Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0341

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

COM/2015/0341 final - 2015/0149 (COD)

Bryssel 15.7.2015

COM(2015) 341 final

2015/0149(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1.Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Komissio ilmoitti 25. helmikuuta 2015 joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevassa puitestrategiassaan energiamerkintädirektiivin uudelleentarkastelusta, jolla pyritään hyödyntämään paremmin energiatehokkuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja tällä tavoin hillitsemään energiankysyntää ja vähentämään Euroopan unionin energiariippuvuutta.

Energiamerkinnällä on suotuisia ympäristövaikutuksia, koska sen avulla asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuudesta ja energiankulutuksesta koko unionissa. Näin he pystyvät tekemään kustannustehokkaita ostopäätöksiä, joilla säästetään sekä ympäristöä että rahaa.

1.2.Johdonmukaisuus suhteessa tällä politiikan alalla voimassa oleviin politiikkaa koskeviin säännöksiin

Eurooppa-neuvosto asetti lokakuussa 2014 ohjeelliseksi tavoitteeksi, että energiatehokkuutta parannetaan EU:n tasolla vähintään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta tarkastellaan uudelleen vuoteen mennessä 2020 pitäen mielessä, että pyrkimyksenä on päästä EU:n tasolla 30 prosentin parantamistavoitteeseen. Lisäksi Eurooppa-neuvosto on asettanut tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tämä ehdotus on jatkoa energiaunionia koskevalle puitestrategialle. Sillä on tarkoitus korvata energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin annettu direktiivi 2010/30/EU. Ehdotus annetaan nyt direktiivin arvioinnin jälkeen 1 . Direktiivin nojalla annetut tuotekohtaiset asetukset jäävät voimaan, mutta niitäkin aiotaan tarkastella uudelleen.

Tämä aloite on unionin energia- ja ilmastopolitiikan mukainen, koska sillä ajantasaistetaan ja tehostetaan unionin voimassa olevaa energiamerkintäsäännöstöä.

1.3.Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan

Energiatehokkuusmerkinnällä parannetaan tuotteiden vapaata liikkuvuutta varmistamalla, että jäsenvaltioissa ei oteta käyttöön kansallisia energiamerkkejä. Merkinnällä parannetaan myös eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, koska sillä kannustetaan yrityksiä innovoimaan ja tarjotaan niille etulyöntiasema, varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kolmansien maiden valmistajien kanssa lisäämällä markkinavalvontaa sekä kasvatetaan sellaisista energiatehokkaista tuotteista saatavia voittomarginaaleja, jotka ovat kalliimpia ostaa mutta jotka tuovat loppukäyttäjille nettosäästöjä elinkaarensa aikana.

2.OIKEUSPERUSTA SEKÄ TOISSIJAISUUS- JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

2.1.Oikeusperusta

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 194 artiklan 2 kohtaan, joka on energiatoimenpiteiden oikeusperusta. Vaikka energiatehokkuusmerkintää koskevien säädösten oikeusperustana voitaisiin käyttää myös 114 artiklaa (joka oli vuonna 1992 annetun energiamerkintädirektiivin 2 oikeusperusta, koska perussopimuksessa ei ollut tuolloin energiaa koskevaa määräystä), vaarana on, että sillä rajoitettaisiin tahattomasti jäsenvaltioita, jotka antavat lainsäädäntöä sellaisten energiaan liittyviä tuotteita koskevien tietojen antamisesta, joilla voidaan täydentää energiamerkkiä 3 . Energiatehokkuusmerkintä rajoittuu energiaan ja muihin voimavaroihin tuotteen käyttövaiheen aikana. Koska perussopimus sisältää erityisen oikeusperustan energiatoimenpiteitä varten, sen käyttöä pidetään asianmukaisena tässä yhteydessä.

2.2.Toissijaisuusperiaate

EU:n tasolla annetut energiatehokkuussäädökset heijastavat energian kasvavaa merkitystä poliittisena ja taloudellisena haasteena sekä sen tiivistä yhteyttä muihin politiikan aloihin: energian toimitusvarmuuteen, ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, ympäristöön, sisämarkkinoihin ja talouskehitykseen. Energiatehokkuustavoitteita ei ole tähän mennessä voitu riittävällä tavalla saavuttaa pelkästään jäsenvaltioiden toimin, minkä vuoksi tarvitaan unionin tason toimia helpottamaan ja tukemaan toimien toteuttamista kansallisella tasolla.

On tärkeää varmistaa, että valmistajilla ja jälleenmyyjillä on tasapuoliset toimintaedellytykset sen suhteen, mitä energiankulutusta koskevia tietoja asiakkaille annetaan tietystä EU:n sisämarkkinoilla myytävänä olevasta tuotteesta. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, jotka ovat oikeudellisesti sitovia koko EU:ssa.

Markkinavalvonta on EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten harjoittamaa toimintaa. Jotta markkinavalvonta olisi tehokasta, sen on oltava yhdenmukaista koko EU:ssa, koska muuten sisämarkkinoiden toiminta heikkenee eikä yrityksillä ole kannustimia käyttää resursseja energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin. Tuotetietokannan perustaminen auttaa tehostamaan markkinoiden valvontaa.

2.3.Oikeasuhteisuus

Ehdotetuissa muutoksissa ei suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. Asetuksella käyttöön otetuilla muutoksilla selkeytetään voimassa olevaa lainsäädäntökehystä ja parannetaan sen toimivuutta. Tavarantoimittajat velvoitetaan syöttämään erilaisia tietoja uuteen tuotetietokantaan, mutta vaaditut tiedot ovat sellaisia, joita tavarantoimittajien on jo toimitettava pyynnöstä kansallisille markkinavalvontaviranomaisille. Sen vuoksi katsotaan, että velvoitteesta mahdollisesti koituva lisärasitus on hyvin vähäistä ja oikeassa suhteessa hyötyyn, jota tuotetietokannan odotetaan tuovan mukanaan paremman täytäntöönpanon ja avoimuuden muodossa. Ehdotuksen oikeasuhteisuutta käsitellään tarkemmin vaikutusten arvioinnin luvussa 8.

2.4.Sääntelytavan valinta

Ehdotuksena on muuttaa direktiivi asetukseksi ja ottaa siten huomioon komission yleinen tavoite yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden kannalta sekä tarve varmistaa ehdotetun lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano koko unionissa.

3.INTRESSITAHOJEN KUULEMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

3.1.Voimassa olevan lainsäädännön jälkiarviointi

Komissio on tehnyt energiamerkintädirektiivistä sekä joistakin ekosuunnitteludirektiiviin liittyvistä näkökohdista jälkiarvioinnin, jota käsitellään tämän ehdotuksen oheisasiakirjana olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (SWD(2015)XXX). Tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

1.Käytössä olevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteet ovat siinä suhteessa tehokkaita, että niillä saadaan konkreettisia ja merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä 4 .

2.EU:n sisämarkkinoilla ei ole esteitä, jotka haittaisivat energiaan liittyvien tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

3.Hyödyt ovat suurempia kuin kustannukset sekä yritysten että koko yhteiskunnan kannalta 5 . Energiamerkintä on kulutuskysynnän ja kilpailuaseman ohella innovoinnin pääasiallinen vauhdittaja. Mitä kunnianhimoisempia vaatimuksia parhaimmille energialuokille asetetaan, sitä suurempia mahdollisuuksia ne antavat yrityksille erilaistaa tuotteitaan, mikä edistää innovointia.

4.Valtaosa kuluttajista tunnistaa ja ymmärtää energiamerkin ja hyödyntää sitä ostopäätöksissään.

5.Luokan A+ ja sitä parempien luokkien käyttöönotto vuonna 2010 annetun energiamerkintädirektiivin nojalla vähensi energiamerkin tehokkuutta motivoida kuluttajia ostamaan energiatehokkaampia tuotteita 6 . Lisäksi eräät muut kuvamerkit, joilla kuvataan muita parametreja, ovat vaikeasti ymmärrettävissä.

6.Suuntauksena on hankkia suurempia tuotteita, jotka ovat tehokkaita ja pääsevät sen vuoksi parempaan energialuokkaan mutta joiden absoluuttinen energiankulutus on huomattavasti suurempaa kuin samantyyppisillä pienemmillä laitteilla.

7.Kansalliset markkinavalvontaviranomaiset eivät valvo täytäntöönpanoa riittävän tehokkaasti, minkä vuoksi vaatimuksia noudatetaan heikommin. Tämä vähentää mahdollisia energiansäästöjä arviolta 10 prosenttia. Ks. myös jakso 3.

8.Joitakin tuotteita koskevien toimenpiteiden tavoitetaso on ollut liian alhainen verrattuna siihen, mikä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

9.Joissakin toimenpiteissä on jo puututtu muihinkin ympäristövaikutuksiin kuin käyttövaiheessa kuluvaan energiaan, mutta näitä vaikutuksia on mahdollista vähentää vielä enemmän 7 .

10.Tehokkuuden kannalta sääntöjen laatimisprosessi on liian pitkä (keskimäärin 49 kuukautta), mikä johtaa toisinaan siihen, että tekninen työ ja valmistelutyö ovat jo ehtineet vanhentua poliittisten päätösten tekohetkellä varsinkin silloin, kun on kyse nopeasti kehittyvistä elektroniikkatuotteista.

11.Edellä mainitut kaksi direktiiviä täydentävät toisiaan, ja niiden täytäntöönpano on suurelta osin johdonmukaista.

12.Useista tuotteista ei ole olemassa energiamerkin huonompiin luokkiin kuuluvia tuotteita, koska heikkotehoisemmat tuotteet on kielletty ekosuunnittelutoimenpiteillä ja valmistajat ovat reagoineet teknologian edistymiseen valmistamalla entistä tehokkaampia tuotteita. Jos koko asteikkoa A:sta G:hen ei käytetä, energiamerkillä ei ole kuluttajien kannalta yhtä suurta merkitystä.

13.EU:n tuottama lisäarvo perustuu yhdenmukaistettuun sääntelykehykseen, jolla vähennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja tehdään EU:sta edelläkävijä kansainvälisissä sääntely- ja standardointitoimissa.

14.Noudatetulla politiikalla on merkitystä myös tulevaisuudessa EU:n energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa vuoden 2020 jälkeen. Lisäksi sillä voidaan edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta.

15.Kuluttajavalistuksella on olennainen merkitys myös digitaaliaikakaudella. Energiamerkintäasetuksia on hiljattain muutettu siten, että energiamerkin on oltava näkyvissä myös internetissä.

16.Arvioinnissa ei pystytty määrittämään, mikä vaikutus on ollut 4 artiklan c alakohdan vaatimuksella, jonka mukaan mainoksissa on mainittava tuotteen energialuokka, mutta siinä todettiin, että vaatimuksella paikattiin markkinoilla esiintyvää tiedonpuutetta.

17.Julkisia hankintoja koskevia vaatimuksia (9 artiklan 1 kohta) arvioitiin jo vuonna 2011, minkä jälkeen ne poistettiin energiamerkintädirektiivistä ja lisättiin muutetussa muodossa energiatehokkuusdirektiiviin 8 .

18.Viime vuosien medianäkyvyyden perusteella on selvää, ettei tämän toimintapolitiikan hyödyistä ole viestitty tarpeeksi.

3.2.Sidosryhmien kuuleminen

Julkinen kuuleminen järjestettiin 31. elokuuta ja 30. marraskuuta 2013 välisenä aikana ”Sinun äänesi Euroopassa” -verkkosivulla. Kyselyn pidemmän version kohderyhminä olivat eturyhmät, viranomaiset ja asiantuntijat, kun taas lyhyempi kysely oli osoitettu kuluttajille, yksittäisille vähittäiskauppiaille ja valmistajille. Pidempään kyselyyn saatiin 138 vastausta, joista 58 oli valmistajilta ja niiden eturyhmiltä, 20 viranomaisilta, 13 ympäristöjärjestöiltä ja 9 kuluttajajärjestöiltä. Lyhyempään kyselyyn saatiin 197 vastausta, joista 127 oli kuluttajilta, 40 vähittäiskauppiailta ja 30 valmistajilta. Vastauksista ja vastaajista julkaistiin yhteenveto helmikuussa 2014 9 .

Sidosryhmien kanssa järjestettiin kolme kokousta 27. kesäkuuta 2013, 14. lokakuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2014. Lisäksi komissio järjesti 19. helmikuuta 2014 viimeisen sopimuspuolten kokouksen yhteydessä sidosryhmien kokouksen, jossa käsiteltiin alustavien energiamerkkimallien testaustuloksia sekä ehdotettuja energiamerkkimalleja, joille tehtäisiin lisätestejä.

3.3.Asiantuntijatiedon käyttö

Uudelleentarkastelun valmistelemiseksi teetettiin kaksi tutkimusta:

energiamerkintädirektiivin arviointia ja ekosuunnitteludirektiivin tiettyjä näkökohtia käsittelevä tutkimus, joka valmistui kesäkuussa 2014

lokakuussa 2014 valmistunut tutkimus, jossa käsiteltiin energiamerkin – ja sen mahdollisten muutosten – vaikutuksia kuluttajien tietämykseen ja ostopäätöksiin.

Molemmat tutkimukset julkaistiin komission Europa-sivustolla 10 .

3.4.Vaikutusten arviointi

Tähän ehdotukseen liittyy vaikutusten arviointi (SWD(2015) 139), joka on julkaistu komission Europa-sivustolla 11 yhdessä 16. kesäkuuta 2015 annetun sääntelyntarkastelulautakunnan puoltavan lausunnon (SEC(2015) 323) kanssa.

Edellä mainitun arvioinnin jatkotoimena vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita nykyiseen direktiiviin liittyviä ongelmia sekä joitakin ekosuunnitteludirektiiviin liittyviä erityisongelmia. Jälkimmäisen direktiivin osalta vaikutusten arvioinnissa ei suositettu lainsäädännöllisiä jatkotoimia.

Energiamerkintädirektiivin suurimmat ongelmat olivat energiamerkin vaikuttavuuden väheneminen sekä heikosta täytäntöönpanon valvonnasta johtuva vaatimusten noudattamatta jättäminen. Lisäksi mainittiin pitkät sääntöjen laadintaprosessit, joiden vuoksi tekninen työ ja valmistelutyö ehtivät vanhentua ennen päätöksentekoa.

Lopulta päädyttiin vaihtoehtoon, jonka tavoitteena on parantaa nykyistä energiamerkinnän sääntelykehystä, vaatia merkittyjen tuotteiden rekisteröintiä uuteen tietokantaan, parantaa oikeudellista rakennetta muuttamalla voimassa oleva energiamerkintädirektiivi asetukseksi ja yhtenäistää kyseinen säädös markkinavalvontasäännösten kanssa 12 sekä rahoittaa EU:n yhteisiä markkinavalvontatoimia.

Tällä ehdotuksella toteutetaan vaikutusten arvioinnissa valitun vaihtoehdon lainsäädäntöosa. Ehdotukseen liittyvässä Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetussa kertomuksessa hahmotellaan sellaisia muita toimia kuin lainsäädäntötoimia, joilla vaihtoehto aiotaan panna täytäntöön.

3.5.Sääntelyn tila ja yksinkertaistaminen

Sääntely kasvattaa tuloja (arviolta 34 miljardilla eurolla vuodessa vuonna 2030), mikä vaikuttaa samalla tavoin suuriin yrityksiin, pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin. Mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin ei ole aiheellista soveltaa eri järjestelyä. Kaikkiin vähittäiskauppiaisiin olisi sovellettava samoja sääntöjä, koska kuluttajat voivat hyötyä energiamerkeistä vain, jos kaikki tuotteet merkitään kaikissa vähittäismyymälöissä. Vaikutukset ulottuvat vain joihinkin pk-valmistajiin, ja mikroyritykset jäävät kokonaan niiden ulkopuolelle. Samoja sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin, jotta voitaisiin varmistaa, että sisämarkkinoilla käydään tervettä kilpailua ja kuluttajille tarjotaan yhdenmukaisia tietoja. Kuluttajien arvioidaan säästävän 10–30 miljardia euroa vuodessa vuonna 2030 (sen mukaan, miten energianhintojen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa).

Eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä parannetaan kannustamalla niitä innovoimaan, antamalla niille etulyöntiasema, lisäämällä markkinavalvontaa ja varmistamalla siten tasapuoliset toimintaedellytykset kolmansien maiden valmistajien kanssa sekä kasvattamalla sellaisista tehokkaista tuotteista saatavia voittomarginaaleja, jotka ovat kalliimpia ostaa mutta jotka tuovat loppukäyttäjille nettosäästöjä elinkaarensa aikana.

Jälleenmyyjien on vaihdettava kaikkien tuotteiden energiamerkit, mistä koituu niille hallintokuluja arvion mukaan yhteensä 10 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana koko EU:ssa. Valmistajille arvioidaan koituvan 50 miljoonan euron kustannukset kymmenen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan tämä merkitsee kahta senttiä jokaista merkittyä ja myytyä tuotetta kohden. Tuotteiden rekisteröinnistä arvioidaan koituvan vuodessa 1,5 miljoonaa euroa hallintokuluja koko toimialalle, mikä merkitsee noin puolta senttiä myytyä tuotetta kohden. Tuotteiden rekisteröintivaatimuksesta koituu itse asiassa vielä vähemmän todellisia kuluja tai niitä ei synny lainkaan, koska valmistajat eivät ole enää velvollisia pitämään teknisiä asiakirjoja markkinavalvontaviranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistuksen jälkeen.

Valmistajat ja jälleenmyyjät voivat siirtää nämä hallintokulut kuluttajille, joille koituu kuitenkin enemmän energiansäästöjä kuin kustannuksia, kun he ostavat energiatehokkaampia tuotteita tämän asetuksen ansiosta.

Ehdotuksessa hyödynnetään internetin tarjoamia mahdollisuuksia, sillä tarkoitus on perustaa verkkopohjainen tuotetietokanta, joka yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehostaa tuotetietojen toimittamista valmistajien, vähittäismyyjien, markkinavalvontaviranomaisten ja loppukuluttajien välillä.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella aiotaan korvata voimassa oleva energiamerkintädirektiivi, minkä vuoksi siitä ei arvioida aiheutuvan suuria hallinnollisia vaikutuksia tai kustannuksia jäsenvaltioille, koska niillä on jo käytössään valtaosa tarvittavista rakenteista ja säännöistä.

Aloitteeseen ei myöskään tarvita lisävaroja EU:n budjetista. Tuotetietokannan perustaminen (1 500 000 euroa vuonna 2016 ja 150 000 euron vuotuiset ylläpitokustannukset seuraavina vuosina) sekä tutkimukset siitä, miten kuluttajat ymmärtävät tiettyjen tuoteryhmien merkkejä (300 000 euroa vuodessa vuodesta 2017 alkaen) rahoitetaan muuttamalla energiatehokkaita tuotteita koskevan politiikan täytäntöönpanoon osoitettujen määrärahojen painopisteitä; tähän täytäntöönpanoon kuuluvat tekninen apu ja/tai tutkimukset, joita tarvitaan delegoituihin säädöksiin ja standardoinnin tueksi eri tuoteryhmiin liittyvien näkökohtien arvioimiseksi. Nämä määrärahat kuuluvat Horisontti 2020 -ohjelman ”yhteiskunnallisissa haasteissa” osiin, jotka käsittävät markkinoille saattamisen ja innovoinnin.

5.MUUT ASIAT

5.1.Seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelyt

Energiamerkintäkehyksen seuraava arviointi aiotaan suorittaa kahdeksan vuoden kuluessa. Siinä olisi tukeuduttava sellaisissa tuotekohtaisissa tutkimuksissa suoritettuihin jälkiarviointeihin, joissa tarkastellaan tämän kehyksen nojalla annettuja delegoituja säädöksiä, sekä arvioitava, miten tehokkaasti kehyksellä turvataan tavaroiden vapaa liikkuvuus (esimerkiksi ovatko jäsenvaltiot pidättyneet ehdottamasta tuotteiden energiamerkintää koskevaa kansallista lainsäädäntöä). Tässä yhteydessä olisi arvioitava tuotteiden energiankulutuksen vähenemistä ja muita merkittäviä ympäristövaikutuksia ottaen erityisesti huomioon markkinamuutosten nopeutuminen, joka on saatu aikaan uudelleenskaalatuilla merkeillä. Tuotetietokannan ansiosta tapahtunutta markkinavalvonnan ja sääntöjen noudattamisen paranemista voidaan arvioida sellaisten raporttien perusteella, joita jäsenvaltiot antavat markkinavalvonnan tuloksista markkinavalvonta-asetuksen mukaisesti.

5.2.Yksityiskohtainen selvitys ehdotuksen säännöksistä

Ehdotuksessa säilytetään voimassa olevan energiamerkintädirektiivin tavoitteet ja pääperiaatteet mutta selvennetään, lujitetaan ja laajennetaan sen säännösten soveltamisalaa

päivittämällä merkkiä ja mahdollistamalla sen uudelleenskaalaus

parantamalla täytäntöönpanoa

perustamalla tietokanta energiamerkintävelvoitteiden piiriin kuuluvia tuotteita varten

selventämällä eri osapuolten velvollisuuksia

parantamalla energiamerkinnän ja mittausstandardien välistä yhteyttä.

5.2.1.Merkin päivittäminen ja uudelleenskaalauksen mahdollistaminen

Energiamerkintä on edistänyt niin menestyksekkäästi entistä energiatehokkaampien tuotteiden valmistusta, että se on saavuttamassa omat rajansa. Monissa tuoteryhmissä useimmat mallit kuuluvat jo parhaimpiin energialuokkiin, minkä vuoksi malleja on vaikea erottaa toisistaan. Vaikka asteikkoon lisättiin vuonna 2010 energiatehokkuusluokat A+, A++ ja A+++, joissakin tuoteryhmissä kaikki mallit kuuluvat jo näihin uusiin luokkiin eikä huonompiin luokkiin jää yhtään mallia. Sen vuoksi on tarpeen luokitella tuotteet järjestelmällisesti uudelleen ja palata alkuperäiseen energiamerkkiasteikkoon A–G, jota kuluttajat ymmärtävät tutkimusten mukaan kaikkein parhaiten. Vaikka voimassa oleva direktiivi antaa mahdollisuuden luokitella tuotteita uudelleen delegoitujen säädösten nojalla, tässä ehdotuksessa otetaan huomioon tarve skaalata energiamerkit uudelleen huomattavasti järjestelmällisemmällä tavalla. Lisäksi ehdotuksessa selkiytetään tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuuksia uudelleenskaalaus- ja korvaamisvaiheen aikana.

Komissio tarkastelee nykyisiä merkkejä uudelleen viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden uudelleenskaalausta silmällä pitäen. Ensimmäiseksi aiotaan käsitellä ne tuoteryhmät, joissa markkinoilla olevat tuotteet sijoittuvat jo parhaimpiin luokkiin. Itse uudelleenskaalaus kestäisi useamman vuoden ajan uudelleentarkastelun jälkeen.

Uudelleenskaalaukseen tarvitaan siirtymäkausi, jonka aikana samojen tuotteiden vanhoja (uudelleenskaalausta edeltäviä) merkkejä ja uusia uudelleenskaalattuja merkkejä käytetään kaupoissa rinnakkain. Tätä varten asetusehdotuksessa noudatetaan seuraavaa lähestymistapaa, jonka tavoitteena on aiheuttaa kuluttajille mahdollisimman vähän epätietoisuutta, vähentää vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä taata tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille mahdollisimman suuri oikeusvarmuus:

1.Uudelleenskaalatusta merkistä julkaistaisiin delegoitu säädös, joka tulisi voimaan 20 päivän kuluttua (kuten nykyäänkin). Delegoidussa säädöksessä energiavaatimukset vahvistettaisiin siten, etteivät mitkään nykyisin markkinoilla olevista tuotteista pääsisi parhaimpiin energialuokkiin. Tällä tavoin voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja innovointia sekä mahdollistaa yhä tehokkaampien tuotteiden tunnistaminen. Delegoidussa säädöksessä vahvistettaisiin päivämäärä, johon mennessä ”vanhat” merkit olisi korvattava uudelleenskaalatulla merkeillä (”korvaamispäivä”).

2.Tavarantoimittajien olisi kuuden kuukauden kuluessa delegoidun säädöksen voimaantulosta, mutta ennen korvaamispäivää pantava uudelleenskaalattu merkki laatikkoon yhdessä tavaran ja vanhan merkin kanssa.

3.Korvaamispäivänä jälleenmyyjien olisi korvattava kaikkien kaupoissa esillä olevien tuotteiden vanhat merkit uusilla yhden viikon kuluessa.

4.Jälleenmyyjien olisi hankittava tavarantoimittajalta uudet merkit tuotteille, jotka olivat jo kaupassa ennen kuuden kuukauden siirtymäkauden alkua (merkit voisivat myös olla ladattavissa tavarantoimittajien verkkosivuilta).

5.Jäsenvaltiot velvoitettaisiin järjestämään tiedotuskampanjoita, joilla kuluttajille tiedotettaisiin uudelleenskaalauksesta.

Tällä lähestymistavalla pyritään siihen, että kaupoissa esillä olevissa samantyyppisissä tuotteissa käytetään mahdollisimman vähän vanhoja ja uusia merkkejä rinnakkain. Tällöin uudelleenskaalaus on mahdollisimman käytännöllistä, minkä ansiosta merkki toimii tehokkaammin ja kuluttajat saavat energian- ja kustannussäästöjä. Tässä lähestymistavassa ei tarvitse muuttaa merkittävästi nykyisen järjestelmän pääasiallisia merkin jakelumekanismeja, jotka ovat jo osoittautuneet toimiviksi.

5.2.2.Täytäntöönpanon valvonnan parantaminen perustamalla tietokanta energiamerkintävelvoitteiden piiriin kuuluvia tuotteita varten

Täytäntöönpanosta voidaan todeta, että markkinoiden vaatimustenvastaisuusaste on arviolta 20 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että noin 10 prosenttia odotetuista energiansäästöistä jää saavuttamatta. Heikko täytäntöönpanotulos johtuu (ainakin osittain) siitä, että kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on vaikea saada teknisiä asiakirjoja ajoissa käyttöönsä, minkä lisäksi tilannetta pahentaa se, että samasta mallista käytetään eri jäsenvaltioissa eri mallinumeroita. Uuden tuotetietokannan ansiosta markkinavalvontaviranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot huomattavasti nopeammin käyttöönsä.

Lisäksi tuotetietokanta tarjoaa ajantasaisia markkina- ja energiatehokkuustietoja, jotka nopeuttavat taustaselvityksiä ja uudelleentarkasteluun liittyviä tutkimuksia sekä niiden jälkeistä sääntelyprosessissa ja lyhentävät siten delegoitujen säädösten nykyistä pitkää antamisprosessia.

Vaikuttaa siltä, että tietokantaa tarvitaan enemmän energiamerkintädirektiiviä varten, koska energiamerkinnän piiriin kuuluu pääasiassa kodinkoneita, joiden markkinoilla valvonnan puute on tuntuvampaa ja toisiaan vastaavien mallien määrä suurempi.

Sen lisäksi, että tietokannalla korjattaisiin nykyisen järjestelmän puutteita, se voisi tarjota tulevaisuudessa uusia tapoja jakaa energiamerkkejä jälleenmyyjille, koska vanhat merkit ja uudelleenskaalatut merkit olisivat saatavissa tästä tietokannasta. Lisäksi ehdotuksessa ajantasaistetaan direktiivin vaatimuksia säätämällä merkkien sähköisestä toimittamisesta ja tavarantoimittajien mahdollisuudesta antaa merkit verkkosivuillaan saataville.

Verrattuna tavarantoimittajille asetettuihin nykyisiin tuotetietovaatimuksiin tuotetietokanta tuo mukanaan ainoastaan yhden uuden velvollisuuden, jonka mukaan tuotemalli on rekisteröitävä syöttämällä tietokantaan sitä koskevat tiedot. Toisaalta tällaiset tiedot vaaditaan jo nykyäänkin eri delegoitujen säädösten nojalla.

Tuotteiden rekisteröinnistä arvioidaan koituvan vuodessa 1,5 miljoonaa euroa hallintokuluja koko toimialalle, mikä merkitsee noin puolta senttiä myytyä tuotetta kohden. Itse asiassa siitä syntyy vielä vähemmän todellisia kuluja tai niitä ei synny lainkaan, koska tavarantoimittajat eivät ole enää velvollisia pitämään teknisiä asiakirjoja markkinavalvontaviranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistuksen jälkeen. Markkinavalvontaviranomaisten on nykyään pyydettävä teknisiä asiakirjoja tavarantoimittajilta, ja jälleenmyyjien on otettava yhteyttä tavarantoimittajiin saadakseen merkit, jos ne niitä jostain syystä tarvitsevat. Tietokannassa markkinavalvontaan tarvittavat tekniset asiakirjat ja jälleenmyyjien tarvitsemat merkit ovat jatkuvasti ja keskitetysti saatavilla.

5.3.2.Eri osapuolten velvollisuuksien selventäminen

Ehdotuksessa ryhmitellään jäsenvaltioiden, tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet uudelleen, jotta ne olisivat yksinkertaisempia ja johdonmukaisempia.

Direktiivin korvaaminen asetuksella merkitsee jäsenvaltioiden hallinnollisen rasituksen kevenemistä (vaikka jäsenvaltioiden onkin poistettava kansallisesta lainsäädännöstään toimenpiteet, joilla direktiivi 2010/30/EU on saatettu osaksi niiden lainsäädäntöä). Lisäksi tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille asetetaan sellaisinaan sovellettavat vaatimukset, millä varmistetaan täydellinen yhdenmukaisuus koko EU:ssa.

5.4.2.Energiamerkinnän ja mittausstandardien välisen yhteyden parantaminen

Ehdotuksessa todetaan selkeästi, että tuotteen, joka on asiankuuluvassa yhdenmukaistetussa standardissa vahvistettujen mittaus- ja laskentamenetelmien mukainen, oletetaan olevan myös sovellettavan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien säännösten mukainen.

2015/0149 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 13 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 14 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1)Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

2)Koska energiatehokkuusmerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tuotteiden energiankulutusta koskeviin tietoihin perustuvia valintoja, se edistää innovointia.

3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/30/EU 15 on arvioitu sen vaikuttavuuden osalta 16 . Arvioinnissa on todettu, että energiamerkintäkehystä on ajantasaistettava sen vaikuttavuuden parantamiseksi.

4)On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.

5)Energian kysynnän hillitseminen on tunnustettu avaintoimeksi Euroopan energiaturvallisuusstrategiassa 17 . Myös Euroopan energiaunionia koskevassa puitestrategiassa 18 korostetaan ”energiatehokkuus etusijalle” -periaatetta sekä tarvetta panna unionin nykyinen energialainsäädäntö kokonaan täytäntöön. Strategiaan liittyvään etenemissuunnitelmaan sisältyi tuotteiden energiatehokkuutta koskevan kehyksen uudelleentarkastelu vuonna 2015. Tällä asetuksella parannetaan energiamerkinnän lainsäädäntö- ja täytäntöönpanokehystä.

7)Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, edistää innovointia ja auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet. Lisäksi se antaa kuluttajille mahdollisuuden säästää rahaa.

8)Lokakuun 23 ja 24 päivänä 2014 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetettiin tavoitteeksi, että energiatehokkuutta parannetaan EU:n tasolla vuoteen 2030 mennessä vähintään 27 prosenttia verrattuna energiankäytön kehityksestä laadittuihin ennusteisiin. Tätä tavoitetta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2020 pitäen mielessä, että pyrkimyksenä on päästä EU:n tasolla 30 prosentin tavoitteeseen. Lisäksi Eurooppa-neuvosto asetti EU:n sitovaksi tavoitteeksi, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä ainakin 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja että päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla päästöjä vähennetään 30 prosenttia.

9)Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella. Merkin pitäisi olla helposti tunnistettavissa, yksinkertainen ja ytimekäs. Tätä varten merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Tapauksissa, joissa tuotteita ei voida enää jakaa luokkiin ”F” tai ”G” direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekosuunnittelutoimenpiteiden vuoksi, näitä luokkia ei saisi näyttää merkissä. Poikkeustapauksissa tämä olisi ulotettava koskemaan myös luokkia ”D” ja ”E”, vaikka tällainen tilanne onkin epätodennäköinen, koska merkki skaalattaisiin uudelleen heti, kun valtaosa tuotemalleista sijoittuisi kahteen parhaimpaan luokkaan.

10)Digitaaliteknologian edistysaskeleet tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimittaa ja asettaa merkit esille sähköisessä muodossa, kuten internetissä, mutta myös sähköisillä näyttölaitteilla kaupoissa. Näiden edistysaskelten hyödyntämiseksi tässä asetuksessa olisi sallittava, että sähköisiä merkkejä käytetään korvaamaan tai täydentämään fyysisiä energiamerkkejä. Tapauksissa, joissa energiamerkki ei ole esitettävissä, kuten tietyissä etämyyntimuodoissa sekä mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mahdollisille asiakkaille olisi ilmoitettava ainakin tuotteen energialuokka.

11)Valmistajat reagoivat energiamerkintään luomalla entistä tehokkaampia tuotteita. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotteet sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi tarkoituksenmukaista tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotteiden kehittäminen ja hyväksyntä niille. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ajan kuluessa.

12)Jos merkki on skaalattu uudelleen, tavarantoimittajien olisi tietyn ajanjakson ajan toimitettava jälleenmyyjille sekä vanhat että uudelleenskaalatut merkit. Esillä olevissa tuotteissa olevat merkit, internetissä olevat merkit mukaan luettuina, olisi korvattava uudelleenskaalatuilla merkeillä mahdollisimman pian uudelleenskaalattua merkkiä koskevassa delegoidussa asetuksessa vahvistetun korvaamispäivän jälkeen. Jälleenmyyjien ei tulisi pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen korvaamispäivää.

13)On tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakamisesta, joka vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluprosessissa. Talouden toimijoiden olisi oltava vastuussa vaatimusten noudattamisesta sen mukaan, mitkä ovat niiden tehtävät toimitusketjussa, ja niiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka ovat tämän asetuksen ja sen delegoitujen säädösten mukaisia.

14)Jotta asiakkaat säilyttäisivät luottamuksensa energiamerkkiin, energiaan liittyvissä tuotteissa ei saisi käyttää energiamerkkiä jäljitteleviä muita merkkejä. Ei pitäisi myöskään sallia muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia, jotka todennäköisesti johtaisivat asiakkaita energiankulutuksen osalta harhaan.

15)Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 19  vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään. Energiamerkintään liittyvää yhteistyötä olisi lujitettava komission tuella.

16)Jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tietonsa sähköisessä muodossa komission perustamaan tietokantaan. Tiedot olisi julkistettava, jotta asiakkaat saisivat tietoja ja jotta jälleenmyyjät voisivat vastaanottaa merkkejä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tietokannan tietojen olisi oltava markkinavalvontaviranomaisilla käytettävissä.

17)Tämän asetuksen ja sen nojalla annettavien delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

18)Energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ympäristönsuojelun edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava luoda kannustimia energiatehokkaiden tuotteiden käytölle. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää tällaisten kannustinten luonteesta. Kannustimien olisi oltava unionin valtiontukisääntöjen mukaisia, eivätkä ne saisi muodostaa perusteettomia markkinaesteitä. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten valtiontukimenettelyjen tulokseen, jotka voidaan käynnistää tulevaisuudessa tällaisten kannustimien vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

19)Energiankulutus ja muut tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on tarpeen, että käytössä on unionin tasolla yhdenmukaistetut standardit. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.

20)Komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa. Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöllinen ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille tietoja energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä, kuten sen absoluuttisesta energiankulutuksesta, kestävyydestä tai ympäristötehokkuudesta, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.

21)Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden sekä tuotetietokantaa koskevien toiminnallisten yksityiskohtien vahvistamiseksi. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja kuulemisfoorumilla.

22)Tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin noudattaa määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava direktiivi 2010/30/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava sitä.

23)Sen vuoksi direktiivi 2010/30/ETY olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kohde ja soveltamisala

1.Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osoittamiselle merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin sekä energiaan liittyviä tuotteita koskevin lisätiedoin, jotta asiakkaat voisivat valita energiatehokkaampia tuotteita.

2.Tätä asetusta ei sovelleta

(a)käytettyihin tuotteisiin;

(b)henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin lukuun ottamatta liikennevälineitä, joissa on kiinteästi asennettu moottori.

2 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1)’asiakkaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa tai vuokraa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen omaan käyttöönsä riippumatta siitä, toimiiko kyseinen henkilö sellaisessa tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

(2)’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

(3)’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

(4)’käyttöönotolla’ tuotteen ensimmäistä käyttöä käyttötarkoitukseensa unionin markkinoilla;

(5)’tavarantoimittajalla” unionissa olevaa valmistajaa, tämän valtuutettua edustajaa, joka ei ole sijoittautunut unioniin, tai maahantuojaa, joka saattaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita unionin markkinoille;

(6)’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa ja markkinoi energiaan liittyvän tuotteen ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään;

(7)’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

(8)’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan energiaan liittyvän tuotteen unionin markkinoille;

(9)’jälleenmyyjällä’ vähittäiskauppiasta tai muuta henkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita asiakkaille;

(10)’etämyynnillä’ postimyynnin, luettelon, internetin tai puhelinmyynnin välityksellä tai muulla keinoin tapahtuvaa myyntiä, vuokrausta tai osamaksukauppaa, jossa mahdollisen loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta;

(11)’energiaan liittyvällä tuotteella’ hyödykettä, järjestelmää tai palvelua, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön;

(12)’yhdenmukaistetulla standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 20 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

(13)’merkillä’ graafista kuviota, mukaan luettuna luokitus, jossa käytetään energiankulutuksen osoittamiseksi kirjaimia A–G, jotka ovat seitsemää eri väriä tummanvihreästä punaiseen;

(14)’mallilla’ sellaista versiota tuotteesta, jonka kaikilla yksiköillä on samat merkin ja tuotetiedotteen kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet ja sama mallitunniste;

(15)’mallitunnisteella’ yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn tuotemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

(16)’vastaavalla mallilla’ saman tavarantoimittajan markkinoille saattamaa mallia, jolla on samat merkinnät ja tuotetiedot kuin toisella mallilla mutta eri mallitunniste;

(17)’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää vakiomuotoista tietotaulukkoa;

(18)’uudelleenskaalauksella’ määräajoin toteutettavaa toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuotteen osalta ja joka voi olemassa olevien merkkien osalta tarkoittaa tiettyjen energialuokkien poistamista;

(19)’uudelleenskaalatulla merkillä’ tiettyä tuotetta koskevaa merkkiä, joka on skaalattu uudelleen.

(20)’lisätiedoilla’ tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta, kuten sen absoluuttista energiankulutusta tai kestävyyttä, ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa, ja ovat yksiselitteisiä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.

3 artikla
Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet

1.Tavarantoimittajien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a)niiden on varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset merkit ja tuotetiedotteet tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti;

(b)niiden on toimitettava merkit viipymättä ja maksutta jälleenmyyjien pyynnöstä;

(c)niiden on varmistettava antamiensa merkkien ja tuotetiedotteiden paikkansapitävyys ja laadittava tekniset tiedot, joiden avulla paikkansapitävyys voidaan arvioida;

(d)niiden on ennen tuotemallin saattamista markkinoille syötettävä 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan liitteen I mukaiset tiedot.

2.Jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a)niiden on asetettava näkyville delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskeva merkki, jonka tavarantoimittaja on antanut tai joka annettu muulla tavoin saataville;

(b)jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on

i)pyydettävä merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä tavarantoimittajalta;

ii)tulostettava merkki 8 artiklan mukaisesti perustetusta tietokannasta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta; tai

iii)tulostettava merkki tai uudelleenskaalattu merkki tavarantoimittajan verkkosivustolta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta;

(c)niiden on annettava tuotetiedote asiakkaiden saataville.

3.Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a)niiden on viitattava tuotteen energiatehokkuusluokkaan kaikessa mainonnassa tai teknisessä myynninedistämismateriaalissa, joka koskee tuotteen tiettyä mallia;

(b)niiden on omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa tässä asetuksessa ja sen delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja vaatimuksia rikotaan niiden vastuualueella;

(c)ne eivät saa antaa tai esittää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisia, jos tämä todennäköisesti johtaa asiakkaita harhaan tai aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa energian tai muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osalta;

(d)ne eivät saa antaa tai esittää tuotteista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, merkkejä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa määriteltyä merkkiä.

4 artikla
Jäsenvaltioiden velvollisuudet

1.Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää tämän asetuksen ja sen asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisten energiaan liittyvien tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.

2.Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.

3.Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä saavuttamaan paras energiatehokkuusluokka, joka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.

4.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merkkien, myös uudelleenskaalattujen merkkien ja tuotetiedotteiden, käyttöönottoon liitetään tarvittaessa yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja kannustaa loppukäyttäjiä vastuullisempaan energiankäyttöön.

5.Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen ja sen delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

5 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tuleville energiaan liittyville tuotteille tehtävät tarkastukset

1.Tämän asetuksen ja sen delegoitujen säädösten soveltamisalaan kuuluviin energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 16–29 artiklaa.

2.Komissio tukee tuotteiden energianmerkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä sekä näiden viranomaisten ja komission välillä.

6 artikla

Unionin suojamenettely

1.Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että delegoidun säädöksen soveltamisalaan tämän asetuksen mukaisesti kuuluva energiaan liittyvä tuote aiheuttaa riskin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on suoritettava kyseistä energiaan liittyvää tuotetta koskeva arviointi, joka käsittää kaikki tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädetyt vaatimukset. Tätä varten tavarantoimittajan on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

2.Kun markkinavalvontaviranomaiset toteavat arvioinnin yhteydessä, että energiaan liittyvä tuote ei täytä tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä tavarantoimittajaa toteuttamaan kaikki asianmukaiset korjaavat toimet energiaan liittyvän tuotteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi sellaisen kohtuullisen määräajan kuluessa, jonka ne mahdollisesti vahvistavat oikeassa suhteessa riskin laatuun nähden. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

3.Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan.

4.Tavarantoimittajan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten energiaan liittyvien tuotteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

5.Jos tavarantoimittaja ei toteuta riittäviä korjaavia toimia 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään energiaan liittyvän tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan energiaan liittyvä tuote markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava näistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6.Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen energiaan liittyvän tuotteen tunnistamista varten, kyseisen tuotteen alkuperä, tuotteeseen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä tavarantoimittajan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, ettei energiaan liittyvä tuote täytä tässä asetuksessa säädettyjä yleisten etujen suojeluun liittyviä näkökohtia koskevia vaatimuksia, vai puutteista 9 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka luovat vaatimustenmukaisuusolettajan.

7.Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät kyseisen energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

8.Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole 60 päivän kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

9.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiaan liittyvää tuotetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten kyseisen tuotteen poistamiseen niiden markkinoilta, ryhdytään viipymättä.

10.Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu.

11.Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja tavarantoimittajalle.

12.Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen energiaan liittyvä tuote poistetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

13.Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän 6 kohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.

7 artikla
Merkit ja uudelleenskaalaus

1.Komissio voi ottaa käyttöön merkkejä tai skaalata olemassa olevia merkkejä uudelleen 12 ja 13 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä.

2.Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin D, E, F tai G kuuluvien mallien saattamista markkinoille direktiivin 2009/125/EY nojalla toteutetun täytäntöönpanotoimenpiteen vuoksi, kyseinen luokka tai kyseiset luokat eivät saa enää näkyä merkissä.

3.Komissio varmistaa, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, vaatimukset vahvistetaan siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön, ja että arvioitu aika, jonka kuluessa valtaosan malleista odotetaan sijoittuvan näihin luokkiin, on vähintään kymmenen vuotta myöhemmin.

4.Merkit on skaalattava uudelleen määräajoin.

5.Kun merkki skaalataan uudelleen:

(a)tavarantoimittajien on annettava jälleenmyyjille olemassa olevat ja uudelleenskaalatut merkit kuuden kuukauden ajaksi ennen b alakohdassa määriteltyä päivämäärää;

(b)jälleenmyyjien on korvattava esillä olevien, myös internetissä esillä olevien, tuotteiden olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä yhden viikon kuluessa tätä varten asiaankuuluvassa delegoidussa säädöksessä määrätyn päivämäärän jälkeen. Jälleenmyyjät eivät saa pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen kyseistä päivämäärää.

6.Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi. Komissio tarkastelee näitä merkkejä uudelleen viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden uudelleenskaalausta silmällä pitäen.

8 artikla
Tuotetietokanta

Komissio perustaa liitteessä I tarkoitetut tiedot sisältävän tuotetietokannan ja pitää sitä yllä. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot on julkistettava.

9 artikla
Yhdenmukaistetut standardit

Sen jälkeen, kun delegoitu säädös, jossa vahvistetaan erityiset merkintävaatimukset, on annettu tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 21 mukaisesti sellaisten yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka täyttävät delegoidun säädöksen asiaankuuluvat mittaus- ja laskentavaatimukset.

Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotteen katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.

10 artikla
Kuuleminen

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään komissio varmistaa kunkin delegoidun säädöksen osalta jäsenvaltioiden edustajien ja kyseisestä tuoteryhmästä kiinnostuneiden osapuolten, kuten toimialan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisen osallistumisen. Tätä varten komissio perustaa kuulemisfoorumin, jolla nämä osapuolet tapaavat toisensa. Tämä kuulemisfoorumi voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitetun kuulemisfoorumin kanssa.

Komissio testaa tarvittaessa ennen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön kuluttajien kanssa varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.

11 artikla
Työsuunnitelma

Kuultuaan 10 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia komissio laatii työsuunnitelman, joka julkistetaan. Työsuunnitelmassa esitetään ohjeellinen luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään ensisijaisina delegoituja säädöksiä annettaessa. Lisäksi työsuunnitelmassa esitetään tuotteiden tai tuoteryhmien merkkien tarkistamista ja uudelleenskaalausta koskevat suunnitelmat. Komissio voi muuttaa työsuunnitelmaa määräajoin kuultuaan ensin kuulemisfoorumia. Työsuunnitelma voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 16 artiklassa edellytetyn työsuunnitelman kanssa.

12 artikla
Delegoidut säädökset

1.Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä energiaan liittyvien tuotteiden tiettyjen tuoteryhmien, jäljempänä ’tietyt tuoteryhmät’, merkkejä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista 13 artiklan mukaisesti.

2.Delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan tuoteryhmät, jotka täyttävät seuraavat perusteet:

(a)tuoreimpien saatavilla olevien tietojen ja unionin markkinoille saatettujen määrien perusteella tuoteryhmään liittyy merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja;

(b)tuoteryhmät, joissa on samankaltaiset toiminnot, eroavat merkittävästi toisistaan suoritustasoiltaan;

(c)tuoteryhmän kohtuuhintaisuuteen ja elinkaarikustannuksiin ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

3.Tiettyjä tuoteryhmiä koskevissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityisesti seuraavat seikat:

(a)niiden tiettyjen tuoteryhmien määritelmä, jotka kuuluvat 2 artiklan 11 kohdassa säädetyn ’energiaan liittyvän tuotteen’ määritelmän piiriin ja joiden on määrä kuulua soveltamisalaan;

(b)sellaisen merkin ulkoasu ja sisältö, mukaan luettuna A:sta G:hen ulottuva energiankulutusta osoittava asteikko, joka on ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa tuoteryhmissä ja on joka tapauksessa selkeä ja helposti luettava;

(c)tarvittaessa muiden voimavarojen käyttö ja lisätiedot energiaan liittyvistä tuotteista, jolloin merkissä on tähdennettävä tuotteen energiatehokkuutta;

(d)paikat, joissa merkin on oltava esillä, kuten tuotteessa kiinnitettynä, pakkauksessa painettuna, sähköisessä muodossa tai verkossa;

(e)tarvittaessa tuotteiden merkitseminen sähköisesti;

(f)tapa, jolla merkki ja tekniset tiedot on esitettävä etämyynnissä;

(g)teknisten asiakirjojen ja tuotetiedotteen sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;

(h)tieto siitä, että vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa sovelletaan ainoastaan niitä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia, jotka vahvistetaan yhdessä tai useammassa delegoidussa säädöksessä;

(i)tuotetietokantaa koskevat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet;

(j)erityinen maininta energialuokasta, joka on ilmoitettava mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mukaan luettuina vaatimukset siitä, että energialuokan on oltava selvästi luettavassa ja nähtävässä muodossa;

(k)vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot;

(l)tieto siitä, vaaditaanko suuremmilta laitteilta suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;

(m)sellaisten merkissä mahdollisesti annettavien viitetietojen esitysmuoto, joiden avulla asiakkaat voivat saada sähköisin keinoin tarkempia tietoja tuotetiedotteessa ilmoitettavasta tuotteen suorituskyvystä;

(n)tieto siitä, onko tuotteen käytönaikaista energiankulutusta kuvaavien energialuokkien oltava nähtävissä älymittareista tai tuotteen interaktiiviselta näytöltä ja jos on, millä tavoin;

(o)päivämäärä, jona delegoitua säädöstä arvioidaan ja mahdollisesti tarkastellaan uudelleen.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun sisällön osalta luokituksen A–G luokitusasteiden on vastattava merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä asiakkaan kannalta.

Ensimmäisen alakohdan m alakohdassa tarkoitetut viitetiedot voidaan esittää verkkosivuston osoitteen, QR-koodin (Quick Response) tai sähköisissä merkeissä olevan linkin muodossa tai muilla asianmukaisilla kuluttajakeskeisillä keinoilla.

Delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskevan merkin käyttöönotolla ei saa olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän kannalta.

Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tuotetietokannan toiminnallisista yksityiskohdista, mukaan luettuina tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet.

13 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamispäivästä määräämättömäksi ajaksi 7 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tässä asetuksessa mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.Heti, kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.Edellä olevien 7 ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artikla
Arviointi

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus on auttanut asiakkaita valitsemaan tehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan.

15 artikla
Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2010/30/EY 1 päivästä tammikuuta 2017.

Viittauksia direktiiviin 2010/30/ETY pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

16 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3.Arvioidut vaikutukset menoihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 22  

Osasto 32 – Energia

32 04 Horisontti 2020 – Energiaan liittyvä tutkimus ja innovointi

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. 

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Energiaunioni

1.4.2.Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite

Energian kysynnän hillinnän edistäminen.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Toimintoperusteinen budjetointi 2: Energiaan liittyvä tutkimus ja innovointi

1.4.3.Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Tämän aloitteen odotettavissa olevana tuloksena on energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen paraneminen unionissa. Nykyinen kehys ei ole optimaalinen kuluttajien kannalta eikä vaatimusten noudattamisen ja tavoitetason kannalta.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa energiamerkkien vaikuttavuutta, tehostaa täytäntöönpanoa ja lujittaa siten kuluttajien sekä energiaan liittyvien tuotteiden muiden käyttäjien suojaa.

Ehdotuksella on vaikutuksia talouden toimijoihin, joiden on edelleen toimitettava energiamerkkejä, pantava niitä esille ja annettava markkinavalvontaan tarvittavia tietoja, vaikka nämä tiedot onkin toimitettava eri kanavien välityksellä.

Ehdotuksella on vaikutuksia kansallisiin viranomaisiin, joille tarjotaan paremmat edellytykset hoitaa markkinavalvontatehtäviään.

1.4.4.Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Niiden tuotteiden osuus, jotka kuuluvat energiamerkin luokkaan A, luokkaan B jne.

Sellaisten vaatimustenvastaisten tuotteiden osuus, jotka on havaittu markkinavalvontatoimilla.

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Aloitteen yleisenä tavoitteena on turvata sisämarkkinoiden toiminta varmistamalla, että markkinoilla liikkuu tuotteita, joilla taataan ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan korkean tason.

1.5.2.EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Aloitteen tavoitteena on vähentää tuotteiden kielteisiä energiavaikutuksia, erityisesti energiankäyttöä. Tätä tavoitetta ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska tällaiset toimet johtaisivat toisistaan poikkeaviin kansallisiin säännöksiin ja menettelyihin (vaikka niillä olisi samankaltaiset tavoitteet). Tästä aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia yrityksille (ja viime kädessä kuluttajille) sekä esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa. Ainoastaan antamalla yhdenmukaiset EU:n säännöt energiamerkinnästä ja sen perustana olevista mittauksista ja testauksesta voidaan varmistaa, että samalla tuotemallilla on sama julkaistu energialuokka koko EU:ssa.

EU:n lainsäädännön puuttuessa on todennäköistä, että kaikki jäsenvaltiot ottavat energiamerkit käyttöön joissakin tuoteryhmissä suojatakseen kuluttajia ja saavuttaakseen energiansäästöjä. EU:n tason toiminta on ainoa tapa varmistaa, että markkinoille saatetuilla tuotteilla on samat merkit kaikissa jäsenvaltioissa, ja turvata siten sisämarkkinoiden toiminta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan mukaisesti.

1.5.3.Vastaavista toimista saadut kokemukset

Vaikka EU on toteuttanut energiamerkkien sisämarkkinat, energiamerkkejä joudutaan kuitenkin päivittämään, koska monet mallit sijoittuvat teknologian kehityksen vuoksi parhaimpiin energialuokkiin, jolloin kuluttajat eivät pysty erottamaan niitä toisistaan. Kun energiamerkintädirektiiviä tarkistettiin vuonna 2010, ongelma yritettiin ratkaista lisäämällä merkintäasteikkoon A–G uudet luokat A+, A++ ja A+++. Myöhempi uudelleentarkastelu on osoittanut, että nämä luokat toimivat kuluttajien kannalta heikommin kuin alkuperäinen A–G-asteikko. Sen vuoksi tässä ehdotuksessa pyritään ratkaisemaan edellä mainittu ongelma palaamalla takaisin A–G-merkintäasteikkoon ja skaalaamalla sitä määräajoin uudelleen.

Markkinavalvontaviranomaiset ovat valvoneet energiamerkkivaatimusten noudattamista. Vaatimuksia ei kuitenkaan noudateta niin kuin pitäisi, minkä vuoksi noin 10 prosenttia odotetuista energiansäästöistä ja (kuluttajille koituvista kustannussäästöistä) jää saavuttamatta. Komissio on ehdottanut uutta markkinavalvonta-asetusta (COM(2013)75), jonka tavoitteena on puuttua tällaisiin ongelmiin tuotteita koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä. Ehdotuksella ei kuitenkaan ratkaista sellaisia ongelmia, joita markkinavalvontaviranomaiset kohtaavat energiamerkinnän alalla: vaikeudet saada teknisiä asiakirjoja oikea-aikaisesti, vaikeudet löytää ulkomaiset valmistajat ja saada niiden yhteystiedot sekä sellaisen keskusjärjestelmän puute, jonka avulla voitaisiin tunnistaa toisiaan vastaavat mallit, joita muut markkinavalvontaviranomaiset ovat jo saattaneet tarkastaa. Lisäksi komission on ollut vaikea määrittää asianmukaisia energialuokkavaatimuksia kutakin tuoteryhmää varten, koska tuotteiden energiatehokkuudesta ei ole ollut saatavilla tuoreita julkisia tietoja. Monien tuotteiden luokituksessa uusien merkintäluokkien A+, A++ ja A+++ kynnysarvot on jälkikäteen arvioituina asetettu liian alhaisiksi, minkä vuoksi niitä joudutaan tarkistamaan suunniteltua aiemmin. Toistuvien tarkistusten ja uudelleenskaalausten välttämiseksi ajantasaiset tiedot ovat olennaisen tärkeitä. Tässä ehdotuksessa puututaan kumpaankin edellä mainittuun ongelmaan perustamalla keskitetty tuotetietokanta, johon valmistajat syöttävät tuotteiden suorituskykyä ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot. Tietokanta olisi markkinavalvontaviranomaisten ja komission käytettävissä.

1.5.4.Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Tämä aloite on sopusoinnussa ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY kanssa, jossa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset energiaan liittyville tuotteille, joista joillakin on myös energiamerkki. Tällä aloitteella varmistetaan erityisesti yhteinen työsuunnitelma ja sidosryhmien kuulemismenettely tuotekohtaisia asetuksia varten.

Tämä aloite on sopusoinnussa myös markkinavalvonta-asetuksen (EY) N:o 765/2008 kanssa erityisesti siitä syystä, että sillä poistetaan energiamerkintälainsäädännön päällekkäisiä säännöksiä, jotka sisältyvät jo markkinavalvonta-asetukseen EU:n koko yhdenmukaistamislainsäädännön osalta.

Ehdotettu tuotetietokanta mahdollistaa synergiat EU:n muiden yhdenmukaistamissäädösten kanssa, joita varten on perustettu tai voidaan tulevaisuudessa perustaa vastaavia tietokantoja (ks. erityisesti direktiivi 2014/53/EU radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta).

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Käynnistysvaihe alkaa heinäkuussa 2016

minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 23  

Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

Huomautukset:

Aloitteeseen ei tarvita lisää määrärahoja. Ehdotettu energiaan liittyvien tuotteiden rekisteröintitietokanta (jonka määräraha-arvio vuodeksi 2016 on 1 500 000 euroa, jonka lisäksi tietokannan ylläpitoon tarvitaan seuraavina vuosina 150 000 euroa vuodessa) rahoitetaan priorisoimalla uudelleen varoja, jotka on varattu tuotteiden energiatehokkuutta koskevan politiikan täytäntöönpanoon markkinoille saattamisen ja innovaatioiden yhteydessä Horisontti 2020 -puiteohjelman ”Yhteiskunnalliset haasteet” -painopistealueella (aiemmin ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelmassa). Vuonna 2015 näitä varoja on yhteensä 2 500 000 euroa kaikkea tuotteiden energiatehokkuuteen liittyvää politiikkaa varten (energiamerkintä, ekosuunnittelu, Energy Star -merkintä ja renkaiden merkintä). Tästä määrästä arviolta 700 000 euroa on tarkoitettu energiamerkintään liittyvään tekniseen apuun ja selvityksiin (erityisesti taustaselvityksiin, joiden pohjalta laaditaan uusia tuoteryhmiä koskevia asetuksia tai tarkistetaan olemassa olevia asetuksia), ja näiden varojen tarve säilyy todennäköisesti tulevinakin vuosina. Tätä ehdotusta varten tarvitaan vuodesta 2017 alkaen ylimääräiset 300 000 euroa vuodessa sellaisiin selvityksiin, joissa tarkastellaan kuluttajien kykyä ymmärtää tiettyjen tuoteryhmien merkkejä, kuten tässä asetuksessa ehdotetaan. Tämä jättää riittävästi liikkumavaraa, kun kaikki varat, jotka on tarkoitettu tuotteiden energiatehokkuutta koskevaan politiikkaan, lasketaan yhteen, joten niillä voidaan kattaa tuotetietokannan kustannukset. Mahdollisuus käyttää tuotetietokannan tietoja merkitsee sitä, että kustannukset, joita aiheutuu sellaisten tuotteiden ekosuunnittelua koskevista selvityksistä, jotka kuuluvat myös energiamerkinnän piiriin, alenevat, koska selvityksiä varten ei tarvitse enää kerätä yhtä paljon tietoja.

Ehdotuksen talousarviovaikutus on vuoden 2016 talousarvioesityksessä suunniteltujen määrärahojen sekä budjettikohtaa 32 04 03 01 varten vuosiksi 2017–2020 laaditun rahoitussuunnitelman rajoissa.

Edellä mainitut luvut esitetään 3.2.2 kohdassa monivuotisessa kehyksessä.

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

Ehdotetun asetuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta keskustellaan kuulemisfoorumilla.

Loppusäännöksissä ehdotetaan myös, että komissio arvio asetuksen täytäntöönpanoa ja laatii siitä kertomuksen kahdeksan vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa olisi määriteltävä asetuksen mahdolliset ongelmat ja puutteet, ja sen pohjalta voitaisiin toteuttaa muita toimia, kuten antaa ehdotus asetuksen muuttamisesta.

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.Todetut riskit

Tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetun tietokannan perustaminen, johon tarvitaan arviolta 1 500 000 euroa määrärahoja (minkä lisäksi tietokannan ylläpitoon tarvitaan vielä 150 000 euroa vuodessa).

Tuotetietokannan toimintaan liittyvät riskit ovat pääasiassa tietotekniikkaan liittyviä ongelmia, kuten järjestelmän mahdollinen kaatuminen sekä luottamuksellisuuskysymykset.

2.2.2.Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä

Valvontatavoista säädetään varainhoitoasetuksessa ja soveltamissäännöissä.

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Varainhoitoasetuksen soveltamisen lisäksi ei muita toimenpiteitä.

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuudet

Numero
[Nimi…...…]

JM/EI-JM 24 .

EFTA-mailta 25

ehdokasmailta 26

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

32 04 03 01

Horisontti 2020 – energiaan liittyvä tutkimus ja innovointi, yhteiskunnalliset haasteet – siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

JM

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

5 Hallinto

32 01 01

Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot energian toimintalohkossa

EI-JM

EI

EI

EI

EI

5 Hallinto

32 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot energian toimintalohkossa

EI-JM

EI

EI

EI

EI

Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuudet

Numero
[Nimi…...…]

JM/EI-JM.

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

Numero

1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

PO: ENER

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

• Toimintamäärärahat

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 27  

32 04 03 01

Yhteiskunnalliset haasteet: siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

3)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

PO ENERin määrärahat
YHTEENSÄ

Sitoumukset

=1+1a +3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Maksut

=2+2a

+3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.


Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

4)

Maksut

5)

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

6)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 1 a kuuluvat määrärahat
YHTEENSÄ

Sitoumukset

=4+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Maksut

=5+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

PO: ENER

• Henkilöresurssit

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

• Muut hallintomenot

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

PO ENER YHTEENSÄ

Määrärahat

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat
YHTEENSÄ 

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat
YHTEENSÄ 

Sitoumukset

2,683

1,633

1,633

1,633

1,633

9,215

Maksut

2,683

1,633

1,683

1,633

1,633

9,215

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

TUOTOKSET

Tyyppi 28

Keskimäär. kustannukset

EI

Kustannus

EI

Kustannus

EI

Kustannus

EI

Kustannus

EI

Kustannus

EI

Kustannus

EI

Kustannus

Luku¬määrä yh¬teensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITE: Energian kysynnän hillinnän edistäminen.

Tietokannan perustaminen energiaan liittyvien tuotteiden rekisteröintiin

1

1,500

1

1,500

Energiaan liittyvien tuotteiden rekisteröintitietokannan ylläpito

1

0,150

1

0,150

1

0,150

1

0,150

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Tekninen apu ja/tai tutkimukset, joita tarvitaan delegoituihin säädöksiin ja standardoinnin tueksi eri tuoteryhmiin liittyvien näkökohtien arvioimiseksi

1

0,700

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

2,20

1,150

1,150

1,150

1,150

Ehdotuksen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1.Yhteenveto

Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake
OTSAKE 5

Henkilöresurssit

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

Muut hallintomenot

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5,
välisumma

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Monivuotisen rahoituskehyksen 29
OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät

Henkilöresurssit

Muut
hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5
sisältymättömät

YHTEENSÄ

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutetulla määrärahojen uudelleenjärjestelyillä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

3.2.3.2.Henkilöresurssien arvioitu tarve

Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

2016

2017

2018

2019

2020

• Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

32 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

3

3

3

3

3

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 30

32 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)

XX 01 04 yy  31

- päätoimipaikassa

- EU:n ulkopuolisissa edustustoissa

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Hallintohenkilöstö:

0,3 kokoaikaiseksi muutettua toimimaan tiimin johtajana

2,7 kokoaikaiseksi muutettua toimimaan virkamiehinä, jotka vastaavat asetuksesta, tuotekohtaisista delegoiduista säädöksistä sekä markkinavalvontaviranomaisten suorittaman täytäntöönpanon koordinoinnin tukemisesta

Avustajat:

0,3 kokoaikaiseksi muutettua avustamaan lainsäädäntömenettelyissä ja viestinnässä

Ulkopuolinen henkilöstö

0,3 kokoaikaiseksi muutettua toimimaan ryhmän sihteerinä ja vastaamaan logistiikasta

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

3.3.Arvioidut vaikutukset menoihin

Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

(1) COM(2015) 143.
(2) Neuvoston direktiivi 92/75/EY.
(3) Esimerkiksi Ranskan kuluttajansuojalaki varaosien saatavuutta koskevien tietojen antamisesta.
(4) Arvion mukaan näiden kahden direktiivin täytäntöönpanolla säästetään primäärienergiaa vuosittain 175 Mtoe vuoteen 2020 mennessä (noin 15 prosenttia näistä säästöistä saadaan energiamerkintätoimenpiteillä, joiden yhteydessä on otettava huomioon, että ainoastaan noin puolet tuoteryhmistä kuuluu ekosuunnittelun piiriin). Tämä vastaa 19 prosentin säästöjä verrattuna siihen, kuinka paljon samoihin tuotteisiin käytettäisiin energiaa ilman toimenpiteitä. Tällä politiikalla saavutetaan lähes puolet 20 prosentin energiatehokkuustavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Riippuvuus tuontienergiasta vähenisi maakaasun osalta 23 prosenttia ja hiilen osalta 37 prosenttia. Nykyisten ekosuunnittelu- ja energiamerkintätoimenpiteiden avulla tuotteiden loppukäyttäjät säästävät vuoteen 2020 mennessä arvion mukaan 100 miljardia euroa vuodessa alentuneiden käyttökustannusten ansiosta.
(5) Vaikka vaatimuksista ja merkinnästä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat ensi kädessä valmistajiin, ne siirretään kuitenkin loppukäyttäjille (kotitalouksille ja muille yrityksille). Loppukäyttäjät hyötyvät kuitenkin alhaisemman energiankulutuksen tuottamista kustannussäästöistä, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin alkuperäiset hankintakustannukset. Koko EU:ta koskevia tarkkoja tietoja ei ole saatavissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kustannus-hyötysuhteen on arvioitu olevan 3,8.
(6) Energiamerkin suunnitteluun tehty muutos, jossa luokkaa A paremmat energiatehokkuusluokat merkitään ylimääräisillä plusmerkeillä, on tehottomampi keino kannustaa ostamaan energiatehokkaampia tuotteita kuin alkuperäinen A–G-asteikko. Vaikka kuluttajatutkimukset osoittavat, että kuluttajat ymmärtävät uutta energiamerkintäasteikkoa, se on kuitenkin vähentänyt kuluttajien halukkuutta maksaa tehokkaammista tuotteista enemmän, koska luokkien A+ ja A+++ välinen ero motivoi heitä vähemmän kuin luokkien C ja A välinen ero. Asiasta annetaan tarkempia tietoja tutkimuksessa London Economics & Ipsos Mori, A study on the impact of the energy label – and of potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions, 2014.
(7) Esimerkiksi uudelleenkäytettävyyteen, kierrätettävyyteen, hyödynnettävyyteen, kierrätetyn materiaalin sisältöön, ensisijaisten aineiden käyttöön, vaarallisiin aineisiin ja kestävyyteen liittyvien näkökohtien osalta.
(8) Direktiivi 2012/27/EU (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
(9) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Background_document_II_-_Survey_results.pdf
(10) http://ec.europa.eu/energy/en/studies?field_associated_topic_tid=45
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm
(12) Erityisesti tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 kanssa.
(13) EUVL C , , s. .
(14) EUVL C , , s. .
(15) EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.
(16) COM(2015) 143.
(17) COM/2014/330.
(18) COM(2015) 80 final.
(19) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
(21) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
(22) ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
(23) Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
(24) JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(25) EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto. 
(26) Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(27) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(28) Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(29) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(30) Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa. 
(31) Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
Top

Bryssel 15.7.2015

COM(2015) 341 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


LIITE I
Tuotetietokantaan syötettävät tiedot 

1.Julkiset tuotetiedot:

(a)valmistajan tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

(b)mallitunniste(et), mukaan luettuina kaikki vastaavien mallien mallitunnisteet;

(c)merkki sähköisessä muodossa;

(d)merkissä oleva luokka (luokat) ja muut parametrit;

(e)tuotetiedot sähköisessä muodossa.

2.Vaatimusten noudattamista koskevat tiedot, jotka ovat ainoastaan jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavilla

(a)sovellettavassa delegoidussa säädöksessä tarkoitetut tekniset asiakirjat;

(b)testausseloste tai tekninen näyttö, joiden perusteella voidaan arvioida kaikkien sovellettavassa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen vaatimusten täyttyminen;

(c)tavarantoimittajan nimi ja osoite;

(d)tavarantoimittajan edustajan yhteystiedot.

LIITE II
Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2010/30/EU

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 3 kohdan c alakohta

2 artikla

2 artikla

2 artiklan a alakohta

2 artiklan 11 kohta

2 artiklan b alakohta

2 artiklan 17 kohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan d alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan f alakohta

2 artiklan g alakohta

2 artiklan 9 kohta

2 artiklan h alakohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan i alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan j alakohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan k alakohta

3 artikla

4 artikla

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 3 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan 1 kohdan d alakohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan b alakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 6 artikla

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan c alakohta

3 artiklan 3 kohdan a alakohta

4 artiklan d alakohta

3 artiklan 3 kohdan a alakohta

5 artikla

5 artiklan a alakohta

5 artiklan b alakohdan i, ii, iii ja iv alakohta

5 artiklan c alakohta

5 artiklan d alakohta

5 artiklan d alakohdan toinen alakohta

5 artiklan e alakohta

5 artiklan f alakohta

5 artiklan g alakohta

5 artiklan h alakohta

6 artikla

6 artiklan a alakohta

6 artiklan b alakohta

7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

10 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

10 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

10 artiklan 2 kohdan b alakohta

3 artiklan 1 ja 3 kohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan d alakohta ja liite I

3 artiklan 1 kohdan d alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 2 ja 3 kohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

12 artiklan 3 kohdan d ja f alakohta

4 artiklan 1 kohta

Kumottu direktiivillä 2012/27/EU

Kumottu direktiivillä 2012/27/EU

4 artiklan 3 kohta

12 artikla

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohdan c alakohta

12 artiklan 2 kohdan a alakohta

12 artiklan 2 kohdan b alakohta

10 artiklan 2 kohdan c alakohta

10 artiklan 3 kohdan a alakohta

10 artiklan 3 kohdan b alakohta

10 artiklan 3 kohdan c alakohta

10 artiklan 3 kohdan d alakohta

10 artiklan 4 kohdan a alakohta

10 artiklan 4 kohdan b alakohta

10 artiklan 4 kohdan c alakohta

10 artiklan 4 kohdan d alakohta

10 artiklan 4 kohdan d alakohdan toinen alakohta

10 artiklan 4 kohdan d alakohdan kolmas alakohta

10 artiklan 4 kohdan d alakohdan neljäs alakohta

10 artiklan 4 kohdan d alakohdan viides alakohta

10 artiklan 4 kohdan e alakohta

10 artiklan 4 kohdan f alakohta

10 artiklan 4 kohdan g alakohta

10 artiklan 4 kohdan h alakohta

10 artiklan 4 kohdan i alakohta

10 artiklan 4 kohdan j alakohta

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

12 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

13 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

18 artikla

19 artikla

10 artikla

12 artiklan 3 kohdan a alakohta

12 artiklan 3 kohdan k alakohta

12 artiklan 3 kohdan g alakohta

12 artiklan 3 kohdan b alakohta

12 artiklan 3 kohdan b alakohta

7 artiklan 3 kohta

7 artikla

12 artiklan 3 kohdan d alakohta

12 artiklan 3 kohdan g alakohta

12 artiklan 3 kohdan j alakohta

7 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohdan h alakohta

12 artiklan 3 kohdan o alakohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 4 kohta

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 3 kohta

13 artiklan 3 kohta

13 artiklan 5 kohta

14 artikla

4 artiklan 5 kohta

15 artikla

16 artikla

16 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Top