EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 17 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan parlamentilta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (1) (YKHI) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’). Kyseisellä säädöksellä on tarkoitus kumota ja korvata neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95 (2). Euroopan unionin neuvosto pyysi EKP:ltä lausuntoa samasta ehdotuksesta 26 päivänä tammikuuta 2015.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan. Ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivaltaan, koska EKP on YKHI-tilastojen keskeinen käyttäjä. Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ovat rahapolitiikan yhteydessä käytettäviä tärkeitä mittareita. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä EKP:n ensisijaisen tavoitteen eli euroalueen hintavakauden ylläpitämisen (3) kannalta, sillä moitteettomat rahapoliittiset päätökset edellyttävät luotettavia ja laadukkaita YKHI-tilastoja. Niitä käytetään myös tueksi eurojärjestelmän hoitaessa rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevia tehtäviään (4).

Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

EKP antaa tukensa toimille, jotka Euroopan komissio (Eurostat) on toteuttanut YKHI-tilastojen laatimista koskevan unionin lainsäädäntökehyksen uudelleen arvioimiseksi ja uudistamiseksi.

2.   EKP:n kuuleminen ja sen osallistuminen valmistelu- ja täytäntöönpanotyöhön

2.1

Koska EKP on osallistunut johdonmukaisesti YKHI-kehyksen laadintaan ja laadukkaat YKHI-tilastot ovat tärkeitä moitteettoman rahapolitiikan ja erityisesti EKP:n ensisijaisen hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi, EKP:ltä tulisi pyytää lausunto vastedeskin tämän lainsäädännön tulevien muutosten yhteydessä (5).

2.2

EKP:tä on perussopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan nojalla kuultava varsinkin annettaessa täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä, jotka komissio saattaa hyväksyä YKHI:n tarkistetun lainsäädäntökehyksen nojalla (6). EKP:n kuulemisvelvoitetta ja kuulemisesta saatavia hyötyjä on korostettu myös asiassa komissio v. EKP annetussa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa (7).

2.3

Sen estämättä, mitä säädösten valmistelussa tehtävästä yhteistyöstä säädetään, ehdotetun asetuksen johdanto-osan 2 kappaleesta tulisi käydä ilmi asetuksen (EY) N:o 2494/95 nykyisten säännösten (8) mukainen EKP:n toimivalta antaa lausuntoja ehdotetun asetuksen nojalla hyväksyttävistä täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.

3.   Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käyttäminen

3.1

Siltä osin kuin on kyse komission vallasta antaa delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan perusteella, EKP katsoo, että ehdotetun asetuksen olennaisia osia ovat kynnysarvo, jonka alittavalta tasolta jäsenvaltioiden ei tarvitse toimittaa yhdenmukaistettujen indeksien alaindeksejä, ja alaindeksien luettelo, joka jäsenvaltioiden on laadittava (9). Nämä ovat kaksi perustavanlaatuista asiaa, joilla taataan, että kuluttajahintaindeksit ovat luotettavia ja yhdenmukaistettuja. Näihin parametreihin tehtävillä muutoksilla on suora vaikutus indeksien kattavuuteen ja moitteettomuuteen. Ne vaikuttavat huomattavasti indeksien laatuun ja luotettavuuteen. Sen vuoksi EKP katsoo, että delegoidut säädökset eivät ole tarkoituksenmukaisia välineitä vahvistettaessa sääntöjä, jotka koskevat näitä kahta keskeistä YKHI-lainsäädännön osaa. Näistä kysymyksistä tulisi päättää ja säätää ehdotetussa asetuksessa. EKP ehdottaa, että 5 artiklan 6 ja 7 kohtaan sisällytetään vakiintuneet kynnykset eli painotus 1/1 000 YKHI:n kattamien kokonaismenojen osalta ja 1/100 omistusasumisen hintaindeksien ja asuntohintaindeksin osalta.

3.2

EKP kannattaa 2 artiklan q alakohdan yhteyteen ehdotettua 5 artiklan 1 kohtaa eli että YKHI:en (ja kiintein veroin laskettavien YKHI:en) osalta kerättävien ”perustietojen” osana kootaan tiedot ”säännellyistä hinnoista”. EKP seuraa niiden hintojen kehitystä, jotka maiden hallitukset (keskus-, alue- tai paikallishallinnon tasolla sekä kansalliset lainsäätäjät) asettavat suoraan tai johon ne vaikuttavat merkittävässä määrin, ja miten tällaiset kehityssuuntaukset vaikuttavat YKHI:in kokonaistasolla. Tällaiset tiedot ovat nimittäin erittäin hyödyllisiä analysoitaessa inflaatiokehitystä. Tarvitaan kuitenkin lisäohjeistusta siitä, miten hinnat luokitellaan sääntelemättömiksi, pääasiallisesti säännellyiksi tai täysin säännellyiksi. Luokittelu on usein epäselvä. EKP:n mielestä komission olisi hyvä antaa ohjeistusta indekseistä, jotka koskevat säänneltyjä hintoja tai joista ne jätetään pois. Näin varmistettaisiin, että nämä käsitteet määritellään ja niitä sovelletaan yhdenmukaisesti ehdotetun asetuksen 4 artiklan 4 kohdan nojalla annettavassa täytäntöönpanosäädöksessä.

4.   Menetelmäkysymykset

4.1

EKP yhtyy komission näkemykseen siitä, että uuden lainsäädäntökehyksen pitäisi täyttää nykyiset vaatimukset, jotka koskevat yhdenmukaistettujen indeksien laadintaan liittyviä laadullisia näkökohtia ja yhdenmukaisuuden takaamista. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 hyväksymisen jälkeisten kahdenkymmenen vuoden aikana saadut aikaansaannokset tulisi säilyttää asetuksessa, ja niitä tulisi mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.

4.2

Ehdotetun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa otetaan käyttöön laajempi marginaali omistusasumisen hintaindeksin ja asuntohintaindeksin vuotuisen muutosasteen järjestelmällisille eroille, joita ehdotetussa asetuksessa säädetyistä käsitteistä tai menetelmistä poikkeaminen saattaa aiheuttaa. Tästä ei säädetä komission asetuksessa (EU) N:o 93/2013 (10), mutta EKP suosittaa painokkaasti, että tässä yhteydessä sovellettaisiin 0,1 prosenttiyksikön suuruista tavanomaista marginaalia, jota käytetään arvioitaessa YKHI:n alaindeksien vertailukelpoisuutta. Tämä voisi olla mahdollista jättämällä ehdotetusta asetuksesta pois 4 artiklan 2 kohdan b alakohta ja poistamalla 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan rajoitettu soveltamisala. Omistusasumisen hintaindeksin ja asuntohintaindeksin alaindeksien vertailukelpoisuutta koskevien vaatimusten lieventäminen heikentäisi kyseisten indeksien laatua.

4.3

Alaindeksien tuottamiseen ehdotetussa asetuksessa säädettyä harvemmin tulisi saada komission (Eurostatin) ennakkohyväksyntä. Tämä asia taataan tällä hetkellä asetuksen 2494/95 8 artiklan 2 kohdassa (11). Sama vaatimus tulisi tuoda esiin myös ehdotetun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa sekä täytäntöönpanoasetuksessa.

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset esitetään perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä maaliskuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  Ks. perussopimuksen 127 artiklan 1 kohta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 2 artiklan ensimmäinen virke.

(4)  Ks. perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta ja 127 artiklan 5 kohta yhdessä 139 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa sekä EKPJ:n perussäännön 3.1 ja 3.3 artikla yhdessä 42.1 artiklan kanssa.

(5)  Ks. asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 3 kohta, jonka mukaan komissio pyytää EKP:tä antamaan lausunnon toimenpiteistä, jotka se aikoo esittää Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle.

(6)  Ks. esim. Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien kahdeksaa ehdotusta direktiivien 2006/49/EY, 2006/48/EY, 2005/60/EY, 2004/109/EY, 2004/39/EY, 2003/71/EY, 2003/6/EY ja 2002/87/EY muuttamiseksi komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (CON/2007/4) (2007/C 39/01), (EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1); lausunnon 1.3 kohta. Ks. myös Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 19 päivänä lokakuuta 2012, ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen annetun asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin käyttöönoton osalta ja ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä omistusasumisen hintaindeksien laatimisen osalta (CON/2012/77) (2013/C 73/03), (EUVL C 73, 13.3.2013, s. 5); lausunnon 2 kohta.

(7)  Asia C-11/00, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki, tuomio 10.7.2003, Kok., s. I-7147, erityisesti tuomion 110 ja 111 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin selitti tuomiossa, että EKP:n kuulemisvelvollisuudella pyritään ”olennaisilta osiltaan varmistamaan (– –), että tällainen säädös annetaan vasta, kun on kuultu elintä, joka on kyseisellä yhteisön alalla käyttämänsä nimenomaisen toimivallan ja suuren asiantuntemuksensa ansiosta erityisen pätevä myötävaikuttamaan hyödyllisesti kyseisen säädöksen antamiseen”.

(8)  Ks. asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 3 kohta.

(9)  Ks. ehdotetun asetuksen 5 artiklan 6 ja 7 kohta.

(10)  Komission asetus (EU) N:o 93/2013, annettu 1 päivänä helmikuuta 2013, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä omistusasumisen hintaindeksien laatimisen osalta (EUVL L 33, 2.2.2013, s. 14).

(11)  Hintatiedot on kerättävä kerran kuukaudessa. Jos harvemmin tapahtuva keruu ei estä 4 artiklassa tarkoitettujen vertailukelpoisuusvaatimusten mukaista YKHI:n laatimista, komissio (Eurostat) voi myöntää poikkeuksia kuukausittaisesta keruusta. Tämä järjestely ei ole esteenä useammin tapahtuvalle hintatietojen keruulle.


Top