Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0724

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta

/* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016

52014PC0724

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


PERUSTELUT

1.       EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki edellyttävät, että inflaatiomittarit yhtenäistetään EU:ssa, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin moitteeton toiminta ja etenkin toteuttaa tehokasta rahapolitiikkaa.

Yhdenmukaistetuilla kuluttajahintaindekseillä on olennainen merkitys, kun arvioidaan ja mitataan seuraavia:

· hintavakautta koskeva lähentyminen EU:ssa ja

· euroalueen rahapolitiikan tulokset hintavakautta koskevan tavoitteen toteutumisen osalta.

Yhdenmukaistettuja inflaatiomittareita käytetään myös arvioitaessa jäsenvaltioiden kilpailukykyä makrotalouden epätasapainoa koskevassa komission menettelyssä.

Tästä syystä kuluttajahintaindeksien on oltava vertailukelpoisia kaikkien maiden ja kaikkien tuotealojen välillä. Niiden on oltava riittävän yksityiskohtaisia, ja ne on pystyttävä tuottamaan kohtuullisessa määräajassa. Kuluttajahintaindekseistä laskettujen inflaatiolukujen on annettava objektiivinen ja puolueeton perusta päätöksenteolle.

Vertailukelpoisia ja luotettavia kuluttajahintaindeksejä voidaan käyttää yhdessä muiden tietolähteiden kanssa myös deflatoitaessa taloudellisia suureita, kuten palkkoja, vuokria, korkotasoja ja kansantalouden tilinpidon tietoja.  Nämä estimoidut volyymiaikasarjat osoittavat tietyn taloudellisen ilmiön kehityksen ilman inflaation vaikutusta ja ovat keskeisiä tietolähteitä poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa.

Neuvoston asetus yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) laadittiin ja hyväksyttiin lokakuussa 1995. Sitä seuraavien 17 vuoden aikana annettiin 20 täytäntöönpanoasetusta.

Maksimaalisen vertailukelpoisuuden takaavat standardoidut säännöt ovat tärkeitä YKHI:en pääkäyttäjille, etenkin Euroopan komissiolle ja Euroopan keskuspankille. Tietyt parametrit ovat kuitenkin muuttuneet sen jälkeen, kun alkuperäinen kehys hyväksyttiin:

· Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) kehittyminen on johtanut siihen, että tarve yhdenmukaistaa toimintatapoja monien kuluttajahintaindekseihin liittyvien menetelmäkysymysten osalta tunnustetaan huomattavasti aiempaa laajemmin.

· Tiedonkeruun ja indeksien laatimisen tekniset puitteet ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosien nopean teknologisen kehityksen myötä. Tehokkaiden tietoteknisten järjestelmien ansiosta on mahdollista käyttää menetelmiä, joita ei pidetty mahdollisena vielä kaksikymmentä vuotta sitten: skannattujen tietojen tulo on mullistamassa tiedonkeruumenetelmät ja erilaisten internet-lähteiden käyttäminen hintatietojen saamiseksi kehittyy koko ajan.

· Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin uusi komiteamenettely, jossa otettiin käyttöön delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Tämä pitää ottaa huomioon oikeudellisessa kehyksessä.

Kaikkien näiden tekijöiden vuoksi YKHI:ejä koskevaa lainsäädäntöä on muutettava, jotta oikeusperustaa voidaan nykyaikaistaa ja rationalisoida ja jotta se voidaan mukauttaa nykypäivän tarpeisiin, niin tosiasiallisiin kuin potentiaalisiin. YKHI-asetuksen tarkistaminen antaa sidosryhmille mahdollisuuden tarkastella voimassa olevia sääntöjä ja suosituksia ja rationalisoida niitä sekä keskittyä tiettyihin näkökohtiin ottaen huomioon niiden tämänhetkisen relevanssin ja erilaisten käyttäjien edut.

Monilla politiikan aloilla, joilla EU toimii aktiivisesti, tarvitaan tietoa kuluttajahintaindekseihin vaikuttavista tapahtumista ja kehityksestä, jotta voidaan asettaa käytännön tavoitteita ja arvioida edistymistä. Myös EU:n lainsäädäntötyön edellytyksenä on, että Eurostat tuottaa mahdollisimman laadukkaita deflaattoreita. Tähän YKHI:eistä saadaan arvokasta tietoa. Indeksien on oltava ajantasaisia, tarkkoja, kattavia, yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia EU:n tasolla ja eri tuoteryhmien välillä. Nämä vaatimukset voidaan täyttää vain nykyaikaistamalla YKHI:eihin liittyvää eurooppalaista lainsäädäntöä.

YKHI-asetusehdotus perustuu Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen periaatteisiin, joita ovat laatuun sitoutuminen, asianmukaiset menetelmät, kustannustehokkuus, relevanssi, tarkkuus ja luotettavuus sekä yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

2.       KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

YKHI-asetusluonnoksesta keskusteltiin asiantuntijaryhmissä, joihin kuului sekä tilastojen tuottajia (pääasiassa kansallisia tilastolaitoksia) että tilastojen käyttäjiä (mukaan lukien Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja jäsenvaltioiden keskuspankkeja). Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa kuultiin.

Vaikutustenarviointia ei pidetty tarpeellisena.

3.       EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhteinen oikeudellinen kehys, jonka puitteissa jäsenvaltiot tuottavat yhdenmukaistetut indeksit. Tämä käsittää yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tiedonkeruun, laatimisen, käsittelyn ja toimittamisen. Kehys on tarpeen, jotta inflaatiomittarit voidaan tuottaa Euroopan unionissa  järjestelmällisesti.

Ehdotuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään näiden indeksien laatimiseen liittyviä vaatimuksia. Ehdotuksella etenkin

· vahvistetaan uusi yleinen kehys, jota sovelletaan tarkoin määriteltyihin tuoteryhmäluokkiin

· vahvistetaan selkeä ja tarkoin määritelty soveltamisala

· jatketaan tiettyjä toimenpiteitä, joita sovelletaan tiettyihin aloihin, kuten terveysalaan, koulutukseen, sosiaaliseen suojeluun ja vakuutustoimintaan

· puututaan mahdollisiin tulkintaeroihin ja ongelmiin, joita tietojen toimittajilla on sääntöjen noudattamisessa

· varmistetaan, että samanlaisia tuoteryhmiä kohdellaan samalla tavalla kaikkialla EU:ssa

· poistetaan tarpeettomaksi tulleita säännöksiä

· selkeytetään säännöksiä, jotka ovat aiemmin johtaneet virheellisiin tulkintoihin.

Siinä tapauksessa, että tarvitaan lisäerittelyjä tai yhdenmukaisia täytäntöönpanoedellytyksiä, asetuksessa säädetään mahdollisuudesta antaa delegoituja tai täytäntöönpanosäädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 290 ja 291 artiklan mukaisesti.

Kuluttajahintaindeksien täyden vertailukelpoisuuden takaamiseksi yhdenmukaisia edellytyksiä tarvitaan etenkin seuraavien osalta:

· YKHI:ien luokittelu yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen eurooppalaisen luokituksen (Ecoicop) mukaisesti

· yhdenmukaistettujen indeksien tuottamisessa käytettävä menetelmä

· tilastoyksiköiden määrittely ja käyttö

· yhdenmukaistettujen indeksien laskemisessa käytettävät painotukset ja painotuksia koskevat metatiedot

· yhdenmukaistettujen indeksien ja alaindeksien toimittamisen vuotuinen aikataulu

· tiedon- ja metatiedonsiirtostandardit

· tietojen tarkistamiseen liittyvät edellytykset

· käytettävät perustiedot ja -menetelmät pilottihankkeiden arvioinnin pohjalta

· tekniset laadunvarmistusvaatimukset, jotka liittyvät vuotuisten laatukertomusten sisältöön, näiden kertomusten Eurostatille toimittamisen määräaika ja luettelon rakenne.

SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti asetusehdotuksella siirretään komissiolle täytäntöönpanovaltaa.

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti asetusehdotuksella siirretään komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan kyseisen asetuksen muita kuin keskeisiä osia. Näin komissio voi

· varmistaa YKHI:ien luokittelussa käytettävän yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen eurooppalaisen luokituksen (Coicop) vertailukelpoisuuden kansainvälisellä tasolla

· vahvistaa kynnysarvon, jonka alittavalta tasolta ei ole tarpeen toimittaa yhdenmukaistettuja alaindeksejä ja

· vahvistaa luettelon alaindekseistä, joita jäsenvaltioiden ei tarvitse tuottaa.

Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille.

YKHI-asetusehdotuksen tarkistamisella pyritään luomaan yksi lainsäädännöllinen väline, joka kattaa kaikki yhdenmukaistamista koskevat edellytykset. Tällä hetkellä täytäntöönpanoasetuksia on 20. Uudessa asetuksessa nämä asetukset olisi yhdistetty yhdeksi ainoaksi asetukseksi, mikä selkeyttäisi tilannetta sidosryhmille ja jäsenvaltioille ja helpottaisi ja tehostaisi hallinnointia. Vaatimusten ja niiden täytäntöönpanon yksinkertaistaminen tätä kautta on yksi YKHI:ejä koskevalle uudelle oikeudelliselle kehykselle ehdotetun strategian päätavoitteista.

4.       TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ei vaikutuksia EU:n talousarvioon.

2014/0346 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[1],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)       Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit (YKHI:t) on suunniteltu mittaamaan inflaatiota yhdenmukaisella tavalla eri jäsenvaltioissa. Komissio ja Euroopan keskuspankki käyttävät YKHI:ejä arvioidessaan jäsenvaltioiden hintavakautta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 140 artiklan nojalla.

(2)       Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) käyttää YKHI:ejä indeksinä, jolla mitataan perussopimuksen 127 artiklan 1 kohdan mukaista hintatason vakautta koskevaa EKPJ:n tavoitetta, jolla on erityinen merkitys perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin rahapolitiikan määrittelemisen ja toteuttamisen kannalta.

(3)       Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2494/95[2] vahvistettiin yhteinen kehys yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien laskemiseksi. Oikeudellista kehystä on tarpeen mukauttaa nykyisiin tarpeisiin ja tekniikan kehitykseen.

(4)       Tässä asetuksessa otetaan huomioon sääntelyn parantamista koskeva komission ohjelma ja etenkin komission tiedonanto järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa[3]. Tilastoalalla komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi tilastoalan sääntely-ympäristön yksinkertaistamisen ja parantamisen[4].

(5)       YKHI:t olisi luokiteltava yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen eurooppalaisen luokituksen (Ecoicop) mukaisesti. Luokituksella olisi varmistettava, että kaikki yksilöllistä kulutusta koskevat eurooppalaiset tilastot ovat johdonmukaisia ja vertailukelpoisia. Ecoicopin olisi niinikään oltava johdonmukainen YK:n Coicopin kanssa, joka on kansainvälinen standardi yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaista luokittelua varten, ja sitä olisi mukautettava YK:n Coicopissa tehtyihin muutoksiin.

(6)       Säännölliset YKHI-tiedot perustuvat todettuihin hintoihin, joihin sisältyvät myös tuoteverot. Tästä syystä tuoteveroasteiden muutokset vaikuttavat inflaatioon. Jotta voidaan analysoida inflaatiota ja arvioida lähentymistä jäsenvaltioissa, on tarpeen kerätä tietoa myös veromuutosten vaikutuksesta inflaatioon. Sen vuoksi YKHI:t olisi laskettava myös kiinteän verokannan perusteella.

(7)       Asuntoja ja erityisesti omistusasumista koskevien hintaindeksien laatimisella on tärkeä merkitys YKHI:ien relevanssin ja vertailukelpoisuuden parantamisessa. Omistusasumisen hintaindeksien laatimista varten on tarpeen laatia myös asuntohintaindeksit. Asuntohintaindeksit ovat myös itsessään tärkeitä indikaattoreita.

(8)       Hintaindeksien perusjakso olisi ajantasaistettava säännöllisin väliajoin. Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat yhteiseen indeksin perusjaksoon eri ajankohtina integroituja yhdenmukaistettuja indeksejä ja niiden alaindeksejä, jotta saatujen indeksien vertailukelpoisuus ja relevanssi voidaan varmistaa.

(9)       Kuluttajahintaindeksien asteittaisen yhdenmukaistamisen edistämiseksi olisi käynnistettävä pilottihankkeita, joissa arvioidaan täydentävien perustietojen käyttämisen ja uusien menetelmien toteutuskelpoisuutta.

(10)     Jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa tuottamaan vertailukelpoisia kuluttajahintaindeksejä, olisi laadittava menetelmäopas, jossa annetaan ohjeita laadukkaiden yhdenmukaistettujen indeksien tuottamisen eri vaiheisiin. Menetelmäopas tulisi laatia komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden tiiviissä yhteistyössä Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa, ja sitä tulisi päivittää säännöllisesti. Tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vuotuisessa YKHI-luettelossa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle (Eurostat) mahdollisista eroavaisuuksista käytettyjen tilastomenetelmien ja oppaassa suositeltujen menetelmien välillä.

(11)     Komission (Eurostat) olisi todennettava jäsenvaltioiden yhdenmukaisten indeksien laskemisessa käyttämät lähteet ja menetelmät ja seurattava oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tätä varten komission (Eurostat) olisi pidettävä yllä säännöllistä vuoropuhelua jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten kanssa.

(12)     Taustatiedot ovat olennaisia arvioitaessa jäsenvaltioiden tuottamien yksityiskohtaisten yhdenmukaistettujen indeksien vertailukelpoisuutta. Myös läpinäkyvät laatimismenetelmät ja -käytännöt jäsenvaltioissa auttavat kaikkia sidosryhmiä ymmärtämään yhdenmukaistettuja indeksejä ja parantamaan niiden laatua entisestään. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat yhdenmukaistetun metatiedon toimittamista.

(13)     Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaistettujen indeksien laatu, komission (Eurostat), jäsenvaltioiden keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin olisi vaihdettava salassapidettäviä tietoja ja metatietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009[5] mukaisesti.

(14)     Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhteisten tilastostandardien laatimista yhdenmukaistettuja indeksejä varten, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(15)     Jotta voidaan varmistaa YKHI:ien luokittelussa käytetyn yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen luokituksen kansainvälinen vertailukelpoisuus ja taata sen mukauttaminen YK:n Coicopissa tehtyihin muutoksiin, vahvistaa kynnysarvo, jonka alittavalta tasolta ei ole tarpeen toimittaa yhdenmukaistettujen indeksien alaindeksejä, sekä vahvistaa luettelo alaindekseistä, joita jäsenvaltioiden ei tarvitse tuottaa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa yhdenmukaistettuja indeksejä koskevia säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(16)     Kuluttajahintaindeksien täyden vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tarvitaan yhdenmukaisia edellytyksiä, jotka koskevat YKHI:ien luokittelua Coicopin luokkiin, yhdenmukaistettujen indeksien tuottamisessa käytettäviä menetelmiä, tilastoyksiköiden toimittamia tietoja, painotuksia ja niitä koskevia metatietoja, yhdenmukaistettujen indeksien ja niiden alaindeksien toimittamisen vuosittaisen aikataulun laatimista, tiedon- ja metatiedonsiirtostandardeja, edellytysten tarkistamista, pilottihankkeiden arviointiin perustuvia parempia perustietoja ja parempia menetelmiä sekä vuotuisten laatukertomusten sisältöön liittyviä teknisiä laadunvarmistusvaatimuksia, näiden kertomusten komissiolle (Eurostat) toimittamisen määräaikaa ja luettelon rakennetta. Jotta voidaan varmistaa mainitut tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[6] mukaisesti.

(17)     Hyväksyessään tämän asetuksen mukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä ja delegoituja säädöksiä komission olisi otettava mahdollisimman tarkoin huomioon kustannustehokkuus.

(18)     Asetuksen (EY) N:o 223/2998 7 artiklan nojalla Euroopan tilastojärjestelmää on pyydetty antamaan ammatillista ohjausta.

(19)     Asetus (EY) N:o 2494/95 olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleinen kehys yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) ja asuntohintaindeksien kehittämistä, tuottamista ja levittämistä varten unionin tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)           ’tilastojen kehittämisellä’ sellaisten tilastomenetelmien, -standardien ja -menettelyiden vahvistamista ja parantamista, joita käytetään tilastojen tuottamisessa ja levittämisessä tavoitteena luoda uusia tilastollisia toimenpiteitä ja indikaattoreita;

b)           ’tilastojen tuottamisella’ kaikkia vaiheita, jotka liittyvät tilastojen laatimiseen, mukaan lukien tilastojen keruu, tallentaminen, käsittely ja analysointi;

c)           ’tilastojen levittämisellä’ toimia, joilla tilastot, tilastolliset analyysit ja muut kuin luottamukselliset tiedot saatetaan käyttäjien saataville;

d)           ’tuotteella’ tavaroita ja palveluja sellaisena kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013[7], jäljempänä ’EKT-asetus’, liitteessä A olevassa 3.01 kohdassa;

e)           ’kuluttajahinnoilla’ hankintahintoja, jotka kotitaloudet maksavat hankkiessaan yksittäisiä tuotteita rahataloustoimina;

f)            ’hankintahinnalla’ kuluttajan tuotteesta maksamaa todellista hintaa, mukaan luettuna kaikki tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot, kaikkien suurostojen ja sesonkiajan ulkopuolisten ostojen perusteella normaalihinnoista tai -maksuista myönnettyjen alennusten vähentämisen jälkeen, pois luettuna korko- ja palvelumaksut, jotka liittyvät luottojärjestelyihin, ja pois luettuna kaikki ylimääräiset maksut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että maksua ei ole pystytty suorittamaan ostohetkellä määrätyn maksuajan kuluessa;

g)           ’yhdenmukaistetuilla kuluttajahintaindekseillä (YKHI)’ jäsenvaltioiden tuottamia vertailukelpoisia kuluttajahintaindeksejä;

h)           ’yhdenmukaistetuilla kuluttajahintaindekseillä kiintein veroin (YKHI-KIVE)’ indeksejä, joilla mitataan kuluttajahintojen muutoksia tietyllä ajanjaksolla ilman tuoteveromuutosten vaikutusta samalla ajanjaksolla;

i)            ’hallinnollisesti säännellyillä hinnoilla’ hintoja, jotka joko asetetaan suoraan tai joihin valtio vaikuttaa merkittävästi;

j)            ’omistusasumisen hintaindeksillä’ indeksiä, jolla mitataan muutoksia kotitaloussektorin kannalta uusien asuntojen sekä sellaisten muiden tavaroiden kauppahinnoissa, joita kotitaloudet omistusasunnossa asumisen vuoksi hankkivat;

k)           ’asuntohintaindeksillä’ indeksiä, jolla mitataan muutoksia kotitalouksien ostamien asuntojen kauppahinnoissa;

l)            ’YKHI:ien alaindeksillä’ mitä tahansa liitteessä esitetyn yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen eurooppalaisen luokituksen, jäljempänä ’Ecoicop’, luokkaa koskevaa hintaindeksiä;

m)          ’yhdenmukaistetuilla indekseillä’ YKHI:ejä, YKHI-KIVE:ä, omistusasumisen hintaindeksiä ja asuntohintaindeksiä;

n)           ’Laspeyresin indeksillä’ hintaindeksiä         

jossa P on hintatasojen suhteellinen indeksi kahdella ajanjaksolla, Q on kulutetut määrät, t0 on perusjakso ja tn jakso, jolle indeksi lasketaan;

o)           ’Laspeyres-tyypin indeksillä’ indeksiä, jolla mitataan keskimääräisiä hinnanmuutoksia perusjaksoon verrattuna muuttumattoman kulutuksen perusteella eli pitämällä kotitalouden kulutuskäyttäytyminen samana kuin perusjaksolla;

p)           ’indeksin perusjaksolla’ jaksoa, jonka indeksiksi asetetaan 100 indeksipistettä;

q)           ’perustiedoilla’ YKHI:ien ja YKHI-KIVE:n osalta tietoja, jotka kattavat

– kaikki sellaisten tuotteiden hankintahinnat, jotka on otettava huomioon YKHI:ien alaindeksien laskemiseksi tämän asetuksen mukaisesti,

– kaikki ominaisuudet, joiden perusteella tuotteen hinta määräytyy, ja muut mahdolliset ominaisuudet, jotka ovat relevantteja kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta,

– kannettuja veroja ja valmisteveroja koskevat tiedot,

– tiedot siitä, onko hinta kokonaan tai osittain säännelty,

– kaikki painotukset, jotka kuvastavat kyseessä olevien tuotteiden kulutuksen tasoa tai rakennetta;

r)            ’perustiedoilla’ omistusasumisen hintaindeksien ja asuntohintaindeksien osalta tietoja, jotka kattavat

– kaikki kotitalouksien ostamien asuntojen kauppahinnat, jotka on otettava huomioon asuntohintaindeksien laskemiseksi tämän asetuksen mukaisesti,

– kaikki ominaisuudet, joiden perusteella asunnon hinta määräytyy, sekä muut oleelliset ominaisuudet;

s)            ’kotitaloudella’ kotitaloutta sellaisena kuin se määritellään EKT-asetuksen liitteessä A olevan 2.119 kohdan a ja b alakohdassa;

t)            ’jäsenvaltion talousalueella’ aluetta sellaisena kuin se määritellään EKT-asetuksen liitteessä A olevassa 2.05 kohdassa, sillä poikkeuksella, että maan rajojen sisällä sijaitsevat erillisalueet kuuluvat siihen mutta muualla maailmassa sijaitsevat erillisalueet eivät;

u)           ’kotitalouksien lopullisilla rahamääräisillä kulutusmenoilla’ sitä osaa lopullisista kulutusmenoista, joka aiheutui

– kotitalouksille,

– rahataloustoimina,

– jäsenvaltion talousalueella,

– tuotteista, jotka käytetään suoraan yksityisten tarpeiden tyydyttämiseen, sellaisena kuin ne määritellään EKT-asetuksen liitteessä A olevassa 3.101 kohdassa,

– toisella tai molemmilla vertailujaksoista;

v)           ’tuottamismenetelmän merkittävällä muutoksella’ muutosta, jonka arvioidaan vaikuttavan tietyn yhdenmukaistetun indeksin tai sen osan vuotuiseen muutosasteeseen minä tahansa jaksona enemmän kuin

– 0,1 prosenttiyksikköä kaikki tuotteet käsittävän YKHI:n tai omistusasumisen hintaindeksin ja asuntohintaindeksin osalta,

– 0,3 prosenttiyksikköä minkä tahansa Ecoicopin pääryhmän, 0,4 prosenttiyksikköä ryhmän, 0,5 prosenttiyksikköä luokan tai 0,6 prosenttiyksikköä alaluokan (5-numeroinen) osalta.

3 artikla Yhdenmukaistettujen indeksien laatiminen

1.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) kaikki 2 artiklan m alakohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut indeksit.

2.           Yhdenmukaistetut indeksit laaditaan käyttämällä Laspeyres-tyypin kaavaa.

3.           YKHI:ien ja YKHI-KIVE:n on perustuttava hinnanmuutoksiin ja tuotteiden painotuksiin, jotka sisältyvät kotitalouksien lopullisiin rahamääräisiin kulutusmenoihin.

4.           YKHI ei kata kotitalouksien välisiä taloustoimia, lukuun ottamatta vuokralaisen suorittamaa vuokranmaksua yksityiselle vuokraisännälle, jolloin vuokraisäntä toimii kotitalouksien (vuokralaiset) hankkimien palvelujen tuottajana markkinoilla.

5.           Ecoicopin luokista on laadittava YKHI:n alaindeksit. Yhdenmukaiset edellytykset YKHI:n luokittelemiseksi Ecoicopin luokkiin annetaan täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4 artikla Yhdenmukaistettujen indeksien vertailukelpoisuus

1.           Jotta YKHI:ejä tai omistusasumisen hintaindeksejä voidaan pitää vertailukelpoisina, maiden väliset mahdolliset erot kaikilla tasoilla saavat kuvastaa ainoastaan hinnanmuutosten ja kulutuskäyttäytymisen eroja.

2.           Yhdenmukaistettujen indeksien mahdolliset alaindeksit, jotka eivät ole tässä asetuksessa esitettyjen käsitteiden tai menetelmien mukaisia, katsotaan vertailukelpoisiksi, jos niiden tuloksena saadaan indeksi, jonka arvioidaan eroavan järjestelmällisesti

a)      YKHI:ien tapauksessa enintään keskimäärin 0,1 prosentilla yhden vuoden aikana edellisen vuoden indeksistä, joka on laadittu tässä asetuksessa esitetyn menetelmän mukaisesti;

b)      omistusasumisen hintaindeksien ja asuntohintaindeksien tapauksessa enintään keskimäärin 1,0 prosentilla yhden vuoden aikana edellisen vuoden indeksistä, joka on laadittu tässä asetuksessa esitetyn menetelmän mukaisesti.

Jos tällaista laskelmaa ei pystytä tekemään, tässä asetuksessa esitetyistä käsitteistä ja menettelyistä poikkeavien menetelmien käyttämisen seuraukset on ilmoitettava yksityiskohtaisesti.

3.           Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti liitteen muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaistettujen indeksien kansainvälinen vertailukelpoisuus.

4.           Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, asianmukainen menetelmä vertailukelpoisten yhdenmukaistettujen indeksien tuottamiseksi on määriteltävä täytäntöönpanosäädöksillä.  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla Tietovaatimukset

1.           Jäsenvaltioiden on kerättävä maastaan edustavat perustiedot yhdenmukaistettujen indeksien ja niiden alaindeksien tuottamiseksi.

2.           Tiedot saadaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93[8] määritellyiltä tilastoyksiköiltä.

3.           Tilastoyksiköiden, joilta saadaan kotitalouksien lopullisiin rahamääräisiin kulutusmenoihin sisältyviä tuotteita koskevat tiedot, on tehtävä yhteistyötä perustietojen keräämisessä ja toimittamissa tarvittavissa määrin. Tilastoyksiköiden on annettava tarkkoja ja täydellisiä tietoja, vaadittaessa myös sähköisessä muodossa. Virallisten tilastojen laatimisesta vastaavien kansallisten elinten pyynnöstä tilastoyksiköiden on toimitettava tiedot sähköisessä muodossa (esimerkiksi skannatut tiedot) ja tarvittavalla yksityiskohtaisuuden tasolla, jotta voidaan laatia yhdenmukaistetut indeksit ja arvioida niiden laatua ja vastaavuutta vertailukelpoisuutta koskeviin vaatimuksiin. Näiden tietojen toimittamista koskevat yhdenmukaiset edellytykset vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksilla. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Yhdenmukaistettujen indeksien ja niiden alaindeksien yhteinen indeksin perusjakso on vuosi 2015. Vertaaminen kyseiseen perusjaksoon aloitetaan tammikuun 2016 indeksistä lähtien.

5.           Yhdenmukaistetuille indekseille ja niiden alaindekseille valitaan uusi yhteinen indeksin perusjakso aina merkittävän yhdenmukaistettuja indeksejä koskevan menetelmämuutoksen yhteydessä tai joka kymmenes vuosi vuodesta 2015 alkaen. Indeksien vertaaminen uuteen indeksin perusjaksoon aloitetaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun indeksistä. Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan merkittävien yhdenmukaistettuja indeksejä koskevien menetelmämuutosten yhteydessä tehtävän uuden perusjakson valintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

6.           Jotta jäsenvaltioille ei aiheudu tarpeetonta rasitetta, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti  sellaisen kynnysarvon vahvistamiseksi, jonka alittavalta tasolta ei ole tarpeen toimittaa yhdenmukaistettujen indeksien alaindeksejä, siinä määrin kuin nämä alaindeksit ovat merkityksellisiä vain tietyn kynnysarvon ylittyessä.

7.           Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä Ecoicopin mukaisen luettelon laatimiseksi sellaisista alaindekseistä, joita jäsenvaltioiden ei tarvitse tuottaa, koska ne eivät joko sisälly yksityiseen kulutukseen tai koska menetelmät eivät ole riittävän yhdenmukaisia.

6 artikla Toimittamistiheys

1.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) YKHI:t ja YKHI-KIVE:t sekä niiden alaindeksit kuukausittain, mukaan luettuna ne alaindeksit, jotka tuotetaan harvemmin.

2.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) omistusasumisen hintaindeksit ja asuntohintaindeksit neljännesvuosittain. Ne voidaan toimittaa haluttaessa myös kuukausittain.

3.           Jäsenvaltiot eivät ole velvoitettuja tuottamaan alaindeksejä kuukausittain tai neljännesvuosittain, jos harvemmin tapahtuvalla tiedonkeruulla voidaan täyttää 4 artiklassa tarkoitetut vertailukelpoisuusvaatimukset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) ne Ecoicopin luokat, joiden osalta ne aikovat kerätä tietoja harvemmin kuin kuukausittain, ja ne omistusasumisen luokat, joiden osalta ne aikovat kerätä tietoja harvemmin kuin neljännesvuosittain.

4.           Jäsenvaltioiden on tarkistettava ja ajantasaistettava alaindeksien painotukset yhdenmukaistettuja indeksejä varten joka vuosi. Painotusten ja painotuksia koskevien metatietojen toimittamista koskevat yhdenmukaiset edellytykset vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksilla. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla Määräajat, siirtostandardit ja tarkistukset

1.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) yhdenmukaistetut indeksit ja kaikki alaindeksit 20 kalenteripäivän kuluessa viitekuukauden päättymisestä kuukausittaisten sarjojen osalta ja 85 kalenteripäivän kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä neljännesvuosittaisten sarjojen osalta.

2.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tässä asetuksessa vaaditut tiedot ja metatiedot tiedon- ja metatiedonsiirtostandardien mukaisesti.

3.           Jo julkaistuja yhdenmukaistettujen indeksien alaindeksejä voidaan tarkistaa.

4.           Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhdenmukaistettujen indeksien ja alaindeksien toimittamista koskeva vuosiaikataulu, 2 kohdassa tarkoitetut tiedon- ja metatiedonsiirtostandardit ja 3 kohdassa tarkoitetut tarkistamista koskevat yhdenmukaiset edellytykset on vahvistettava erikseen täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla Pilottihankkeet

1.           Kun yhdenmukaistettujen indeksien laatiminen edellyttää parempia perustietoja tai kun 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen menetelmien perusteella katsotaan, että indeksien vertailukelpoisuutta on parannettava, komissio (Eurostat) voi käynnistää pilottihankkeita, joihin osallistuminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista.

2.           Pilottihankkeissa arvioidaan, miten parempien tietojen saaminen tai uusien menetelmien käyttöön ottaminen voidaan toteuttaa.

3.           Komissio (Eurostat) arvioi pilottihankkeiden tulokset tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja yhdenmukaistettujen indeksien pääkäyttäjien kanssa ja ottaa huomioon edut, joita paremmista hintatiedoista koituu suhteessa keruusta ja laatimisesta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.

4.           Paremmat perustiedot ja menetelmät otetaan käyttöön pilottihankkeiden arvioinnin pohjalta täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9 artikla Laadunvarmistus

1.           Jäsenvaltioiden on varmistettava toimitettujen yhdenmukaistettujen indeksien laatu. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja laatukriteerejä.

2.           Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) seuraavat:

a)      vakiomuotoinen laatuselvitys, joka kattaa asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistetut laatukriteerit;

b)      vuotuinen luettelo, jossa mainitaan käytetyt tietolähteet, määritelmät ja menetelmät, mukaan lukien mahdolliset eroavaisuudet käytettyjen tilastomenetelmien ja oppaassa suositeltujen menetelmien välillä; ja

c)      komission (Eurostat) pyynnöstä muita asiaan liittyviä tietoja, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia sen arvioimiseksi, täyttyvätkö yhdenmukaistettuja indeksejä koskevat vertailukelpoisuus- ja laatuvaatimukset.

3.           Mikäli jäsenvaltio aikoo muuttaa yhdenmukaistettujen indeksien tai niiden osan tuotantomenetelmiä huomattavasti, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle (Eurostat) viimeistään kolme kuukautta ennen tällaisen muutoksen voimaantuloa. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle (Eurostat) määrällinen arvio muutoksen vaikutuksista.

4.           Tekniset laadunvarmistusvaatimukset, jotka liittyvät vuotuisten laatukertomusten sisältöön, näiden kertomusten komissiolle (Eurostat) toimittamisen määräaika ja luettelon rakenne vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

10 artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.           Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.           Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 5–7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

3.           Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 5–7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.           Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.           Edellä olevien 4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 5–7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla Komitea

1.           Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.           Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

12 artikla Kumoaminen

1.           Jäsenvaltioiden on jatkettava yhdenmukaistettujen indeksien toimittamista asetuksen (EY) N:o 2494/95 mukaisesti, kunnes toimitetaan vuotta 2015 koskevat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2.           Kumotaan asetus (EY) N:o 2494/95 1 päivästä tammikuuta 2016. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

13 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuuta  2016 koskeviin tietoihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                    Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

[1]               EUVL C […].

[2]               Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).

[3]               Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ’Järkevä sääntely Euroopan unionissa’, KOM(2010) 543.

[4]               Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja  neuvostolle ’EU:n tilastojen uusi tuotantotapa – visio tulevalle vuosikymmenelle’, KOM(2009) 404 lopullinen.

[5]               Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

[6]               Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

[7]               Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

[8]               Neuvoston asetus (ETY) N: 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).

LIITE

Eurooppalainen yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus (Ecoicop)

01                    ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT

01.1                 Elintarvikkeet

01.1.1              Viljatuotteet ja leipä

01.1.1.1           Riisi

01.1.1.2           Jauhot ja muu vilja

01.1.1.3           Leipä

01.1.1.4           Muut leipomatuotteet

01.1.1.5           Pizzat, piirakat ja piiraat

01.1.1.6           Pastatuotteet ja kuskus

01.1.1.7           Aamiaisviljatuotteet

01.1.1.8           Muut viljatuotteet

01.1.2              Liha

01.1.2.1           Naudan- ja vasikanliha

01.1.2.2           Sianliha

01.1.2.3           Lampaan- ja vuohenliha

01.1.2.4           Siipikarjan liha

01.1.2.5           Muu liha

01.1.2.6           Muut syötävät osat

01.1.2.7           Kuivattu, suolattu tai savustettu liha

01.1.2.8           Muut lihavalmisteet

01.1.3              Kala sekä äyriäiset ja nilviäiset

01.1.3.1           Tuore tai jäähdytty kala

01.1.3.2           Jäädytetty kala

01.1.3.3           Tuoreet tai jäähdytetyt äyriäiset ja nilviäiset

01.1.3.4           Jäädytetyt äyriäiset ja nilviäiset

01.1.3.5           Kuivattu, savustettu tai suolattu kala sekä äyriäiset ja nilviäiset

01.1.3.6           Muu säilötty tai käsitelty kala ja äyriäiset ja nilviäiset sekä kala-, äyriäis- ja nilviäisvalmisteet

01.1.4              Maitotuotteet, juusto ja kananmunat

01.1.4.1           Tuore täysmaito

01.1.4.2           Tuore vähärasvainen maito

01.1.4.3           Säilötty maito

01.1.4.4           Jogurtti

01.1.4.5           Juusto ja juustoaine

01.1.4.6           Muut maitotuotteet

01.1.4.7           Kananmunat

01.1.5              Öljyt ja rasvat

01.1.5.1           Voi

01.1.5.2           Margariini ja muut kasvisrasvat

01.1.5.3           Oliiviöljy

01.1.5.4           Muut syötävät öljyt

01.1.5.5           Muut syötävät eläinrasvat

01.1.6              Hedelmät

01.1.6.1           Tuoreet tai jäähdytetyt hedelmät

01.1.6.2           Jäädytetyt hedelmät

01.1.6.3           Kuivatut hedelmät ja pähkinät

01.1.6.4           Säilötyt hedelmät ja hedelmäpohjaiset tuotteet

01.1.7              Vihannekset

01.1.7.1           Tuoreet tai jäähdytetyt vihannekset, muut kuin perunat ja muut mukulakasvit

01.1.7.2           Jäädytetyt vihannekset, muut kuin perunat ja muut mukulakasvit

01.1.7.3           Kuivatut vihannekset, muut säilötyt tai käsitellyt vihannekset

01.1.7.4           Perunat

01.1.7.5           Perunalastut

01.1.7.6           Muut mukulakasvit ja mukulakasvivalmisteet

01.1.8              Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja makeiset

01.1.8.1           Sokeri

01.1.8.2           Hillot, marmeladit ja hunaja

01.1.8.3           Suklaa

01.1.8.4           Makeistuotteet

01.1.8.5           Mehujäät ja jäätelöt

01.1.8.6           Keinotekoiset makeutusaineet

01.1.9              Ruokavalmisteet, muualle luokittelemattomat

01.1.9.1           Kastikkeet ja mausteet

01.1.9.2           Suola, mausteet ja mausteyrtit

01.1.9.3           Vauvanruoat

01.1.9.4           Valmisruoat

01.1.9.9           Muut elintarvikevalmisteet, muualle luokittelemattomat

01.2                 Alkoholittomat juomat

01.2.1              Kahvi, tee ja kaakao

01.2.1.1           Kahvi

01.2.1.2           Tee

01.2.1.3           Kaakao ja kaakaojauhe

01.2.2              Kivennäisvedet, virvoitusjuomat, hedelmä- ja vihannesmehut

01.2.2.1           Kivennäis- tai lähdevedet

01.2.2.2           Virvoitusjuomat

01.2.2.3           Hedelmä- ja vihannesmehut

02                    ALKOHOLIJUOMAT, TUPAKKA JA NARKOOTTISET AINEET

02.1                 Alkoholijuomat

02.1.1              Väkevät alkoholijuomat

02.1.1.1           Väkevät alkoholijuomat ja liköörit

02.1.1.2           Alkoholipitoiset virvoitusjuomat (”limuviinat”)

02.1.2              Viini

02.1.2.1           Rypäleistä valmistettu viini

02.1.2.2           Muista hedelmistä valmistettu viini

02.1.2.3           Terästetty viini

02.1.2.4           Viinipohjaiset juomat

02.1.3              Olut

02.1.3.1           Lager-olut

02.1.3.2           Muu alkoholia sisältävä olut

02.1.3.3           Vähäalkoholinen ja alkoholiton olut

02.1.3.4           Olutpohjaiset juomat

02.2                 Tupakka

02.2.0              Tupakka

02.2.0.1           Savukkeet

02.2.0.2           Sikarit

02.2.0.3           Muut tupakkatuotteet

02.3                 Narkoottiset aineet

02.3.0              Narkoottiset aineet

02.3.0.0           Narkoottiset aineet

03                    VAATETUS JA JALKINEET

03.1                 Vaatetus

03.1.1              Vaatteiden valmistusaineet

03.1.1.0           Vaatteiden valmistusaineet

03.1.2              Vaatteet

03.1.2.1           Miesten vaatteet

03.1.2.2           Naisten vaatteet

03.1.2.3           Vauvojen (0–2-vuotiaat) ja lasten (3–13-vuotiaat) vaatteet

03.1.3              Asusteet ja pukineet

03.1.3.1           Asusteet

03.1.3.2           Pukineet

03.1.4              Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus

03.1.4.1           Vaatteiden pesu

03.1.4.2           Vaatteiden korjaus ja vuokraus

03.2                 Jalkineet

03.2.1              Kengät ja muut jalkineet

03.2.1.1           Miesten jalkineet

03.2.1.2           Naisten jalkineet

03.2.1.3           Vauvojen ja lasten jalkineet

03.2.2              Jalkineiden korjaus ja vuokraus

03.2.2.0           Jalkineiden korjaus ja vuokraus

04                    ASUMINEN, VESI, SÄHKÖ, KAASU JA MUUT POLTTOANEET

04.1                 Todelliset asumisvuokrat

04.1.1              Vuokralaisten maksamat todelliset asumisvuokrat

04.1.1.0           Vuokralaisten maksamat todelliset asumisvuokrat

04.1.2              Muut todelliset vuokrat

04.1.2.1           Vuokralaisten toissijaisista asunnoista maksamat todelliset asumisvuokrat

04.1.2.2           Vuokralaisten maksamat autotallivuokrat ja muut vuokrat

04.2                 Laskennalliset asumisvuokrat

04.2.1              Omistusasujien laskennalliset vuokrat

04.2.1.0           Omistusasujien laskennalliset vuokrat

04.2.2              Muut laskennalliset vuokrat

04.2.2.0           Muut laskennalliset vuokrat

04.3                 Asunnon huolto ja korjaus

04.3.1              Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät materiaalit

04.3.1.0           Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät materiaalit

04.3.2              Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut

04.3.2.1           Putkimiehen palvelut

04.3.2.2           Sähköasentajan palvelut

04.3.2.3           Lämmityslaitteiden huoltopalvelut

04.3.2.4           Maalarin palvelut

04.3.2.5           Puusepän palvelut

04.3.2.9           Muut asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut

04.4                 Vesihuolto ja sekalaiset asumiseen liittyvät palvelut

04.4.1              Vesihuolto

04.4.1.0           Vesihuolto

04.4.2              Jätteiden keruu

04.4.2.0           Jätteiden keruu

04.4.3              Jätevesi

04.4.3.0           Jätevesi

04.4.4              Muut asumiseen liittyvät palvelut, muualle luokittelemattomat

04.4.4.1           Asunto-osakeyhtiön huolto- ja ylläpitomaksut

04.4.4.2           Turvallisuuspalvelut

04.4.4.9           Muut asuntoon liittyvät palvelut

04.5                 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

04.5.1              Sähkö

04.5.1.0           Sähkö

04.5.2              Kaasu

04.5.2.1           Maakaasu ja kaupunkikaasu

04.5.2.2           Nestemäiset hiilivedyt (butaani, propaani yms.)

04.5.3              Nestemäiset polttoaineet

04.5.3.0           Nestemäiset polttoaineet

04.5.4              Kiinteät polttoaineet

04.5.4.1           Hiili

04.5.4.9           Muut kiinteät polttoaineet

04.5.5              Lämpöenergia

04.5.5.0           Lämpöenergia

05                    KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO

05.1                 Huonekalut ja kalusteet, matot ja muut lattianpäällysteet

05.1.1              Huonekalut ja kalusteet

05.1.1.1           Kodin kalusteet

05.1.1.2           Puutarhakalusteet

05.1.1.3           Valaisinlaitteet

05.1.1.9           Muut huonekalut ja kalusteet

05.1.2              Matot ja muut lattianpäällysteet

05.1.2.1           Matot

05.1.2.2           Muut lattianpäällysteet

05.1.2.3           Kokolattiamattojen ja lattianpäällysteiden asennuspalvelut

05.1.3              Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus

05.1.3.0           Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus

05.2                 Kodintekstiilit

05.2.0              Kodintekstiilit

05.2.0.1           Verhoilukankaat ja verhot

05.2.0.2           Vuodevaatteet

05.2.0.3           Pöytäliinat, lautasliinat ja kylpyhuonetekstiilit

05.2.0.4           Kodintekstiilien korjaus

05.2.0.9           Muut kodintekstiilit

05.3                 Kodinkoneet

05.3.1              Sähkökäyttöiset ja muut kuin sähkökäyttöiset suuret kodinkoneet

05.3.1.1           Jääkaapit, pakastimet ja jääkaappipakastimet

05.3.1.2           Pesukoneet, kuivausrummut ja astianpesukoneet

05.3.1.3           Liedet

05.3.1.4           Lämmittimet, ilmastointilaitteet

05.3.1.5           Puhdistuslaitteet

05.3.1.9           Muut suuret kodinkoneet

05.3.2              Pienet sähkökäyttöiset kodinkoneet

05.3.2.1           Keittiön yleiskoneet

05.3.2.2           Kahvinkeittimet, teenkeittimet ja muut vastaavat laitteet

05.3.2.3           Silitysraudat

05.3.2.4           Leivänpaahtimet ja grillit

05.3.2.9           Muut pienet sähkökäyttöiset kodinkoneet

05.3.3              Kodinkoneiden korjaus

05.3.3.0           Kodinkoneiden korjaus

05.4                 Lasitavarat, astiat ja taloustavarat

05.4.0              Lasitavarat, astiat ja taloustavarat

05.4.0.1           Lasi-, kristalli-, keramiikka- ja posliinitavarat

05.4.0.2           Aterimet ja hopeaesineet

05.4.0.3           Muut kuin sähkökäyttöiset keittiötarvikkeet

05.4.0.4           Lasitavaroiden, astioiden ja taloustavaroiden korjaus

05.5                 Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet

05.5.1              Suuret työkalut ja laitteet

05.5.1.1           Moottorikäyttöiset suuret työkalut ja laitteet

05.5.1.2           Suurten työkalujen ja laitteiden korjaus, leasing ja vuokraus

05.5.2              Pienet työkalut ja erilaiset lisävarusteet

05.5.2.1           Muut kuin moottorikäyttöiset pienet työkalut

05.5.2.2           Sekalaiset pienten työkalujen lisävarusteet

05.5.2.3           Muiden kuin moottorikäyttöisten pienten työkalujen ja erilaisten lisävarusteiden korjaus

05.6                 Kodinhoitotarvikkeet ja -palvelut

05.6.1              Kodin kulutustavarat

05.6.1.1           Puhdistus- ja siivousaineet

05.6.1.2           Muut pienet kodin kulutustavarat

05.6.2              Kotitalouspalvelut

05.6.2.1           Palkattujen henkilöiden palvelut

05.6.2.2           Puhtaanapitopalvelut

05.6.2.3           Huonekalujen ja kalusteiden vuokraus

05.6.2.9           Muut kotitalouspalvelut

06                    TERVEYS

06.1                 Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -tarvikkeet

06.1.1              Farmaseuttiset tuotteet

06.1.1.0           Farmaseuttiset tuotteet

06.1.2              Muut lääkevalmisteet

06.1.2.1           Raskaustestit ja mekaaniset ehkäisyvälineet

06.1.2.9           Muut lääkevalmisteet, muualle luokittelemattomat

06.1.3              Hoitolaitteet ja -tarvikkeet

06.1.3.1           Silmälasit ja piilolinssit

06.1.3.2           Kuulolaitteet

06.1.3.3           Hoitolaitteiden ja -tarvikkeiden korjaus

06.1.3.9           Muut hoitolaitteet ja -tarvikkeet

06.2                 Avohoitopalvelut

06.2.1              Sairaanhoitopalvelut

06.2.1.1           Yleislääkärit

06.2.1.2           Erikoislääkärit

06.2.2              Hammashoitopalvelut

06.2.2.0           Hammashoitopalvelut

06.2.3              Avustavan hoitohenkilöstön palvelut

06.2.3.1           Lääketieteellisten laboratorioiden ja röntgenkuvauskeskusten palvelut

06.2.3.2           Lämpökylvyt, kuntoutus, sairaankuljetuspalvelut ja hoitolaitteiden vuokraus

06.2.3.9           Muut avustavan hoitohenkilöstön palvelut

06.3                 Sairaalapalvelut

06.3.0              Sairaalapalvelut

06.3.0.0           Sairaalapalvelut

07                    LIIKENNE

07.1                 Ajoneuvojen hankinta

07.1.1              Autot

07.1.1.1           Uudet autot

07.1.1.2           Käytetyt autot

07.1.2              Moottoripyörät

07.1.2.0           Moottoripyörät

07.1.3              Polkupyörät

07.1.3.0           Polkupyörät

07.1.4              Eläinvetoiset ajoneuvot

07.1.4.0           Eläinvetoiset ajoneuvot

07.2                 Yksityisajoneuvojen käyttö

07.2.1              Yksityisajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet

07.2.1.1           Renkaat

07.2.1.2           Yksityisajoneuvojen varaosat

07.2.1.3           Yksityisajoneuvojen lisävarusteet

07.2.2              Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja voiteluöljyt

07.2.2.1           Dieselöljy

07.2.2.2           Bensiini

07.2.2.3           Muut yksityisajoneuvojen polttoaineet

07.2.2.4           Voiteluöljyt

07.2.3              Yksityisajoneuvojen huolto ja korjaus

07.2.3.0           Yksityisajoneuvojen huolto ja korjaus

07.2.4              Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut

07.2.4.1           Autotallin, pysäköintipaikan ja yksityisajoneuvojen vuokraus

07.2.4.2           Käyttömaksut ja pysäköintimaksut

07.2.4.3           Ajo-opetus, ajokokeet ja ajokortit sekä auton katsastus

07.3                 Liikennepalvelut

07.3.1              Matkustajien kuljetus rautatieliikenteessä

07.3.1.1           Matkustajien kuljetus junalla

07.3.1.2           Matkustajien kuljetus maanalaisella ja raitiovaunulla

07.3.2              Matkustajien kuljetus tieliikenteessä

07.3.2.1           Matkustajien kuljetus linja-autolla

07.3.2.2           Matkustajien kuljetus taksilla ja kuljettajalla varustetulla vuokra-autolla

07.3.3              Matkustajien kuljetus lentoliikenteessä

07.3.3.1           Kotimaan lennot

07.3.3.2           Kansainväliset lennot

07.3.4              Matkustajien kuljetus meri- ja vesitieliikenteessä

07.3.4.1           Matkustajien kuljetus meriliikenteessä

07.3.4.2           Matkustajien kuljetus vesitieliikenteessä

07.3.5              Yhdistetty matkustajaliikenne

07.3.5.0           Yhdistetty matkustajaliikenne

07.3.6              Muut kuljetuspalvelut

07.3.6.1           Köysiradat ja tuolihissit

07.3.6.2           Muutto- ja varastointipalvelut

07.3.6.9           Muut kuljetuspalvelut, muualle luokittelemattomat

08                    TIETOLIIKENNE

08.1                 Postipalvelut

08.1.0              Postipalvelut

08.1.0.1           Kirjeiden käsittelypalvelut

08.1.0.9           Muut postipalvelut

08.2                 Puhelin- ja faksilaitteet

08.2.0              Puhelin- ja faksilaitteet

08.2.0.1           Lankapuhelinlaitteet

08.2.0.2           Matkapuhelinlaitteet

08.2.0.3           Muut puhelin- ja faksilaitteisiin liittyvät laitteet

08.2.0.4           Puhelin- ja faksilaitteiden korjaus

08.3                 Puhelin- ja faksipalvelut

08.3.0              Puhelin- ja faksipalvelut

08.3.0.1           Kiinteän puhelinverkon palvelut

08.3.0.2           Langattoman puhelinverkon palvelut

08.3.0.3           Internet-yhteyksien tarjontaan liittyvät palvelut

08.3.0.4           Yhdistetyt telepalvelut

08.3.0.5           Muut tiedonsiirtopalvelut

09                    KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

09.1                 Audiovisuaaliset laitteet, valokuvauslaitteet ja tietojenkäsittelylaitteet

09.1.1              Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käyttävät laitteet

09.1.1.1           Äänen vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käyttävät laitteet

09.1.1.2           Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käyttävät laitteet

09.1.1.3           Kannettavat äänen ja kuvan toistolaitteet

09.1.1.9           Muut äänen ja kuvan vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käyttävät laitteet

09.1.2              Valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja optiset laitteet

09.1.2.1           Kamerat

09.1.2.2           Valokuvaus- ja elokuvalaitteiden lisävarusteet

09.1.2.3           Optiset laitteet

09.1.3              Tietojenkäsittelylaitteet

09.1.3.1           Tietokoneet

09.1.3.2           Tietojenkäsittelylaitteiden lisävarusteet

09.1.3.3           Ohjelmistot

09.1.3.4           Laskimet ja muut tietojenkäsittelylaitteet

09.1.4              Tallennusvälineet

09.1.4.1           Valmiiksi tallennetut tallennusvälineet

09.1.4.2           Tallentamattomat tallennusvälineet

09.1.4.9           Muut tallennusvälineet

09.1.5              Audiovisuaalisten laitteiden, valokuvauslaitteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus

09.1.5.0           Audiovisuaalisten laitteiden, valokuvauslaitteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus

09.2                 Muut kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät suuret kestokulutustavarat

09.2.1              Suuret ulkokäyttöön tarkoitetut kestokulutustavarat

09.2.1.1           Asuntoautot, asuntovaunut ja perävaunut

09.2.1.2           Lentokoneet, kevytlentokoneet, purjelentokoneet, riippuliitimet ja kuumailmapallot

09.2.1.3           Veneet, perämoottoriveneet ja veneiden varusteet

09.2.1.4           Hevoset, ponit ja niihin liittyvät lisävarusteet

09.2.1.5           Suuret peli- ja urheiluvälineet

09.2.2              Soittimet ja muut sisäkäyttöön tarkoitetut vapaa-ajan kestokulutustavarat

09.2.2.1           Soittimet

09.2.2.2           Suuret sisäkäyttöön tarkoitetut kestokulutustavarat

09.2.3              Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvien muiden kestokulutustavaroiden huolto ja korjaus

09.2.3.0           Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvien muiden kestokulutustavaroiden huolto ja korjaus

09.3                 Muut virkistys- ja harrastusvälineet, puutarhanhoito ja lemmikkieläimet

09.3.1              Pelit, lelut ja harrastusvälineet

09.3.1.1           Pelit ja harrastusvälineet

09.3.1.2           Lelut ja juhliin liittyvät tavarat

09.3.2              Urheilu-, retkeily- ja ulkoiluvälineet

09.3.2.1           Urheiluvälineet

09.3.2.2           Retkeily- ja ulkoiluvälineet

09.3.2.3           Urheilu-, retkeily- ja ulkoiluvälineiden korjaus

09.3.3              Puutarhat, kasvit ja kukat

09.3.3.1           Puutarhatuotteet

09.3.3.2           Kasvit ja kukat

09.3.4              Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät tuotteet

09.3.4.1           Lemmikkieläinten hankinta

09.3.4.2           Lemmikkieläinten tavarat

09.3.5              Lemmikkieläinten lääkintä- ja muut palvelut

09.3.5.0           Lemmikkieläinten lääkintä- ja muut palvelut

09.4                 Kulttuuri- ja virkistyspalvelut

09.4.1              Virkistys- ja urheilupalvelut

09.4.1.1           Virkistys- ja urheilupalvelut – seuraaminen

09.4.1.2           Virkistys- ja urheilupalvelut – osallistuminen

09.4.2              Kulttuuripalvelut

09.4.2.1           Elokuvateatterit, teatterit, konsertit

09.4.2.2           Museot, kirjastot, eläintarhat

09.4.2.3           Televisio- ja radiolupamaksut, maksulliset lähetykset

09.4.2.4           Kulttuuriin liittyvien laitteiden ja varusteiden vuokraus

09.4.2.5           Valokuvauspalvelut

09.4.2.9           Muut kulttuuripalvelut

09.4.3              Rahapelit

09.4.3.0           Rahapelit

09.5                 Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat

09.5.1              Kirjat

09.5.1.1           Kaunokirjalliset teokset

09.5.1.2           Oppikirjat

09.5.1.3           Muut kuin kaunokirjalliset teokset

09.5.1.4           Sidontapalvelut ja sähköisten kirjojen lataaminen

09.5.2              Sanomalehdet ja aikakauslehdet

09.5.2.1           Sanomalehdet

09.5.2.2           Aikakauslehdet

09.5.3              Sekalaiset painotuotteet

09.5.3.0           Sekalaiset painotuotteet

09.5.4              Paperitavarat ja piirustustarvikkeet

09.5.4.1           Paperitavarat

09.5.4.9           Muut paperitavarat ja piirustustarvikkeet

09.6                 Valmismatkat

09.6.0              Valmismatkat

09.6.0.1           Kotimaan valmismatkat

09.6.0.2           Kansainväliset valmismatkat

10                    KOULUTUS

10.1                 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus

10.1.0              Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus

10.1.0.1           Esiasteen koulutus (ISCED-97 taso 0)

10.1.0.2           Alemman perusasteen koulutus (ISCED-97 taso 1)

10.2                 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus

10.2.0              Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus

10.2.0.0           Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus

10.3                 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta

10.3.0              Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta

10.3.0.0           Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta (ISCED-97 taso 4)

10.4                 Korkea-asteen koulutus

10.4.0              Korkea-asteen koulutus

10.4.0.0           Korkea-asteen koulutus

10.5                 Tasoltaan määrittelemätön koulutus

10.5.0              Tasoltaan määrittelemätön koulutus

10.5.0.0           Tasoltaan määrittelemätön koulutus

11                    RAVINTOLAT JA HOTELLIT

11.1                 Ateriapalvelut

11.1.1              Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat

11.1.1.1           Ravintolat, kahvilat ja tanssipaikat

11.1.1.2           Pikaruokapalvelut ja noutoruokapalvelut

11.1.2              Ruokalat

11.1.2.0           Ruokalat

11.2                 Majoituspalvelut

11.2.0              Majoituspalvelut

11.2.0.1           Hotellit, motellit, majatalot ja vastaavat majoituspalvelut

11.2.0.2           Lomakylät, leirintäalueet, nuorisomajat ja vastaavat majoituspalvelut

11.2.0.3           Muut majoituspalvelut

12                    MUUT TAVARAT JA PALVELUT

12.1                 Henkilökohtainen hygienia ja kauneudenhoito

12.1.1              Kampaamot, parturit ja kauneushoitolat

12.1.1.1           Miesten ja lasten parturi- ja kampaamopalvelut

12.1.1.2           Naisten kampaamopalvelut

12.1.1.3           Kauneudenhoitopalvelut

12.1.2              Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet

12.1.2.1           Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet

12.1.2.2           Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettujen sähkökäyttöisten laitteiden korjaus

12.1.3              Muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut laitteet ja tuotteet

12.1.3.1           Muut kuin sähkökäyttöiset laitteet

12.1.3.2           Henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja hyvinvointiin tarkoitetut tavarat, kauneudenhoito- ja kosmetiikkatuotteet

12.2                 Prostituutio

12.2.0              Prostituutio

12.2.0.0           Prostituutio

12.3                 Henkilökohtaiset esineet, muualle luokittelemattomat

12.3.1              Korut, kellot ja rannekellot

12.3.1.1           Korut

12.3.1.2           Kellot ja rannekellot

12.3.1.3           Korujen, kellojen ja rannekellojen korjaus

12.3.2              Muut henkilökohtaiset esineet

12.3.2.1           Matkalaukut

12.3.2.2           Vauvanvarusteet

12.3.2.3           Henkilökohtaisten esineiden korjaus

12.3.2.9           Muut henkilökohtaiset esineet, muualle luokittelemattomat

12.4                 Sosiaaliturva

12.4.0              Sosiaaliturva

12.4.0.1           Lastenhoitopalvelut

12.4.0.2           Vanhainkodit ja vammaisten asuntolat

12.4.0.3           Kotona asumisen tukipalvelut

12.4.0.4           Neuvonta

12.5                 Vakuutukset

12.5.1              Henkivakuutukset

12.5.1.0           Henkivakuutukset

12.5.2              Asumiseen liittyvät vakuutukset

12.5.2.0           Asumiseen liittyvät vakuutukset

12.5.3              Terveyteen liittyvät vakuutukset

12.5.3.1           Terveyteen liittyvät julkiset vakuutukset

12.5.3.2           Terveyteen liittyvät yksityiset vakuutukset

12.5.4              Liikenteeseen liittyvät vakuutukset

12.5.4.1           Moottoriajoneuvovakuutukset

12.5.4.2           Matkavakuutukset

12.5.5              Muut vakuutukset

12.5.5.0           Muut vakuutukset

12.6                 Rahoituspalvelut, muualle luokittelemattomat

12.6.1              Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)

12.6.1.0           Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)

12.6.2              Muut rahoituspalvelut, muualle luokittelemattomat

12.6.2.1           Pankkien ja postitoimistojen maksut

12.6.2.2           Meklarien, sijoitusneuvojien palkkiot ja palvelumaksut

12.7                 Muut palvelut, muualle luokittelemattomat

12.7.0              Muut palvelut, muualle luokittelemattomat

12.7.0.1           Hallinnolliset maksut

12.7.0.2           Oikeudelliset palvelut ja kirjanpito

12.7.0.3           Hautauspalvelut

12.7.0.4           Muut maksut ja palvelut

Top