EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13) (Euroopan keskuspankin esittämä)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/1


Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

(EKP/2014/13)

(Euroopan keskuspankin esittämä)

(2014/C 188/01)

PERUSTELUT

I   JOHDANTO

Euroopan unionin neuvosto antoi 23 päivänä marraskuuta 1998 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1). EKP oli antanut tätä ennen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 107 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvostolle suosituksen EKP/1998/10 (2). Myöhemmin EKP antoi myös suosituksen EKP/2008/9 (3), joka edelsi neuvoston asetuksen (EY) N:o 951/2009 (4) hyväksymistä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista noudattaa nytkin samaa menettelyä, sellaisena kuin siitä määrätään nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdassa, ja tehdä ehdotetut muutokset asetukseen (EY) N:o 2533/98.

II   ARTIKLOJA KOSKEVAT HUOMIOT

Tilastotietojen käyttäminen valvontatehtävien hoitamiseksi

Jotta tietojen antamisesta aiheutuva rasite voitaisiin minimoida ja jotta tiedot tarvitsisi kerätä vain kerran, kansallisilla keskuspankeilla on nykyisin asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla lupa käyttää luottamuksellisia tilastotietoja valvontatehtäviensä hoitamiseksi. Olisi täsmennettävä, että EKP, jolle on annettu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyviä erityistehtäviä neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (5), samoin kuin kansalliset keskuspankit, joille on annettu vakavaraisuusvalvontaan liittyviä erityistehtäviä, voivat käyttää luottamuksellisia tilastotietoja tällaisten tehtävien hoitamiseksi.

Samalla on selvennettävä, että luottamuksellisia tilastotietoja voidaan luovuttaa EKPJ:n jäsenten sekä jäsenvaltioiden ja unionin sellaisten muiden viranomaisten kesken, jotka vastaavat a) rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta ja b) rahoitusjärjestelmän vakaudesta, sekä Euroopan vakausmekanismille (EVM) niiden tehtävien tukemiseksi. Tällaisia viranomaisia voivat olla muun muassa rahoituslaitosten valvonnasta ja makrovakausvalvonnasta vastaavat viranomaiset, Euroopan valvontaviranomaiset (6), Euroopan järjestelmäriskikomitea sekä viranomaiset, joille on annettu valtuudet ratkaista luottolaitosten kriisejä.

Suositus:

”NEUVOSTON ASETUS

Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon komission lausunnon,

noudattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 41 artiklassa säädettyä menettelyä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98 (7) on keskeinen osa sääntelyä, johon tukeutuen Euroopan keskuspankki (EKP) huolehtii tehtävästään kerätä tilastotietoja kansallisten keskuspankkien avustuksella. EKP on johdonmukaisesti tukeutunut tähän asetukseen hoitaessaan ja valvoessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tilastotietojen koordinoitua keruuta, mukaan luettuna tehtävä myötävaikuttaa luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen, josta määrätään perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdassa.

(2)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (8) annetaan EKP:lle erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa ja rahoitusjärjestelmän vakautta unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa.

(3)

Jotta tiedonantajille tietojen antamisesta aiheutuva rasite voitaisiin minimoida ja kaikkien toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi annettu rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonta hoitaa asianmukaisesti ja jotta rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisesta vastaavat viranomaiset voisivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti, on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 2533/98, niin että EKPJ:n keräämiä tilastotietoja voidaan luovuttaa ja käyttää EKPJ:n jäsenten ja asianomaisten viranomaisten kesken. Tällaisiin viranomaisiin olisi kuuluttava rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta sekä makrovakausvalvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, Euroopan valvontaviranomaiset (9), Euroopan järjestelmäriskikomitea sekä viranomaiset, joille on annettu valtuudet ratkaista luottolaitosten kriisejä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yksityiskohtaiset muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan 1 kohdan d alakohta ja lisätään e alakohta seuraavasti:

’d)

kyseisiä tilastotietoja käytetään EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa vakavaraisuusvalvontaan;

e)

kyseisiä tilastotietoja käytetään kansallisissa keskuspankeissa perussäännön 14.4 artiklan mukaisesti muiden kuin perussäännössä määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.’

2.

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

’a)

siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKPJ:n jäsenille annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai’

3.

Lisätään 4a kohta seuraavasti:

’4a.

EKPJ voi luovuttaa luottamuksellisia tilastotietoja niille jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisille tai elimille, jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä Euroopan vakausmekanismille (EVM), siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Tietojen luovuttamiseen edelleen on oltava luottamukselliset tilastotiedot keränneen EKPJ:n jäsenen nimenomainen lupa.’

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan [päiväys].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.”

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä maaliskuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).

(2)  Suositus EKP/1998/10 neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EYVL C 246, 6.8.1998, s. 12).

(3)  Suositus EKP/2008/9 neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EUVL C 251, 3.10.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 951/2009, annettu 9 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2009, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Euroopan valvontaviranomaisia ovat Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen.

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).

(8)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Euroopan valvontaviranomaisia ovat Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen.


Top