EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 70/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 11 ja 18 päivänä syyskuuta 2012 ensin Euroopan unionin neuvostolta ja sitten Euroopan parlamentilta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (1) (jäljempänä ‘ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen, jolla pyritään lisäämään vähittäissijoitustuotteiden avoimuutta ja varmistamaan, että yksityissijoittajilla on valmiudet ymmärtää sijoitustuotteiden keskeiset ominaisuudet ja riskit sekä vertailla eri tuotteiden ominaisuuksia. Asianmukainen tietojen antaminen edistää kuluttajien suojelua, jolla on keskeinen asema finanssijärjestelmän vakauden säilyttämisessä.

Erityiset huomautukset

1.   Yhdenmukaisuus Euroopan unionin muiden lainsäädäntöhankkeiden kanssa

1.1

Tietojen antamista koskeviin vaatimuksiin olisi liitettävä riittävät valvontavaltuudet sekä kansallisella että unionin tasolla, jotta olisi mahdollista kieltää tiettyjen rahoitusvälineiden markkinointi, jakelu tai myynti tai rajoittaa sitä, jos se uhkaa rahoitusmarkkinoiden moitteetonta toimintaa taikka rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakautta tai sijoittajansuojaa (2). EKP korostaa, että on tärkeää varmistaa, että unionin rahoituspalvelulainsäädännöllä annetaan Euroopan valvontaviranomaisille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille riittävät toimivaltuudet. Erityisesti pankki- ja vakuutusvalvojat voivat saada samanlaiset toimivaltuudet kuin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille on annettu ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu rahoitusmarkkina-asetus’) (3).

1.2

EKP suosittelee, että sen lisäksi, että ehdotetulla asetuksella yhtenmukaistetaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot, myös rahoitustuotteiden myyntiin liittyvien markkinakäytänteitä koskevien vaatimusten olisi oltava yhdenmukaisia kaikilla rahoituspalvelusektoreilla ja mahdollisuuksien mukaan jo ehdotettujen toimenpiteiden suuntaisia (4).

1.3

Lopuksi olisi varmistuttava kaikkien sijoitustuotetyyppien tasapuolisesta kohtelusta sekä vältettävä sääntelyerojen hyväksikäyttö niiden sijoitustuotteiden kustannuksella, jotka eivät kuulu ehdotetun asetuksen soveltamisalaan; tällaisia sijoitustuotteita ovat esim. yksinkertaiset rahoitusvälineet. Voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisia muita rahoitustuotteiden luokkia koskevia tiedonantovaatimuksia olisi täydennettävä ehdotetussa asetuksessa käyttöön otettavalla vakiomuotoisella avaintietoasiakirjalla. Tämä voisi erityisesti koskea tuotteita, jotka kuuluvat arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (5) sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (6) soveltamisalaan.

2.   Vastuu avaintietoasiakirjan laatimisesta

Ehdotetulla asetuksella kohdistetaan vastuu avaintietoasiakirjan laatimisesta sijoitustuotteen kehittäjälle, joka on myös vastuussa annetuista tiedoista (7). Yksityissijoittajat ovat kuitenkin suorassa yhteydessä sijoitustuotteiden jakelijoihin, mutta eivät kehittäjiin. Näin ollen myös sijoitustuotteen jakelijan tulisi olla vastuussa siitä, että yksityissijoittajalla on käytettävissään tehokas keino tehdä kehittäjästä avaintietoasiakirjaan liittyvä valitus ja aloittaa muutoksenhakumenettely. EKP:n mielestä ehdotetun järjestelyn olisi mahdollistettava tehokas muutoksenhakumenettely myös rajat ylittävissä oikeusriidoissa, erityisesti jos kehittäjä on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

3.   Avaintietoasiakirjan sisältö

EKP suosittelee, että ehdotetussa asetuksessa edellytettäisiin nimenomaisesti seuraavien tietojen sisällyttämistä avaintietoasiakirjaan: i) tiedot sijoitustuotteeseen vaikuttavista vastapuoleen liittyvistä, toiminnallisista ja likviditeettiriskeistä; ii) tiedot tosiasiallisten häiriötilanteiden vaikutuksesta tuotteiden tuottoon ja iii) tiedot siitä, miten suuri osa tuotteesta muodostuu velkarahoituksesta, siltä osin kuin tämä osa lisää tuotteen riskiherkkyyttä. Tällaiset lisätiedot varmistavat sen, että avaintietoasiakirja ei johdata sijoittajia luottamaan liikaa tuotteen aiempaan tuottoon ja että se antaa kattavan ja puolueettoman kuvan sijoitustuotteisiin liittyvistä riskeistä.

4.   Hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet

EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista siten, että varmistettaisiin yhdenmukaisuus sellaisten unionin muiden lainsäädäntöhankkeiden (8) kanssa, joissa ehdotetaan otettavaksi käyttöön hallinnollisia seuraamuksia, erityisesti ottamalla mukaan säännöksiä hallinnollisista taloudellisista seuraamuksista.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä joulukuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Ks. i) ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 22 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan keskuspankin lausunnon CON/2012/21 (EUVL C 161, 7.6.2012, s. 3) 12.1 kohta. Kaikki EKP:n lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 final, ks. 31 ja 32 artikla.

(4)  Ks. esim. säännöt, jotka koskevat ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta COM(2011) 656 final (jäljempänä ’ehdotettu rahoitusmarkkinadirektiivi’) 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten tarjoamien pelkästään toimeksiantojen toteuttamisesta koostuvien palvelujen sallittua laajuutta.

(5)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(6)  EUVL L 335, 17.12.2009, s.1. Ks. erityisesti 183–185 artikla.

(7)  Ks. ehdotetun asetuksen 5 artikla.

(8)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 75 artiklan 2 kohdan e ja f alakohta. Ks. myös 99a artiklan 2 kohdan e ja f alakohta, jotka on tarkoitus lisätä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/65/EY (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32) ehdotetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta, COM(2012) 350 final (jäljempänä ’ehdotettu yhteissijoitusyritys V -direktiivi’).


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

25 artikla

”25 artikla

1.   Komissio tarkastelee uudelleen tätä asetusta neljän vuoden kuluttua senvoimaantulosta. Uudelleentarkastelun on sisällettävä yleinen tutkimus tässäasetuksessa vahvistettujen sääntöjen käytännön soveltamisesta ottaenasianmukaisesti huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettujen sijoitustuotteidenmarkkinoilla tapahtunut kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassamääriteltyjen yhteissijoitusyritysten osalta uudelleentarkastelussa on arvioitava, pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai – mahdollisten tarkistusten yksilöimisen jälkeen – voitaisiinko direktiivin 2009/65/EY säännökset sijoittajalle annettavista avaintiedoista korvata tämän asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla tai katsoa sitä vastaavaksi. Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä mahdollisuutta tämän asetuksen soveltamisalan laajentamisesta muihin rahoitustuotteisiin.

2.   Komissio toimittaa Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteaa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon liittyy tarvittaessa säädösehdotus.”

”25 artikla

1.   Komissio tarkastelee rahoituspalveluita koskevaa unionin lainsäädäntöä uudelleen tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tarkoituksenaan arvioida, olisiko hyödyllistä i) ottaa käyttöön tämän asetuksen säännösten mukaiset vakiomuotoiset avaintietoasiakirjat niiden rahoitusvälineiden luokkien osalta, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, erityisesti direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta, ii) ottaa käyttöön rahoitustuotteiden myyntiin liittyvät yhdenmukaistetut markkinakäytänteitä koskevat vaatimukset ja iii) myöntää Euroopan valvontaviranomaisille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tiettyjen rahoitustuotteiden luokkien osalta toimivaltuudet, jotka sisältävät valtuudet kieltää tuotteet sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden ylläpitämisen nimissä, ja ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta [päivämäärä] annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o xx/xx tältä osin annetut valtuudet (2).

1 2.   Komissio tarkastelee uudelleen tätä asetusta neljän vuoden kuluttua senvoimaantulosta. Uudelleentarkastelun on sisällettävä yleinen tutkimus tässäasetuksessa vahvistettujen sääntöjen käytännön soveltamisesta ottaenasianmukaisesti huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettujen sijoitustuotteidenmarkkinoilla tapahtunut kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassamääriteltyjen yhteissijoitusyritysten osalta uudelleentarkastelussa on arvioitava, pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai – mahdollisten tarkistusten yksilöimisen jälkeen – voitaisiinko direktiivin 2009/65/EY säännökset sijoittajalle annettavista avaintiedoista korvata tämän asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla tai katsoa sitä vastaavaksi. Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä mahdollisuutta tämän asetuksen soveltamisalan laajentamisesta muihin rahoitustuotteisiin.

2 3.   Komissio toimittaa Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteaa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon liittyy tarvittaessa säädösehdotus.

Perustelu

Olisi varmistettava kaikkien sijoitustuotetyyppien tasapuolinen kohtelu sekä vältettävä sääntelyerojen hyväksikäyttö niiden sijoitustuotteiden kustannuksella, jotka eivät kuulu ehdotetun asetuksen soveltamisalaan; tällaisia sijoitustuotteita ovat esim. yksinkertaiset rahoitusvälineet. Voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisia muita rahoitustuotteiden luokkia koskevia tiedonantovaatimuksia olisi täydennettävä ehdotetussa asetuksessa käyttöön otettavalla vakiomuotoisella avaintietoasiakirjalla. Samoin rahoitustuotteiden myyntiä koskevat markkinakäytänteitä koskevat vaatimukset olisi otettava käyttöön yhdenmukaisella tavalla laajasti määritellyn tuotejoukon osalta. Euroopan valvontaviranomaisille ja toimivaltaisille kansallisille viranomaisille olisi samaan aikaan myönnettävätiettyjen rahoitustuotteiden luokkien osalta toimivaltuudet, jotka sisältävät valtuudet kieltää tuotteet sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden ylläpitämisen nimissä. Tässä yhteydessä pitäisi ottaa huomioon sen vireillä olevan ehdotettuun rahoitusmarkkina-asetukseen liittyvän lainsäädäntöprosessin lopputulos, jolla otetaan käyttöön kyseiset markkinakäytänteitä koskevat vaatimukset ja valvontaan liittyvät toimivaltuudet.

Muutos 2

8 artiklan 2 kohta

”2.   Avaintietoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

a)

asiakirjan ensimmäisessä osiossa sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän tunnistetiedot;

b)

osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan lukien:

i)

sijoitustuotteen tyyppi;

ii)

sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi;

iii)

ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne aiotaan saavuttaa;

iv)

jos sijoitustuotteeseen liittyy vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä etuuksista;

v)

sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se on tiedossa;

vi)

tulosskenaariot, jos niillä on merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

c)

osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, mukaan lukien

i)

mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä niille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

ii)

tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote korvaus- tai takuujärjestelmän soveltamisalaan;

d)

osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan lukien maininta siitä, voiko tuotteesta luopua ennen eräpäivää ja luopumisen ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen tavoitteena oleva markkinakehitys;

e)

osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole otettu kokonaisuudessaan huomioon yleisindikaattorissa;

f)

osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat kustannukset (sijoittajalle aiheutuvat suora ja välilliset kustannukset), mukaan lukien kustannusten yleisindikaattorit;

g)

osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen luonnetta ja tuloshistorian pituutta ajatellen;

h)

eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia maksuja koskevat ennusteet.”

”2.   Avaintietoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

a)

asiakirjan ensimmäisessä osiossa sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän tunnistetiedot;

b)

osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan lukien:

i)

sijoitustuotteen tyyppi;

ii)

sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi;

iii)

ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne aiotaan saavuttaa;

iv)

jos sijoitustuotteeseen liittyy vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä etuuksista;

v)

sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se on tiedossa;

vi)

tulosskenaariot, jos niillä on merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

c)

osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, mukaan lukien

i)

mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä niille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

ii)

tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote korvaus- tai takuujärjestelmän soveltamisalaan;

d)

osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan lukien maininta siitä, voiko tuotteesta luopua ennen eräpäivää ja luopumisen ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen tavoitteena oleva markkinakehitys;

e)

osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja varoitus siitä, että mainitut riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteesta saatavaan tuottoon, minkä jälkeen on kuvattava:

i)

tuotteeseen vaikuttavat vastapuoleen liittyvät, toiminnalliset ja likviditeettiriskit;

ii)

tosiasiallisten häiriötilanteiden vaikutus tuotteen tuottoon;

iii)

tiedot siitä, miten suuri osa tuotteesta muodostuu velkarahoituksesta, siltä osin kuin tämä osa lisää tuotteen riskiherkkyyttä;

iv)

varoitukset, jotka liittyvät mahdolliset iin muut erityisriskit eihin, joita ei välttämättä ole otettu kokonaisuudessaan huomioon;

f)

osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat kustannukset (sijoittajalle aiheutuvat suora ja välilliset kustannukset), mukaan lukien kustannusten yleisindikaattorit;

g)

osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen luonnetta ja tuloshistorian pituutta ajatellen, mukaan lukien varoitus siitä, että sijoitustuotteesta aiemmin saadut tuotot eivät takaa tulevia tuottoja ja että riskeillä, joihin on viitattu avaintietoasiakirjan muissa osioissa, voi olla huomattava negatiivinen vaikutus sijoitukseen;

h)

eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia maksuja koskevat ennusteet.”

Perustelu

Ehdotetut lisätiedot varmistavat sen, että avaintietoasiakirja ei johdata sijoittajia luottamaan liikaa tuotteen aiempaan tuottoon ja että se antaa kattavan ja puolueettoman kuvan sijoitustuotteisiin liittyvistä riskeistät.

Muutos 3

14 artikla

”14 artikla

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, saavat perustellun vastauksen ajoissa ja asianmukaisesti.”

”14 artikla

Sijoitustuotteen kehittäjän ja jakelijan on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että i) yksityissijoittajilla on käytettävissään tehokas keino tehdä sijoitustuotteen kehittäjää koskeva valitus ja aloittaa muutoksenhakumenettely, ii) yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, saavat perustellun vastauksen ajoissa ja asianmukaisesti ja iii) yksityissijoittajilla on käytettävissään tehokas muutoksenhakumenettely myös rajat ylittävissä oikeusriidoissa, erityisesti silloin, jos sijoitustuotteen kehittäjä on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.”

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa kohdistetaan vastuu avaintietoasiakirjan laatimisesta sijoitustuotteen kehittäjälle, joka on myös vastuussa annetuista tiedoista. Yksityissijoittajat ovat kuitenkin suorassa yhteydessä sijoitustuotteiden jakelijoihin mutta eivät kehittäjiin. Näin ollen sijoitustuotteen jakelijan tulisi myös olla vastuussa siitä, että yksityissijoittajalla on käytössään tehokas keino tehdä avaintietoasiakirjaan liittyvä valitus kehittäjästä ja aloittaa muutoksenhakumenettely. Muutoksenhakumenettelyn olisi oltava tehokas myös rajat ylittävissä oikeusriidoissa, erityisesti silloin, jos sijoitustuotteen kehittäjä on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

Muutos 4

19 artiklan 2 kohta

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä vähintään seuraavat hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset:

a)

sijoitustuotteen markkinoinnin kieltävä määräys;

b)

sijoitustuotteen markkinoinnin keskeyttävä määräys;

c)

varoitus, joka julkistetaan ja jossa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva henkilö ja rikkomisen luonne;

d)

avaintietoasiakirjan uuden toisinnon julkaisemista koskeva määräys.”

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä vähintään seuraavat hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset:

a)

sijoitustuotteen markkinoinnin kieltävä määräys;

b)

sijoitustuotteen markkinoinnin keskeyttävä määräys;

c)

varoitus, joka julkistetaan ja jossa yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva henkilö ja rikkomisen luonne;

d)

avaintietoasiakirjan uuden toisinnon julkaisemista koskeva määräys;

e)

jos kyseessä on oikeushenkilö, hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka vastaavat enintään 10:tä prosenttia kyseisen oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta edellisenä tilivuotena; jos oikeushenkilö on emoyrityksen tytäryritys, asianomaisella vuotuisella kokonaisliikevaihdolla tarkoitetaan ketjussa viimeisen emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen mukaista vuotuista kokonaisliikevaihtoa edellisenä tilivuotena;

f)

jos kyseessä on luonnollinen henkilö, enintään 5 000 000 EUR hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai jäsenvaltioissa, joiden virallinen valuutta ei ole euro, vastaava kansallisen valuutan mukainen arvo tämän asetuksen voimaantulopäivänä.”

Perustelu

Suositetuilla muutoksilla varmistettaisiin hallinnollisten taloudellisten seuraamusten määräämisen yhdenmukaisuus muun ehdotetun unionin lainsäädännön kanssa; tämä koskisi erityisesti ehdotettua rahoitusmarkkina-asetusta ja ehdotettua yhteissijoitusyritys V -direktiiviä.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  EUVL L …, …, s. ….


Top