EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0010

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 5 päivänä helmikuuta 2014 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (CON/2014/10)

OJ C 193, 24.6.2014, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2014,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista

(CON/2014/10)

2014/C 193/02

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 31 päivänä lokakuuta 2013 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtäviin edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa ja myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan ja 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan Euroopan unionissa toteutettuja maksukorttitapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat yhtenäiset vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin. Ehdotetussa asetuksessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa asetetaan kuluttajien pankkikorttitapahtumista veloitettavien toimitusmaksujen enimmäistasoksi (2)0,20 prosenttia maksutapahtuman arvosta ja kuluttajien luottokorttitapahtumista veloitettavien toimitusmaksujen enimmäistasoksi 0,30 prosenttia maksutapahtuman arvosta, ja näitä enimmäistasoja sovelletaan kotimaisiin tai rajatylittäviin (3) maksutapahtumiin erilaisten siirtymäkausien jälkeen (4). Maksutapahtumat, jotka toteutetaan yrityskorteilla tai kolmen osapuolen korttijärjestelmien myöntämillä korteilla sekä pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot vapautetaan ehdotetun asetuksen ensimmäisen osan vaatimuksista.

2.

Ehdotetun asetuksen toisessa osassa säädetään liiketoimintasääntöjä ja muita teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan kaikkiin korttipohjaisten maksutapahtumien luokkiin. Tärkeimmät niistä koskevat maksukorttijärjestelmän ja käsittelystä vastaavien tahojen erottamista toisistaan (5), kaikkien korttien hyväksymistä koskevien sääntöjen soveltamiseen tehtäviä muutoksia (6) sekä yhteiskäytössä olevien korttien (7) käytön estämistä tai vaikeuttamista koskevia sääntöjä. Ehdotettuun asetukseen sisältyvän uuden säännön mukaan lupien, joita maksukorttijärjestelmistä annetaan korttien myöntämiseen tai maksutapahtumien vastaanottamiseen, on katettava koko unionin alue; lisäksi asetukseen sisältyy sääntöjä, joiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta kauppiailta veloitettavien maksujen osalta (”yhdistelemistä koskeva kielto”) ja kieltää sisällyttämästä toimilupasopimuksiin toimenpiteitä, joilla estetään kuluttajien ohjaaminen käyttämään edullisempia maksuvälineitä (8). Ehdotetussa asetuksessa on myös uusia sääntöjä, joilla tehdään maksurakenteet avoimemmiksi esimerkiksi kieltämällä säännöt, joilla estetään kauppiaita ilmoittamasta asiakkailleen kauppiaiden maksutapahtumien vastaanottajille suorittamien maksujen suuruus, ja vaatimalla maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia toimittamaan kauppiaille näiltä veloittamistaan maksuista vähintään kuukausikohtaiset erittelyt maksuista, jotka kauppiaat maksavat tiettynä kuukautena kunkin korttilajin ja kunkin sellaisen yksittäisen korttimerkin osalta, jota koskevia vastaanottopalveluita maksutapahtumien vastaanottaja tarjoaa.

3.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan toimitusmaksuille koko unionin kattavat säännöt ja myös yhtenäiset liiketoimintasäännöt ja tekniset vaatimukset korttipohjaisille maksutapahtumille. Ehdotukset ovat yleisesti eurojärjestelmän nykyisten kantojen mukaiset. Pankkikortit ovat vähittäisostoissa laajimmin käytetyt sähköiset maksuvälineet, joten niiden osuus unionissa suoritetuista maksutapahtumista on suuri. Tästä huolimatta toimitusmaksuja ei tällä hetkellä juurikaan säännellä, ja ne ovat eri jäsenvaltioissa sen vuoksi hyvin erilaiset. Ottamalla käyttöön yhteiset säännöt voidaan osaltaan edistää maksuliikenteen sisämarkkinoiden valmistumista ja tukea yhteisen euromaksualueen (SEPA) perustamista. Uusiin sääntöihin sisältyy voimakas kilpailullinen aspekti, mutta niillä on myös määrä vähentää markkinoiden pirstoutuneisuutta ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä helpottaa nykyisten toimijoiden välistä kilpailua ja uusien palveluntarjoajien pääsyä korttimaksujen markkinoille ja tehostaa siten yleisesti sähköisiä maksuvälineitä ja lisää niiden käyttöä.

Erityiset huomautukset

1.   Termien määritelmät

Ehdotettuun asetukseen sisältyvät määritelmät (9) on jossain määrin – mutta ei täysin – yhdenmukaistettu toisen maksupalveludirektiivin (jäljempänä ’ehdotettu toinen maksupalveludirektiivi’ (10)) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 260/2012 (11) kanssa. Toisiinsa läheisesti liittyvissä unionin säädöksissä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on hyvä yhtenäistää, jotta väärinkäsitykset voidaan välttää ja säädöskehys on kansalaisille ymmärrettävämpi. EKP katsookin, että termien ”maksutoimeksianto”, ”maksupalveluntarjoaja” ja ”maksutapahtuma” sekä joidenkin muiden keskeisten termien määritelmiä on yhdenmukaistettava vielä lisää ehdotetun toisen maksupalveludirektiivin kanssa. Lisäksi termeille ”korttipohjainen maksutapahtuma” ja ”maksukorttitapahtuma” ehdotetut määritelmät ovat hyvin samanlaiset. EKP ehdottaa, että kyseiset määritelmät yhdistetään yhdeksi määritelmäksi. Tämän lausunnon liitteessä esitetään määritelmistä joitain teknisiä lisähuomautuksia.

2.   Muut säännökset

2.1

EKP suhtautuu myönteisesti toimitusmaksujen osalta esitettyihin selvennyksiin. Jos rajatylittävien toimitusmaksujen enimmäistasot otetaan kuitenkin käyttöön ennen kansallisten toimitusmaksujen enimmäistasoja, pienet kansalliset maksutapahtumien vastaanottajat voivat joutua epäedulliseen asemaan, koska ne eivät kykene kilpailemaan pienemmistä rajatylittävistä toimitusmaksuista hyötyvien ulkomaisten maksutapahtumien vastaanottajien kanssa. Sen vuoksi EKP ehdottaa, että kyseiset enimmäistasot otetaan käyttöön samanaikaisesti.

2.2

EKP kannattaa ehdotusta siitä, että jos kortissa on useampi kuin yksi tuotemerkki (yhteiskäytössä olevat kortit), tuotemerkki valitaan myyntipisteessä (12). Maksajia saatetaan myös kannustaa valitsemaan kortilta sellaisia tuotemerkkejä, jotka tarjoavat heille bonusohjelmia ja muita lisäetuja, mikä saattaa lisätä kalliiden korttimerkkien käyttöä. EKP ehdottaa tältä osin, että kortinhaltijan ja kauppiaan olisi sovittava yhdessä tietyn tuotemerkin valinnasta myyntipisteessä.

2.3

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että asetuksessa kielletään säännöt, joilla kauppiaat pakotetaan hyväksymään kaikki tietyn tuotemerkin kortit, mutta se on huolestunut asetukseen sisältyvästä poikkeuksesta, jonka mukaan kauppiaat on velvoitettava hyväksymään muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, joihin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua (13). Kauppiaan olisi voitava tehdä kaupallinen päätös korttien sekä tietyn järjestelmän puitteissa hyväksyttävien yksittäisten tuotemerkkien tai korttituotteiden hyväksymisestä.

2.4

EKP ehdottaa lisäksi sen selventämistä, että maksukorttijärjestelmissä ei pitäisi syrjiä käsittelystä vastaavia tahoja ottamalla käyttöön liiketoimintasääntöjä, joilla rajoitetaan kohtuuttomasti yhteentoimivuutta käsittelystä vastaavien tahojen välillä.

2.5

Maksukorttijärjestelmissä tarvitaan ehkä myös lisää aikaa uusiin vaatimuksiin mukautumiseksi. Voitaisiinkin harkita, tarvitaanko erottamisvaatimukseen (14) mukautumiseksi siirtymäkausi.

2.6

EKP ehdottaa tehokkuussyistä, että asetuksen vaatimusten noudattamisen valvonta olisi vain yhden toimivaltaisen viranomaisen vastuulla, joskin tämän toteuttaminen käytännössä saattaa osoittautua kansallisten järjestelmien välisten erojen vuoksi vaikeaksi.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset perusteluineen esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä helmikuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 550 final/2.

(2)  Ks. ehdotetun asetuksen II ja III luku. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, joita sovelletaan yleensä korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn korttijärjestelmään kuuluvia kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Toimitusmaksut muodostavat suuriman osan maksuista, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta.

(3)  Rajatylittäviä tapahtumia ovat tapahtumat, joissa kuluttajat käyttävät maksukorttejaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai joissa vähittäismyyjä käyttää maksutapahtumia vastaanottavaa maksupalveluntarjoajaa jossakin toisessa jäsenvaltiossa.

(4)  Rajatylittäviä tapahtumia koskevat enimmäistasot tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta kyseisiä enimmäistasoja sovelletaan myös kotimaisiin tapahtumiin.

(5)  Maksukorttijärjestelmien ja korttipohjaisten maksujen käsittelystä vastaavien tahojen on oltava oikeudellisen muodon, organisaation ja päätöksenteon osalta riippumattomia toisistaan.

(6)  Tämä sääntö koskee sellaisia korttijärjestelmiä tai maksupalveluntarjoajia, jotka edellyttävät kauppiaiden hyväksyvän kaikki tietyn tuotemerkin kortit, ja tarkoittaa, että kauppiaat eivät voi rajoittaa hyväksyntää ainoastaan tietyntyyppiseen korttiin. Ehdotetun asetuksen 10 artiklassa säädetään, että kauppiaat voivat hyväksyä ainoastaan yhden tiettyyn tuotemerkkiin kuuluvan korttilajin kieltämällä maksupalveluntarjoajaa tai korttijärjestelmää vaatimasta kauppiaita hyväksymään useamman tai kaikki samaan tuotemerkkiin kuuluvat korttilajit. Ehdotetussa asetuksessa asetetaan myös vaatimus, joka estää kauppiaita harjoittamasta syrjintää sellaisten korttien osalta, joihin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua, eli jos kauppiaat hyväksyvät yhden pankkikorttimerkin, niiden on hyväksyttävä myös kaikkiin muihin tuotemerkkeihin kuuluvat pankkikortit.

(7)  Eli kahden tai useamman tuotemerkin yhdistämistä korttipohjaiseen maksuvälineeseen.

(8)  Maksupalveluntarjoajan tai korttijärjestelmän ei pitäisi estää kauppiaita ohjaamasta kuluttajia käyttämään haluamaansa maksuvälinettä tai ilmoittamasta kuluttajille toimitusmaksuista tai kauppiaalta veloitettavista palvelumaksuista.

(9)  Ks. ehdotetun asetuksen 2 artikla.

(10)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013) 547 final).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

(12)  Ks. ehdotetun asetuksen 8 artiklan 5 kohta.

(13)  Ehdotetun asetuksen 10 artiklan 1 kohta ja johdanto-osan 29 perustelukappale.

(14)  Ks. ehdotetun asetuksen 7 artikla.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan 15–17 kappale

”(15)

Tässä asetuksessa noudatetaan asteittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävät korttitapahtumien vastaanotto) ja asettamalla rajojen yli vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville rajatylittäville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne Lisäksi maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Nämä toimenpiteet helpottaisivat kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi.

(16)

Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo tämän asetuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellettavia toimitusmaksujen enimmäistasoja. Tämän vuoksi kyseisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan nopeasti, sillä ne tarjoavat vähittäiskauppiaille mahdollisuuden etsiä edullisempia korttitapahtumien vastaanottopalveluita valtioiden rajojen yli ja kannustavat kotimaisia pankkiyhteisöjä tai -järjestelmiä alentamaan maksuja, joita ne veloittavat korttitapahtumien vastaanotosta.

(17)

Kotimaan maksutapahtumille on tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta laajennettava koskemaan sekä rajatylittäviä että kotimaan maksuja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.”

”(15)

Tässä asetuksessa noudatetaan asteittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävät korttitapahtumien vastaanotto) ja asettamalla rajojen yli vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville rajatylittäville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne. Lisäksi ja varmistamalla, että maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi n oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia., Nämä toimenpiteet helpottaisivat ettaisiin kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi.

(16)

Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin sisäisissä rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa sekä joissakin tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisissa maksutapahtumissa noudatetaan jo tämän ssä asetuksen ssa ensimmäisessä vaiheessa sovellettavia toimitusmaksujen enimmäistasoja. Tämän vuoksi kyseisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan nopeasti, sillä ne tarjoavat vähittäiskauppiaille mahdollisuuden etsiä edullisempia korttitapahtumien vastaanottopalveluita valtioiden rajojen yli ja kannustavat kotimaisia pankkiyhteisöjä tai -järjestelmiä alentamaan maksuja, joita ne veloittavat korttitapahtumien vastaanotosta.

(17)

Kotimaan maksutapahtumille on tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi kahden vuoden kuluttua siirtymäkausi tämän asetuksen voimaantulosta laajennettava koskemaan sekä rajatylittäviä että kotimaan maksuja vaikuttaa riittävältä korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.”

Perustelu

Rajatylittävien toimitusmaksujen ja kansallisten toimitusmaksujen enimmäistasojen käyttöönoton välille ehdotettu 22 kuukauden ajanjakso voisi asettaa pienet kansalliset maksutapahtumien vastaanottajat epäedulliseen asemaan, koska ne eivät kykene kilpailemaan pienemmistä rajatylittävistä toimitusmaksuista hyötyvien ulkomaisten maksutapahtumien vastaanottajien kanssa. Olisi parempi, että toimitusmaksujen enimmäistason käyttöönotolle asetettaisiin vain yksi yhteinen päivämäärä. EKP ei ota kuitenkaan kantaa ehdotettuun ajanjaksoon.

Muutos 2

Johdanto-osan 24 kappale

”(24)

Kuluttajat eivät aina ole tietoisia maksuista, joita kauppiaat suorittavat kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. Samaan aikaan monet kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien soveltamat kannustimet (kuten matkakupongit, hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden käyttöön, joista kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa korkeita maksuja. Tämän estämiseksi toimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia toimitusmaksuille, olisi sovellettava vain sellaisiin maksukortteihin, joista on tullut massatuotteita ja joita kauppiaiden on yleensä vaikea kieltäytyä vastaanottamasta niiden laajamittaisen myöntämisen ja käytön vuoksi (näitä ovat kuluttajien pankki- ja luottokortit). Markkinoiden toiminnan tehostamiseksi alan sääntelemättömissä osissa ja liiketoiminnan siirtymisen rajoittamiseksi alan säännellyistä osista sääntelemättömiin osiin on tarpeen ottaa käyttöön joitakin toimenpiteitä, mukaan lukien maksujärjestelmän ja infrastruktuurin erottaminen toisistaan, maksunsaajan maksajaan kohdistamat ohjaustoimet ja sen mahdollistaminen, että maksunsaaja voi valita maksuvälineet, jotka se hyväksyy.”

”(24)

Kuluttajat eivät aina ole tietoisia maksuista, joita kauppiaat suorittavat kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. Samaan aikaan monet kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien soveltamat kannustimet (kuten matkakupongit, hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden käyttöön, joista kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa korkeita maksuja. Tämän estämiseksi toimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia toimitusmaksuille, olisi sovellettava vain sellaisiin maksukortteihin, joista on tullut massatuotteita ja joita kauppiaiden on yleensä vaikea kieltäytyä vastaanottamasta niiden laajamittaisen myöntämisen ja käytön vuoksi (näitä ovat kuluttajien pankki- ja luottokortit). Markkinoiden toiminnan tehostamiseksi alan sääntelemättömissä osissa ja liiketoiminnan siirtymisen rajoittamiseksi alan säännellyistä osista sääntelemättömiin osiin on tarpeen ottaa käyttöön joitakin toimenpiteitä, mukaan lukien maksujärjestelmän ja käsittelyinfrastruktuurin erottaminen toisistaan, maksunsaajan maksajaan kohdistamat ohjaustoimet ja sen mahdollistaminen, että maksunsaaja voi valita maksuvälineet, jotka se hyväksyy.”

Perustelu

Tämän sanan lisäämistä ehdotetaan sisällön selkeyttämiseksi.

Muutos 3

Johdanto-osan 29 kappale

”(29)

[…]

Kuluttajien suojaamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla on tilaisuus käyttää maksukortteja mahdollisimman usein, kauppiaat olisi velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, joista veloitetaan samaa säänneltyä toimitusmaksua. Tällainen rajoitus lisäisi myös kilpailua sellaisten korttien osalta, joista veloitettavia toimitusmaksuja ei säännellä tämän asetuksen nojalla, sillä kauppiaat saisivat vahvemman neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, joilla ne hyväksyvät kyseiset kortit.”

”(29)

[…].

Kuluttajien suojaamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla on tilaisuus käyttää maksukortteja mahdollisimman usein, kauppiaat olisi velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, joista veloitetaan samaa säänneltyä toimitusmaksua. Tällainen rajoitus lisäisi myös kilpailua sellaisten korttien osalta, joista veloitettavia toimitusmaksuja ei säännellä tämän asetuksen nojalla, sillä kauppiaat saisivat vahvemman neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, joilla ne hyväksyvät kyseiset kortit.”

Perustelu

Kauppiaiden olisi kyettävä itse tekemään kaupallisia päätöksiä siitä, mitä kortteja, järjestelmiä, tuotemerkkejä tai tuotteita ne hyväksyvät. Toteamus siitä, että kortit, joihin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua, on pakko hyväksyä, vaikuttaa tarpeettoman laajalta.

Muutos 4

2 artiklan 1 kohta

”1)

’maksutapahtumien vastaanottajalla’ maksupalveluntarjoajaa, joka tekee maksunsaajan kanssa suoran tai epäsuoran sopimuksen maksunsaajan maksutapahtumien käsittelystä;”

”1)

’maksutapahtumien vastaanottajalla’ maksupalveluntarjoajaa, joka tekee maksunsaajan kanssa suoran tai epäsuoran sopimuksen maksajan maksuvälineellä käynnistettyjen maksunsaajan maksutapahtumien hyväksymisestä ja käsittelystä;”

Perustelu

Tätä artiklaa on muutettava, jotta siinä tuotaisiin esiin joitakin muita maksutapahtumien vastaanoton ominaispiirteitä. Muutosehdotus vastaa ehdotusta, jonka eurojärjestelmä esitti maksutapahtumien hyväksymisen määritelmästä ehdotetusta toisesta maksupalveludirektiivistä antamassaan lausunnossa.

Muutos 5

2 artiklan 2 kohta

”2)

’korttien myöntäjällä’ maksupalveluntarjoajaa, joka tekee maksajan kanssa suoran tai epäsuoran sopimuksen maksajan maksutapahtumien käynnistämisestä, käsittelemisestä ja toteuttamisesta;”

”2)

’korttien myöntäjällä’ maksupalveluntarjoajaa, joka tekee maksajan kanssa tarjoaa maksajalle suoraan tai epäsuoran sti sopimuksen maksuvälineen maksajan maksutapahtumien käynnistämisestä ksi, käsittelemisestä ksi ja toteuttamisesta ksi;”

Perustelu

Muutos, jolla tuodaan esiin joitakin muita liikkeeseenlaskun ominaispiirteitä. Muutosehdotus vastaa ehdotusta, jonka eurojärjestelmä esitti maksuvälineiden myöntämisen määritelmästä ehdotetusta toisesta maksupalveludirektiivistä antamassaan lausunnossa.

Muutos 6

2 artiklan 4 kohta

”4)

’pankkikorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;”

”4)

’pankkikorttitapahtumalla’pankkikortilla käynnistettyä korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

4 a)

’pankkikortilla’ korttia, jolla sen haltija voi tehdä ostoksia ja/tai nostaa käteisrahaa siten, että tapahtumat veloitetaan suoraan ja välittömästi haltijan maksutililtä riippumatta siitä, pitääkö tiliä kortin myöntäjä vai jokin muu taho.

Perustelu

Ei voida pitää itsestään selvänä, että pankkikorttia veloitetaan 48 tunnin sisällä. Pankki- ja luottokorttien välisen eron olisi näin ollen perustuttava siihen, veloitetaanko tiliä välittömästi (pankkikortti) vai ennalta sovittuina ajankohtina (luottokortti). Pankkikortin määritelmän olisi myös poikettava luottokortin määritelmästä (ks. jäljempänä) maksunsaajan saamien hyötyjen osalta, jotta molemmista pankkikorteista veloitettavien toimitusmaksujen enimmäistasojen erottamista koskevan ehdotuksen perustelu olisi yksiselitteinen.

Muutos 7

2 artiklan 5 kohta

”5)

’luottokorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;”

”5)

’luottokorttitapahtumalla’luottokortilla käynnistettyä korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

5 a)

’luottokortilla’ korttia, jolla kortinhaltija voi tehdä ostoksia ja/tai nostaa käteisrahaa tiettyyn ennalta määriteltyyn luottorajaan saakka. Myönnetty luotto voidaan maksaa joko kokonaan tietyn ajanjakson päättyessä tai se voidaan maksaa osittain; tällöin saldo katsotaan pidennetyksi luotoksi, josta peritään yleensä korkoa. Järjestelmän säännöt ja tapahtuman käsittely sekä kauppiaan soveltamat korttien hyväksymismenettelyt voivat olla laajempia kuin pankkikortilla käynnistetyissä maksutapahtumissa.

Perustelu

Ks. muutosta 6 koskeva perustelu.

Muutos 8

2 artiklan 7 kohta

”7)

’korttipohjaisella maksutapahtumalla’ palvelua, jota käytetään maksutapahtuman saattamiseksi päätökseen millä tahansa kortti- tai televiestintälaitteella, digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella taikka ohjelmistolla, jos tuloksena on maksukorttitapahtuma. Korttipohjaiset maksutapahtumat eivät kata muunlaisiin maksupalveluihin perustuvia tapahtumia;”

”7)

’korttipohjaisella maksutapahtumalla’palvelua, jota käytetään maksutapahtuman a, joka on käynnistetty saattamiseksi päätökseen millä tahansa korttipohjaisella maksuvälineellä tai televiestintälaitteella, digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella taikka ohjelmistolla, jos tuloksena on maksukorttitapahtuma tietyn korttijärjestelmän sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti . Korttipohjaiset maksutapahtumat eivät kata muunlaisiin maksupalveluihin perustuvia tapahtumia ja joka ei johda asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklassa märiteltyyn tilisiirtoon tai suoraveloitukseen;”

Perustelu

Komission ehdottama korttipohjaisen maksutapahtuman määritelmä on hieman laajempi kuin maksukorttitapahtuman määritelmä, sillä se kattaa myös maksutapahtumat, jotka on suoritettu ilman fyysistä korttia. Kun otetaan huomioon korttien nopea kehitys ja yhä suurempi valikoima kortti-infrastruktuuria hyödyntäviä maksutapoja, EKP ehdottaa, että kyseiset määritelmät yhdistetään.

Muutos 9

2 artiklan 8 kohta

”8)

’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jossa maksukortin myöntää maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin myyntipiste;”

”8)

’rajatylittävällä korttimaksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan maksupalveluntarjoaja kortin myöntäjä ja kyseisen tapahtuman vastaanottaja ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jossa maksukortin maksukorttitapahtuman vastaanottaja myöntää maksupalveluntarjoaja, joka on sijaitsee oittautunut eri jäsenvaltiossa on kuin myyntipiste;”

Perustelu

EKP ehdottaa, että tämän määritelmän sanamuotoa yksinkertaistetaan yllä olevassa muutoksessa esitetyllä tavalla.

Muutos 10

2 artiklan 9 kohta

”9)

’toimitusmaksulla’ maksua, joka maksetaan suoraan tai välillisesti (ts. kolmannen osapuolen välityksellä) jokaisesta tapahtumasta maksukorttitapahtumaan tai maksukorttipohjaiseen tapahtumaan osallistuvan maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajien välillä;”

”9)

’toimitusmaksulla’ maksua, joka maksetaan suoraan tai välillisesti (ts. kolmannen osapuolen välityksellä) korttipohjaisesta maksusta jokaisesta tapahtumasta maksukorttitapahtumaan tai maksukorttipohjaiseen tapahtumaan osallistuvan maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajien kortin myöntäjän ja kyseisen tapahtuman vastaanottajan välillä;”

Perustelu

EKP ehdottaa, että tämän määritelmän sanamuotoa yksinkertaistetaan mainitsemalla kortin myöntäjän ja maksutapahtumien vastaanottajan käsitteet.

Muutos 11

2 artiklan 10 kohta

”10)

’kauppiaalta veloitettavalla palvelumaksulla’ maksua, jonka maksunsaaja suorittaa korttitapahtumien vastaanottajalle kustakin tapahtumasta ja joka muodostuu toimitusmaksusta, maksujärjestelmän veloittamasta maksusta ja käsittelymaksusta sekä korttitapahtumien vastaanottajan katteesta;”

”10)

’kauppiaalta veloitettavalla palvelumaksulla’ maksua, jonka maksunsaaja suorittaa korttitapahtumien vastaanottajalle kustakin tämän tarjoamista korttipohjaisia maksutapahtumasta ia koskevista palveluista ja joka muodostuu toimitusmaksusta, maksujärjestelmän veloittamasta maksusta ja käsittelymaksusta sekä korttitapahtumien vastaanottajan katteesta;”

Perustelu

EKP ehdottaa, ettei kauppiaalta veloitettavan palvelumaksun määritelmää rajata lueteltuihin seikkoihin.

Muutos 12

2 artiklan 13 kohta

”13)

’maksukorttijärjestelmällä’ kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;”

”13)

’maksukorttijärjestelmällä’kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien korttipohjaisella maksuvälineellä käynnistettyjen maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;”

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on sisällyttää käynnistämisen näkökohta; viittaukset unioniin ja jäsenvaltioihin olisi poistettava, koska ne eivät ole tarpeellisia.

Muutos 13

2 artiklan 14 kohta

”14)

’neljän osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan kortinhaltijan maksutililtä maksunsaajan maksutilille järjestelmän, maksukortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan (joka edustaa kortinhaltijaa) ja korttitapahtumia vastaanottavan maksupalveluntarjoajan (joka edustaa maksunsaajaa) välityksellä, sekä samaan rakenteeseen perustuvat korttipohjaiset tapahtumat;”

”14)

’neljän osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa kortin myöntämistä ja maksutapahtumien vastaanottamista koskevien palvelujen tarjoamisesta vastaavat muut tahot kuin korttijärjestelmää hallinnoiva taho maksut suoritetaan kortinhaltijan maksutililtä maksunsaajan maksutilille järjestelmän, maksukortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan (joka edustaa kortinhaltijaa) ja korttitapahtumia vastaanottavan maksupalveluntarjoajan (joka edustaa maksunsaajaa) välityksellä, sekä samaan rakenteeseen perustuvat korttipohjaiset tapahtumat;”

Perustelu

EKP ehdottaa, ettei kolmen ja neljän osapuolen maksukorttijärjestelmiä eroteta toisistaan korttien myöntämistä ja maksutapahtumien vastaanottamista koskevien palvelujen tarjoamisen perusteella.

Muutos 14

2 artiklan 15 kohta

”15)

’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;”

”15)

’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa korttijärjestelmän tuotemerkin yhteydessä myönnettävistä korteista ja vastaanotettavista maksutapahtumista vastaa korttijärjestelmää hallinnoiva taho maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun Jos kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan sen korttipohjaisten maksuvälineiden myöntämiseen maksukorttien myöntämiseen ja/tai sen korttipohjaisten maksutapahtumien vastaanottamiseen korttitapahtumien vastaanottamiseen, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;”

Perustelu

Ks. muutosta 13 koskeva perustelu.

Muutos 15

2 artiklan 16 kohta

”16)

’maksuvälineellä’ henkilökohtaista laitetta ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ovat keskenään sopineet ja joita maksupalvelunkäyttäjä käyttää tai joita käytetään sen puolesta maksutoimeksiannon antamiseen;”

”16)

’maksuvälineellä’ henkilökohtaista laitetta ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ovat keskenään sopineet ja joita maksupalvelunkäyttäjä käyttää tai joita käytetään sen puolesta maksutoimeksiannon antamiseen;”

Perustelu

Tämä määritelmä olisi yhdenmukaistettava toista maksupalveludirektiiviä koskevan ehdotuksen kanssa.

Muutos 16

2 artiklan 17 kohta

”17)

’korttipohjaisella maksuvälineellä’ mitä tahansa maksuvälinettä, mukaan lukien kortit, matkapuhelimet, tietokoneet tai mitkä tahansa muut tekniset laitteet, jotka sisältävät asianmukaisen sovelluksen ja joita maksaja käyttää antaakseen maksutoimeksiannon, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklassa määritelty tilisiirto tai suoraveloitus;”

”17)

’korttipohjaisella maksuvälineellä’mitä tahansa maksuvälinettä, mukaan lukien kortit tia , tai mitä tahansa muuta maksuvälinettä, joka vastaa ominaispiirteiltään maksukorttia matkapuhelimet, tietokoneet tai mitkä tahansa muut tekniset laitteet, jotka sisältävät asianmukaisen sovelluksen ja jonka maksunsaaja on hyväksynyt maksun vastaanottamiseksi ja joita maksaja käyttää antaakseen käynnistääkseen maksutoimeksiannon, joka ei ole johda asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklassa määriteltyyn tilisiirtoon tai suoraveloitukseen;”

Perustelu

Tämä määritelmä olisi yhdenmukaistettava korttipohjaisen maksutapahtuman määritelmää koskevan muutosehdotuksen (muutos 8) kanssa.

Muutos 17

2 artiklan 18 kohta

”18)

’maksusovelluksella’ tietokoneohjelmistoa tai vastaavaa, joka on ladattu korttipohjaisten maksutapahtumien käynnistämisen mahdollistavalle laitteelle, jolla maksaja voi antaa maksutoimeksiantoja;”

”18)

korttipohjaisella maksusovelluksella’laitteelle ladattua tai etäyhteydellä käytettävää tietokoneohjelmistoa tai vastaavaa, jonka avulla on ladattu maksaja voi käynnistää korttipohjaisten ia maksutapahtumien a käynnistämisen mahdollistavalle laitteelle, jolla maksaja voi antaa maksutoimeksiantoja;”

Perustelu

EKP ehdottaa, että tämän termin määritelmään sisällytetään etäyhteys.

Muutos 18

2 artiklan 19 kohta

”19)

’maksutoimeksiannolla’ maksajan maksupalveluntarjoajalleen antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;”

”19)

’maksutoimeksiannolla’ maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajalleen antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;”

Perustelu

Maksutoimeksiantoja voi korttimaksujen osalta käynnistää myös maksunsaaja. Muutos on lisäksi yhdenmukainen toista maksupalveludirektiiviä koskevassa ehdotuksessa olevan määritelmän kanssa.

Muutos 19

2 artiklan 20 kohta

”20)

’maksukorttitapahtumalla’ maksutapahtumaa, joka on toteutettu maksukortilla tai käyttäen maksukorttitapahtuman infrastruktuuria ja joka perustuu maksukorttitapahtuman liiketoimintasääntöihin;”

20)

maksukorttitapahtumalla’ maksutapahtumaa, joka on toteutettu maksukortilla tai käyttäen maksukorttitapahtuman infrastruktuuria ja joka perustuu maksukorttitapahtuman liiketoimintasääntöihin;”

Perustelu

Määritelmä on hyvin samanlainen kuin korttipohjaisen maksutapahtuman määritelmä. Nämä kaksi määritelmää olisi hyvä yhdistää.

Muutos 20

2 artiklan 21 kohta

”21)

’maksupalveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on lupa tarjota direktiivin 2007/64/EY liitteessä lueteltuja maksupalveluita. Maksupalveluntarjoaja voi olla korttien myöntäjä tai korttitapahtumien vastaanottaja taikka molempia;”

”21)

’maksupalveluntarjoajalla’luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on lupa tarjota direktiivin 2007/64/EY liitteessä lueteltuja maksupalveluita. Maksupalveluntarjoaja voi olla korttien myöntäjä tai korttitapahtumien vastaanottaja taikka molempia ehdotetussa toisessa maksupalveludirektiivissä (2) COM(2013) 547/3 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia ja luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan poikkeusta ehdotetun toisen maksupalveludirektiivin 27 artiklan nojalla;”

Perustelu

Kohta on yhdenmukaistettava ehdotetun toisen maksupalveludirektiivin kanssa.

Muutos 21

2 artiklan 23 kohta

”23)

’maksutapahtumalla’ maksajan käynnistämää tai tämän lukuun käynnistettyä tai maksunsaajan käynnistämää toimenpidettä, jossa on kyse varojen siirtämisestä, maksajan ja maksunsaajan välisistä velvoitteista riippumatta;”

”23)

’maksutapahtumalla’ maksajan käynnistämää tai tämän lukuun käynnistettyä tai maksunsaajan käynnistämää toimenpidettä, jossa on kyse varojen asettamisesta käytettäväksi, siirtämisestä, tai nostamisesta maksajan ja maksunsaajan välisistä velvoitteista riippumatta;”

Perustelu

Kohta on yhdenmukaistettava ehdotetun toisen maksupalveludirektiivin kanssa.

Muutos 22

2 artiklan 24 kohta

”24)

’käsittelyllä’ maksutapahtuman käsittelypalvelun suorittamista niiden toimenpiteiden osalta, jotka ovat edellytyksenä korttitapahtumien vastaanottajan ja korttien myöntäjän välisen maksumääräyksen käsittelylle;”

”24)

’käsittelyllä’maksutapahtuman käsittelypalvelun suorittamista niiden toimenpiteiden osalta, jotka ovat edellytyksenä korttitapahtumien vastaanottajan ja korttien myöntäjän välisen maksumääräyksen käsittelylle automaattista tietojenkäsittelyä, joka suoritetaan kortin myöntäjälle tai maksutapahtumien vastaanottajalle korttipohjaisen maksutapahtuman yhteydessä;”

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on selventää, mitä maksupalveluntarjoajien tarjoamat maksutapahtumien käsittelypalvelut pitävät sisällään.

Muutos 23

2 artiklan 25 kohta

”25)

’käsittelystä vastaavalla taholla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa maksutapahtuman käsittelypalvelut.”

”25)

’käsittelystä vastaavalla taholla’luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa maksutapahtuman käsittelypalvelut ja tarjoavaa teknistä palveluntarjoajaa.”

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on korostaa teknistä luonnetta eli että tarjottuihin maksupalveluihin sisältyy teknistä tietojenkäsittelyä.

Muutos 24

3 ja 4 artikla

3 artikla

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

1.

Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä pankkikorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

2.

Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä luottokorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

4 artikla

Kaikista kuluttajien pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

1.

Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

2.

Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään luottokorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.”

3 artikla

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

1.

Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä pankkikorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

2.

Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä luottokorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

4 artikla

Kaikista kKuluttajien pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

1.

Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

2.

Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään luottokorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.”

Perustelu

Ks. muutoksen 1 perustelut.

Muutos 25

7 artiklan 3 kohta

ja 7 artiklan 5 ja 6 kohta (uusi) (3)

”3.

Alueellinen syrjintä maksukorttijärjestelmien käyttämissä käsittelysäännöissä on kiellettävä.

[…]”

”3.

Käsittelystä vastaavan tahon valintaa koskeva A alueellinen syrjintä maksukorttijärjestelmien käyttämissä käsittelysäännöissä on kiellettävä y.

[…]

5.

Maksukorttijärjestelmillä on oltava oikeudenmukainen ja avoin menettely, jolla varmistetaan, että muita käsittelystä vastaavia tahoja ei syrjitä kohtuuttomasti ja että teknistä yhteentoimivuutta käsittelystä vastaavien riippumattomien tahojen kanssa ei rajoiteta.

6.

Tätä artiklaa sovelletaan kahden vuoden kuluttua tämä asetuksen voimaantulosta.

Artiklan 3 kohtaan ehdotetaan muutosta nykyisen sanamuodon selkeyttämiseksi, sillä nykymuodossaan sitä voitaisiin tulkita siten, että se ei jätä mitään tilaa maariskin hallinnalle käsittelyn eri vaiheissa, esimerkiksi hyväksymisvaiheessa.

EKP ehdottaa uutta 5 kohtaa, jonka on tarkoitus poistaa maksukorttijärjestelmien mahdollisuus syrjiä käsittelystä vastaavia tahoja soveltamalla liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat perusteettomasti yhteentoimivuutta käsittelystä vastaavien tahojen välillä.

EKP ehdottaa myös uuden 6 kohdan lisäämistä. Maksuala saattaa tarvita lisää aikaa erottaakseen järjestelmän ja käsittelyinfrastruktuurin toisistaan. Sen vuoksi ehdotetaan, että tätä artiklaa sovellettaisiin vasta kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Muutos 26

8 artiklan 3 ja 5 kohta

”3.

Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai muita tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.

[…]

5.

Jos maksulaitteessa on mahdollista valita eri maksuvälinemerkkien välillä, maksajan on määritettävä myyntipisteessä merkki, jota käytetään kyseisessä maksutapahtumassa.”

”3.

Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa sääntelyviranomaisten, valvontaviranomaisten tai keskuspankkien asettamia raportointivaatimuksia lukuun ottamatta raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai muita tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.

[…]

5.

Jos maksulaitteessa on mahdollista valita eri maksuvälinemerkkien välillä, maksajan ja maksunsaajan on määritettävä hyväksyttävä myyntipisteessä merkki, jota käytetään kyseisessä maksutapahtumassa.”

Makrovakauden valvontaa koskevista syistä keskuspankit vaativat, että korttijärjestelmien on ilmoitettava korttipetostilastoja koskevat tiedot. Raportointitaakka olisi huomattava, jos tiedonantovaatimuksia muutettaisiin niin, että ne koskevat suurempaa määrää palveluntarjoajia. Ratkaisuksi tähän ehdotetaankin, että asetetaan sellaiset raportointivaatimukset, että sääntely- ja valvontaviranomaiset ja keskuspankit saavat tietoja, joita ne tosiasiassa tarvitsevat.

Kortinhaltijan (eli maksajan) ja kauppiaan (maksunsaajan) olisi sovittava yhdessä tietyn korttimerkin valinnasta. Jos valinta on yksin maksajalla, vaarana on, että maksaja valitsee kalliin korttimerkin, joka – vaikkakin tarjoaa hänelle ylimääräisiä etuja – lisäisi kauppiaan kustannuksia, mikä voisi viime kädessä saada kauppiaan korottamaan kaikkien asiakkaidensa hintoja.

Muutos 27

10 artiklan 1 kohta

”1.

Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua.”

”1.

Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan tietyn kortti maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä nettyjä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut ita samanmerkkiset korttimerkin ja/tai -lajiset n tuotemerkkejä, korttimerkit, maksuvälineet itä , tai tuotteita lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua.”

Perustelu

Kauppiaan olisi voitava tehdä kaupallinen päätös korttien hyväksymisestä sekä siitä, mitä järjestelmiä, tuotemerkkejä tai tuotteita hän hyväksyy tai mitä tietyn järjestelmän kortteja hän hyväksyy. Se, että järjestelmät ja palveluntarjoajat voivat soveltaa sääntöjä, joilla maksunsaajat pakotetaan hyväksymään kortteja, joihin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua, vaikuttaa tarpeettoman laajalta. Lisämuutosten tarkoituksena on selkeyttää tässä kohdassa asetettuja vaatimuksia. Johdanto-osan 29 perustelukappaleen mukaan tämän kohdan tarkoituksena on poistaa kaikkien korttien hyväksymistä koskevasta säännöstä kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskeva osuus. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei edellytä korttien myöntäjille asetettavaksi ehtoja.

Muutos 28

10 artiklan 5 kohta (uusi)

Ei tekstiä

”5.

Kauppiaat voivat päättää olla hyväksymättä kaikkia kortteja tai muita maksuvälineitä, jos niiden turvallisuustaso on alhainen ja jos maksutapahtumien vastaanottaja ei takaa, että hyväksytyt tapahtumat maksetaan täysimääräisesti.”

Perustelu

Kauppiaiden pitäisi voida olla hyväksymättä mikrosiruttomia ja muita kortteja, joiden turvatekijät ovat heikot, koska tällaisia kortteja käyttämällä suoritettuja maksuja ei taata, mikä altistaa ne suuremmalle taloudelliselle riskille.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  COM(2013) 547/3.

(3)  Huom. Tässä lausunnossa esitetyissä viittauksissa on noudatettu asiakirjassa COM(2013) 550/2 final käytettyä numerointia.


Top