Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0443

KOMISSION TIEDONANTO komission asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 vaadittavasta verkkojännitteeellä toimivien lamppujen markkina-arvioinnista

COM/2015/0443 final

Bryssel 11.9.2015

COM(2015) 443 final

KOMISSION TIEDONANTO

komission asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 vaadittavasta verkkojännitteeellä toimivien lamppujen markkina-arvioinnista


1.Johdanto

Komission asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 1 säädetään suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain siten, että kussakin vaiheessa lisätään uusia tai edelliseen vaiheeseen verrattuna tiukempia vaatimuksia. Viimeistä vaihetta 3 on määrä soveltaa 1. syyskuuta 2016 alkaen, jolloin energiatehokkuutta koskeva vähimmäisvaatimus on hehkulankalampuilla 0,95, suurpainepurkauslampuilla 0,36 ja kaikilla muilla lampuilla 0,2 energiatehokkuusindeksinä (EEI) ilmaistuna. Tällä hetkellä markkinoilla olevat verkkojännitteellä toimivat suunnatut halogeenilamput eivät täytä hehkulankalamppujen vaatimuksia, minkä vuoksi niitä ei saa saattaa markkinoille vaiheessa 3.

Sen varmistamiseksi, ettei tällaisten halogeenilamppujen käyttöä kielletä ilman sopivaa vaihtoehtoa, asetuksessa (EU) N:o 1994/2012 säädetään että vaihetta 3 sovelletaan verkkojännitteellä toimiviin hehkulankalamppuihin ainoastaan, jos ”komissio esittää 30 päivään syyskuuta 2015 mennessä kuulemisfoorumille yksityiskohtaiseen markkina-arviointiin perustuvaa näyttöä siitä, että markkinoilla on verkkojännitteellä toimivia lamppuja, jotka ovat

– vaiheen 3 suurinta energiatehokkuusindeksiä koskevan vaatimuksen mukaisia;

– kohtuuhintaisia siten, ettei niistä aiheudu liiallisia kustannuksia suurimmalle osalle loppukäyttäjistä;

kuluttajalle merkityksellisten toimintaparametrien kannalta jokseenkin samankaltaisia tämän asetuksen voimaantulopäivänä [3. tammikuuta 2013] saatavilla olevien verkkojännitteellä toimivien hehkulankalamppujen kanssa, myös siinä suhteessa, että valovirrat kattavat [asetuksen 1194/2012] taulukossa 6 lueteltujen valovirran vertailuarvojen koko vaihteluvälin [90–100 lm];

yhteensopivia tämän asetuksen voimaantulopäivänä saatavilla olevien verkkovirtalähteen ja hehkulankalamppujen välille asennettaviksi suunniteltujen laitteiden kanssa tekniikan viimeisintä kehitystä edustavien yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti.” 2

Tämä tiedonanto täyttää oikeudellisesti asetetun vaatimuksen tehdä markkina-arviointi markkinoilla olevista vaihtoehtoisista verkkojännitteellä toimivista lampuista. Se pohjautuu ulkoisen teknisten asiantuntijoiden komissiolle laatimaan tekniseen markkinakatsaukseen 3 , joka esitettiin ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille.

2.Energiatehokkuusindeksiä koskevan enimmäisvaatimuksen noudattaminen

Todennäköisin vaihtoehto halogeenilampuille ovat loistediodilamput, jotka ovat mullistamassa valaistustuotteiden markkinat. Noin 70 % kaikista markkinoilla olevista loistediodilamppumalleista täyttää vaiheen 3 energiatehokkuusindeksiä koskevan enimmäisvaatimuksen, joten kuluttajilla on runsaasti valinnanvaraa. Tällaisten vaatimustenmukaisten lamppujen markkinaosuuden uskotaan kasvavan entisestään jatkuvasti kehittyvän loistedioditeknologian ansiosta.

3.Vaihtoehtoisten lamppujen kohtuuhintaisuus

EU:n markkinoilla myytävien suunnattavien loistediodilamppujen vähittäishinnat ja elinkaarikustannukset ovat kohtuulliset.

Vaikka loistediodilamppujen investointikustannukset ovat alussa korkeammat kuin verkkojännitteellä toimivien suunnattavien halogeenilamppujen, niiden vähittäishintojen on todettu olevan noin 1,80–18 euroa lampun merkistä, myyntipaikasta ja tyypistä riippuen. Useimmat loistediodilamput maksavat alle 10 euroa. Hintojen uskotaan alenevan entisestään loistedioditeknologian kehittymisen vuoksi. Vähittäishintojen todettiin alenevan jopa 25 % EU:n markkinoilla vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

Loistediodilamppujen alhaisempi energiakulutus (yksikkökulutus usein noin 5) synnyttää kuluttajille merkittäviä elinkaarikustannussäästöjä, vaikka korkeammat vähittäishinnat otettaisiin huomioon. Takaisinmaksuajat voivat olla jopa alle vuoden, ja lähes kaikissa tapauksissa säästöt, jotka saadaan korvaamalla verkkojännitteellä toimivat suunnatut halogeenilamput loistediodilampuilla, kattavat alkukustannukset.

4.Lamppujen toiminnan samankaltaisuus

Loistediodilamput toimivat täysin samalla tavalla kuin noin 90 % markkinoilla olevista verkkojännitteellä toimivista suunnatuista halogeenilampuista. Tällaiset loistediodilamput täyttävät asetuksen (EU) N:o 1194/2012 toiminnalliset ekosuunnittelua koskevat vaatimukset, sillä esim. niiden värintoistoindeksi (R-indeksi) on ≥ 80 ja joissakin tapauksissa jopa yli 90. Yleisesti ottaen loistediodilamppujen lumeenitaso-, säteilykulma-, värilämpötila- ja mallivalikoima on markkinoilla suurempi kuin verkkojännitteellä toimivien suunnattavien halogeenilamppujen.

Loput 10 % markkinoilla olevista verkkojännitteellä toimivista suunnatuista halogeenilamppumalleista ovat toiminnaltaan jokseenkin samankaltaiset kuin vaihtoehtoiset mallit. Kuluttajat saattavat joutua tekemään kompromisseja säteilykulman kaltaisten vähäisten tekijöiden suhteen, mutta useimmat heistä eivät huomaa mitään eroa. Toinen vaihtoehto on käyttää lampunpitimessä sovittimia täyden vastaavuuden saavuttamiseksi sellaisten loistediodilamppujen kanssa, joiden kanta on erilainen.

5.Yhteensopivuus laitteiden kanssa

Korvaavat loistediodilamput ovat yleensä yhteensopivia verkkojännitteellä toimiviin suunnattaviin halogeenilamppuihin asennettavien laitteiden kanssa. Poikkeuksena on yhdenmukaisuus valonsäätimien kanssa. Kaikki halogeenilamput ovat säädettäviä, mutta ainoastaan jotkut EU:n markkinoilla olevista loistediodilampuista toimivat asetuksen (EU) N:o 1194/2012 voimaantulopäivänä (3. tammikuuta 2013) markkinoilla olevien laskevaa reunaa leikkaavien säätimien ja nousevaa reunaa leikkaavien säätimien kanssa. Tällaiset säädettävät loistediodilamput täyttävät myös kaikki vaatimukset.

Asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 vaaditaan jo ilmoittamaan kuluttajille, mitkä valonsäätimet ovat yhteensopivia kunkin loistediodilamppumallin kanssa tai ovatko ne yhteensopivia minkään loistediodilamppumallin kanssa. Tämän ansiosta kuluttajat voivat ostaa itselleen sopivan lampun.

6.Päätelmät

Tämä markkina-arviointi osoittaa, että asetuksessa 1194/2012 säädetyt energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset täyttäviä verkkojännitteellä toimivia suunnattavia loistediodilamppuja on saatavilla, ne ovat kohtuuhintaisia ja toiminnaltaan vastaavia sekä yhteensopivia verkkovirtalähteen ja lampun välille asennettavien laitteiden kanssa.

Näin ollen asetuksessa 1194/2012 säädetyt verkkojännitteellä toimivia hehkulankalamppuja koskevat vaiheen 3 vaatimukset täyttyvät.

(1)

Komission asetus (EU) N:o 1194/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 342, 14.12.2012, s. 1).

(2)

Hakasuluissa olevat ilmaisut on lisätty asetuksen (EU) N:o 1194/2012 liitteessä III olevasta 1.1 kohdasta (s. 11) lukemisen helpottamiseksi.

(3)

Tekninen markkinakatsaus on saatavilla seuraavalla komission verkkosivustolla: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Draft%20Final%20Market%20Assessment%20data.pdf . Se esitettiin ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille 25. kesäkuuta 2015.

Top