Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0698

Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävästä kannasta assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestysten hyväksymiseen, kahden alakomitean perustamiseen ja tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämiseen kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle

/* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */

52014PC0698

Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävästä kannasta assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestysten hyväksymiseen, kahden alakomitean perustamiseen ja tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämiseen kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


PERUSTELUT

1.               EHDOTUKSEN TAUSTA

Liitteenä oleva ehdotus on säädös, jolla hyväksytään Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella, jäljempänä ’sopimus’, perustetussa assosiaationeuvostossa omaksuttava Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön kanta assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestyksen hyväksymiseen, ja kahden alakomitean perustamiseen ja tiettyjen toimivaltuuksien siirtämiseen assosiaationeuvostolta kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle.

Neuvottelut tämän kattavan ja kunnianhimoisen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Ukrainan välillä alkoivat maaliskuussa 2007. EU ja Ukraina aloittivat helmikuussa 2008 neuvottelut pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen perustamisesta keskeisenä osana sopimusta sen jälkeen, kun Ukraina oli päättänyt liittyä WTO:hon.

Sopimus on kaikkein edistynein kaltaisensa EU:n tähän mennessä neuvottelema sopimus erityisesti kaupan ja talouden yhdentymisen alalla, ja se on selvästi pelkkää markkinoiden avaamista kattavampi. Tarkoituksena on nopeuttaa poliittisten ja taloudellisten suhteiden syventämistä Ukrainan ja EU:n välillä sekä edistää Ukrainan asteittaista taloudellista yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin valikoiduilla aloilla, erityisesti perustamalla pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue.

Neuvosto hyväksyi 23. kesäkuuta 2014 päätöksen[1] Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden puolesta sopimuksen jäljellä olevien tiettyjen määräysten osalta, mukaan lukien pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimuksen poliittiset luvut allekirjoitettiin 21. maaliskuuta 2014[2]. Sopimus allekirjoitettiin Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä Brysselissä perjantaina 27. kesäkuuta 2014 . 

Ukraina ratifioi sopimuksen syyskuussa ja toimitti tästä tiedon EU:lle saman kuukauden aikana, mikä tarkoittaa sitä, että sopimuksen väliaikainen soveltaminen voidaan aloittaa 1. marraskuuta 2014. Asiasta käytyjen neuvottelujen johdosta ja osana Ukrainan rauhanprosessin täytäntöönpanoon liittyviä toimia sopimuspuolet päättivät kuitenkin lykätä sopimuksen IV osaston (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) väliaikaisen soveltamisen aloittamista 31. joulukuuta 2015 saakka. Samalla päätettiin jatkaa Ukrainaa hyödyttävien EU:n yksipuolisten kaupan toimenpiteiden soveltamista.

Sopimuksen III, IV, V, VI ja VII osaston asianmukaisten määräysten sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen väliaikainen soveltaminen alkaa vaiheittain. Sopimuksen III, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta sopimuksen 486 artiklassa määrätty ilmoitus tehtiin syyskuun lopussa neuvoston päätöksen 2014/295/EU 4 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä koskevan ilmoituksen kanssa. Sopimuksen IV osaston ja sitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta ilmoitus tehtiin siten, että väliaikainen soveltaminen alkaa 1. tammikuuta 2016 sopimuksen 486 artiklassa tarkoitetun lisäilmoituksen tekemisen jälkeen.

Väliaikaisen soveltamisen tarkoituksena on pitää keskinäiset taloudelliset edut ja yhteiset arvot tasapainossa. EU ja Ukraina haluavat yhdessä aloittaa sopimuksen soveltamiskelpoisten osien täytäntöönpanon ja soveltamisen, jotta uudistusten vaikutus alakohtaisiin kysymyksiin tuntuisi jo ennen sopimuksen tekemistä.

2.           NEUVOTTELUJEN TULOKSET

Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen VII osastossa määrätään institutionaalisesta kehyksestä, joka on tarpeen sopimusten asianmukaisen toiminnan ja täytäntöönpanon kannalta. Sopimuksessa määrätään assosiaationeuvoston perustamisesta (461 artiklan 1 kohta) ministeritasolla. Sen tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa.

Lisäksi perustetaan assosiaatiokomitea (sopimuksen 464 artiklan 1 kohta), joka valmistelee assosiaationeuvoston kokoukset ja käsiteltävät asiat, panee tarvittaessa täytäntöön assosiaationeuvoston päätökset ja varmistaa yleisellä tasolla assosiaation jatkuvuuden ja sopimuksen toimivuuden.

Assosiaationeuvosto ja assosiaatiokomitea voivat tahoillaan päättää perustaa alakomiteoita tai elimiä, jotka avustavat sitä sen tehtävien hoidossa, ja vahvistaa näiden komiteoiden ja elinten kokoonpanon, tehtävät ja työskentelytavat. Lisäksi assosiaationeuvostolla on toimivalta muuttaa sopimuksen liitteitä tai saattaa ne ajan tasalle (sopimuksen 463 artiklan 3 kohta). Se voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltaansa, myös valtuudet tehdä sitovia päätöksiä (sopimuksen 465 artiklan 2 kohta).

Assosiaatiokomitea kokoontuu asianmukaisessa kokoonpanossa käsitelläkseen kaikkia sopimuksen IV osastoon (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) liittyviä kysymyksiä (sopimuksen 465 artiklan 4 kohta). Pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevassa sopimuksen osassa perustetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea, tulliasioiden alakomitea, maantieteellisten merkintöjen alakomitea sekä kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea avustamaan assosiaatiokomiteaa sen tehtävissä.

Lisäksi määrätään kansalaisyhteiskunnan ja parlamentaarisen yhteistyön foorumeista.

Jotta voidaan varmistaa pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen osan joustava ja nopea täytäntöönpano, erityisesti sopimuksen useiden kauppaan liittyvien liitteiden saattaminen ajan tasalle tai muuttaminen, ehdotetaan, että assosiaationeuvosto siirtää tämän toimivallan kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Tällaisella toimivallan siirrolla voidaan varmistaa, että kauppaan liittyvien sitoumusten, joihin kuuluu myös Ukrainan lainsäädännön lähentäminen EU:n säännöstön kanssa, täytäntöönpanosta komiteassa käytyjen teknisten keskustelujen välillä on tarvittava yhteys, ja luoda edellytykset niitä koskevien jatkotoimien nopealle toteuttamiselle.

Institutionaalisen kehyksen täydentämiseksi ja asiantuntijatason keskustelujen mahdollistamiseksi niillä keskeisillä aloilla, jotka kuuluvat sopimuksen väliaikaisen soveltamisen piiriin, ehdotetaan kahden seuraavan alakomitean perustamista:

1) oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alakomitea;

2) taloudellisen ja muun alakohtaisen yhteistyön alakomitea.

Alakomiteoiden tarkoituksena on keskittyä osa-alueisiin, joilla odotetaan saavutettavan konkreettisia tuloksia sen sijaan, että esityslistalla olisi välttämättä samat asiat joka vuosi.

Muita alakomiteoita voidaan perustaa myöhemmin sopimuspuolten suostumuksella.

Sopimuksessa määrätään laajasta alakohtaisesta yhteistyöstä, jossa keskitytään tukemaan keskeisiä uudistuksia, talouden elpymistä ja kasvua, hallintotapaa ja alakohtaista yhteistyötä 28 alalla, joita ovat esimerkiksi oikeusasiat, energia, liikenne, tilastot, ympäristönsuojelu ja sen edistäminen, teollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyö, maatalous ja maaseudun kehittäminen, sosiaalipolitiikka, yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa, kuluttajapolitiikka, julkishallinnon uudistaminen, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja nuoriso sekä kulttuuriyhteistyö.

Kaikilla näillä aloilla yhteistyön tiivistäminen aloitetaan nykyisten kahden- ja monenvälisten kehysten pohjalta, ja tavoitteena on järjestelmällisempi vuoropuhelu sekä tietojen ja hyvien käytänteiden vaihto. Alakohtaista yhteistyötä koskevien lukujen kannalta olennaisia ovat sopimuksen liitteissä esitetyt kattavat luettelot lainsäädännön asteittaisesta lähentämisestä EU:n säännöstöön. Vireillä olevaa yhteistyötä voidaan keskittää käyttäen apuna yksityiskohtaisia aikatauluja siitä, mihin mennessä Ukrainan on määrä saattaa valikoidut EU:n säännöstön osat osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panna ne täytäntöön. Nämä aikataulut muodostavat Ukrainan sisäisten uudistusten ja nykyaikaistamistavoitteiden keskeisen sisällön.

Sopimuksessa usein mainittu ”säännöllinen vuoropuhelu” voi kattaa kaikki edellä mainitut politiikan alat.  Toinen alakomitea voi siis kokoontua erilaisissa kokoonpanoissa, kun tarvetta siihen ilmenee. Tämä ehdotus perustuu Ukrainan kanssa tehdystä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta saatuihin kokemuksiin, ja sillä pyritään yksinkertaistamaan assosiaatiosopimuksen mukaisen alakomitearakenteen toimintaa.

Sekä EU että Ukraina ovat sitoutuneet sopimuksen nopeaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että sopimuksen institutionaalinen kehys otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Tämän helpottamiseksi on tärkeää edetä nopeasti assosiaationeuvoston, assosiaatiokomitean ja alakomiteoiden työjärjestyksen hyväksymisprosessissa, jotta ne voivat aloittaa pian toimintansa. Assosiaationeuvosto pyrkii pitämään ensimmäisen kokouksen Ukrainan viranomaisten kanssa mahdollisimman pian sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aloittamisen jälkeen, mieluiten ennen vuoden loppua. 

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Unionin osalta oikeusperusta EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa omaksuttavan unionin kannan hyväksymiselle, on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 218 artiklan 9 kohta. Euratomin osalta oikeusperusta, jolla hyväksytään EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa omaksuttava kanta, on Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 101 artikla.

Edellä mainittujen neuvottelutulosten perusteella ja SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 101 artiklan nojalla Euroopan komissio ehdottaa, että neuvosto antaa päätöksen, jolla hyväksytään ensimmäisessä EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvostossa omaksuttava unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön kanta, joka koskee 

-   assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestystä,

– kahden alakomitean perustamista

ja

– tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämistä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle.

Ehdotus

NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävästä kannasta assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestysten hyväksymiseen, kahden alakomitean perustamiseen ja tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämiseen kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 218 artiklan 9 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 464 artiklassa määrätään, että osaa sopimuksesta sovelletaan väliaikaisesti.

(2) Sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta 17 päivänä maaliskuuta 2014[3] ja 23 päivänä kesäkuuta 2014[4] annettujen neuvoston päätösten 4 artiklassa täsmennetään, mitä sopimuksen määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti.

(3) Sopimuksen 462 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

(4) Sopimuksen 464 artiklan 1 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävien hoitamisessa assosiaatiokomitea, ja 465 artiklan 1 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään assosiaatiokomitean tehtävät ja työskentelytavat.

(5) Sopimuksen 462 artiklan 3 kohdassa määrätään, että EU:n ja Ukrainan edustajat toimivat vuorotellen assosiaationeuvoston puheenjohtajina.

(6) Sopimuksen 466 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto voi päättää perustaa tietyillä aloilla alakomiteoita tai elimiä, jotka ovat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanossa ja jotka voivat avustaa sitä sen tehtävien hoitamisessa.

(7) Assosiaationeuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa. Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltaansa, myös valtuudet tehdä sitovia päätöksiä. On aiheellista, että assosiaationeuvosto siirtää sopimuksen 463 artiklan 3 kohdan ja 465 artiklan 2 kohdan nojalla sopimuksen 465 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulle, kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle toimivallan saattaa ajan tasalle ne sopimuksen liitteet tai muuttaa niitä sopimuksen liitteitä, jotka koskevat IV osaston (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) lukuja 1 (liitteet I-C ja I-D) sekä 3, 5, 6 ja 8 lukua, siltä osin kuin kyseisissä luvuissa ei ole erityisiä määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen liitteiden saattamista ajan tasalle tai muuttamista.

(8) Sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi työjärjestys olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian, myös kirjallisessa menettelyssä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.           Hyväksytään Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 464 artiklalla perustetussa assosiaationeuvostossa unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävä kanta, joka koskee

–        assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestysten hyväksymistä,

–        alakomiteoiden perustamista ja niiden työjärjestysten hyväksymistä,

ja

– tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämistä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle tähän päätökseen liitettyjen assosiaationeuvoston päätösluonnosten mukaisin ehdoin.

2.           Unionin edustajat assosiaationeuvostossa voivat hyväksyä pieniä muutoksia päätösluonnoksiin ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii unionin puolesta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta                                                       Neuvoston puolesta Puheenjohtaja                                                                  Puheenjohtaja

[1]               EUVL L 278, 15.9.2014, s. 1-8.

[2]               EUVL L 161, 29.5.2014, s. 1.

[3]               EUVL L 161, 29.5.2014, s. 1.

[4]               EUVL L 278, 15.9.2014, s. 1-8.

LIITE 1 EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2014, annettu […] päivänä […]kuuta 2014, oman työjärjestyksensä ja assosiaatiokomitean työjärjestyksen hyväksymisestä

EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 462 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)          Sopimuksen osia sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä marraskuuta 2014 sen 486 artiklan mukaisesti.

(2)          Sopimuksen 462 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

(3)          Sopimuksen 464 artiklan 1 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävien hoitamisessa assosiaatiokomitea, ja 465 artiklan 1 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto määrittää työjärjestyksessään assosiaatiokomitean tehtävät ja päättää sen työskentelytavoista.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään assosiaationeuvoston työjärjestys, sellaisena kuin se on esitetty lisäyksessä A, ja assosiaatiokomitean työjärjestys, sellaisena kuin se on esitetty lisäyksessä B.

Tehty…

|| Assosiaationeuvoston puolesta Puheenjohtaja  

LISÄYS A

EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvoston työjärjestys

1 artikla

Yleiset määräykset

(1)             Assosiaationeuvosto, joka on perustettu Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 461 artiklan 1 kohdan mukaisesti, suorittaa sopimuksen artiklassa 461 ja 463 määrätyt tehtävänsä ja vastaa sopimuksen yleisestä täytäntöönpanosta sekä tarkastelee muita yhteisen edun kannalta tärkeitä kahdenvälisiä, monenvälisiä ja kansainvälisiä kysymyksiä.

(2)             Osapuolet käyvät huippukokousten tasolla säännöllistä poliittista vuoropuhelua sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.  Sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan nojalla poliittista vuoropuhelua käydään yhteisestä sopimuksesta ministeritasolla sopimuksen 460 artiklassa tarkoitetussa assosiaationeuvostossa sekä ulkoministeritasolla säännöllisesti pidettävissä kokouksissa.

(3)             Kuten sopimuksen 462 artiklan 1 kohdassa määrätään, assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenistä ja Euroopan komission jäsenistä sekä Ukrainan hallituksen jäsenistä. Assosiaationeuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon erityiset kysymykset, joita on tarkoitus käsitellä kussakin kokouksessa. Assosiaationeuvosto kokoontuu ministeritasolla.

 (4)            Kuten sopimuksen 463 artiklan 1 kohdassa määrätään, assosiaationeuvostolla on valta tehdä sopimuspuolia sitovia päätöksiä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Assosiaationeuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet päätöstensä täytäntöönpanemiseksi, tarvittaessa myös valtuuttamalla sopimuksen mukaisesti perustetut erityiselimet toimimaan puolestaan. Assosiaationeuvosto voi myös antaa suosituksia. Se hyväksyy päätöksensä ja antaa suosituksensa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta sen jälkeen kun kukin sopimuspuoli on saattanut päätökseen omat sisäiset menettelynsä niiden hyväksymiseksi. Assosiaationeuvosto voi siirtää toimivaltaansa assosiaatiokomitealle.

(5)             Tämän työjärjestyksen osapuolet määritellään sopimuksen 482 artiklassa.

2 artikla

Puheenjohtajuus

Sopimuspuolet toimivat vuorotellen assosiaationeuvoston puheenjohtajana 12 kuukauden ajan. Ensimmäinen kausi alkaa assosiaationeuvoston ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

3 artikla

Kokoukset

(1)             Assosiaationeuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja olosuhteiden niin vaatiessa, yhteisestä sopimuksesta.  Elleivät sopimuspuolet ole sopineet toisin, assosiaationeuvoston kokoukset pidetään Euroopan unionin neuvoston tavanomaisissa kokoustiloissa. 

(2)             Assosiaationeuvoston kokoukset pidetään sopimuspuolten sopimana päivänä.

(3)             Assosiaationeuvoston sihteerit kutsuvat yhdessä assosiaationeuvoston kokoukset koolle assosiaationeuvoston puheenjohtajan suostumuksella viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

4 artikla

Edustus

(1)             Assosiaationeuvoston jäsenten ollessa estyneinä kokouksiin voivat osallistua heidän edustajansa. Jos jäsen haluaa käyttää edustajaa, hänen on ilmoitettava puheenjohtajalle edustajansa nimi ennen sen kokouksen alkua, jossa hänellä on edustaja.

(2)             Assosiaationeuvoston jäsenen edustajalla on kaikki jäsenen oikeudet.

5 artikla

Valtuuskunnat

(1)             Assosiaationeuvoston jäsenten mukana voi olla virkamiehiä. Sopimuspuolten valtuuskuntien suunniteltu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle sihteeristön välityksellä ennen kutakin kokousta.

(2)             Assosiaationeuvosto voi sopimuspuolten suostumuksella kutsua sopimuspuolten muiden elinten edustajia tai tietyn alan riippumattomia asiantuntijoita osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina tai antamaan tietoja erityisistä aiheista. Sopimuspuolet sopivat ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti nämä tarkkailijat voivat osallistua kokouksiin.

6 artikla

Sihteeristö

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamies ja Ukrainan virkamies toimivat yhdessä assosiaationeuvoston sihteereinä.

7 artikla

Kirjeenvaihto

(1)             Assosiaationeuvostolle osoitettu kirjeenvaihto ohjataan joko unionin tai Ukrainan sihteerille, joka puolestaan välittää tiedon toiselle sihteerille.

(2)             Sihteeristö huolehtii kirjeenvaihdon toimittamisesta puheenjohtajalle ja tarvittaessa sen jakelusta assosiaationeuvoston muille jäsenille.

(3)             Tällä tavalla jaeltu kirjeenvaihto toimitetaan tarvittaessa Euroopan komission pääsihteeristölle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden pysyville edustustoille Euroopan unionissa ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle sekä Ukrainan edustustolle Euroopan unionissa. 

(4)             Sihteeristö lähettää assosiaationeuvoston puheenjohtajan tiedonannot vastaanottajille assosiaationeuvoston puheenjohtajan puolesta. Tällaiset tiedonannot jaetaan tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetuille assosiaationeuvoston jäsenille.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Elleivät sopimuspuolet toisin päätä, assosiaationeuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Kun sopimuspuoli toimittaa assosiaationeuvostolle luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja, toisen sopimuspuolen on käsiteltävä kyseisiä tietoja luottamuksellisina.

9 artikla

Kokousten esityslistat

(1)             Puheenjohtaja laatii kutakin kokousta varten alustavan esityslistan. Assosiaationeuvoston sihteerit toimittavat sen tämän työjärjestyksen 7 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille viimeistään 15 vuorokautta ennen kokousta.

Alustavaan esityslistaan sisältyvät asiat, joiden ottamista esityslistalle koskeva pyyntö on toimitettu puheenjohtajalle vähintään 21 vuorokautta ennen kyseisen kokouksen alkua. Tällaisia asioita ei oteta alustavalle esityslistalle, jos sihteerit eivät ole saaneet tarvittavia liiteasiakirjoja ennen alustavan esityslistan lähettämispäivää.

(2)             Assosiaationeuvosto hyväksyy esityslistan kunkin kokouksen alussa. Osapuolten suostumuksella esityslistalle voidaan ottaa asioita, joita ei ole merkitty alustavaan esityslistaan.

(3)             Puheenjohtaja voi osapuolten suostumuksella lyhentää 1 kohdassa mainittuja määräaikoja jonkin erityistapauksen niin edellyttäessä.

10 artikla

Pöytäkirja

(1)             Sihteerit laativat yhdessä kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen.

(2)             Pöytäkirja sisältää yleensä kunkin esityslistalla olevan asian osalta

(a)       assosiaationeuvostolle toimitetut asiakirjat,

(b)      lausunnot, jotka jokin assosiaationeuvoston jäsen on pyytänyt kirjattaviksi,

ja

(c)       osapuolten sopimat asiat, kuten hyväksytyt päätökset, sovitut kannat ja tehdyt päätelmät.

(3)             Pöytäkirjaluonnos saatetaan assosiaationeuvoston hyväksyttäväksi. Assosiaationeuvosto hyväksyy pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjaluonnos voidaan myös hyväksyä kirjallisesti.

11 artikla

Päätökset ja suositukset

(1)             Assosiaationeuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta osapuolten saatettua päätökseen omat sisäiset menettelynsä.

(2)             Assosiaationeuvosto voi osapuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä ja antaa suosituksia myös kirjallista menettelyä noudattaen. Tällöin puheenjohtaja jakaa ehdotuksen kirjallisesti työjärjestyksen 7 artiklan mukaisesti assosiaationeuvoston jäsenille, ja jäsenillä on vähintään 21 vuorokautta aikaa ilmoittaa kaikki siihen haluamansa varaumat ja muutokset. Puheenjohtaja voi sopimuspuolten suostumuksella lyhentää edellä mainittua määräaikaa jonkin erityistapauksen niin edellyttäessä.

(3)             Sopimuksen 463 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen assosiaationeuvoston asiakirjojen otsikkona on ”päätös” tai ”suositus”, ja niiden jäljessä on järjestysnumero, hyväksymis- tai antamispäivämäärä ja aihe. Puheenjohtaja allekirjoittaa assosiaationeuvoston päätökset ja suositukset, ja sihteerit todistavat ne oikeiksi. Päätökset ja suositukset jaetaan kaikille tämän työjärjestyksen 7 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille. Kukin sopimuspuoli päättää assosiaationeuvoston päätösten ja suositusten julkaisemisesta omassa virallisessa lehdessään.

(4)             Jokainen päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään, jollei päätöksessä toisin säädetä.

12 artikla

Kielet

(1)             Assosiaationeuvoston virallisina kielinä ovat sopimuspuolten viralliset kielet.

(2)             Jollei toisin päätetä, assosiaationeuvosto tekee yleensä ratkaisunsa kyseisillä kielillä laadittujen asiakirjojen perusteella.

13 artikla

Kulut

(1)             Kukin osapuoli vastaa sille assosiaationeuvoston kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluista sekä postitus- ja televiestintäkuluista.

(2)             Euroopan unioni vastaa kokousten tulkkaukseen sekä asiakirjojen kääntämiseen ja kopiointiin liittyvistä kuluista. Jos Ukraina vaatii tulkkausta ja kääntämistä muille kielille tai muista kielistä kuin ne, joista on säädetty työjärjestyksen 12 artiklassa, Ukraina vastaa siitä aiheutuvista kuluista itse. Kokousten aineellisiin järjestelyihin liittyvistä muista kustannuksista vastaa kokouksen järjestävä osapuoli.

14 artikla

Assosiaatiokomitea

(1)             Sopimuksen 464 artiklan 1 kohdan mukaisesti assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävien hoitamisessa assosiaatiokomitea. Assosiaatiokomitea muodostuu osapuolten edustajista, jotka ovat yleensä vanhempia virkamiehiä.

(2)             Assosiaatiokomitea valmistelee assosiaationeuvoston kokoukset ja käsiteltävät asiat, panee tarvittaessa täytäntöön assosiaationeuvoston päätökset ja varmistaa yleisellä tasolla assosiaatiosuhteiden jatkuvuuden ja sopimuksen toimivuuden. Se tutkii kaikki assosiaationeuvoston sen käsiteltäviksi toimittamat kysymykset sekä kaikki muut kysymykset, joita voi tulla esiin sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Se antaa ehdotuksia tai luonnoksia päätöksiksi ja suosituksiksi assosiaationeuvoston hyväksyttäväksi. Sopimuksen 465 artiklan 2 kohdan mukaisesti assosiaationeuvosto voi valtuuttaa assosiaatiokomitean tekemään päätöksiä.

(3)             Assosiaatiokomitea hyväksyy päätökset ja antaa suositukset, joiden osalta se on sopimuksen mukaan toimivaltainen.

(4)             Siinä tapauksessa, että sopimuksessa määrätään neuvotteluvelvoitteesta tai -mahdollisuudesta tai osapuolet päättävät yhteisestä sopimuksesta neuvotella keskenään, neuvottelut voidaan käydä assosiaatiokomiteassa, paitsi jos sopimuksessa toisin määrätään. Neuvottelut voivat jatkua assosiaationeuvostossa, jos osapuolet niin päättävät.

15 artikla

Työjärjestyksen muuttaminen

Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa 11 artiklan mukaisesti.

LISÄYS B

EU:n ja Ukrainan assosiaatiokomitean ja alakomiteoiden työjärjestys

1 artikla

Yleiset määräykset

(1)             Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 464 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu assosiaatiokomitea avustaa assosiaationeuvostoa sen tehtävien hoitamisessa ja hoitaa sopimuksessa tarkoitetut ja assosiaationeuvoston sille antamat tehtävät. Sopimuksen 465 artiklan 1 kohdan mukaan assosiaationeuvosto määrittää työjärjestyksessään assosiaatiokomitean tehtävät ja päättää komitean työskentelytavoista.

(2)             Assosiaatiokomitea valmistelee assosiaationeuvoston kokoukset ja sen käsiteltävät asiat, panee tarvittaessa täytäntöön assosiaationeuvoston päätökset ja varmistaa yleisellä tasolla assosiaatiosuhteiden jatkuvuuden ja sopimuksen toimivuuden. Se tutkii kaikki assosiaationeuvoston sen käsiteltäviksi toimittamat kysymykset sekä kaikki muut kysymykset, joita voi tulla esiin sopimuksen päivittäisen täytäntöönpanon yhteydessä. Se antaa ehdotuksia tai luonnoksia päätöksiksi ja suosituksiksi assosiaationeuvoston hyväksyttäviksi.

(3)             Kuten sopimuksen 464 artiklan 2 kohdassa määrätään, assosiaatiokomitea koostuu sopimusosapuolten edustajista, jotka ovat yleensä korkeita virkamiehiä ja joilla on toimivaltaa kulloisessakin kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

(4)             Sopimuksen 465 artiklan 4 kohdassa määrätään, että kun kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä assosiaatiokomitea hoitaa sille sopimuksen IV osastossa uskottuja tehtäviä, se koostuu sellaisista Euroopan komission ja Ukrainan korkean tason virkamiehistä, jotka vastaavat kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevista asioista. Euroopan komission tai Ukrainan edustaja, joka vastaa kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevista asioista, toimii puheenjohtajana 2 artiklan mukaisesti. Kokouksiin osallistuu lisäksi Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja.

(5)             Kuten sopimuksen 465 artiklan 3 kohdassa määrätään, kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevällä assosiaatiokomitealla on toimivalta hyväksyä päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa ja aloilla, joilla assosiaationeuvosto on siirtänyt sille toimivallan. Nämä päätökset sitovat sopimuspuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaatiokomitea hyväksyy päätöksensä sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta sen jälkeen kun ne ovat saattaneet päätökseen omat sisäiset hyväksymismenettelynsä.

(6)             Tämän työjärjestyksen osapuolet määritellään sopimuksen 482 artiklassa.

2 artikla

Puheenjohtajuus

Sopimuspuolet toimivat vuorotellen assosiaatiokomitean puheenjohtajana 12 kuukauden ajan. Ensimmäinen kausi alkaa assosiaationeuvoston ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

3 artikla

Kokoukset

(1)             Elleivät osapuolet toisin sovi, assosiaatiokomitea kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Yhden sopimuspuolen pyynnöstä voidaan järjestää assosiaatiokomitean erityisiä istuntoja, jos sopimuspuolet niin sopivat.

(2)             Assosiaatiokomitean kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana ja yhteisesti sopimassa paikassa. Assosiaatiokomitean sihteeristö toimittaa kokouskutsun viimeistään 28 vuorokautta ennen kokouksen alkamista, jolleivät sopimuspuolet toisin sovi.

(3)             Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä assosiaatiokomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja olosuhteiden sitä vaatiessa. Kokoukset kutsuu koolle kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean puheenjohtaja sopimuspuolten yhteisesti sopimana ajankohtana, yhteisesti sopimassa paikassa ja yhteisesti sopimalla tavalla. Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean sihteeristö toimittaa kokouskutsun viimeistään 15 vuorokautta ennen kokouksen alkamista, jolleivät sopimuspuolet toisin sovi.

(4)             Assosiaatiokomitean sääntömääräiset kokoukset kutsutaan mahdollisuuksien mukaan koolle hyvissä ajoin ennen assosiaationeuvoston sääntömääräistä kokousta.

(5)             Sopimuspuolet voivat poikkeuksellisesti niin sopiessaan järjestää assosiaatiokomitean kokouksia millä tahansa sopimillaan teknisillä keinoilla, kuten videoneuvotteluna.

4 artikla

Valtuuskunnat

Valtuuskuntien suunniteltu kokoonpano ilmoitetaan sopimuspuolille sihteeristön välityksellä ennen kutakin kokousta.

5 artikla

Sihteeristö

(1)          Yksi Euroopan unionin virkamies ja yksi Ukrainan virkamies toimivat yhdessä assosiaatiokomitean sihteereinä ja huolehtivat yhteisesti sihteeristön tehtävistä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä, keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön hengessä.

(2)          Yksi Euroopan komission virkamies ja yksi Ukrainan virkamies, jotka vastaavat kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevista asioista, toimivat yhdessä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean sihteereinä.

6 artikla

Kirjeenvaihto

(1)             Assosiaatiokomitealle osoitettu kirjeenvaihto ohjataan jommankumman osapuolen sihteerille, joka puolestaan välittää tiedon toiselle sihteerille.

(2)             Sihteeristö varmistaa, että assosiaatiokomitealle osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan eteenpäin komitean puheenjohtajalle ja jaetaan tarvittaessa työjärjestyksen 7 artiklassa tarkoitettuina asiakirjoina.

(3)             Sihteeristö toimittaa assosiaatiokomitean puheenjohtajan kirjeenvaihdon sopimuspuolille assosiaatiokomitean puheenjohtajan puolesta. Kirjeenvaihto jaetaan tarvittaessa työjärjestyksen 7 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Asiakirjat

(1)             Asiakirjat jaetaan sihteerien välityksellä.

(2)             Sopimuspuoli toimittaa asiakirjansa omalle sihteerilleen. Sihteeri toimittaa nämä asiakirjat toisen sopimuspuolen sihteerille.

(3)             Unionin sihteeri jakaa asiakirjat unionin edustajille ja toimittaa järjestelmällisesti jäljennöksen tällaisesta kirjeenvaihdosta Ukrainan sihteerille.

(4)             Ukrainan sihteeri jakaa asiakirjat Ukrainan edustajille ja toimittaa järjestelmällisesti jäljennöksen tällaisesta kirjeenvaihdosta unionin sihteerille.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Elleivät sopimuspuolet toisin päätä, assosiaatiokomitean kokoukset eivät ole julkisia. Kun sopimuspuoli toimittaa assosiaatiokomitealle luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja, toisen sopimuspuolen on käsiteltävä kyseisiä tietoja luottamuksellisina.

9 artikla

Kokousten esityslistat

(1)             Assosiaatiokomitean sihteeristö laatii jokaista kokousta varten sopimuspuolten tekemien ehdotusten perusteella alustavan esityslistan ja luonnoksen 10 artiklassa tarkoitetuista toimintaa koskevista päätelmistä. Alustavaan esityslistaan sisältyvät asiat, joiden ottamista esityslistalle koskevan pyynnön ja muut tarvittavat asiakirjat sopimuspuoli on toimittanut assosiaatiokomitean sihteeristölle viimeistään 21 vuorokautta ennen kokouspäivää.

(2)             Alustava esityslista ja muut tarvittavat asiakirjat jaetaan 7 artiklan mukaisesti viimeistään 15 vuorokautta ennen kokouspäivää.

(3)             Assosiaatiokomitea hyväksyy esityslistan kunkin kokouksen alussa. Osapuolten suostumuksella esityslistalle voidaan ottaa asioita, joita ei ole merkitty alustavaan esityslistaan.

(4)             Assosiaatiokomitean kokouksen puheenjohtaja voi toisen sopimuspuolen suostumuksella kutsua sopimuspuolten muiden elinten edustajia tai tietyn alan riippumattomia asiantuntijoita osallistumaan tarvittaessa kokouksiinsa antamaan tietoja erityisistä aiheista. Sopimuspuolet varmistavat, että nämä tarkkailijat tai asiantuntijat noudattavat luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

(5)             Assosiaatiokomitean kokouksen puheenjohtaja voi sopimuspuolia kuultuaan lyhentää 1 ja 2 kohdassa asetettuja määräaikoja erityisolosuhteiden sitä edellyttäessä.

10 artikla

Pöytäkirja ja toimintaa koskevat päätelmät

(1)          Sihteerit laativat yhdessä kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen.

(2)                   Pöytäkirja sisältää yleensä kunkin esityslistalla olevan asian osalta

(a)     luettelon kokouksen osallistujista, mukana olevista virkamiehistä ja mahdollisista tarkkailijoista tai asiantuntijoista, jotka osallistuivat kokoukseen;

(b)     assosiaatiokomitealle toimitetut asiakirjat;

(c)     lausunnot, jotka assosiaatiokomitean jäsen on pyytänyt kirjattaviksi ja

(d)     kokouksessa hyväksytyt 4 kohdassa tarkoitetut toimintaa koskevat päätelmät.

(2)          Pöytäkirjaluonnos toimitetaan assosiaatiokomitean hyväksyttäväksi. Assosiaationeuvosto hyväksyy pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjaluonnos voidaan hyväksyä myös kirjallisesti. Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean pöytäkirja hyväksytään 28 kalenteripäivän kuluessa kustakin kokouksesta. Sen jäljennös toimitetaan kaikille työjärjestyksen 7 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille.

(3)          Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimivan sopimuspuolen sihteeri laatii luonnoksen toimintaa koskeviksi päätelmiksi ja jakaa sen sopimuspuolille yhdessä esityslistan kanssa yleensä viimeistään 15 vuorokautta ennen kokouksen alkua. Luonnosta ajantasaistetaan kokouksen edetessä siten, että kokouksen lopussa, elleivät sopimuspuolet toisin sovi, assosiaatiokomitea hyväksyy toimintaa koskevat päätelmät, jotka sisältävät sopimuspuolten jatkotoimet.  Kun toimintaa koskevat päätelmät on hyväksytty, ne liitetään pöytäkirjaan ja niiden toteutusta tarkastellaan assosiaatiokomitean myöhemmissä kokouksissa. Tätä varten assosiaatiokomitea hyväksyy asiakirjamallin, jonka avulla voidaan seurata edistymistä kunkin toimenpiteen toteuttamisessa tiettyyn määräaikaan mennessä.

11 artikla

Päätökset ja suositukset

(1)             Assosiaatiokomitea hyväksyy päätöksiä erityisissä tapauksissa, joissa sillä on sopimuksessa määrätty toimivalta tai joissa assosiaationeuvosto on siirtänyt sille toimivallan. Se antaa myös suosituksia. Päätökset ja suositukset tehdään yhteisymmärryksessä sopimusosapuolten kesken niiden saatettua päätökseen omat sisäiset menettelynsä. Puheenjohtaja allekirjoittaa kunkin päätöksen tai suosituksen ja molemmat sihteerit todistavat ne oikeiksi.  

(2)             Assosiaatiokomitea voi osapuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä ja antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen. Kirjallinen menettely tarkoittaa sopimuspuolten suostumuksella toimivien sihteerien välistä noottienvaihtoa.  Tätä varten ehdotusteksti jaetaan 7 artiklan mukaisesti ja määräaika, jonka kuluessa mahdolliset varaumat tai muutosehdotukset on esitettävä, on vähintään 21 vuorokautta. Assosiaatiokomitean puheenjohtaja voi sopimuspuolia kuultuaan lyhentää tässä kohdassa tarkoitettuja määräaikoja erityisolosuhteiden sitä edellyttäessä. Puheenjohtaja allekirjoittaa kunkin päätöksen tai suosituksen ja molemmat sihteerit todistavat ne oikeiksi. 

(3)             Assosiaatiokomitean asiakirjat otsikoidaan ’päätöksiksi’ tai ’suosituksiksi’. Jokainen päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään, jollei päätöksessä toisin säädetä.

(4)             Päätökset ja suositukset jaetaan molemmille sopimuspuolille.

(5)             Kukin osapuoli voi päättää assosiaatiokomitean päätösten ja suositusten julkaisemisesta omassa virallisessa lehdessään.

12 artikla

Kertomukset

Assosiaatiokomitea raportoi assosiaationeuvostolle toiminnastaan ja alakomiteoidensa, työryhmien ja muiden elinten toiminnasta kussakin assosiaationeuvoston sääntömääräisessä kokouksessa.

13 artikla

Kielet

(1)             Assosiaationeuvoston virallisina kielinä ovat sopimuspuolten viralliset kielet.

(2)             Assosiaatiokomitean viralliset kielet ovat englanti ja ukraina. Jollei toisin päätetä, assosiaatiokomitea tekee ratkaisunsa molemmilla kielillä laadittujen asiakirjojen perusteella.

14 artikla

Kulut

(1)             Kukin osapuoli vastaa sille assosiaatiokomitean kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluista sekä postitus- ja televiestintäkuluista.

(2)             Kokouksen järjestävä osapuoli vastaa kokouksen järjestelyihin liittyvistä kuluista sekä asiakirjojen kopiointikuluista.

(3)             Kuluista, jotka aiheutuvat kokousten tulkkauksesta ja työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen kääntämisestä englantiin tai ukrainaan vastaa kokouksen järjestävä sopimuspuoli.

Tulkkauksesta ja kääntämisestä muille kielille tai muista kielistä vastaa pyynnön esittänyt osapuoli.

(4)            Jos asiakirjoja on tarpeen kääntää EU:n virallisille kielille, Euroopan unioni kattaa siitä aiheutuvat kulut. 

15 artikla

Työjärjestyksen muuttaminen

Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa assosiaationeuvoston päätöksellä sopimuksen 465 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

16 artikla

Alakomiteat, erityiskomiteat ja muut elimet

(1)             Assosiaatiokomitea voi sopimuksen 466 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää perustaa muita kuin sopimuksessa määrättyjä alakomiteoita tai tiettyjen alojen erityiskomiteoita tai muita elimiä, jotka ovat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, avustamaan itseään tehtäviensä hoitamisessa. Assosiaatiokomitea voi päättää tällaisten alakomiteoiden, erityiskomiteoiden tai muiden elinten lakkauttamisesta ja määritellä niiden työjärjestyksen tai muuttaa sitä. Jollei toisin päätetä, nämä alakomiteat toimivat assosiaatiokomitean alaisuudessa ja ne raportoivat sille kunkin kokouksen jälkeen.  

(2)             Jollei sopimuksessa toisin määrätä tai assosiaationeuvostossa toisin sovita, tätä työjärjestystä sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettuihin mahdollisiin alakomiteoihin, erityiskomiteoihin tai muihin elimiin.

(3)             Sopimuksen nojalla perustettujen alakomiteoiden kokouksia voidaan järjestää joustavasti tarpeen mukaan joko Brysselissä tai kumppanimaassa tai esimerkiksi videoneuvotteluna. Alakomitean tulisi olla foorumi, joka seuraa lähentämistä erityisaloilla, keskustelee tietyistä tämän prosessin aiheuttamista kysymyksistä ja haasteista ja laatii suosituksia ja toimintaa koskevia päätelmiä.

(4)             Assosiaatiokomitean sihteeristölle toimitetaan jäljennös kaikesta merkityksellisestä kirjeenvaihdosta, asiakirjoista ja tiedonannoista, jotka koskevat edellä 1 kohdassa tarkoitettuja alakomiteoita, erityiskomiteoita tai muita elimiä.

(5)             Jollei sopimuksessa toisin määrätä tai sopimuspuolet assosiaationeuvostossa toisin sovi, alakomiteoilla, erityiskomiteoilla ja muilla elimillä on ainoastaan valtuudet antaa suosituksia assosiaatiokomitealle.

17 artikla

Tätä työjärjestystä sovelletaan soveltuvin osin kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevään assosiaatiokomiteaan, jollei toisin määrätä.

LIITE II

EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2/2014,

annettu […] päivänä […]kuuta […] 2014,

kahden alakomitean perustamisesta

EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 466 artiklan 2 kohta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)          Sopimuksen osia sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä marraskuuta 2014 sopimuksen 486 artiklan mukaisesti.

(2)          Sopimuksen 466 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto voi päättää perustaa tietyillä aloilla alakomiteoita tai elimiä, jotka ovat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten ja jotka voivat avustaa sitä sen tehtävien hoitamisessa.

(3)          Olisi perustettava kaksi alakomiteaa asiantuntijatason keskustelujen mahdollistamiseksi niillä keskeisillä aloilla, jotka kuuluvat sopimuksen väliaikaisen soveltamisen piiriin. Sopimuspuolet voivat myöhemmin sopia alakomiteoiden luettelon tai yksittäisen alakomitean toimialan muuttamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Perustetaan lisäyksessä A luetellut alakomiteat. Alakomiteoiden työjärjestyksestä määrätään EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen assosiaatiokomitean ja alakomiteoiden työjärjestyksen 16 artiklassa, sellaisena kuin se vahvistettuna EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2014. 

Tehty

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITTEEN II lisäys A

EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvosto

Perustetut alakomiteat

– (1)   Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alakomitea

– (2)   taloudellisen ja muun alakohtaisen yhteistyön alakomitea.

LIITE III

EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 3/2014,

annettu […] päivänä […]kuuta […] 2014

tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämisestä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle

EU:N JA UKRAINAN ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 463 artiklan 3 kohdan ja 465 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)             Sopimuksen osia sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä marraskuuta 2014 sopimuksen 486 artiklan mukaisesti.

(2)             Assosiaationeuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa.

 (3)            Sopimuksen 465 artiklan 2 kohdan mukaisesti assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltaansa, myös valtuudet tehdä sitovia päätöksiä.

(4)             Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä assosiaatiokomitea käsittelee kaikkia sopimuksen IV osastoon (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) liittyviä kysymyksiä, kuten sopimuksen 465 artiklan 4 kohdassa täsmennetään.

(5)             Jotta voidaan varmistaa pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen osan joustava ja nopea täytäntöönpano, on aiheellista, että assosiaationeuvosto siirtää kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle toimivallan saattaa ajan tasalle ne sopimuksen liitteet tai muuttaa niitä liitteitä, jotka koskevat IV osaston (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 1, 3, 5, 6 ja 8 lukua siltä osin kuin kyseisissä luvuissa ei ole erityisiä määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen liitteiden ajan tasalle saattamista tai muuttamista,   

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Assosiaationeuvosto siirtää sopimuksen 465 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulle kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle toimivallan saattaa ajan tasalle ne liitteet tai muuttaa niitä liitteitä, jotka koskevat sopimuksen IV osaston (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 1 lukua (liitteet I-C ja I-D), 2 lukua (liite II), 3, 5, 6 ja 8 lukua siltä osin kuin kyseisissä luvuissa ei ole erityisiä määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen liitteiden ajan tasalle saattamista tai muuttamista.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Top