EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 22 päivänä tammikuuta 2014 , ehdotuksesta asetukseksi SEPAan siirtymispäivän lykkäämisestä (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2014,

ehdotuksesta asetukseksi SEPAan siirtymispäivän lykkäämisestä

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 14 päivänä tammikuuta 2014 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 3.1 artiklaan, sillä ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka kuuluvat EKP:n toimivallan piiriin erityisesti siinä yhteydessä, kun eurojärjestelmä hoitaa sille perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa annettua perustehtävää eli edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Ehdotetun asetuksen tarkoitus ja sisältö

Euroopan komissio julkisti 9 päivänä tammikuuta 2014 ehdotetun asetuksen, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 260/2012 (2) ottamalla käyttöön ylimääräinen kuuden kuukauden siirtymäkausi. Ehdotetussa asetuksessa säädetään niin sanotusta jatkamislausekkeesta, joka antaa pankeille ja muille maksupalveluntarjoajille mahdollisuuden käsitellä 1 päivään elokuuta 2014 saakka asetuksen (EU) N:o 260/2012 vaatimuksia täyttämättömiä maksuja; näin varmistetaan, että ne markkinatoimijat, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 260/2012 vaatimuksia helmikuuhun 2014 mennessä, voivat suorittaa maksuja edelleen, ja vältetään aiheuttamasta kuluttajille hankaluuksia.

1.    Yleiset huomautukset

1.1

Välittömästi ehdotetun asetuksen julkistamisen jälkeen antamassaan julkilausumassa (3) eurojärjestelmä antoi tunnustusta niille tehokkaille ja menestyksekkäille siirtymistoimille, joita sidosryhmät ovat euroalueella toteuttaneet. Julkilausuman mukaan yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) kansallisilta yhteisöiltä saadut tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että siirtyminen on nopeaa ja etenee kiihtyvään tahtiin, joten valtaosa sidosryhmistä saa siirtymisensä päätökseen ajoissa.

1.2

Ehdotettu asetus on aiheuttanut markkinoilla hämmennystä siirtymisen määräajasta, josta on siis annettava pikaisesti selkeät ohjeet. Toinen huolestuttava seikka on oikeusvarmuuden puute, joka syntyy, mikäli ehdotettu asetus hyväksytään vasta nykyisen määräajan eli 1 päivän helmikuuta 2014 jälkeen. Ehdotetun asetuksen soveltaminen kaavailujen mukaan taannehtivasti eli 31 päivästä tammikuuta 2014 poistaisi osittain tämän huolenaiheen. Olisi kaikin mahdollisin tavoin vältettävä joutumasta tilanteeseen, jossa siirtymiselle asetettua nykyistä määräaikaa sovelletaan ehdotetun asetuksen hyväksymiseen saakka, sillä tämä aiheuttaisi markkinoilla epävarmuutta ehdotetun asetuksen hyväksymisajankohdasta.

1.3

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että oikeusvarmuus palautetaan, markkinoilla vallitsevaa hämmennystä vähennetään ja niille annetaan määräajasta selkeät ohjeet. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten siten, että neuvosto ja parlamentti hyväksyvät ehdotetun asetuksen nopeasti muuttamatta enää sen keskeisiä osia.

2.    Erityiset huomautukset

Pitäen mielessä edellä mainitut tavoitteet EKP ehdottaa nopeutetun lainsäädäntömenettelyn sallimissa rajoissa muutoksia, joiden tarkoituksena on a) selkeyttää ehdotetun asetuksen soveltamisalaa (ottamalla poikkeuksellisesti käyttöön ylimääräinen siirtymäkausi) ja perusteluja (SEPAan siirtymistä ei todennäköisesti saada täysin päätökseen 1 päivään helmikuuta 2014 mennessä), b) saattaa ehdotetun asetuksen termistö asetuksen (EU) N:o 260/2012 termistön mukaiseksi ja c) varmistaa, että siirtymäkauden vaikutus seuraamusten määräämiseen todetaan selkeästi.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset perusteluineen esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä tammikuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

(3)  Lehdistötiedote 9 päivänä tammikuuta 2014. Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan 6 perustelukappale

”Pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien on 1 päivästä helmikuuta 2014 kieltäydyttävä oikeudellisten velvollisuuksiensa vuoksi käsittelemästä tilisiirtoja ja suoraveloituksia, jotka eivät täytä SEPA-vaatimuksia, vaikka ne voisivat teknisesti käsitellä kyseiset maksut nykyisellä tavalla jatkamalla olemassa olevien perinteisten maksujärjestelyjen käyttöä SEPA-tilisiirtojen ja SEPA-suoraveloitusten rinnalla. Jos SEPA-tilisiirtoihin ja SEPA-suoraveloituksiin ei siirrytä kokonaan, maksuihin saattaa liittyä häiriöitä, jotka johtavat maksujen viivästymiseen. Tämä voi koskea kaikkia maksupalvelunkäyttäjiä ja erityisesti pk-yrityksiä ja kuluttajia.”

”(6)

Pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien on 1 päivästä helmikuuta 2014 kieltäydyttävä asetuksen (EU) N:o 260/2012 mukaisten oikeudellisten velvollisuuksiensa vuoksi käsittelemästä tilisiirtoja ja suoraveloituksia, jotka eivät täytä SEPA-vaatimuksia, vaikka ne voisivat teknisesti käsitellä kyseiset maksut nykyisellä tavalla jatkamalla olemassa olevien perinteisten maksujärjestelyjen käyttöä SEPA-tilisiirtojen ja SEPA-suoraveloitusten rinnalla. Jos SEPA-tilisiirtoihin ja SEPA-suoraveloituksiin ei siirrytä kokonaan, maksuihin saattaa liittyä häiriöitä, jotka johtavat maksujen viivästymiseen. Tämä voi koskea kaikkia maksupalvelunkäyttäjiä ja erityisesti pk-yrityksiä ja kuluttajia.”

Perustelu

Ilmaus ”oikeudelliset velvollisuudet” on epätarkka, joten tässä voitaisiin viitata asetukseen (EU) N:o 260/2012.

Muutos 2

Johdanto-osan 7 perustelukappale

”(7)

On ensisijaisen tärkeää estää tarpeettomat maksuhäiriöt, jotka johtuvat siitä, että SEPAan siirtymistä ei ole saatu päätökseen viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2014. (…) Tästä syystä olisi otettava käyttöön siirtymäkausi, joka antaa mahdollisuuden jatkaa maksujen rinnakkaista käsittelyä eri muodoissa. (…) Siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden olisi pidätyttävä määräämästä seuraamuksia sellaisia maksuja käsitteleville maksupalveluntarjoajille, jotka eivät täytä vaatimuksia, sekä maksupalvelunkäyttäjille, jotka eivät ole vielä siirtyneet SEPAan.”

”(7)

On ensisijaisen tärkeää estää tarpeettomat maksuhäiriöt, jotka johtuvat siitä, että SEPAan siirtymistä ei ole todennäköisesti saatu täysin päätökseen viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2014. (…) Tästä syystä olisi otettava käyttöön ylimääräinen siirtymäkausi, joka antaa mahdollisuuden jatkaa maksujen rinnakkaista käsittelyä eri muodoissa. (…) Olisi todettava selkeästi, että ylimääräisen S siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden olisi on pidätyttävä määräämästä seuraamuksia sellaisia maksuja käsitteleville maksupalveluntarjoajille, jotka eivät täytä vaatimuksia, sekä maksupalvelunkäyttäjille, jotka eivät ole vielä siirtyneet SEPAan.”

Perustelu

Lauseke ”siitä, että SEPAan siirtymistä ei ole saatu päätökseen viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2014” ja johdanto-osan viides perustelukappale, jossa todetaan, että ”on hyvin epätodennäköistä, että kaikki markkinatoimijat täyttäisivät SEPA-vaatimukset viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2014”, ovat keskenään ristiriitaiset. Kyseiset kaksi perustelukappaletta olisi yhtenäistettävä. Lisäksi ilmausta ”ylimääräinen siirtymäkausi” olisi käytettävä johdonmukaisesti. Oikeusvarmuuden vuoksi on todettava selvästi, että seuraamuksia ei sovelleta ylimääräisen siirtymäkauden vuoksi ja sen aikana.

Muutos 3

1 artiklan 1 kohta

”1.   Sen estämättä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, maksupalveluntarjoajat voivat jatkaa 1 päivään elokuuta 2014 euromääräisten maksutapahtumien käsittelyä sellaisissa muodoissa, jotka poikkeavat SEPA-tilisiirroissa ja SEPAsuoraveloituksissa vaadituista muodoista.”

”1.   Sen estämättä Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, maksupalveluntarjoajat voivat jatkaa 1 päivään elokuuta 2014 euromääräisten maksutapahtumien käsittelyä sellaisissa perinteisissä muodoissa, jotka poikkeavat SEPA-tilisiirroissa ja SEPA-suoraveloituksissa tämän asetuksen nojalla vaadituista muodoista.”

Perustelu

Ilmaus ”poiketen siitä, mitä” on asetuksen (EU) N:o 260/2012 nykyisestä tekstistä ja juridisesti täsmällinen. Termejä ”SEPA-tilisiirrot” ja ”SEPA-suoraveloitukset” ei määritellä asetuksessa (EU) N:o 260/2012. Poikkeuksen soveltamisalan on oltava oikeusvarmuuden vuoksi selkeä.

Muutos 4

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

”Jäsenvaltioiden on sovellettava 11 artiklan mukaisesti vahvistettuja, 6 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomisiin sovellettavia seuraamuksia koskevia sääntöjä vasta 2 päivästä elokuuta 2014.”

”Jäsenvaltioiden on sovellettava 11 artiklan mukaisesti vahvistettuja, 6 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomisiin sovellettavia seuraamuksia koskevia sääntöjä vasta 2 päivästä elokuuta 2014ja ainoastaan maksutapahtumiin, jotka on käynnistetty 2 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.”

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on todettava selkeästi, että sääntöjä ei sovelleta maksutapahtumiin, jotka käsitellään ylimääräisen siirtymäkauden aikana.

Muutos 5

1 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

”Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että maksupalveluntarjoajat tarjoavat maksupalvelunkäyttäjille 1 päivään helmikuuta 2016 asti kansallisia maksuja koskevia muuntopalveluja, joiden avulla maksupalvelunkäyttäjät, jotka ovat kuluttajia, voivat edelleen käyttää BBAN-tilinumeroa liitteen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun maksutilitunnisteen sijaan, edellyttäen että yhteentoimivuus on varmistettu muuntamalla maksajan ja maksunsaajan BBAN-tilinumero teknisesti ja turvallisesti liitteen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi maksutilitunnisteeksi. (…).”

”Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että maksupalveluntarjoajat tarjoavat maksupalvelunkäyttäjille 1 päivään helmikuuta 2016 asti kansallisia maksuja tapahtumia koskevia muuntopalveluja, joiden avulla maksupalvelunkäyttäjät, jotka ovat kuluttajia, voivat edelleen käyttää BBAN-tilinumeroa liitteen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun maksutilitunnisteen sijaan, edellyttäen että yhteentoimivuus on varmistettu muuntamalla maksajan ja maksunsaajan BBAN-tilinumero teknisesti ja turvallisesti liitteen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi maksutilitunnisteeksi. (…).”

Perustelu

Tekstin yhdenmukaistaminen asetuksen (EU) N:o 260/2012 termistön kanssa.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top