viestien lähettäminen edunvalvojille;

Euroopan unionin neuvostossa

tapaamiset: edunvalvojien tapaamiset Euroopan unionin neuvoston senhetkisen tai tulevan puheenjohtajavaltion suurlähettilään ja tämän sijaisten kanssa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komiteassa sekä neuvoston pääsihteerin ja pääjohtajien kanssa;

ilmoitukset: neuvoston toimintaa koskevien automaattisten viestien lähettäminen edunvalvojille;

Euroopan komissiossa

tapaamiset: edunvalvojien ja komission jäsenten, heidän kabinettiensa jäsenten ja pääjohtajien väliset tapaamiset;

asiantuntijaryhmät: asiantuntijaryhmien tietyntyyppisten jäsenten nimittäminen 3 ;

julkiset kuulemiset: komission järjestämiä kuulemisia koskevien automaattisten ilmoitusten lähettäminen edunvalvojille; komissio erottelee rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät yhteisöt toisistaan julkaisemalla niiden panoksen erikseen;

suojelijana toimiminen: edunvalvojien järjestämien tilaisuuksien suojelijana toimiminen;

postituslistat: tiettyjä komission toimintoja koskevien ilmoitusten lähettäminen edunvalvojille postituslistojen avulla.

2. Kunkin kolmesta toimielimestä on toteutettava tarvittavat sisäiset toimenpiteet 1 kohdassa tarkoitettujen rekisteröitymistä edellyttävien toimintotyyppien soveltamiseksi.

3. Kukin toimielin voi päättää edellyttää rekisteröitymistä myös muiden vuorovaikutuksen muotojen osalta, kunhan näiden muiden rekisteröitymistä edellyttävien toimintotyyppien tavoitteena on lujittaa nykyistä kehystä entisestään.

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut rekisteröitymistä edellyttävät toimintotyypit on julkistettava rekisterin verkkosivustolla.

6 artikla

Hakijoiden kelpoisuusperusteet ja rekisteröinti

1. Rekisteröitymistä hakiessaan hakijoiden on osoitettava kelpoisuutensa toteuttaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa.

2. Tätä varten hakijoiden on annettava liitteessä II yksilöidyt tiedot ja hyväksyttävä se, että tiedot ovat julkisia.

3. Hakijoita voidaan pyytää esittämään asiakirjoja, jotka osoittavat niiden kelpoisuuden ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden.

4. Hakijat kirjataan rekisteriin rekisteröityneiksi, kun niiden kelpoisuus on todettu ja rekisteröinnin katsotaan täyttävän liitteen II säännökset, jotka koskevat toimitettavia tietoja.

7 artikla

Rekisteröityneisiin sovellettava hyvä edunvalvontatapa ja sen täytäntöönpano

1. Säännöt ja periaatteet, joita rekisteröityneiden on noudatettava, vahvistetaan tähän sopimukseen liitetyssä hyvässä edunvalvontatavassa (liite III). Rekisteröitymällä rekisteröityneet suostuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja periaatteita.

2. Kuten hyvässä edunvalvontatavassa määrätään, sen määräysten rikkomiseen voidaan soveltaa tutkimuksia ja toimenpiteitä, jotka vahvistetaan tämän sopimuksen liitteessä IV esitetyissä menettelyissä.

Tutkimuksia voidaan tehdä saatujen valitusten johdosta tai sihteeristön omasta aloitteesta.

Kukin kolmesta toimielimestä toteuttaa tarvittavat sisäiset toimenpiteet soveltaakseen liitteen IV mukaisesti määrättyjä toimenpiteitä.

3. Kuten hyvässä edunvalvontatavassa määrätään, rekisteröityneiden on erityisesti

esitettävä pyynnöstä asiakirjat ja mahdolliset muut täydentävät materiaalit, jotka osoittavat toimitettujen tietojen oikeellisuuden;

suostuttava tekemään vilpitöntä ja rakentavaa yhteistyötä selvennys- ja päivityspyyntöjen osalta;

hyväksyttävä, että niihin voidaan soveltaa tutkimusmenettelyjä ja tarvittaessa liitteessä IV vahvistettuja toimenpiteitä.

8 artikla

Rekisterin johtokunta

1. Rekisterin johtokunta koostuu kolmen toimielimen pääsihteereistä.

2. Johtokunta

   valvoo sihteeristön toteuttamaa tämän sopimuksen kokonaistäytäntöönpanoa ja antaa siitä yleisiä ohjeita;

   hyväksyy sihteeristön työjärjestyksen;

   hyväksyy 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen antamisen;

   tarkastelee rekisteröityneiden esittämät sihteeristön päätöksiä koskevat perustellut uudelleentarkastelupyynnöt ja tekee niistä päätökset tämän sopimuksen liitteessä IV määrätyn mukaisesti;

       hyväksyy sopimuksen 12 ja 13 artiklan mukaista vapaaehtoista osallistumista koskevat ilmoitukset.

3. Johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti.

4. Johtokunta voi hyväksyä tehtäviensä hoitamista koskevan työjärjestyksen.

9 artikla

Rekisterin sihteeristö

1. Sihteeristö on yhteinen toimintarakenne, joka muodostuu koordinaattorista ja sihteeristön jäsenistä ja joka raportoi suoraan johtokunnalle.

2. Sihteeristön toimintaa koordinoi Euroopan komission pääsihteeristön virkamies, jäljempänä ’koordinaattori’. Sihteeristön jäsenet ovat Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission henkilöstön jäseniä, jotka heidän toimielimensä on siirtänyt sihteeristön palvelukseen.

Koordinaattori kantaa kokonaisvastuun sihteeristön työstä ja valvoo sen päivittäistä toimintaa.

3. Sihteeristön tärkeimmät tehtävät ovat

   sihteeristön työjärjestyksen laatiminen johtokunnan hyväksyttäväksi;

   tämän sopimuksen kokonaistäytäntöönpanoa koskeva raportointi johtokunnalle;

   rekisterin sisällön seuranta ja sen varmistaminen, että siihen rekisteröidään ainoastaan kelpoisuusehdot täyttävät hakijat, jotta rekisteri sisältää mahdollisimman laadukasta tietoa; rekisteröityneet ovat kuitenkin viime kädessä itse vastuussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta;

   käyttötuen tarjoaminen rekisteröityneille, kolmelle toimielimelle ja 12 ja 13 artiklan nojalla vapaaehtoisesti osallistuville yhteisöille;

   tutkimusten tekeminen, rekisteröintien poistaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen tämän sopimuksen liitteen IV mukaisesti;

   tiedotustoimien järjestäminen;

   edellistä kalenterivuotta koskevan vuosikertomuksen laatiminen;

   rekisterin verkkosivuston ja rekisteröintilomakkeen sekä muiden asiaan liittyvien tietoteknisten resurssien kehittämisestä ja ylläpidosta huolehtiminen;

       edunvalvonnan avoimuutta koskevien hyvien käytänteiden ja kokemusten vaihto vastaavien elinten kanssa;

   muiden tämän sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisten toimintojen toteuttaminen.

4. Sihteeristö voi ehdottaa johtokunnan hyväksyttäväksi rekisteröityneille tarkoitettuja suuntaviivoja, jotta varmistetaan tämän sopimuksen 2–6 artiklan (määritelmät, toiminnot, elimet, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan, rekisteröitymistä edellyttävät vuorovaikutuksen muodot ja hakijoiden kelpoisuusperusteet ja rekisteröinti) sekä liitteiden yhdenmukainen soveltaminen.

10 artikla

Päätös

Kolme toimielintä perustaa sihteeristön ja johtokunnan erillisellä päätöksellä, jonka ne hyväksyvät yhteisesti ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

11 artikla

Resurssit

1. Kolme toimielintä varmistaa, että sihteeristöllä on käytettävissään henkilö-, hallinto- ja rahoitusresurssit, jotka se tarvitsee pystyäkseen hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti.

2. Kolme toimielintä antaa sihteeristön käyttöön tarvittavat henkilöresurssit; Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston osalta nämä henkilöresurssit annetaan käyttöön Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 37 artiklan a kohdan ja 38 artiklan mukaisella tilapäisellä siirrolla komissioon.

3. Kolme toimielintä kattaa yhtä suuren osan sihteeristön ja rekisterin toiminnan edellyttämistä resursseista. Ne tekevät erillisen sopimuksen yksityiskohtaisista järjestelyistä, joiden mukaisesti ne osallistuvat sihteeristön hallinto- ja rahoitusresurssien varmistamiseen.

12 artikla

Unionin muiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen vapaaehtoinen osallistuminen

1. Unionin muita toimielimiä, elimiä, toimistoja ja virastoja kannustetaan käyttämään tällä sopimuksella luotua kehystä viitekehyksenä vuorovaikutuksessaan edunvalvojien kanssa.

2. Unionin muut toimielimet, elimet, toimistot ja virastot voivat ilmoittaa sihteeristölle vapaaehtoisesti, että ne haluavat asettaa tiettyjen vuorovaikutuksen muotojen edellytykseksi rekisteröitymisen avoimuusrekisteriin. Ilmoituksessa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot ehdotetuista vuorovaikutuksen muodoista ja niihin sovellettavista edellytyksistä.

3. Jos johtokunta katsoo, että ehdotetut vuorovaikutuksen muodot vastaavat rekisterin tavoitteita, kyseiset unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot voivat asettaa tällaisten vuorovaikutuksen muotojen edellytykseksi rekisteröitymisen, ja ne saavat sihteeristöltä apua ja käyttötukea vastineena suhteellisesta osuudesta, jolla ne osallistuvat sihteeristön ja rekisterin toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

4. Edellisessä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen hyväksyminen ei anna ilmoituksen tekevälle unionin muulle toimielimelle, elimelle, toimistolle tai virastolle tämän toimielinten sopimuksen osapuolen asemaa.

5. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt rekisteröitymistä edellyttävät toimintotyypit julkaistaan rekisterin verkkosivustolla.

13 artikla

Jäsenvaltioiden pysyvien EU-edustustojen vapaaehtoinen osallistuminen

1. Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa sihteeristölle, että ne haluavat edellyttää edunvalvojien rekisteröitymistä avoimuusrekisteriin, jotta nämä voivat harjoittaa tiettyjä vuorovaikutuksen muotoja jäsenvaltioiden pysyvien EU-edustustojen kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan soveltamista. Ilmoituksessa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot ehdotetuista vuorovaikutuksen muodoista ja niiden edellytyksistä.

2. Jos johtokunta katsoo, että ehdotetut vuorovaikutuksen muodot vastaavat rekisterin tavoitteita, kyseiset pysyvät edustustot voivat asettaa tällaisten vuorovaikutuksen muotojen edellytykseksi rekisteröitymisen, ja ne saavat sihteeristöltä apua ja käyttötukea vastineena suhteellisesta osuudesta, jolla ne osallistuvat sihteeristön ja rekisterin toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

3. Edellisessä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen hyväksyminen ei anna ilmoituksen tekevälle jäsenvaltiolle tämän toimielinten sopimuksen osapuolen asemaa.

4. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyt rekisteröitymistä edellyttävät toimintotyypit julkaistaan rekisterin verkkosivustolla.

14 artikla

Loppu- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä toimielinten sopimus sitoo allekirjoittaneita toimielimiä.

2. Tämä sopimus korvaa Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä 16 päivänä huhtikuuta 2014 tehdyn sopimuksen, jonka vaikutukset lakkaavat tämän sopimuksen soveltamispäivänä.

3. Tämä sopimus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [xx] päivästä [xx]kuuta [xxxx].

4. Ennen tämän sopimuksen soveltamispäivää rekisteröityneiden edunvalvojien on kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä muutettava rekisteröintiään siten, että se täyttää tästä sopimuksesta johtuvat uudet vaatimukset.

5. Kaikki Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä 16 päivänä huhtikuuta 2014 tehdyn sopimuksen mukaisesti varoitusten ja valitusten perusteella käynnistetyt tutkimukset tehdään kyseiseen sopimukseen sisältyvän menettelyn mukaisesti.

6. Tätä sopimusta tarkastellaan uudelleen neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Tehty [paikka] [aika].

(1)

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11.

(2)

 Päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016 asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015, hyväksytty teksti, P8_TA(2016)0202.

(3)

     Tällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka on nimitetty ryhmään edustamaan tietyn toimialan sidosryhmien yhteistä etua ja jotka eivät edusta yhtä yksittäistä sidosryhmää vaan toimintapoliittista linjausta, joka on yhteinen eri sidosryhmäorganisaatioille, jäljempänä ’luokkaan B kuuluvat jäsenet’, ja organisaatioille käsitteen laajassa merkityksessä, mukaan lukien yritykset, järjestöt, kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, lakiasiaintoimistot ja konsulttiyritykset, jäljempänä ’luokkaan C kuuluvat jäsenet’, kuten 30 päivänä toukokuuta 2016 annetussa komission päätöksessä C(2016) 3301 säädetään.

Top

Bryssel 28.9.2016

COM(2016) 627 final

LIITTEET

ehdotukseen toimielinten sopimukseksi

pakollisesta avoimuusrekisteristä


LIITE I

REKISTERÖITYNEIDEN LUOKITTELU

Sihteeristö soveltaa jäljempänä esitettyä rekisteröityneiden luokittelua, jota se voi muuttaa.

Rekisteröityneiden ryhmät

I

Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

a

Alaryhmä

Konsulttitoimistot

b

Alaryhmä

Lakiasiaintoimistot

c

Alaryhmä

Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

II

Yritykset, talous- ja elinkeinoyhdistykset, ammattiliitot, ammattialajärjestöt

a

Alaryhmä

Yritykset

b

Alaryhmä

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

c

Alaryhmä

Ammattiliitot ja ammattialajärjestöt

d

Alaryhmä

Tapahtumien järjestäjät

III

Kansalaisjärjestöt

a

Alaryhmä

Kansalaisjärjestöt, foorumit, verkostot, tapauskohtaiset yhteenliittymät, tilapäiset rakenteet ja muut vastaavat organisaatiot

IV

Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset

a

Alaryhmä

Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

b

Alaryhmä

Akateemiset laitokset

V

Edunvalvojat, jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin

a

Alaryhmä

Kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia edustavat organisaatiot

b

Alaryhmä

Muut yhteisöt, jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiinLIITE II

REKISTERÖITYVILTÄ EDELLYTETTÄVÄT TIEDOT

I YLEISET TIEDOT

a) yhteisön nimi; päätoimipaikan osoite sekä EU:n toimipaikan osoite, jos eri kuin päätoimipaikan osoite; puhelinnumero; sähköpostiosoite 1 ; verkkosivusto;

b) organisaatiosta oikeudellisessa vastuussa olevan henkilön nimi ja EU-suhteista vastaavan henkilön nimi; niiden henkilöiden nimet, joille haetaan kulkulupaa Euroopan parlamentin tiloihin 2 ;

c) arvio kokoaikaiseksi muutettuna (FTE) niiden henkilöiden määrästä, jotka osallistuvat rekisterin soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin osuutena kokoaikaisesta toiminnastaan seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti: 10, 25, 50, 75 tai 100 prosenttia;

d) tavoitteet/tehtävät – intressialueet – toiminnot, jotka kuuluvat rekisterin soveltamisalaan – toiminnan laajuus (maailmanlaajuinen, eurooppalainen, kansallinen, alueellinen);

e) rekisteröityvän jäsenorganisaatiot sekä niiden maantieteellinen kattavuus ja rekisteröityvän jäsenyys rekisterin soveltamisalaan kuuluvissa verkostoissa ja järjestöissä tai kuuluminen niihin.

II YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

A. Rekisterin soveltamisalaan kuuluvat toiminnot

Tarkat tiedot unionin lainsäädäntöehdotuksista, politiikkatoimista tai aloitteista, joita vuorovaikutus koskee.

B. Yhteydet unionin toimielimiin

a) jäsenyys asiantuntijaryhmissä ja muissa EU:n tukemissa foorumeissa;

b) jäsenyys Euroopan parlamentin laajennetuissa työryhmissä tai toimialafoorumeissa jne. tai niihin osallistuminen.C. Rekisterin soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin liittyvät taloudelliset tiedot

Kaikki määrät ovat euroina.

Kustannukset

Kaikkien rekisteröityvien, jotka edistävät omia etujaan suhteessa johonkin kolmesta toimielimestä, on annettava jäljempänä esitettävän asteikon mukainen arvio vuotuisista kustannuksista, jotka liittyvät rekisterin soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin. Arvion vuotuisista kustannuksista on katettava kokonainen toimintavuosi ja koskettava rekisteröintipäivää tai rekisteröintitietojen vuotuisen päivittämisen ajankohtaa edeltävää viimeksi päättynyttä tilikautta tai -vuotta.

Rekisterin soveltamisalaan kuuluvien toimintojen vuotuiset kustannukset:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

1 000 000–1 249 999

1 250 000–1 499 999

1 500 000–1 749 000

1 750 000–1 999 999

2 000 000–2 249 999

2 250 000–2 499 999

2 500 000–2 749 000

2 750 000–2 999 999

3 000 000–3 499 999

3 500 000–3 999 999

4 000 000–4 499 999

4 500 000–4 999 999

5 000 000–5 499 999

5 500 000–5 999 999

6 000 000–6 499 999

6 500 000–6 999 999

7 000 000–7 999 999

8 000 000–8 999 999

9 000 000–9 999 999

> 10 000 000

Asiakkaiden on ilmoitettava kaikki välittäjät, jotka suorittavat rekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja niiden puolesta ja kustakin yksittäisestä välittäjästä aiheutuvat kustannukset jäljempänä esitettävän asteikon mukaan. Arvion vuotuisista kustannuksista on katettava kokonainen toimintavuosi ja koskettava rekisteröintipäivää tai rekisteröintitietojen vuotuisen päivittämisen ajankohtaa edeltävää viimeksi päättynyttä tilikautta tai -vuotta.

Edustustoiminnan kustannusten kokoluokka välittäjää kohden:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–1 000 000

> 1 000 000

Mahdolliset välittäjät, jotka eivät kuulu viimeksi päättyneen tilikauden tai -vuoden piiriin, on ilmoitettava erikseen nimeltä.

Tulot

Välittäjien on ilmoitettava jäljempänä esitettävän asteikon mukaisesti vuotuiset tulot, jotka saadaan rekisterin soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista. Vuotuisten tulojen on katettava kokonainen toimintavuosi ja koskettava rekisteröintipäivää tai rekisteröintitietojen vuotuisen päivittämisen ajankohtaa edeltävää viimeksi päättynyttä tilikautta tai -vuotta.

Yksittäisiltä asiakkailta rekisterin soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista saadut tulot ilmoitetaan seuraavan asteikon mukaisesti:

Saatujen tulojen kokoluokka asiakasta kohti:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

> 1 000 000

Rekisterin järjestelmä laskee rekisterin soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista saadut vuotuiset kokonaistulot arvioitujen asiakaskohtaisten tulojen yhteismäärän perusteella automaattisesti.

Välittäjien on ilmoitettava kaikki asiakkaat, joiden puolesta ne hoitavat rekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja.

Mahdolliset asiakkaat, jotka eivät kuulu viimeksi päättyneen tilikauden tai -vuoden piiriin, on ilmoitettava erikseen nimeltä.

Omia etujaan ajavien välittäjien (jotka eivät toimi asiakkaidensa puolesta) on ilmoitettava asiasta rekisteröintilomakkeessaan ja eriteltävä kyseisistä toiminnoista aiheutuvat kustannukset edellä olevan jakson ”Kustannukset” mukaisesti.

Kaikkien rekisteröityvien, myös tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia toimintoja harjoittavien välittäjien, on ilmoitettava niiden toimintakustannuksiin kohdennettujen EU:n avustusten määrä ja lähde.

Erityiset ilmoitusvelvoitteet

Rekisteröityvien, jotka on oikeudellisesti rekisteröity voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi, on toimitettava seuraavat tiedot:

a)    rekisteröityvän kokonaisbudjetti viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai -vuodelta;

b)    rahoituksen päälähteet luokittain (esimerkiksi julkinen rahoitus, jäsenmaksut, avustukset, lahjoitukset jne.);

c)    kunkin sellaisen 10 000 euroa ylittävän rahoitusosuuden määrä, joka on yli 10 prosenttia kokonaisbudjetista, ja maksajan nimi.

Täytäntöönpano

Sihteeristö tarjoaa käyttöön sähköisen rekisteröintilomakkeen ja antaa rekisteröityville tarkoitetut suuntaviivat, jotka koskevat tämän liitteen mukaisesti ilmoitettavia rahoitusta koskevia tietoja.

LIITE III

HYVÄ EDUNVALVONTATAPA

Kolme toimielintä katsoo, että niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevien rekisteröityneiden edunvalvojien on noudatettava tätä hyvää edunvalvontatapaa riippumatta siitä, otetaanko yhteyttä yhden vai useamman kerran.

Rekisteröityneet hyväksyvät jäljempänä esitetyt säännöt ja periaatteet ja suostuvat noudattamaan niitä. Rekisteröityneiden on erityisesti

a) yhteyksissään johonkin kolmesta toimielimestä ilmoitettava aina nimensä ja rekisterinumeronsa sekä työnantajanaan toimivan tai edustamansa yhteisön tai yhteisöjen nimi; ilmoitettava valvottavanaan olevat edut tai edistämänsä tavoitteet ja eriteltävä edustamansa asiakkaat tai jäsenet ja soveltuvissa tapauksissa näiden rekisterinumerot;

b) pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoja tai saamaan aikaan päätöksiä painostamalla tai epärehellisin tai asiattomin keinoin;

c) pidättäydyttävä antamasta väärää vaikutelmaa rekisteröitymisen vaikutuksesta siten, että se saattaa johtaa harhaan tai aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia rekisterin maineelle, ja pidättäydyttävä käyttämästä unionin tai kolmesta toimielimestä yhdenkään tunnuksia ilman nimenomaista lupaa;

d) varmistettava, että rekisteröitymisen yhteydessä annettavat tiedot ja myöhemmin rekisterin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä hallinnoidut tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä ole harhaanjohtavia; ne suostuvat siihen, että tiedot ovat julkisia;

e) pidättäydyttävä jakamasta toimielimiltä saatuja asiakirjoja kolmansille osapuolille korvausta vastaan;

f) noudatettava kaikkia kolmen toimielimen määrittelemiä, rekisterin verkkosivustolla esitettyjä hyvää hallinnointitapaa ja avoimuutta koskevia sääntöjä, tapoja ja käytänteitä ja vältettävä estämästä niiden täytäntöönpanoa ja soveltamista millään tavalla;

g) pidättäydyttävä houkuttelemasta Euroopan parlamentin jäseniä, komission jäseniä tai kolmesta toimielimestä yhdenkään henkilöstöä toimimaan vastoin heihin sovellettavia toimintasääntöjä;

h) palkatessaan entisiä Euroopan parlamentin jäseniä, komission jäseniä tai kolmesta toimielimestä jonkin entistä henkilöstöä kunnioitettava näiden velvollisuutta noudattaa heihin toimielimestä lähdön jälkeen sovellettavia salassapitovaatimuksia ja -sääntöjä;

i) siltä osin kuin ne ovat asiakkaan ja välittäjän välisessä suhteessa: i) huolehdittava siitä, että kaikki tällaisen suhteen osapuolet ovat rekisteröityneet rekisteriin, ja ii) asiakkaan tai välittäjän ominaisuudessa sallittava suhdetta koskevien tietojen julkaiseminen rekisterissä tämän toimielinten sopimuksen liitteen II nojalla;

j) suostuttava i) esittämään pyydettäessä sihteeristölle asiakirjat ja mahdolliset muut täydentävät materiaalit, jotka osoittavat rekisteröityneisiin sovellettavien kelpoisuusehtojen täyttymisen ja toimitettujen tietojen oikeellisuuden, ja ii) tekemään vilpitöntä ja rakentavaa yhteistyötä sihteeristön kanssa;

k) suostuttava siihen, että niihin voidaan soveltaa tutkimusmenettelyjä ja tarvittaessa liitteessä IV vahvistettuja toimenpiteitä;

l) toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden työntekijöille, jotka harjoittavat rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, tiedotetaan tämän hyvän edunvalvontatavan mukaisista rekisteröityneen sitoumuksista;

m) ilmoitettava toimielinten sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen yhteydessä edustamilleen tahoille hyvästä edunvalvontatavasta johtuvista velvoitteistaan unionin toimielimiä kohtaan;

n) suostuttava noudattamaan allekirjoittaneiden toimielinten vahvistamia yksityiskohtaisia kulkulupa- ja turvallisuussääntöjä ja -järjestelyjä ja vältettävä estämästä niiden täytäntöönpanoa millään tavalla.LIITE IV

TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET

1.Yleistä

1.1.Kun sihteeristö saa tietää mahdollisesta hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättämisestä, se voi aloittaa tutkimuksen.

1.2.Tutkimus voidaan aloittaa joko saadun valituksen perusteella tai sihteeristön omasta aloitteesta.

1.3.Tutkimus on hallinnollinen menettely, johon osallistuvat sihteeristö ja rekisteröitynyt.

1.4.Tutkimuksia koskevia määräyksiä sovelletaan sekä saatujen valitusten johdosta vireille pantuihin tutkimuksiin että oma-aloitteisiin tutkimuksiin.

2.Valitukset ja tutkimusten käynnistäminen

2.1.Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai mikä tahansa oikeushenkilö voi tehdä valituksen sihteeristölle. Valitukset on esitettävä kirjallisina. Jotta valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi,

a)siinä on yksilöitävä kyseessä oleva rekisteröitynyt ja esitettävä selvästi valituksen sisältö;

b)siinä on ilmoitettava valituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;

c)se on tehtävä vuoden kuluessa väitetystä rikkomisesta;

d)siinä on esitettävä riittävästi todisteita, jotka osoittavat kohtuullisella todennäköisyydellä hyvän edunvalvontatavan määräysten noudattamatta jättämisen.

2.2.Sihteeristö ilmoittaa valituksen tekijälle, voidaanko valitus ottaa käsiteltäväksi. Niiden valitusten osalta, joita ei oteta käsiteltäväksi, sihteeristö ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan valituksen tekijälle, miten tehdään käsiteltäväksi ottamisen edellytykset täyttävä valitus.

2.3.Jos sihteeristö katsoo, että valitus, jota ei ole otettu käsiteltäväksi, viittaa hyvän edunvalvontatavan määräysten riittävän vakavan noudattamatta jättämisen mahdollisuuteen, se voi käynnistää tutkinnan omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellisten kohtien soveltamista.3.Selvennysten pyytäminen

3.1.Jos sihteeristön tietoon tulee mahdollinen hyvän edunvalvontatavan määräysten noudattamatta jättäminen, joka voisi johtaa tutkimukseen, se voi ottaa yhteyttä asianomaiseen rekisteröityneeseen ja pyytää sitä selventämään mahdollista laiminlyöntiä ja korjaamaan sen, jos se katsoo tämän asianmukaiseksi ja vaikuttavaksi menettelytavaksi.

3.2.Sihteeristö asettaa rekisteröityneelle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tämän on noudatettava pyyntöä; se ottaa määräaikaa asettaessaan huomioon mahdollisen laiminlyönnin tosiasialliset olosuhteet.

3.3.Jos rekisteröityneen toiminta on tyydyttävää ja sihteeristö katsoo asian tulleen ratkaistuksi, se voi lopettaa pyynnön käsittelyn ja tarvittaessa tiedottaa asiasta valituksen tekijälle.

3.4.Jos rekisteröityneen vastaus ei ole tyydyttävä, sihteeristö käynnistää tutkimuksen tämän liitteen 5 jakson mukaisesti.

4.Tutkintavaltuudet

4.1.Rekisteröityneen on toimittava tutkimuksen yhteydessä täydessä yhteistyössä kaikkien tieto- ja asiakirjapyyntöjen osalta.

4.2.Rekisteröityneen on pyynnöstä toimitettava sihteeristölle tutkimuksen kannalta merkitykselliset asiakirjat. Sihteeristö voi päättää tutkia tällaiset rekisteröityneen hallussa olevat asiakirjat ja/tai ottaa niistä jäljennöksiä.

4.3.Jos sihteeristö tutkii asiakirjoja, se laatii raportin, joka sisältää tiedot tutkimuksen kannalta merkityksellisistä tosiseikoista. Rekisteröityneelle on toimitettava jäljennös raportista.

4.4.Sihteeristö voi päättää kuulla kyseistä rekisteröitynyttä ja/tai valituksen tekijää.

4.5.Rekisteröitynyt ja valituksen tekijä voivat ilmoittaa, mitä niiden 4 jakson 2–4 kohdan perusteella toimittamaa asiakirjaa (tai sen osaa) ja/tai toimittamia tietoja olisi pidettävä luottamuksellisina asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyjen poikkeusten perusteella.

5.Tutkimukset

5.1.Käynnistäessään tutkimuksen sihteeristö ilmoittaa rekisteröityneelle epäillystä hyvän edunvalvontatavan tiettyjen määräysten noudattamatta jättämisestä, sen perusteluista sekä mahdollisista asiaan liittyvistä todisteista.

Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa sihteeristö voi 9 jaksossa tarkoitettua päätöstä odotettaessa poistaa rekisteröinnin rekisterin julkiselta verkkosivustolta, jotta voidaan estää Euroopan unionin toimielinten, rekisterin tai kolmansien osapuolten maineen vahingoittuminen. Tällaisissa tapauksissa sihteeristö ilmoittaa rekisteröityneelle samalla poistamisen syyt ja mahdolliset asiaan liittyvät todisteet.

5.2.Rekisteröityneen on toimitettava vastaus 20 työpäivän kuluessa.

5.3.Sihteeristö voi päättää myöntää vastauksen esittämiselle pidemmän määräajan, jos se on perusteltua kyseisen tutkimuksen objektiivisten ominaisuuksien vuoksi.

5.4.Jos rekisteröitynyt ei noudata vastauksen toimittamiselle asetettua määräaikaa, sihteeristö voi poistaa kyseisen rekisteröinnin rekisterin julkiselta verkkosivustolta, jos näin ei ole vielä tehty. Sihteeristö voi päättää palauttaa kyseisen rekisteröinnin sen jälkeen, kun rekisteröitynyt on toimittanut vastauksensa.

5.5.Jos sihteeristö tarvitsee lisätietoja tai selvennyksiä, se voi pyytää niitä rekisteröityneeltä edellä olevan 5 jakson 1–3 kohdan mukaisesti.

5.6.Tutkimuksen käynnistämisestä ilmoitetaan valituksen tekijälle.

6.Ratkaisujen etsiminen

6.1.Jos sihteeristö katsoo tarkasteltuaan tutkimuksen yhteydessä kaikki asiaan liittyvät seikat, että rekisteröitynyt ei ole noudattanut hyvää edunvalvontatapaa, se voi pyrkiä mihin tahansa laiminlyönnin korjaamisen ja/tai sen tulevien vaikutusten lieventämisen kannalta asianmukaiseksi katsomaansa ratkaisuun.

6.2.Jos rekisteröitynyt tekee yhteistyötä tämän ratkaisun toteuttamiseksi, tutkimus päätetään. Sihteeristö voi päättää soveltaa yhteistyötä tekeviin rekisteröityneisiin lievempää seuraamusta tai päättää tutkimuksen ilman toimenpiteitä.

6.3.Jos rekisteröitynyt ei toteuta ratkaisua tyydyttävällä tavalla, sihteeristö voi päättää tutkimuksen ja antaa päätöksen niiden tietojen perusteella, jotka sillä on käytettävissään.

7.Sihteeristön kanssa tehtävän vilpittömän ja rakentavan yhteistyön laiminlyönti

Jos sihteeristö katsoo, että rekisteröitynyt ei tee vilpitöntä ja rakentavaa yhteistyötä edellä 5 jaksossa vahvistettujen tutkimuksen vaiheiden aikana, sihteeristö voi, annettuaan rekisteröityneelle mahdollisuuden esittää omat näkemyksensä kirjallisesti, päättää tutkimuksen toteamalla, että kyseessä on hyvän edunvalvontatavan j alakohdan rikkominen, ja soveltamalla jäljempänä 10 jaksossa tarkoitettuja toimenpiteitä käytettävissään olevien tietojen perusteella.

8.Oikeus tulla kuulluksi

Rekisteröityneillä on oltava mahdollisuus esittää omat näkemyksensä kirjallisesti ennen sellaisen päätöksen tekemistä, jossa todetaan, ettei hyvää edunvalvontatapaa ole noudatettu.

9.Päätös

9.1.Sihteeristö lopettaa tutkinnan perustellulla päätöksellä. Päätöksessä mainitaan, todettiinko asiassa hyvän edunvalvontatavan noudattamatta jättäminen ja tarvittaessa, mitä toimenpidettä on sovellettu.

9.2.Rekisteröidyille tiedotetaan niiden oikeudesta tehdä uudelleentarkastelupyyntö ja niiden käytössä olevista oikeussuojakeinoista.

9.3.Valituksen ratkaisusta ilmoitetaan valituksen tekijälle.

10.Toimenpiteet

10.1.Jos sihteeristö toteaa, että kyseessä on hyvän edunvalvontatavan rikkominen, se voi määrätä seuraavat toimenpiteet:

a)    rekisteröityneelle annettava virallinen varoitus, jossa ilmoitetaan rikottu hyvän edunvalvontatavan määräys;

b) rekisteröityneen käytettävissä olevien, tämän toimielinten sopimuksen 5 artiklassa lueteltujen yksittäisten tai useiden vuorovaikutuksen muotojen keskeyttäminen 15 päivän – 1 vuoden pituiseksi ajaksi;

c)    rekisteröinnin poistaminen rekisteristä 15 päivän – 2 vuoden pituiseksi ajaksi.

10.2.Päättäessään toimenpiteen ankaruudesta sihteeristö ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki yksittäisen tapauksen merkitykselliset olosuhteet suhteessa toimielinten sopimuksen tavoitteisiin.

10.3.Rekisteröityneet, joiden osalta on keskeytetty yksittäisiä tai useita vuorovaikutuksen muotoja, eivät voi harjoittaa mainittuja vuorovaikutuksen muotoja ennen kuin keskeytysajanjakso on päättynyt ja ne ovat tyydyttävästi korjanneet keskeytyksen perusteena olleet seikat, sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista on pidempi.

10.4.Rekisteristä poistettuja rekisteröintejä ei voida kirjata siihen uudelleen ennen kuin poistamisajanjakso on päättynyt ja rekisteröitynyt on tyydyttävästi korjannut poistamisen perusteena olleet seikat.

10.5.Valituksen tekijälle tiedotetaan valituksen ratkaisusta ja soveltuvin osin siitä, mitä 10 jakson 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä rekisteröityneeseen on sovellettu.

11.Uudelleentarkastelu

11.1.Rekisteröityneet, joihin on kohdistettu 10 jakson 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, voivat esittää perustellun pyynnön siitä, että sihteeristö tarkastelisi päätöstä uudelleen. Kun uudelleentarkastelumenettely on saatu päätökseen, rekisteröitynyt saa oikeuden käyttää tämän liitteen 12 jaksossa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja.

11.2.Uudelleentarkastelupyyntö toimitetaan johtokunnalle 15 työpäivän kuluessa toimenpidettä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

11.3.Johtokunta tutkii uudelleentarkastelupyynnöt.

11.4.Uudelleentarkastelupyyntö ei keskeytä toimenpiteen soveltamista, jollei johtokunta päätä toisin perustellun uudelleentarkastelupyynnön perusteella.

11.5.Johtokunta ilmoittaa rekisteröityneelle uudelleentarkastelun tuloksesta 20 työpäivän kuluessa. Kyseisen ajan kuluessa vastaamatta jättämistä on pidettävä uudelleentarkastelupyynnön implisiittisenä hylkäämisenä.

11.6.Rekisteröityneet, jotka eivät ole tyytyväisiä uudelleentarkastelumenettelyn tulokseen, voivat käyttää 12 jaksossa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja.

12.Oikeussuojakeinot

Rekisteröityneet, jotka eivät ole tyytyväisiä johtokunnan päätökseen, voivat tehdä kanteen unionin tuomioistuimelle SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti tai kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle SEUT-sopimuksen 228 artiklan mukaisesti.

(1)

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

(2)

Rekisteröityvät voivat pyytää kulkulupaa Euroopan parlamentin tiloihin rekisteröinnin päätteeksi. Niiden henkilöiden nimet, jotka saavat kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, kirjataan rekisteriin. Rekisteröinti ei anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan.

Top