Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0057

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

COM/2016/057 final - 2016/034 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2016

Bryssel 10.2.2016

COM(2016) 57 final

2016/0034(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1 Ehdotuksen perustelut

Direktiivi 2014/65/EU (’rahoitusmarkkinadirektiivi’) ja asetus (EU) N:o 600/2014 (’rahoitusmarkkina-asetus’) hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena. Rahoitusmarkkinadirektiivi ja rahoitusmarkkina-asetus, yhteisesti ’MiFID II’, säätelevät arvopaperimarkkinoita, sijoituspalvelujen välittäjiä ja kauppapaikkoja. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan ja korvataan nykyisen rahoitusmarkkinadirektiivin sääntely.

MiFID II laajentaa kaupankäyntisääntöjen kattamien rahoitusvälineiden lukumäärää ja varmistaa, että kaupankäynti tapahtuu säännellyissä järjestelmissä. Sillä ryhdytään sääntelemään huippunopeaa kaupankäyntiä. Sillä parannetaan rahoitusmarkkinoiden, johdannaismarkkinat mukaan luettuina, avoimuutta ja valvontaa sekä puututaan hyödykejohdannaisten hintojen vaihteluun. Uudella lainsäädäntökehyksellä parannetaan rahoitusvälineiden kaupankäyntiin ja määrittämiseen liittyviä kilpailuolosuhteita. Tarkistettu rahoitusmarkkinadirektiivi, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. MiFID II -paketti koostuu direktiivistä ja asetuksesta. Direktiivi on saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 3. heinäkuuta 2016 mennessä. Rahoitusmarkkinadirektiiviä ja rahoitusmarkkina-asetusta on määrä soveltaa 3. tammikuuta 2017 alkaen.

Ehdotuksen tarkoituksena on lykätä näiden kahden MiFID II -pakettiin kuuluvan säädöksen soveltamisen aloittamista, koska Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (’EAMV’) kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja sidosryhmät ovat kohdanneet teknisiä haasteita täytäntöönpanossa. Nämä haasteet ovat sitä luokkaa, että keskeiset tietoinfrastruktuurit eivät ole vielä valmiita 3. tammikuuta 2017.

Lainsäädäntömenettelyn aikana havaittiin, että MiFID II -paketti on erittäin monimutkainen ja että tarvitaan paljon täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tätä varten varattiin 30 kuukauden jakso hyväksymisestä ja soveltamisen aloittamiseen tavallisesti käytetyn 18–24 kuukauden sijaan.

Tästä epätavallisen pitkästä ajanjaksosta huolimatta EAMV on tehnyt komissiolle selväksi, että tekniset täytäntöönpanon haasteet ovat sitä luokkaa, että keskeiset tietoinfrastruktuurit eivät ole vielä valmiita 3. tammikuuta 2017. Jos soveltamisen aloittamispäivä pysyy muuttumattomana, se tarkoittaisi käytännössä, että toimivaltaiset viranomaiset ja markkinatoimijat eivät voisi soveltaa uusia sääntöjä 3. tammikuuta 2017. Tämä aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta ja mahdollisia markkinahäiriöitä.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti sen vuoksi, että EAMV ja toimivaltaiset viranomaiset ovat kohdanneet erityisiä teknisiä haasteita täytäntöönpanossa tässä käsiteltävänä olevassa tapauksessa, komissio katsoo, että on tarpeen lykätä näiden kahden MiFID II -pakettiin kuuluvan säädöksen soveltamisen aloittamista. Tällainen pidennys on rajoitettava tiukasti siihen, mikä on tarpeen, jotta tekninen toteutus saadaan valmiiksi.

1.2 Tietoihin liittyvä haaste

EAMV on ilmoittanut komissiolle, että se ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat kykenemättömiä soveltamaan MiFID II -pakettia 3. tammikuuta 2017 alkaen. Tämä johtuu merkittävistä haasteista, jotka kohdistuvat MiFID II -paketin toiminnan kannalta tarpeelliseen tietojen keräämiseen. Oikeusvarmuuden vuoksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi tarvitaan pikaisia toimenpiteitä MiFID II -paketin soveltamisen aloittamispäivän muuttamiseksi. Kiireellisyyden syy liittyy siihen, että on tarpeen luoda uusia ja laajoja sähköisen tietojenkeruun verkostoja kauppapaikkojen, kansallisten sääntelyviranomaisten ja EAMV:n välille.

Uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen MiFID II -paketin soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, erityisesti laskettaessa erilaisia likviditeetin ja avoimuuden kynnysarvoja, joita käytetään kaikkien rahoitusmarkkinadirektiivin kattamien rahoitusvälineiden kauppapaikoissa tapahtuvassa kaupankäynnissä ja hyödykejohdannaisten position raportoinnissa.

Jotta tietoja voidaan kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, on kehitettävä uusi tiedonkeruun infrastruktuuri. Tämän vuoksi EAMV:n on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa perustettava tietojärjestelmä rahoitusvälineiden viitetietoja varten (Financial Instruments Reference Data System, ’FIRDS’). FIRDSin on katettava kaikki rahoitusvälineet, jotka kuuluvat MiFID II -paketin laajennettuun soveltamisalaan. Tämän tehtävän suorittamiseksi FIRDSiä varten on yhdistettävä tiedot, jotka tulevat EAMV:ltä, kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja EU:ssa olevilta noin 300 kauppapaikalta. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

Komissio katsoo, että MiFID II -paketin käyttöönottoa varten kerättäviä ja käsiteltäviä tietoja, jotka liittyvät erityisesti liiketoimista annettaviin ilmoituksiin, avoimuutta koskeviin laskelmiin ja hyödykejohdannaisten position raportointiin, on niin paljon ja ne ovat niin monimutkaisia, että sidosryhmät, kuten kauppapaikat, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tai EAMV, eivät pysty varmistamaan, että tarpeelliset tiedonkeruun infrastruktuurit olisivat valmiita ja toimintakunnossa 3. tammikuuta 2017 mennessä. Sen vuoksi EAMV ilmoitti komissiolle 2. lokakuuta 2015, että MiFID II -paketin tekninen toteuttaminen viivästyy väistämättömästi.

1.3 Ehdotuksen soveltamisala

Tietojen puuttumisella on seurauksia monella MiFID II -paketin alalla. Markkinasääntelyn osalta on selvää, että valtaosaa markkinoita koskevista säännöistä ei voida soveltaa, jos käytettävissä ei ole viitetiedoista (rahoitusvälineen yksilöimisessä käytettävä tunnus) muodostuvaa perustaa, avoimuutta koskevia laskelmia ja position raportointia varten tarvittavia ylimääräisiä tietoinfrastruktuureja. Erityisesti on huomattava seuraavaa:

Liiketoimista ilmoitettavat tiedot: ilman viitetietoja on vaikea määritellä, mitkä välineet kuuluvat soveltamisalaan. Lisäksi markkinatoimijoilta puuttuu tarvittava infrastruktuuri toimivaltaisille viranomaisille raportoimista varten.

Avoimuus: kaupan avoimuutta koskevia sääntöjä ei voida määrittää ja soveltaa kaikille rahoitusvälineille (oman pääoman ehtoisille ja muille kuin oman pääoman ehtoisille). Lisäksi ei voida määrittää likviditeetin arvioimista, vapautuksia, lykättyä tietojen julkistamista ja, kun on kyse omasta pääomasta, (nimetöntä kaupankäyntiä rajoittavaa) kahden volyymin ylärajaa koskevia laskelmia ja kynnysarvoja.

Hyödykejohdannaiset: hyödykejohdannaisten position raportoinnin puuttuessa on erittäin vaikea valvoa tällaisten hyödykejohdannaissopimusten positiolimiittejä. Ilman position raportointia on vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiitin rikkomisia tehokkaasti.

Mikrorakennetason sääntely: monet algoritmikauppaan ja huippunopeaan kaupankäyntiin liittyvät vaatimukset ovat luonteensa vuoksi riippuvaisia tiedoista. Erityisesti noteerausaskeljärjestelmää (tick-size regime) koskevat keskeiset säännökset ja markkinatakausvelvoitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät velvoitteet ovat räätälöityjä perustuen siihen, että on olemassa avoimuussäännöstössä määritetyt likvidit markkinat.

Tietojen puute ei vaikuta suoraan sijoittajansuojasääntöihin, menettelytapasääntöihin ja tiettyihin MiFID II -pakettiin liittyviin organisatorisiin vaatimuksiin. Merkittävän poikkeuksen muodostavat parasta toteutusta koskevat säännöt, joissa julkistamisen laajuus määräytyy likvidien markkinoiden ja muiden avoimuuden käsitteiden pohjalta. Tietoja ei yleensä yhdistetä muiden sijoittajansuojaa koskevien sääntöjen osalta, rahoitusvälineiden määritelmään tai lainsäädännön soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä lukuun ottamatta, koska nämä säännöt koskevat suoraan jakelua eikä kauppaa. Tämän vuoksi on todettava, että vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi lykätä soveltamisen aloittamispäivää vain niiden lainsäädännön osien osalta, jotka liittyvät suoraan tiedonkeruuseen.

Tämän vaihtoehdon huolellisen analyysin jälkeen näyttää kuitenkin siltä, että porrastamiseen verrattuna on parempi lykätä koko paketti, sijoittajien suojaa koskevat säännöt mukaan lukien.

Sillä vältetään porrastetun täytäntöönpanon mahdollisesti aiheuttamat epäselvyydet ja tarpeettomat kustannukset sidosryhmille. Eri infrastruktuurien rakentaminen samanaikaisesti – verrattuna vaiheittaiseen toteutustapaan – lisäisi prosessin kustannustehokkuutta. Sillä vältetään esimerkiksi tilanteet, joissa sijoituspalveluyritysten, jotka osallistuvat toimeksiantojen toteuttamiseen, olisi perustettava organisaatiorakenne/käytännesäännöt vaiheittain, mikä olisi monimutkaista ja kallista;

Sen ansiosta ei tarvitse erotella niitä aloja, jotka voidaan panna täytäntöön välittömästi, niistä joita ei voida, ja näin ollen vältetään riski tahattomien vaikutusten aiheuttamisesta, joita ei olisi voitu ennakoida tai ottaa riittävästi huomioon; ja

sen ansiosta ei tarvita siirtymäkauden sääntöjä, jotka itsessään loisivat uusia ongelmia ja suuntaisivat EAMV:n, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien voimavaroja pois pysyvän kehyksen luomisesta.

Edellä esitetyn perusteella koko MiFID II -säännöstön soveltamisen aloittamisen lykkääminen on välttämätöntä ja perusteltua.

MiFID II -paketin soveltamisen aloittamispäivän muuttaminen vaikuttaa kuitenkin muun lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) N:o 596/2014 (’markkinoiden väärinkäyttöasetus’) ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 (’arvopaperikeskuksista annettu asetus’) soveltamiseen.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa kehystä sovelletaan tiettyihin MiFID II -paketin määritelmiin ja käsitteisiin. Koska markkinoiden väärinkäyttöasetuksen on määrä tulla voimaan 3. heinäkuuta 2016, siinä on jo säännös, jolla varmistetaan, että ennen alun perin suunniteltua MiFID II -paketin soveltamisen aloittamispäivää sovelletaan rahoitusmarkkinadirektiivin (MiFID I) käsitteitä ja sääntöjä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi alun perin tarkoitetun soveltamisen aloittamispäivän ja uuden soveltamisen aloittamispäivän välisenä aikana on tarpeen selventää markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, että olisi käytettävä rahoitusmarkkinadirektiivissä säädettyjä käsitteitä ja sääntöjä MiFID II -paketin uuteen soveltamisen aloittamispäivään saakka. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa viitataan myös käsitteisiin, jotka otetaan käyttöön MiFID II -paketissa, kuten organisoidut kaupankäyntijärjestelmät (’OTF’) pienten ja keskisuurten yritysten (’pk-yritykset’) kasvumarkkinat, päästöoikeudet tai niihin perustuvat huutokauppatuotteet. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään, että sen säännöksiä ei sovelleta näihin käsitteisiin ennen alun perin suunniteltua MiFID II -paketin soveltamisen aloittamista. Sen vuoksi on myös tarpeen selventää markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, että säännöksiä, joissa viitataan OTF-järjestelmiin, pk-yritysten kasvumarkkinoihin, päästöoikeuksiin ja niihin perustuviin huutokauppatuotteisiin, sovelletaan vasta sen jälkeen, kun uuden MiFID II -paketin soveltaminen on aloitettu.

Seuraukset arvopaperikeskuksista annetussa asetuksessa ovat kahdenlaisia. Ensinnäkin lykkäämisellä on vaikutuksia siihen, miten toimituskuria koskevia sääntöjä sovelletaan monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina direktiivin 2014/65/EU mukaisesti. Nämä säännöt mahdollistavat erityisesti sen, että monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät, jotka täyttävät MiFID II -paketin mukaiset pk-yritysten kasvumarkkinoiden edellytykset, soveltavat pidempää jatkoaikaa kauppojen selvittämiselle, kun niiden rekisteröinti pk-yritysten kasvumarkkinana MiFID II -paketin mukaan on edelleen meneillään. Toiseksi, monet määritelmät ja käsitteet arvopaperikeskuksista annetussa asetuksessa perustuvat MiFID II -pakettiin. Tämä on tarpeen kaupankäynnin ja selvityksen selkeän ja johdonmukaisen oikeudellisen kehyksen luomiseksi. Oikeusvarmuuden takaamiseksi aikaisemman soveltamisen aloittamispäivän ja uuden soveltamisen aloittamispäivän välisenä aikana on tarpeen selventää, että olisi käytettävä rahoitusmarkkinadirektiivissä säädettyjä sääntöjä uuteen soveltamisen aloittamispäivään saakka.

1.4 Lykkäämisen pituus

Yhden vuoden pituisen lykkäämisen olisi oltava riittävä ja kohtuullinen aika EAMV:lle, kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja toimijoille, jotta ne voivat perustaa infrastruktuurin tietojen keruulle, raportoinnille ja laskelmille avoimuutta koskevista kynnysarvoista. Täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: 1) liiketoiminnan edellytykset (jotka tässä tapauksessa ovat tarpeelliset tekniset sääntelystandardit / tekniset täytäntöönpanostandardit), 2) yksityiskohtainen selvitys, 3) kehitys, 4) testaus ja 5) käyttöönotto. EAMV arvioi, että se on käynyt nämä vaiheet läpi tietojen, avoimuutta koskevien laskelmien ja position raportointijärjestelmien osalta tammikuuhun 2018 mennessä. Tämä edellyttää sitä, että on olemassa riittävä oikeudellinen selkeys teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista vuoden 2016 puoliväliin mennessä. Tämän perusteella ehdotusluonnoksessa lykätään koko kehyksen soveltamisen aloittamista yhdellä vuodella 3. tammikuuta 2018 saakka.

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamisen lykkääminen ei saisi vaikuttaa asetuksen (EU) N:o 600/2014 nojalla annettavien delegoitujen säädösten ja teknisten standardien hyväksymiseen. Komission olisi hyväksyttävä nämä toimenpiteet noudattaen mainittua menettelyä, jotta toimiala voi luoda ja mukauttaa sisäiset järjestelmänsä, joilla varmistetaan uusien vaatimusten noudattaminen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamisesta.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT:n 114 artiklaan. Se täydentää ehdotettua asetusta, jolla lykätään rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin voimaantuloa.

Toissijaisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU:n toimia voidaan toteuttaa vain, jos jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa asetettuja tavoitteita. EU:n toimet ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan parantamiseksi ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi arvopaperimarkkinoiden alalla. Tässä yhteydessä muutettava lainsäädäntö hyväksytään noudattaen täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja sen mahdolliset muutokset on tehtävä komission ehdotuksesta.

Suhteellisuusperiaate

Tämä EU:n toimi on välttämätön MiFID II -paketissa säädetyn tiedonkeruun infrastruktuurin moitteetonta täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Ehdotettu lykkäys on kattavuuden ja pituuden osalta tarpeen kaikkien osapuolten tehokkaan ja asianmukaisen suunnittelun ja täytäntöönpanon mahdollistamiseksi. Tällä ehdotuksella varmistetaan, että voidaan saavuttaa MiFID II -paketin alkuperäinen tarkoitus, joka on saada aikaan täysin toimivat arvopapereiden sisämarkkinat sekä korkeatasoinen sijoittajansuoja ja markkinoiden avoimuus.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Tämän ehdotuksen ohessa ei esitetä erillistä vaikutustenarviointia, sillä se on jo tehty MiFID II -pakettia varten. Tällä ehdotuksella ei muuteta MiFID II -paketin sisältöä eikä aseteta uusia velvoitteita sijoituspalveluyrityksille, kauppapaikoille tai millekään muulle MiFID II -paketin soveltamisalaan kuuluvalle toimijalle. Sen tavoitteena on ainoastaan tarjota – erityisesti paketin monimutkaisuuteen ja tarvittaviin tiedonkeruuvälineisiin liittyvistä poikkeuksellisista syistä – yhden vuoden lykkäys MiFID II -paketin soveltamisen aloittamiselle oikeusvarmuuden takaamiseksi ja tiedonkeruun infrastruktuurien kehittämiseksi, jotta EAMV ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa uusien sääntöjen tehokkaan soveltamisen ja täytäntöönpanon.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole talousarviovaikutuksia komission osalta.

2016/0034 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon 1 ,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 2 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014 3 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU 4 ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, välittäjiä ja kauppapaikkoja varten. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan ja korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY 5 .

(2)Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toimilupia ja toimintaa, säänneltyjä markkinoita ja raportointipalvelujen tarjoajia. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisättäisiin avoimuutta, tuettaisiin asianmukaista hinnoittelua ja estettäisiin markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Uusia sääntöjä on määrä soveltaa 3 päivästä tammikuuta 2017 alkaen.

(3)Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU käyttöön otetussa uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan ja hyödykejohdannaisten position raportointiin.

(4)Jotta tietoja voidaan kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, uusi tiedonkeruun infrastruktuuri on kehitteillä. Tämän vuoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa perustettava tietojärjestelmä rahoitusvälineiden viitetietoja varten, jäljempänä ’FIRDS’ (Financial Instruments Reference Data System). Se kattaa monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää tiedot, jotka tulevat EAMV:ltä, kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja kauppapaikoilta eri puolilla unionia. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)Uusi lainsäädäntökehys on monimutkainen ja tarvitaan hyvin suuri määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, joten asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamispäivää lykättiin 30 kuukauden päähän asetuksen voimaantulosta. Tästä epätavallisen pitkästä ajanjaksosta huolimatta sidosryhmät, kuten kauppapaikat, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV, eivät pysty varmistamaan, että tarvittavat tietoinfrastruktuurit olisivat valmiita ja toimintakunnossa 3 päivään tammikuuta 2017 mennessä. Tämä johtuu niiden tietojen suuresta koosta ja monimutkaisuudesta, joita on kerättävä ja käsiteltävä uuden lainsäädäntökehyksen saattamiseksi toimintavalmiiksi ja jotka koskevat erityisesti liiketoimista annettavia ilmoituksia, avoimuutta koskevia laskelmia ja hyödykejohdannaisten position raportointia.

(6)Tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella on vaikutuksia asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei ole mahdollista määritellä täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei myöskään voida räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä instrumentit ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)Ilman tietoja kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pysty antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten position raportoinnin puuttuessa on erittäin vaikea valvoa tällaisten sopimusten positiolimiittejä. Ilman position raportointia on vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiitin rikkomisia tehokkaasti. Esimerkiksi monet algoritmikauppaa koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)Tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuminen vaikeuttaa myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pysty julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko lainsäädäntökehyksen, kaikki delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)Tietoinfrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan edellytykset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. EAMV arvioi, että näiden toimenpiteiden pitäisi olla valmiina tammikuuhun 2018 mennessä edellyttäen, että on olemassa riittävä oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta EAMV, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamista 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018 saakka. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti.

(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 596/2014 6 viitataan asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivään. Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 596/2014 olevia viittauksia organisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, kasvumarkkinoihin, päästöoikeuksiin tai niihin perustuviin huutokauppatuotteisiin ei sovelleta ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivää, asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään, että mainittuja viittauksia pidetään viittauksina direktiiviin 2004/39/EY, olisi mukautettava ottaen huomioon kyseisten säädösten soveltamisen aloittamispäivän lykkääminen.

(13)Arvopaperitapahtumien selvitys liittyy läheisesti arvopaperikauppaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 7 viitataan tällä hetkellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivään. Ennen kyseistä päivää viittaukset näihin kahteen säädökseen olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 2004/39/EY. Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 luodaan myös siirtymäjärjestelmä toimituskuria koskevien sääntöjen soveltamiseksi monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina direktiivin 2014/65/EU mukaisesti.

(14)Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 909/2014 viitataan direktiiviin 2004/39/EY asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU lykättyyn soveltamisen aloittamispäivään saakka ja että siirtymäsäännökset, joita sovelletaan monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti, pysyvät voimassa riittävän kauan, jotta monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät voivat hakea kyseistä rekisteröintiä direktiivin 2014/65/EU mukaisesti, asetusta (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava.

(15)Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 600/2014 seuraavasti:

(1)Korvataan 4 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”; ja päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(2)Korvataan 5 artiklan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2017”.

(3)Korvataan 19 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(4)Korvataan 26 artiklan 10 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(5)Muutetaan 35 artiklan 5 kohta seuraavasti:

(a)Korvataan päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”;

(b)Korvataan päivämäärä ”3 päivään heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivään heinäkuuta 2020”.

(6)Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”3 päivän tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivän tammikuuta 2018”.

(7)Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

(a)korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(b)korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(c)korvataan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(d)korvataan 6 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(e)korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(f)korvataan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(g)korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(h)korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2021” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2022”;

(i)korvataan 10 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(j)korvataan 11 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(k)korvataan 12 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2018”.

(8)Korvataan 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”.

(9)Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

(a)korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.”

(b)korvataan neljäs kohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä toisessa kohdassa säädetään, 37 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2020.”

2 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 596/2014 seuraavasti:

(1)Korvataan 39 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

(2)Korvataan 39 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

3 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 909/2014 seuraavasti:

(1)Korvataan 76 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa päivämäärä ”13 päivään kesäkuuta 2017” päivämäärällä ”13 päivään kesäkuuta 2018”.

(2)Korvataan 76 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1) EUVL C , , s. .
(2) EUVL C , , s. .
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
Top