Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0228

P7_TA(2014)0228 Euroopan GNSS-virasto ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)) P7_TC1-COD(2013)0022 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta

OJ C 378, 9.11.2017, p. 647–648 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 378/647


P7_TA(2014)0228

Euroopan GNSS-virasto ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

(2017/C 378/68)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0040),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0031/2013),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013 antaman lausunnon (1),

on kuullut alueiden komiteaa,

ottaa huomioon neuvoston edustajan 13. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A7-0364/2013),

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjän päätökset monivuotisen rahoituksen myöntämisestä Euroopan GNSS-virastolle (jäljempänä ”virasto”) eivät saa vaikuttaa budjettivallan käyttäjän päätöksiin vuotuisessa talousarviomenettelyssä;

3.

kehottaa komissiota antamaan rahoitusselvityksen, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntösopimuksen tulos, jotta voidaan täyttää viraston ja mahdollisesti komission yksiköiden määräraha- ja henkilöstötarpeet;

4.

kehottaa komissiota etsimään toteuttamiskelpoisen ratkaisun virastolle mahdollisesti koituviin, II-tyypin Eurooppa-kouluihin liittyviin ongelmiin, sillä ongelmat vaikuttavat suoraan viraston mahdollisuuksiin houkutella pätevää henkilöstöä;

5.

pyytää komissiota määrittämään viraston henkilöstön palkkoihin sovellettavan korjauskertoimen siten, että lähtökohdaksi ei oteta Tšekin tasavallan keskiarvoa, vaan kerroin mukautetaan Prahan ja sen ympäristön elinkustannuksiin;

6.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

7.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


(1)  EUVL C 198, 10.7.2013, s. 67.


P7_TC1-COD(2013)0022

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 512/2014.)


Top