Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR2244

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EU:n kansalaisuuden lujittaminen: unionin kansalaisten vaalioikeuksien edistäminen”

OJ C 62, 2.3.2013, p. 77–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 62/77


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EU:n kansalaisuuden lujittaminen: unionin kansalaisten vaalioikeuksien edistäminen”

2013/C 62/15

ALUEIDEN KOMITEA

on vakuuttunut siitä, että komission ehdotuksen avulla voidaan edistää keskusteluita eurooppalaisella ja ylikansallisella tasolla sekä tukea eurooppalaisen yleisen mielipiteen kehittymistä

suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaisen oikeudellisen aseman saamisen edellytyksenä on hallintoa, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevien tiukkojen vaatimusten täyttäminen

on tyytyväinen siihen, että alueellinen edustustaso otetaan asetuksessa huomioon eurooppalaisen ja valtiollisen tason rinnalla, kun poliittiset puolueet ja niitä lähellä olevat poliittiset säätiöt hakevat Euroopan parlamentilta rekisteröintiä eurooppalaisen tason poliittiseksi puolueeksi tai säätiöksi

kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia ottamaan AK:n mukaan valvontaprosessiin, joka koskee EU:n perusarvojen kunnioittamista

pitää hyväksyttävänä ehdotusta EU:n rahoituksen kohdentamisesta mutta ehdottaa, että jakokriteereissä voitaisiin myös ottaa huomioon edustajien määrä alueiden komiteassa

kehottaa sallimaan EU:n rahoituksen hyödyntämisen eurooppalaisen tason kansanäänestyskampanjoissa tai kansalaisaloitteissa.

Esittelijä

István SÉRTŐ-RADICS (HU, ALDE), Uszkan pormestari

Viiteasiakirja

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

Alueiden komitean lausunto – Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntö ja rahoitus

I   POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.

pitää tervetulleena Euroopan komission 12. syyskuuta 2012 julkaisemaa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta. Ehdotus korvaa ja kumoaa asetuksen (EY) N:o 2004/2003, jolla on tähän asti säädelty puolueiden ja poliittisia säätiöiden toimintaa.

2.

aikoo osallistua tämän lainsäädäntöehdotuksen valmisteluun etenkin, kun alueiden komitea koostuu poliittisista ryhmistä. Ehdotuksen avulla voi olla mm. mahdollista kiinnittää alue- ja paikallistasolla enemmän huomiota EU:n poliittiseen päätöksentekoon sekä alueiden komitean jäsenten osuuteen näiden päätösten muotoilussa.

3.

vahvistaa halunsa lisätä Euroopan unionin kansalaisuuden suosiota (1) sekä edistää valistustyötä unionin kansalaisuudesta (2). Komitea on viime aikoina tuonut näitä näkemyksiään esille yksityiskohtaisemmin useissa lausunnoissa.

4.

korostaa jälleen sitoumustaan edistää unionin kansalaisuutta ja siihen liittyviä oikeuksia, kuten äänioikeutta. Alueiden komitea paneutuu tähän aiheeseen Euroopan kansalaisten teemavuotta 2013 koskevien toimien puitteissa. (3)

5.

painottaa, että on tärkeää saada kansalaiset mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin, sillä näin EU:n kansalaisuus edistää osaltaan unionin demokratian kehittämistä. Sen vuoksi on Euroopan unionin kansalaisten edun mukaista, että Euroopassa taataan edustuksellisen demokratian toimivuus. Valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivilla eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla ja säätiöillä on keskeinen rooli toimia Euroopan tasolla kansalaisten äänitorvena unionin lainsäädäntöprosessissa.

6.

on vakuuttunut siitä, että tämän ehdotuksen avulla voidaan edistää keskusteluita eurooppalaisella ja ylikansallisella tasolla sekä tukea eurooppalaisen yleisen mielipiteen kehittymistä. Lisäksi se saattaa lisätä kansalaisten kiinnostusta ja osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin sekä vahvistaa Euroopan unionin demokraattista legitiimiyttä.

7.

tukee asetuksen yleisiä tavoitteita lisätä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden näkyvyyttä, tunnettuutta, tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

8.

katsoo, että on ehdottoman tärkeää kytkeä vahvemmin toisiinsa Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt ja on yhtä mieltä siitä, että kullakin Euroopan tason poliittisella puolueella voi olla vain yksi sitä lähellä oleva Euroopan tason poliittinen säätiö.

Rekisteröinti ja valvonta

9.

katsoo, että yhtenäisen eurooppalaisen oikeudellisen aseman luominen olisi tärkeä askel kohti Euroopan poliittista yhdentymistä, sillä se antaa Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille mahdollisuuden rekisteröidä Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö, jotka näin saavat EU:n oikeuteen perustuvan oikeudellisen aseman. Tähän asti puolueiden toimintaympäristön ovat muodostaneet hyvin erilaiset kansalliset oikeudelliset muodot. Komitea katsoo kuitenkin, että tarkasteltavana olevan ehdotuksen mahdollisuus täyttää tämä tehtävä riippuu jäsenvaltioiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

10.

korostaa, että komission ehdottamassa eurooppalaisen aseman kehyksessä otetaan huomioon kokemukset, joita on saatu jo olemassa olevien ja laajalti tunnustettujen, kansallisella tasolla rekisteröityjen puolueiden, koalitioiden ja säätiöiden toiminnasta, mutta että nykyisessä ehdotuksessa on tiettyjä rajoituksia (muun muassa suhteessa riippumattomaan eurooppalaiseen oikeudelliseen asemaan), mikä viittaa siihen, ettei eurooppalaisten poliittisten puolueiden kokemuksia vuodesta 2004 lähtien ole kaikilta osin otettu huomioon uutta perussääntöä laadittaessa.

11.

tähdentää, että todellisen eurooppalaisen oikeudellisen aseman kehittäminen on keskeisen tärkeää Euroopan tason poliittisille puolueille ja niitä lähellä oleville Euroopan tason poliittisille säätiöille, sillä tämä antaa niille mahdollisuuden valita kotipaikakseen mikä tahansa jäsenvaltio samoin ehdoin niiden ominaispiirteiden ja poliittisen identiteetin mukaisesti.

12.

toteaa, että tarkasteltavana olevassa asetuksessa ehdotetussa eurooppalaisessa oikeudellisessa asemassa on tämän vuoksi tärkeää ottaa huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännöt. Niinpä komitea kehottaa EU:n toimielimiä harkitsemaan tulevaisuudessa kokonaan erillisen eurooppalaisen oikeudellisen aseman laatimista.

13.

suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaisen oikeudellisen aseman saamisen edellytyksenä on hallintoa, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevien tiukkojen vaatimusten täyttäminen.

14.

pitää tärkeänä edistysaskeleena, että eurooppalaisen aseman saamiseksi ja säilyttämiseksi vaadittuihin edellytyksiin sisältyy muun muassa EU:n perusarvojen tarkka noudattaminen. Tällainen ehto on sisältynyt ehdokasvaltioille asetettuihin liittymiskriteereihin, mutta tarkasteltavana olevassa asetuksessa EU:n perusarvot nostetaan kriteeriksi, jota voidaan ja jota tulee valvoa poliittisen seurannan yhteydessä.

15.

on tyytyväinen siihen, että alueellinen edustustaso otetaan asetuksessa huomioon eurooppalaisen ja valtiollisen tason rinnalla, kun poliittiset puolueet ja niitä lähellä olevat poliittiset säätiöt hakevat Euroopan parlamentilta rekisteröintiä eurooppalaisen tason poliittiseksi puolueeksi tai säätiöksi. Koska jäsenvaltioiden rakenteet ovat erilaisia, olisi kuitenkin selvennettävä tällaisen poliittisen välitason muotoa (osavaltio, alue, kreivikunta, lääni, maakunta).

16.

tukee sitä, että Euroopan parlamentti tarkastaa vuosittain, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt noudattavat asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ja vaatimuksia, ja että se voi pyynnöstä tarkistaa, kunnioittaako puolue tai säätiö edelleen Euroopan unionin perusarvoja.

17.

kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia ottamaan AK:n mukaan tähän valvontaprosessiin, joka koskee EU:n perusarvojen kunnioittamista.

18.

suosittaa, että AK:n mukanaolo olisi joka tapauksessa pakollista silloin, kun valvonnan kohteena oleva puolue on edustettuna AK:ssa.

Rahoitus

19.

muistuttaa, että vuoden 2013 jälkeisestä uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä antamassaan lausunnossa AK korosti asianmukaisten resurssien järjestämisen merkitystä, jotta kansalaiset voivat osallistua perusoikeuksia ja demokratiaa edistäviin toimiin sekä EU:n kansalaisuuden kehittämiseen. Euroopassa valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivilla poliittisilla puolueilla ja niitä lähellä olevilla Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on keskeinen asema kansalaisten äänen esiin tuomisessa Euroopan tasolla luomalla yhteyksiä kansallisen ja EU:n tason politiikan välillä.

20.

panee merkille, että komission ehdotuksessa erotellaan toisistaan oikeudellista asemaa ja rahoituksen myöntämistä koskevat kriteerit.

21.

kannattaa, että Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille myönnettävä EU-rahoitus tulee edelleen Euroopan parlamentin talousarviosta.

22.

tukee sitä, että EU:n talousarviosta myönnetään rahoitusta vain jos hakijayhteisö on tunnustettu Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi tai säätiöksi, jonka näin ollen katsotaan täyttävän tähän asemaan liittyvät edellytykset ja vaatimukset.

23.

pitää hyväksyttävänä ehdotusta EU:n rahoituksen kohdentamisesta (15 prosenttia määrärahoista jaetaan tasaosuuksina, 85 prosenttia puolueiden kesken suhteessa niiden Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien määrään), mutta ehdottaa, että jakokriteereissä voitaisiin myös ottaa huomioon edustajien määrä alueiden komiteassa.

24.

suhtautuu myönteisesti siihen, että tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa korotetaan lahjoittajakohtaisten (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) lahjoitusten vuotuista enimmäismäärää nykyisestä 12 000 eurosta 25 000 euroon, jotta voitaisiin kehittää poliittisten puolueiden ja säätiöiden valmiuksia luoda omia varoja.

25.

kannattaa periaatetta ja käytäntöä, että EU:n myöntämää rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää kansallisten, alueellisten tai paikallisten vaalien eikä muiden poliittisten puolueiden eikä etenkään kansallisten poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Tämä olisi vastoin ehdotuksen ylikansallista luonnetta.

26.

ei kuitenkaan näe estettä sille, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt voisivat tukea omista varoistaan ehdokkaita, jotka osallistuvat valtiollisiin, alueellisiin tai paikallisiin vaaleihin omien eurooppalaisten poliittisten väriensä alla.

27.

ymmärtää ehdotuksen tavoitteen kieltää EU:n rahoituksen käyttö myös valtiollisten, alueellisten tai paikallisten kansanäänestyskampanjoiden rahoitukseen (esimerkiksi, kun kyse on perussopimuksiin tehdyistä muutoksista), mutta kehottaa harkitsemaan, olisiko sallittava EU:n rahoituksen hyödyntäminen eurooppalaisen tason kansanäänestyskampanjoissa tai kansalaisaloitteissa.

Käytännön toiminta: paikallisia ja alueellisia näkökohtia

28.

on vakuuttunut siitä, että Euroopan tason poliittiset puolueet kykenevät toimintansa puitteissa yhä tehokkaammin ilmaisemaan ja tuomaan esiin kansalaisten tahtoa valittujen toimien ja muiden Euroopan tason edustustoimien suhteen sekä luomaan suoremman yhteyden EU:n tason ja paikallisten/alueellisten hallintotasojen välille.

29.

painottaa, että kattava tiedonsaanti jäsenvaltioiden alueella on unionikansalaisten aktiivisen poliittisen osallistumisen välttämätön edellytys, ja kehottaa jäseniään toimimaan sen puolesta, että jäsenvaltioissa luotaisiin kattavat tiedonsaantimahdollisuudet. (4) Euroopassa valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivilla poliittisilla puolueilla voisi olla tässä merkittävä rooli.

30.

toteaa, että Euroopassa valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivien poliittisten puolueiden olemassaolo voi johtaa tulevaisuudessa siihen, että ehdokkaat osallistuvat paikallisiin ja alueellisiin vaaleihin ennemminkin eurooppalaisen poliittisen puolueen kuin valtakunnallisen tai alueellisen puolueensa nimissä. Tämä selventäisi suoraa yhteyttä EU:n tason ja paikallisen/alueellisen tason politiikkojen välillä.

31.

tukee poliittista tahtoa saattaa voimaan eurooppalainen oikeudellinen asema ja rahoitusta säätelevät säännöt hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja 2014 ja että niitä voitaisiin soveltaa myös eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja eurooppalaisten poliittisten säätiöiden paikallis- tai aluetasolla toteuttamien, eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevien kampanjoiden rahoittamiseen.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä sääntelyn parantaminen

32.

toteaa, että ehdotusta voidaan pitää toissijaisuusperiaatteen mukaisena, sillä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden oikeudellista asemaa ja rahoitusta koskevat säännöt voidaan vahvistaa vain EU:n tasolla.

33.

huomauttaa, että EU:ssa syntymässä olevan demokraattisen järjestelmän monitasoinen rakenne ilmenisi käytännön tasolla paremmin, mikäli säännöt mahdollistaisivat AK:n osallistumisen prosessiin, jossa valvotaan, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt kunnioittavat Euroopan unionin perusarvoja.

34.

katsoo, että yleisesti ottaen ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä ehdotuksessa ei mennä pidemmälle kuin on tarpeen EU:n tasolla määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

35.

pitää ristiriitaisena, että vaikka ehdotuksen tarkoituksena on luoda uusi eurooppalainen oikeudellinen muoto kummankin tyyppisiä yhteisöjä (puolueet ja säätiöt) varten, käytännössä ne kuitenkin jatkaisivat toimintaansa pääosin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaan tunnustetun oikeudellisen muodon pohjalta, jossa niillä on kotipaikka.

36.

pahoittelee, että ehdotukseen ei liity vaikutustenarviointia.

37.

toteaa, että Euroopan komissio on kuullut eri tahoja ja ottanut kuulemisen tulokset huomioon ehdotuksessa. Asiakirjasta ei kuitenkaan ilmene selkeästi, oliko alue- ja paikallistaso mukana tässä kuulemismenettelyssä.

38.

kehottaa Euroopan parlamenttia ottamaan myös alueiden komitean mukaan arviointimenettelyyn, joka koskee ehdotuksessa määriteltyjä eurooppalaista oikeudellista asemaa ja rahoitusjärjestelmää ja joka tehdään viimeistään kolmantena vuonna seuraavien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

II   MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1

2 artiklan 5 kohta

Määritelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

5.

‧alueparlamentilla‧ tai ‧alueneuvostolla‧ elimiä, joiden jäsenet ovat joko aluevaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle;

5.

‧alueparlamentilla‧ tai ‧alueneuvostolla‧kunnan- ja valtion välitasolla vaikuttavia elimiä, joiden jäsenet ovat joko vaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle valtiotasoa alemmalla tasolla vaikuttavalle elimelle;

Perustelu

Välitasoa edustavat vaaleilla valitut elimet eivät ole muodoltaan yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkialla ei puhuta "alueparlamenteista" tai "aluevaltuustoista". Rakenteiden erilaisuuden vuoksi olisi selvennettävä poliittisen välitason muotoa (osavaltio, alue, kreivikunta, lääni, maakunta). Edellä ehdotettu ilmaisu "kunnan- ja valtion välitasolla" on kattavampi ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin, mutta se kuitenkin erottuu selkeästi kunnallisesta tasosta.

Muutosehdotus 2

7 artiklan 2 kohta

Rekisteröinnin tarkistaminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

2.   Euroopan parlamentti voi jäsentensä neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea Euroopan parlamentissa edustettuna olevaa poliittista ryhmää, pyynnöstä jäsentensä enemmistöllä tehtävällä päätöksellä päättää, täyttääkö jokin Euroopan tason poliittinen puolue edelleen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdon tai jokin Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdon.

2.   Euroopan parlamentti voi jäsentensä neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea Euroopan parlamentissa edustettuna olevaa poliittista ryhmää, pyynnöstä jäsentensä enemmistöllä tehtävällä päätöksellä päättää, täyttääkö jokin Euroopan tason poliittinen puolue edelleen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdon tai jokin Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdon.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä Euroopan parlamentti kuulee asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön edustajia ja pyytää riippumattomista henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lausunnon kohtuullisen ajan kuluessa.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä Euroopan parlamentti kuulee asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön edustajia ja pyytää riippumattomista henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lausunnon kohtuullisen ajan kuluessa. Parlamentti ottaa menettelyyn mukaan alueiden komitean ainakin silloin, kun tarkastuksen kohteena on alueiden komiteassa edustettuna oleva Euroopan tason poliittinen puolue.

Komitea muodostuu kolmesta jäsenestä, joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät kukin yhden, kuuden kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen istunnon päättymisestä. Euroopan parlamentti huolehtii komitean sihteeripalveluista ja rahoituksesta.

Komitea muodostuu kolmesta jäsenestä, joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät kukin yhden, kuuden kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen istunnon päättymisestä. Euroopan parlamentti huolehtii komitean sihteeripalveluista ja rahoituksesta.

Perustelu

Alueellinen ulottuvuus on yksi rekisteröinnille asetetuista edellytyksistä, joten on loogista, että myös alueiden komitea on mukana EU:n perusarvojen kunnioittamista koskevassa valvontaprosessissa ainakin silloin, kun asianomainen puolue on edustettuna AK:ssa.

Muutosehdotus 3

18 artiklan 4 kohta

Rahoituksen käyttöä koskeva kielto

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

 

4.   Rahoituksen käyttöä koskeva kielto ei koske Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden myöntämää tukea kampanjoihin, jotka liittyvät eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin.

Perustelu

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tarve saada huomiota ja olla yhteydessä unionin kansalaisiin ei rajoitu pelkästään Euroopan parlamentin vaaleja edeltävään kampanjointiin, vaan niiden tulee edistää eurooppalaisia arvoja vaalikampanjoiden välisenä aikana esimerkiksi eurooppalaisten kansalaisaloitteiden yhteydessä.

Bryssel 31. tammikuuta 2013

Alueiden komitean puheenjohtaja

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 355/2010.

(2)  CdR 120/2005.

(3)  R/CdR 1030/2012 pt 7.

(4)  CdR 170/2010, kohta 17. Ks. myös: CdR 355/2010, kohta 37.


Top