EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0064

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2015 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2948(RSP))

OJ C 316, 30.8.2016, p. 54–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 316/54


P8_TA(2015)0064

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2015 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2948(RSP))

(2016/C 316/06)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä sekä 17. joulukuuta 2013 pidetyn kokouksen päätelmät; ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

ottaa huomioon Thessalonikissa 19.–20. kesäkuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä unioniin,

ottaa huomioon EU:n ja kyseisen valtion vakaus- ja assosiaationeuvoston 23. heinäkuuta 2014 pidetyn yhdennentoista kokouksen,

ottaa huomioon komission edistymiskertomuksen (SWD(2014)0303) ja 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 tärkeimmät haasteet” (COM(2014)0700) sekä 19. elokuuta 2014 hyväksytyn ohjeellisen strategia-asiakirjan (2014–2020),

ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 817 (1993) ja 845 (1993),

ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen antaman päätöksen 13. syyskuuta 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta,

ottaa huomioon 10.–11. lokakuuta 2014 annetun Venetsian komission lausunnon seitsemästä tarkistusehdotuksesta valtion perustuslakiin,

ottaa huomioon demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) kansainvälisen vaalitarkkailuryhmän presidentinvaaleja ja ennenaikaisia parlamenttivaaleja koskevien selvitysten tulokset,

ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan 26. ja 27. marraskuuta 2014 pidetyn kahdennentoista kokouksen,

ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

ottaa huomioon Ivo Vajglin työn entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ollut EU:n ehdokasvaltio yhdeksän vuotta ja että se on ehdokasvaltioista edistynein unionin säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä;

B.

ottaa huomioon, että komissio suositti neuvostolle jo kuudennen peräkkäisen kerran neuvottelujen aloittamista; ottaa huomioon, että valtio on valmis neuvottelemaan EU:n kanssa; toteaa, että kuluneen kahdeksan vuoden aikana Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut aloittamaan liittymisneuvottelut valtion kanssa, ja katsoo, että liittymisneuvottelujen aloittamisen viivästyminen voi vaikuttaa haitallisesti valtion uudistusprosesseihin ja EU:n uskottavuuteen alueella;

C.

ottaa huomioon, että neuvosto on estänyt liittymisprosessin seuraavaan vaiheeseen siirtymisen, koska nimikysymys Kreikan kanssa on ratkaisematta; katsoo, että kahdenvälisten kysymysten ei ole tarkoitus estää Euroopan unionin kanssa käytäviä liittymisneuvotteluja; toteaa, että EU:n yhdentymisprosessin edistymättömyys saattaa heikentää alueen vakautta ja EU:n uskottavuutta sekä demokratiaa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa;

D.

toteaa, että asian lykkääminen lisää entisestään maassa kasvavaa turhautumista EU:hun yhdentymisprosessin pysähtymiseen ja saattaa pahentaa maan sisäisiä ongelmia ja lisätä jännitteitä;

E.

toteaa, että jokaista (mahdollista) ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

F.

katsoo, että kahdenvälisiä kysymyksiä olisi käsiteltävä rakentavassa hengessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja YK:n ja EU:n periaatteet ja arvot huomioon ottaen;

G.

toteaa, että hallituksen ja opposition välisen rakentavan ja osallistavan vuoropuhelun puute ja opposition vaalien jälkeen harjoittama boikotointi ovat haitanneet parlamentin työtä: toteaa, että hallitus ja oppositio jakavat vastuun kestävän poliittisen yhteistyön varmistamisesta, joka on välttämätöntä demokratian kehittämiseksi entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja EU:hun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi; toteaa, että vaaleista uutisointi tiedotusvälineissä oli puolueellista ja että valtion ja puolueiden toimia ei pidetty riittävästi erillään toisistaan;

H.

toteaa, että parlamentaarisen sekavaliokunnan kahdennessatoista kokouksessa ei voitu hyväksyä yhteistä suositusta; toteaa, että täysin toimiva parlamentaarinen sekavaliokunta on keskeisen tärkeä liittymisprosessin parlamentaarisen valvonnan varmistamisessa;

I.

toteaa, että oikeusvaltioperiaate, tiedotusvälineiden vapaus, alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat tärkeitä tekijöitä EU:n laajentumisprosessissa;

J.

ottaa huomioon, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat yhä vakavia huolenaiheita; ottaa huomioon, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden riippumattomuus ovat yhä uhattuina;

1.

kehottaa yhdeksännen peräkkäisen kerran neuvostoa vahvistamaan viipymättä päivämäärän liittymisneuvottelujen aloittamiseksi, jotta tilaisuutta ei menetettäisi ja jotta EU:n säännöksiin liittyviä uudistuksia voidaan nopeuttaa ja vahvistaa demokratisoitumisprosessia; toistaa katsovansa, että nimikysymys, joka on kahdenvälinen ongelma, ei saa olla esteenä liittymisneuvottelujen aloittamiselle, vaikka se pitäisikin ratkaista ennen liittymisprosessin päättymistä; on samaa mieltä komission kanssa siitä, että sillä, että osapuolet eivät ole päässeet kompromissiin huolimatta miltei kaksikymmentä vuotta jatkuneista välittäjän avulla käydyistä keskusteluista, on välitön kielteinen vaikutus maan ja sen kansan jäsenyyspyrkimyksiin; kehottaa molempia hallituksia ryhtymään konkreettisiin toimiin löytääkseen keskinäisesti hyväksyttävän ratkaisun; korostaa, että on tärkeää ja välttämätöntä, että naapureilla on rakentava lähestymistapa näiden kahdenvälisten ongelmien asettamiin haasteisiin;

2.

muistuttaa, että jäsenvaltiot sitoutuivat palaamaan asiaan vuonna 2015 liittymisneuvottelujen aloittamiseksi; katsoo, että neuvottelujen aloittamisella EU:n kanssa voi olla vain myönteisiä vaikutuksia pyrkimyksiin ratkaista kahdenvälisiä kiistoja ja että se johtaa myös kipeästi tarvittaviin lisäuudistuksiin erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, riippumattoman oikeuslaitoksen ja korruption torjunnan osalta; korostaa, että liittymisneuvottelujen aloittamisen viivästymisestä aiheutuisi uusia ja ennalta arvaamattomia seurauksia maalle ja alueen vakaudelle; korostaa, että status quo -tilanteen pitkittyminen heikentää EU:n laajentumispolitiikan uskottavuutta ja tehokkuutta ja EU:n asemaa alueella;

3.

toistaa, että kahdenvälisiä kysymyksiä ei saisi käyttää liittymisprosessin estämiseen; katsoo, että ne eivät saisi olla esteenä liittymisneuvottelujen viralliselle käynnistämiselle, mutta ne olisi käsiteltävä liittymisprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; on tietoinen siitä, että yksi osapuolista ei ole noudattanut Kansainvälisen tuomioistuimen 5. joulukuuta 2011 antamaa tuomiota syyskuun 1995 väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta; kehottaa Kreikkaa vahvistamaan vuonna 2003 Thessalonikin ohjelmassa antamansa sitoumuksen sekä luomaan myönteisen ilmapiirin keskinäisten erimielisyyksien sopimiseksi unionin arvojen ja periaatteiden hengessä; kehottaa edistämään hallitusten välistä myös korkean tason yhteydenpitoa ja kahdenvälisiä suhteita Bulgariaan, jotta voidaan päästä hyviä naapurisuhteita koskevaan sopimukseen, jossa käsitellään yhteisiä ongelmia; toistaa olevansa huolissaan historiallisten argumenttien käytöstä naapurusten nykysuhteissa ja pitää myönteisenä kaikkia toimia, joilla pyritään yhteisten historiallisten tapahtumien ja henkilöiden juhlistamiseen rajanaapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että tämä voisi parantaa historiantuntemusta ja edistää hyviä naapuruussuhteita;

4.

kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisemmin nimikysymyksen ratkaisemiseen ja tukee EU:n poliittisten johtajien ennakoivaa lähestymistapaa; kehottaa uutta korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa laatimaan uusia aloitteita, joiden avulla voidaan purkaa neuvottelujen nykyinen pattitilanne ja pyrkiä yhteistyössä YK:n erityisedustajan kanssa ratkaisuun, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä; kehottaa neuvostoa perusteelliseen keskusteluun Makedonian EU-jäsenyysnäkymistä vuoden 2015 alkupuoliskolla; vaatii, että kaikkia ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita olisi kohdeltava yhdentymisprosessissa niiden omien ansioiden mukaisesti; katsoo, että korkean tason vuoropuhelun jatkaminen komission kanssa lisäisi uudistusprosessin laatua;

5.

kehottaa kaikkia Naton jäseniä, erityisesti Natoon kuuluvia EU:n jäsenvaltioita, tukemaan aktiivisesti maan liittymistä Natoon, jotta voidaan lisätä turvallisuutta ja poliittista vakautta Kaakkois-Euroopassa;

6.

kannustaa rajatylittävään yhteistyöhön historian, kulttuurin ja koulutuksen alalla ja edistämään sellaisia eurooppalaisia arvoja, jotka tukevat pyrkimyksiä kohti demokraattisia muutoksia; kehottaa tässä yhteydessä EU:hun kuuluvia naapurijäsenvaltioita hyvien naapuruussuhteiden hengessä tukemaan halukkuutta demokraattisten muutosten tekemiseen ja näin tukemaan neuvotteluprosessin aloittamista;

7.

kannustaa maata perustamaan naapurimaidensa kanssa historiaa ja koulutusta käsitteleviä yhteisiä asiantuntijakomiteoita, jotka edistäisivät objektiivista historiantulkintaa, vahvistaisivat tutkijayhteistyötä ja edistäisivät nuorissa sukupolvissa myönteistä asennetta naapureita kohtaan;

8.

kehottaa painokkaasti viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa toteuttamaan asianmukaisia toimia historiallisen sovinnon toteuttamiseksi, jotta voidaan voittaa erilaisten etnisten ja kansallisten ryhmien välinen ja niiden sisäinen jakautuneisuus, identiteetiltään bulgarialaiset kansalaiset mukaan luettuina;

9.

panee merkille perustuslakiin esitetyt tarkistusehdotukset; katsoo, että joitakin ehdotuksia, myös avioliiton määritelmää koskevista säännöksistä ja kansainvälisten rahoitusvyöhykkeiden muodostamisesta, voitaisiin edelleen parantaa Venetsian komission suositusten mukaisesti; muistuttaa myös tarpeesta noudattaa Euroopan ihmisoikeussopimusta ja ottaa huomioon EU:n säännöstö; korostaa tarvetta valmistella huolellisesti perustuslakiin tehtävien muutosten täytäntöönpanosäännökset; painottaa, että pitkän aikavälin perustuslaillinen muutosprosessi edellyttää laajaa poliittista tukea, rakentavaa vuoropuhelua ja kaikkien poliittisten voimien välistä yhteistyötä; korostaa, että tarvitaan kattavasti osallistavaa julkista keskustelua ja huolellista kuulemista sekä yhteisymmärryksen rakentamista oppositiopuolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa;

10.

on huolissaan maan sisäisestä jakautuneesta ilmapiiristä; vaatii hallitusta kunnioittamaan parlamentin roolia tässä prosessissa antamalla sille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia kuulemisiin, myös perustuslain muutoksista, täysimääräisen ja riippumattoman parlamentaarisen valvonnan mahdollistamiseksi; kehottaa hallitusta ja kaikkia poliittisia puolueita pyrkimään parantamaan suhteitaan poliittisen vakauden säilyttämiseksi, kestävän ja rakentavan poliittisen yhteistyön varmistamiseksi ja EU:hun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi; muistuttaa, että kompromissit ovat oleellisen tärkeitä demokratian toiminnan kannalta; korostaa tarvetta lisätä liittymisprosessin osallistavuutta ja avoimuutta; korostaa, että vaalien jälkeinen boikotointi on ongelma, joka on ratkaistava hallituksen ja opposition välisen jaetun vastuun hengessä, jotta parlamentti voi toimia asianmukaisesti; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa olemaan yhteydessä kaikkiin puolueisiin poliittisen vuoropuhelun edistämiseksi;

11.

on erittäin huolissaan hallituksen ja opposition välisten suhteiden heikentymisestä, erityisesti pääministerin äskettäin ilmoittamista syytteistä opposition johtajaa vastaan sekä rikollista toimintaa koskevista vastasyytöksistä; tuomitsee kaikenlaisen laittoman valvonnan ja kehottaa julkaisemaan kaikki syytökset ja raportoimaan niistä vapaasti; kehottaa käynnistämään riippumattoman tutkinnan kaikista syytöksistä ja toteutetusta valvonnasta ja kunnioittamaan tässä yhteydessä täysimääräisesti avoimuuden, puolueettomuuden ja viattomuusolettaman periaatteita; muistuttaa, että on tärkeää pitää kiinni ilmaisunvapautta koskevasta perusperiaatteesta; kehottaa kaikkia politiikan toimijoita osallistumaan rakentavaan vuoropuheluun, jotta voidaan kohdistaa huomio maan strategisiin prioriteetteihin ja kansalaisiin;

12.

pitää valitettavana, että oppositio ei ole mukana parlamentaarisen sekavaliokunnan säännöllisessä työssä; pitää tärkeänä, että turvataan parlamentaarisen sekavaliokunnan asianmukainen toiminta siten, että kaikki parlamentin puolueet ovat asianmukaisesti edustettuina sen toiminnassa;

13.

on huolestunut siitä, että etnisten ryhmien välinen rinnakkaiselo on edelleen haurasta ja on haaste maalle; on huolestunut etnisten ryhmien välisten jännitteiden lisääntymisestä, mikä tuo esiin yhteisöjen välisen luottamuksen puutteen; tuomitsee jyrkästi etnosentrisen ja erimielisyyksiä aiheuttavan kielenkäytön erityisesti vaalikampanjoiden aikana; painottaa, että liittymisneuvottelujen aloittaminen EU:n kanssa voi auttaa maata vastaamaan paremmin tähän haasteeseen vahvistamalla etnisten ryhmien välistä yhteenkuuluvuutta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi; tuomitsee kaikenlaisen äärikansallisuuden ja etnosentrisyyden, jotka lisäävät yhteiskunnan jakautumista; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä edistämään aktiivisesti osallistavaa ja suvaitsevaa monietnistä ja moniuskontoista yhteiskuntaa ja suojelemaan kaikkien etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perusoikeuksia; muistuttaa, että koulutuksen merkitys on ratkaisevan tärkeä suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen lisäämiseksi erilaisten ihmisten välillä; kehottaa komissiota lisäämään hankkeita ja ohjelmia, joilla pyritään lisäämään etnisten ryhmien välistä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä;

14.

on tyytyväinen siihen, että EU:hun liittyminen on edelleen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian strateginen painopiste; kannustaa maata vauhdittamaan uudistuksia ja muuttamaan politiikkoja ja käytäntöjä, jotka voivat vielä muodostaa esteitä sen eurooppalaista tulevaisuutta ajatellen, ja turvaamaan edistymisen EU:hun liittyvien uudistustavoitteiden täytäntöönpanemisessa myös liittymistä koskevan korkean tason vuoropuhelun yhteydessä;

15.

panee merkille, että Etyj/ODIHR piti huhtikuussa 2014 järjestettyjä presidentinvaaleja ja ennenaikaisia parlamenttivaaleja tehokkaasti hoidettuina; on kuitenkin huolissaan siitä, että valtion ja puolueiden toiminnan raja on hämärtynyt, mikä on vastoin demokraattisia vaaleja koskevia kansainvälisiä velvoitteita, sekä puolueellisesta uutisoinnista tiedotusvälineissä ja väitteistä, joiden mukaan äänestäjiä peloteltiin; pitää vaaleja koskevia uudistuksia myönteisinä, mutta vaatii viranomaisia tutkimaan väitteet ennen vaaleja ja niiden aikana tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista; kehottaa hallitusta noudattamaan pikaisesti ODIHR:n suosituksia vaalimenettelyn parantamiseksi, vaaliluetteloiden käsittely ja paikkansapitävyys mukaan luettuina; muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta laatia vaaliluettelot, jotka vastaavat kansainvälisiä normeja;

16.

vaatii hallitusta puuttumaan IPA-avun täytäntöönpanon heikkouksiin, kuten valvontajärjestelmään liittyviin ongelmiin, riittämättömään toimielinten sisäiseen ja niiden väliseen koordinointiin, hankintojen viivästymiseen, alhaiseen käyttöasteeseen ja toimielinten heikkoihin valmiuksiin; kehottaa vahvistamaan EU:n antaman avun ja kansallisten uudistusstrategioiden välistä yhteyttä sekä käyttämään IPA-varoja maan talousarviovarojen hajauttamiseksi entistä tehokkaammin; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla estetään uudet avustusten menetykset ja nopeutetaan ohjelman täytäntöönpanoa EU:n antaman avun vaikutusten tehostamiseksi;

17.

pitää virkamieskuntaa ja julkisen sektorin työpaikkoja koskevan uuden lainsäädäntökehyksen hyväksymistä helmikuussa 2014 edistysaskeleena pyrittäessä luomaan yhtenäinen, avoin ja vastuullinen julkishallinto; on huolestunut siitä, että julkishallinto on edelleen, lainsäädännön kehittymisestä huolimatta, pirstaloitunutta ja politisoitunutta ja että siihen voidaan vaikuttaa poliittisesti; kehottaa painokkaasti tehostamaan julkishallinnon ammatillisuutta ja riippumattomuutta kaikilla tasoilla; kannustaa toimiin avoimuuden, ansioiden ja tasapuolisen edustuksen periaatteita asianmukaisesti noudattavan lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi; kehottaa hallitusta hyväksymään julkisen varainhoidon uudistamisohjelman;

18.

vaatii panemaan täysimääräisesti täytäntöön Ohridin puitesopimuksen (OFA); kehottaa saattamaan päätökseen puitesopimuksen täytäntöönpanoa koskevan tarkastelun ja laatimaan sen pohjalta toimintasuosituksia; suosittelee painokkaasti, että OFA:ta pidetään olennaisena osana oikeusvaltion periaatteita, yhteisöjen välisiä suhteita ja jatkuvaa hajauttamista; kannustaa päättäväisesti kehittämään paikallishallintoa ja edistämään luottamusta lisääviä pitkän aikavälin poliittisia toimia, kuten julkisten keskustelutilaisuuksien järjestämistä OFA:sta koituvista hyödyistä; kehottaa hallitusta ja toimivaltaisia paikallisviranomaisia jatkamaan integroidun koulutusstrategian toteuttamista ja lisäämään sen määrärahoja; pitää tärkeänä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ottamista mukaan tähän prosessiin; suosittaa ennakoivampaa lähestymistapaa kaikkien yhteisöjen etnisten, kulttuuristen ja kielellisten identiteettien turvaamiseksi;

19.

pitää myönteisenä unionin lainsäädäntöön mukauttamisen korkeaa astetta ja oikeuslaitoksen laaja-alaiseen uudistamiseen perustuvaa tuomioistuinten tehokkuuden ja ammattitaidon parantamista; on kuitenkin huolestunut epäasianmukaisesta poliittisesta vaikuttamisesta tiettyihin oikeudellisiin menettelyihin ja painottaa, että oikeuslaitoksen olisi säilyttävä riippumattomana kaikesta parlamentin ja täytäntöönpanevien elinten taholta tulevasta ulkoisesta painostuksesta; korostaa, että on varmistettava EU:n normien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti oikeusnormien asianmukainen täytäntöönpano; vaatii yhtenäistämään oikeuskäytäntöä, jotta voidaan varmistaa ennakoitavissa oleva oikeusjärjestelmä ja kansalaisten luottamus siihen; kehottaa parantamaan oikeudenkäytön laatua, hyödyntämään tuomioistuinten ulkopuolisia keinoja ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä laaja-alaisemmin, parantamaan strategista suunnittelua ja yhteiskunnan heikoimpien väestönosien mahdollisuuksia saada oikeutta sekä lisäämään ammatillisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumista oikeuslaitoksen riippumattomuuden valvontaan;

20.

panee merkille myönteisen kehityksen vuosien 2011–2015 korruption vastaisten ohjelmien täytäntöönpanossa sekä henkilöitä ja toimielimiä koskevien luotettavuusjärjestelmien sekä toimielinten välisen kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa; toteaa, että rahanpesua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa, myös rajat ylittävissä kysymyksissä, kansallisten riskinarviointien toteuttamisessa ja toiminnallisen tehokkuuden parantamisessa, on vielä merkittäviä ratkaisemattomia kysymyksiä; muistuttaa, että riippumattoman ja täysipainoisesti toimivan valtion korruptiontorjuntakomission olisi oltava valtion johtava ongelmaa käsittelevä elin; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan tietotekniikan yhteenliitettävyyttä tuomioistuinten ja syyttäjänviraston välillä ja perustamaan virkamiehiä koskevan keskusrekisterin, jotta voidaan parantaa tämän komission toimintaa;

21.

kehottaa tehostamaan korruption vastaisten toimien ja korruption vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa erityisesti politiikassa, julkishallinnossa, julkisissa hankinnoissa ja lainvalvonnassa sekä vahvistamaan näihin liittyvää hallinnollista kapasiteettia; kehottaa maata langettamaan tuomioita korruptiotapauksissa, myös korkean tason tapauksissa; kehottaa riippumattomia kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä paljastamaan korruptiotapauksia ja toimimaan aktiivisesti riippumattomien ja puolueettomien tutkimusten ja oikeudenkäyntien toteuttamiseksi; kehottaa syyttäjänvirastoa mahdollistamaan korruptiota koskevien väitteiden asianmukaisen ja oikea-aikaisen tutkimisen;

22.

panee tyytyväisenä merkille, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan tarkoitetut lainsäädännölliset ja institutionaaliset puitteet ovat valmiina; antaa tunnustusta maan aktiivisesta alueellisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Eurojustin ja Europolin kanssa; pitää myönteisinä useita onnistuneita järjestäytyneiden ryhmien vastaisia poliisioperaatioita, jotka toteutettiin katkaisemalla erityisesti huumausainekaupan ja maahanmuuttajien salakuljetuksen kansainvälisiä reittejä;

23.

tuomitsee kaikenlaisen poliittisen ja/tai uskonnollisen ääriliikehdinnän ja pitää tarpeellisena rajat ylittävää yhteistyötä muiden Länsi-Balkanin maiden ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa; pitää myönteisenä rikoslain muutoksia poliittiseen ja/tai uskonnolliseen ääriliikehdintään osallistuvien henkilöiden rikosten ja rangaistusten määrittelemiseksi tarkemmin; toistaa painokkaasti, että ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla tarvitaan yhteistä ennakoivaa strategiaa etenkin nykyisessä kansainvälisen terrorismin uhkan tilanteessa; muistuttaa, että yhteiskuntapolitiikalla olisi torjuttava kaikenlaisia ääriliikkeitä, ja minkä tahansa yhden uskonnollisen ryhmän leimaamista olisi tässä yhteydessä vältettävä;

24.

pitää valitettavana lainsäädäntötyöhön liittyvän yhteistyön puutetta kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja julkisten sidosryhmien kanssa; huomauttaa, että tällaisen yhteistyön olisi perustuttava hallituksen vilpittömään halukkuuteen kuulla eri sidosryhmiä lainsäädäntötyön ja poliittisen päätöksenteon yhteydessä; korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen merkittävää roolia yleisön tietoisuuden lisäämisessä jäsenyysprosessista ja sen tekemisessä entistä avoimemmaksi, vastuullisemmaksi ja osallistavammaksi; kannustaa hallitusta kehittämään kansalaisyhteiskuntaa myös maaseutualueilla; kehottaa hallitusta käymään perusteellista keskustelua yliopistojen, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa korkeakoulutuksen uudistamisesta;

25.

kannustaa viranomaisia hankkimaan Jugoslavian salaisen palvelun asiaankuuluvat arkistot Serbiasta; katsoo, että totalitaarisen menneisyyden avoin käsittely, johon kuuluu salaisen palvelun arkistojen avaaminen, on askel kohti demokratisoitumista, vastuullisuutta ja vahvoja instituutioita;

26.

on hyvin huolestunut siitä, että poliittinen ja taloudellinen painostus heikentää jatkuvasti ja merkittävästi tiedotusvälineiden riippumattomuutta; pitää erittäin valitettavana sananvapauden jatkuvaa heikentymistä, josta on ollut seurauksena, että maan lehdistönvapaus on alueen heikoin; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatiman rankinglistan mukaan maa on pudonnut 34. sijalta vuonna 2009 117. sijalle vuonna 2015; on yhä huolestuneempi valtion harjoittamasta tiedotusvälineiden valvonnasta, mukaan luettuna niiden riippuvuus valtion myöntämästä rahoituksesta, usein toistuvasta itsesensuurista sekä puutteellisesta ammattitaidosta ja etiikasta; on huolestunut siitä, että kunnianloukkauksia esiintyy poliittisissa yhteyksissä ja tiedotusvälineissä; pitää valitettavana, että vaikka joitakin toimia on toteutettu hallituksen ja tiedotusvälineiden välisen vuoropuhelun palauttamiseksi, audiovisuaalisia palveluja koskevaa lakia on tarkistettu nopeutetussa menettelyssä kuulematta asianmukaisesti tiedotusvälineiden sidosryhmiä;

27.

vaatii hallitusta harjoittamaan politiikkaa, jolla vahvistetaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja mielipiteiden monimuotoisuutta, ja takaamaan julkisen yleisradiotoiminnan ja tiedotusvälineitä sääntelevien viranomaisten riippumattomuuden; panee huolestuneena merkille, että julkinen yleisradioyhtiö on ollut selvästi puolueellinen ja suosinut valtaapitäviä puolueita vaalikampanjoiden aikana (Etyj/ODIHR:n raportin mukaan) ja kampanjoiden ulkopuolisissa yhteyksissä (komission edistymiskertomuksen mukaan); pitää myönteisenä, että hallitus on asettanut julkisesti saataville tietoja hallituksen rahoittamasta mainonnasta; kehottaa hallitusta kuitenkin lisäämään varojen myöntämiseen sovellettavien kriteerien avoimuutta; kehottaa päättäväisesti komissiota seuraamaan poliittista kehitystä aktiivisemmin ja tiedottamaan siitä enemmän sekä kannustamaan kaikkia media-alan sidosryhmiä vuoropuheluun;

28.

muistuttaa hallitusta ja poliittisia puolueita niiden vastuusta osallistavan ja suvaitsevan kulttuurin ja luomisessa; kehottaa mukauttamaan syrjinnän vastaisen lain unionin säännöstöön, koska siinä ei kielletä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; tuomitsee kaikenlaisen väkivallan LGBTI-yhteisöä vastaan ja kehottaa tuomaan syylliset, myös Skopjessa sijaitsevassa LGBTI-tukikeskuksessa tapahtuneisiin väkivaltaisuuksiin syyllistyneet, oikeuden eteen; korostaa tarvetta torjua romaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja ja syrjintää ja toteuttaa lisätoimia romaneiden tilanteen parantamiseksi erityisesti asumisen, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden osalta; kehottaa viranomaisia varmistamaan sukupuolinäkökulman kaikilla politiikan aloilla miesten ja naisten tasa-arvon turvaamiseksi; toistaa olevansa huolestunut yhteiskunnassa edelleen ilmenevistä sukupuolistereotypioista ja perheväkivallasta; kannustaa hallitusta puuttumaan taloudessa, politiikassa ja sosiaalialalla ilmenevään rakenteelliseen sukupuolten väliseen ja palkkakuiluun; kehottaa komissiota täyttämään oman sitoumuksensa asettaa jäsenyysprosessissa etusijalle työllisyys- ja sosiaalipolitiikka käynnistämällä maan kanssa käytävän liittymistä koskevan korkean tason vuoropuhelun yhteydessä asiaa koskevan aloitteen;

29.

on edelleen huolissaan korkeasta lapsiköyhyysasteesta ja politiikkojen ja strategioiden täytäntöönpanosta tällä alalla vastaavien instituutioiden puutteellisista valmiuksista; kehottaa hallitusta tehostamaan toimiaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevan uudistetun kansallisen strategian täytäntöönpanon osalta; vaatii, että kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota sen varmistamiseen, että kaikilla lapsilla on oikeudenmukainen ja tosiasiallinen mahdollisuus saada oikeussuojaa; korostaa, että hallituksen on ryhdyttävä lisätoimiin, joilla tuetaan vammaisia lapsia ja romaniyhteisöjen lapsia; kehottaa toteuttamaan lisätoimia, joilla parannetaan lasten, etenkin romanilasten, terveyttä ja ravitsemusta;

30.

pitää myönteisenä, että maa on edelleen johtoasemassa kyseisellä alueella, kun on kyse yritystoiminnan helppoudesta, ja että se on Maailmanpankin asianomaisella listalla noussut sijalta 31 (2013) sijalle 30 (2014); toteaa kuitenkin, että sopimusten täytäntöönpanon vaikeus ja usein tapahtuvat lainsäädännön muutokset ilman asianmukaista kuulemista vaikeuttavat merkittävästi liiketoimintaa; korostaa samaan aikaan, että on tärkeää parantaa työlainsäädäntöä ja tiivistää yhteiskunnallista vuoropuhelua; korostaa, että on edelleen parannettava liiketoiminnan edellytyksiä tukemalla pk-yrityksiä, vähentämällä alueellisia eroja ja luomalla yhteyksiä tutkimusta ja kehittämistä harjoittavien laitosten ja yritysten ja työmarkkinoiden välille;

31.

pitää myönteisenä, että suorat ulkomaiset investoinnit ovat pysyneet vakaina ja mahdollistaneet viennin monipuolistamisen; toteaa, että 80 prosenttia suorien ulkomaisten investointien kokonaismäärästä on peräisin EU:n yrityksistä ja tavaroiden ja palvelujen kauppavirrat EU:n kanssa ovat kasvaneet edelleen; toistaa, että on tärkeää houkutella ulkomaisia investointeja, ja katsoo, että viive EU:hun liittymisessä voi olla este tiiviimmälle taloudelliselle yhdentymiselle; toteaa, että on tarpeen kasvattaa julkisia tuloja ja luoda työpaikkoja korkean tuottavuuden sektoreilla talouden kokonaisrakenteen pysyessä keskittyneenä matalan tuottavuuden toimintaan; korostaa, että kaikkien kansainvälisiä rahoitusvyöhykkeitä koskevien sääntöjen olisi noudatettava unionin säännöstöä ja kansainvälisiä vaatimuksia;

32.

on tyytyväinen siihen, että kokonaistyöttömyysaste on laskenut 29,9 prosentista vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 27,9 prosenttiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä; kehottaa hallitusta jatkamaan toimia rakenteellisen työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi erityisesti kun on kyse nuorista (joiden työttömyysaste on yli 50 prosenttia) ja heikossa asemassa olevista väestöryhmistä, kuten romaneista; kehottaa hyväksymään uudistuksia, joilla lisätään työntekijöiden osallistumista ja työvoiman liikkuvuutta sekä supistamaan laajaa harmaata taloutta, joka haittaa edelleen kilpailua; on huolestunut siitä, ettei työvoiman koulutustaso usein vastaa talouden todellisia tarpeita ja että suuri määrä ammattitaitoisia nuoria työntekijöitä joutuu muuttamaan ulkomaille, koska heidän on vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä omasta maastaan; on huolestunut viimeaikaisista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka kyseenalaistavat lakko-oikeuden, ja kehottaa viranomaisia tarkistamaan lainsäädäntöä Kansainvälisen työjärjestön standardien mukaisesti;

33.

panee merkille toimet naisten työttömyyden vähentämiseksi; kehottaa kuitenkin hallitusta toteuttamaan lisätoimia, sillä naisten työttömyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin;

34.

korostaa, että ympäristöalalla ja etenkin ilman- ja vedenlaadun, luonnonsuojelun ja jätehuollon alalla on toteutettava merkittäviä toimia yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja asianomaisten sidosryhmien kanssa; on huolissaan ilman ja veden pilaantumisesta; panee huolestuneena merkille, että haitalliset hiukkaspitoisuudet ylittävät moninkertaisesti sallitut rajat erityisesti Skopjessa, Tetovossa, Bitolassa, Kičevossa ja Kavadarcissa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia lisäämään yhteistyötään, jotta asiaa koskeva lainsäädäntö pantaisiin täytäntöön, parannettaisiin hallinnollisia valmiuksia ja annettaisiin riittävästi varoja infrastruktuuri-investointeihin, kuten jäteveden käsittelylaitoksiin;

35.

pitää valitettavana, ettei vuoden 2013 energiatavoitteita saavutettu erityisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön osalta; kehottaa tältä osin hyväksymään asiaankuuluvat toimintasuunnitelmat ja toimimaan EU:n ilmastopolitiikan mukaisesti;

36.

pitää myönteisenä, että maa on edelleen tehnyt aktiivisesti ja rakentavasti alueellista yhteistyötä ja ettei sillä ole ratkaisemattomia rajakysymyksiä naapurivaltioiden kanssa; pitää myönteisenä, että maasta tulee Keski-Euroopan aloitteen puheenjohtaja; kehottaa hallitusta parantamaan ulkopolitiikan yleistä mukautusta EU:n YUTP-julistuksiin ja -päätöksiin; korostaa tarvetta lähestyä asteittain EU:n ulkopoliittisia kantoja;

37.

pitää myönteisenä edistymistä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Bulgarian välisen raideyhteyden rakentamisessa ja halukkuutta sen loppuunsaattamiseen, sillä raideyhteys edistää taloudellisia ja sosiaalisia suhteita;

38.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle ja parlamentille.


Top