EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta sekä ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016,

ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta sekä ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 25 päivänä helmikuuta 2016 Euroopan unionin neuvostolta kaksi pyyntöä sekä myöhemmin 18 päivänä maaliskuuta 2016 kaksi pyyntöä Euroopan parlamentilta antaa lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’) sekä ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (2) (jäljempänä ’ehdotettu direktiivi’)

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus ja direktiivi sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtävään myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Huomautukset

Sekä ehdotetun asetuksen että direktiivin perustelut sisältävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) soveltamisen aloittamisen lykkäämistä vuodella koskevan pyynnön. Soveltamisen aloittamisen lykkääminen antaa sekä toimivaltaisille viranomaisille että markkinaosapuolille kohtuullisen ajan sellaisen teknisen infrastruktuurin käyttöönottoon, joka on välttämätön näitä säädöksiä sovellettaessa. EKP panee merkille, että soveltamisen aloittamisen lykkääminen ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU mukaisten ”tason 2” toimien hyväksymisen aikatauluun.

Yhtenäisyyssyistä EKP ehdottaa, että soveltamisen aloittamisen lykkäämisen ohella lykättäisiin vuodella myös määräpäiviä, joihin mennessä jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön direktiivi 2014/65/EU ja ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle täytäntöönpanosta.

EKP:llä ei ole muita kommentteja ehdotetusta asetuksesta ja direktiivistä.

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua direktiiviä muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty teknisessä työasiakirjassa, johon liittyy selittävä teksti. Tekninen työasiakirja on tämän lausunnon liitteenä ja saatavilla EKP:n verkkosivuilla englanninkielisenä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä huhtikuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014. Annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top