EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0267

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä

/* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */

52013PC0267

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Kasvien terveys on keskeinen tekijä kestävän ja kilpailukykyisen maa-, metsä- ja puutarhatalouden kannalta. Tarvitaan terveitä siemeniä ja tervettä lisäysaineistoa, jotta viljelykasvit olisivat tuottavia ja jotta työllisyys, kasveihin liittyvä innovointi ja ruokaturva voidaan taata. Puiden ja pensaiden tapauksessa kasvinterveyden suojelu on välttämätöntä unionin metsien, maiseman ja julkisten ja yksityisten viheralueiden säilyttämiseksi. Kasvinterveys on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kannalta.

Erityisen vaarallisia ovat muilta mantereilta tulevat tuhoojat. Euroopan kasveilla ja puilla ei yleensä ole riittävää geneettistä resistenssiä EU:n ulkopuolella esiintyville tuhoojille, joilla ei lisäksi useinkaan ole täällä luontaisia vihollisia. Eurooppaan kulkeutuvat EU:n ulkopuolella esiintyvät tuhoojat aiheuttavat vakavia taloudellisia vahinkoja. Ne voivat siirtyä isäntälajeihin, joissa niitä ei ole aiemmin esiintynyt, levitä nopeasti eri maihin sekä pienentää pysyvästi satoa ja kasvattaa tuotannon ja valvonnan kustannuksia. Taloudelliset menetykset, jotka ovat usein suuria, heikentävät maa- ja metsätalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uusien tuhoojien asettuminen saattaa johtaa siihen, että EU:n ulkopuoliset maat asettavat kauppakieltoja, mikä haittaa EU:n vientiä. Kaikkia tuhoojia ei pystytä torjumaan torjunta-aineilla, ja vaikka torjunta-aineita olisi saatavillakin, niiden käyttö ei aina ole suotavaa.

Sääntelypuitteet

EU:n nykyisen kasvinterveyttä koskevan sääntelykehyksen tavoitteena on suojella EU:n maa- ja metsätaloutta ehkäisemällä alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien tuhoojien kulkeutuminen ja leviäminen. Tärkein väline tässä on neuvoston direktiivi 2000/29/EY[1], joka heijastaa myös tämän alan kansainvälisiä kauppasopimuksia. EU:n kasvinsuojelua (kasvinterveyttä) koskeva järjestelmä on ainutlaatuinen sikäli, että se on avoin järjestelmä: kasvien ja kasvituotteiden siirtäminen unioniin ja unionin alueella on sallittu sillä edellytyksellä, että tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia noudatetaan (esim. lähtöisyys tuhoojista vapaalta alueelta tai asianmukainen käsittely). Suuret tuontimäärät muilta mantereilta merkitsevät kuitenkin sitä, että EU:n ulkopuolelta tulevien tuhoojien esiintymät ovat tulevaisuudessa erittäin todennäköisiä.

Järjestelmä on välttämätön EU:n kasvintuotantoalan terveyden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn suojelemiseksi sekä unionin avoimen kauppapolitiikan säilyttämiseksi. Nykyistä sääntelykehystä on arvosteltu siitä, että sen avulla ei pystytä pysäyttämään kaupan maailmanlaajuistumisesta johtuvaa vaarallisten uusien tuhoojien lisääntyvää kulkeutumista Eurooppaan. Lisäksi ilmastonmuutos mahdollistaa näiden tuhoojien selviytymisen Euroopassa, mikä ei ennen ollut mahdollista, ja tekee viljelykasveista ja ekosysteemeistä alttiimpia uusille tuhoojille. Viime vuosikymmenen aikana on ilmennyt metsätalouteen vaikuttavien, tuontiin liittyvien vaarallisten tuhoojien merkittäviä esiintymiä. Tämä on kasvattanut yhteiskunnallista ja poliittista tietoisuutta riittämättömän suojelun kustannuksista ja vaikutuksista.

Ongelman analyysi

Järjestelmän arviointi (2010)[2] osoitti, että peruslainsäädäntöä on muutettava, jotta lisääntyneitä riskejä pystytään torjumaan asianmukaisesti. Suurimmat tunnistetut haasteet liittyvät seuraaviin seikkoihin: ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota suuririskisten hyödykkeiden tuonnin lisääntyessä; tuhoojat on asetettava prioriteettijärjestykseen EU:n tasolla kaikissa 27 jäsenvaltiossa; tuhoojien esiintymisen ja luonnollisen leviämisen valvomiseksi tarvitaan parempia välineitä siinä tapauksessa, että niitä saapuu unionin alueelle; EU:n sisäisiä siirtoja koskevia säädöksiä (kasvipassit ja suoja-alueet) on nykyaikaistettava ja parannettava; ja saataville on asetettava lisää resursseja.

Lisäksi on ilmennyt tarve ”vihreyttää” järjestelmää, ja luonnonympäristöön liittyvistä tavoitteista on tullut entistä tärkeämpiä. Tämä edellyttää muutoksia järjestelmän toimintalogiikkaan, myös rahoituksen osalta, sillä järjestelmä on siirtymässä maatalouden yksityisten hyödykkeiden järjestelmästä maatalouden, metsätalouden, luonnonympäristöön ja maiseman hyödykkeiden julkis-yksityiseen sekajärjestelmään.

Järjestelmän tieteellistä perustaa (tutkimus, laboratoriot) on vahvistettava. Klassisen kasvipatologian ja tuhoojien taksonomian merkitys yliopistoissa on jatkuvasti vähentynyt, mikä vähentää mahdollisuuksia saada tieteellistä tukea uusien tuhoojien aiheuttamien riskien arvioimiseksi ja niiden diagnosoimiseksi laboratoriossa. Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö (EPPO) on julistanut tätä koskevan hätätilan.

Kustannusten ja vastuunjaon (kumppanuustoiminta) välille on löydettävä tasapaino. Lisäksi on lisättävä tehokkuutta ja vähennettävä tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollista rasitetta. Järjestelmää on uudistettava myös säännösten noudattamista edistävien kannustimien osalta.

Ehdotuksen tavoite

Tämän tarkistuksen tavoitteena on korjata mainitut puutteet ja luoda vakaa, avoin ja kestävä sääntelykehys, joka on myös tarkoituksenmukainen. Ehdotetulla asetuksella korvataan ja kumotaan direktiivi 2000/29/EY.

Yhteys paketin muihin ehdotuksiin

Ehdotus on osa tarkistuspakettia, joka liittyy kasvien terveyteen, kasvien lisäysaineiston laatuun, eläinten terveyteen, kasveja, eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja koskevaan viralliseen valvontaan ja kyseisiin politiikkoihin liittyviin unionin menoihin.

Ehdotuksella lisätään yhteisvaikutuksia kasvien lisäysaineistoa koskevan järjestelmän kanssa sekä poistetaan vältettävissä olevia päällekkäisyyksiä ja näiden päällekkäisyyksien aiheuttamaa tarpeetonta rasitetta. Tämä toteutetaan siirtämällä kasvinterveyttä koskevaan asetusehdotukseen ne tuhoojat, joita tällä hetkellä säännellään siemeniä ja kasvien lisäysaineistoa koskevilla nk. kaupan pitämistä koskevilla direktiiveillä. Näin saadaan tarvittavaa joustavuutta muuttaa laajalle levinneiden karanteenituhoojien status laatua heikentäviksi tuhoojiksi, kuten ammattimaiset toimijat ja jäsenvaltiot ovat pyytäneet. Näin kasvinsuojeluviranomaisten käytettävissä olevia resursseja voidaan käyttää unionin aidosti ensisijaisiin tarpeisiin. Tässä vaiheessa ehdotuksella varmistetaan, että kasvien lisäysaineiston sertifiointia koskevat jäsenvaltioiden nykyiset käytännön järjestelyt voidaan säilyttää laatua heikentävien tuhoojien osalta. EU:n kasvinterveysjärjestelmän ja kasvien lisäysaineistoa koskevan järjestelmän välisin uudelleenjärjestelyin on yleisesti ottaen tarkoitus parantaa kyseisten järjestelmien yhdenmukaisuutta (sertifiointijärjestelmien, etikettien ja rekisterien yhteiskäytön avulla) ja tätä myötä vähentää ammattimaisille toimijoille aiheutuvaa rasitetta. Ehdotetut uudet järjestelyt kuitenkin edellyttävät, että jäsenvaltioiden kasvinterveydestä ja kasvien lisäysaineistosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä koordinointia lisätään.

Ehdotus ei sisällä direktiivissä 2000/29/EY tällä hetkellä olevia säännöksiä toimivaltaisten viranomaisten suorittamasta virallisesta valvonnasta, joka koskee sitä, noudattavatko ammattimaiset toimijat unionin kasvinsuojelulainsäädäntöä. Kyseinen valvonta on nyt tarkoitus sijoittaa yksinomaan virallista valvontaa koskevaan ehdotukseen (jolla korvataan asetus (EY) N:o 882/2004[3]). Tämä mahdollistaa myös paremman johdonmukaisuuden uuden tullikoodeksin kanssa ja yksinkertaistetut tuontimenettelyt.

Ehdotus ei sisällä säännöksiä menoista, joihin voidaan myöntää unionin rahoitusta, kuten direktiivi 2000/29/EY sisältää. Kyseiset säännökset, jotka on laadittu vaikutustenarvioinnin parhaana pidetyn vaihtoehdon mukaisesti, on sisällytetty paketissa mukana olevaan elintarvike- ja rehualan menoja koskevaan asetusehdotukseen, joka koskee elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvinterveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien unionin menojen hallinnointia.

Ehdotus täydentää luonnon monimuotoisuutta koskevaan EU:n strategiaan sisältyvää haitallisia vieraslajeja koskevaa ehdotusta.

2.           KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Kuulemisprosessi

Neuvoston kehotti 21. marraskuuta 2008 komissiota suorittamaan EU:n kasvinterveysjärjestelmän arvioinnin sekä pohtimaan voimassa olevaan oikeudelliseen kehykseen tehtäviä mahdollisia muutoksia ja näiden muutosten vaikutuksia[4]. Komissio aloitti järjestelmän kattavan arvioinnin sisämarkkinoiden perustamisesta alkaen (1993)[5] ja teetätti tarvittavan tutkimuksen ulkopuolisella konsultilla[6]. Arviointia varten jäsenvaltioiden asiantuntijat osallistuivat komission yksiköiden väliseen ohjausryhmään. Helmikuun 23.–24. päivänä 2010 järjestettiin konferenssi, jossa sidosryhmille ja jäsenvaltioille tiedotettiin arvioinnin edistymisestä ja niitä kuultiin konsultin laatimista alustavista tulevaisuuden vaihtoehdoista. Lopulliset vaihtoehdot ja suositukset perustuvat saatuun palautteeseen. Arviointikertomus[7] esitettiin 28. syyskuuta 2010 pidetyssä toisessa konferenssissa, johon osallistui sidosryhmiä, yleisöä sekä jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden edustajia. Konferenssin yhteydessä järjestettiin julkinen kuuleminen arvioinnin suosituksista ja sen jälkeisen vaikutustenarvioinnin kohde-alasta.

Ulkopuolisen konsultin suosittelemista vaihtoehdoista keskusteltiin jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa vaikutustenarvioinnin valmistelemiseksi. Kasvinterveyspäälliköiden kanssa käytiin useita neuvottelukierroksia, ja kasvien lisäysaineistoa koskevan järjestelmän yhdenmukaisuudesta keskusteltiin kyseisen järjestelmän toimialajohtajien ja asianomaisen työryhmän kanssa. Tärkeimmistä muutosalueista käytäviin jatkokeskusteluihin kutsuttiin koolle viisi työryhmää, joihin kuului jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja komission edustajia.

Sidosryhmiä (tuotannonalan järjestöjen edustajia ja kansalaisjärjestöjä) kuultiin heti uudelleentarkasteluprosessin alusta saakka, ennen arvioinnin aloittamista, arviointitutkimuksen aikana ja jälleen vaikutustenarvioinnin laatimisen aikana. Elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän yhteyteen perustettiin tilapäinen kasvinterveystyöryhmä. Saavutettua edistystä esiteltiin ja siitä keskusteltiin edellä mainitun neuvoa-antavan ryhmän useissa kokouksissa, muissa neuvoa-antavissa ryhmissä[8] sekä kutsusta seuraavien tahojen kokouksissa: COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA ja UNION FLEURS. Sidosryhmien kuuleminen oli keskeinen osa arviointitutkimusta ja ulkopuolisella konsultilla teetettyä täydentävää taloudellista tutkimusta. Kuuleminen koski muutoksia itse EU:n kasvinterveysjärjestelmään, sekä sitä, mitä järjestelmän osa-alueita olisi siirrettävä kasvien lisäysaineistoa koskevaan järjestelmään sekä elintarvikkeita ja rehuja, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä ja kasvien lisäysaineistoa koskevaan EU:n virallisen valvonnan järjestelmään ja niistä pois.

Sidosryhmiltä saatiin palautetta ja näkemyksiä vaikutustenarvioinnin suosituksista ja kohde-alasta sekä suullisesti uudelleentarkasteluprosessin aikana järjestetyissä konferensseissa että niihin liittyvässä julkisessa kuulemisessa. Teknisiä muutosehdotuksia koskeva kuuleminen järjestettiin 18. helmikuuta 2011 kasvinterveystyöryhmän kokouksen yhteydessä, ja siinä haettiin parasta etenemistapaa niitä muutoksia varten, joiden vaikutukset ovat suurimmat. Kuulemiset julkaistiin myös terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston aihetta koskevalla verkkosivulla[9]. Lopullinen kuuleminen strategisista vaihtoehdoista käynnistettiin 13. toukokuuta 2011.

Tietojen keruu

Tietojen keruu alkoi siten, että ulkopuolinen konsultti suoritti järjestelmän kattavan arvioinnin vuosina 2009–2010. Arviointi sisälsi järjestelmän vuosia 1993–2008 koskevan jälkiarvioinnin, taloudellisten tietojen keruun toimivaltaisille viranomaisille ja sidosryhmille järjestelmästä johtuvista kustannuksista ja hallinnollisesta rasitteesta sekä vaihtoehtojen ja suositusten ennakoivan valmisteluun tulevaisuutta varten. Arviointikertomus toimitettiin toukokuussa 2010.

Vaikutustenarvioinnin kehittämisen sisäistä prosessia tuki myös toinen konsultin kanssa tehty sopimus. joka koski tutkimusta järjestelmän muuttamisen kustannusten ja hyötyjen määrittämiseksi, jolla oli tarkoitus täydentää arvioinnin aikana kerättyjä tietoja. Tutkimus koostui moduuleista, joissa arvioitiin ennakkoon sitä, millainen taloudellinen vaikutus lainsäädännön tarkistamisen kullakin teknisellä vaihtoehdolla olisi. Käsiteltävien kysymysten kohde-alasta oli järjestetty sidosryhmien kuuleminen. Moduulit muodostettiin siten, että aggregointi potentiaalisiksi yleisiksi toimintavaihtoehdoiksi oli mahdollista. Konsultti toimitti tutkimuksen loppuraportin heinäkuussa 2011. Jotta voitiin arvioida, mitä keskeisiä vaikutuksia politiikan muutoksella olisi, hankittiin tarvittaessa lisätietoja kirjallisuudesta, tutkimusraporteista ja kyselyistä. Lisäksi komission yksiköt arvioivat toimintavaihtoehtojen yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset.

Vaikutusten arviointi

Järjestelmän parantamiseksi kehitettiin neljä vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Parannetaan ainoastaan järjestelmän oikeudellista muotoa ja selkeyttä. Lainsäädäntö muutettaisiin direktiivistä asetukseksi, ja sitä yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin. Nykytilanne säilyisi sisällön osalta.

Vaihtoehto 2: Priorisointi, nykyaikaistaminen ja ennaltaehkäisyn tehostaminen. Lisänä vaihtoehtoon 1 priorisointia parannettaisiin muuttamalla nykyiset liitteet I ja II, joissa säännellyt tuhoojat luetteloidaan niiden teknisten ominaisuuksien mukaan riippumatta siitä, miten tärkeitä ne ovat unionin kannalta, luetteloiksi, jotka perustuvat toimintalogiikkaan ja prioriteettijärjestykseen. Kasvipassin ja suoja-alueiden järjestelmiä nykyaikaistettaisiin (vastuun jakaminen ammattimaisten toimijoiden kanssa) ja parannettaisiin (kasvipassin soveltamisala, muoto, tuontivalvonnassa jo voimassa olevien maksujen kaltaiset pakolliset kustannusten kattamiseen perustuvat kasvipassimaksut, seurantaa ja tuhoojaesiintymien hävittämistä suoja-alueilla koskevat säännöt). Kasvinterveysjärjestelmän ja kasvien lisäysaineistoa koskevan järjestelmän keskinäistä johdonmukaisuutta parannettaisiin tehokkuuden lisäämiseksi ja ammattimaisille toimijoille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Ennaltaehkäisyä vahvistettaisiin sisällyttämällä asetukseen uusi säännös, joka koskee suuririskistä kasvien lisäysaineistoa (istutettaviksi tarkoitetut kasvit), jota ei saa tuoda unioniin tai jolle on tehtävä tiettyjä tehostettuja fyysisiä tarkastuksia riskianalyysin valmistumiseen saakka, ja poistamalla matkatavaroita koskevat vapautukset (niille tullaan tekemään tarkastuksia harvemmin kustannusvaikutusten minimoimiseksi).

Vaihtoehto 3: Priorisointi, nykyaikaistaminen, ennaltaehkäisyn tehostaminen ja tuhoojaesiintymien torjuntatoimien tehostaminen. Lisänä vaihtoehtoon 2 käyttöön otettaisiin seurantaa ja valmiussuunnittelua koskevia velvoitteita. Samoin kuin eläinten terveyttä koskevassa järjestelmässä, EU:n yhteisrahoitusta asetettaisiin saataville seurantaa ja joissakin tapauksissa ammattimaisten toimijoiden suorien tappioiden taloudellista korvaamista varten. Hävittämistä ja leviämisen estämistä koskevia oikeudellisia välineitä kehitettäisiin edelleen. Luonnolliseen leviämiseen liittyvien toimenpiteiden jättämisestä ulkopuolelle luovuttaisiin.

Vaihtoehto 4: Priorisointi, nykyaikaistaminen, ennaltaehkäisyn tehostaminen, tuhoojaesiintymien torjuntatoimien tehostaminen ja soveltamisalan laajentaminen kattamaan vieraskasvilajit. Lisänä vaihtoehtoon 3 järjestelmä kattaisi myös haitalliset vieraskasvilajit toimenpiteitä ja EU:n yhteisrahoitusta koskevien oikeudellisten säännösten osalta. Haitalliset vieraskasvilajit (muut kuin loiskasvit) eivät kuuluisi vaihtoehtoihin 1, 2 ja 3.

Neljän eri vaihtoehdon vaikutusten arviointi osoitti, että vaihtoehto 3 on paras etenemistapa, sillä sen avulla saavutetaan tavoitteet parhaalla kustannus-hyötysuhteella sekä paras mahdollinen tasapaino jäsenvaltioiden, ammattimaisten toimijoiden ja EU:n panosten välillä. Vaihtoehdolla 3 on oletettavasti merkittävä myönteinen vaikutus asianomaisten alojen kannattavuuteen ja talouskasvuun. Lisäksi se vastaa parhaiten sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kuulemisen lopputulosta.

Vaihtoehdon 3 toteuttamiseksi tarvittava EU-rahoitus turvataan vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevalla komission ehdotuksella. Vastaavat oikeudelliset säännökset sisältyvät asetusehdotukseen, jossa vahvistetaan elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevat säännökset.

Pienet ja keskisuuret yritykset ja mikroyritykset

Kasvinterveysjärjestelmän luonne edellyttää, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ei vapauteta tämän asetuksen mukaisista velvoitteista. Suurin osa yrityksistä, joihin järjestelmä vaikuttaa, on pk-yrityksiä, ja niiden vapauttaminen jo ennalta vaarantaisi olennaisesti järjestelmän tavoitteiden toteutumisen. Ehdotuksella kuitenkin vapautetaan kasveja ja kasvituotteita ainoastaan paikallisille markkinoille myyvät yritykset velvollisuudesta myöntää kasvipasseja, mitä ei muutenkaan vaadittaisi myynnissä lopullisille kuluttajille, jotka eivät ole ammattimaisia toimijoita. Uuden virallista valvontaa koskevan asetuksen nojalla on mahdollista toteuttaa mikroyrityksille tarkoitettuja erityisjärjestelyjä, jotka koskevat kasvinterveystarkastuksista maksettujen maksujen mahdollista palautusta valtiontukisääntöjen puitteissa.

Perusoikeudet

Tässä asetuksessa otetaan huomioon perusoikeudet ja periaatteet, jotka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava asetusta kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, jotka on pantu asianmukaisesti täytäntöön niiden kansallisessa lainsäädännössä. Tämän asetuksen eräät säännökset kuitenkin rajoittavat tiettyjä perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, mutta ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen niiden unionin yleisten etujen suojelemiseksi, joita tämä asetus koskee, ja kyseessä olevien oikeuksien keskeisen sisällön turvaten.

EU:n ulkopuolelta tulevien tuhoojien esiintymien hävittäminen voi onnistua vain, jos kaikki saastunnan lähteet poistetaan. Ammattimaisten toimijoiden toimitilojen lisäksi karanteenituhoojien esiintymiä voi olla myös julkisilla tai yksityisillä viheralueilla. Näissä tapauksissa hävittämistoimenpiteisiin on kuuluttava saastuneiden ja mahdollisesti saastuneiden kasvien hävittäminen kyseisiltä julkisilta ja yksityisiltä viheralueilta, jotta onnistumisen mahdollisuus olisi ylipäätään olemassa (mahdolliset jäljelle jäävät saastuneet kasvit aiheuttavat uusia saastuntoja muualla). Tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on tietyissä tapauksissa myönnettävä oikeus päästä yksityistiloihin suorittamaan virallista valvontaa, jonka seurauksena mahdollisesti määrätään käsittely- tai hävittämistoimenpiteitä taikka kasvien käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja. Tämä rajoittaa perusoikeuskirjan yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa 7 artiklaa ja omistusoikeutta koskevaa 17 artiklaa. Tämä rajoitus on tarpeen, jotta saavutetaan yleistä etua koskeva tavoite, joka on kasvinterveyden suojelu unionissa. Rajoitus on oikeasuhteinen, koska yleisen edun mukaista tavoitetta ei voida saavuttaa varmistamatta, että kaikki tahot noudattavat kasvinsuojelutoimenpiteitä (saastuneiden kasvien jättäminen hävittämättä kotipuutarhoista mitätöisi ammattimaisille toimijoille määrättyjen ja julkisessa omistuksessa olevilla viheralueilla toteutettujen hävittämistoimenpiteiden tuomat hyödyt). Jäsenvaltioiden vastuulla on tarjota hyvissä ajoin sopiva hyvitys aiheutetuista menetyksistä niille kansalaisille, joihin rajoitus vaikuttaa. Näin turvataan omistusoikeuden keskeinen sisältö.

Kenen tahansa henkilön, joka on tietoinen karanteenituhoojan esiintymisestä, on ilmoitettava siitä toimivaltaisille viranomaisille ja annettava tiedot sen alkuperästä ja kyseessä olevan aineksen luonteesta. Tämä velvollisuus koskee myös laboratorioita ja tutkimuslaitoksia, jotka havaitsevat tuhoojia niille toimitetuissa näytteissä. Tämä voi joissakin tapauksissa rajoittaa perusoikeuskirjan 8 artiklaa, joka koskee oikeutta henkilötietojen suojaan. Tämä rajoitus on tarpeen unionin kasvinterveyttä koskevan yleisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, sillä karanteenituhoojien löydökset on saatettava toimivaltaisten viranomaisten tietoon esiintymien välittömän hävittämisen varmistamiseksi. Rajoitus on oikeasuhteinen, koska säännöstä sovelletaan henkilötietoihin ainoastaan siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat paikallistaa esiintymät ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Näin turvataan henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden keskeinen sisältö.

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

I luku: Kohde, soveltamisala ja määritelmät

Järjestelmän alueelliseen soveltamisalaan eivät sisälly jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolella sijaitsevat syrjäisimmät alueet, sillä ne kuuluvat maailman muihin eliömaantieteellisiin alueisiin, joilla esiintyy juuri niitä tuhoojia, joita vastaan jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevia alueita on suojeltava. Järjestelmän alueelliseen soveltamisalaan sen sijaan sisältyy osa Makaronesian saaristosta (Madeira ja Azorit), joka muodostaa luonnollisen kasviston osalta päällekkäisen eliömaantieteellisen vyöhykkeen Välimeren alueen, erityisesti Iberian niemimaan, kanssa. Näin ollen kyseinen saaristo on aiheellista sisällyttää järjestelmän soveltamisalaan. Liitteessä I luetellaan ne jäsenvaltioiden alueet, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, mutta joita tätä asetusta sovellettaessa pidetään kolmansina maina.

Muut haitalliset vieraskasvilajit kuin loiskasvit (jotka ottavat ravinteita isäntäkasveista) eivät vaikutustenarvioinnin lopputuloksen mukaisesti kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Määritelmät esitetään tarvittaessa.

II luku: Karanteenituhoojat

Direktiivissä 2000/29/EY tuhoojat luetellaan niitä koskevissa liitteissä. Sen sijaan ehdotuksessa karanteenituhoojat esitetään käsitteellisesti, ja ne luetellaan myöhemmin täytäntöönpanosäädöksissä joko unionikaranteenituhoojina tai suoja-aluekaranteenituhoojina. Unionikaranteenituhoojat vaativat hävittämistoimenpiteitä koko unionin alueella, kun taas suoja-aluekaranteenituhoojien tapauksessa hävittämistoimenpiteitä edellytetään ainoastaan täsmennetyillä suoja-alueilla, joilla tiettyjä tuhoojia ei esiinny, vaikka niiden tiedetään esiintyvän unionin alueen muissa osissa. Ehdotuksessa komissiolle siirretään valta luetteloida tietyt karanteenituhoojat unionin prioriteettituhoojiksi, joita saa olla enintään 10 prosenttia unionikaranteenituhoojista. Kyseisiin tuhoojiin sovelletaan valmiustasoa ja hävittämistä koskevia tiukempia velvoitteita, ja tarvittaviin toimiin myönnetään unionin lisärahoitusta. Kriteerit, joiden perusteella päätetään, pidetäänkö tuhoojaa karanteenituhoojana, unionikaranteenituhoojana, suoja­-aluekaranteenituhoojana tai prioriteettituhoojana, vahvistetaan asetuksen liitteessä II. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II tällä hetkellä luetellut tuhoojat aiotaan siirtää tulevien täytäntöönpanosäädösten asianomaisiin luetteloihin. Direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II tällä hetkellä lueteltujen tuhoojien välillä ei tehdä silloin enää eroa.

Lisäksi tässä luvussa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat ilmoittamista karanteenituhoojien esiintymisestä, toimenpiteitä kyseisten tuhoojien hävittämiseksi, mukaan luettuna hävittämistoimenpiteiden kohteena olevien alueiden rajoittaminen, tuhoojien esiintymistä koskevia kartoituksia sekä prioriteettituhoojien esiintymiä koskevien valmius- ja hävittämissuunnitelmien laatimista.

Tämän luvun säännöksillä komissiolle siirretään valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat pysyviä toimenpiteitä, joilla hallitaan unionin alueelle asettuneita karanteenituhoojia. Tällaisia säädöksiä voidaan tilapäisesti hyväksyä myös luetteloimattomien karanteenituhoojien osalta käyttämällä tarvittaessa Lissabonin sopimuksessa vahvistettua kiireellisyysmenettelyä. Tässä luvussa kehitetyt välineet ovat jo olemassa direktiivissä 2000/29/EY, mutta ehdotuksessa niitä kehitetään nimenomaisesti. Ehdotukseen on lisätty säännös, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa tiukempia toimenpiteitä tuhoojia vastaan kuin unionin lainsäädännössä säädetään, sillä edellytyksellä, että kyseiset toimenpiteet eivät millään tavoin rajoita kasvien, kasvituotteiden ja muiden sisämarkkinoilla säänneltyjen tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Luku kattaa myös suoja-alueita koskevat säännökset, joissa säilytetään nykyinen järjestelmä mutta joita kuitenkin nimenomaisesti vahvistetaan sen varmistamiseksi, että suoja-alueet ovat teknisesti perusteltuja ja että kyseisten suoja-aluekaranteenituhoojien esiintymät hävitetään asianmukaisesti ja riittävän ajoissa. Jos näin ei ole, vahvistaminen suoja-alueeksi perutaan. Näiden muutosten myötä unionin suoja-alueiden järjestelmä mukautetaan kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (IPPC) tuhoojista vapaan alueen järjestelmään, kuten järjestelmän sidosryhmät ja unionin ulkopuoliset maat ovat toivoneet.

III luku: Laatua heikentävät tuhoojat

Tuhoojia, jotka vaikuttavat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien käyttötarkoitukseen mutta joita ei tarvitse hävittää, säännellään tällä hetkellä siementen ja kasvien lisäysaineiston pitämistä kaupan koskevissa direktiiveissä ja osittain direktiivin 2000/29/EY liitteessä II. Ehdotuksessa ne kaikki luokitellaan unionilaaduntuhoojiksi. Ehdotuksessa tällaiset tuhoojat esitetään käsitteellisesti, ja ne luetteloidaan myöhemmin täytäntöönpanosäädöksissä. Kriteerit, joiden perusteella päätetään, pidetäänkö tuhoojaa unionilaaduntuhoojana, vahvistetaan liitteessä II. Laatua heikentäviä tuhoojia ei säännellä kasvien lisäysaineistoa koskevassa säädösehdotuksessa muutoin kuin siltä osin, kuin niitä tapauksen mukaan sisällytetään sertifiointijärjestelmiin.

Kaavioesitys ehdotuksessa esitetyistä erityyppisistä tuhoojista, päätöksentekoprosessista niiden luokittelemiseksi ja toimenpiteistä niiden torjumiseksi.

IV luku: Kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat toimenpiteet

Direktiivissä 2000/29/EY on liitteitä, joissa luetellaan tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevia kieltoja (liite III) ja niiden tuontia unioniin ja siirtoja unionissa koskevia erityisvaatimuksia (liite IV). Ehdotuksessa komissiolle siirretään valta vahvistaa tällaisia luetteloja täytäntöönpanosäädöksillä. Lisäksi IV luvun säännökset liittyvät sääntöihin, jotka koskevat kolmansien maiden toteuttamien toimien tunnustamista unionin toimenpiteitä vastaaviksi sekä poikkeuksia kieltoihin. Myös kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja suoja-alueille ja suoja-alueilla koskevia asianomaisia sääntöjä käsitellään.

Uutta unionin kasvinterveysjärjestelmässä on artikla, jolla komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien aiheuttamia kehittymässä olevia riskejä, jotka edellyttävät varotoimenpiteitä. Luetteloiduille kasviaineistoille on tehtävä entistä perusteellisempi silmämääräinen tarkastus ja testaus, tai niille on määrättävä karanteeniaika tai väliaikainen tuontikielto unioniin. Kyseisten toimenpiteiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ja sitä voidaan pidentää kerran. Tänä aikana suoritetaan täysimittainen riskinarviointi, jonka jälkeen tehdään päätös kyseisen aineksen pysyvästä sääntelystä tai väliaikaisista toimenpiteistä luopumisesta.

Uutta on myös artikla, jossa vahvistetaan karanteeniasemia koskevat perussäännöt, kun kyseisten asemien käyttämistä vaaditaan asetuksessa tai asetuksen nojalla annettavissa säädöksissä.

Matkustajien matkatavaroissaan unioniin tuomat säännellyt kasvit eivät enää ole vapautettuja asianomaisista vaatimuksista ja kielloista. Tämä on tarpeen, koska matkatavaroissa olevien kasvien on todettu aiheuttavan yhä suuremman riskin unionin kasvinterveystilanteelle ja vaarantavan järjestelmän toimivuuden.

Uutta on myös artikla, jossa edellytetään, että kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden viennin kolmansiin maihin on tapahduttava joko unionin sääntöjen mukaisesti tai, jos kolmannen maan säännöt sen sallivat tai jos kolmas maa sen nimenomaisesti sallii kahdenvälisillä sopimuksilla tai muutoin, kyseisen kolmannen maan vaatimusten mukaisesti.

V luku: Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti ja jäljitettävyys

Ehdotuksessa edellytetään, että ammattimaiset toimijat on rekisteröitävä rekisteriin, joka sisältää myös ne ammattimaiset toimijat, joiden rekisteröitymistä edellytetään kasvien lisäysaineistoa koskevan ehdotetun asetuksen mukaisesti. Tämän tarkoituksena on vähentää ammattimaisille toimijoille aiheutuvaa rasitetta. Rekisteröityjen toimijoiden on täytettävä valvonnassaan olevan kasviaineiston jäljitettävyyttä koskevat tietyt vaatimukset.

VI luku: Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sertifiointi

Direktiivissä 2000/29/EY on liite (V), jossa luetellaan unioniin tuotujen tai unionissa siirrettävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sertifiointia koskevat vaatimukset. Ehdotuksessa komissiolle siirretään valta vahvistaa tällaisia luetteloja delegoiduilla säädöksillä. Myös suoja-alueille tuotujen ja suoja-alueilla siirrettävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sertifiointia koskevia asianomaisia sääntöjä käsitellään.

Ehdotuksessa esitetään, että kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit, muut kuin tietyt siemenet, tarvitsevat kasvinterveystodistuksen unionin alueelle tuomista varten ja kasvipassin unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten. Kasvipassi vaaditaan kaikissa ammattimaisten toimijoiden välisissä siirroissa, mutta ei myynnissä muille kuin ammattimaisille loppukäyttäjille. Kasvipassia yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Eränumeron sijasta kasvipassissa voidaan käyttää sirua, viivakoodia tai hologrammia, jossa on linkki ammattimaisten toimijoiden sisäisiin jäljitysjärjestelmiin.

Kasvipassin tarvitsevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tarkastukset saattavat edellyttää tiettyjen karanteenituhoojien ja/tai laatua heikentävien tuhoojien osalta sertifiointijärjestelmien käyttöä silloin, kun kasvukauden aikaiset kenttätarkastukset ovat välttämättömiä. Tämä mahdollisuus pystytään luomaan sen ansiosta, että laatua heikentävät tuhoojat sisällytään kasvinterveysasetukseen. Jos kasvinterveysasetuksen nojalla vaaditaan sertifiointijärjestelmiä, on ehdotuksen mukaan käytettävä kasvien lisäysaineistoa koskevan asetusehdotuksen nojalla perustettuja järjestelmiä. Tämän on tarkoitus estää kaksinkertaisten järjestelmien perustaminen, joka aiheuttaisi ammattimaisille toimijoille kaksinkertaiset kustannukset.

Kasvipassin myöntävät siihen luvan toimivaltaisilta viranomaisilta saaneet rekisteröidyt toimijat tai, niiden pyynnöstä, toimivaltaiset viranomaiset. Jos kasviaineisto edellyttää kasvinterveysasetuksen mukaista kasvipassia ja kasvien lisäysaineistoa koskevan asetuksen mukaista sertifiointietikettiä, kasvipassi ja sertifiointietiketti on yhdistettävä yhdeksi asiakirjaksi. Tällä on tarkoitus estää ammattimaisille toimijoille aiheutuvat kaksinkertaiset kustannukset siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen myöntää kyseiset asiakirjat.

Ehdotus sisältää on sääntöjä, jotka koskevat luvan antamista kasvipasseja myöntäville ammattimaisille toimijoille, niiden valvontaa ja asianomaisen kasviaineiston tarkastamista, jotta varmistetaan, että aineisto on asetuksen kaikkien säännösten mukainen.

Lisäksi annetaan sääntöjä, jotka koskevat luvan antamista puisen pakkausmateriaalin tuottajille, jotka tekevät tietyn merkin kyseiseen materiaaliin sen jälkeen, kun se on käsitelty kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin (ISPM) nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) mukaisesti sekä tällaisten tuottajien valvontaa.

Viennin osalta ehdotuksessa esitetään, että tapauksissa, joissa kasviaineistoa viedään jäsenvaltiosta, joka ei ole alkuperäjäsenvaltio, käyttöön otetaan vientiä edeltävä todistus. Vientiä edeltävä todistus korvaa nykyisin käytössä olevan jäsenvaltioiden hyväksymän epävirallisen ohjeasiakirjan.

VII luku: Asetuksen täytäntöönpanoa tukevat toimet

Ehdotuksessa esitetään, että ilmoituksia ja raportointia varten perustetaan sähköinen ilmoitusjärjestelmä.

VIII luku: Loppusäännökset

Ehdotuksessa esitetään, että komissiota avustaa uusi pysyvä komitea, johon sisältyvät nykyiset komiteat, jotka käsittelevät elintarvikeketjua, eläinten ja kasvien terveyttä ja kasvien lisäysaineistoa (nykyisen pysyvän kasvinsuojelukomitean sijasta).

Ehdotuksessa esitetään muutoksia elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annettuun asetukseen, joka on tarkoitus hyväksyä ennen tätä säädösehdotusta. Nämä muutokset sisältävät unionille annettavan mahdollisuuden yhteisrahoittaa prioriteettituhoojia (tässä ehdotuksessa luotu tuhoojaluokka) koskevia toimenpiteitä ja myöntää korvauksia toimijoille prioriteettituhoojia koskevien hävittämistoimenpiteiden yhteydessä hävitetyn kasviaineiston menetetystä arvosta.

Ehdotuksessa kumotaan kuusi nk. valvontadirektiiviä, jotka koskevat tiettyjen karanteenituhoojien hallitsemista (perunasyöpää aiheuttava sieni, peruna-ankeroiset, perunan tumma rengasmätä, perunan vaalea rengasmätä, neilikkakääriäiset ja hirmukilpikirva), joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella. Tämänluonteisia säädöksiä voidaan tulevaisuudessa antaa ehdotetun asetuksen nojalla eikä yhteispäätöksellä annettavina säädöksinä. Perunan haitallisia tuhoojia koskevat direktiivit korvataan nyt ehdotetun asetuksen nojalla annettavilla säädöksillä muuttamatta niiden asiasisältöä. Neilikkakääriäisiä ja hirmukilpikirvaa koskevia direktiivejä ei korvata.

4.           TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Rahoitussäännökset ja määrärahat tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten 31. joulukuuta 2020 asti esitetään elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevassa tulevassa säädösehdotuksessa. Käsillä oleva ehdotus ei aiheuta menoja, jotka eivät jo ole kyseisen asetusehdotuksen rahoitusselvityksessä, eikä se edellytä lisähenkilöresursseja.

2013/0141 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[10],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[11],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)       Kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetussa neuvoston direktiivissä 2000/29/EY[12] vahvistetaan kasvinsuojelua (kasvinterveyttä) koskeva järjestelmä.

(2)       Neuvosto kehotti 21 päivänä marraskuuta 2008 komissiota arvioimaan kyseisen kasvinterveysjärjestelmän[13].

(3)       Arvioinnin tulosten ja direktiivin 2000/29/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella kyseinen direktiivi olisi kumottava. Uusien sääntöjen yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi kyseisen direktiivin korvaavan säädöksen olisi oltava asetus.

(4)       Kasvinterveys on erittäin tärkeää unionin kasvintuotannon, julkisten ja yksityisten viherealueiden, luonnonvaraisten ekosysteemien, ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kasvien terveyttä uhkaavat kasveille ja kasvituotteille haitalliset lajit, jäljempänä ’tuhoojat’. Tämän uhan torjumiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat kyseisten tuhoojien kasvinterveydelle aiheuttamien riskien määrittämistä ja kyseisten riskien vähentämistä hyväksyttävälle tasolle.

(5)       Näiden toimenpiteiden tarve on myönnetty jo kauan. Niistä on tehty kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä yleissopimuksia, joihin kuuluvat 6 päivänä joulukuuta 1951 Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) tehty kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus (IPPC) ja sen tarkistettu teksti, joka hyväksyttiin elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssin 29. istunnossa marraskuussa 1997. Unioni on osapuolena kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa.

(6)       On ilmennyt, että tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon eliömaantieteelliset tekijät, jotta vältetään sellaisten tuhoojien leviäminen unionin Euroopassa sijaitsevalle alueelle, joita siellä ei esiinny. Näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolella sijaitsevat alueet (syrjäisimmät alueet) olisi jätettävä pois tämän asetuksen alueellisesta soveltamisalasta. Kyseiset alueet olisi luetteloitava. Jos jonkin tällaisen alueen tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun alueen asemaa muutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan nojalla, kyseistä luetteloa olisi muutettava sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen alueellinen soveltamisala rajoittuu unionin alueen Euroopassa sijaitsevaan osaan. Viittauksia kolmansiin maihin olisi pidettävä viittauksina myös kyseiseen luetteloon sisältyviin alueisiin.

(7)       Direktiivissä 2000/29/EY vahvistetaan säännöt, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa virallista valvontaa, joka kohdistuu kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyviin suojatoimenpiteisiin. Tällaiset säännöt vahvistetaan tällä hetkellä virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1/2005, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 1099/2009, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta ... annetussa asetuksessa (EU) N:o …/….[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] (virallista valvontaa koskeva asetus), joten niiden ei pitäisi olla osa tätä asetusta.

(8)       Olisi vahvistettava kriteerit niiden tuhoojien tunnistamiseksi, joiden osalta on tarpeen toteuttaa valvontatoimenpiteitä koko unionin alueella. Tällaisista tuhoojista käytetään nimitystä ’unionikaranteenituhoojat’. Olisi vahvistettava myös kriteerit niiden tuhoojien tunnistamiseksi, joiden osalta on tarpeen toteuttaa valvontatoimenpiteitä ainoastaan kyseisen alueen yhdessä tai useammassa osassa. Tällaisista tuhoojista käytetään nimitystä ’suoja-aluekaranteenituhoojat’.

(9)       Jotta unionikaranteenituhoojien valvonnassa voitaisiin keskittyä tuhoojiin, joiden taloudellinen, ympäristöllinen tai yhteiskunnallinen vaikutus on erittäin vakava koko unionin alueella, olisi laadittava rajoitettu luettelo tällaisista tuhoojista, jäljempänä ’prioriteettituhoojat’.

(10)     On aiheellista säätää vapautuksista kieltoon, joka koskee unionikaranteenituhoojien tuomista unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella, tieteellisiä tarkoituksia, tutkimuksia, lajikevalintaa, jalostusta ja näyttelyjä varten.

(11)     Jotta voidaan varmistaa tehokas ja nopea toiminta silloin, kun kyseessä on unionikaranteenituhoojan esiintyminen, yleisölle, ammattimaisille toimijoille ja jäsenvaltioille olisi asetettava ilmoittamisvelvollisuus.

(12)     Jos ilmoittamisvelvollisuus merkitsee sitä, että luonnollisten tai oikeushenkilöiden henkilötietoja olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, tämä saattaa rajoittaa perusoikeuskirjan 8 artiklaa (henkilötietojen suoja). Rajoitus olisi kuitenkin välttämätön ja oikeasuhteinen tämän asetuksen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

(13)     Ammattimaisella toimijalla, joka saa tietää unionikaranteenituhoojan esiintymisestä kasvissa, kasvituotteessa tai muussa tavarassa, joka on tai on ollut sen valvonnassa, olisi oltava velvollisuus toteuttaa kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat tuhoojan hävittämistä, kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden poistamista markkinoilta tai palauttamista sekä tiedottamista asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, muille kaupan ketjuun kuuluville henkilöille ja yleisölle.

(14)     Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet alueellaan havaittujen unionikaranteenituhoojien hävittämiseksi. On aiheellista vahvistaa toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa tällaisessa tapauksessa, ja periaatteet, joiden perusteella ne päättävät toteutettavista toimenpiteistä. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava saastuneesta alueesta ja puskurialueesta koostuvien rajoitettujen alueiden perustaminen.

(15)     Tietyissä tapauksissa jäsenvaltioiden olisi määrättävä kasveissa esiintyvien karanteenituhoojien hävittämistoimenpiteitä yksityistiloissa, koska tuhoojien hävittäminen voi onnistua vain, jos kaikki saastunnan lähteet poistetaan. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava laillinen pääsy tällaisiin tiloihin. Tämä voi rajoittaa perusoikeuskirjan 7 artiklaa (yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen) ja 17 artiklaa (omistusoikeus). Rajoitus on välttämätön ja oikeasuhteinen järjestelmän yleiseen etuun liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi sikäli kuin jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yksityisen omaisuuden menetyksestä suoritetaan hyvissä ajoin oikeudenmukainen korvaus.

(16)     Tuhoojien esiintymisen varhainen havaitseminen on äärimmäisen tärkeää, jotta ne voidaan hävittää ajoissa ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tehtävä unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevia kartoituksia alueilla, joilla kyseisiä tuhoojia ei tiedetä esiintyvän. Ottaen huomioon unionikaranteenituhoojien lukumäärän sekä kartoitusten suorittamiseen tarvittavan ajan ja resurssit, jäsenvaltioiden olisi laadittava monivuotisia kartoitusohjelmia.

(17)     Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat tiettyjen unionikaranteenituhoojien epäiltyä tai vahvistettua esiintymistä ja varsinkin niiden hävittämistä ja leviämisen estämistä sekä kyseisiin tuhoojiin liittyvien rajoitettujen alueiden, kartoitusten, valmiussuunnitelmien, simulaatioharjoitusten ja hävittämissuunnitelmien vahvistamista.

(18)     Jotta voidaan varmistaa nopeat ja tehokkaat toimet niitä tuhoojia vastaan, jotka eivät ole unionikaranteenituhoojia mutta jotka jäsenvaltioiden mielestä voivat täyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon sisällyttämistä koskevat edellytykset, olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava, jos niiden tietoon tulee tällaisen tuhoojan esiintyminen. Samanlaiset säännökset olisi vahvistettava komission osalta.

(19)     Tietyissä olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi saatava vahvistaa unionin lainsäädännössä vaadittua tiukempia hävittämistoimenpiteitä.

(20)     Prioriteettituhoojiin olisi sovellettava erityisiä säännöksiä etenkin yleisölle tiedottamisen, kartoitusten, valmiussuunnitelmien, hävittämissuunnitelmien ja toimenpiteisiin myönnettävän unionin yhteisrahoituksen osalta.

(21)     Karanteenituhoojat, joita esiintyy unionin alueella muttei kyseisen alueen tietyissä, ’suoja-alueiksi’ nimetyissä osissa ja joiden esiintymisellä olisi kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia ainoastaan kyseisillä suoja-alueilla, olisi nimenomaisesti tunnistettava ja luetteloitava ’suoja-aluekaranteenituhoojina’. Suoja-aluekaranteenituhoojien tuominen asianomaisille suoja-alueille, siirtäminen niillä ja levittäminen niille olisi kiellettävä.

(22)     Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat suoja-alueiden vahvistamista, muuttamista tai vahvistamisen peruuttamista, suoja-alueiden kartoitusvelvoitteita sekä toimia, jotka on toteutettava, jos suoja-aluekaranteenituhoojia havaitaan esiintyvän asianomaisilla suoja-alueilla. Jos suoja-aluekaranteenituhoojaa havaitaan esiintyvän asianomaisella suoja-alueella, olisi sovellettava tiukkoja sääntöjä kyseisten suoja-alueiden muuttamiseksi ja peruuttamiseksi.

(23)     Tuhoojasta, joka ei ole unionikaranteenituhooja, olisi käytettävä nimitystä ’unionilaaduntuhooja’, jos kyseinen tuhooja kulkeutuu lähinnä tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä, sen esiintymisellä kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on kyseisten kasvien käyttötarkoituksen kannalta kohtuuton taloudellinen vaikutus ja se on luetteloitu unionilaaduntuhoojaksi. Tällaisten tuhoojien esiintymisen rajoittamiseksi niiden tuominen unionin alueelle ja siirtäminen unionin alueella kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on kielletty, ellei kyseisessä luettelossa toisin vahvisteta.

(24)     Tietyt kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat aiheuttavat kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, sillä ne saattavat kantaa unionikaranteenituhoojaa. Joidenkin näistä osalta on saatavilla hyväksyttäviä riskinhallintatoimenpiteitä, muttei kaikkien. Hyväksyttävien riskinhallintatoimenpiteiden saatavuuden mukaan niiden tuominen unionin alueelle ja siirtäminen unionin alueella olisi joko kiellettävä tai niihin olisi sovellettava erityisiä vaatimuksia. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi luetteloitava.

(25)     Olisi säädettävä kieltoja tai erityisvaatimuksia koskevista poikkeuksista, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle. Komissiolle olisi siirrettävä valta tunnustaa, että tietyt kolmansien maiden toimenpiteet vastaavat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja unionin alueella koskevia vaatimuksia.

(26)     Kyseisiä kieltoja tai vaatimuksia ei pitäisi soveltaa pieniin määriin kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka ovat muita kuin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ja tarkoitettu muihin kuin kaupallisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin, eikä kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin raja-alueille ja siirtoihin raja-alueilla. Niitä ei pitäisi myöskään soveltaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin unionin alueelle ja siirtoihin unionin alueella tieteellisiä tarkoituksia, tutkimuksia, lajikevalintaa, jalostusta ja näyttelyjä varten. Olisi vahvistettava asianmukaiset suojatoimenpiteet, ja asiasta olisi tiedotettava niille tahoille, joita asia koskee.

(27)     Tuontia unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella koskevista unionin säännöistä olisi vahvistettava kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauttakuljetusta koskeva poikkeus.

(28)     Sellaisilla istutettaviksi tarkoitetuilla kasveilla käytävään kansainväliseen kauppaan, joista on vain rajallisesti kasvinterveydellisiä kokemusta, voi liittyä vakavia riskejä sellaisten karanteenituhoojien asettumisesta, joita koskevia toimenpiteitä ei ole hyväksytty tämän asetuksen nojalla. Jotta voidaan varmistaa nopeat ja tehokkaat toimet sellaisten vastikään havaittujen riskien torjumiseksi, jotka liittyvät istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, joihin ei sovelleta pysyviä vaatimuksia tai kieltoja mutta jotka voivat täyttää tällaisten pysyvien toimenpiteiden soveltamisen edellytykset, komissiolla olisi oltava mahdollisuus hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti.

(29)     On tarpeen asettaa unionin alueella voimassa olevia kieltoja ja erityisiä vaatimuksia vastaavia kieltoja ja erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia suoja-alueille ja siirtoja suoja-alueilla, jotka saattavat kantaa asianomaista suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä.

(30)     Olisi vahvistettava yleiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvoja sekä kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pakkausmateriaalia, sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita karanteenituhoojista.

(31)     Jäsenvaltioiden olisi nimettävä karanteeniasemat. Olisi vahvistettava vaatimuksia, jotka koskevat kyseisten karanteeniasemien nimeämistä, toimintaa ja valvontaa sekä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden luovuttamista kyseisiltä asemilta. Jos kyseisiin vaatimuksiin sisältyy luettelojen laatiminen kyseisille asemille tulevasta henkilöstöstä ja vierailijoista, tämä saattaa rajoittaa perusoikeuskirjan 8 artiklaa (henkilötietojen suoja). Rajoitus olisi kuitenkin välttämätön ja oikeasuhteinen tämän asetuksen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

(32)     Jos unionin kolmannen maan kanssa tekemässä kahdenvälisessä sopimuksessa tai kolmannen maan lainsäädännössä niin vaaditaan, unionin alueelta kyseiseen kolmanteen maahan siirrettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden on oltava kyseisten sääntöjen mukaisia.

(33)     Jos unionin alueelta kolmanteen maahan siirrettyihin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin ei sovelleta unionin kolmannen maan kanssa tekemää kahdenvälistä kasvinsuojelusopimusta eikä kolmannen maan kasvinsuojelulainsäädäntöä, kolmansille maille olisi tarjottava suojaa unionikaranteenituhoojia vastaan niiden tunnustetun haitallisen luonteen vuoksi, paitsi jos unionikaranteenituhoojan tiedetään virallisesti esiintyvän asianomaisessa kolmannessa maassa eikä se ole virallisessa valvonnassa tai jos voidaan kohtuudella olettaa, että kyseinen unionikaranteenituhooja ei täytä kriteerejä, joiden perusteella se voitaisiin määritellä karanteenituhoojaksi asianomaisessa kolmannessa maassa.

(34)     Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi tämän asetuksen velvoitteiden alaiset ammattimaiset toimijat olisi rekisteröitävä jäsenvaltioiden perustamiin rekistereihin. Hallinnollisen rasitteen pienentämiseksi kyseisten rekisterien olisi sisällettävä myös ….. annetun asetuksen (EU) N:o …/….[15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material] soveltamisalaan kuuluvat ammattimaiset toimijat.

(35)     Useammassa kuin yhdessä toimitilassa toimiville ammattimaisille toimijoille olisi annettava mahdollisuus rekisteröityä erikseen kummankin toimitilan osalta.

(36)     Karanteenituhoojan aiheuttaman saastunnan lähteiden havaitsemisen helpottamiseksi on aiheellista vaatia, että ammattimaiset toimijat pitävät kirjaa ammattimaisten toimijoiden niille toimittamista ja niiden muille ammattimaisille toimijoille toimittamista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista. Kun otetaan huomioon joidenkin karanteenituhoojien latenssiaika ja saastunnan lähteen toteamiseen kuluva aika, asiakirjat olisi säilytettävä kolmen vuoden ajan.

(37)     Ammattimaisilla toimijoilla olisi myös oltava käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat selvittää kasviensa, kasvituotteidensa ja muiden tavaroidensa siirrot omissa toimitiloissaan.

(38)     Tuotaessa tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita kolmansista maista unionin alueelle ja suoja-alueille olisi vaadittava kasvinterveystodistus. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi selvyyden vuoksi luetteloitava.

(39)     Kasvinterveystodistusten olisi oltava kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen vaatimusten mukaisia ja todennettava, että tämän asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia ja toimenpiteitä noudatetaan. Kasvinterveystodistusten uskottavuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava niiden voimassaoloa ja peruuttamista koskevia sääntöjä.

(40)     Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot unionin alueella, tuonti suoja-alueille ja siirrot suoja-alueilla olisi sallittava ainoastaan, jos niiden mukana seuraa kasvipassi, joka todentaa, että tämän asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia ja toimenpiteitä noudatetaan. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi selvyyden vuoksi luetteloitava.

(41)     Kasvipasseja ei pitäisi vaatia loppukäyttäjille tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

(42)     Kasvipassien uskottavuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava niiden sisältöä koskevia sääntöjä.

(43)     Kasvipassin myöntäjän olisi yleensä oltava ammattimainen toimija. Jos ammattimaisilla toimijoilla ei ole resursseja myöntää kasvipasseja, olisi oltava mahdollista, että toimivaltaiset viranomaiset myöntävät kasvipasseja niiden pyynnöstä.

(44)     Olisi vahvistettava sääntöjä, jotka koskevat kasvipassien myöntämistä, myöntämisen edellyttämiä tarkastuksia, luvan antamista kasvipasseja myöntäville ammattimaisille toimijoille ja kyseisten toimijoiden valvontaa, ammattimaisten toimijoiden velvollisuuksia ja kyseisen luvan peruuttamista.

(45)     Ammattimaisille toimijoille aiheutuvan rasitteen pienentämiseksi kasvipassien myöntämiseksi suoritettavat tarkastukset olisi tarvittaessa yhdistettävä asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publication to insert number of Regulation on plant reproductive material law] nojalla vaadittuihin tarkastuksiin.

(46)     Luvan saaneilla toimijoilla olisi oltava tarvittava tietämys tuhoojista.

(47)     Tietyt toimijat saattavat haluta laatia kasvinterveyden riskinhallintasuunnitelman, joka takaa ja osoittaa niiden pätevyyden ja tietoisuuden kasvinsuojelun kannalta kriittisistä kohdista ammattitoiminnassaan ja joka oikeuttaa erityisiin valvontajärjestelyihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Olisi vahvistettava kyseisten suunnitelmien sisältöä koskevia unionin sääntöjä.

(48)     On aiheellista säätää kasvipassien ja kasvinterveystodistusten korvaamisesta.

(49)     Tilanteissa, joissa unionin sääntöjä ei noudateta, kasvipassit olisi poistettava, mitätöitävä ja jäljitettävyyssyistä säilytettävä.

(50)     FAO:n kansainvälinen kasvinsuojelutoimenpidestandardi (ISPM) nro 15 edellyttää, että puinen pakkausmateriaali merkitään erityisellä merkillä, jonka asianmukaisesti luvan saaneet ja valvotut ammattimaiset toimijat tekevät. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava kyseisen merkin malli ja sisältö sekä luvan antaminen kyseisen merkin unionin alueella tekeville ammattimaisille toimijoille ja kyseisten toimijoiden valvonta.

(51)     Jos kolmas maa niin vaatii, asianomaiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat olisi siirrettävä unionin alueelta kyseiseen kolmanteen maahan vientiä tai jälleenvientiä koskevan kasvinterveystodistuksen kanssa. Ottaen huomioon kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen asiaa koskevat määräykset toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava kyseiset todistukset noudattaen kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa vahvistettujen vientiä ja jälleenvientiä koskevien mallitodistusten sisältöä.

(52)     Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara siirretään useamman kuin yhden jäsenvaltion kautta ennen sen vientiä kolmanteen maahan, on tärkeää, että se jäsenvaltio, jossa kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tuotettu tai jalostettu, vaihtaa tietoja sen jäsenvaltion kanssa, joka antaa kasvinterveystodistuksen vientiä varten. Tämä tietojenvaihto on tärkeää, jotta voidaan todentaa kolmannen maan vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi olisi vahvistettava yhdenmukaistettu ’vientiä edeltävä todistus’, jotta varmistetaan kyseisten tietojen vaihtaminen yhdenmukaisella tavalla.

(53)     Komission olisi perustettava sähköinen järjestelmä tämän asetuksen mukaisesti vaadittuja ilmoituksia varten.

(54)     Sen varmistamiseksi, että tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettäviä unionikaranteenituhoojia koskevat poikkeukset pannaan täytäntöön tavalla, joka ei aiheuta kasvinterveysriskiä unionin alueella tai sen osissa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja komission välistä tietojenvaihtoa kyseisten tuhoojien tuomisesta unionin alueelle ja siirroista unionin alueella, niiden arvioinneista ja luvanannosta, säännösten noudattamisen valvonnasta, toimista sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa ja siitä ilmoittamisesta.

(55)     Ilmoitusjärjestelmän tehokkuuden takaamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat velvollisuutta ilmoittaa tiettyjen unionikaranteenituhoojien epäillystä esiintymisestä, jota ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

(56)     Tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tuhoojien esiintymistä koskevissa kartoituksissa komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla muutetaan tai täydennetään monivuotisten kartoitusohjelmien kattamia tekijöitä.

(57)     Simulaatioharjoitusten tehokkuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla vahvistetaan simulaatioharjoitusten tiheys, sisältö, muoto ja muut niitä koskevat seikat.

(58)     Sen varmistamiseksi, että suoja-alueet perustetaan ja toimivat luotettavalla tavalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat suoja-alueiden vahvistamiseksi suoritettavia kartoituksia ja sitä, ovatko suoja-alueet niitä koskevien vaatimusten mukaisia.

(59)     Jotta varmistetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja raja-alueille ja raja-alueilla koskevien vapautusten oikeasuhteinen ja rajoitettu soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat kolmannen maan raja-alueiden ja jäsenvaltion raja-alueiden suurinta sallittua leveyttä, asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden suurinta sallittua siirtoetäisyyttä kolmannen maan raja-alueilla ja jäsenvaltion raja-alueilla sekä menettelyjä, joilla kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin jäsenvaltion raja-alueille ja siirtoihin niillä annetaan lupa.

(60)     Kasvinterveysriskien välttämiseksi kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kuljetuksen aikana komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan sen vakuutuksen sisältö, joka koskee kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kuljettamista unionin alueen kautta kolmanteen maahan siirtoa varten.

(61)     Sen varmistamiseksi, että ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti on oikeasuhteinen kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hallitsemista koskevaan tavoitteeseen nähden, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan niiden ammattimaisten toimijoiden luokat, jotka vapautetaan velvoitteesta rekisteröityä rekisteriin, ja vapautusta koskevat edellytykset.

(62)     Jotta varmistetaan niiden kolmansien maiden kasvien terveystodistusten uskottavuus, jotka eivät ole osapuolina kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla täydennetään asianomaisista kolmansista maista tulevien kasvinterveystodistusten hyväksymisen edellytyksiä.

(63)     Jotta voitaisiin minimoida unionin alueella siirrettävien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden aiheuttama riski, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan enimmäismäärät niille tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pienille määrille, joita koskee vapautus kasvipassista.

(64)     Kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille kasvipassien myöntämiseksi suoritettujen tarkastusten luotettavuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta sekä sertifiointijärjestelmien käyttöä.

(65)     Kasvipassien uskottavuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset, jotka ammattimaisten toimijoiden on täytettävä, jotta niille voidaan antaa lupa myöntää kasvipasseja.

(66)     Kasvinterveyden riskinhallintasuunnitelman soveltamisalan ja hyödyllisyyden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla täydennetään tai muutetaan tällaisen suunnitelman piiriin kuuluvia seikkoja.

(67)     Kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat erityisluonteisten hyödykkeiden, muiden kuin puisen pakkausmateriaalin, todennuksia, mikä edellyttää erityisen todennuksen esittämistä siitä, että tämän asetuksen sääntöjä noudatetaan.

(68)     Virallisten todennusten ja vientiä edeltävien todistusten hyödyllisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat virallisten todennusten sisältöä, luvan antamista kyseisiä todennuksia myöntäville ammattimaisille toimijoille ja kyseisten toimijoiden valvontaa sekä vientiä edeltävän todistuksen sisältöä.

(69)     Tekniikan ja tieteen kehitykseen mukautumiseksi ja Eurooppa-neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan nojalla tekemään päätökseen mukautumiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteiden muuttamista.

(70)     On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(71)     Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, jotta voidaan varmistaa yhtenäiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle seuraavien osalta: unionikaranteenituhoojien luettelon vahvistaminen; prioriteettituhoojien luettelon vahvistaminen; tiettyjen unionikaranteenituhoojien torjuntatoimenpiteiden vahvistaminen; väliaikaisten toimenpiteiden vahvistaminen väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltyjen tuhoojien aiheuttamien kasvinterveysriskien osalta; direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistettujen suoja-alueiden vahvistaminen ja asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien luettelon vahvistaminen; suoja-alueiden muuttaminen tai suoja-alueeksi vahvistamisen peruuttaminen; kyseisten suoja-alueiden luettelon muuttaminen; unionilaaduntuhoojien ja asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luettelointi; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, joiden tuonti unionin alueelle ja siirrot unionin alueella on kiellettävä, sekä asianomaiset kolmannet maat; kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä niiden tuontia ja siirtoja unionin alueella koskevien vaatimusten luettelointi; kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtoja unionin alueella koskevia vaatimuksia vastaavien kolmansien maiden vaatimusten vahvistaminen; tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia jäsenvaltioiden raja-alueille koskevien erityisten edellytysten tai toimenpiteiden vahvistaminen; kolmansista maista tulevien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuontia unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella koskevien väliaikaisten toimenpiteiden hyväksyminen; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, joiden tuonti tietyille suoja-alueille ja siirrot niillä on kiellettävä; kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia tietyille suoja-alueille ja siirtoja niillä koskevien vaatimusten luettelointi; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuontia varten; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, ja asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus kyseisistä kolmansista maista tietyille suoja-alueille tuontia varten; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, joiden osalta vaaditaan kasvipassi unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelointi, joiden osalta vaaditaan kasvipassi tietyille suoja-alueille tuontia varten; ja kasvipassin ulkoasun vahvistaminen. Edellä mainittuja valtuuksia olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[16] mukaisesti.

(72)     Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä seuraavia varten: unionikaranteenituhoojien ensimmäisen luettelon hyväksyminen, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa A osassa ja kyseisen direktiivin liitteessä II olevan A osan I jaksossa luetteloidut tuhoojat; tuhoojan tieteellisen nimen muuttaminen, jos tällainen muutos on perusteltu tieteellisen tietämyksen kehityksen perusteella; suoja-alueiden ja asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien ensimmäisen luettelon hyväksyminen, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tunnustetut suoja-alueet ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa luetteloidut suoja-aluekaranteenituhoojat; suoja-alueiden muuttaminen ja suoja-alueeksi vahvistamisen peruuttaminen; unionilaaduntuhoojien ensimmäisen luettelon hyväksyminen, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia tietyissä siementen ja lisäysaineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevissa direktiiveissä luetteloidut tuhoojat; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden tuominen unionin alueelle ja siirrot unionin alueella on kiellettävä, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, sekä asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden tuomiseen unionin alueelle ja siirtoihin unionin alueella on sovellettava erityisiä vaatimuksia, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, sekä asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden tuonti tietyille suoja-alueille on kiellettävä, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa B osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, sekä asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtoihin niillä on sovellettava erityisiä vaatimuksia, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä vaatimukset sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä asianomaisten alkuperä- tai lähetysmaana olevien kolmansien maiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unioniin tuontia varten, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan I kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä asianomaisten alkuperä- tai lähetysmaana olevien kolmansien maiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus tietyille suoja-alueille tuontia varten, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan II kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan kasvipassi unionin alueella siirtoja varten, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan I kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; ja niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan kasvipassi tietyille suoja-alueille tuontia varten, koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja ilman mitään muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan II kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

(73)     Neilikkakääriäisten torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/647/ETY[17] ja hirmukilpikirvan torjunnasta 8 päivänä joulukuuta 1969 annetussa neuvoston direktiivissä 69/466/ETY[18] vahvistetaan toimenpiteistä kyseisten tuhoojien torjumiseksi. Kyseisten direktiivien voimaantulon jälkeen asianomaiset tuhoojat ovat levinneet laajalti koko unionin alueella, joten niiden leviämisen estäminen ei enää ole mahdollista. Kyseiset direktiivit olisi sen vuoksi kumottava.

(74)     Perunasyövän torjunnasta 8 päivänä joulukuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi 69/464/ETY[19], perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 4 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/85/ETY[20], Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/57/EY[21] ja peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/465/ETY kumoamisesta 11 päivänä kesäkuuta 2007 annettu neuvoston direktiivi 2007/33/EY[22] olisi kumottava, koska olisi hyväksyttyä kyseisiä tuhoojia koskevia uusia toimenpiteitä tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Koska kyseisten uusien toimenpiteiden hyväksymiseen tarvitaan aikaa ja resursseja, kyseiset säädökset olisi kumottava vuoteen 2021 mennessä.

(75)     … annetussa asetuksessa (EU) N:o …/2013[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive materialand, in the footnote, the reference to the Official Journal] vahvistetaan, että tuhoojien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävien avustusten on koskettava tiettyjä direktiivin 2000/29/EY liitteissä luetteloituja tuhoojia sekä tiettyjä tuhoojia, joita ei ole luetteloitu kyseisissä liitteissä mutta joihin sovelletaan väliaikaisia unionin toimenpiteitä. Tällä asetuksella perustetaan prioriteettituhoojien luokka. On aiheellista, että tiettyihin jäsenvaltioiden toteuttamiin, prioriteettituhoojia koskeviin toimenpiteisiin voidaan myöntää unionin avustusta, mukaan lukien ammattimaisille toimijoille maksetut korvaukset niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden arvosta, jotka on tuhottava tässä asetuksessa vahvistettujen hävittämistoimenpiteiden nojalla. Sen vuoksi asetusta (EU) N:o XXX/2013 olisi muutettava.

(76)     Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli kasvintuhoojien vastaisia suojatoimenpiteitä koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamista, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan vaikutusten, monimutkaisuuden sekä rajatylittävän ja kansainvälisen luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(77)     Tämä asetus ei aiheuta suhteetonta hallinnollista rasitetta tai taloudellisia vaikutuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pienten ja keskisuurten yritysten erityistilanne on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä asetuksessa sidosryhmien kuulemisen perusteella. Mahdollista yleistä vapautusta mikroyrityksille, joita suurin osa yrityksistä on, ei ole harkittu, koska yleispoliittisena tavoitteena on kasvinterveyden suojeleminen.

(78)     Tässä asetuksessa noudatetaan kansainvälistä kasvinsuojeluyleissopimusta ja sopimusta terveys- ja kasvinsuojelutoimien soveltamisesta (SPS-sopimus) sekä niissä vahvistettuja suuntaviivoja.

(79)     Tässä asetuksessa otetaan huomioon perusoikeudet ja periaatteet, jotka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, omistusoikeus, henkilötietojen suoja, elinkeinovapaus ja taiteen ja tutkimuksen vapaus. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla Kohde ja soveltamisala

1.           Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten määritellään kasveille tai kasvituotteille haitallisten taudinaiheuttajien, eläinten tai loiskasvien minkä tahansa lajin, kannan tai biotyypin, jäljempänä ’tuhoojat’, aiheuttamat riskit kasvinterveydelle ja toimenpiteet kyseisten riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

2.           Tätä asetusta sovellettaessa viittauksia kolmansiin maihin on pidettävä viittauksina liitteessä I luetteloituihin kolmansiin maihin ja alueisiin.

Tätä asetusta sovellettaessa viittauksia unionin alueeseen on pidettävä viittauksina unionin alueeseen ilman liitteessä I mainittuja alueita.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisala rajoittuu unionin alueen Euroopassa sijaitsevaan osaan. Muutos on jompikumpi seuraavista:

a)      liitteeseen I lisätään yksi tai useampi perussopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alue;

b)      liitteestä I poistetaan yksi tai useampi perussopimuksen 355 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alue.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)           ’kasveilla’ eläviä kasveja ja seuraavia eläviä kasvinosia:

a)      siemenet kasvitieteellisessä merkityksessä, eli ainoastaan ne siemenet, jotka on tarkoitettu kylvettäväksi;

b)      hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä;

c)      vihannekset;

d)      juurimukulat, varsimukulat, sipulit, juurakot, juuret, perusrungot, juurirönsyt;

e)      versot, varret, rönsyt;

f)       leikkokukat,

g)      oksat, joissa on tallella lehdet tai neulaset;

h)      kaadetut puut, joissa on tallella lehdet tai neulaset;

i)       lehdet, lehvistö;

j)       kasvikudosviljelmät, mukaan lukien soluviljelmät, ituplasma, kasvupistesolukko, kimeeriset kloonit, mikrolisäysaineisto;

k)      elävä siitepöly;

l)       silmut, silmulliset oksat, pistokkaat, varttamisoksat, vartteet.

2)           ’kasvituotteilla’ jalostamattomia tai yksinkertaisesti valmistettuja kasviperäisiä tuotteita sikäli kuin niitä ei voida pitää kasveina.

Jollei toisin säädetä, puu katsotaan ’kasvituotteeksi’ ainoastaan, jos siitä ei ole prosessoimalla poistettu kasvinterveysriskejä ja jos se täyttää yhden tai useamman seuraavista kohdista:

a)      siinä on jäljellä kokonaan tai osittain sen luonnollinen pyöreä pinta kuorellisena tai kuorettomana;

b)      siinä ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa sahauksen, leikkaamisen tai halkaisun jäljiltä;

c)      se on lastuina, puupartikkeleina, sahanpuruna, puujätteenä, kutteripuruna tai hakkeena, ja sitä ei ole jalostettu prosessissa, jossa käytetään liimaa, lämpöä tai painetta tai niiden yhdistelmää pellettien, brikettien, lastulevyn tai vanerin tuottamiseksi;

d)      sitä käytetään tai se on tarkoitettu käytettäväksi pakkausmateriaalina tai sälytyspuina riippumatta siitä, onko se tosiasiallisesti käytössä tavaroiden kuljetuksessa;

3)           ’istutettaviksi tarkoitetuilla kasveilla’ kasveja, jotka voivat tuottaa kokonaisia kasveja ja jotka on tarkoitettu sitä varten ja jotka on tarkoitus istuttaa, istuttaa uudelleen tai jättää istutetuiksi;

4)           ’muulla tavaralla’ mitä tahansa ainesta tai tavaraa, joka on muu kuin kasvi tai kasvituote ja joka voi kantaa tai levittää tuhoojia, mukaan lukien multa tai kasvualusta;

5)           ’toimivaltaisella viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 2 artiklan 5 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

6)           ’erällä’ yhden hyödykkeen yksikkömäärää, joka voidaan tunnistaa kasvinsuojelullisia tarkoituksia varten koostumuksensa tasalaatuisuuden ja alkuperänsä perusteella ja joka on osa yhtä lähetystä;

7)           ’ammattimaisella toimijalla’ julkis- tai yksityisoikeudellista henkilöä, joka on ammattimaisesti mukana yhdessä tai useammassa seuraavista kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevista toimista:

a)      istutus;

b)      kasvatus;

c)      tuotanto;

d)      tuominen unionin alueelle sekä siirtäminen unionin alueella ja sieltä pois;

e)      asettaminen saataville markkinoilla;

8)           ’loppukäyttäjällä’ henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity tämän elinkeinoon, liiketoimintaan tai ammattiin, ja joka hankkii kasveja tai kasvituotteita omaan käyttöönsä;

9)           ’testillä’ muuta kuin silmämääräistä virallista tarkastusta tuhoojien esiintymisen määrittämiseksi tai tuhoojien tunnistamiseksi;

10)         ’käsittelyllä’ menettelyä, jolla tuhoojat tapetaan, inaktivoidaan tai poistetaan tai jolla niistä tehdään lisääntymiskyvyttömiä tai elinvoimaltaan heikentyneitä.

II luku Karanteenituhoojat

1 jakso KARANTEENITUHOOJAT

3 artikla Karanteenituhoojan määritelmä

Tuhoojasta käytetään tietyn määritellyn alueen suhteen nimitystä ’karanteenituhooja’, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)           sen tunnistetiedot on vahvistettu liitteessä II olevan 1 jakson 1 kohdan mukaisesti;

b)           sitä ei esiinny kyseisellä alueella liitteessä II olevan 1 jakson 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai sitä esiintyy ainoastaan rajallisesti kyseisellä alueella liitteessä II olevan 1 jakson 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)           se pystyy kulkeutumaan kyseiselle alueelle, säilymään kyseisellä alueella pitkän aikaa sinne kulkeutumisensa jälkeen, jäljempänä ’asettuminen’, ja leviämään kyseisellä alueella tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, niissä kyseisen alueen osissa, joissa sitä esiintyy rajallisesti liitteessä II olevan 1 jakson 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

d)           sen kulkeutumisella, asettumisella ja leviämisellä olisi liitteessä II olevan 1 jakson 4 kohdassa tarkoitettuja kohtuuttomia taloudellisia, ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia vaikutuksia kyseisellä alueella tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, niissä kyseisen alueen osissa, joissa sitä esiintyy rajallisesti; ja

e)           saatavilla on käyttökelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla ehkäistään kyseisen tuhoojan kulkeutuminen tai asettuminen kyseiselle alueelle tai leviäminen kyseisellä alueella ja lievennetään sen kasvinterveydellisiä riskejä ja vaikutuksia.

2 jakso Unionikaranteenituhoojat

4 artikla Unionikaranteenituhoojan määritelmä

Karanteenituhoojasta käytetään nimitystä ’unionikaranteenituhooja’, jos 3 artiklan johdantokappaleessa tarkoitettu määritelty alue on unionin alue ja jos kyseinen tuhooja sisältyy 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

5 artikla Unionikaranteenituhoojien tuonti- ja siirtokielto

1.           Unionikaranteenituhoojaa ei saa tuoda unionin alueelle eikä siirtää unionin alueella.

Tarkoituksellisesti ei saa ryhtyä toimiin, jotka voivat osaltaan vaikuttaa unionikaranteenituhoojan kulkeutumiseen ja asettumiseen unionin alueelle ja sen leviämiseen unionin alueella.

2.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon tuhoojista, jotka täyttävät 3 artiklan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset unionin alueen osalta, jäljempänä ’unionikaranteenituhoojien luettelo’.

Luetteloon on sisällytettävä direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa A osassa ja kyseisen direktiivin liitteessä II olevan A osan I jaksossa luetteloidut tuhoojat.

Tuhoojat, jotka ovat kotoperäisiä jossakin unionin alueen osassa joko luonnollisesti tai siksi, että ne on tuotu unionin alueelle sen ulkopuolelta, on merkittävä kyseiseen luetteloon tuhoojina, joita tiedetään esiintyvän unionin alueella.

Tuhoojat, jotka eivät ole kotoperäisiä missään unionin alueen osassa, on merkittävä kyseiseen luetteloon tuhoojina, joita ei tiedetä esiintyvän unionin alueella.

Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä, jos arviointi osoittaa, että kyseisessä säädöksessä luetteloimaton tuhooja täyttää 3 artiklan b, c ja d kohdassa tarkoitetut edellytykset unionin alueen osalta tai jos kyseisessä säädöksessä luetteloitu tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa mainituista edellytyksistä. Ensimmäisessä tapauksessa komissio lisää kyseisen tuhoojan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, ja toisessa tapauksessa komissio poistaa kyseisen tuhoojan kyseisestä luettelosta.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville.

Täytäntöönpanosäädökset, joilla muutetaan 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä, hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen kumoamiseen tai korvaamiseen.

4.           Komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä muuttamalla tuhoojan tieteellisen nimen silloin, kun tällainen muutos on perusteltu tieteellisen tietämyksen kehityksen vuoksi.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6 artikla Prioriteettituhoojat

1.           Unionikaranteenituhooja on ’prioriteettituhooja’, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)      se täyttää unionin alueen osalta liitteessä II olevan 1 jakson 2 kohdan a tai b alakohdassa vahvistetun edellytyksen;

b)      sillä voi olla erittäin vakava taloudellinen, ympäristöllinen tai yhteiskunnallinen vaikutus unionin alueella siten kuin liitteessä II olevassa 2 jaksossa esitetään;

c)      se on luetteloitu 2 kohdan mukaisesti.

2.           Komissio vahvistaa ja muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä prioriteettituhoojien luettelon, jäljempänä ’prioriteettituhoojien luettelo’.

Jos arvioinnin tulokset osoittavat, että unionikaranteenituhooja täyttää 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset tai että tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa mainituista edellytyksistä, komissio muuttaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä lisäämällä kyseisen tuhoojan luetteloon tai poistamalla sen luettelosta.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville.

Prioriteettituhoojien määrä saa olla enintään 10 prosenttia 5 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla luetteloitujen unionikaranteenituhoojien määrästä. Jos prioriteettituhoojien lukumäärä on ylittänyt 10 prosenttia 5 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla luetteloitujen unionikaranteenituhoojien lukumäärästä, komissio muuttaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä mukauttamalla vastaavasti luettelossa olevien tuhoojien lukumäärää niillä olevien, liitteessä II olevassa 2 jaksossa esitetyn potentiaalisen taloudellisen, ympäristöllisen tai yhteiskunnallisen vaikutuksen perusteella.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joihin liittyy vakava kasvinterveyteen kohdistuva riski, komissio hyväksyy 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, joilla unionikaranteenituhoojia luetteloidaan prioriteettituhoojiksi.

7 artikla Liitteessä II olevan 1 ja 2 jakson muuttaminen

1.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa 1 jaksoa, joka koskee kriteerejä karanteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, siltä osin kuin on kyse tuhoojan tunnistetiedoista, sen esiintymisestä, sen kyvystä kulkeutua, asettua ja levitä sekä sen potentiaalisesta taloudellisesta, ympäristöllisestä ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, ja ottaen huomioon teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehityksen.

2.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa 2 jaksoa, joka koskee kriteerejä prioriteettituhoojiksi määriteltävien unionikaranteenituhoojien tunnistamiseksi, siltä osin kuin on kyse tuhoojan potentiaalisesta taloudellisesta, ympäristöllisestä ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, ja ottaen huomioon teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehityksen.

8 artikla Tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävät unionikaranteenituhoojat

1.           Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakemuksesta antaa luvan unionikaranteenituhoojien tuomiseen alueelleen ja niiden siirtämiseen alueellaan tieteellisiä tarkoituksia, tutkimuksia, lajikevalintaa, jalostusta tai näyttelyjä varten, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)      kyseisen tuhoojan tuominen, siirtäminen ja käyttäminen eivät johda kyseisen tuhoojan asettumiseen unionin alueelle tai leviämiseen unionin alueella, jos määrätään asianmukaisista rajoituksista;

b)      varastotilat, joissa kyseistä tuhoojaa on tarkoitus pitää, ja 56 artiklassa tarkoitetut karanteeniasemat, joissa kyseistä tuhoojaa on tarkoitus käyttää, ovat asianmukaiset;

c)      sen henkilöstön tieteellinen ja tekninen pätevyys, jonka on tarkoitus suorittaa tuhoojaan liittyviä toimia, on asianmukainen.

2.           Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kyseisen tuhoojan asettumisen ja leviämisen riski ottaen huomioon tuhoojan tunnistetiedot, biologia ja levittäytymistavat, suunnitellut toimet, vuorovaikutus ympäristön kanssa ja muut merkitykselliset tekijät, jotka liittyvät kyseisen tuhoojan aiheuttamiin riskeihin.

Sen on arvioitava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut varastotilat, joissa kyseistä tuhoojaa on tarkoitus pitää, sekä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sen henkilöstön tieteellinen ja tekninen pätevyys, jonka on tarkoitus suorittaa tuhoojaan liittyviä toimia.

Näiden arviointien perusteella toimivaltaisen viranomaisen on sallittava tuhoojan tuominen unionin alueelle tai sen siirrot unionin alueella, jos 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

3.           Jos lupa myönnetään, sen on sisällettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)      tuhooja on pidettävä toimivaltaisten viranomaisten soveltuviksi toteamissa ja luvassa mainituissa varastotiloissa;

b)      tuhoojaan liittyvät toimet on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen 56 artiklan mukaisesti nimeämällä ja luvassa mainitulla karanteeniasemalla;

c)      tuhoojaan liittyvät toimet on suoritettava sellaisen henkilöstön toimesta, jonka tieteellinen ja tekninen pätevyys on toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiseksi toteama ja mainittu luvassa;

d)      tuhoojan mukana on oltava lupa, kun se tuodaan unionin alueelle tai kun sitä siirretään unionin alueella.

4.           Lupa on rajattava määrään, joka on riittävä asianomaisia toimia varten ja joka ei saa ylittää osoitetun karanteeniaseman kapasiteettia.

Luvan on sisällettävä rajoitukset, jota ovat tarpeen, jotta kyseisen unionikaranteenituhoojan asettumis- ja leviämisriskin vähentämiseksi riittävällä tavalla.

5.           Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava, että 3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 4 kohdassa tarkoitettuja rajaa ja rajoituksia noudatetaan, ja toteutettava tarvittavat toimet, jos kyseisiä edellytyksiä, kyseistä rajoitetta tai kyseisiä rajoituksia ei noudateta. Kyseinen toimi voi olla 1 kohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen.

6.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat

a)      jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa, joka liittyy kyseisten tuhoojien tuomiseen unionin alueelle ja siirtämiseen unionin alueella;

b)      2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja lupaa; ja

c)      5 kohdassa tarkoitettuja säännösten noudattamisen valvontaa, toimia siinä tapauksessa, ettei säännöksiä noudateta, ja niistä ilmoittamista.

9 artikla Ilmoittaminen unionikaranteenituhoojista toimivaltaisille viranomaisille

1.           Kenen tahansa henkilön, joka saa tietää unionikaranteenituhoojan esiintymisestä tai jolla on syytä epäillä tällaista esiintymistä, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen päivän kuluessa.

2.           Jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, 1 kohdassa tarkoitetun henkilön on annettava kyseiselle viranomaiselle hallussaan olevat kyseistä esiintymistä koskevat tiedot.

10 artikla Toimenpiteet epäiltäessä unionikaranteenituhoojan esiintymistä

Jos toimivaltainen viranomainen epäilee unionikaranteenituhoojan esiintyvän asianomaisen jäsenvaltion alueen sellaisessa osassa, jossa tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin, sen on välittömästi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan virallisesti, esiintyykö kyseistä tuhoojaa vai ei.

11 artikla Ilmoittaminen unionikaranteenituhoojista komissiolle ja muille jäsenvaltioille

1.           Jäsenvaltion on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)      sen toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on Official Controls] 36 artiklassa tarkoitetun virallisen laboratorion diagnoosin, jossa vahvistetaan, jäljempänä ’vahvistaa virallisesti’, sellaisen unionikaranteenituhoojan esiintyminen sen alueella, jota ei tiedetä esiintyneen kyseisessä jäsenvaltiossa;

b)      sen toimivaltainen viranomainen on virallisesti vahvistanut unionikaranteenituhoojan esiintymisen alueellaan, jos asianomaisen tuhoojan havaitaan esiintyvän sellaisessa osassa sen aluetta, jossa sitä ei aiemmin ole esiintynyt;

c)      sen toimivaltainen viranomainen on virallisesti vahvistanut unionikaranteenituhoojan esiintymisen alueellaan kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksessä, joka on tuotu tai joka on ollut tarkoitus tuoda unionin alueelle tai jota on siirretty unionin alueella.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava kolmen päivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on virallisesti vahvistanut asianomaisen unionikaranteenituhoojan esiintymisen.

3.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa säädetään, että 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitusvelvollisuudet koskevat myös tiettyjen unionikaranteenituhoojien epäiltyä esiintymistä, jota ei ole vielä virallisesti vahvistettu. Näissä delegoiduissa säädöksissä voidaan myös määrittää määräaika, jonka kuluessa kyseiset ilmoitukset on toimitettava.

12 artikla Toimivaltaisten viranomaisten unionikaranteenituhoojista ammattimaisille toimijoille antamat tiedot

Jos jokin 11 artiklan 1 kohdan edellytyksistä täyttyy, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ammattimaisille toimijoille, joiden kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin voi kohdistua vaikutuksia, tiedotetaan välittömästi asianomaisen unionikaranteenituhoojan esiintymisestä.

13 artikla Toimivaltaisten viranomaisten prioriteettituhoojista yleisölle antamat tiedot

Jos 11 artiklan a tai b alakohdan edellytykset täyttyvät prioriteettituhoojan osalta, toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava yleisölle toimenpiteistä, jotka asianomainen toimivaltainen viranomainen on toteuttanut tai aikoo toteuttaa ja, tapauksen mukaan, joita tietyt ammattimaiset toimijat tai muut henkilöt aikoivat toteuttaa.

14 artikla Välittömästä vaarasta ilmoittaminen

1.           Jos jäsenvaltiolla on näyttöä siitä, että on olemassa välitön vaara unionikaranteenituhoojan kulkeutumisesta unionin alueelle tai sellaiseen kyseisen alueen osaan, jossa sitä ei ole vielä esiintynyt, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava kyseisestä näytöstä kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.           Ammattimaisten toimijoiden on välittömästi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikesta näytöstä, jota niillä voi olla unionikaranteenituhoojaan liittyvästä 1 kohdassa tarkoitetusta välittömästä vaarasta.

15 artikla Toimenpiteet, jotka ammattimaisten toimijoiden on välittömästi toteutettava

1.           Jos ammattimainen toimija saa tietää, että sen valvonnassa olevissa kasveissa, kasvituotteissa tai muissa tavaroissa esiintyy unionikaranteenituhoojaa, sen on välittömästi ja asianomaiselle viranomaiselle ilmoittamisen ja sen kuulemisen jälkeen toteutettava tarvittavat kasvinsuojelutoimenpiteet kyseisen tuhoojan poistamiseksi kyseisistä kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista ja tarvittaessa omista toimitiloistaan ja kyseisen tuhoojan leviämisen ehkäisemiseksi.

Kyseisen ammattimaisen toimijan on välittömästi ja asianomaiselle viranomaiselle ilmoittamisen ja sen kuulemisen jälkeen ilmoitettava asiasta niille kaupan ketjuun kuuluville henkilöille, joilta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat oli saatu.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että asianomainen ammattimainen toimija vetää pois markkinoilta ne kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joissa tuhoojaa saattaa esiintyä.

2.           Jos 1 kohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat poistuneet asianomaisen ammattimaisen toimijan valvonnasta, kyseisen ammattimaisen toimijan on välittömästi ja asianomaiselle viranomaiselle ilmoittamisen ja sen kuulemisen jälkeen ilmoitettava tuhoojan esiintymisestä niille kaupan ketjuun kuuluville henkilöille, joilta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat oli saatu ja joille kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on toimitettu.

3.           Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että asianomainen ammattimainen toimija vetää pois markkinoilta kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joissa tuhoojaa voi esiintyä, ja jos kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat jo saattaneet päätyä loppukäyttäjälle, pyytää asianomaisia loppukäyttäjiä palauttamaan ne.

4.           Sovellettaessa 1 tai 2 kohtaa asianomaisen ammattimaisen toimijan on annettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat yleisön kannalta merkityksellisiä. Viranomaisen on tarvittaessa ilmoitettava yleisölle toimista, jotka on toteutettava niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joissa asianomaista tuhoojaa saattaa esiintyä.

16 artikla Unionikaranteenituhoojan hävittäminen

1.           Jos unionikaranteenituhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet poistaakseen tuhoojan kyseiseltä alueelta ja ehkäistäkseen sen leviämisen alueen ulkopuolelle, jäljempänä ’hävittää’. Nämä toimenpiteet hyväksytään toimenpiteitä ja periaatteita tuhoojariskien hallitsemiseksi koskevan liitteen IV mukaisesti.

2.           Jos kyseisen unionikaranteenituhoojan esiintyminen saattaa liittyä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtoihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava esiintymisen lähdettä ja sitä mahdollisuutta, että tuhooja on näiden siirtojen kautta levinnyt edelleen muihin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin.

3.           Jos 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä unionin alueella, asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4.           Kansalaisten yksityistiloja ei vapauteta 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä eikä 2 kohdassa tarkoitetuista tutkimuksista.

17 artikla Rajoitettujen alueiden muodostaminen

1.           Edellä 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun virallisen vahvistuksen jälkeen, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi perustettava alue, jolla mainitussa artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa, jäljempänä ’rajoitettu alue’.

Rajoitettu alue käsittää 2 kohdan mukaisen saastuneen alueen ja 3 kohdan mukaisen puskurialueen.

2.           Saastuneeseen alueeseen kuuluvat:

a)      kaikki kasvit, jotka tiedetään kyseisen tuhoojan saastuttamiksi;

b)      kaikki kasvit, joissa on merkkejä tai oireita mahdollisesta kyseisen tuhoojan aiheuttamasta saastunnasta;

c)      kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat kyseisen tuhoojan saastuttamia siksi, että ne ovat alttiita kyseiselle tuhoojalle ja sijaitsevat lähellä saastuneita kasveja, tai siksi, että niiden alkuperä, jos se on tiedossa, on sama kuin saastuneiden kasvien tai niistä kasvatettujen kasvien.

3.           Puskurialueen on sijaittava saastuneen alueen vieressä ja ympäröitävä se.

Sen koon on oltava asianmukainen, kun otetaan huomioon riski kyseisen tuhoojan leviämisestä saastuneen alueen ulkopuolelle luonnollisesti tai ihmisen saastuneella alueella ja sen ympäristössä suorittamien toimien seurauksena, ja siitä on päätettävä toimenpiteitä ja periaatteita tuhoojariskien hallitsemiseksi koskevassa liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Jos riski tuhoojan leviämisestä saastuneen alueen ulkopuolelle on kuitenkin riittävästi pienennetty luonnollisin tai keinotekoisin estein, puskurialuetta ei tarvitse perustaa.

4.           Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, mikäli toimivaltainen viranomainen katsoo ensi näkemältä, ottaen huomioon kyseisen tuhoojan luonteen ja paikan, jossa sitä havaittiin, että tuhooja voidaan välittömästi poistaa, toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei rajoitettua aluetta perusteta.

Siinä tapauksessa sen on tehtävä kartoitus selvittääkseen, ovatko muut kasvit tai kasvituotteet saastuneet. Kartoituksen perusteella toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, onko rajoitetun alueen perustaminen tarpeellista. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisen kartoituksen päätelmät.

5.           Jos rajoitettu alue on 2 ja 3 kohdan mukaisesti ulotettava toisen jäsenvaltion alueelle, sen jäsenvaltion, jossa kyseistä tuhoojaa on havaittu, on otettava välittömästi yhteys siihen jäsenvaltioon, jonka alueelle rajoitettu alue on ulotettava, jotta kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa kaikki 1–4 kohdassa tarkoitetut tarkoituksenmukaiset toimet.

6.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille perustettujen rajoitettujen alueiden lukumäärä ja sijainti, kyseessä olevat tuhoojat ja edellisen vuoden aikana toteutetut toimenpiteet.

18 artikla Rajoitetuilla alueilla tehtävät kartoitukset, rajoitettujen alueiden muuttaminen ja rajoitusten poistaminen

1.           Toimivaltaisten viranomaisten on kartoitettava vuosittain, miten asianomaisen tuhoojan esiintyminen kehittyy kullakin rajoitetulla alueella.

Kartoitukset suoritetaan 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen kartoituksia koskevien säännösten mukaisesti.

2.           Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee vuosittaisen kartoituksen tuloksena, että asianomaista tuhoojaa esiintyy puskurialueella, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava esiintymisestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja täsmennettävä, että tuhoojan on havaittu esiintyvän puskurialueella.

3.           Toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa muutettava saastuneiden alueiden, puskurialueiden ja rajoitettujen alueiden rajoja ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

4.           Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää lakkauttaa rajoitetun alueen ja lopettaa asianomaiset hävittämistoimenpiteet, edellyttäen että 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten aikana kyseisen tuhoojan ei ole havaittu esiintyvän kyseisellä rajoitetulla alueella riittävän pitkään aikaan.

5.           Päättäessään 3 kohdassa tarkoitetuista muutoksista tai 4 kohdassa tarkoitetusta rajoitetun alueen lakkauttamisesta asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin tuhoojan ja asianomaisen vektorin biologia, isäntäkasvien esiintyminen, ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet ja hävittämistoimenpiteiden onnistumisen todennäköisyys.

19 artikla Raportit 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä

Jäsenvaltioiden on laadittava raportti 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

Jos jäsenvaltio toteuttaa kyseiset toimenpiteet toisen jäsenvaltion rajan viereisellä alueella, raportti on toimitettava kyseiselle jäsenvaltiolle.

Raportti on pyydettäessä toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

20 artikla Liitteen IV muuttaminen

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä IV olevaa 1 jaksoa (toimenpiteet tuhoojariskien hallitsemiseksi), siltä osin kuin on kyse viljeltyjen ja luonnonvaraisten kasvien saastumisen ehkäisemiseen ja poistamiseen kohdistuvista toimenpiteistä, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiin kohdistuvista toimenpiteistä ja karanteenituhoojien muihin kulkeutumisreitteihin kohdistuvista toimenpiteistä, sekä kyseisessä liitteessä olevaa 2 jaksoa (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi), siltä osin kuin on kyse tuhoojariskien hallitsemista koskevista periaatteista, ja ottaen huomioon tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen.

21 artikla Unionikaranteenituhoojia ja unionikaranteenituhoojiksi väliaikaisesti määriteltyjä tuhoojia koskevat kartoitukset

1.           Jäsenvaltioiden on suoritettava tiettyjen ajanjaksojen aikana kartoituksia, joilla tarkastetaan mahdollisten unionikaranteenituhoojien esiintyminen ja merkit tai oireet liitteessä II olevan 3 jakson nojalla unionikaranteenituhoojaksi väliaikaisesti määritellystä tuhoojasta kaikilla alueilla, joilla tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen.

2.           Näihin kartoituksiin on vähintään sisällyttävä toimivaltaisen viranomaisen suorittamat silmämääräiset tarkastukset ja tarvittaessa näytteenotto ja testien suorittaminen. Niiden on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin, ja ne on suoritettava aikoina, jotka ovat asianomaisen tuhoojan havaitsemismahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kartoituksissa on otettava huomioon tieteellinen ja tekninen näyttö sekä muut asianomaisen tuhoojan esiintymistä koskevat tarkoituksenmukaiset tiedot.

3.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä edellisenä vuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

22 artikla Monivuotiset kartoitusohjelmat ja tiedonkeruu

1.           Jäsenvaltioiden on perustettava monivuotisia ohjelmia, joissa esitetään 21 artiklan mukaisesti suoritettavien kartoitusten sisältö. Näillä ohjelmilla on huolehdittava tieteellisen ja teknisen näytön ja 21 artiklan 2 kohdassa toisessa alakohdassa tarkoitettujen muiden tietojen keruusta ja kirjaamisesta.

Näissä ohjelmissa on vahvistettava seuraavat tekijät: kunkin kartoituksen täsmällinen tavoite, sen alueellinen ja ajallinen soveltamisala, kohteena olevat tuhoojat, kasvit ja hyödykkeet, tutkimusmenetelmät ja laadunhallinta, mukaan lukien kuvaus silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta koskevista menettelyistä ja niiden tekniset perustelut, suunniteltujen silmämääräisten tarkastusten, näytteenoton ja testien aikataulu, tiheys ja lukumäärä, kerätyn tiedon kirjaamismenetelmät ja niiden raportointi.

Monivuotisten ohjelmien kesto on 5–7 vuotta.

2.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava monivuotisten kartoitusohjelmiensa perustamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään tekijöitä, jotka 1 kohdassa tarkoitettujen monivuotisen kartoitusohjelmien on tarkoitus kattaa.

23 artikla Prioriteettituhoojia koskevat kartoitukset

1.           Jäsenvaltioiden on suoritettava vuosittain kutakin prioriteettituhoojaa koskeva erillinen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kartoitus. Näiden kartoitusten on sisällettävä kunkin tuhoojan kannalta riittävän suuri määrä silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoja ja testejä, jotta voidaan varmistaa, että todennäköisyys havaita ne riittävän ajoissa on suuri.

2.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä edellisenä vuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

24 artikla Prioriteettituhoojia koskevat valmiussuunnitelmat

1.           Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kutakin sellaista prioriteettituhoojaa, joka pystyy kulkeutumaan ja asettumaan sen alueelle tai johonkin osaan sen aluetta, koskeva erillinen suunnitelma, joka sisältää tiedot noudatettavista päätöksentekoprosesseista, menettelyistä ja protokollista ja saataville asetettavista resursseista, kun asianomaisen tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on vahvistettu, jäljempänä ’valmiussuunnitelma’.

2.           Valmiussuunnitelman on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)      suunnitelman toteuttamiseen osallistuvien elinten tehtävät ja vastuut, silloin kun tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on vahvistettu, komentoketju ja menettelyt toimivaltaisten viranomaisten, asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls] 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muiden viranomaisten, asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publication, please insert number of Regulation of Official Controls] 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asianosaisten toimeksiannon saaneiden elinten tai luonnollisten henkilöiden, laboratorioiden ja ammattimaisten toimijoiden toteuttamien toimien koordinointia varten sekä tapauksen mukaan koordinointi naapurijäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten naapurimaiden kanssa;

b)      toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuus päästä ammattimaisten toimijoiden ja tarvittaessa luonnollisten henkilöiden toimitiloihin ja laboratorioihin ja mahdollisuus käyttää laitteita, henkilöstöä, ulkopuolista asiantuntemusta ja tarvittavia resursseja, jotta asianomainen prioriteettituhooja voidaan hävittää tai, tapauksen mukaan, sen leviäminen voidaan estää nopeasti ja tehokkaasti;

c)      toteutettavat toimenpiteet, jotka koskevat komissiolle, muille jäsenvaltioille, asianosaisille ammattimaisille toimijoille ja yleisölle annettavia tietoja asianomaisen prioriteettituhoojan esiintymisestä ja sen torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä, kun tuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu tai sitä epäillään;

d)      järjestelyt asianomaisen prioriteettituhoojan esiintymistä koskevien löydösten kirjaamiseksi;

e)      6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut saatavilla olevat arvioinnit ja kaikki jäsenvaltioiden arvioinnit, jotka koskevat asianomaisen prioriteettituhoojan aiheuttamaa riskiä sen alueella;

f)       riskinhallintatoimenpiteet, jotka on toteutettava asianomaisen prioriteettituhoojan osalta liitteessä IV olevan 1 jakson mukaisesti, sekä noudatettavat menettelyt;

g)      rajoitettujen alueiden maantieteellistä rajaamista koskevat periaatteet;

h)      protokollat, joissa kuvataan silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja laboratoriotestejä koskevat menetelmät; ja

i)       toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön koulutusta koskevat periaatteet.

Tarvittaessa a–i alakohdasta on laadittavat ohjeet.

3.           Jäsenvaltioiden on laadittava asianomaista prioriteettituhoojaa koskeva valmiussuunnitelma vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kyseisen tuhooja lisättiin prioriteettituhoojien luetteloon.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava valmiussuunnitelmiaan uudelleen ja tarvittaessa saatettava ne ajan tasalle.

4.           Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava valmiussuunnitelmansa komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

25 artikla Simulaatioharjoitukset

1.           Jäsenvaltioiden on toteutettava valmiussuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevia simulaatioharjoituksia väliajoin, jotka vahvistetaan kunkin prioriteettituhoojan biologian ja kyseisen tuhoojan kasvinterveydelle aiheuttaman riskin mukaan.

Simulaatioharjoitukset on toteutettava kaikkien asianomaisten prioriteettituhoojien osalta kohtuullisen ajan kuluessa.

2.           Jos prioriteettituhoojan esiintymisellä yhdessä jäsenvaltiossa voi olla vaikutuksia naapurijäsenvaltioihin, asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava tällaisia prioriteettituhoojia koskevat simulaatioharjoitukset yhdessä omien valmiussuunnitelmien pohjalta.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa suoritettava kyseiset simulaatioharjoitukset EU:n ulkopuolisten naapurimaiden kanssa.

3.           Jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville raportti kunkin simulaatioharjoituksen tuloksista.

4.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan

a)      simulaatioharjoitusten tiheys, sisältö ja muoto;

b)      useamman kuin yhden prioriteettituhoojan kattavat simulaatioharjoitukset;

c)      jäsenvaltioiden välinen yhteistyö sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välinen yhteistyö;

d)      simulaatioharjoituksia koskevien 3 kohdassa tarkoitettujen raporttien sisältö.

26 artikla Prioriteettituhoojia koskevat hävittämissuunnitelmat

1.           Jos prioriteettituhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueella on virallisesti vahvistettu 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi otettava käyttöön suunnitelma, jossa vahvistetaan toimenpiteet asianomaisen tuhoojan hävittämiseksi 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti sekä näiden toimenpiteiden soveltamisen aikataulu. Suunnitelmasta käytetään nimitystä ’hävittämissuunnitelma’.

Hävittämissuunnitelmassa on oltava kuvaus suoritettavien kartoitusten suunnittelusta ja järjestelyistä ja vahvistettava silmämääräisten tarkastusten, otettavien näytteiden ja tehtävien laboratoriotestien lukumäärä.

2.           Jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi hävittämissuunnitelmat ja vuosittainen raportti hävittämissuunnitelmien yhteydessä 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

27 artikla Tiettyjä unionikaranteenituhoojia koskevat unionin toimenpiteet

1.           Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa toimenpiteitä tiettyjä unionikaranteenituhoojia vastaan. Kyseisillä toimenpiteillä pannaan täytäntöön nimenomaisesti kunkin asianomaisen tuhoojan osalta yksi tai useampi seuraavista säännöksistä:

a)      10 artikla, joka koskee toimenpiteitä epäiltäessä unionikaranteenituhoojan esiintymistä;

b)      15 artikla, joka koskee toimenpiteitä, jotka ammattimaisten toimijoiden on välittömästi toteutettava;

c)      16 artikla, joka koskee unionikaranteenituhoojien hävittämistä;

d)      17 artikla, joka koskee rajoitettujen alueiden perustamista;

e)      18 artikla, joka koskee kartoituksia, rajoitettujen alueiden muuttamista ja rajoitusten poistamista;

f)       21 artikla, joka koskee unionikaranteenituhoojia ja unionikaranteenituhoojiksi väliaikaisesti määriteltyjä tuhoojia koskevia kartoituksia;

g)      23 artikla, joka koskee prioriteettituhoojia koskevia kartoituksia tietyille prioriteettituhoojille tehtävien silmämääräisten tarkastusten, näytteenottojen ja testien lukumäärän osalta;

h)      24 artikla, joka koskee prioriteettituhoojia koskevia valmiussuunnitelmia,

i)       25 artikla, joka koskee simulaatioharjoituksia;

j)       26 artikla, joka koskee prioriteettituhoojien hävittämissuunnitelmia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.           Jos komissio katsoo 18 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön perusteella, että unionikaranteenituhoojan hävittäminen rajoitetulta alueelta ei ole mahdollista, komissio voi hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toimenpiteitä, joiden ainoana tarkoituksena on ehkäistä kyseisten tuhoojien leviäminen kyseiseltä alueelta. Tällaisesta ehkäisemisestä käytetään nimitystä ’leviämisen estäminen’.

3.           Jos komissio katsoo, että rajoitettujen alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa unionikaranteenituhoojaa ei esiinny, komissio voi hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisia toimenpiteitä.

4.           Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava liitteen IV (toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia unionikaranteenituhoojia koskevat erityiset riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

5.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä voidaan säätää, että jäsenvaltioiden toteuttamat 1 kohdan a–j alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet kumotaan tai niitä muutetaan. Jäsenvaltio voi pitää käyttöön ottamansa toimenpiteet voimassa, kunnes komissio hyväksyy asiaa koskevan säädöksen.

6.           Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio voi antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

7.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista tapauksista, joissa ammattimaiset toimijat eivät noudata tämän artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

28 artikla Unionikaranteenituhoojiksi luetteloimattomia tuhoojia koskevat jäsenvaltioiden toimenpiteet

1.           Jos unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueella on virallisesti vahvistettu ja toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseinen tuhooja saattaa täyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon sisällyttämisen edellytykset, sen on välittömästi arvioitava, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä II olevan 3 jakson 1 alajakson kriteerit. Jos se katsoo, että kyseiset kriteerit täyttyvät, sen on välittömästi toteutettava hävittämistoimenpiteitä liitteen IV (toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti. On sovellettava 16–19 artiklaa.

Jos toimivaltainen viranomainen epäilee, että sen alueella esiintyy tuhoojaa, joka täyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kriteerit, sovelletaan 10 artiklaa.

2.           Sen jälkeen, kun jäsenvaltio on toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut toimet, sen on arvioitava, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä II olevassa 1 jaksossa vahvistetut karanteenituhoojaa koskevat kriteerit unionin alueen osalta.

3.           Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tuhoojan esiintymisestä, 1 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista, toteutetuista toimista ja kyseisiin toimenpiteisiin oikeuttavasta näytöstä.

Sen on ilmoitettava komissiolle 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset 24 kuukauden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen virallisesta vahvistamisesta.

Kyseisen tuhoojan esiintymistä koskevat ilmoitukset on toimitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

29 artikla Unionikaranteenituhoojiksi luetteloimattomia tuhoojia koskevat unionin toimenpiteet

1.           Jos komissio vastaanottaa 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai jos sillä on muuta näyttöä siitä, että unionin alueella esiintyy tai on olemassa välitön vaara, että unionin alueelle kulkeutuu tuhooja, joka ei sisälly unionikaranteenituhoojien luetteloon, ja se katsoo, että kyseinen tuhoojaa saattaa täyttää kyseiseen luetteloon sisällyttämisen edellytykset, se arvioi välittömästi, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä II olevan 3 jakson 2 alajakson kriteerit unionin alueen osalta.

Jos se katsoo, että kyseiset edellytykset täyttyvät, se hyväksyy välittömästi täytäntöönpanosäädöksillä rajoitetuksi ajaksi toimenpiteitä, jotka koskevat kyseisen tuhoojan kasvinterveydelle aiheuttamia riskejä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisin toimenpitein pannaan täytäntöön kunkin asianomaisen tuhoojan osalta nimenomaisesti yksi tai useampi 27 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä.

2.           Jos komissio katsoo 18 ja 21 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön perusteella, että kyseisen tuhoojan hävittäminen tietyiltä rajoitetuilta alueilta ei ole mahdollista, 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä voidaan vahvistaa toimenpiteitä, joiden ainoana tarkoituksena on estää kyseisen tuhoojan leviäminen.

3.           Jos komissio katsoo, että rajoitettujen alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa kyseistä tuhoojaa ei esiinny, 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä voidaan vahvistaa tällaisia toimenpiteitä.

4.           Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksyttävä liitteessä IV olevan 1 jakson (toimenpiteet karanteenituhoojariskien hallitsemiseksi) ja kyseisessä liitteessä olevan 2 jakson (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia tuhoojia koskevat erityiset riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

5.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä voidaan säätää, että jäsenvaltioiden 28 artiklan nojalla toteuttamat toimenpiteet on kumottava tai niitä on muutettava. Jäsenvaltio voi pitää käyttöön ottamansa toimenpiteet voimassa, kunnes komissio hyväksyy asiaa koskevan säädöksen.

6.           Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio voi antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

7.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista tapauksista, joissa ammattimaiset toimijat eivät noudata tämän artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

30 artikla Liitteessä II olevan 3 jakson muuttaminen

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa 3 kohtaa, joka koskee niitä kriteerejä, jotka tuhoojien on 28 ja 29 artiklan mukaisesti täytettävä, niiden kriteerien osalta, jotka koskevat tuhoojan tunnistetietoja, sen esiintymistä, sen kulkeutumisen, asettumisen ja leviämisen todennäköisyyttä sekä sen potentiaalisia taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, ottaen huomioon teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehitys.

31 artikla Jäsenvaltioiden käyttöön ottamat tiukemmat vaatimukset

1.           Jäsenvaltiot voivat soveltaa alueellaan 27 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan ja 29 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä, jos se on perusteltua kasvinterveyden suojelua koskevan tavoitteen sekä toimenpiteitä ja periaatteita tuhoojariskien hallitsemiseksi koskevassa liitteessä IV olevan 2 jakson mukaisesti.

Kyseisillä toimenpiteillä ei saa asettaa tai ne eivät saa johtaa muihin kuin 40–54 ja 67–96 artiklan säännöksillä asetettuihin kieltoihin tai rajoituksiin, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä unionin alueella.

2.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille hyväksymistään 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain raportti 1 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

3 jakso suoja-aluekaranteenituhoojat

32 artikla Suoja-alueiden vahvistaminen

1.           Jos karanteenituhoojaa esiintyy unionin alueella mutta ei asianomaisessa jäsenvaltiossa, eikä kyseessä ole unionikaranteenituhooja, komissio voi kyseisen jäsenvaltion 4 kohdan nojalla tekemän hakemuksen perusteella vahvistaa kyseisen jäsenvaltion alueen suoja-alueeksi 3 kohdan mukaisesti.

Jos suoja-aluekaranteenituhoojaa ei esiinny jäsenvaltion tietyssä osassa, sama säännös pätee kyseiseen osaan.

Tällaisesta karanteenituhoojasta käytetään nimitystä ’suoja-aluekaranteenituhooja'.

2.           Suoja-aluekaranteenituhoojaa ei saa tuoda asianomaiselle suoja-alueelle tai siirtää siellä.

Kukaan ei saa tarkoituksellisesti ryhtyä toimiin, jotka myötävaikuttavat kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan kulkeutumiseen ja asettumiseen asianomaiselle suoja-alueelle ja sen leviämiseen siellä.

3.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelon. Luettelon on sisällettävä direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistetut suoja-alueet ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa luetellut asianomaiset tuhoojat. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio voi vahvistaa muitakin suoja-alueita muuttamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä, jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällainen muutos hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen kumoamiseen tai korvaamiseen.

Sovellettaessa 35 artiklaa täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4.           Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen mukana

a)      kuvaus asianomaisen suoja-alueen rajoista, kartat mukaan luettuina; ja

b)      tulokset kartoituksista, jotka osoittavat, että kyseistä karanteenituhoojaa ei ole esiintynyt asianomaisessa maassa hakemusta edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

Kyseisten kartoitusten on oltava sopivina ajankohtina ja riittävän perusteellisesti suoritettuja, niin että asianomaisen karanteenituhoojan esiintyminen on mahdollista havaita. Kartoitusten on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan suoja-alueiden vahvistamista varten suoritettavia kartoituksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

33 artikla Suoja-alueita koskevat yleiset velvoitteet

1.           Seuraavissa artikloissa vahvistettuja velvoitteita sovelletaan suoja-aluekaranteenituhoojiin tietyn suoja-alueen osalta:

a)      9–12 artikla, jotka koskevat unionikaranteenituhoojan esiintymisen vahvistamista, siitä ilmoittamista ja sitä koskevien tietojen antamista;

b)      15 artikla, joka koskee toimenpiteitä, jotka ammattimaisten toimijoiden on välittömästi toteutettava;

c)      16, 17 ja 18 artikla, jotka koskevat unionikaranteenituhoojien hävittämistä, rajoitettujen alueiden perustamista ja muuttamista sekä kyseisillä rajoitetuilla alueilla suoritettavia kartoituksia.

2.           Kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa, joka on peräisin asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan vastaiselle suoja-alueelle 17 artiklan mukaisesti perustetulta rajoitetulta alueelta, ei saa siirtää millään suoja-alueella eikä millekään suoja-alueelle, joka on perustettu kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan torjumiseksi. Jos kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara siirretään pois asianomaiselta suoja-alueelta, se on pakattava ja siirrettävä siten, että riskiä kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan leviämisestä asianomaiselta suoja-alueelta ei ole.

3.           Suoja-alueelle perustetut rajoitetut alueet ja kyseisillä alueilla 16, 17 ja 18 artiklan mukaisesti toteutetut hävittämistoimenpiteet on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

34 artikla Suoja-aluekaranteenituhoojia koskevat kartoitukset

1.           Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava vuosittain kutakin suoja-aluetta koskeva kartoitus asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan esiintymisen osalta. Kyseisten kartoitusten on oltava sopivina ajankohtina ja riittävän perusteellisesti suoritettuja, niin että asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan esiintyminen on mahdollista havaita. Kartoitusten on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat sen varmistamiseksi suoritettavia kartoituksia, että suoja-alueet täyttävät edelleen 32 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä edellisenä vuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

35 artikla Suoja-alueiden muuttaminen ja peruuttaminen

1.           Komissio voi muuttaa suoja-alueen kokoa sen jäsenvaltion hakemuksesta, jonka alue on kyseessä.

Jos komissio muuttaa suoja-aluetta, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle, muille jäsenvaltioille ja internetin kautta ammattimaisille toimijoille tieto siitä, että suoja-aluetta on muutettu sekä asiaa koskevia karttoja.

Jos muutos koskee suoja-alueen laajentamista, sovelletaan 32, 33 ja 34 artiklaa.

2.           Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen tai pienentää sen kokoa 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion hakemuksesta.

3.           Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen siinä tapauksessa, että 34 artiklassa tarkoitettuja kartoituksia ei ole suoritettu kyseisen artiklan mukaisesti.

4.           Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen siinä tapauksessa, että asianomaista suoja-aluekaranteenituhoojaa on havaittu esiintyvän kyseisellä alueella ja jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a)      rajoitettua aluetta ei ole nimetty 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen vahvistamisesta;

b)      rajoitetulla alueella 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetut hävittämistoimenpiteet eivät ole olleet tuloksekkaita 24 kuukauden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen vahvistamisesta;

c)      komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että 16, 17 ja 18 artiklan mukaisten toimenpiteiden soveltamisella 33 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla on vain vähäinen vaikutus kyseisen tuhoojan esiintymiseen kyseisellä suoja-alueella.

III luku Unionilaaduntuhoojat

36 artikla Unionilaaduntuhoojan määritelmä

Tuhoojasta käytetään nimitystä ’unionilaaduntuhooja’, jos se täyttää seuraavat edellytykset ja jos se sisältyy 37 artiklassa tarkoitettuun luetteloon:

a)           sen tunnistetiedot on vahvistettu liitteessä II olevan 4 jakson 1 kohdan mukaisesti;

b)           sitä esiintyy unionin alueella;

c)           se ei ole unionikaranteenituhooja;

d)           se tarttuu pääasiassa tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä liitteessä II olevan 4 jakson 2 kohdan mukaisesti;

e)           sen esiintymisellä asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on kohtuuttomia taloudellisia vaikutuksia kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien käyttötarkoitukseen liitteessä II olevan 4 jakson 3 kohdan mukaisesti;

f)            saatavilla on käyttökelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla ehkäistään sen esiintyminen asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa.

37 artikla Kielto tuoda ja siirtää unionilaaduntuhoojia istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

1.           Unionilaaduntuhoojaa ei saa tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa, joiden välityksellä se kulkeutuu ja jotka täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

2.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon, jossa vahvistetaan unionilaaduntuhoojat ja 36 artiklan d alakohdassa tarkoitetut tietyt istutettaviksi tarkoitetut kasvit sekä tarvittaessa 4 kohdassa tarkoitetut luokat ja 5 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot.

Kyseisen luettelon on sisällettävä seuraavissa säädöksissä vahvistetut tuhoojat ja niihin liittyvät istutettaviksi tarkoitetut kasvit :

a)      direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jakso;

b)      viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY[24] liitteessä I oleva 3 ja 6 kohta ja liitteessä II oleva 3 kohta;

c)      sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 92/34/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä, 23 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission direktiivin 93/48/ETY[25] liite;

d)      sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä, 23 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission direktiivin 93/49/ETY[26] liite;

e)      vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY[27] liitteessä II oleva b kohta;

f)       siemenperunoiden pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/56/EY[28] liitteessä I oleva 6 kohta ja liitteessä II oleva B kohta;

g)      öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY[29] liitteessä I oleva 4 kohta ja liitteessä II oleva 5 kohta.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä, jos arviointi osoittaa, että kyseisessä säädöksessä luetteloimaton tuhooja täyttää 36 artiklassa tarkoitetut edellytykset tai että kyseisessä säädöksessä lueteltu tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa kyseisistä edellytyksistä, tai jos kyseistä luetteloa on muutettava 4 kohdassa tarkoitettujen luokkien tai 5 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen osalta.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville.

4.           Jos 36 artiklan e alakohdan edellytys täyttyy ainoastaan yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luokan osalta, 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on vahvistettava kyseiset luokat ja mainittava, että 1 kohdassa säädetty tuonti- ja siirtokielto koskee ainoastaan kyseisiä luokkia.

5.           Jos 36 artiklan e alakohdan edellytys täyttyy ainoastaan, jos kyseistä tuhoojaa esiintyy tietyn kynnysarvon ylittävässä määrin, 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on vahvistettava kyseinen kynnysarvo ja mainittava, että 1 kohdassa säädettyä tuonti- ja siirtokieltoa on sovellettava ainoastaan kyseisen kynnysarvon ylittyessä.

Kynnysarvo määritetään ainoastaan, jos seuraavat kohdat täyttyvät:

a)      ammattimaisten toimijoiden toteuttamien toimenpitein on mahdollista taata, että unionilaaduntuhoojan esiintyminen kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ei ylitä kyseistä kynnysarvoa; ja

b)      on mahdollista tarkistaa, että kynnysarvo ei ylity kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien erissä.

Sovelletaan liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettuja tuhoojariskien hallitsemista koskevia periaatteita.

6.           Jos 2 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen on tarpeen tehdä muutoksia sen mukauttamiseksi tuhoojan tieteellisessä nimessä tapahtuviin muutoksiin, sovelletaan 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

Kaikki muut 2 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen tehtävät muutokset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen kumoamiseen tai korvaamiseen.

38 artikla Liitteessä II olevan 4 jakson muuttaminen

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa 4 jaksoa, joka koskee kriteerejä unionilaaduntuhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, niiden kriteerien osalta, jotka koskevat tuhoojan tunnistetietoja, sen merkityksellisyyttä, sen leviämistodennäköisyyttä sekä sen potentiaalista taloudellista, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista vaikutusta, ottaen huomioon teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehitys.

39 artikla Tieteellisissä tarkoituksissa, kokeissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävät unionilaaduntuhoojat

Edellä 37 artiklassa säädettyä kieltoa ei sovelleta asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa esiintyviin unionilaaduntuhoojiin, joita käytetään tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä.

IV luku Kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat toimenpiteet

1 jakso Unionin koko aluetta koskevat toimenpiteet

40 artikla Kielto tuoda kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle

1.           Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä kiellot ja asianomaiset kolmannet maat.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kyseisellä täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on ilmaistava tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87[30] vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä olevan luokituksen mukaisella omalla koodillaan, jäljempänä ’CN-koodi’.

2.           Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara, joka on peräisin tai jota ollaan lähettämässä kolmannesta maasta saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, eikä kyseistä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV (toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttämällä siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja kyseiset kolmannet maat.

Jos kyseiseen täytäntöönpanoasetukseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta kasvinterveydelle riskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin mutta riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV (toimenpiteet karanteenituhoojia koskevien riskien ja niiden kulkeutumisreittien hallitsemiseksi) olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa tarvittaessa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä.

Kyseisen kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hyväksyttävyys on arvioitava liitteessä IV olevassa 2 jaksossa (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hyväksyttävyys on arvioitava yhden tai useamman täsmennetyn kolmannen maan osalta.

Kyseiset muutokset hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio hyväksyy kyseiset muutokset välittömästi sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.           Edellä 1 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltua kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa ei saa tuoda unionin alueelle kyseisessä luettelossa mainitusta kolmannesta maasta.

4.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle 3 kohdan vastaisesti.

Sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle, on ilmoitettava.

41 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan erityisiä ja vastaavia vaatimuksia

1.           Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä vaatimukset ja tarvittaessa asianomaiset kolmannet maat.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kyseisellä täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on merkittävä omalla CN-koodillaan.

2.           Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, ja kyseinen riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa (toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttämällä siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja siihen sovellettavat toimenpiteet. Kyseisistä toimenpiteistä ja 1 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista käytetään jäljempänä nimitystä ’erityiset vaatimukset’.

Kyseiset toimenpiteet voidaan toteuttaa 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuina erityisinä vaatimuksina, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle ja jotka ovat vastaavat kuin kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtoja unionin alueella koskevat erityiset vaatimukset, jäljempänä ’vastaavat vaatimukset’.

Jos kyseiseen täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta kasvinterveydelle riskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin eikä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolla erityisin vaatimuksin, komissio muuttaa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä.

Kyseisen kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hyväksyttävyys on arvioitava ja toimenpiteitä kyseisen riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle on toteutettava liitteessä IV olevassa 2 jaksossa (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hyväksyttävyys on tarvittaessa arvioitava ja kyseiset toimenpiteet otettava käyttöön yhden tai useamman täsmennetyn kolmannen maan tai sen osien osalta.

Kyseiset muutokset hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.           Edellä 1 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara voidaan tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella ainoastaan, jos erityiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset täyttyvät.

4.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella 3 kohdan vastaisesti.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle, on myös ilmoitettava.

42 artikla Vastaavien vaatimusten vahvistaminen

1.           Edellä 41 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut vastaavat vaatimukset vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksellä tietyn kolmannen maan pyynnöstä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)      asianomainen kolmas maa takaa yhdellä tai useammalla sen virallisessa valvonnassa sovellettavalla täsmennetyllä toimenpiteellä sellaisen kasvinsuojelun tason, joka vastaa 41 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat unionin alueella suoritettavia kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja;

b)      asianomainen kolmas maa osoittaa puolueettomasti komissiolle, että a alakohdassa tarkoitetuilla täsmennetyillä toimenpiteillä saavutetaan kyseisessä alakohdassa tarkoitettu kasvinsuojelullinen taso.

2.           Komission tutkii tarvittaessa asianomaisessa kolmannessa maassa asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 119 artiklan mukaisesti, täyttyvätkö a ja b alakohdassa olevat edellytykset.

3.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

43 artikla Matkailijoille, postipalvelujen käyttäjille ja internet-asiakkaille annettavat tiedot

1.           Jäsenvaltioiden ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien on asetettava matkustajien saataville tiedot, jotka koskevat 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettuja kieltoja, 41 artiklan 1 kohdan ja 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettuja vaatimuksia ja 70 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettuja vapautuksia, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin unionin alueelle.

Kyseiset tiedot on annettava julisteiden tai esitteiden muodossa, jotka on tarvittaessa asetettava saataville internetin kautta.

Jos kyseiset tiedot asetetaan matkustajien saataville satamissa ja lentoasemilla, ne on annettava julisteiden muodossa.

Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädös, jossa säädetään kyseisistä julisteista ja esitteistä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.           Postipalvelujen tarjoajien sekä ammattimaisten toimijoiden, jotka harjoittavat etäsopimuksiin perustuvaa myyntiä, on asetettava edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot asiakkaidensa saataville internetin välityksellä.

3.           Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain komissiolle raportti, jossa esitetään yhteenveto tämän artiklan mukaisesti annetuista tiedoista.

44 artikla Raja-alueita koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista

1.           Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa luvan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin unionin alueelle, jos kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät seuraavat edellytykset:

a)      ne on kasvatettu tai tuotettu jäsenvaltioiden vastaisen rajan läheisyydessä sijaitsevilla kolmansien maiden alueilla, jäljempänä ’kolmannen maan raja-alueet’;

b)      ne tuodaan välittömästi kyseisen rajan takana sijaitseville jäsenvaltioiden alueille, jäljempänä ’jäsenvaltion raja-alueet’;

c)      niitä on tarkoitus jalostaa asianomaisen jäsenvaltion raja-alueilla siten, että kaikki kasvinterveysriskit poistuvat;

d)      ne eivät aiheuta minkäänlaista riskiä karanteenituhoojien leviämisestä raja-alueilla siirtämisen välityksellä.

Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa siirtää ainoastaan jäsenvaltion raja-alueille ja raja-alueilla ja ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen virallisessa valvonnassa.

2.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat seikat:

a)      kolmannen maan raja-alueiden ja jäsenvaltion raja-alueiden suurin sallittu leveys sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista kunkin yksittäisen kasvin, kasvituotteen ja muun tavaran osalta erikseen;

b)      kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtojen suurin sallittu matka kolmannen maan raja-alueilla ja jäsenvaltioiden raja-alueilla; ja

c)      1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia jäsenvaltion raja-alueille ja siirtoja raja-alueille koskevat luvanantomenettelyt.

Kyseisten alueiden leveyden on oltava sellainen, että varmistetaan, että kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuominen unionin alueelle ja siirtäminen unionin alueella ei aiheuta riskejä kasvinterveydelle unionin alueella tai osissa sitä.

3.           Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityisiä edellytyksiä tai toimenpiteitä, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia jäsenvaltion raja-alueille, ja määrättyjä kolmansia maita, joihin sovelletaan tätä artiklaa.

Kyseiset säädökset on annettava liitteessä IV olevan 1 jakson (toimenpiteet karanteenituhoojariskien hallitsemiseksi) ja kyseisessä liitteessä olevan 2 jakson (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ja tarvittaessa kumotaan tai korvataan 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille raja-alueille tai siirretty kyseisillä raja-alueilla mainittujen kohtien vastaisesti.

Sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tuotu kyseiselle raja-alueelle, on myös ilmoitettava.

45 artikla Kasvinterveysvaatimusten alaista kauttakulkua koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista

1.           Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa luvan tuoda kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle ja kuljettaa niitä unionin alueen kautta kolmanteen maahan, jäljempänä ’kasvinterveysvaatimusten alainen kauttakulku’, jos kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät seuraavat edellytykset:

a)      niiden mukana on kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden valvonnasta vastaavan ammattimaisen toimijan allekirjoittama vakuutus, jossa todetaan, että kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat kasvinterveysvaatimusten alaisessa kauttakulussa;

b)      ne on pakattu ja niitä siirretään siten, että kun ne tuodaan unionin alueelle ja kuljetetaan unionin alueen kautta, unionikaranteenituhoojien leviämisestä ei ole riskiä;

c)      ne tuodaan unionin alueelle, kuljetetaan sen kautta ja siirretään viipymättä pois unionin alueelta asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten virallisessa valvonnassa.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuodaan unionin alueelle tai jossa niitä siirretään ensimmäistä kertaa unionin alueella, on ilmoitettava asiasta kaikkien niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden kautta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tarkoitus siirtää ennen niiden siirtämistä pois unionin alueella.

2.           Jos 27 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 29 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annetuissa säädöksissä niin säädetään, tätä artiklaa on sovellettava.

3.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen sisältö.

4.           Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen muotoa koskevia vaatimuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos 1 kohdassa tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella kyseisen kohdan vastaisesti.

Sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle, on myös ilmoitettava.

46 artikla Tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1.           Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakemuksesta antaa luvan tuoda alueelleen ja siirtää alueellaan kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita käytettäviksi tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)      kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden läsnäolo ei aiheuta kohtuutonta riskiä unionikaranteenituhoojan leviämisestä, jos asetetaan riittävät rajoitukset;

b)      varastotilat, joissa kyseisiä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tarkoitus pitää, ja 56 artiklassa tarkoitetut karanteeniasemat, joissa niitä on tarkoitus käyttää, ovat asianmukaiset;

c)      sen henkilöstön tieteellinen ja tekninen pätevyys, jonka on määrä suorittaa kyseisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyviä toimia, on asianmukainen.

2.           Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien riski levitä asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden välityksellä ottaen huomioon kyseisten unionikaranteenituhoojien tunnistetiedot, biologia ja levittäytymistavat, suunnitellut toimet, vuorovaikutus ympäristön kanssa ja muut merkitykselliset tekijät, jotka liittyvät kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden aiheuttamaan riskiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut varastotilat, joissa asianomaisia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tarkoitus pitää, sekä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sen henkilöstön tieteellinen ja tekninen pätevyys, jonka on tarkoitus suorittaa kyseisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyviä toimia.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava näiden arviointien pohjalta lupa asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin unionin alueelle tai siirtämiseen unionin alueella, jos 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

3.           Jos lupa myönnetään, sen on sisällettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)      asianomaiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on pidettävä toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisiksi toteamissa ja luvassa mainituissa varastotiloissa;

b)      asianomaisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyvät toimet on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen 56 artiklan mukaisesti nimeämällä ja luvassa mainitulla karanteeniasemalla;

c)      asianomaisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyvät toimet on suoritettava sellaisen henkilöstön toimesta, jonka tieteellinen ja tekninen pätevyys on toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiseksi toteama ja mainittu luvassa;

d)      asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana on oltava lupa, kun ne tuodaan unionin alueelle tai niitä siirretään unionin alueella.

4.           Lupa on rajattava määrään, joka on riittävä asianomaisia toimia varten ja joka ei saa ylittää osoitetun karanteeniaseman kapasiteettia.

Luvan on sisällettävä tarvittavat rajoitukset, jotta asianomaisten unionikaranteenituhoojien leviämisriskiä voidaan riittävästi vähentää.

5.           Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava, että 3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 4 kohdassa tarkoitettuja rajaa ja rajoituksia noudatetaan, ja toteutettava tarvittavat toimet, jos kyseisiä edellytyksiä, kyseistä rajaa tai kyseisiä rajoituksia ei noudateta.

6.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat

a)      jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa, joka koskee asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle tai siirtoja unionin alueella;

b)      2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja lupaa; ja

c)      5 kohdassa tarkoitettua säännösten noudattamisen valvontaa, toimia siinä tapauksessa, ettei säännöksiä noudateta, ja niistä ilmoittamista.

7.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella 1–4 kohdan säännösten vastaisesti.

Kyseisten ilmoitusten on tarvittaessa sisällettävä myös jäsenvaltioiden asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta suorittamat toimenpiteet sekä tieto siitä, onko kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuonti unionin alueelle tai siirrot unionin alueella sallittu kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle, on myös ilmoitettava.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain raportti, jossa esitetään yhteenveto 1 kohdan nojalla myönnettyjä lupia koskevista merkityksellisistä tiedoista ja 5 kohdassa tarkoitetun valvonnan tulokset.

47 artikla Istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

1.           Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuontia unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)      asianomaisesta kolmannesta maasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien kaupasta on vain vähän tai ei lainkaan kasvinsuojelullista kokemusta;

b)      asianomaisesta kolmannesta maasta tulevien kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien aiheuttamia, kasvinterveyteen unionin alueella kohdistuvia riskejä ei ole arvioitu;

c)      kyseiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit aiheuttavat todennäköisesti kasvinterveysriskejä, jotka eivät liity tai joita ei voida vielä yhdistää 5 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla luetteloituihin unionikaranteenituhoojiin tai tuhoojiin, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä 29 artiklan nojalla.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ja tarvittaessa kumotaan tai korvataan 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetut väliaikaiset toimenpiteet hyväksytään liitteen III (kasvinterveysriskejä unionin alueella aiheuttavien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tunnistaminen) ja liitteessä IV olevan 2 jakson (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti.

Kyseisissä toimenpiteissä on vahvistettava yksi seuraavista, sen mukaan miten kyseisessä tapauksessa on tarpeen:

a)      tehostettu näytteenotto tuontipaikassa kustakin unionin alueelle tuodusta istutettaviksi tarkoitettujen kasvien erästä ja näytteiden testaus;

b)      karanteeniaika sen tarkistamiseksi, etteivät kyseiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit aiheuta kasvinsuojelullista riskiä, jos kasvinterveyteen kohdistuvan riskin puuttumista ei voida taata tehostetulla näytteenotolla ja testauksella tuotaessa kyseiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit unionin alueelle;

c)      kielto tuoda unionin alueelle kyseisiä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, jos kasvinterveyteen kohdistuvan riskin puuttumista ei voida taata tehostetulla näytteenotolla ja testauksella kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien unionin alueelle tuonnin hetkellä ja karanteeniajalla.

3.           Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan enintään kahden vuoden ajan. Kyseistä aikaa voidaan jatkaa kerran enintään kahdella vuodella.

4.           Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5.           Poiketen 1 kohdan nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä 46 artiklaa sovelletaan tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuontiin unionin alueelle ja siirtoihin unionin alueella.

6.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasviin, kasvituotteeseen tai muuhun tavaraan on sovellettu 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen jälkeen havaitaan tuhooja, joka todennäköisesti aiheuttaa uusia riskejä kasvinterveydelle.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran tuonti unionin alueelle on evätty tai jos sen siirtäminen unionin alueella on kielletty, koska asianomainen jäsenvaltio katsoi, että 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kieltoa on rikottu. Tarvittaessa kyseisten ilmoitusten on sisällettävä toimenpiteet, jotka jäsenvaltiot ovat suorittaneet kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden osalta asetuksen (EU) N:o.../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 64 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat lähetettiin unionin alueelle tuontia varten, on myös ilmoitettava.

48 artikla Liitteen III muuttaminen

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III (kasvinterveysriskejä unionin alueella aiheuttavien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tunnistaminen) kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien ominaisuuksien ja alkuperän osalta teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehitykseen mukautumiseksi.

2 jakso Suoja-alueita koskevat toimenpiteet

49 artikla Kielto tuoda kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita suoja-alueille

1.           Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa B osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, sekä kiellot ja niihin liittyvät suoja-alueet.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kyseisellä täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on merkittävä omalla CN-koodillaan.

2.           Jos asianomaisen suoja-alueen ulkopuolelta tuleva kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, eikä kyseistä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV olevan 1 jakson (toimenpiteet karanteenituhoojien aiheuttamien riskien ja niiden kulkeutumisreittien hallitsemiseksi) 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttääkseen siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja kyseiset suoja-alueet.

Jos kyseiseen täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta kasvinterveydelle riskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin mutta riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV olevan 1 jakson (toimenpiteet karanteenituhoojien aiheuttamien riskien ja niiden kulkeutumisreittien hallitsemiseksi) 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä.

Kyseiset muutokset hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisen kasvinterveydelle aiheutuvan riskin hyväksyttävyys on arvioitava liitteessä II olevassa 2 jaksossa (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

3.           Edellä 1 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä luetteloituja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita ei saa tuoda asianomaiselle suoja-alueelle kyseisestä kolmannesta maasta tai kyseiseltä unionin alueeseen kuuluvalta alueelta.

4.           Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu asianomaiselle suoja-alueelle tai niitä on siirretty siellä tämän artiklan nojalla asetettujen kieltojen vastaisesti.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin suoja-alueelle, on myös ilmoitettava.

50 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan suoja-alueita koskevia erityisiä vaatimuksia

1.           Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, sekä niihin liittyvät suoja-alueet ja vaatimukset.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kyseisellä täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on merkittävä omalla CN-koodillaan.

2.           Jos asianomaisen suoja-alueen ulkopuolelta tuleva kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten kasvinterveydelle riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, ja kyseinen riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä IV olevan 1 jakson (toimenpiteet karanteenituhoojien aiheuttamien riskien ja niiden kulkeutumisreittien hallitsemiseksi) 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttääkseen siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja siihen sovellettavat toimenpiteet. Kyseisistä toimenpiteistä ja 1 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista käytetään jäljempänä nimitystä ’suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset’.

Jos kyseiseen täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta asianomaisella suoja-alueella kasvinterveydelle riskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin eikä kyseistä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolla suoja-aluetta koskevin erityisin vaatimuksin, komissio muuttaa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä.

Kyseiset muutokset hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisen kasvinterveydellisen riskin hyväksyttävyys on arvioitava ja toimenpiteitä kyseisen riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle on toteutettava liitteessä II olevassa 2 jaksossa (periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan riskiin, komissio antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.           Edellä 1 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä luetteloitu kasvi, kasvituote tai muu tavara voidaan tuoda asianomaiselle suoja-alueelle tai siirtää siellä ainoastaan, jos suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset täyttyvät.

4.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu asianomaiselle suoja-alueelle tai niitä on siirretty siellä tämän artiklan nojalla asetettujen kieltojen vastaisesti.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle, on myös ilmoitettava.

51 artikla Matkailijoille, postipalvelujen käyttäjille ja internet-asiakkaille suoja-alueista annettavat tiedot

Matkailijoille, postipalvelujen käyttäjille ja internet-asiakkaille annettavia tietoja koskevaa 43 artiklaa sovelletaan vastaavasti kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin kolmansista maista suoja-alueille.

52 artikla Raja-alueita koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista suoja-alueiden osalta

Raja-alueita koskevia poikkeuksia kielloista ja vaatimuksista koskevaa 44 artiklaa sovelletaan kolmansiin maihin rajoittuviin suoja-alueisiin 49 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

53 artikla Kasvinterveysvaatimusten alaista kauttakulkua koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista suoja-alueiden osalta

Kasvinterveysvaatimusten alaista kauttakulkua koskevia poikkeuksia kielloista ja vaatimuksista koskevaa 45 artiklaa sovelletaan vastaavasti suoja-alueiden kautta tapahtuvaan kasvinterveysvaatimusten alaiseen kauttakulkuun 49 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

54 artikla Tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat suoja-alueiden osalta

Poiketen 49 artiklan 3 kohdassa ja 50 artiklan 3 kohdassa säädetyistä kielloista ja vaatimuksista 46 artiklaa sovelletaan tieteellisissä tarkoituksissa, tutkimuksissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa ja näyttelyissä käytettävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin suoja-alueille ja siirtoihin suoja-alueilla 49 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

3 jakso Kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat muut toimenpiteet

55 artikla Pakkaamista ja ajoneuvoja koskevat yleiset vaatimukset

1.           Edellä olevan 27 artiklan 1 ja 2 kohdan, 29 artiklan 1 ja 2 kohdan, 40 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 1 ja 2 kohdan, 47 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita , joita siirretään unionin alueelle tai unionin alueella, varten käytetyn pakkausmateriaalin on oltava vapaa unionin karanteenituhoojista.

Sama koskee ajoneuvoja, joilla kuljetetaan tällaisia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pakkausmateriaalin, muun kuin puisen pakkausmateriaalin, on peitettävä kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat siten, että niiden unionin alueelle tai unionin alueella siirtämisen aikana ei ole riskiä unionikaranteenituhoojien leviämisestä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen on tarvittaessa oltava katettu tai suljettu siten, että niiden unionin alueelle tai unionin alueella siirtyessä ei ole riskiä unionikaranteenituhoojien leviämisestä.

3.           Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan suoja-alueisiin myös niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien osalta.

56 artikla Karanteeniasemien nimeäminen

1.           Jäsenvaltioiden on nimettävä alueellaan karanteeniasemat kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita sekä tuhoojia varten tai annettava lupa muissa jäsenvaltioissa nimettyjen karanteeniasemien käyttöön edellyttäen, että kyseiset asemat täyttävät 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi pyynnöstä nimetä tietyn toimitilan karanteeniasemaksi edellyttäen, että se täyttää 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

2.           Karanteeniasemien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)      karanteenissa pidettävät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat niillä fyysisesti eristettyinä, ja niihin ei voi päästä käsiksi eikä niitä voi poistaa kyseisiltä asemilta ilman toimivaltaisen viranomaisen suostumusta;

b)      jos karanteeniasemilla suoritetut toimet koskevat kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, asemilla on suotuisat kasvu- tai itämisolosuhteet karanteenituhoojien merkkien ja oireiden kehittymiselle kyseisissä kasveissa, kasvituotteissa ja muissa tavaroissa;

c)      niiden pinnat ovat sileää ja vettä läpäisemätöntä materiaalia, joka mahdollistaa tehokkaan siivouksen ja dekontaminaation;

d)      niiden pinnat kestävät kulumista ja estävät hyönteisten ja muiden niveljalkaisten pääsyn;

e)      niillä on sellaiset kastelu-, jätevesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, joiden kautta karanteenituhoojat eivät pääse pakenemaan;

f)       niillä on järjestelmät, joilla saastuneet kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä jätteet ja välineet steriloidaan, dekontaminoidaan tai tuhotaan ennen niiden poistamista asemilta;

g)      niillä on saatavilla suojavaatetusta ja kengänsuojuksia;

h)      niillä on tarvittaessa järjestelmät, joilla henkilöstö ja vierailijat dekontaminoidaan heidän poistuessaan asemilta;

i)       saatavilla on määritelmä, jossa kuvataan kyseisten asemien tehtävät sekä edellytykset, joiden mukaisesti kyseiset tehtävät on suoritettava;

j)       saatavilla on riittävästi riittävän pätevää, koulutettua ja kokenutta henkilöstöä.

3.           Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava luettelo alueellaan sijaitsevista nimetyistä karanteeniasemista komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

57 artikla Karanteeniasemien toiminta

1.           Karanteeniasemasta vastaavan henkilön on valvottava kyseistä asemaa ja sen lähiympäristöä karanteenituhoojien esiintymisen varalta.

Jos tällaisen tuhoojan esiintyminen havaitaan, karanteeniasemasta vastaavan henkilön on toteutettava tarvittavat toimet. Kyseisen henkilön on ilmoitettava kyseisestä esiintymisestä ja toimista toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.           Karanteeniasemasta vastaavan henkilön on varmistettava, että henkilöstö ja vierailijat käyttävät suojavaatetusta ja kengänsuojuksia ja että heidät tarvittaessa dekontaminoidaan ennen kyseiseltä asemalta poistumista.

3.           Karanteeniasemasta vastaavan henkilön on pidettävä kirjaa seuraavista seikoista:

a)      palveluksessa oleva henkilöstö;

b)      asemalla käyvät vierailijat;

c)      asemalle tulevat ja sieltä lähtevät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

d)      tällaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden alkuperäpaikka;

e)      tuhoojien esiintymistä tällaisissa kasveissa, kasvituotteissa ja muissa tavaroissa koskevat havainnot.

Näitä tietoja on säilytettävä kolme vuotta.

58 artikla Karanteeniasemien valvonta ja nimeämisen peruuttaminen

1.           Toimivaltaisen viranomaisen on järjestettävä karanteeniasemien auditointeja tai tarkastuksia vähintään kerran vuodessa sen tarkistamiseksi, täyttävätkö kyseiset asemat 56 artiklan 2 kohdassa ja 57 artiklassa tarkoitetut edellytykset.

2.           Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nimeäminen viipymättä, jos

a)      auditoinnin tai tarkastuksen jälkeen käy ilmi, että kyseinen karanteeniasema ei täytä 56 artiklan 2 kohdassa tai 57 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä;

b)      karanteeniasemasta vastaava henkilö ei toteuta asianmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia.

59 artikla Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttaminen karanteeniasemalta

1.           Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat saavat lähteä karanteeniasemalta ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten luvalla, jos vahvistetaan, että ne ovat vapaita unionin karanteenituhoojista tai, tapauksen mukaan, suoja-aluekaranteenituhoojista.

2.           Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan siirtää kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita karanteeniasemalta toisille karanteeniasemille tai toisiin paikkoihin ainoastaan, jos toteutetaan toimenpiteitä sen takaamiseksi, että unionikaranteenituhoojia tai, tapauksen mukaan, suoja-aluekaranteenituhoojia ei leviä asianomaiselle alueelle.

60 artikla Siirtäminen pois unionin alueelta

1.           Jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran siirtämistä pois unionista säännellään kolmannen maan kanssa tehdyllä kasvinsuojelusopimuksella, kyseisen siirron on oltava kyseisen sopimuksen mukainen.

2.           Jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran siirtämistä pois unionista ei säännellä kolmannen maan kanssa tehdyllä kasvinsuojelusopimuksella, kyseinen siirto on tehtävä sen kolmannen maan kasvinsuojelusääntöjen mukaisesti, johon kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara on tarkoitus siirtää.

3.           Jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran siirtoa pois unionista ei säännellä kolmannen maan kanssa tehdyllä kasvinsuojelusopimuksella eikä sen kolmannen maan kasvinsuojelusäännöillä, johon kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara on tarkoitus siirtää, sovelletaan 41 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtämistä unionin alueella.

Kyseisiä vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta, jos ne koskevat tuhoojaa, joka täyttää kumman tahansa seuraavista ehdoista:

a)      kyseinen kolmas maa vahvistaa, että sitä esiintyy sen alueella ja ettei se ole virallisessa valvonnassa;

b)      voidaan kohtuudella olettaa, että sitä ei voida määritellä karanteenituhoojaksi kyseisen kolmannen maan alueella.

V luku Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti ja jäljitettävyys

61 artikla Ammattimaisten toimijoiden virallinen rekisteri

1.           Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä ja päivitettävä rekisteriä ammattimaisista toimijoista, jotka suorittavat toisessa alakohdassa lueteltuja toimia asianomaisen jäsenvaltion alueella ja joita koskee yksi seuraavista kohdista:

a)      ne ovat ammattimaisia toimijoita, joiden toiminta liittyy 27 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa, 29 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 41 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 47 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 1 kohdassa tai 50 artiklan 1 kohdassa säädetyn täytäntöönpanosäädöksen kattamiin tai 43 artiklan 1 tai 2 kohdan, 44 artiklan 1 kohdan, 45 artiklan 1 kohdan, 51, 52 tai 53 artiklan säännösten alaisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin;

b)      ne ovat asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja ammattimaisia toimijoita.

Tätä kohtaa sovelletaan seuraaviin toimiin:

a)      istutus;

b)      kasvatus;

c)      tuotanto;

d)      tuominen unionin alueelle;

e)      siirtäminen unionin alueella;

f)       siirtäminen pois unionin alueelta;

g)      asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regualtion on plant reproductive material law] 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tuottaminen ja/tai asettaminen saataville markkinoilla.

h)      etäsopimuksin tapahtuva myynti.

Kyseisestä rekisterin käytetään nimitystä ’rekisteri’. Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan nojalla rekisteröidyistä ammattimaisista toimijoista käytetään nimitystä ’rekisteröidyt toimijat’.

2.           Ammattimainen toimija voi olla rekisteröity toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin useammin kuin kerran edellyttäen, että kukin rekisteröinti liittyy 62 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin eri toimitiloihin, yhteisvarastoihin ja lähetyskeskuksiin. Kuhunkin rekisteröintiin sovelletaan 62 artiklassa säädettyä menettelyä.

3.           Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ammattimaiseen toimijaan, jota koskee yksi tai useampi seuraavista kohdista:

a)      se toimittaa yksinomaan pieniä – asianomaisesta kasvista, kasvituotteesta ja muusta tavarasta riippuen – määriä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita loppukäyttäjille muilla tavoin kuin etäsopimuksin tapahtuvassa myynnissä;

b)      sen kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvät ammattimainen toiminta rajoittuu tällaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kuljettamiseen toisen ammattimaisen toimijan puolesta;

c)      sen ammattimainen toiminta koskee yksinomaan kaikenlaisten tavaroiden kuljettamista käyttäen puista pakkausmateriaalia.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksi tai useampia seuraavista seikoista:

a)      muiden ammattimaisten toimijoiden ryhmien vapauttaminen 1 kohdan soveltamisesta, jos kyseinen rekisteröinti voisi aiheuttaa niille suhteettoman hallinnollisen rasitteen verrattuna niiden ammattitoiminnan kasvinterveydelle aiheuttamaan riskiin;

b)      tiettyjen ammattimaisten toimijoiden ryhmien rekisteröintiä koskevat erityiset vaatimukset;

c)      ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pieniä määriä koskeva enimmäismäärä.

62 artikla Rekisteröintimenettely

1.           Edellä olevan 61 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan kuuluvien ammattimaisten toimijoiden on toimitettava rekisteriin sisällyttämistä koskeva hakemus toimivaltaisille viranomaisille.

2.           Hakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)      ammattimaisen toimijan nimi, osoite ja yhteystiedot;

b)      ilmoitus ammattimaisen toimijan aikomuksesta harjoittaa kutakin 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvää toimintaa;

c)      ilmoitus ammattimaisen toimijan aikomuksesta suorittaa kutakin seuraavista toiminnoista:

i)        kasvipassien myöntäminen kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

ii)       91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin tekeminen puiseen pakkausmateriaaliin;

iii)      93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jonkin muun todennuksen myöntäminen;

iv)      virallisten etikettien antaminen kasvien lisäysaineistolle asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material] 19 artiklan nojalla;

d)      niiden toimitilojen, yhteisvarastojen ja lähetyskeskusten osoite, joita ammattimainen toimija käyttää asianomaisessa jäsenvaltiossa 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rekisteröintiä varten suoritettaviin toimiin;

e)      ammattimaisen toimijan toiminnan kohteena olevien kasvien ja kasvituotteiden suvut ja lajit ja, tapauksen mukaan, muiden tavaroiden luonne.

3.           Toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ammattimainen toimija, jos rekisteröintihakemus sisältää 2 kohdassa mainitut tiedot.

4.           Rekisteröityjen ammattimaisten toimijoiden on tarvittaessa toimitettava 2 kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten päivittämistä koskeva hakemus.

5.           Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että rekisteröity toimija ei enää suorita 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia tai että rekisteröity toimija on jättänyt hakemuksen, joka ei enää täytä 2 kohdan vaatimuksia, sen on vaadittava, että toimija noudattaa kyseisiä vaatimuksia välittömästi tai täsmennetyn määräajan kuluessa.

Jos rekisteröity toimija ei noudata kyseisiä vaatimuksia toimivaltaisen viranomaisen asettamassa määräajassa, toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava kyseisen toimijan rekisteröinti.

63 artikla Rekisterin sisältö

Rekisterin on sisällettävä 62 artiklan 2 kohdan a, b d, ja e alakohdassa vahvistetut tiedot sekä seuraavat seikat:

a)           virallinen rekisteröintinumero;

b)           ISO 3166-1-alpha-2-standardissa[31] mainittu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa ammattimainen toimija on rekisteröity;

c)           merkintä siitä, onko ammattimaisella toimijalla lupa kuhunkin 62 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista toimista.

64 artikla Virallisissa rekistereissä olevien tietojen saatavuus

1.           Rekisteriä pitävän jäsenvaltion on pyynnöstä asetettava rekisterin sisältämät tiedot muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2.           Rekisteriä pitävän jäsenvaltion on pyynnöstä asetettava 63 artiklassa tarkoitetut tiedot, lukuun ottamatta 62 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettuja tietoja, kenen tahansa ammattimaisen toimijan saataville.

65 artikla Jäljitettävyys

1.           Ammattimaisen toimijan, jolle toimitetaan kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan kieltoja, vaatimuksia tai edellytyksiä 40 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 1 ja 2 kohdan, 44 artiklan 1 ja 3 kohdan, 45 artiklan 1 kohdan, 46 artiklan 1 ja 3 kohdan, 47 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 ja 2 kohdan, 50 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 52, 53 ja 54 artiklan nojalla, on pidettävä kirjaa jokaisesta toimitetusta kasvista, kasvituotteesta tai muusta tavarasta, jotta kyseinen toimija voi tunnistaa sen toimittaneen ammattimaisen toimijan.

2.           Ammattimaisen toimijan, joka toimittaa kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan kieltoja, vaatimuksia tai edellytyksiä 40 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 1 ja 2 kohdan, 44 artiklan 1 ja 3 kohdan, 45 artiklan 1 kohdan, 46 artiklan 1 ja 3 kohdan, 47 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 1 ja 2 kohdan, 50 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 52, 53 ja 54 artiklan nojalla, on pidettävä kirjaa tiedoista, joiden perusteella se voi tunnistaa jokaisen toimittamansa kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ne ammattimaiset toimijat, joille se toimitettiin.

3.           Ammattimaisten toimijoiden on säilytettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona asianomainen kasvi, kasvituote tai muu tavara toimitettiin niille tai jona ne sen toimittivat.

4.           Niiden on pyynnöstä toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot toimivaltaisille viranomaisille.

5.           Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta 61 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ammattimaisiin toimijoihin.

66 artikla Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot ammattimaisen toimijan toimitiloissa

1.           Ammattimaisista toimijoilla on oltava käytössä jäljitysjärjestelmät ja -menettelyt, joiden avulla ne voivat selvittää kasviensa, kasvituotteidensa ja muiden tavaroidensa siirrot omissa toimitiloissaan.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 61 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ammattimaisiin toimijoihin.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla järjestelmillä ja menettelyillä saadut tiedot kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirroista kyseisissä toimitiloissa on asetettava pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

VI luku Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sertifiointi

1 jakso Kasvinterveystodistukset, jotka vaaditaan tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle

67 artikla Kasvinterveystodistus unionin alueelle tuontia varten

1.           Kasvinterveystodistus kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unionin alueelle tuontia varten on kolmannen maan antama asiakirja, joka täyttää 71 artiklan edellytykset, jonka sisältö on vahvistettu liitteessä V olevassa A osassa tai, tapauksen mukaan, liitteessä V olevassa B osassa ja joka todistaa, että asianomainen kasvi, kasvituote tai muu tavara täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)      se on vapaa unionikaranteenituhoojista;

b)      se on unionilaaduntuhoojien esiintymistä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa koskevan 37 artiklan 1 kohdan säännösten mukainen;

c)      se täyttää 41 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

d)      tarvittaessa se on 27 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 29 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen säännösten mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukainen.

2.           Kasvinterveystodistuksessa on tarvittaessa täsmennettävä 41 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti kohdassa ’Lisäilmoitus’, mikä erityinen vaatimus täyttyy, jos valittavana on useita vaihtoehtoja. Kyseisen täsmennyksen on sisällettävä viittaus kyseisissä säädöksissä säädettyyn asianomaiseen vaihtoehtoon.

3.           Tarvittaessa kasvinterveystodistuksessa on mainittava, että asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden osalta on noudatettu kasvisuojelutoimenpiteitä, joiden on 42 artiklan nojalla tunnustettu vastaavan 41 artiklan 2 kohdan nojalla annetun täytäntöönpanosäädöksen vaatimuksia.

4.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä V olevaa A ja B osaa niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja kansainvälisten standardien kehittämiseen.

68 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus

1.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuontia varten.

Luettelon on sisällettävä

a)      direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan I kohdassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

b)      kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta on 27 artiklan 1 kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytty niiden tuontia unionin alueelle koskevia vaatimuksia;

c)      37 artiklan 2 kohdan nojalla luetteloidut siemenet;

d)      41 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

Edellä olevaa a–d alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos 27 artiklan 1 kohdan, 29 artiklan 1 kohdan tai 41 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annetussa säädöksessä edellytetään vaatimusten noudattamista koskevaa todistetta, joka on 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virallinen merkki tai 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu muu virallinen todennus.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.           Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä seuraavissa tapauksissa:

a)      jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukainen;

b)      jos kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukainen.

Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa unionikaranteenituhoojaa, tai jos kyseisessä säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvinterveystodistusta ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 44, 45, 46 ja 70 artiklaa.

69 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuomiseen suoja-alueelle vaaditaan kasvinterveystodistus

1.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta 68 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi vaaditaan kasvinterveystodistus niiden tuomiseksi tietyille suoja-alueille kyseisistä kolmansista maista.

Luettelon on sisällettävä

a)      direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan II kohdassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

b)      50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

Edellä olevaa a ja b alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos 50 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annetussa säädöksessä edellytetään vaatimusten noudattamista koskevaa todistetta, joka on 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virallinen merkki tai 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu muu virallinen todennus.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.           Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä seuraavissa tapauksissa:

a)      jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan b alakohdan mukainen;

b)      jos kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan b alakohdan mukainen.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa asianomaista suoja-aluetuhoojaa, tai jos kyseisessä säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvinterveystodistusta ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 52, 53, 54 ja 70 artiklaa.

70 artikla Matkustajien matkatavaroita, postipalvelujen käyttäjiä ja internet-asiakkaita koskevat poikkeukset

1.           Pieniä määriä kolmannesta maasta tulevia tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita voidaan vapauttaa 68 artiklan 1 kohdassa ja 69 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta kasvinterveystodistusta koskevasta vaatimuksesta, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)      ne tuodaan unionin alueelle osana matkustajien henkilökohtaisia matkatavaroita, etämyyntisopimusten perusteella tilattujen tuotteiden toimituksina loppukäyttäjille, jäljempänä ’internet-asiakkaat’, tai postipalvelujen toimittamina lähetyksinä loppukäyttäjille;

b)      niitä ei ole tarkoitus käyttää ammattimaisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin;

c)      ne on luetteloitu 2 kohdan nojalla.

Kyseistä vapautusta ei kuitenkaan sovelleta istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, siemeniä lukuun ottamatta.

2.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä asianomaisten kolmansien maiden luettelot ja, tapauksen mukaan, kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden enimmäismäärän, jota kyseisen kohdan mukainen vapautus koskee, sekä tarvittaessa yhden tai useamman liitteessä IV olevassa 1 jaksossa vahvistetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

Kyseisten luettelojen ja kyseisen enimmäismäärän sekä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteiden vahvistamisesta päätetään sen kasvinterveydelle aiheutuvan riskin perusteella, jonka kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pienet määrät aiheuttavat, liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

71 artikla Kasvinterveystodistusta koskevat edellytykset

1.           Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kolmannesta maasta tuotavien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana seuraavan kasvinterveystodistuksen ainoastaan, jos kyseisen todistuksen sisältö on liitteessä V olevan A osan mukainen. Jos kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tarkoitus tuoda sellaisesta kolmannesta maasta, josta ne eivät ole peräisin, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan liitteessä V olevan B osan mukaisen kasvinterveystodistuksen.

Se ei voi hyväksyä kyseistä kasvinterveystodistusta, jos 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lisäilmoitusta ei ole tai se on virheellinen ja jos 67 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mainintaa ei ole.

2.           Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kasvinterveystodistuksen ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)      se on annettu vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä;

b)      se on osoitettu unionille tai yhdelle sen jäsenvaltioista;

c)      se on annettu enintään 14 vuorokautta ennen päivää, jona sen kattamat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat lähteneet sen myöntäneestä kolmannesta maasta.

3.           Jos kyseessä on kolmas maa, joka on sopimuspuolena kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa (IPPC), toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan kasvinterveystodistuksia, jotka on antanut kyseisen kolmannen maan virallinen kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio tai sen vastuulla viranomainen, joka on teknisesti pätevä ja kyseisen virallisen kansallisen kasvinsuojeluorganisaation asianmukaisesti valtuuttama.

4.           Jos kyseessä on kolmas maa, joka ei ole sopimuspuolena kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan kasvinterveystodistuksia, jotka on antanut viranomainen, joka on toimivaltainen kyseisen kolmannen maan kansallisten sääntöjen mukaisesti ja joka on ilmoitettu komissiolle. Komissio ilmoittaa vastaanotetuista ilmoituksista jäsenvaltioille ja toimijoille 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 131 artiklan a alakohdan nojalla.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hyväksymisen edellytyksiä kyseisten todistusten luotettavuuden varmistamiseksi.

5.           Sähköisiä kasvinterveystodistuksia voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne on toimitettu asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130 artiklassa tarkoitetun tietokoneistetun tietojenhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

72 artikla Kasvinterveystodistuksen mitätöinti

1.           Jos kasvinterveystodistus on annettu 67 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti ja asianomainen toimivaltainen viranomainen katsoo, että 71 artiklassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, sen on mitätöitävä kyseinen kasvinterveystodistus ja varmistettava, että kyseinen todistus ei enää ole kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden kyseisten tavaroiden osalta jokin asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 64 artiklan 3 kohdassa vahvistetuista toimenpiteistä.

2.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasvien terveystodistus on mitätöity 1 kohdan mukaisesti.

Kyseisen kasvinterveystodistuksen antaneelle kolmannelle maalle on myös ilmoitettava.

2 jakso Kasvinpassit, jotka vaaditaan siirrettäessä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueella

73 artikla Kasvipassi

Kasvipassi on kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unionin alueella tapahtuvia siirtoja ja, tapauksen mukaan, suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävä virallinen etiketti, joka todistaa, että kaikki 80 artiklassa vahvistetut, ja suoja-alueille tapahtuvien siirtojen osalta 81 artiklassa vahvistetut, vaatimukset täyttyvät, ja jolla on 78 artiklassa vahvistettu sisältö ja ulkoasu.

74 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi

1.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroita, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi.

Luettelon on sisällettävä

a)      kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta;

b)      direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan I kohdassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

c)      kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden unionin alueella tapahtuvia siirtoja koskevia vaatimuksia on hyväksytty 27 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan tai 29 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla;

d)      37 artiklan 2 kohdan nojalla luetteloidut siemenet;

e)      41 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.           Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä seuraavissa tapauksissa:

a)      jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan c, d tai e alakohdan mukainen;

b)      jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan c, d tai e alakohdan mukainen;

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä liitteessä IV olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luetteloimaton kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa unionikaranteenituhoojaa, tai jos kyseisessä säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 44, 45, 46 ja 70 artiklaa.

75 artikla Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuomiseen suoja-alueille ja siirtämiseen suoja-alueilla vaaditaan kasvipassi

1.           Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroita, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille vaaditaan kasvipassi.

Luettelon on sisällettävä

a)      direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan II kohdassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

b)      muut 50 artiklan 2 kohdan nojalla luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.           Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä seuraavissa tapauksissa:

a)      jos kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan b alakohdan mukainen.

b)      jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan a tai b alakohdan mukainen;

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.           Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä liitteessä IV olevan 2 jakson periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luetteloimaton kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa asianomaista suoja-aluekaranteenituhoojaa, tai jos kyseisessä säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.           Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 52, 53, 54 ja 70 artiklaa.

76 artikla Loppukäyttäjiä koskeva poikkeus

Kasvipassia ei vaadita siirrettäessä pieniä – asianomaisesta kasvista, kasvituotteesta ja muusta tavarasta riippuen – määriä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita loppukäyttäjälle.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritetään tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pieniä määriä koskeva enimmäismäärä.

77 artikla Ammattimaisten toimijoiden toimitiloissa ja toimitilojen välillä suoritettavia siirtoja koskevat poikkeukset

Kasvipassia ei vaadita siirrettäessä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita saman ammattimaisen toimijan toimitiloissa ja toimitilojen välillä.

78 artikla Kasvipassin sisältö ja ulkoasu

1.           Kasvipassin on oltava erillinen etiketti, joka voidaan painaa mihin tahansa sopivaan materiaaliin edellyttäen, että kasvipassi on erillään kyseisessä materiaalissa mahdollisesti olevista muista tiedoista tai etiketeistä.

Kasvipassin on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä.

2.           Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VI olevassa A osassa vahvistetut elementit.

Tuontia suoja-alueelle ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VI olevassa B osassa vahvistetut elementit.

3.           Jos kyse on istutettaviksi tarkoitetuista kasveista, jotka on tuotettu tai asetettu saataville markkinoilla asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kyseisen asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuna esiperus-, perus- tai sertifioituna aineistona, kyseisen asetuksen 22 artiklan mukaisesti tuotettuun viralliseen etikettiin tai, tapauksen mukaan, kyseisen asetuksen 122 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun kantatodistukseen on sisällytettävä erillinen kasvipassi.

Tätä kohtaa sovellettaessa unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VI olevassa C osassa vahvistetut elementit.

Tätä kohtaa sovellettaessa tuontia suoja-alueelle ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VI olevassa C osassa vahvistetut elementit.

4.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VI olevaa A, B, C ja D osaa kyseisten elementtien mukauttamiseksi tarvittaessa tieteen ja tekniikan kehitykseen.

5.           Komissio hyväksyy vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta täytäntöönpanosäädöksillä unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä tuontia suoja-alueelle ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin ulkoasua koskevat vaatimukset niiden kasvipassien osalta, joita tarkoitetaan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa ja 3 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden luonne sitä edellyttää, niiden osalta voidaan vahvistaa erityisiä kokovaatimuksia.

79 artikla Luvan saaneiden ammattimaisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten suorittama myöntäminen

1.           Kasvipasseja myöntävät rekisteröityneet toimijat, jotka ovat saaneet toimivaltaisilta viranomaisilta 84 artiklan mukaisesti luvan myöntää toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa kasvipasseja, jäljempänä ’luvan saaneet toimijat’.

Luvan saaneet toimijat voivat myöntää kasvipasseja ainoastaan niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joista ne ovat vastuussa.

2.           Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää kasvipasseja, jos rekisteröity toimija sitä pyytää.

3.           Luvan saaneet toimijat voivat myöntää kasvipasseja ainoastaan 62 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa toimitiloissa, yhteisvarastoissa ja lähetyskeskuksissa.

80 artikla Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävää kasvipassia koskevat olennaiset vaatimukset

Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi voidaan myöntää kasville, kasvituotteelle tai muulle tavaralle ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)           se on vapaa unionikaranteenituhoojista;

b)           se on unionilaaduntuhoojien esiintymistä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa koskevan 37 artiklan 1 kohdan säännösten mukainen;

c)           se täyttää 41 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

d)           tarvittaessa se on 27 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 29 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettujen säännösten mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukainen; ja

e)           tarvittaessa se on niiden toimenpiteiden mukainen, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet unionikaranteenituhoojien hävittämiseksi 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltyjen tuhoojien hävittämiseksi 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

81 artikla Suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävää kasvipassia koskevat olennaiset vaatimukset

1.           Suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi voidaan myöntää kasville, kasvituotteelle tai muulle tavaralle ainoastaan, jos tämä täyttää kaikki 80 artiklan vaatimukset ja lisäksi seuraavat vaatimukset:

a)      se on vapaa asianomaisesta suoja-aluekaranteenituhoojasta; ja

b)      se täyttää 50 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

2.           Jos 33 artiklan 2 kohtaa sovelletaan, 1 kohdassa tarkoitettua kasvipassia ei myönnetä.

82 artikla Kasvipassin edellyttämät tarkastukset

1.           Kasvipassi voidaan myöntää ainoastaan kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille, joiden osalta 2, 3 ja 4 kohdan mukainen perusteellinen tarkastus on osoittanut, että ne täyttävät 80 artiklan ja, tapauksen mukaan, 81 artiklan vaatimukset.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat voidaan tarkastaa joko yksittäin tai edustavien näytteiden avulla. Myös asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden pakkausmateriaali on tarkastettava.

2.           Tarkastuksen suorittaa luvan saanut toimija tai, tapauksen mukaan 79 artiklan 2 kohdan nojalla, toimivaltainen viranomainen.

3.           Tarkastuksen on oltava seuraavien edellytysten mukainen:

a)      se on tehtävä usein, tarkoituksenmukaisina aikoina ja ottaen huomioon asiaan liittyvät riskit;

b)      se on suoritettava 62 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa toimitiloissa, yhteisvarastoissa ja lähetyskeskuksissa; ja

c)      se on tehtävä silmämääräisenä tarkastuksena ja, jos epäillään unionikaranteenituhoojan esiintymistä tai suoja-alueen tapauksessa asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan esiintymistä, ottamalla näytteitä tai suorittamalla testejä.

Kyseinen tarkastus on tehtävä siten, ettei se vaikuta mihinkään tarkastusta koskeviin tiettyihin vaatimuksiin tai toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty 27 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 29 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 41 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

4.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan silmämääräistä tarkastusta, näytteenottoa ja testausta sekä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheyttä ja ajoitusta koskevat yksityiskohtaiset toimenpiteet tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta niiden kasvinterveydelle aiheuttamien tiettyjen riskien perusteella. Kyseisten tarkastusten on tarvittaessa koskettava tiettyjä asetuksen (EU) N:o …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, ja ne on tarpeen mukaan suoritettava kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa D osassa vahvistettujen eri osatekijöiden osalta.

Jos komissio hyväksyy tällaisen tiettyjä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskevan delegoidun säädöksen ja kyseisiin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin sovelletaan sertifiointijärjestelmiä asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseiset tarkastukset on yhdistettävä yhdeksi sertifiointijärjestelmäksi.

Hyväksyessään tällaisia delegoituja säädöksiä komissio ottaa huomioon teknisen ja tieteellisen tietämyksen ja sen kehittymisen.

83 artikla Kasvipassin kiinnittäminen

Luvan saaneen toimijan tai, 79 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa tapauksen mukaan, toimivaltaisten viranomaisten on kiinnitettävä kasvipassit kuhunkin kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden erään ennen kuin ne siirretään unionin alueella 74 artiklan mukaisesti tai suoja-alueelle tai suoja-alueella 75 artiklan mukaisesti. Jos tällaisia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita siirretään pakkauksessa, nipussa tai säiliössä, kasvipassi on kiinnitettävä kyseiseen pakkaukseen, nippuun tai säiliöön.

84 artikla Ammattimaisille toimijoille annettava lupa myöntää kasvipasseja

1.           Toimivaltainen viranomainen antaa ammattimaiselle toimijalle luvan myöntää kasvipasseja, jäljempänä ’lupa myöntää kasvipasseja’, jos ammattimainen toimija täyttää seuraavat edellytykset:

a)      sillä on tarvittavat tiedot, jotta se voi suorittaa 82 artiklassa tarkoitetut tarkastukset, jotka koskevat asianomaisiin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin mahdollisesti vaikuttavia unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja unionilaaduntuhoojia sekä merkkejä kyseisten tuhoojien esiintymisestä ja niiden aiheuttamia oireita sekä keinoja kyseisten tuhoojien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseksi ja niiden hävittämiseksi;

b)      sillä on käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla se pystyy täyttämään jäljitettävyyttä koskevat velvoitteensa 65 ja 66 artiklan mukaisesti.

2.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset, jotka ammattimaisten toimijoiden on täytettävä noudattaakseen 1 kohdan a alakohdan edellytyksiä.

85 artikla Ammattimaisten toimijoiden velvollisuudet

1.           Jos luvan saanut toimija aikoo myöntää kasvipassin, sen on tunnistettava ne tuotantoprosessinsa kohdat ja ne kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtämistä koskevat kohdat, jotka ovat kriittisiä 27 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 29 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 37 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 3 kohdan, 80 artiklan ja 82 artiklan ja, tapauksen mukaan 33 artiklan 2 kohdan, 50 artiklan 3 kohdan ja 81 artiklan nojalla hyväksyttyjen sääntöjen noudattamisen kannalta, ja valvottava niitä.

Sen on pidettävä kirjaa kyseisten kohtien tunnistamisesta ja valvonnasta.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan saaneen toimijan on annettava 82 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin osallistuvalle henkilöstölleen asianmukaista koulutusta sen varmistamiseksi, että kyseisellä henkilöstöllä on riittävä tietämys kyseisten tarkastusten suorittamiseksi.

86 artikla Kasvinterveyden riskinhallintasuunnitelmat

1.           Toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa hyväksyä luvan saaneiden toimijoiden kasvinterveyden riskinhallintasuunnitelmia, joissa vahvistetaan kyseisten toimijoiden 85 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen velvollisuuksien täyttämiseksi toteuttamat toimenpiteet.

2.           Kasvinterveyden riskinhallintasuunnitelman on katettava, tarvittaessa ohjeiden muodossa, vähintään seuraavat tekijät:

a)      62 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot luvan saaneen toimijan rekisteröinnistä;

b)      65 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 1 kohdan nojalla vaaditut tiedot kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jäljitettävyydestä;

c)      kuvaus luvan saaneen toimijan tuotantoprosesseista ja sen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoihin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta;

d)      analyysi 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kriittisistä kohdista ja luvan saaneen toimijan toteuttamista toimenpiteistä kyseisiin kriittisiin kohtiin liittyvien kasvinterveysriskien pienentämiseksi;

e)      käytössä olevat menettelyt ja suunnitellut toimet siinä tapauksessa, että karanteenituhoojien esiintymistä epäillään tai niitä on havaittu, sekä kyseisten epäilyjen tai havaintojen ja toteutettujen toimien kirjaaminen;

f)       9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoittamiseen, 82 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin sekä kasvipassien antamiseen 79 artiklan 1 kohdan, 88 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 89 artiklan mukaisesti osallistuvan henkilöstön tehtävät ja vastuut,

g)      f alakohdassa tarkoitetulle henkilöstölle annettava koulutus.

3.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 2 kohdassa tarkoitettuja tekijöitä.

87 artikla Luvan peruuttaminen

1.           Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että luvan saanut toimija ei noudata 82 artiklan 1, 2, 3 tai 4 kohtaa tai 84 artiklan 1 kohtaa tai että kasvi, kasvituote tai muu tavara, jolle kyseinen ammattimainen toimija on myöntänyt kasvipassin, ei ole 80 artiklan tai, tapauksen mukaan, 81 artiklan mukainen, kyseisen viranomaisen on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten säännösten noudattamatta jättäminen ei jatku.

2.           Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut 1 kohdan mukaisesti muita toimenpiteitä kuin peruuttanut luvan myöntää kasvipasseja ja säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, kyseisen viranomaisen on viipymättä peruutettava lupa.

88 artikla Kasvipassin korvaaminen

1.           Luvan saanut toimija, joka on vastaanottanut kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden erän, jolle on myönnetty kasvipassi, tai ammattimaisen toimijan pyynnöstä toimiva toimivaltainen viranomainen voi myöntää kyseiselle erälle uuden kasvipassin, joka korvaa kyseiselle erälle alun perin myönnetyn kasvipassin, edellyttäen että 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2.           Jos kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden erä, jolle on myönnetty kasvipassi, jaetaan kahteen tai useampaan erään, kyseisistä uusista eristä vastaava luvan saanut toimija tai ammattimaisen toimijan pyynnöstä toimiva toimivaltainen viranomainen myöntää kasvipassin kullekin jakamisesta seuraavalle uudelle erälle, edellyttäen että 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kyseiset kasvipassit korvaavat alkuperäiselle erälle myönnetyn kasvipassin.

Jos kaksi erää, joista kummallekin on myönnetty kasvipassi, yhdistetään yhdeksi eräksi, kyseisestä uudesta erästä vastaava luvan saanut toimija tai ammattimaisen toimijan pyynnöstä toimiva toimivaltainen viranomainen myöntää kasvipassin kyseiselle erälle. Kyseinen kasvipassi korvaa alkuperäisille erille myönnetyn kasvipassin, edellyttäen että 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.           Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu kasvipassi voidaan myöntää ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)      kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tunnistetiedot on varmistettu; ja

b)      kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat edelleen 80 ja 81 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia.

4.           Jos kasvipassi on myönnetty 1 tai 2 kohdan nojalla, 82 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarkastusta ei vaadita.

5.           Kasvipassin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun korvaamisen jälkeen asianomaisen luvan saaneen toimijan on säilytettävä korvattu kasvipassi kolmen vuoden ajan.

Jos toimivaltainen viranomainen myöntää kasvipassin korvaavan kasvipassin, sen ammattimaisen toimijan, jonka pyynnöstä se myönnettiin, on säilytettävä korvattu kasvipassi kolmen vuoden ajan.

89 artikla Kasvinterveystodistuksen korvaava kasvipassi

1.           Poiketen siitä, mitä 82 artiklassa säädetään, jos unionin alueelle kolmannesta maasta tuodut kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat, joiden unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten vaaditaan kasvipassi 74 artiklan 1 kohdassa ja 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten nojalla, tällainen kasvipassi on myönnettävä, jos asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 47 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuontia koskevat tarkastukset on saatu tyydyttävästi päätökseen.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kasvipassin myöntämisen jälkeen kyseisen kasvipassin myöntävän luvan saaneen toimijan on tarvittaessa säilytettävä kasvinterveystodistus kolmen vuoden ajan.

Jos sovelletaan 95 artiklan 2 alakohdan c alakohtaa, kyseinen kasvinterveystodistus on korvattava sen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

90 artikla Velvoite poistaa kasvipassi

1.           Ammattimaisen toimijan, jonka valvonnassa on kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden erä, on poistettava kasvipassi kyseisestä erästä, jos sen tietoon tulee, että jokin 78–82, 84 tai 85 artiklan vaatimuksista ei täyty.

Ammattimaisen toimijan on mitätöitävä kyseinen kasvipassi vetämällä selvästi näkyvä ja pysyvä punainen vinoviiva sen yli.

2.           Jos ammattimainen toimija ei noudata 1 kohtaa, toimivaltaisten viranomaisten on poistettava kasvipassi kyseisestä erästä ja mitätöitävä kyseinen kasvipassi vetämällä selvästi näkyvä ja pysyvä punainen vinoviiva sen yli.

3.           Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa asianomaisen ammattimaisen toimijan on säilytettävä mitätöity kasvipassi kolmen vuoden ajan.

4.           Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa asianomaisen ammattimaisen toimijan on ilmoitettava asiasta luvan saaneelle toimijalle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka myönsi mitätöidyn kasvipassin.

5.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasvipassi on poistettu ja mitätöity 2 kohdan mukaisesti.

3 jakso Muut todennukset

91 artikla Puisen pakkausmateriaalin merkitseminen

1.           Merkin, jolla todennetaan, että puinen pakkausmateriaali on käsitelty unionikaranteenituhoojia ja suoja-aluekaranteenituhoojia vastaan 27 artiklan 1 tai 2 kohdan, 29 artiklan 1 tai 2 kohdan, 41 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 50 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, on sisällettävä liitteessä VII vahvistetut elementit.

2.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä VII kyseisen merkin mukauttamiseksi kansainvälisten standardien kehitykseen.

3.           Ainoastaan 92 artiklan mukaisesti luvan saanut ammattimainen toimija saa laittaa merkin.

4.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitetun merkin ulkoasua koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

92 artikla Puiseen pakkausmateriaaliin unionin alueella merkin tekeville ammattimaisille toimijoille myönnettävä lupa ja kyseisten toimijoiden valvonta

1.           Lupa tehdä 91 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu merkki myönnetään rekisteröidylle toimijalle, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a)      sillä on tarvittavat tiedot, jotta se voi suorittaa puisen pakkausmateriaalin 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla vaaditun käsittelyn;

b)      sillä on käytössään tiloja, jotka ovat tarkoituksenmukaiset kyseisen käsittelyn suorittamiseksi, jäljempänä ’käsittelytilat’.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan lupaa koskevia vaatimuksia, jos se on tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen vuoksi aiheellista.

Toimivaltainen viranomainen myöntää luvan hakemuksesta.

2.           Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää käsitellystä puusta kokonaan koostuvan puisen pakkausmateriaalin merkin osalta, jos rekisteröity toimija täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)      se käyttää yksinomaan 1 kohdan mukaisesti luvan saaneen rekisteröidyn toimijan hoitamista käsittelytiloista tulevaa puuta;

b)      se varmistaa, että kyseiseen tarkoitukseen käytettävä puu voidaan jäljittää näihin käsittelytiloihin;

c)      jos 27 artiklan 1 ja 2 kohdan, 29 artiklan 1 ja 2 kohdan, 41 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla on tarpeen, se käyttää yksinomaan a alakohdassa tarkoitettua puuta, jonka mukana seuraa kasvipassi.

3.           Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava 1 kohdan mukaisesti luvan saaneita ammattimaisia toimijoita tarkistaakseen ja varmistaakseen, että ne käsittelevät ja merkitsevät puisen pakkausmateriaalin 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että ne täyttävät 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tässä kohdassa asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa ammattimaisten toimijoiden valvontaa.

4.           Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että ammattimainen toimija ei noudata 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, kyseisen viranomaisen on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten säännösten noudattamatta jättäminen ei jatku.

Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut kyseiset toimenpiteet, jotka ovat muita toimenpiteitä kuin 1 kohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen, ja säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, kyseisen viranomaisen on viipymättä peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu lupa.

93 artikla Muut todennukset kuin puisen pakkausmateriaalin merkki

1.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan virallisiin todennuksiin sisällytettävät kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita kuin puista pakkausmateriaalia koskevat erityiset elementit, jotka sovellettavissa kansainvälisissä standardeissa vaaditaan todisteena 27 artiklan 1 tai 2 kohdan, 29 artiklan 1 tai 2 kohdan, 41 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 50 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

2.           Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä voidaan myös vahvistaa vaatimuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa seuraavista:

a)      luvan myöntäminen ammattimaisille toimijoille antaa 1 kohdassa tarkoitettuja virallisia todennuksia;

b)      toimivaltaisen viranomaisen suorittama a alakohdan mukaisesti luvan saaneiden ammattimaisten toimijoiden valvonta;

c)      a alakohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen.

3.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen todennusten muotoa koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4 jakso Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vienti unionin alueelta

94 artikla Kasvinterveystodistus vientiä varten

1.           Jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran vientiin unionin alueelta kolmanteen maahan vaaditaan kyseisen kolmannen maan sääntöjen mukaan kasvinterveystodistus, jäljempänä ’kasvinterveystodistus vientiä varten’, kyseisen todistuksen antaa toimivaltainen viranomainen sen ammattimaisen toimijan pyynnöstä, jonka valvonnassa vietävä kasvi, kasvituote tai muu tavara on.

2.           Kasvinterveystodistus vientiä varten annetaan, jos saatavilla on riittävästi tietoa kyseisen kolmannen maan vaatimusten mukaisuuden todistamiseksi. Kyseiset tiedot voivat olla tapauksen mukaan peräisin yhdestä tai useammasta seuraavista elementeistä:

a)      73 artiklassa tarkoitettu kasvipassi, joka seuraa asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana;

b)      91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun puisen pakkausmateriaalin merkki tai 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todennus;

c)      96 artiklassa tarkoitettuun vientiä edeltävään todistukseen sisältyvät tiedot;

d)      67 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen sisältyvät viralliset tiedot, jos kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tuotu unionin alueelle kolmannesta maasta;

e)      kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran viralliset tarkastukset, näytteenotto ja testaus.

3.           Vientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen on sisällettävä liitteessä VIII olevassa A osassa vahvistetut elementit.

4.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VIII olevaa A osaa sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja kansainvälisten standardien kehitykseen.

5.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitetun kasvinterveystodistuksen ulkoasua koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.           Vientiä varten käytettävät sähköiset kasvinterveystodistukset ovat voimassa ainoastaan, jos ne on toimitettu asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130 artiklassa tarkoitetun tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

95 artikla Kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten

1.           Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara on peräisin kolmannesta maasta ja se on tuotu unionin alueelle kyseisestä tai toisesta kolmannesta maasta, vientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen sijasta voidaan myöntää jälleenvientiä varten käytettävä kasvinterveystodistus.

Toimivaltainen viranomainen antaa jälleenvientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen sen ammattimaisen toimijan pyynnöstä, jonka valvonnassa vietävä kasvi, kasvituote tai muu tavara on.

2.           Jälleenvientiä varten käytettävä kasvinterveystodistus annetaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)      kyseistä kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa ei ole kasvatettu, tuotettu tai jalostettu siinä jäsenvaltiossa, josta se viedään kyseiseen kolmanteen maahan;

b)      kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole altistunut karanteenituhoojaksi määräpaikkana olevassa kolmannessa maassa luetteloidun tuhoojan aiheuttamalle saastumisriskille siinä jäsenvaltiossa tapahtuneen varastoinnin aikana, josta se on tarkoitus viedä kyseiseen kolmanteen maahan;

c)      jälleenvientiä varten käytettävään kasvinterveystodistukseen on liitetty alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta peräisin olevan asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran mukana seuraava kasvinterveystodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös, jos sellainen on saatavilla.

3.           Edellä olevan 94 artiklan 2 kohdan säännöksiä, jotka koskevat tietoja, jotka ovat riittäviä todistamaan kyseisen kolmannen maan vaatimusten mukaisuuden, sovelletaan vastaavasti.

4.           Jälleenvientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen on sisällettävä liitteessä VIII olevassa B osassa vahvistetut elementit.

5.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VIII olevaa B osaa sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja kansainvälisten standardien kehitykseen.

6.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitetun kasvinterveystodistuksen ulkoasua koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.           Jälleenvientiä varten käytettävät sähköiset kasvinterveystodistukset ovat voimassa ainoastaan, jos ne on toimitettu asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130 artiklassa tarkoitetun tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

96 artikla Vientiä edeltävä todistus

1.           Jäsenvaltion, josta 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat viedään, ja jäsenvaltion, jossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on kasvatettu, tuotettu tai jalostettu, on vaihdettava tietoja, joita tarvitaan, jotta vientiä varten käytettävä kasvinterveystodistus voidaan myöntää viipymättä.

2.           Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon on tapahduttava yhdenmukaistetun asiakirjan muodossa, jäljempänä ’vientiä edeltävä todistus’, jossa jäsenvaltio, jossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on kasvatettu, tuotettu tai jalostettu, todentaa, että kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat täyttävät erityiset kasvinterveyttä koskevat vaatimukset yhden tai useamman seuraavista osalta:

a)      tiettyjen tuhoojien puuttuminen kyseisistä kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista;

b)      kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden alkuperä;

c)      kasvinterveyteen liittyvät menettelyt, joita sovelletaan kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotantoon tai jalostukseen.

3.           Sen jäsenvaltion, jossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on kasvatettu, tuotettu tai jalostettu, on annettava vientiä edeltävä todistus ammattimaisen toimijan pyynnöstä kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden ollessa kyseisen ammattimaisen toimijan toimitiloissa.

4.           Vientiä edeltävän todistuksen on seurattava kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana, kun niitä siirretään unionin alueella, paitsi jos sen sisältämät tiedot vaihdetaan sähköisesti asianomaisten jäsenvaltioiden välillä.

5.           Siirretään komissiolle 98 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan vientiä edeltävän todistuksen sisältö.

6.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä vientiä edeltävän todistuksen ulkoasua koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VII luku Komission tukitoimenpiteet

97 artikla Sähköisen ilmoitusjärjestelmän perustaminen

1.           Komissio perustaa sähköisen järjestelmän jäsenvaltioiden toimittamia ilmoituksia varten.

Järjestelmän on oltava liitetty asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tietokoneistettuun tietojenhallintajärjestelmään ja yhteensopiva sen kanssa.

2.           Jos ilmoitus koskee tuhoojan esiintymistä kasveissa, kasvituotteissa tai muissa tavaroissa, jotka tuodaan unionin alueelle, esitetään virallisesti unionin alueelle tuontia varten tai joita siirretään unionin alueella, 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava viittaus kyseisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin, säännöstenvastaisuuden luonne ja toteutetut toimenpiteet.

Jos ilmoitus koskee tuhoojan esiintymistä jäsenvaltion alueella, muutoin kuin kasveissa, kasvituotteissa tai muissa tavaroissa, jotka tuodaan unionin alueelle, esitetään virallisesti unionin alueelle tuontia varten tai joita siirretään unionin alueella, 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava viittaus kyseisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin, tuhoojan nimi, esiintymispaikan sijainti ja GPS-koordinaatit sekä toteutetut toimenpiteet.

VIII luku Loppusäännökset

98 artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.           Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.           Siirretään 1 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 artiklan 6 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa, 48 artiklassa, 61 artiklan 3 kohdassa, 67 artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 76 artiklassa, 78 artiklan 4 kohdassa, 82 artiklan 4 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa, 86 artiklan 3 kohdassa, 91 artiklan 2 kohdassa, 92 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklan 4 kohdassa, 95 artiklan 5 kohdassa ja 96 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.           Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 artiklan 6 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa, 48 artiklassa, 61 artiklan 3 kohdassa, 67 artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 76 artiklassa, 78 artiklan 4 kohdassa, 82 artiklan 4 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa, 86 artiklan 3 kohdassa, 91 artiklan 2 kohdassa, 92 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklan 4 kohdassa, 95 artiklan 5 kohdassa ja 96 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.           Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.           Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 1 ja 2 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan, 22 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan, 32 artiklan 4 kohdan, 34 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan, 44 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 3 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan, 48 artiklan, 61 artiklan 3 kohdan, 67 artiklan 4 kohdan, 71 artiklan 4 kohdan, 76 artiklan, 78 artiklan 4 kohdan, 82 artiklan 4 kohdan, 84 artiklan 2 kohdan, 86 artiklan 3 kohdan, 91 artiklan 2 kohdan, 92 artiklan 1 ja 3 kohdan, 93 artiklan 1 kohdan, 94 artiklan 4 kohdan, 95 artiklan 5 kohdan ja 96 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

99 artikla Komiteamenettely

1.           Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.           Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

3.           Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

4.           Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

100 artikla Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään …… [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation], ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin säännöksiin.

101 artikla Kumoamiset

1.           Kumotaan direktiivi 2000/29/EY.

Kumotaan myös seuraavat säädökset:

a)      direktiivi 69/464/ETY;

b)      direktiivi 69/466/ETY;

c)      direktiivi 74/647/ETY;

d)      direktiivi 93/85/ETY;

e)      direktiivi 98/57/EY;

f)       direktiivi 2007/33/EY.

2.           Viittauksia kyseisiin kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

102 artikla Asetuksen (EU) N:o […]/2013 muuttaminen [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Muutetaan asetus (EU) N:o [.…]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] seuraavasti:

1)           Korvataan 1 artiklan e alakohta seuraavasti:

’e)     kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet;’

2)           Korvataan 17 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta seuraavasti:

’a)     tuhoojan hävittämiseksi saastuneelta alueelta suoritettavat toimenpiteet, jotka toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat [on protective measures against pests of plants] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 16 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan tai 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)      toimenpiteet, joilla estetään sellaisen prioriteettituhoojan leviäminen, joka on luetteloitu asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jonka leviämisen estämiseen tähtäävät unionin toimenpiteet on hyväksytty kyseisen asetuksen 27 artiklan 2 kohdan tai 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti, saastuneella alueella, jolta kyseistä prioriteettituhoojaa ei kyetä hävittämään, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin alueen suojaamiseksi kyseisen prioriteettituhoojan leviämiseltä laajemmalle. Nämä toimenpiteet saavat koskea ainoastaan kyseisen tuhoojan hävittämistä kyseistä saastunutta aluetta ympäröivältä puskurialueelta, jos sen on todettu esiintyvän kyseisellä puskurialueella;

c)      toimenpiteet, joilla ehkäistään sellaisen prioriteettituhoojan leviäminen, joka on luetteloitu asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty kyseisen asetuksen 27 artiklan 3 kohdan tai 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin alueen suojaamiseksi kyseisen prioriteettituhoojan leviämiseltä laajemmalle.

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

3)           Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)      Korvataan ensimmäisen kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

’a)     ne koskevat asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja unionikaranteenituhoojia, joita ei tiedetä esiintyvän unionin alueella;

b)      ne koskevat asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja prioriteettituhoojia;

c)       ne koskevat tuhoojia, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja jotka kuuluvat sellaisen toimenpiteen piiriin, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.’

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

b)      Korvataan toinen kohta seuraavasti:

’Ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistetun edellytyksen täyttävien toimenpiteiden osalta avustus ei saa kattaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voimassaolon päättymisen jälkeen.’

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

4)           Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)      Lisätään c kohdan jälkeen seuraava ca kohta:

’ca)    kustannukset, joita jäsenvaltioille on aiheutunut korvausten suorittamisesta asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 2 artiklan 7 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuille toimijoille niiden hävitettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden arvosta, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 16 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloitujen prioriteettituhoojien osalta;’

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

b)      Korvataan d alakohta seuraavasti:

’d)     asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa ja ottaen huomioon toimenpiteiden unionille tuoma lisäarvo kustannukset, jotka aiheutuvat muiden tarpeellisten toimenpiteiden kuin a–ca alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta, edellyttäen että kyseiset toimenpiteet on vahvistettu 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa avustuspäätöksessä.’

c)      Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

’Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan ca alakohtaa korvaus ei saa ylittää markkina-arvoa, joka kasveilla, kasvituotteilla tai muilla tavaroilla oli välittömästi ennen niiden hävittämistä, ja mahdollinen jäännösarvo on vähennettävä korvauksesta.’

5)           Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)      Korvataan ensimmäisen kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

’a)     ne koskevat asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja unionikaranteenituhoojia, joita ei tiedetä esiintyvän unionin alueella;

b)      ne koskevat asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja prioriteettituhoojia;

c)       ne koskevat tuhoojia, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja jotka kuuluvat sellaisen toimenpiteen piiriin, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.’

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

b)      Korvataan kolmas kohta seuraavasti:

’Ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistetun edellytyksen täyttävien toimenpiteiden osalta avustus ei saa kattaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voimassaolon päättymisen jälkeen.’

*          EUVL L …, …, s. … ’ [Office of Publications, please insert this footnote in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

103 artikla Voimaantulo ja soveltaminen

1.           Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan .. päivästä …kuuta …. [Office of Publications, please insert date counting 36 months from the entry into force].

2.           Edellä olevaa 97 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 97 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien perustamispäivästä.

3.           Edellä olevan 101 artiklan 1 kohdan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut säädökset kumotaan 31 päivänä joulukuuta 2021. Jos kyseisten säädösten säännökset ja tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa, tämän asetuksen säännöksillä on etusija.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                    Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

LIITE I

Alueet, joiden osalta tätä asetusta sovellettaessa viittauksia kolmansiin maihin on pidettävä viittauksina kolmansiin maihin ja kyseisiin alueisiin ja joiden osalta viittauksia unionin alueeseen on pidettävä viittauksina unionin alueeseen ilman kyseisiä alueita 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Seuraavien alueet:

1.           Guadeloupe

2.           Ranskan Guayana

3.           Martinique

4.           Réunion

5.           Saint-Martin

6.           Mayotte

7.           Ceuta

8.           Melilla

9.           Kanariansaaret

LIITE II

Kriteerit tuhoojien luokittelemiseksi niiden unionin alueelle aiheuttaman riskin mukaan

1 jakso Kriteerit 3 artiklassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen karanteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi

1)           Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan taksonomiset tunnistetiedot on määriteltävä selkeästi, tai vaihtoehtoisesti on osoitettu, että tuhooja tuottaa johdonmukaisesti oireita ja on siirrettävissä.

Tuhoojan taksonomiset tunnistetiedot on määriteltävä lajitasolla tai vaihtoehtoisesti ylemmällä tai alemmalla taksonitasolla, jos se on tieteellisesti perusteltua tuhoojan virulenssi, isäntälajisto tai vektori huomioon ottaen.

2)           Tuhoojan esiintyminen kyseisellä alueella

Yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)      tuhoojaa ei tiedetä esiintyvän kyseisellä alueella;

b)      tuhoojan tiedetään esiintyvän ainoastaan osassa kyseistä aluetta;

c)      tuhoojan tiedetään esiintyvän kyseisellä alueella ainoastaan vähäisinä, epäsäännöllisinä, yksittäisinä ja harvinaisina esiintyminä.

Sovellettaessa b tai c alakohtaa tuhoojan katsotaan olevan rajallisesti levinnyt.

3)           Tuhoojan kyky kulkeutua, asettua ja levitä kyseiselle alueelle

a)      Kulkeutumiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän kulkeutumaan asianomaiselle alueelle tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, kyseisen alueen sellaiseen osaan, jossa sitä esiintyy rajallisesti, jäljempänä ’uhanalainen alue’, joko luonnollisen leviämisen seurauksena, tai jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)        kun kyse on kyseiselle alueelle siirrettävistä kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista, tuhooja on kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kanssa yhteydessä sillä alueella, josta ne ovat peräisin tai josta ne siirretään kyseiselle alueelle;

ii)       se selviytyy kuljetuksen tai varastoinnin aikana;

iii)      se voi siirtyä sopivaan isäntäkasviin, kasvituotteeseen tai muuhun tavaraan kyseisellä alueella.

b)      Asettumiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän säilymään pitkän aikaa kyseisellä alueella, jäljempänä ’asettuminen’, tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, kyseisen alueen sellaisessa osassa, jossa sitä esiintyy rajallisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)        alueella on tuhoojan isäntiä ja, tapauksen mukaan, tuhoojan vektoreita;

ii)       ratkaisevat ympäristötekijät ovat tuhoojan ja, tapauksen mukaan, sen vektorin kannalta suotuisat, minkä ansiosta se selviytyy ilmastollisesti vaikeina kausina ja saa elinkiertonsa päätökseen;

iii)      alueella sovellettavat viljely- ja valvontatoimenpiteet ovat suotuisat;

iv)      tuhoojan selviytymismenetelmät, lisääntymisstrategia, geneettinen sopeutumiskyky ja sen elinkykyisen populaation vähimmäiskoko tukevat sen asettumista.

c)      Leviämiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän leviämään alueellisesti kyseisellä alueella tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, kyseisen alueen sellaisessa osassa, jossa sitä esiintyy rajallisesti, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)        ympäristö soveltuu tuhoojan luonnolliseen leviämiseen;

ii)       tuhoojan luonnollisen leviämisen esteet ovat riittämättömät;

iii)      hyödykkeet tai kuljetusvälineet mahdollistavat tuhoojan kulkeutumisen;

iv)      alueella on tuhoojan isäntiä ja, tapauksen mukaan, vektoreita;

v)       tuhoojan luontaisia vihollisia ja antagonisteja ei esiinny tai ne eivät kykene torjumaan tuhoojaa.

4)           Potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset

Tuhoojan kulkeutumisella, asettumisella ja leviämisellä kyseiselle alueelle tai, jos sitä esiintyy kyseisellä alueella, kyseisen alueen sellaiseen osaan, jossa sitä esiintyy rajallisesti, on kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöllisiä vaikutuksia kyseisellä alueella tai siinä kyseisen alueen osassa, jossa sitä esiintyy rajallisesti, yhden tai useamman seuraavan tekijän osalta:

a)      määrälliset ja laadulliset satomenetykset;

b)      valvontatoimenpiteiden kustannukset;

c)      uudelleenistutuksen kustannukset ja korvaavien kasvien viljelyn tarpeesta johtuvat tappiot;

d)      vaikutukset nykyisiin tuotantotapoihin;

e)      vaikutukset tienvarsien puihin, puistoihin sekä julkisiin ja yksityisiin viheralueisiin;

f)       vaikutukset kotoperäisiin kasveihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin;

g)      muiden tuhoojien asettumiseen, leviämiseen ja toimintaan kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat kyseisen tuhoojan kyvystä toimia vektorina muille tuhoojille;

h)      muutokset tuottajan kustannuksissa tai panosten tarpeessa, mukaan lukien valvonnan kustannuksissa sekä hävittämisen ja leviämisen estämisen kustannuksissa;

i)       tuottajien voittoihin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat tuotantokustannusten, satomäärien tai hintatason muutoksista;

j)       laatumuutoksista johtuvat muutokset tuotteen kotimaisessa tai ulkomaisessa kulutuskysynnässä;

k)      vaikutukset kotimaisiin ja vientimarkkinoihin sekä maksettuihin hintoihin, mukaan lukien vaikutukset vientimarkkinoille pääsyyn ja todennäköisyyteen, että kauppakumppanit asettavat kasvinterveyteen liittyviä rajoituksia;

l)       lisätutkimuksissa ja -neuvonnassa tarvittavat resurssit;

m)     valvontatoimenpiteiden ympäristöön kohdistuvat ja muut epätoivotut vaikutukset;

n)      vaikutukset Natura 2000 -ohjelmaan tai muihin suojelualueisiin;

o)      muutokset ekologisissa prosesseissa sekä ekosysteemin rakenteessa, vakaudessa tai prosesseissa, mukaan lukien jatkovaikutukset kasvilajeihin, eroosioon, vesivarojen muutoksiin, tulipalovaaraan ja ravinteiden kiertoon;

p)      ympäristön ennallistamisen kustannukset;

q)      vaikutukset ruokaturvaan;

r)       vaikutukset työllisyyteen;

s)       vaikutukset veden laatuun, virkistykseen, matkailuun, eläinten laiduntamiseen, metsästykseen ja kalastukseen.

Edellä olevan a–g alakohdan osalta on otettava huomioon välittömät vaikutukset uhanalaisten alueiden isäntälajeihin. Kyseiset vaikutukset on arvioitava ottaen huomioon erilaiset isäntälajit ja kyseisille isäntälajeille aiheutuneiden vahinkojen tyypin, määrän ja toistumistiheyden perusteella.

Edellä olevan h–s alakohdan osalta on otettava huomioon välilliset vaikutukset uhanalaisella alueella ja sen ulkopuolella.

2 jakso Kriteerit 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen prioriteettituhoojiksi määriteltävien unionikaranteenituhoojien tunnistamiseksi

Unionikaranteenituhoojalla katsotaan olevan mitä vakavin taloudellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen vaikutus unionin alueella, ja sen kulkeutuminen, asettuminen ja leviäminen täyttää yhden tai useamman seuraavista kohdista:

a)           Taloudelliset vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa 1 jakson 4 kohdassa tarkoitettuina välittöminä ja välillisinä vaikutuksina suuria menetyksiä sellaisten viljelykasvien osalta, joiden vuosituotannon yhteenlaskettu arvo unionin alueella on vähintään 1 miljardi euroa.

b)           Yhteiskunnalliset vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa yhden tai useampia seuraavista vaikutuksista:

i)       työllisyyden merkittävä väheneminen maa-, metsä- tai puutarhatalouden asianomaisella alalla;

ii)       ruokaturvaan tai elintarvikkeiden turvallisuuteen kohdistuvat riskit;

iii)      unionin alueella kasvavien tai viljeltyjen tärkeimpien puulajien häviäminen tai pysyvä laajamittainen vahingoittuminen.

c)           Ympäristölliset vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa yhden tai useampia seuraavista vaikutuksista:

i)       vaikutukset lajeihin ja elinympäristöihin, jotka on lueteltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/43/ETY[32] ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY[33];

ii)       kasvinsuojeluaineiden käytön merkittävä ja pysyvä lisääntyminen kyseisten viljelykasvien osalta.

3 jakso Alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 21 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa ja 30 artiklassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1 alajakso alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1)           Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritellyt vaatimukset.

2)           Tuhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueella

Tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin myöskään unionin alueella tai sen katsotaan täyttävän 1 jakson 2 kohdan b tai c alakohdassa vahvistetut edellytykset unionin alueen osalta.

3)           Tuhoojan todennäköisyys asettua ja levitä unionin alueelle taikka tiettyyn osaan tai tiettyihin osiin unionin aluetta, joissa sitä ei esiinny

Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhooja täyttää 1 jakson 3 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt vaatimukset oman alueensa osalta ja, siinä määrin kuin jäsenvaltion on mahdollista sitä arvioida, unionin alueen osalta.

4)           Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset

Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojalla on yhden tai useamman 1 jakson 4 kohdassa määritellyn tekijän osalta kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöllisiä vaikutuksia kyseisen jäsenvaltion alueella ja, siinä määrin kuin jäsenvaltion on mahdollista sitä arvioida, unionin alueella, jos se asettuu ja leviää kyseiselle alueelle.

Kyseisiin vaikutuksiin on sisällyttävä vähintään yksi tai useampi 1 jakson 4 kohdan a–g alakohdassa luetelluista välittömistä vaikutuksista.

2 alajakso alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1)           Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritelty kriteeri.

2)           Tuhoojan esiintyminen unionin alueella

Tuhoojan ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin unionin alueella tai sen katsotaan täyttävän 1 jakson 2 kohdan b tai c alakohdassa vahvistetut edellytykset unionin alueen osalta.

3)           Tuhoojan todennäköisyys asettua ja levitä unionin alueelle taikka tiettyyn osaan tai tiettyihin osiin unionin aluetta, joissa sitä ei esiinny

Unionin käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhooja täyttää 1 jakson 3 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt vaatimukset unionin alueen osalta.

4)           Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset

Unionin käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojalla on yhden tai useamman 1 jakson 4 kohdassa määritetyn tekijän osalta kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöllisiä vaikutuksia unionin alueeseen, jos se asettuu ja leviää kyseiselle alueelle.

Kyseisiin vaikutuksiin on sisällyttävä vähintään yksi tai useampi 1 jakson 4 kohdan a–g kohdassa luetelluista välittömistä vaikutuksista.

4 jakso kriteerit 36 ja 38 artiklassa tarkoitettujen unionilaaduntuhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi

1)           Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritellyt vaatimukset.

2)           Tuhoojan todennäköisyys levitä unionin alueelle

Tuhoojan leviämisen on arvioitava tapahtuvan pikemminkin tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä kuin luonnollisen leviämisen tai kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtojen välityksellä.

Arvioon on sisällyttävä tarvittaessa seuraavat seikat:

a)      tuhoojan elinkiertojen määrä asianomaisissa isännissä;

b)      tuhoojan biologia, epidemiologia ja eloonjäänti;

c)      tuhoojan mahdolliset luonnolliset, ihmisavusteiset tai muut kulkeutumisreitit asianomaiseen isäntään siirtymiseksi ja kulkeutumisreitin tehokkuus, mukaan luettuina levittäytymismekanismit ja -nopeus;

d)      tuhoojan aiheuttama toissijainen saastuminen ja siirtyminen asianomaisesta isännästä muihin kasveihin ja päinvastoin;

e)      ilmastolliset tekijät;

f)       viljelytavat ennen ja jälkeen korjuun;

g)      maaperätyypit;

h)      asianomaisen isännän tartunta-alttius ja isäntäkasvien eri vaiheet;

i)       tuhoojan vektorien esiintyminen;

j)       tuhoojan luontaisten vihollisten ja antagonistien esiintyminen;

k)      muiden tuhoojalle tartunta-alttiiden isäntien esiintyminen;

l)       tuhoojan esiintyvyys unionin alueella;

m)     kasvien käyttötarkoitus.

3)           Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset

Tuhoojan aiheuttamalla 2 kohdassa tarkoitettujen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien saastumisella on kohtuuton taloudellinen vaikutus kyseisten kasvien käyttötarkoitukseen yhden tai useamman seuraavan tekijän osalta:

a)      määrälliset ja laadulliset satomenetykset;

b)      ylimääräiset valvontatoimenpiteiden kustannukset;

c)      ylimääräiset korjuu- ja luokittelukustannukset;

d)      uudelleenistutuksen kustannukset;

e)      korvaavien kasvien viljelyn tarpeesta johtuvat tappiot;

f)       vaikutukset nykyisiin tuotantotapoihin;

g)      vaikutukset muihin isäntäkasveihin tuotantopaikalla;

h)      muiden tuhoojien asettumiseen, leviämiseen ja vaikutuksiin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat kyseisen tuhoojan kyvystä toimia vektorina kyseisille muille tuhoojille;

i)       vaikutukset tuotantokustannuksiin tai panosten tarpeeseen, mukaan lukien valvonnan, hävittämisen ja leviämisen estämisen kustannukset;

j)       tuottajien voittoihin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat tuotantokustannusten, satomäärien tai hintatason muutoksista;

k)      laatumuutoksista johtuvat muutokset tuotteen kotimaisessa tai ulkomaisessa kulutuskysynnässä;

l)       vaikutukset kotimaisiin ja vientimarkkinoihin sekä maksettuihin hintoihin,

m)     vaikutukset työllisyyteen.

Edellä olevan a–h alakohdan osalta on otettava huomioon välittömät vaikutukset uhanalaisten alueiden isäntälajeihin. Kyseiset vaikutukset on arvioitava aiheutuneiden vahinkojen tyypin, määrän ja toistumistiheyden perusteella.

Edellä olevan i–m alakohdan osalta on otettava huomioon välilliset vaikutukset uhanalaisella alueella ja sen ulkopuolella.

LIITE III

47 artiklan 2 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu, kasvinterveysriskejä unionin alueella aiheuttavien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tunnistaminen

Kolmansista maista tulevien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien katsotaan todennäköisesti aiheuttavan 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kasvinterveysriskejä unionin alueella, jos istutettaviksi tarkoitetut kasvit täyttävät vähintään yhden 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistetuista ehdoista:

1)           Istutettaviksi tarkoitettujen kasvien ominaisuudet

a)      Ne kuuluvat kasvisukuun tai -heimoon, jonka tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia, joita säännellään karanteenituhoojina unionin alueella tai kolmansissa maissa.

b)      Ne kuuluvat kasvisukuun tai -heimoon, jonka tiedetään yleisesti kantavan moni- tai yksiruokaisia tuhoojia, joilla tiedetään olevan merkittävä vaikutus unionin alueella viljeltyihin kasvilajeihin, joilla on suuri taloudellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen merkitys unionin alueella.

c)      Ne kuuluvat kasvisukuun tai -heimoon, jonka tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia ilman, että niissä on merkkejä ja oireita kyseisistä tuhoojista, tai merkkien ja oireiden ilmenemistä edeltää vähintään kolmen kuukauden oireeton jakso, mikä tarkoittaa sitä, että tuhoojien esiintymistä kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ei todennäköisesti havaittaisi unionin alueelle tuonnin yhteydessä suoritetussa virallisessa valvonnassa, jollei suoriteta näytteenottoa ja testausta tai sovelleta karanteenimenettelyjä.

d)      Ne on kasvatettu ulkona alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa.

e)      Niitä ei ole käsitelty yleisillä kasvinsuojeluaineilla ennen lähettämistä tai sen aikana.

f)       Niille ei tarvitse tehdä virallisia vientitarkastuksia ja sertifiointia alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa.

g)      Niitä ei lähetetä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, tai jos ne lähetetään tällä tavalla, lähetyksiä ei voida kokonsa vuoksi avata suljetuissa toimitiloissa unionin alueelle tuonnin yhteydessä suoritettavaa virallista valvontaa varten.

2)           Istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperä

a)      Ne ovat peräisin tai ne siirretään kolmannesta maasta, josta on tehty usein ilmoituksia sellaisten karanteenituhoojien löydöksistä, joita ei ole luetteloitu 5 artiklan 2 kohdan nojalla.

b)      Ne ovat peräisin tai ne siirretään kolmannesta maasta, joka ei ole kansainvälisen kasvinsuojelusopimuksen sopimuspuoli.

LIITE IV

Toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi

1 jakso 16 artiklan 1 kohdassa, 20 artiklassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 2 kohdassa, 44 artiklan 3 kohdassa, 49 artiklan 2 kohdassa ja 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet karanteenituhoojariskien hallitsemiseksi

Karanteenituhoojariskien hallinnan on koostuttava yhdestä tai, tarvittaessa, useammasta seuraavasta toimenpiteestä:

1)           Viljeltyjen ja luonnonvaraisten kasvien saastumisen ehkäisemiseen ja poistamiseen kohdistuvat toimenpiteet

a)      Rajoitukset, jotka liittyvät viljeltyjen kasvien tunnistetietoihin, luonteeseen, alkuperään, polveutumiseen, lähtöisyyteen ja tuotantohistoriaan.

b)      Kasvien viljelyä, korjuuta ja käyttöä koskevat rajoitukset.

c)      Rajoitukset, jotka liittyvät kasvituotteiden, toimitilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden käyttöön.

d)      Kasvien, kasvituotteiden, toimitilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden valvonta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus karanteenituhoojien esiintymisen varalta.

e)      Seuranta, joka kohdistuu resistentin kasvilajin tai kasvilajikkeen tehon heikentymiseen tai muuttumiseen karanteenituhoojan tai sen biotyypin, patotyypin, rodun tai virulenssiryhmän muuttumisen vuoksi.

f)       Karanteenituhoojien saastuttamien tai mahdollisesti saastuttamien kasvien, kasvituotteiden, toimitilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen käsittely.

g)      Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuhoaminen joko ennaltaehkäisevästi tai siksi, että ne ovat karanteenituhoojien saastuttamia tai mahdollisesti saastuttamia.

h)      Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat kasvilajien ja kasvilajikkeiden resistenssin testaamista asianomaista karanteenituhoojaa vastaan ja asianomaiselle karanteenituhoojalle resistenttien kasvilajikkeiden ja kasvilajien luettelointia.

Edellä olevaa f alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat seuraavia:

a)      kyseistä käsittelyä suorittavien ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti, luvananto ja virallinen valvonta;

b)      kasvinterveystodistuksen, kasvipassin, etiketin tai muun virallisen todennuksen myöntäminen käsitellyille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille ja 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin laittaminen kyseisen käsittelyn suorittamisen jälkeen.

2)           Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

a)      Rajoitukset, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tunnistetietoihin, luonteeseen, alkuperään, lähtöisyyteen, polveutumiseen, tuotantomenetelmään, tuotantohistoriaan ja jäljitettävyyteen.

b)      Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia, siirtoja, käyttöä, käsittelyä, jalostusta, pakkaamista, varastointia, jakelua ja määränpäätä koskevat rajoitukset.

c)      Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus karanteenituhoojien esiintymisen varalta, mukaan luettuna karanteenimenettelyihin asettaminen.

d)      Karanteenituhoojien saastuttamien tai mahdollisesti saastuttamien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen käsittely ja tarvittaessa tuhoaminen.

e)      Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

Edellä olevaa a–d alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat seuraavia:

a)      kasvinterveystodistuksen, kasvipassin, etiketin tai muun virallisen todennuksen myöntäminen, mukaan luettuna 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin laittaminen a–d alakohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen todentamiseksi.

b)      edellä d alakohdassa tarkoitettua käsittelyä suorittavien ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti, luvananto ja virallinen valvonta.

3)           Karanteenituhoojien muihin kulkeutumisreitteihin kuin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

a)      Rajoitukset, jotka koskevat karanteenituhoojien tuontia ja siirtoja hyödykkeenä.

b)      Karanteenituhoojahyödykkeiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa tuhoaminen.

c)      Rajoitukset, jotka koskevat matkustajien kuljettamia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita.

d)      Matkustajien kuljettamien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa tuhoaminen.

e)      Hyödykkeiden kuljettamisessa käytettyjä ajoneuvoja, pakkauksia ja muita tavaroita koskevat rajoitukset.

f)       Hyödykkeiden kuljettamisessa käytettyjen ajoneuvojen, pakkausten ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa tuhoaminen.

g)      Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

2 jakso 16 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa, 37 artiklan 5 kohdassa, 44 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 2 kohdassa, 68 artiklan 3 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 70 artiklan 2 kohdassa, 74 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi

Unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja unionilaaduntuhoojia koskevien riskien hallitsemisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

1)           Tarpeellisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevia toimenpiteitä on sovellettava ainoastaan, jos tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen asianomaisen tuhoojan kulkeutumisen, asettumisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.

2)           Suhteellisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia asianomaisen tuhoojan aiheuttaman riskin ja vaaditun suojelun tason kanssa.

3)           Pienin mahdollinen vaikutus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava vähiten rajoittavia käytettävissä olevia toimenpiteitä ja tuotettava mahdollisimman vähän haittaa ihmisten, hyödykkeiden ja kuljetusvälineiden kansainväliselle liikkumiselle.

4)           Syrjintäkielto

Tuhoojariskien hallitsemista koskevia toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka aiheuttaa joko mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää tai etenkin kansainvälisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Ne eivät saa olla kolmansia maita kohtaan tiukempia kuin toimenpiteet, joita sovellettaisiin samaan tuhoojaan, jos sitä esiintyisi unionin alueella, jos kolmannet maat voivat osoittaa, että niissä on sama kasvinterveydellinen tilanne ja että ne soveltavat samanlaisia tai vastaavia kasvinsuojelutoimenpiteitä.

5)           Tekniset perustelut

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava teknisesti perusteltuja sellaisten päätelmien perusteella, jotka on saatu käyttämällä soveltuvaa riskianalyysiä tai, tapauksen mukaan, toista vertailukelpoista tarkastusta ja käytettävissä olevien tieteellisten tietojen arviointia. Kyseisten toimenpiteiden olisi vastattava, ja tarvittaessa niitä olisi muutettava tai niitä olisi poistettava, jotta ne vastaavat uutta tai ajan tasalle saatettua riskianalyysia tai asiaa koskevia tieteellisiä tietoja.

6)           Toteuttamiskelpoisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden olisi oltava sellaisia, että kyseisten toimenpiteiden tavoite todennäköisesti saavutetaan.

LIITE V

Tuontia unionin alueelle koskevan kasvinterveystodistuksen sisältö

A osa 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus vientiä varten

___________________________________________________________________________

Kasvinterveystodistuksen malli

                                                                                               Nro_________________________

Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen:_______________________________

Maa tai maat, joiden kasvinsuojeluorganisaatio vastaanottaa todistuksen:_____________________

I. Lähetyksen kuvaus

Viejän nimi ja osoite:____________________________________________________________

Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite:______________________________________________

Pakkausten määrä ja kuvaus:_____________________________________________________

Tunnusmerkit:_________________________________________________________________

Alkuperäpaikka:_______________________________________________________________

Ilmoitettu kuljetusväline:_________________________________________________________

Ilmoitettu saapumispaikka:_______________________________________________________

Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä:__________________________________________________

Kasvien kasvitieteelliset nimet:_____________________________________________________

Täten todistetaan, että tässä todistuksessa kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tavarat on tarkastettu ja/tai testattu tarkoituksenmukaisia virallisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi tuojana toimivan sopimuspuolen täsmentämistä karanteenituhoojista ja niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, myös niiden vaatimusten mukaisia, jotka koskevat muita säänneltyjä tuhoojia kuin karanteenituhoojia.

Ne katsotaan käytännössä vapaiksi kaikista muista tuhoojista.*

II. Lisäilmoitus

[Lisättävä teksti]

III. Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi

Päivämäärä ________ Käsittely ___________ Kemikaali (tehoaine)_______________________

Kesto ja lämpötila_____________________________________________________________

Pitoisuus_____________________________________________________________________

Lisätietoja___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Myöntämispaikka_________________________________

(Organisaation leima)________         Valtuutetun virkailijan nimi___________________________

                                                         Päivämäärä______________________________________

                                                                                                         (Allekirjoitus)

___________________________________________________________________________

Tästä todistuksesta ei voi aiheutua ____________ (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen virkailijoita tai edustajia koskevaa taloudellista vastuuta.*

* Vapaaehtoinen lauseke.

B osa 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten

___________________________________________________________________________

Kasvinterveystodistuksen malli jälleenvientiä varten

                                                                                               Nro_________________________

Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen: __________________________ (jälleenviejänä toimivan sopimuspuolen maa)

Maa tai maat, joiden kasvinsuojeluorganisaatio vastaanottaa todistuksen: ________________(tuojina toimivien sopimuspuolten maat)

I. Lähetyksen kuvaus

Viejän nimi ja osoite:____________________________________________________________

Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite:______________________________________________

Pakkausten määrä ja kuvaus:_____________________________________________________

Tunnusmerkit:_________________________________________________________________

Alkuperäpaikka:_______________________________________________________________

Ilmoitettu kuljetusväline:_________________________________________________________

Ilmoitettu saapumispaikka:_______________________________________________________

Tuotteen nimi ja ilmoitettu määrä:__________________________________________________

Kasvien kasvitieteelliset nimet:_____________________________________________________

Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tavarat tuotiin ___________ (mihin – jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) ______________ (mistä – alkuperämaana oleva sopimuspuoli) kasvinterveystodistuksella nro ________, jonka

* alkuperäis­kappale || ¨ || * oikeaksi todistettu jäljennös || ¨

on liitetty tähän todistukseen; että ne on

* pakattu || ¨ || * jälleen­pakattu || ¨

* alkuperäi­siin || ¨ || * uusiin || ¨

säiliöihin; ja että

* alkuperäisen kasvinterveystodistuksen || ¨

ja

* lisätarkastuksen || ¨

perusteella niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, ja ______________(jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) tapahtuneen varastoinnin aikana lähetykselle ei ole aiheutunut riskiä tuhoojien aiheuttamasta saastumisesta tai tartunnasta.

* Rastitetaan soveltuva vaihtoehto || ¨ ||

II. Lisäilmoitus

[Lisättävä teksti]

III. Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi

Päivämäärä ________ Käsittely ___________ Kemikaali (tehoaine)_______________________

Kesto ja lämpötila_____________________________________________________________

Pitoisuus_____________________________________________________________________

Lisätietoja___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Myöntämispaikka_________________________________

(Organisaation leima)________         Valtuutetun virkailijan nimi___________________________

                                                         Päivämäärä______________________________________

                                                                                                         (Allekirjoitus)

___________________________________________________________________________

Tästä todistuksesta ei voi aiheutua ____________ (kasvinsuojeluorganisaation nimi) tai sen virkailijoita tai edustajia koskevaa taloudellista vastuuta.*

* Vapaaehtoinen lauseke.

LIITE VI

Kasvipassi

A osa 78 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvipassi unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten

1)           Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      vasemmassa yläkulmassa sana ’kasvipassi’;

b)      oikeassa yläkulmassa Euroopan unionin lippu;

c)      kirjain ’A’, jota seuraa asianomaisen kasvilajin tai taksonin kasvitieteellinen nimi, kun on kyse kasveista ja kasvituotteista tai, muussa tapauksessa, asianomaisen tavaran nimi;

d)      kirjain ’B’, jota seuraavat 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvipassin myöntävä ammattimainen toimija on rekisteröity, yhdysviiva ja asianomaisen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero;

e)      kirjain ’C’, jota seuraa asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran eränumero;

f)       kirjain ’D’, jota seuraa valinnaisesti alkuperämaana olevan kolmannen maan nimi tai 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu alkuperäjäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi.

2)           Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu eränumero voidaan korvata viittauksella jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun erässä olevaan tunnisteeseen.

B osa 78 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kasvipassi suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten

1)           Suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      vasemmassa yläkulmassa sanat ’kasvipassi ─ ZP’;

b)      välittömästi kyseisten sanojen alapuolella asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan tieteellinen nimi tai asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien tieteelliset nimet;

c)      oikeassa yläkulmassa Euroopan unionin lippu;

d)      kirjain ’A’, jota seuraa asianomaisen kasvilajin tai taksonin kasvitieteellinen nimi, kun on kyse kasveista ja kasvituotteista tai, muussa tapauksessa, asianomaisen tavaran nimi;

e)      kirjain ’B’, jota seuraavat 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvipassin myöntävä ammattimainen toimija on rekisteröity, yhdysviiva ja asianomaisen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero;

f)       kirjain ’C’, jota seuraa asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran eränumero;

g)      kirjain ’D’, jota seuraa valinnaisesti alkuperämaana olevan kolmannen maan nimi tai 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu alkuperäjäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi.

2)           Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu eränumero voidaan korvata viittauksella jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun erässä olevaan tunnisteeseen.

C osa Yhdistetty unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi ja 78 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu sertifiointietiketti

1)           Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin, joka on yhdistetty yhdeksi etiketiksi asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publication, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 19 artiklassa tarkoitetun virallisen etiketin tai kyseisen asetuksen 122 artiklassa tarkoitetun kantatodistuksen kanssa, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      yhdistetyn etiketin vasemmassa yläkulmassa sana ’kasvipassi’;

b)      yhdistetyn etiketin oikeassa yläkulmassa Euroopan unionin lippu.

Kasvipassi on sijoitettava yhdistetyssä etiketissä välittömästi asianomaisen virallisen etiketin tai, jos kyseessä on kantatodistus, asianomaisen kantatodistuksen yläpuolelle, ja sen on oltava saman levyinen kuin asianomainen virallinen etiketti tai asianomainen kantatodistus.

Jos asianomaiseen viralliseen etikettiin tai, jos kyseessä on kantatodistus, asianomaiseen kantatodistukseen ei sisälly A osan 1 kohdassa tarkoitettuja c, d, e tai f alakohdan mukaisia elementtejä, kyseiset elementit on esitettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa kasvipassissa.

2)           A osan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

D osa Yhdistetty suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi ja 78 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu sertifiointietiketti

1)           Tuontia suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin, joka on yhdistetty yhdeksi etiketiksi asetuksen (EU) N:o …/…. [Office of Publication, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 19 artiklassa tarkoitetun virallisen etiketin tai kyseisen asetuksen 122 artiklassa tarkoitetun kantatodistuksen kanssa, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      yhdistetyn etiketin vasemmassa yläkulmassa sana ’kasvipassi ─ ZP’;

b)      välittömästi kyseisten sanojen alapuolella asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan tieteellinen nimi tai asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien tieteelliset nimet;

c)      yhdistetyn etiketin oikeassa yläkulmassa Euroopan unionin lippu.

Kasvipassi on sijoitettava yhdistetyssä etiketissä välittömästi asianomaisen virallisen etiketin tai, jos kyseessä on kantatodistus, asianomaisen kantatodistuksen yläpuolelle, ja sen on oltava saman levyinen kuin asianomainen virallinen etiketti tai asianomainen kantatodistus.

Jos asianomaiseen viralliseen etikettiin tai, jos kyseessä on kantatodistus, asianomaiseen kantatodistukseen ei sisälly B osan 1 kohdassa tarkoitettuja d, e, f tai g alakohdan mukaisia elementtejä, kyseiset elementit on esitettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa kasvipassissa.

2)           B osan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

LIITE VII

91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu puisen pakkausmateriaalin merkki

Puiseen pakkausmateriaaliin 91 artiklan 1 kohdan nojalla tehtävän merkin on sisällettävä seuraavat elementit:

a)           vasemmalla kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (IPPC) tunnus;

b)           oikealla 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kyseisen merkin laittava ammattimainen toimija on rekisteröity, yhdysviiva ja asianomaisen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero sekä kirjaimet ’HT’.

Merkin rajojen sisäpuolella ei saa olla muita tietoja.

Merkki ei saa olla käsin piirretty.

LIITE VIII

94 artiklan 3 kohdassa ja 95 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen vientiä ja jälleenvientiä varten myönnettävien kasvinterveystodistusten sisältö

A osa 94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus vientiä varten

1)           Kasvinterveystodistuksen, joka koskee siirtämistä unionin alueen ulkopuolelle kolmanteen maahan vientiä varten, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      sana ’Kasvinterveystodistus’, jota seuraavat:

i)        kirjaimet ’EU’;

ii)       63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvinterveystodistuksen myöntämistä vientiä varten pyytävä ammattimainen toimija on rekisteröity;

iii)      kauttaviiva;

iv)      todistuksen yksilöllinen tunnistuskoodi, joka koostuu numeroista tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä, jossa kirjaimet ilmaisevat kulloinkin soveltuvalla tavalla sen jäsenvaltion hallintoalueen, jossa todistus on myönnetty;

b)      sanat ’Viejän nimi ja osoite’, joita seuraa kasvinterveystodistusta vientiä varten pyytävän rekisteröidyn toimijan nimi ja osoite;

c)      sanat ’Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite’, joita seuraa vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite;

d)      sanat ’Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen’, joita seuraa sen jäsenvaltion nimi, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen, ja sen jälkeen sanat ’Maa tai maat, joiden kasvinsuojeluorganisaatio vastaanottaa todistuksen’, joita seuraa määrämaan nimi tai, soveltuvissa tapauksissa, määrämaiden nimet;

e)      sana ’Alkuperäpaikka’, jota seuraa lähetykseen, jota varten todistus on myönnetty, sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperäpaikka;

f)       sanat ’Ilmoitettu kuljetusväline’, jota seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu kuljetusväline;

g)      sanat ’Ilmoitettu saapumispaikka’, jota seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu saapumispaikka määrämaassa;

h)      sanat ’Tunnusmerkit; pakkausten määrä ja kuvaus; tuotteen nimi; kasvien kasvitieteelliset nimet’, joita seuraavat lähetykseen sisältyvien pakkausten määrä ja tyyppi;

i)       sanat ’Ilmoitettu määrä’, joita seuraa kyseiseen lähetykseen sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden määrä lukumääränä tai painona ilmaistuna;

j)       sanat ’Täten todistetaan, että tässä todistuksessa kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tavarat on tarkastettu ja/tai testattu tarkoituksenmukaisia virallisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi tuojana toimivan sopimuspuolen täsmentämistä karanteenituhoojista ja niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, myös niiden vaatimusten mukaisia, jotka koskevat muita säänneltyjä tuhoojia kuin karanteenituhoojia. Ne katsotaan käytännössä vapaiksi muista tuhoojista.’;

k)      sanat ’Lisäilmoitus’, jota seuraa 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lisäilmoitus ja 67 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lausuma sekä mahdollisesti muita lähetyksen kannalta merkityksellisiä kasvinterveyttä koskevia lisätietoja. Jos tila ei riitä koko lisäilmoitukselle, tekstiä voi jatkaa kääntöpuolelle.

l)       sanat ’Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi’;

m)     sana ’Käsittely’, jota seuraa kyseiselle lähetykselle tehty käsittely;

n)      sanat ’Kemikaali (tehoaine)’, joita seuraa m alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä käytetyn kemikaalin tehoaine;

o)      sanat ’Kesto ja lämpötila’, joita seuraavat kyseisen käsittelyn kesto ja, soveltuvissa tapauksissa, lämpötila;

p)      sana ’Pitoisuus’, jota seuraa kyseisen kemikaalin pitoisuus kyseisen käsittelyn aikana;

q)      sana ’Päivämäärä’, jota seuraa päivämäärä, jona käsittely suoritettiin;

r)       sana ’Lisätietoja’, jota seuraavat mahdolliset lisätiedot, jotka toimivaltainen viranomainen haluaa sisällyttää todistukseen;

s)       sana ’Myöntämispaikka’, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispaikka;

t)       sana ’Päivämäärä’, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispäivä;

u)      sanat ’Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus’, jota seuraavat kasvinterveystodistuksen myöntävän ja allekirjoittavan virkailijan nimi ja allekirjoitus;

v)      sanat ’Organisaation leima’, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima.

2)           Käytettävän paperin on sisällettävä todistuksen allekirjoittavan toimivaltaisen viranomaisen kohokuvioinen sinetti.

B osa 95 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten

1)           Kasvinterveystodistuksen, joka koskee siirtämistä unionin alueen ulkopuolelle kolmanteen maahan jälleenvientiä varten, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)      sanat ’Kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten’, joita seuraavat:

i)        kirjaimet ’EU’;

ii)       63 artiklan b alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvinterveystodistuksen myöntämistä jälleenvientiä varten pyytävä ammattimainen toimija on rekisteröity;

iii)      kauttaviiva;

iv)      todistuksen yksilöllinen tunnistuskoodi, joka koostuu numeroista tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä, jossa kirjaimet ilmaisevat kulloinkin soveltuvalla tavalla sen jäsenvaltion hallintoalueen, jossa todistus on myönnetty;

b)      sanat ’Viejän nimi ja osoite’, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämistä jälleenvientiä varten pyytävän rekisteröidyn toimijan nimi ja osoite;

c)      sanat ’Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite’, joita seuraa vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite;

d)      sanat ’Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen’, joita seuraa sen jäsenvaltion nimi, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen, ja sen jälkeen sanat ’Maa tai maat, joiden kasvinsuojeluorganisaatio vastaanottaa todistuksen’, joita seuraa määrämaan nimi tai, soveltuvissa tapauksissa, määrämaiden nimet;

e)      sana ’Alkuperäpaikka’, jota seuraa lähetykseen, jota varten todistus on myönnetty, sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperäpaikka;

f)       sanat ’Ilmoitettu kuljetusväline’, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu kuljetusväline;

g)      sanat ’Ilmoitettu saapumispaikka’, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu saapumispaikka määrämaassa;

h)      sanat ’Tunnusmerkit; pakkausten määrä ja kuvaus; tuotteen nimi; kasvien kasvitieteelliset nimet’, joita seuraavat lähetykseen sisältyvien pakkausten määrä ja tyyppi;

i)       sanat ’Ilmoitettu määrä’, joita seuraa kyseiseen lähetykseen sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden määrä lukumääränä tai painona ilmaistuna;

j)       seuraava teksti:

’Täten todistetaan, että

– edellä kuvatut kasvit tai kasvituotteet tuotiin ___________ (mihin – jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) ______________ (mistä – alkuperämaana oleva sopimuspuoli) kasvinterveystodistuksella nro ________, jonka

¨ || * alkuperäiskappale || ¨ || * oikeaksi todistettu jäljennös on liitetty tähän todistukseen;

– että ne on

¨ || * pakattu || ¨ || * jälleen­pakattu

¨ || * alkuperäi­siin || ¨ || * uusiin säiliöihin,

– ja että

¨ || * alkuperäisen kasvinterveystodistuksen

ja

¨ || * lisätarkastuksen

perusteella niiden katsotaan olevan tuojana toimivan maan voimassa olevien kasvinsuojeluvaatimusten mukaisia, ja

– ……………… (jälleenviejänä toimiva maa) tapahtuneen varastoinnin aikana lähetykselle ei ole aiheutunut riskiä tuhoojien aiheuttamasta saastumisesta tai tartunnasta.

*        Rastitetaan soveltuva vaihtoehto’,

jossa on täytettävä vaaditut tiedot ja rastitettava soveltuvat vaihtoehdot;

k)      sanat ’Lisäilmoitus’, jota seuraa 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lisäilmoitus ja 67 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lausuma sekä mahdollisesti muita lähetyksen kannalta merkityksellisiä kasvinterveyttä koskevia lisätietoja. Jos tila ei riitä koko lisäilmoitukselle, tekstiä voi jatkaa kääntöpuolelle;

l)       sanat ’Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi’;

m)     sana ’Käsittely’, jota seuraa kyseiselle lähetykselle tehty käsittely;

n)      sanat ’Kemikaali (tehoaine)’, joita seuraa m alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä käytetyn kemikaalin tehoaine;

o)      sanat ’Kesto ja lämpötila’, joita seuraavat kyseisen käsittelyn kesto ja, soveltuvissa tapauksissa, lämpötila;

p)      sana ’Pitoisuus’, jota seuraa kyseisen kemikaalin pitoisuus kyseisen käsittelyn aikana;

q)      sana ’Päivämäärä’, jota seuraa päivämäärä, jona käsittely suoritettiin;

r)       sana ’Lisätietoja’, jota seuraavat mahdolliset lisätiedot, jotka toimivaltainen viranomainen haluaa sisällyttää todistukseen;

s)       sana ’Myöntämispaikka’, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispaikka;

t)       sana ’Päivämäärä’, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispäivä;

u)      sanat ’Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus’, jota seuraavat kasvinterveystodistuksen myöntävän ja allekirjoittavan virkailijan nimi ja allekirjoitus;

v)      sanat ’Organisaation leima’, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima.

2)           Käytettävän paperin on sisällettävä todistuksen allekirjoittavan toimivaltaisen viranomaisen kohokuvioinen sinetti.

LIITE IX

Vastaavuustaulukko

Neuvoston direktiivi 69/464/ETY || Tämä asetus || Asetus (EU) N:o […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

2 artikla || 27 artiklan 1 kohdan d alakohta || ─

3, 4 ja 5 artikla || 27 artiklan 1 kohdan c alakohta || ─

6 artikla || 27 artiklan 1 kohdan e alakohta || ─

7 artikla || ─ || ─

8 artikla || 8 artikla || ─

9 artikla || 31 artiklan 1 kohta || ─

10 ja 11 artikla || 27 artiklan 1 kohdan c alakohta || ─

12 ja 13 artikla || ─ || ─

Neuvoston direktiivi 93/85/ETY || Tämä asetus || Asetus (EU) N:o […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

2 artikla || 27 artiklan 1 kohdan f alakohta || ─

3 artikla || 9 artikla || ─

4–8 artikla || 27 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta || ─

9 artikla || ─ || ─

10 artikla || 8 artikla || ─

11 artikla || 31 artiklan 1 kohta || ─

12 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

13–15 artikla || ─ || ─

Liitteet I–V || 27 artiklan 1 kohta || ─

Neuvoston direktiivi 98/57/EY || Tämä asetus || Asetus (EU) N:o […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

2 artikla || 27 artiklan 1 kohdan f alakohta || ─

3 artikla || 9 artikla || ─

4–7 artikla || 27 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta || ─

8 artikla || ─ || ─

9 artikla || 8 artikla || ─

10 artikla || 31 artiklan 1 kohta || ─

11 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

12–14 artikla || ─ || ─

Liitteet I–VII || 27 artiklan 1 kohta || ─

Neuvoston direktiivi 2007/33/EY || Tämä asetus || Asetus (EU) N:o […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

2 ja 3 artikla || 27 artiklan 1 ja 2 kohta || ─

4–8 artikla || 27 artiklan 1 kohdan f alakohta || ─

9–13 artikla || 27 artiklan 1 ja 2 kohta || ─

14 artikla || 8 artikla || ─

15 artikla || 31 artiklan 1 kohta || ─

16 artikla || 27 artiklan 1 kohta || ─

17 artikla || 99 artikla || ─

18–20 artikla || ─ || ─

Liitteet I–IV || 27 artiklan 1 kohta || ─

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY || Tämä asetus || Asetus (EU) N:o […] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta || 1 artikla || ─

1 artiklan 4 kohta || ─ || 3 artikla

1 artiklan 5 ja 6 kohta || ─ || ─

2 artiklan 1 kohdan a alakohta || 2 artiklan 1 kohta || ─

2 artiklan 1 kohdan b alakohta || 2 artiklan 2 kohta || ─

2 artiklan 1 kohdan c alakohta || ─ || ─

2 artiklan 1 kohdan d alakohta || 2 artiklan 3 kohta || ─

2 artiklan 1 kohdan e alakohta || 1 artiklan 1 kohta || ─

2 artiklan 1 kohdan f alakohta || 73 artikla || ─

2 artiklan 1 kohdan g alakohta || ─ || 3, 25 ja 36 artikla

2 artiklan 1 kohdan h alakohta || 32–35 artikla || ─

2 artiklan 1 kohdan i alakohdan ensimmäinen alakohta || 71 artikla || 4 artikla

2 artiklan 1 kohdan i alakohdan toinen alakohta || ─ || 4 ja 19 artikla

2 artiklan 1 kohdan i alakohdan kolmas alakohta || ─ || 129 artikla

2 artiklan 1 kohdan j alakohta || ─ || 2 artiklan 28 alakohta

2 artiklan 1 kohdan k alakohta || ─ || 3 artikla

2 artiklan 1 kohdan l alakohta || ─ || 3 artikla

2 artiklan 1 kohdan m alakohta || ─ || 3 artikla

2 artiklan 1 kohdan n alakohta || ─ || 3 artikla

2 artiklan 1 kohdan o alakohta || 2 artiklan 6 kohta || ─

2 artiklan 1 kohdan p alakohta || ─ || 2 artiklan 26 alakohta

2 artiklan 1 kohdan q alakohta || ─ || ─

2 artiklan 1 kohdan r alakohta || ─ || 2 artiklan 48 alakohta

2 artiklan 2 kohta || 2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta || ─

3 artiklan 1 kohta || 5 artiklan 1 kohta || ─

3 artiklan 2 ja 3 kohta || 5 artiklan 1 kohta, 37 artiklan 1 kohta ja 41 artiklan 3 kohta || ─

3 artiklan 4 kohta || ─ || ─

3 artiklan 5 kohta || 32 artiklan 2 kohta ja 50 artiklan 3 kohta || ─

3 artiklan 6 kohta || 5 artiklan 2 kohta ja 32 artiklan 3 kohta || ─

3 artiklan 7 kohta || 5 artiklan 3 kohta, 27 artiklan 1 kohta ja 37 artiklan 1 kohta || ─

3 artiklan 8 ja 9 kohta || 8, 46 ja 54 artikla || ─

4 artiklan 1 kohta || 40 artiklan 1 kohta || ─

4 artiklan 2 kohta || 49 artiklan 1 kohta || ─

4 artiklan 3 kohta || ─ || ─

4 artiklan 4 kohta || ─ || ─

4 artiklan 5 kohta || 8, 46 ja 54 artikla || ─

4 artiklan 6 kohta || 44 artikla || ─

5 artiklan 1 kohta || 40 artiklan 3 kohta || ─

5 artiklan 2 kohta || 49 artiklan 3 kohta || ─

5 artiklan 3 kohta || 40 artiklan 2 kohta ja 49 artiklan 2 kohta || ─

5 artiklan 4 kohta || 51 ja 70 artikla || ─

5 artiklan 5 kohta || 8, 46 ja 54 artikla || ─

5 artiklan 6 kohta || 44 artikla || ─

6 artiklan 1–4 kohta || 82 artiklan 1, 2 ja 3 kohta || ─

6 artiklan 5 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta || 82 artiklan 1, 2 ja 3 kohta || ─

6 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta || 61 ja 64 artikla || ─

6 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta || 10 artikla || ─

6 artiklan 5 kohdan viides alakohta || 76 artikla || ─

6 artiklan 6 kohta || 61 ja 65 artikla || ─

6 artiklan 7 kohta || 76 artikla || ─

6 artiklan 8 kohdan ensimmäinen luetelmakohta || ─ || ─

6 artiklan 8 kohdan toinen luetelmakohta || 53 artikla || ─

6 artiklan 8 kohdan kolmas luetelmakohta || 82 artiklan 4 kohta || ─

6 artiklan 8 kohdan neljäs luetelmakohta || 62, 65 ja 85 artikla || ─

6 artiklan 8 kohdan viides luetelmakohta || ─ || ─

6 artiklan 8 kohdan kuudes luetelmakohta || 76 artikla || ─

6 artiklan 9 kohta || 62 artikla || ─

10 artiklan 1 kohta || 78 artiklan 3 kohta, 80, 81 ja 82 artikla || ─

10 artiklan 2 kohta || 74, 75 ja 76 artikla || ─

10 artiklan 3 kohta || 88 artikla || ─

10 artiklan 4 kohta || 82 artiklan 4 kohta || ─

11 artiklan 1 kohta || 82 artiklan 1 kohta || ─

11 artiklan 2 kohta || ─ || ─

11 artiklan 3 kohta ||  ─ || 19 artiklan d alakohta

11 artiklan 4 kohta || 87 artikla || ─

11 artiklan 5 kohta || 87 artikla || ─

12 artiklan 1 kohta || ─ || 43, 134, 135 ja 136 artikla

12 artiklan 2 kohta || 65 artiklan 3 kohta, 88 artiklan 5 kohta ja 90 artiklan 2 kohta || 4 artiklan 1 kohdan g ja h alakohta

12 artiklan 3 kohta || ─ || 115 artikla

12 artiklan 4 kohta || 41 artiklan 4 kohta sekä 90 artiklan 1 ja 5 kohta || 19 artiklan d alakohta, 103, 130, 134, 135 ja 136 artikla

13 artiklan 1 ja 2 kohta || 71 artiklan 5 kohta || 45 artikla ja 89 artiklan 1 kohdan f alakohta

13 artiklan 3 ja 4 kohta || ─ || ─

13 a artiklan 1 kohta || ─ || 47 artikla

13 a artiklan 2 kohta || ─ || 52 artikla

13 a artiklan 3 kohta || 71 artikla || ─

13 a artiklan 4 kohta || 71 artikla || ─

13 a artiklan 5 kohta || ─ || 50 ja 52 artikla

13 b artiklan 1 kohta || ─ || 63 artikla

13 b artiklan 2 kohta || ─ || 49 artikla

13 b artiklan 3 kohta || ─ || 46 artikla

13 b artiklan 4 kohta || ─ || 46 artikla

13 b artiklan 5 kohta || ─ || 46 artikla

13 b artiklan 6 kohta || ─ || ─

13 c artiklan 1 kohdan a alakohta || ─ || 55 artikla

13 c artiklan 1 kohdan b alakohta || 61 artikla || ─

13 c artiklan 1 kohdan c alakohta || ─ || 54, 55 ja 56 artikla

13 c artiklan 2 kohdan a alakohta || ─ || 47 artikla

13 c artiklan 2 kohdan b alakohta || ─ || 51 artikla

13 c artiklan 2 kohdan c alakohta || ─ || 51 artikla

13 c artiklan 2 kohdan d alakohta || ─ || 51 artikla

13 c artiklan 2 kohdan e alakohta || ─ || 49, 50 ja 51 artikla

13 c artikla 2 kohdan f alakohta || ─ || 47 artikla

13 c artiklan 3 kohta || ─ || 55 ja 130 artikla

13 c artiklan 4 kohta || ─ || 55, 58 ja 62 artikla

13 c artiklan 5 kohta || ─ || ─

13 c artiklan 6 kohta || 89 artikla || ─

13 c artiklan 7 kohta || 72 artikla || 134, 135 ja 136 artikla

13 c artiklan 8 kohta || 40 artiklan 4 kohta, 41 artiklan 4 kohta, 49 artiklan 5 kohta, 50 artiklan 4 kohta ja 97 artikla || 130 artikla

13 d artiklan 1 kohta || ─ || 77 ja 78 artikla

13 d artiklan 2 kohta || ─ || 79 artikla

13 d artiklan 3 kohta || ─ || 79 ja 83 artikla

13 d artiklan 4 kohta || ─ || 80 artikla

13 d artiklan 5 kohta || ─ || 78 ja 79 artikla

13 d artiklan 6 kohta || ─ || ─

13 d artiklan 7 kohta || ─ || ─

13 e artikla || 94 ja 95 artikla || ─

14 artikla || 5 artiklan 3 ja 4 kohta, 32 artiklan 3 kohta, 37 artiklan 2 ja 3 kohta, 40 artiklan 2 kohta, 41 artiklan 2 kohta, 49 artiklan 2 kohta, 50 artiklan 2 kohta, 68 artiklan 2 ja 3 kohta, 69 artiklan 2 ja 3 kohta, 74 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 75 artiklan 2 ja 3 kohta || ─

15 artiklan 1 kohta || 41 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta || ─

15 artiklan 2 kohta || 41 artiklan 2 kohdan toinen alakohta || ─

15 artiklan 3 kohta || 67 artiklan 3 kohta || ─

15 artiklan 4 kohta || ─ || ─

16 artiklan 1 kohta || 10 artiklan 1 ja 2 kohta ja 16 artikla || ─

16 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta || 28 artikla || ─

16 artiklan 2 kohdan toinen alakohta || 14 artiklan 1 kohta || ─

16 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta || 14 artiklan 1 kohta || ─

16 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta || ─ || ─

16 artiklan 3 kohta || 29 artikla || ─

16 artiklan 4 kohta || 27 artiklan 1 kohta, 29 artiklan 1 kohta ja 47 artiklan 1 kohta || ─

16 artiklan 5 kohta || 27 artiklan 6 kohta, 29 artiklan 6 kohta ja 47 artiklan 4 kohta || ─

18 artikla || 99 artikla || ─

20 artikla || ─ || ─

21 artiklan 1 kohta || ─ || 115 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 2 kohta || ─ || 115 artiklan 4 kohta

21 artiklan 3 kohta || ─ || 115 artiklan 1 ja 3 kohta

21 artiklan 4 kohta || ─ || 115 artiklan 1 ja 3 kohta

21 artiklan 5 kohta || ─ || 117 ja 118 artikla

21 artiklan 6 kohta || 97 artikla || 130 artikla

21 artiklan 7 kohta || ─ || ─

21 artiklan 8 kohta || ─ || ─

22 artikla || ─ || ─

23 artiklan 1 kohta || ─ || ─

23 artiklan 2 kohta || ─ || ─

23 artiklan 3 kohta || 102 artikla || ─

23 artiklan 4 kohta || ─ || ─

23 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta || ─ || ─

23 artiklan 5 kohdan toinen alakohta || ─ || ─

23 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta || ─ || ─

23 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta || ─ || ─

23 artiklan 5 kohdan viides alakohta || ─ || ─

23 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta || ─ || ─

23 artiklan 6 kohdan toinen alakohta || ─ || ─

23 artiklan 6 kohdan kolmas alakohta || ─ || ─

23 artiklan 6 kohdan neljäs alakohta || ─ || ─

23 artiklan 7 kohta || ─ || ─

23 artiklan 8 kohta || ─ || ─

23 artiklan 9 kohta || ─ || ─

23 artiklan 10 kohta || ─ || ─

24 artiklan 1 kohta || ─ || ─

24 artiklan 2 kohta || ─ || ─

24 artiklan 3 kohta || ─ || ─

25 artikla || ─ || ─

26 artikla || ─ || ─

27 artikla || ─ || 87 artiklan 2 kohta

27 a artikla || ─ || 107–110 artikla

28 artikla || ─ || ─

29 artikla || ─ || ─

Liitteessä I olevan A osan I jakso || 5 artiklan 2 kohta || ─

Liitteessä I olevan A osan II jakso || 5 artiklan 2 kohta || ─

Liitteessä I oleva B osa || 32 artiklan 3 kohta || ─

Liitteessä II olevan A osan I jakso || 5 artiklan 2 kohta || ─

Liitteessä II olevan A osan II jakso || 37 artiklan 2 kohta || ─

Liitteessä II oleva B osa || 32 artiklan 3 kohta || ─

Liitteessä III oleva A osa || 40 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä III oleva B osa || 49 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä IV oleva A osa || 41 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä IV oleva B osa || 50 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä V olevan A osan I kohta || 74 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä V olevan A osan II kohta || 75 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä V olevan B osan I kohta || 68 artiklan 1 kohta || ─

Liitteessä V olevan B osan II kohta || 69 artiklan 1 kohta || ─

Liite VI || ─ || ─

Liite VII || Liite VIII || ─

Liite VIII || ─ || ─

Liite VIII a || ─ || ─

Liite IX || ─ || ─

[1]               EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[3]               EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

[4]               Euroopan unionin neuvoston 2906. istunto, talous- ja rahoitusasiat/talousarvio, 21. marraskuuta 2008. Neuvoston päätelmät EU:n kasvinterveysjärjestelmästä. Asiakirja nro 104228.

[5]               Ottaen huomioon järjestelmän rahoitusnäkökohtia koskevan aiemman arvioinnin, joka saatiin päätökseen vuonna 2008.

[6]               Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) -yhteenliittymä, johon kuuluvat Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (hankevastaava), Van Dijk Management Consultants ja Arcadia International.

[7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[8]               Siementen neuvoa-antava ryhmä, puuvillan neuvoa-antava ryhmä, kukkaviljelyn ja koristekasvien neuvoa-antava ryhmä, sitrushedelmien neuvoa-antava ryhmä ja perunan neuvoa-antava ryhmä.

[9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[10]             EUVL C… , …, s…

[11]             EUVL C… , …, s…

[12]             EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

[13]             Euroopan unionin neuvoston 2906. istunto, talous- ja rahoitusasiat/talousarvio, 21. marraskuuta 2008. Neuvoston päätelmät EU:n kasvinterveysjärjestelmästä. Asiakirja nro 104228.

[14]             EUVL L …, …, s. ….

[15]             EUVL L …, …, s. …

[16]             EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[17]             EYVL L 352, 28.12.1974, s. 41–42.

[18]             EYVL L 323, 24.12.1969, s. 5–6.

[19]             EYVL L 323, 24.12.1969, s. 1–2.

[20]             EYVL L 259, 18.10.1993, s. 1–25.

[21]             EYVL L 235, 21.8.1998, s. 1–39.

[22]             EUVL L 156, 16.6.2007, s. 12–22.

[23]             EUVL L …, …, s. … .

[24]             EYVL L 125, 11.7.1966, s. 2309.

[25]             EYVL L 250, 7.10.1993, s. 1.

[26]             EYVL L 250, 7.10.1993, s. 9.

[27]             EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

[28]             EYVL 125, 12.7.1966, s. 2309.

[29]             EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.

[30]             EYVL L 1987, 7.9.1987, s. 1.

[31]             ISO 3166-1:2006, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, Geneve.

[32]             EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

[33]             EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

Top