EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 12 päivänä syyskuuta 2016, ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 394/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2016,

ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 3 päivänä elokuuta 2016 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 (2) ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 (3) muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat perussopimuksen 127 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtäviin toteuttaa rahapolitiikkaa sekä myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

EKP pitää ehdotetun asetuksen tavoitetta kannatettavana. Asetus on pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman (4) keskeinen osa ja se täydentää Euroopan investointiohjelman (5) muita pilareita. Ehdotetun asetuksen odotetaan helpottavan sijoittajien, rahastonhoitajien ja salkkuyritysten mahdollisuutta hyödyntää eurooppalaisia riskipääomarahastoja (jäljempänä ’EuVECA-rahastot’) ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja (jäljempämä ”EuSEF-rahastot”) ja näin helpottavan pääomamarkkinaunionin loppuunsaattamista, monipuolistavan rahoituslähteitä ja vapauttavan pääomaa.

2.   Erityiset huomautukset

2.1   EuVECA- ja EuSEF-rahastojen ja niiden rahastonhoitajien rekisteröinti

EKP panee merkille, että ehdotussa asetuksessa vahvistetaan edellytykset, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (6) nojalla toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen hoitajien on täytettävä hakiessaan EuVECA- ja EuSEF-rahastojen rekisteröintiä. Yhtenä edellytyksenä on tällaisten rahastojen, joiden rahasto-osuuksia markkinoidaan, ja näitä rahastoja tosiasiallisesti hoitavien henkilöiden yksilöimiseksi tarvittavien tietojen antaminen.

Kuten EKP on pääomamarkkinaunioniin liittyen aikaisemmin lausunut (7), tilastotietojen standardisoiminen erityisesti laitosten, tuotteiden ja transaktioiden yksilöllisten tunnisteiden avulla on ensisijaisen tärkeää toimivan ja laadukkaan tietoinfrastruktuurin saavuttamiseksi. EKP tukee vahvasti kansainvälisesti sovittujen standardien käyttöä yksilöllisinä tunnisteina arvopaperimarkkinoiden raportointivaatimuksia täytettäessä. Tällaisia kansainvälisesti sovittuja standardeja ovat ISIN-koodit (International Securities Identification Number) ja maailmanlaajuiset LEI-tunnukset (Legal Entity Identifier) (8). EuVECA-rahastojen ja EuSEF-rahastojen osalta EKP katsoo, että rahastonhoitajilta rekisteröimisen yhteydessä vaadittaviin tietoihin tulisi pakollisena vaatimuksena sisältyä maailmanlaajuinen LEI-tunnus kunkin rahaston sekä toimiluvan saaneen rahastonhoitajan tunnistamiseksi (9). Markkinoille tarjottavien rahastojen rahasto-osuuksien tunnistamiseksi olisi vaadittava myös ISIN-koodi. Tämä parantaisi tällaisten tilastotietojen luotettavuutta ja mahdollistaisi rahapolitiikan toteuttamisen tehokkaasti. EuVECA- ja EuSEF-rahastot kuuluvat sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevien tilastojen tiedonantajien joukkoon, kuten Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) No 1073/2013 (EKP/2013/38) (10) on vahvistettu, ja niiden rahasto-osuudet kuuluvat Euroopan keskuspankin suuntaviivojen EKP/2012/21 (11) mukaisesti keskitettyyn arvopaperitietokantaan. EKP käyttää näitä tietoja unionin rahapolitiikan määrittämiseen, myös epätavanomaisten toimien seurantaan ja analyysiin.

EKP:n ehdottamia maailmanlaajuisen LEI-tunnuksen ja ISIN-koodin pakollista raportointia koskevia vaatimuksia olisi lisäksi sovellettava kaikkiin rahoitusmarkkinoihin eikä pelkästään tiettyihin markkinasegmentteihin. Tämä kattava soveltaminen varmistaisi, että standardisoidut vähimmäistiedot kaikkien laitosten, tuotteiden ja transaktioiden pääpiirteistä olisivat kaikkien sidosryhmien saatavilla.

EKP katsoo myös, että pääomamarkkinaunionin loppuunsaattamiseksi tarvittaviin muihin lakimuutoksiin olisi, siinä määrin kuin se on asianmukaista ja mahdollista, sisällytettävä vaatimus yksilöllisten tunnisteiden pakollisesta raportoinnista. Tämä edistäisi automaattisen tiedonkäsittelyn luomista, mikä helpottaisi standardisoitujen tietojen jakamista kaikille sidosryhmille pääomamarkkinoilla. EKP on aikaisemmin lausunut, että kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, esitteeseen sisältyvät ydintiedot olisi julkaistava koneellisesti luettavassa muodossa ja että tällaisiin tietoihin olisi sisällytettävä liikeeseenlaskijan, tarjoajan, takaajan ja arvopapereiden yksilölliset tunnisteet (12). Kaikki yhteissijoitusyritysten liikkeeseen laskemat osuudet – suljettuja rahastoja lukuun ottamatta –suljettiin nimenomaisesti pois ehdotetusta esiteasetuksesta (13), eikä EKP:n siinä yhteydessä esittämä kannanotto yksilöllisten tunnisteiden pakollisesta raportoinnista näin ollen kata näitä osuuksia (14). Tämän aukon osittaiseksi sulkemiseksi vaatimus yksilöllisten tunnisteiden pakollisesta raportoinnista olisi sisällytettävä ehdotetun asetuksen muutosehdotuksiin, jotka koskevat EuvVECA- ja EuSEF-rahastoja rekisteröitäessä rahastojen hoitajilta vaadittavia tietoja.

2.2   EAMV:n ylläpitämät keskitetyt tietokannat EuVECA- ja EuSEF-rahastojen hoitajista

EKP panee merkille, että Euroopan arvopaperiviranomaiselle (EAMV) asetetaan ehdotetussa asetuksessa velvoite ylläpitää julkisesti saatavana olevia keskitettyjä tietokantoja, joissa a) luetellaan kaikki vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, jotka käyttävät EuVECA-nimitystä, ja kaikki rahastot, joista ne käyttävät tätä nimitystä sekä maat, joissa kyseisiä rahastoja markkinoidaan, ja b) luetellaan kaikki vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka käyttävät EuSEF-nimitystä, ja kaikki rahastot, joista ne käyttävät tätä nimitystä, sekä maat, joissa kyseisiä rahastoja markkinoidaan.

Edellä esitettyjen huomautusten mukaisesti EKP ehdottaa, että näihin EAMV:n ylläpitämiin tietokantoihin sisällytettäisiin kunkin rahaston ja rahaston hoitajan LEI-tunnukset sekä rahasto-osuuksien ISIN-koodit.

3.   Tekniset huomautukset ja muutosehdotukset

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua direktiiviä muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty erikseen teknisessä valmisteluasiakirjassa.

Vaslmisteluasiakirja on tämän lausunnon liitteenä ja saatavilla englanninkielisenä EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä syyskuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

(4)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma (COM(2015) 468 final).

(5)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Euroopan investointiohjelma (COM(2014) 903 final).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Ks. ”Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper”; luettavissa verkkosivuilla https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Ks. lausunnon CON/2014/49 2.4 kohdan kuudes kappale. Kaikki EKP:n lausunnot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu. Lisäksi kehitteillä on myös muita kansainvälisiä standardeja, kuten yksilöllinen tuotetunnus ja yksilöllinen kauppatunnus, ja näiden käyttöä markkinoilla olisi harkittava.

(9)  Vaatimuksen täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on määritelty asetuksen (EU) N:o 345/2013 3 artiklan c kohdassa oikeushenkilöksi, jonka säännöllisenä liiketoimena on ainakin yhden vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaminen. Vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on määritelty vastaavalla tavalla asetuksen (EU) No 346/2013 3 artiklan c kohdassa.

(10)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/38) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73).

(11)  Suuntaviivat EKP/2012/21, annettu 20 päivänä helmikuuta 2012, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EUVL L 307, 7.11.2012, s. 89).

(12)  Ks. lausunnon CON/2016/15 2.2 ja 2.3 kohta.

(13)  Ks. arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ehdotetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1 artiklan 2 kohdan a alakohta (COM(2015) 583 final).

(14)  Ks. lausunnon CON/2016/15 2.2 ja 2.3 kohta.


Top