EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0049

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 336/5


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 18 päivänä maaliskuuta ja 27 päivänä maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentilta sekä neuvostolta pyynnöt antaa lausunto ehdotuksesta asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä asetusehdotus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

EKP suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotettuun asetukseen, jonka tarkoituksena on lisätä finanssimarkkinoiden turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (Financial Stability Board, FSB) hyväksymien ja G-20-maiden syyskuussa 2013 kannattamien suositusten mukaisesti (2). Ehdotetulla asetuksella otettaisiin käyttöön säännöksiä kolmella alalla: 1) tiedot liiketoimista olisi toimitettava kauppatietorekisteriin, ja toimivaltaisilla viranomaisilla ja asianomaisilla unionin elimillä olisi oltava suora ja välitön pääsy näihin tietoihin, jotta ne voisivat seurata sellaisten järjestelmäriskien muodostumista rahoitusjärjestelmässä, jotka liittyvät arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimiin; ehdotettua asetusta sovellettaessa arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan takaisinostosopimuksia, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi antamista tai -ottamista sekä muita liiketoimia, joilla on vastaava taloudellinen vaikutus ja jotka aiheuttavat samanlaisia riskejä, erityisesti buy-sell back- ja sell-buy back -sopimuksia, 2) tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista olisi annettava sijoittajille, joiden varoja käytetään kyseisissä rahoitustoimissa tai muissa rahoitusrakenteissa, joilla on vastaavat vaikutukset kuin arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella, 3) edelleenpanttaussopimusten olisi oltava läpinäkyviä. EKP katsoo, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimien raportointia ja läpinäkyvyyttä koskevat uudet yhdenmukaiset säännöt sekä edelleenpanttausta koskevat säännöt voivat myötävaikuttaa unionin rahoitusvakauteen merkittävästi. Lisäksi ehdotetussa asetuksessa tulisi ottaa huomioon FSB data expert group on securities financing markets -nimisen asiantuntijaryhmän työ. Tämän asiantuntijaryhmän tarkoituksena on laatia suosituksia FSB:n suositusten mukaisesta tiedonkeruusta ja aggregoinnista globaalilla tasolla. Asiantuntijaryhmä laatii ehdotetut standardit ja prosessit vuoteen 2014 mennessä (3). Lisäksi EKP esittää seuraavat erityiset huomautukset.

2.   Erityiset huomautukset

2.1   Keskuspankkien liiketoimille myönnettävät poikkeukset tietojen raportointia ja läpinäkyvyyttä koskevista velvollisuuksista

Ehdotetuissa raportointia ja läpinäkyvyyttä koskevissa säännöissä ei ole sellaisia liiketoimia koskevaa poikkeusta, joissa EKPJ:n keskuspankki on vastapuolena (4).

EKP panee merkille, että tietojen raportointi ja läpinäkyvyys keskuspankkien tekemistä sellaisista liiketoimista, joiden toteuttaminen kuuluu niiden lakisääteisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, ei loisi suurempaa avoimuutta markkinoille, mutta tällainen tietojen raportointi tai avoimuus saattaisi vakavasti vaarantaa näiden operaatioiden – eli rahapoliittisten operaatioiden ja valuuttaoperaatioiden – tehokkuutta; tämän seurauksena vaarantuisi myös keskuspankkien kyky toteuttaa näitä operaatioita, joiden onnistuminen perustuu oikea-aikaisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Liiketoimien vastapuolten velvollisuus ilmoittaa kauppatietorekistereille sellaisten liiketoimien tiedot, joissa EKPJ:n jäsen on vastapuolena, saattaa olla ristiriidassa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien luottamuksellisuussäännösten kanssa sekä olla esteenä EKP:lle Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa myönnettyjen erivapauksien, etenkin EKP:n arkistojen ja virallisten tiedonantojen loukkaamattomuuden, toteutumiselle (5). Näistä syistä raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimusten ei tulisi koskea liiketoimia, joiden vastapuolena on EKPJ:n keskuspankki.

EKP suosittaa voimakkaasti liiketoimikohtaisen poikkeuksen sisällyttämistä ehdotettuun asetukseen (6). Jos tällaista poikkeusta ei sisällytetä, vaikutus on sama kuin jos nämä raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimukset asetettaisiin EKPJ:lle.

2.2   Poikkeusten luettelon muuttamista koskevan komission toimivallan selkiyttäminen

Lisäksi olisi tarpeen selkiyttää ehdotetun asetuksen 2 artiklan 3 kohta, jossa komissiolle annetaan valta muuttaa 2 artiklan 2 kohdassa oleva poikkeusten luetteloa delegoiduin säädöksin. EKP katsoo, että 2 artiklan 3 kohtaan olisi sisällytettävä nimenomainen maininta mahdollisuudesta laajentaa poikkeusten luetteloa kolmansien maiden keskuspankkien sisällyttämiseksi (7).

2.3   Edelleenpanttaus

Ehdotetussa asetuksessa ’edelleenpanttauksella’ tarkoitetaan ’vastaanottavan vastapuolen vakuudeksi saamien rahoitusinstrumenttien käyttöä sen omissa nimissä ja omaan lukuun tai toisen vastapuolen lukuun’ (8).Ehdotetun asetuksen mukaan rahoitusinstrumentit vakuutena saava vastapuoli voi edelleenpantata ne ainoastaan osallistuvan vastapuolen nimenomaisella suostumuksella ja vasta sen jälkeen, kun rahoitusinstrumentit on siirretty sen omalle tilille (9).

EKP suhtautuu myönteisesti 4 artiklassa oleviin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointivelvollisuuksiin, mukaan lukien velvollisuus raportoida vakuutta koskevat tiedot erityisesti tilanteissa joissa vakuus voidaan pantata edelleen tai on edelleenpantattu. EKP suhtautuu lisäksi myönteisesti ehdotetun asetuksen 15 artiklan mukaisiin sopimusten läpinäkyvyyttä koskeviin vaatimuksiin. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi EKP kuitenkin ehdottaa, että ehdotetun asetuksen termistö saatettaisiin yhdenmukaiseksi FSB:n suositusten (10) termistön kanssa ja että siten käytettäisiin termiä ”uudelleenkäyttää””edelleenpanttauksen” sijasta. Tämä vastaisi paremmin ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitustoimien laajaa kirjoa ja takaisi markkinatoimijoille oikeusvarmuuden. EKP esittää tätä tarkoitusta varten muutosehdotuksia (11).

Sopimusten läpinäkyvyyttä koskevien vaatimusten osalta ehdotetussa asetuksessa ei erotella direktiivissä 2002/47/EY (12) tarkoitettuja omistusoikeuden siirtäviä rahoitusvakuusjärjestelyin siirrettyjä rahoitusvakuuksia ja panttioikeuteen perustuvia rahoitusvakuusjärjestelyjä. Omistusoikeuden siirtävissä rahoitusvakuusjärjestelyissä vakuuden antaja siirtää rahoitusvakuuden täyden omistusoikeuden – tai muuten täyden oikeuden – rahoitusvakuuteen vakuuden saajalle. Panttioikeuteen perustuvassa rahoitusvakuusjärjestelyssä vakuuden antaja antaa rahoitusvakuuden pantin muodossa vakuuden saajalle tai tämän hyväksi, ja näin ollen rahoitusvakuuden täysi tai osittainen omistusoikeus tai muuten täysi oikeus rahoitusvakuuteen säilyy vakuuden antajalla, kun vakuusoikeus perustetaan. Finanssimarkkinoiden vakauden näkökulmasta ehdotetun asetuksen laaja soveltamisala on lähtökohtaisesti myönteinen asia. Kuitenkin direktiivin 2002/47/EY säännökset huomioon ottaen vakuuden saajalla olisi oltava täysi omistusoikeus – tai muuten täysi oikeus – rahoitusvakuuteen, jos kyseessä on omistusoikeuden siirtävä rahoitusvakuusjärjestely. Rahoitusvakuuden saajan tulisi olla velvoitettu noudattamaan ehdotetun asetuksen 15 artiklan muita vaatimuksia, mutta olisi selkiytettävä, että omistusoikeuden siirtävä rahoitusvakuusjärjestely merkitsee implisiittisesti suostumusta uudelleenkäyttöön sekä että 15 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen ei vaikuta arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen ja että rahoitusvakuuden saajaan voidaan kohdistaa ainoastaan ehdotetun asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamuksia. EKP esittää tätä tarkoitusta varten muutosehdotuksia (13).

EKP panee merkille, että ehdotetussa asetuksessa keskitytään raportointiin ja läpinäkyvyyteen. Kuitenkin finanssikriisi on osoittanut, että asiakkaiden varojen uudelleenkäyttämisestä ja edelleenpanttauksesta saattaa aiheutua merkittäviä rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Ne saattavat lisätä ongelmien leviämisen vaaraa, johtaa ylivelkaantumiseen rahoitusjärjestelmässä ja lisätä yksittäisten laitosten talletuspaon riskiä. Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että FSB on antanut kansainvälisellä tasolla suosituksia rajojen asettamisesta 1) asiakkaiden varojen edelleenpanttaukselle, jolla rahoitetaan välittäjän omaan lukuun tapahtuvaa toimintaa, ja 2) yhteisöille, jotka saavat edelleenpantata asiakkaiden varoja (14). Lisäksi unionissa saatetaan tarvita lisätoimia. Tästä syystä EKP pitää tärkeänä, että komissio arvioi, onko tarvetta ehdotettuja raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimuksia pidemmälle menevään lisäsääntelyyn, joka voitaisiin toteuttaa myöhemmin erillisessä säädöksessä. Tällainen lisäsääntely voisi koskea esim. määrällisiä rajoituksia asiakkaiden varojen uudelleenkäyttämiselle ja edelleenpanttaukselle. Olisi toteutettava kattava kustannus-hyötyanalyysi sen varmistamiseksi, että tällaiset määrälliset rajoitukset eivät vaikuttaisi epäsuotuisasti arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien markkinoihin.

2.4   Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointijärjestelyt

EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden ja rahoitustoiminnan seuraamiseksi euroalueella EKP:n täytyy kerätä kansallisten keskuspankkien avustuksella korkealaatuista tilastotietoa (15). Näin ollen kauppatietorekistereille ja tietyissä tapauksissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle raportoidut tiedot liiketoimista ovat olennaisen tärkeitä EKPJ:lle seuraavien tehtävien täyttämiseksi: 1) myötävaikuttaminen rahoitusmarkkinoiden vakauteen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti seuraamalla arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien järjestelmäriskien muodostumista rahoitusjärjestelmässä, 2) rahapolitiikan toteuttaminen, 3) välittymismekanismin analyysi, 4) rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonta (16), 5) analyyttisen ja tilastollisen tuen antaminen Euroopan järjestelmäriskikomitealle asetuksen (EU) N:o 1096/2010 (17) mukaisesti.

Näistä syistä ja jotta minimoitaisiin markkinatoimijoille raportoinnista aiheutuva rasite, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien erityiset tyypit, joista tiedot on raportoitava, sekä raportoinnin muoto ja tiheys, olisi muotoiltava sellaisiksi, että kyseisiä tietoja voi helposti käyttää EKPJ:n tehtäviä varten. EKP suhtautuu myönteisesti tähän mahdollisuuteen tehdä tiivistä yhteistyötä EAMV:n kanssa teknisten standardien laatimiseksi ja se on valmis tukemaan EAMV:tä tässä tehtävässä.

Lisäksi EKP suosittelee että arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedot raportoidaan, kerätään ja saatetaan EKP:n saataville mahdollisimman yksityiskohtaisina ja täysin standardisoidussa muodossa. Raportoitavien tietoerien osalta EKP suosittelee, että ehdotetun asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti laadittavissa teknisissä standardeissa vaaditaan kaikista omaisuuseristä joiden osalta raportointia vaaditaan tiedot vakuutena käytetyistä yksittäisistä omaisuuseristä, pääoman määrästä, valuutasta, tyypistä, laadusta ja arvosta. Tämä helpottaisi sen määrittämistä, ovatko omaisuuserät edelleenpantattavissa tai edelleenpantattuja ja edistäisi automatisoitujen prosessien luomista tällaisten tietojen keräämiseksi. Teknisissä standardeissa olisi myös mahdollistettava arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai ottamisen kohteena olevien yksittäisten omaisuuserien raportointi. Yksittäiset omaisuuserät olisi raportoitava myös silloin, kun rahoitustoimen vakuutena on esim. salkkuun tai kolmikantavakuuspalveluihin perustuva omaisuuserien sammio (18). Teknisissä standardeissa olisi otettava huomioon tällaisten sammioiden tekniset yksityiskohdat ja dynaaminen luonne, erityisesti jos niiden koostumus muuttuu usein. Yksittäisten omaisuuserien raportointijärjestelyjä olisi mukautettava vastaavasti. Kolmikantarepojen raportointi voitaisiin esimerkiksi yksinkertaistaa sallimalla raportointi päivän lopussa liiketoimen vakuutena olevassa vakuussammiossa olevien yksittäisten omaisuuserien osalta. Raportointi relevanttien finanssimarkkinainfrastruktuurien välityksellä voisi teknisellä tasolla helpottaa raportointia (mukaan lukien vakuutena käytettävien yksittäisten omaisuuserien raportointi) ja olisi sopusoinnussa 4 artiklan 1 kohdan kanssa, jonka mukaan vastapuolet voivat delegoida arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnin.

Lisäksi EKP ehdottaa kansainvälinen kehitys – kuten FSB:ssä meneillään oleva työ – huomioon ottaen, että vastapuolet velvoitettaisiin teknisissä standardeissa raportoimaan muitakin eriä rahoitusvakauden varmistamiseksi suoritettavan kattavamman seurannan mahdollistamiseksi sekä edellä kuvailtujen EKPJ:n tehtävien täyttämiseksi.

Ehdotetun asetuksen mukaan arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedot on ilmoitettava viimeistään rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä. Tiedon laadun sekä paikkansapitävyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi EKP suosittelee sen harkitsemista, olisiko vastapuolille asetettava kaikkia erääntymättömiä liiketoimia koskeva vähemmän tiheä lisäraportointivelvoite. Tällaisen lisäraportointivelvoitteen tarkoituksena olisi estää arvopapereilla toteutettavia rahoitustransaktioita koskevien raportoitujen tietojen virheiden akkumulointi pitkällä aikavälillä ja se olisi sopusoinnussa FSB:n suosituksen kanssa, jonka mukaan olisi säännöllisesti tehtävä tilannekatsaus erääntymättömistä saatavista (19).

EKP suosittaa voimakkaasti, että ehdotetun asetuksen mukaisissa teknisissä standardeissa vaaditaan, että tietoihin sisällytetään nykyisten ja tulevien kansainvälisten standardien mukaisia tunnisteita. EAMVN:n olisi velvoitettava kaikki ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat vastapuolet käyttämään tällaisia tunnuksia, erityisesti kansainvälistä ISIN-koodia (international securities identification number (ISIN)), maailmanlaajuista oikeushenkilötunnusta (global legal entity identifier (LEI)) ja yksilöllistä kauppatunnusta (20).

Ensinnäkin raportoitaessa muita kuin käteisvakuuksia olisi mainittava ISIN-koodi. ISIN-koodi on arvopapereille annettu koodi, jonka avulla tunnistetaan yksittäinen arvopapereiden liikkeeseenlasku.

Toiseksi liiketoimien kaikilla osapuolilla tulisi johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja asianmukaisen tiedonkeruuvälineen luomiseksi olla oma koodi. Tästä syystä EKP kannattaa Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja EAMV:n kannattaman (21) maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän käyttöä FSB:n suositusten (22) mukaisella tavalla. Vaikka maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä ei ole vielä käytössä, ehdotetun asetuksen 4 artiklan 8 kohdassa olisi mainittava tarve soveltaa LEI:tä teknisissä standardeissa, erityisesti ottaen huomioon esi-LEI:den käyttö tällä hetkellä käytössä olevassa väliaikaisessa maailmanlaajuisessa LEI-järjestelmässä (23). LEI-järjestelmä ja esi-LEI-järjestelmä helpottavat tietojen keräämistä ja aggregointia globaalilla tasolla, erityisesti ne helpottavat kahteen kertaan laskettujen tietojen korjaamista eri maissa raportoitujen kansainvälisten liiketoimien kohdalla.

Kolmanneksi EKP suosittaa voimakkaasti, että EAMV loisi euroopanlaajuisen yksilöllisen kauppatunnuksen, koska kansainvälisen tason ratkaisua ei ole. Tämä on erityisen tärkeää kahden tai useamman vastapuolen raportoimien samaa liiketointa koskevien tietojen yhdistämiseksi sekä vastapuolten raportoimien tietojen eheyden edellytys, esim. aukkojen ja kahteen kertaan laskettujen tietojen välttämiseksi.

On myös tärkeätä varmistaa, että EKPJ:llä on asianmukaisella tavalla pääsy kauppatietorekisterien keräämiin täydellisiin, yksityiskohtaisiin ja täysin standardisoituihin tietoihin muodossa, joka helpottaa EKPJ:n tehtävien hoitamista (24). Tapauksissa joissa se katsoo sen olevan tarpeellista ja asianmukaista EAMV:llä tulisi olla mahdollisuus sisällyttää teknisiin standardeihin verifiointiprosesseja, joiden avulla kauppatietorekisterit voivat verifioida niille raportoitujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden erityisesti tilanteissa, joissa kauppatietorekisteri on pannut merkille, että tiedot ovat puutteellisia, epätäydellisiä tai epäjohdonmukaisia (25). Tämä ei kuitenkaan vaikuta toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan määrätä vastapuolille hallinnollisia seuraamuksia ehdotetun asetuksen VIII luvun nojalla.

Kun nämä tekniset standardit on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (26) mukaisen menettelyn mukaisesti, niitä on päivitettävä säännöllisesti, jotta markkinoiden kehitys otetaan huomioon, sääntelykehys vahvistetaan ja yhtenäisen eurooppalaisen sääntökirjan täysi vaikutus varmistetaan.

Unionin muiden rahoituspalvelusäädösten, esim. asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla hyväksytyt tekniset standardit olisi mahdollisesti saatettava linjaan ehdotetun asetuksen nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien kanssa. Tämä myötävaikuttaisi raportoinnista vastapuolille aiheutuvan rasitteen vähentämiseen ja varmistaisi, että raportointi tosiasiallisesti sisältää ehdotetun asetuksen 4 artiklassa vaaditut tiedot. Tällaisella linjaan saattamisella olisi pyrittävä varmistamaan arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kattava seuranta ja erityisesti ehdotetun asetuksen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti raportoitujen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen ja formaattien yhdenmukaisuus.

Tehty Frankfurt am Mainissa, 24 päivänä kesäkuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 final.

(2)  Ks. ”Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos” (jäljempänä ’FSB:n suositukset’), 29. elokuuta 2013, saatavilla FSB:n verkkosivuilla http://financialstabilityboard.org/

(3)  Ks. FSB:n suositusten suositukset 2 ja 3.

(4)  Ehdotetun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa oleva subjektiivinen poikkeus koskee EKPJ:tä, muita vastaavanlaista toimintaa harjoittavia jäsenvaltioiden elimiä ja muita unionin elimiä, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat julkisen velan hoitoon sekä kansainvälistä järjestelypankkia. EKPJ:n keskuspankkien vastapuolia ei ole selkeällä tavalla suljettu pois ehdotetun asetuksen 4, 13, 14 ja 15 artiklan mukaisista raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimuksista.

(5)  Ks. perussopimuksen 343 artikla sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 39 artikla sekä Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 2, 5 ja 22 artikla.

(6)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 7. Vrt. lausunnon CON/2012/21 7.2 kohta ja rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annettun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU (N:o) 600/2014 (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84) 1 artiklan 6–8 kohta. Kaikki EKP:n lausunnot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu

(7)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 8. Tällainen selkiyttäminen olisi linjassa OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1) ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 1 artiklan 9 kohdan kanssa.

(8)  Ehdotetun asetuksen 3 artiklan 7 kohta.

(9)  Ehdotetun asetuksen 15 artikla.

(10)  Ks. FSB:n suositusten suositus 7.

(11)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 10. Ks. myös muutokset 2–6, 11 ja 16.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvosto direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

(13)  Ks tämän lausunnon liitteessä olevat muutokset 10 ja 19.

(14)  Ks. FSB:n suositusten suositus 7.

(15)  Ks. EKPJ:n perussäännön 5 artikla.

(16)  Ks. lausunto CON/2011/1.

(17)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelyriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

(18)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 11.

(19)  Ks. FSB:n suositusten suositus 2.

(20)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 12.

(21)  Ks. EBA Recommendation on the use of the Legal Entity identifier (LEI) (EBA/REC/2014/01), 29. tammikuuta 2014, saatavilla EPV:n verkkosivuilla http://www.eba.europa.eu/ ja ESMA Questions and Answers document, ”Implementation of the Regulation (EU) N:o 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)” (ESMA/2013/1527), 22. lokakuuta 2013, s. 45, saatavilla EAMV:n verkkosivuilla http://www.esma.europa.eu/

(22)  Ks. ”A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets”, 8. kesäkuuta 2012, saatavilla FSB:n verkkosivuilla http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Ks. ”LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative”, 8. maaliskuuta 2013, saatavilla LEI ROC:n verkkosivuilla http://www.leiroc.org/. Väliaikainen maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2013; LEI ROC hyväksyi maailmanlaajuisen järjestelmän kanssa yhteensopivina kaikki esi-LOU:iden (Local Operating Unit) antamat esi-LEI:t.

(24)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 15.

(25)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 13.

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan 9 kappale

”Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien markkinoihin liittyviä riskejä koskevat tiedot voidaan näin tallentaa keskitetysti ja ne ovat suoraan muun muassa seuraavien tahojen saatavilla: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EVLEV’, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset, järjestelmäriskikomitea ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään, jäljempänä ’EKPJ’, kuuluvat asianomaiset keskuspankit, mukaan lukien Euroopan keskuspankki, jäljempänä ’EKP’; näin ne voivat tunnistaa säänneltyjen ja sääntelyn ulkopuolisten yhteisöjen varjopankkitoimintaan liittyvät rahoitusvakautta horjuttavat riskit ja seurata niiden kehittymistä. EAMV:n olisi otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaiset voimassa olevat normit, joilla säännellään johdannaissopimuksia koskevia tietoja säilyttäviä kauppatietorekistereitä, ja niiden tuleva kehitys laatiessaan tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä sääntelystandardeja tai ehdottaessaan niihin tarkistuksia; EAMV:n olisi myös pyrittävä varmistamaan, että asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, järjestelmäriskikomitealle ja EKPJ:hin kuuluville asianomaisille keskuspankeille, mukaan lukien EKP, annetaan suora ja välitön pääsy kaikkiin tietoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.”

”Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien markkinoihin liittyviä riskejä koskevat tiedot voidaan näin tallentaa keskitetysti ja ne ovat suoraan muun muassa seuraavien tahojen saatavilla: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EVLEV’, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset, järjestelmäriskikomitea ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään, jäljempänä ’EKPJ’, kuuluvat asianomaiset keskuspankit, mukaan lukien Euroopan keskuspankki, jäljempänä ’EKP’; näin ne voivat tunnistaa säänneltyjen ja sääntelyn ulkopuolisten yhteisöjen varjopankkitoimintaan liittyvät rahoitusvakautta horjuttavat riskit ja seurata niiden kehittymistä. EAMV:n olisi otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaiset voimassa olevat normit, joilla säännellään johdannaissopimuksia koskevia tietoja säilyttäviä kauppatietorekistereitä, ja niiden tuleva kehitys laatiessaan tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä sääntelystandardeja tai ehdottaessaan niihin tarkistuksia; EAMV:n olisi myös pyrittävä varmistamaan, että asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, järjestelmäriskikomitealle ja EKPJ:hin kuuluville asianomaisille keskuspankeille, mukaan lukien EKP, annetaan suora ja välitön pääsy kaikkiin tietoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä – rahapolitiikan määrittely ja toteuttaminen sekä rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnan suorittaminen mukaan luettuina – suorittamiseksi.”

Perustelu

Kauppatietorekistereille ja tietyissä tapauksissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle raportoidut transaktioiden tiedot ovat olennaisen tärkeitä EKPJ:lle sen tehtävien täyttämiseksi. Ehdotetun asetuksen tekstissä olisi otettava huomioon kyseisten tietojen käyttö tähän tarkoitukseen. Ks. tämän lausunnon 2.4 kohta.

Muutos 2

Johdanto-osan 17 kappale

”Edelleenpanttauksella hankitaan likviditeettiä ja annetaan vastapuolille mahdollisuus alentaa rahoituskustannuksia. Sillä kuitenkin muodostetaan perinteisen pankkitoiminnan ja varjopankkitoiminnan välisiä monimutkaisia vakuusketjuja, mikä aiheuttaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Läpinäkyvyyden puute, siltä osin kuin on kyse vakuudeksi annettujen rahoitusinstrumenttien edelleenpanttauksen laajuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä konkurssin yhteydessä, voi vähentää luottamusta vastapuoliin ja suurentaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.”

Edelleenpanttauksella Uudelleenkäytöllä hankitaan likviditeettiä ja annetaan vastapuolille mahdollisuus alentaa rahoituskustannuksia. Sillä kuitenkin muodostetaan perinteisen pankkitoiminnan ja varjopankkitoiminnan välisiä monimutkaisia vakuusketjuja, mikä aiheuttaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Läpinäkyvyyden puute, siltä osin kuin on kyse vakuudeksi annettujen rahoitusinstrumenttien edelleenpanttauksen Uudelleenkäytön laajuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä konkurssin yhteydessä, voi vähentää luottamusta vastapuoliin ja suurentaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta.

Muutos 3

Johdanto-osan 18 kappale

”Tässä asetuksessa vahvistetaan vastapuoliin sovellettavat edelleenpanttausta koskevat tiedonantosäännöt, joiden ei pitäisi rajoittaa tiettyihin toimijoihin, rakenteisiin ja tilanteisiin mukautettujen alakohtaisten sääntöjen soveltamista. Sen vuoksi tähän asetukseen sisältyviä edelleenpanttausta koskevia sääntöjä olisi sovellettava esimerkiksi rahastoihin ja säilytyskeskuksiin ainoastaan siinä määrin kuin vakuuksien uudelleenkäyttöä koskevia tiukempia sääntöjä ei sisälly sijoitusrahastoja sääntelevään kehykseen, joka muodostaa erityislain, jota sovelletaan ennen tähän asetukseen sisältyviä sääntöjä. Tässä asetuksessa ei etenkään pitäisi rajoittaa sellaisen säännön soveltamista, joka rajoittaa vastapuolten osallistumista niiden rahoitusinstrumenttien edelleenpanttaukseen, jotka vastapuolet tai muut henkilöt kuin vastapuolet ovat antaneet vakuudeksi.”

”Tässä asetuksessa vahvistetaan vastapuoliin sovellettavat edelleenpanttausta uudelleenkäyttöä koskevat tiedonantosäännöt, joiden ei pitäisi rajoittaa tiettyihin toimijoihin, rakenteisiin ja tilanteisiin mukautettujen alakohtaisten sääntöjen soveltamista. Sen vuoksi tähän asetukseen sisältyviä edelleenpanttausta uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä olisi sovellettava esimerkiksi rahastoihin ja säilytyskeskuksiin ainoastaan siinä määrin kuin vakuuksien uudelleenkäyttöä koskevia tiukempia sääntöjä ei sisälly sijoitusrahastoja sääntelevään kehykseen, joka muodostaa erityislain, jota sovelletaan ennen tähän asetukseen sisältyviä sääntöjä. Tässä asetuksessa ei etenkään pitäisi rajoittaa sellaisen säännön soveltamista, joka rajoittaa vastapuolten osallistumista niiden rahoitusinstrumenttien edelleenpanttaukseen, uudelleenkäyttöön jotka vastapuolet tai muut henkilöt kuin vastapuolet ovat antaneet vakuudeksi. Tässä asetuksessa termin ’uudelleenkäyttää’ määritelmässä otetaan huomioon FSB:n suositukset. Uudelleenkäytön määritelmä sisältää FSB:n suosituksissa tarkoitetun edelleenpanttauksen, tämän vaikuttamatta tarpeeseen määritellä tämä termi tulevissa EU-lainsäädäntöhankkeissa.

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta

Muutos 4

Johdanto-osan 24 kappale

”Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista varmistaa tiettyjen markkinatoimintojen, kuten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien, edelleenpanttauksen ja tarvittaessa muiden rahoitusrakenteiden, läpinäkyvyys ja mahdollistaa rahoitusvakauteen kohdistuvien vastaavien riskien seuranta ja tunnistaminen. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

”Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista varmistaa tiettyjen markkinatoimintojen, kuten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien, edelleenpanttauksen uudelleenkäytön ja tarvittaessa muiden rahoitusrakenteiden, läpinäkyvyys ja mahdollistaa rahoitusvakauteen kohdistuvien vastaavien riskien seuranta ja tunnistaminen. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta

Muutos 5

1 artikla

”Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien, muiden rahoitusrakenteiden ja edelleenpanttauksen läpinäkyvyyttä.”

”Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien, muiden rahoitusrakenteiden ja edelleenpanttauksen uudelleenkäytön läpinäkyvyyttä.”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta

Muutos 6

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

”d)

edelleenpanttaukseen osallistuvaan vastapuoleen, joka on sijoittautunut

1)

unioniin, mukaan lukien kaikki sen sivuliikkeet riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat;

2)

kolmanteen maahan, jos kyseessä on jompikumpi seuraavista tapauksista:

i)

edelleenpanttaus toteutetaan osana EU:hun sijoittautuneen sivuliikkeen toimintaa;

ii)

edelleenpanttaus koskee rahoitusinstrumentteja, jotka unioniin sijoittautunut vastapuoli tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen EU:hun sijoittautunut sivuliike on antanut vakuudeksi.”

”d)

edelleenpanttaukseen uudelleenkäyttöön osallistuvaan vastapuoleen, joka on sijoittautunut

1)

unioniin, mukaan lukien kaikki sen sivuliikkeet riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat;

2)

kolmanteen maahan, jos kyseessä on jompikumpi seuraavista tapauksista:

i)

edelleenpanttaus uudelleenkäyttö toteutetaan osana EU:hun sijoittautuneen sivuliikkeen toimintaa;

ii)

edelleenpanttaus uudelleenkäyttö koskee rahoitusinstrumentteja, jotka unioniin sijoittautunut vastapuoli tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen EU:hun sijoittautunut sivuliike on antanut vakuudeksi.”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta.

Muutos 7

2 artiklan 2a kohta

Ei tekstiä.

Tätä asetusta ei sovelleta liiketoimiin, joiden vastapuolena on 2 kohdassa lueteltu yhteisö.”

Perustelu

EKPJ:n jäseniä koskeva subjektiivinen poikkeus ehdotetun asetuksen soveltamisalasta ei riitä varmistamaan, että raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimuksia ei sovelleta liiketoimiin, joiden osapuolena on EKPJ:n jäsen. Tästä syystä uusi kohta on tarpeen. Ks. tämän lausunnon 2.1 kohta.

Muutos 8

2 artiklan 3 kohta

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 2 kohdassa olevan luettelon muuttamiseksi.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 2 kohdassa olevan luettelon mukaisesti ja erityisesti 2 kohdan soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden keskuspankkeja.

Tätä tarkoitusta varten komissio esittää [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan miten kolmansien maiden keskuspankkien liiketoimia kohdellaan tätä asetusta sovellettaessa, ja jossa

a)

yksilöidään kolmansissa maissa sovellettavat keskuspankkien liiketoimia – EKPJ:n jäsenten kolmansissa maissa tekemät liiketoimet mukaan luettuina – koskeviin avoimuusvelvoitteisiin sovellettavat säännökset, ja

b)

arvioidaan unionissa sovellettavien avoimuusvelvoitteiden mahdollisia vaikutuksia kolmansien maiden keskuspankkien liiketoimiin.

Jos kertomuksessa todetaan 2 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen olevan tarpeen sellaisten liiketoimien osalta, joiden vastapuolena on rahapoliittisia operaatioita, valuuttaoperaatioita tai rahoitusvakuusoperaatioita suorittava kolmannen maan keskuspankki, komissio pitää huolen siitä, että kyseiseen kolmannen maan keskuspankkiin sovelletaan tätä poikkeusta.

Perustelu

Tämän muutosehdotuksen tarkoituksena on varmistaa johdonmukaisuus asetuksen (EU) N:o 600/2014 1 artiklan 9 kohdan kanssa. Ks. tämän lausunnon 2.2 kohta.

Muutos 9

3 artiklan 6 kohdan kolmas luetelmakohta

”’arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella’

(…)

kaikkia liiketoimia, joilla on vastaava taloudellinen vaikutus ja jotka aiheuttavat samanlaisia riskejä, erityisesti buy-sell back- ja sell-back -sopimuksia;”

”’arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella’

(…)

kaikkia liiketoimia, joilla on vastaava taloudellinen vaikutus ja jotka aiheuttavat samanlaisia riskejä, erityisesti buy-sell back- ja sell-buy back -sopimuksia tai vakuudenvaihtosopimuksia;”

Perustelu

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien määritelmä olisi laajennettava koskemaan myös muita vastapuolten välisiä vakuuksien siirtoja. Tämä helpottaa tällaisten liiketoimien raportointia ja seurantaa ehdotetun asetuksen 4 artiklan mukaisesti, mikä on tärkeätä makrovakauden näkökulmasta, sillä tällaiset liiketoimet voivat myötävaikuttaa järjestelmäriskien kasaantumiseen.

Muutos 10

3 artiklan 7 kohta

”’edelleenpanttauksella’ vastaanottavan vastapuolen vakuudeksi saamien rahoitusinstrumenttien käyttöä sen omissa nimissä ja omaan lukuun tai toisen vastapuolen lukuun;”

”’edelleenpanttauksella uudelleenkäytöllä’ vastaanottavan vastapuolen vakuudeksi saamien rahoitusinstrumenttien käyttöä sen omissa nimissä ja omaan lukuun tai toisen vastapuolen lukuun;”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on on tuoda ilmi, että tämä laaja määritelmä vastaa FSB:n suosituksessa käytettyä termiä ”uudelleenkäyttö”. Ks. tämän lausunnon 2.3 kohta.

Muutos 11

4 artiklan 7 kohta

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon sen tarpeet teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään ainakin seuraavat erityyppisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot:

a)

arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolet sekä rahoitustoimesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien edunsaaja, jos tämä on eri kuin rahoitustoimen osapuoli;

b)

vakuuden pääoma, valuutta, tyyppi, laatu ja arvo; vakuuden antamisessa käytetty menetelmä; tieto vakuuden edelleenpanttauksesta, jos se on mahdollista; vakuuden mahdollinen korvaaminen toisella vakuudella; takaisinostohinta tai lainaksi antamisesta perittävä palkkio: vastapuoli; arvonalennus; arvopäivä; erääntymispäivä ja ensimmäinen päivä, jona vakuuden käyttöä voidaan vaatia.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon sen tarpeet teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään ainakin seuraavat erityyppisiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot:

a)

arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolet sekä rahoitustoimesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien edunsaaja, jos tämä on eri kuin rahoitustoimen osapuoli;

b)

Vakuutena käytettävien tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antaminen tai ottamisen kohteena olevat yksittäiset omaisuuserät, mukaan lukien soveltuvin osin omaisuuserät tapauksissa joissa liiketoimen vakuutena on omaisuuserien sammio. Teknisissä standardeissa olisi otettava huomioon omaisuuserien sammioiden tekniset yksityiskohdat raportoinnin helpottamiseksi.

b) c)

vakuuden pääoma, valuutta, tyyppi, laatu ja arvo; vakuutena käytetyt yksittäiset omaisuuserät, vakuuden antamisessa käytetty menetelmä; tieto vakuuden edelleenpanttauksesta uudelleenkäytöstä, jos se on mahdollista; vakuuden mahdollinen korvaaminen toisella vakuudella; takaisinostohinta tai lainaksi antamisesta perittävä palkkio: vastapuoli; arvonalennus; arvopäivä; erääntymispäivä ja ensimmäinen päivä, jona vakuuden käyttöä voidaan vaatia, ja markkinasegmentti. Teknisissä standardeissa olisi otettava huomioon omaisuuserien sammioiden tekniset yksityiskohdat raportoinnin helpottamiseksi.

EAMV ottaa näiden teknisten standardien laadinnassa huomioon kehitys ja standardit, joista on sovittu kansainvälisellä tasolla.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Perustelu

Riittävän standardisoinnin varmistamiseksi sekä sen mahdollistamiseksi, että näitä tietoja voi helposti käyttää EKPJ:n tehtäviä varten, on tarpeen, kansainvälinen kehitys ja kansainväliset standardit huomioon ottaen, vahvistaa selkeällä tavalla kaupparekistereille raportoitavat tiedot erilaisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoiminen osalta. Teknisissä standardeissa olisi varmistettava vakuuksien kattava raportointi, mukaan lukien yksittäisten omaisuuserien raportointi tilanteissa joissa rahoitustoimen vakuutena on esim. salkkuun tai kolmikantavakuuspalveluihin perustuva omaisuuserien sammio. Teknisissä standardeissa olisi otettava huomioon tällaisten sammioiden tekniset yksityiskohdat ja dynaaminen luonne, erityisesti jos niiden koostumus muuttuu usein. Raportointivaatimuksia olisi mukautettava vastaavasti. Ks. tämän lausunnon 2.4 kohta.

Muutos 12

4 artiklan 8 kohta

”Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon sen tarpeet, täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään, missä muodossa ja kuinka usein 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095s/2010 15 artiklan mukaisesti.”

”Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon sen tarpeet, täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään, missä muodossa ja kuinka usein 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.

Näitä teknisiä standardeja laatiessaan EAMV ottaa huomioon kehitys ja standardit, joista on sovittu kansallisella tasolla. Erityisesti raporttien muotoon olisi sisällytettävä esim. seuraavat kansainväliset standardit tai muut vastaavat ajan mittaan laaditut standardit:

a)

maailmanlaajuinen oikeushenkilötunnus (LEI) tai väliaikaisesti esi-LEI

b)

ISIN-koodi (International Securities Identification Number, ISIN),

c)

Kunkin liiketoimen osalta yksilöllinen kauppatunnus.

EAMV määrittelee EKP:n kanssa tiiviissä yhteistyössä – markkinatoimijoita kuultuaan ja tarvittaessa ottaen huomioon kansainvälinen kehitys – ehdot joiden perusteella yksilölliset kauppatunnus luodaan, annetaan ja ylläpidetään.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”

Perustelu

Riittävän standardisoinnin varmistamiseksi ja jotta kyseisiä tietoja voidaan helpommin käyttää EKPJ:n tehtäviä varten, on tarpeen yksilöidä selkeästi tietyt kauppatietorekistereille annettavien raporttien sisältöä ja muotoa koskevat seikat, ottaen huomioon kansainväliset tunnukset, kuten maailmanlaajuinen LEI ja ISIN. Näin varmistetaan että toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot liiketoimista tarvittavilla attribuuteilla ja asianmukaisessa tiedonsiirtomuodossa. Lisäksi EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi kehittää euroopanlaajuiset yksilölliset kauppatunnukset, koska kansainvälistä ratkaisua ei ole. Ks. tämän lausunnon 2.4 kohta.

Muutos 13

5 artiklan 6 kohta

”EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 4 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen tiedot.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

”EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 4 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen tiedot.

Jos EAMV katsoo sen olevan tarpeen tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, teknisissä standardeissa voidaan täsmentää verifiointiprosesseja, joiden avulla kauppatietorekisterit voivat verifioida niille 4 artiklan 1 kohdan nojalla raportoitujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Perustelu

Tapauksissa joissa se katsoo sen olevan tarpeellista ja asianmukaista EAMV:llä tulisi olla mahdollisuus sisällyttää teknisiin standardeihin verifiointiprosesseja, joiden avulla kauppatietorekisterit voivat verifioida niille 4 artiklan 1 kohdan nojalla raportoitujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden. Ks. tämän lausunnon 2.4 kohta.

Muutos 14

12 artiklan 2 kohta

”Kauppatietorekisterin on kerättävä ja ylläpidettävä tietoja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä, EPV:llä ja EVLEVillä on suora ja välitön pääsy näihin yksityiskohtaisiin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.”

”Kauppatietorekisterin on kerättävä ja ylläpidettävä tietoja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä, EKP hoitaessaan YVM:n puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisia tehtäviä mukaan luettuna, EPV:llä ja EVLEVillä on suora ja välitön pääsy näihin yksityiskohtaisiin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.”

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa mainitaan ”asianomaiset EKPJ:n jäsenet”. Tämä termi kattaa EKP:n, mutta EKP:n rooli yhteisessä valvontamekanismissa olisi kuitenkin mainittava nimenomaisesti oikeusvarmuussyistä.

Muutos 15

12 artiklan 3 kohta

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen tarpeet teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään:

a)

se, kuinka usein ja mitkä tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista kokonaispositioista ja 2 kohdassa tarkoitetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista on annettava;

b)

toimintaa koskevat standardit, jotka tarvitaan rekisterien tietojen kokoamiseksi ja vertailemiseksi;

c)

tiedot, joihin 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä on pääsy.

Näillä teknisten sääntelystandardien luonnoksilla pyritään varmistamaan, että 1 kohdan mukaisesti julkaistujen tietojen nojalla ei ole mahdollista tunnistaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolta.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

”Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen tarpeet teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään:

a)

se, kuinka usein ja mitkä tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista kokonaispositioista ja 2 kohdassa tarkoitetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista on annettava;

b)

toimintaa koskevat standardit, jotka tarvitaan rekisterien tietojen keräämiseksi, kokoamiseksi ja vertailemiseksi täysin automatisoidusti

c)

tiedot, joihin 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä on pääsy, ottaen huomioon tarve saada pääsy täydellisiin, yksityiskohtaisiin ja standardisoidussa muodossa oleviin tietoihin.

Näillä teknisten sääntelystandardien luonnoksilla pyritään varmistamaan, että 1 kohdan mukaisesti julkaistujen tietojen nojalla ei ole mahdollista tunnistaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolta.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Perustelu

EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden ja rahoitustoiminnan seuraamiseksi euroalueella EKP:n täytyy kerätä, kansallisten keskuspankkien avustuksella, korkealaatuista tilastotietoa. Tästä syystä sääntelystandardien luonnoksissa on varmistettava, että kaikki kauppatietorekisterien EKPJ:lle toimittamat tiedot ovat täydelliset, yksityiskohtaiset sekä saatavilla standardisoidussa muodossa. Ks. tämän lausunnon 2.4 kohta.

Muutos 16

15 artikla

”V luku

Edelleenpanttauksen läpinäkyvyys

15 artikla

Vakuutena saatujen rahoitusinstrumenttien edelleenpanttaus

1.

Vastapuolilla on oikeus edelleenpanttaukseen, jos vähintään seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

vakuuden vastaanottava vastapuoli on asianmukaisesti ilmoittanut vakuuden asettavalle vastapuolelle kirjallisesti riskeistä, joita voi liittyä b alakohdassa tarkoitetun suostumuksen antamiseen, erityisesti vastaanottavan vastapuolen maksukyvyttömyyteen liittyvistä potentiaalisista riskeistä;

b)

vakuuden asettava vastapuoli on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksen, jonka se on sopimuksen allekirjoittamisella tai vastaavalla vaihtoehtoisella menetelmällä vahvistanut.

2.

Vastapuolet voivat käyttää oikeuttaan edelleenpanttaukseen, jos vähintään seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

edelleenpanttaus toteutetaan edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa kirjallisessa sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti;

b)

vakuutena saadut rahoitusinstrumentit siirretään vastaanottavan vastapuolen nimissä avatulle tilille.

3.

Tämä artikla ei rajoita tiukempaa alakohtaista lainsäädäntöä, erityisesti direktiiviä 2011/61/EU ja direktiiviä 2009/65/EY.”

”V luku

Edelleenpanttauksen Uudelleenkäytön läpinäkyvyys

15 artikla

Vakuutena saatujen rahoitusinstrumenttien edelleenpanttaus uudelleenkäyttö

1.

Vastapuolilla on oikeus uudelleenkäyttöön edelleenpanttaukseen, jos vähintään seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

vakuuden vastaanottava vastapuoli on asianmukaisesti ilmoittanut vakuuden asettavalle vastapuolelle kirjallisesti riskeistä, joita voi liittyä b alakohdassa tarkoitetun suostumuksen antamiseen, erityisesti vastaanottavan vastapuolen maksukyvyttömyyteen liittyvistä potentiaalisista riskeistä;

b)

vakuuden asettava vastapuoli on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksen, jonka se on sopimuksen allekirjoittamisella, tai vastaavalla vaihtoehtoisella menetelmällä tai direktiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla omistusoikeuden siirtävällä rahoitusvakuusjärjestelyllä vahvistanut.

2.

Vastapuolet voivat käyttää oikeuttaan edelleenpanttaukseen uudelleenkäyttöön, jos vähintään seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

edelleenpanttaus uudelleenkäyttö toteutetaan edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa kirjallisessa sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti;

b)

vakuutena saadut rahoitusinstrumentit siirretään vastaanottavan vastapuolen nimissä avatulle tilille.

3.

Tämä artikla ei rajoita tiukempaa alakohtaista lainsäädäntöä, erityisesti direktiiviä 2011/61/EU ja direktiiviä 2009/65/EY.”

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on johdonmukaisuuden varmistaminen sisällyttämällä termi ”uudelleenkäyttö” ehdotettuun asetukseen. Ks. muutos 10 sekä tämän lausunnon 2.3 kohta.

Muutos 17

17 artiklan 2 kohta

”Edellä 16 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä asianomaisten EKPJ:n jäsenten kanssa, kun se on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi, erityisesti 4 artiklan osalta.”

”Edellä 16 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä asianomaisten EKPJ:n jäsenten kanssa, EKP hoitaessaan YVM:n puitteissa neuvoston (EU) N:o 1024/2013 mukaisia tehtäviä mukaan luettuna, kun se on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi, erityisesti 4 artiklan osalta”

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa mainitaan ”asianomaiset EKPJ:n jäsenet”. Tämä termi kattaa EKP:n, mutta EKP:n rooli yhteisessä valvontamekanismissa olisi kuitenkin mainittava nimenomaisesti oikeusvarmuussyistä.

Muutos 18

20 artiklan 4 kohdan d alakohta

”Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä ainakin seuraavia hallinnollisia seuraamuksia ja muita toimenpiteitä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista:

(…)

d)

toimiluvan peruuttaminen tai keskeyttäminen;”

”Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä ainakin seuraavia hallinnollisia seuraamuksia ja muita toimenpiteitä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista:

(…)

d)

muiden vastapuolten kuin direktiivin 2013/36/EU nojalla toimiluvan saaneiden luottolaitosten toimiluvan peruuttaminen tai keskeyttäminen

da)

Toimiluvan peruuttaminen. Tätä toimivaltaa rajoittaa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen EKP:n yksinomainen toimivalta peruuttaa luottolaitosten toimiluvat.

Perustelu

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla EKP:llä on yksinomainen toimivalta peruuttaa luottolaitosten toimilupia. Tästä syystä ehdotetussa asetuksessa on ilmaistava selkeästi, että osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten toimilupien peruuttaminen kuuluu EKP:n yksinomaiseen toimivaltaan. Lisäksi, YVM:n toiminnan ja eheyden varmistamiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla ei tulisi ehdotetun asetuksen nojalla olla toimivaltaa keskeyttää luottolaitosten toimilupaa.

Muutos 19

20 artiklan 5 kohta

”Tämän asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen sääntöjen rikkominen ei vaikuta arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ehtoihin eikä osapuolten mahdollisuuteen panna kyseiset ehdot täytäntöön. Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyjen sääntöjen rikkominen ei anna oikeutta vahingonkorvaukseen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolelta.”

”Tämän asetuksen 4 tai 15 artiklassa vahvistettujen sääntöjen rikkominen ei vaikuta arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ehtoihin eikä osapuolten mahdollisuuteen panna kyseiset ehdot täytäntöön. Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyjen sääntöjen rikkominen ei anna oikeutta vahingonkorvaukseen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolelta.”

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että ehdotetun asetuksen sopimusten läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset eivät aiheuta vakuusketjuihin liittyviä rahoitusvakuusriskejä, olisi selkiytettävä, että 15 artiklassa olevien läpinäkyvyysvaatimusten noudattamatta jättäminen ei vaikuta arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Ks. tämän lausunnon 2.3 kohta.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top