EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2012,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 15 päivänä toukokuuta 2012 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan sekä 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivallan piiriin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Euroopan tilastojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta; nämä järjestelmät toimivat kahden erillisen, mutta toisiaan täydentävän, lainsäädäntökehyksen mukaan sekä toimivat läheisessä yhteistyössä hoitaessaan tilastollisia tehtäviään (2). Tästä syystä EKP suhtautuu myönteisesti Euroopan tilastojärjestelmän lainsäädäntöhyksen parannuksiin, jotka tulevat lisäämään Euroopan tilastojärjestelmän tehokkuutta ja erityisesti mahdollistamaan riippumattomuuden, joka on tasoltaan EKP:n riippumattomuuden kaltainen. EKP tukee erityisesti tavoitetta vahvistaa Euroopan tilastojärjestelmän hallintoa a) vahvistamalla kansallisten tilastolaitosten koordinointiroolia muiden kansallisten viranomaisten hoitamien sellaisten tilastototoimien osalta, jotka liittyvät Euroopan tilastojärjestelmän yksinomaiseen vastuuseen kuuluviin Euroopan tilastoihin (3); b) vahvistamalla kansallisten tilastolaitosten johtajien ja Eurostatin johtajan ammatillista riippumattomuutta (4); c) tehostamalla Euroopan tilastoja koskevien menettelytapaohjeiden täytäntöönpanoa; tämä toteutetaan velvoittamalla jäsenvaltiot ottamaan hoitaakseen erityisiä ”tilastojen luotettavuutta koskevaan sitoumukseen” perustuvia toimenpiteitä, joiden edistymistä valvoo komissio (5); ja d) parantamalla kansallisten tilastolaitosten pääsyä hallinnollisiin tietoihin ja tietojen käyttöä (6).

1.   Kansallisten tilastolaitosten koordinoivan roolin vahvistaminen Euroopan tilastojärjestelmässä ja yhteistyö EKPJ:n kanssa

1.1

Ehdotetun asetuksen mukaan kansallinen tilastolaitos ”toimii – komission (Eurostatin) ainoana yhteyspisteenä tilastoasioissa” (7) ja sen ”on erityisesti vastattava kansallisella tasolla koordinoinnista, joka koskee tilastotoiminnan ohjelmasuunnittelua ja raportointia, laadun seurantaa, menetelmiä, tietojen luovuttamista ja tiedottamista Euroopan tilastojärjestelmän tilastotoimista” (8). EKP suhtautuu myönteisesti kansallisten tilastolaitosten velvollisuuksien ehdotettuun vahvistamiseen kansallisella tasolla, sillä tämä tukee Eurooppalaisten tilastojen täydellistä ja yhdenmukaista tuottamista. Samalla EKP ymmärtää, että tällaiset vahvistetut koordinointivaltuudet liittyvät ”Euroopan tilastoihin, joita Euroopan tilastojärjestelmä kehittää, tuottaa ja jakaa” (9). EKP muistuttaa, että kansalliset keskuspankit, jotka ovat EKPJ:n jäseniä: a) tuottavat Euroopan tilastoja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 3 ja 5 artiklan mukaan, kuten Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/98 (10) on tarkemmin määritelty, ja b) eivät osallistu asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisten Euroopan tilastojen tuottamiseen, mutta erityistapauksissa kansalliset tilastolaitokset, muut kansalliset viranomaiset ja unionin tilastoviranomainen voivat käyttää kansallisten keskuspankkien tuottamia tietoja Euroopan tilastojen tuottamiseen (11). EKPJ:n hoitamia kansallisten keskuspankkien tilastotehtäviä koordinoi EKP:n neuvosto. EKP:n neuvoston toimivaltaan kuuluu muun muassa EKPJ:n sisäisen työnjaon määrittäminen tilastotietojen keruu- ja tarkistamistehtävien sekä tilastotietojen raportointivelvollisuuksien täytäntöönpanon osalta (12). Tästä syystä EKP edellyttää, että kansallisten tilastolaitosten koordinointivaltuudet eivät liity niihin Euroopan tilastoihin, jotka EKPJ tuottaa EKPJ:n perussäännön 3 ja 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti.

1.2

Vaikka Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n jäsenet huolehtivat omista tilastoalan tehtävistään, ne toimivat läheisessä yhteistyössä erityisesti erikseen määritellyillä osa-alueilla, joista ne ovat yhteisesti vastuussa, kuten kansantalouden tilinpito ja maksutasetilastot (13). Niillä Euroopan tilastojen osa-alueilla, joista Euroopan tilastojärjestelmä ja EKPJ ovat yhteisesti vastuussa, on olennaisen tärkeää ylläpitää ja vahvistaa olemassa olevia vankkoja yhteityöjärjestelyjä; näitä ovat unionin tasolla raha-, rahoitus ja maksutasetilastokomitea (14) ja kansallisella tasolla tapauskohtaista vastuunjakoa heijastelevat yhteistyöjärjestelyt.

1.3

Ehdotetun asetuksen mukaan ”Kansallisten tilastolaitosten johtajilla … on oltava yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen ja julkaisujen sisällöstä ja aikataulusta kaikkien Euroopan tilastojen osalta” (15). EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun kansallisten tilastolaitosten johtajien ammatillisen riippumattomuuden vahvistamiseen Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien kansallisen tason tehtävien hoitamisessa, mutta EKP katsoo myös, että vahvistettu koordinointirooli ei saa vaikuttaaa kansallisten keskuspankkien hoitamiin EKPJ:n perussäännön ja asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisiin tilastointitehtäviin; kansallisten keskuspankkien riippumattomuuden takeet näiden tehtävien hoidossa on täsmennetty perussopimuksen 130 artiklassa ja EKPJ:n perussäännön 7 artiklassa.

1.4

Tästä johtuen EKP suosittelee ehdotetun asetuksen selkeyttämistä sen varmistamiseksi, että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n välinen institutionaalinen erottelu. Ehdotetussa asetuksessa tulisi myös ottaa huomioon tarve asianmukaiseen yhteistyöhön, jotta nämä kaksi järjestelmää voisivat hoitaa Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvät toisiaan täydentävät tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. (16)

2.   Kansallisten tilastolaitosten hallinnollisiin tietoihin pääsyn ja niiden käytön parantaminen

2.1

Ehdotetun asetuksen mukaan kansallisilla tilastolaitoksilla, muilla tilastoviranomaisilla ja komissiolla (Eurostatilla) ”on pääsy ja käyttöoikeus kaikkiin hallinnollisiin rekistereihin viipymättä ja maksutta ja oikeus integroida nämä hallinnolliset rekisterit tilastoihin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi” (17). EKP panee merkille, että ”hallinnollinen rekisteri” (joka oli aiemmin ”hallinnolliset tietolähteet” (18)) ja tietoihin pääsy ”viipymättä ja maksutta” ovat käsitteitä, joiden käyttöön ottaminen saattaa vaatia lisäselvitystä. Kuten EKP on jo aiemmin todennut (19), jäsenvaltioiden ja komission tulisi, kukin toimivaltansa rajoissa, vahvistaa pääsyä julkisiin rekistereihin koskevat säännöt (20).

2.2

Lisäksi ehdotettujen muutosten mukaan ”Kansallisia tilastolaitoksia ja komissiota (Eurostatia) on kuultava muiden elinten rakentamien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden alkusuunnittelusta, myöhemmästä kehittämisestä ja lopettamisesta” ja ”Niillä on oikeus koordinoida standardointitoimia, jotka koskevat tilastotiedon tuottamisen kannalta merkityksellisiä hallinnollisia rekistereitä.” (21) EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin muutoksiin, jotka – kun niitä sovelletaan yhdessä perussopimuksen yleisten periaatteiden kanssa, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate (22) mukaan luettuina – mahdollistaisivat Euroopan tilastojärjestelmän hallinnollisten tietolähteiden paremman hyödyntämisen tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi, raportointitaakan keventämiseksi ja Euroopan tilastojärjestelmän tuottamien Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi. EKP huomauttaa kuitenkin, että ehdotetut muutokset eivät saa loukata perussopimuksen 130 artiklaan ja EKPJ:n perussäännön 7 artiklaan perustuvaa keskuspankin riippumattomuuden periaatetta eivätkä EKPJ:n perussäännön 37 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta. Tästä syystä olisi selkiytettävä kansallisten tilastolaitosten ja komission mahdollista pääsyä EKPJ:n jäsenten ylläpitämiin hallinnollisiin rekistereihin; tämä koskee erityisesti EKPJ:n tehtävien hoitamiseen liittyviä hallinnollisia rekistereitä (23).

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä marraskuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 final.

(2)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 johdanto-osan 7 ja 9 perustelukappale ja 9 artikla, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5 artikla, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 2a ja 8a artikla (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8) ja Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta 9 päivänä lokakuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 951/2009 (EUVL L 269, 14.10.2009, s. 1) johdanto-osan 8 perustelukappale. Vrt. Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista 14 päivänä marraskuuta 2007 annetun EKP:n lausunnon CON/2007/35 (EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1) 1.1 kohta.

(3)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artikla, sellaisena kun se on muutettuna ehdotetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 uusi 5a artikla, joka lisätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vrt. Eurostatista 17 päivänä syyskuuta 2012 annetun komission päätöksen (EUVL L 251, 18.9.2012, s. 49) 3 ja 7 artikla.

(5)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 11 artiklan uusi 3 kohta, joka lisätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(6)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 uusi 17a artikla, joka lisätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(7)  Ks asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta, sellaisena kun se on muutettuna ehdotetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(8)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta, sellaisena kun se on muutettuna ehdotetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)  Ks. ehdotetun asetuksen johdanto-osan 6 perustelukappale.

(10)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8. Vrt. EKP:n lausunnon CON/2007/35 1.2 kohta.

(11)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 johdanto-osan 9 perustelukappale. Kansallisille keskuspankeille voidaan kansallisessa lainsäädännössä uskoa sellaisten Euroopan tilasto-ohjelmiin kuuluvien tilastojen tuottaminen, jotka Euroopan tilastojärjestelmä normaalisti kerää asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti; edellytyksenä on kuitenkin, että tällaisten tilastojen tuottaminen ei vaikuta EKPJ:hin liittyvien tehtävien hoitamiseen.

(12)  Ks. asetuksen (EY) N:o 2533/98 johdanto-osan 11 perustelukappale.

(13)  Ks. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 6 artikla (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1). Ks. myös maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 johdanto-osan 9 perustelukappale (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23). Ks. myös EKP:n maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista 16 päivänä heinäkuuta 2004 annetut suuntaviivat EKP/2004/15 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 34).

(14)  Ks. raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta tehty neuvoston päätös 91/115/ETY (EYVL L 59, 6.3.1991, s. 19).

(15)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 uusi 5 a artikla, joka lsätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(16)  Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat muutokset 1–2 ja 4–6.

(17)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 uusi 17 a artiklan 1 kohta, joka lisätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(18)  Ks. asetuksen (EY) N:o 223/2009 24 artikla, joka kumotaan ehdotetun asetuksen 1 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

(19)  Ks. EKP:n lausunnon CON/2007/35 1.4 kohta.

(20)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 24 artiklan 2 kohdassa vaaditaan tätä. Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat muutokset 3 ja 7.

(21)  Ks asetuksen (EY) N:o 223/2009 uusi 17a artiklan 2 kohta joka lisätään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(22)  Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3–4 kohta.

(23)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 7.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan 9 perustelukappale

”(9)

Lisäksi kansallisille tilastolaitoksille jo osoitettua koordinointitehtävää olisi selvennettävä sen laajuuden osalta, jotta tilastotoimien koordinointia voidaan tehostaa kansallisella tasolla laadunhallinta mukaan luettuna.”

”(9)

Lisäksi kansallisille tilastolaitoksille jo osoitettua Euroopan tilastojärjestelmän tuottamia Euroopan tilastoja koskevaa koordinointitehtävää olisi selvennettävä sen laajuuden osalta, jotta tilastotoimien koordinointia voidaan tehostaa Euroopan tilastojärjestelmässä kansallisella tasolla laadunhallinta mukaan luettuna.”

Perustelu

Ks. muutos 2.

Muutos 2

Uusi johdanto-osan 9a perustelukappale

[ei tekstiä]

”(9a)

Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) 2a artiklan ja asetuksen (EY) 223/2009 9 artiklan mukaisesti Euroopan tilastojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) toimivat läheisessä yhteistyössä sen varmistamiseksi, että Euroopan tilastot – jotka nämä kaksi tilastojärjestelmää tuottavat, kukin toimivaltansa rajoissa ja työohjelmiensa mukaisesti – ovat täydelliset ja yhdenmukaiset. Yhteistyö koskee erityisesti kansantalouden tilinpitoa ja maksutasetilastoja sekä neuvonantoa komissiolle liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvissä tilastoissa.

Perustelu

Euroopan tilastojärjestelmä ja EKPJ kehittävät, tuottavat ja jakelevat Euroopan tilastoja kahden erillisen, mutta toisiaan täydentävän lainsäädäntökehyksen mukaan asetusten (EY) N:o 223/2009 ja 2533/98 mukaisesti. Kuten asetuksen (EY) N:o 223/2009 johdanto-osan 9 perustelukappaleessa todetaan, EKPJ:n jäsenet eivät osallistu asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisten Euroopan tilastojen tuottamiseen. Siitä huolimatta Euroopan tilastojärjestelmä ja EKPJ toimivat läheisessä yhteistyössä ja varmistavat, että kukin voi hoitaa omat tilastolliset tehtävänsä. Kansalliset tilastolaitokset, muut kansalliset viranomaiset ja yhteisön tilastoviranomainen voivat kuitenkin käyttää kansallisen keskuspankin tuottamia tietoja suoraan tai välillisesti Euroopan tilastojen tuottamiseen kansallisen keskuspankin ja yhteisön tilastoviranomaisen toimivaltansa puitteissa tekemän sopimuksen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisia järjestelyjä. Ehdotetut muutokset heijastavat näitä voimassa olevia järjestelyjä.

Muutos 3

Johdanto-osan 10 ja 11 perustelukappaleet

”(10)

Jotta vähennettäisiin tilastoviranomaisille ja vastaajille aiheutuvaa rasitetta, kansallisilla tilastolaitoksilla ja muilla kansallisilla viranomaisilla olisi oltava pääsy ja käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin, myös sähköisesti täytettyihin, viipymättä ja maksutta, sekä mahdollisuus integroida nämä rekisterit tilastoihin.

(11)

Kansallisia tilastolaitoksia olisi lisäksi kuultava varhaisessa vaiheessa sellaisten uusien hallinnollisten rekisterien suunnittelusta, jotka voivat tarjota tietoa tilastotarkoituksiin, sekä olemassa oleviin hallinnollisiin lähteisiin suunnitelluista muutoksista tai niiden lopettamisesta. Niiden olisi myös saatava asiaa koskeva metatieto hallinnollisten tietojen omistajilta ja koordinoitava standardointitoimia, jotka liittyvät tilastotiedon tuottamisen kannalta merkityksellisiin hallinnollisiin rekistereihin.”

”(10)

Jotta vähennettäisiin tilastoviranomaisille ja vastaajille aiheutuvaa rasitetta, kansallisilla tilastolaitoksilla ja muilla kansallisilla viranomaisilla olisi oltava pääsy ja käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin, myös sähköisesti täytettyihin, viipymättä ja maksutta, sekä mahdollisuus integroida nämä rekisterit tilastoihin.

Kansallisia tilastolaitoksia olisi lisäksi kuultava varhaisessa vaiheessa sellaisten uusien hallinnollisten rekisterien suunnittelusta, jotka voivat tarjota tietoa tilastotarkoituksiin, sekä olemassa oleviin hallinnollisiin lähteisiin suunnitelluista muutoksista tai niiden lopettamisesta. Niiden olisi myös saatava asiaa koskeva metatieto hallinnollisten tietojen omistajilta ja koordinoitava standardointitoimia, jotka liittyvät tilastotiedon tuottamisen kannalta merkityksellisiin hallinnollisiin rekistereihin. Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten EKPJ:n hallinnollisiin rekistereihin pääsyyn, käyttöön, standardointiin, alkusuunnitteluun, myöhempään kehittämiseen ja lopettamiseen liittyvän toimivallan käyttö ei saa vaikuttaa perussopimuksen 127 artiklassa määriteltyjen EKPJ:n tehtävien hoitamiseen eikä perussopimuksen 130 artiklan ja 282 artiklan 3 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 7 artiklan mukaisiin keskuspankin riippumattomuuden takeisiin.

Perustelu

Ks. muutos 7.

Muutos 4

1 artiklan 2 kohta

”(2)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallinen tilastoviranomainen, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvien kaikkien toimien koordinoinnista kansallisella tasolla vastaavaksi elimeksi, jäljempänä ”kansallinen tilastolaitos”, toimii tässä suhteessa komission (Eurostatin) ainoana yhteyspisteenä tilastoasioissa.

Kansallisen tilastolaitoksen koordinointivastuu kattaa kaikki muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta. Kansallisen tilastolaitoksen on erityisesti vastattava kansallisella tasolla koordinoinnista, joka koskee tilastotoiminnan ohjelmasuunnittelua ja raportointia, laadun seurantaa, menetelmiä, tietojen luovuttamista ja tiedottamista Euroopan tilastojärjestelmän tilastotoimista.” ”

”(2)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallinen tilastoviranomainen, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvien kaikkien toimien koordinoinnista tämän asetuksen mukaisesti kansallisella tasolla vastaavaksi elimeksi, jäljempänä ”kansallinen tilastolaitos”, toimii tässä suhteessa komission (Eurostatin) ainoana yhteyspisteenä tilastoasioissa.

Kansallisen tilastolaitoksen koordinointivastuu kattaa kaikki muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta. Kansallisen tilastolaitoksen on erityisesti vastattava kansallisella tasolla koordinoinnista, joka koskee tilastotoiminnan ohjelmasuunnittelua ja raportointia, laadun seurantaa, menetelmiä, tietojen luovuttamista ja tiedottamista Euroopan tilastojärjestelmän tilastotoimista sekä toimittava yhteistyössä asianomaisen kansallisen keskuspankin kanssa varmistaakseen, että Euroopan tilastot, jotka Euroopan tilastojärjestelmä ja EKPJ tuottavat, kukin toimivaltansa rajoissa, ovat täydelliset ja yhtenäiset”.”

Perustelu

Ks. muutos 2.

Muutos 5

1 artiklan 3 kohta

”(3)   Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

5 a artikla

Kansallisten tilastolaitosten johtajat

1.   Kansallisten tilastolaitosten johtajilla on oltava omassa kansallisessa tilastojärjestelmässään yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen ja julkaisujen sisällöstä ja aikataulusta kaikkien Euroopan tilastojen osalta. Heille on annettava valta päättää kaikista asioista, jotka koskevat kansallisen tilastolaitoksen sisäistä hallintoa. Heidän on koordinoitava kaikkien niiden kansallisten viranomaisten tilastotoimia, jotka osallistuvat Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun. Kansallisten tilastolaitosten johtajien on näitä tehtäviä suorittaessaan toimittava riippumattomasti; he eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta laitokselta, elimeltä, virastolta tai yksiköltä; heidän on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa näiden tehtävien suorittamisen kanssa.”.”

”(3)   Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

5 a artikla

Kansallisten tilastolaitosten johtajat

1.   Kansallisten tilastolaitosten johtajilla on oltava omassa kansallisessa tilastojärjestelmässään yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen ja julkaisujen sisällöstä ja aikataulusta kaikkien tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen Euroopan tilastojen osalta. Heille on annettava valta päättää kaikista asioista, jotka koskevat kansallisen tilastolaitoksen sisäistä hallintoa. Heidän on koordinoitava kaikkien niiden kansallisten viranomaisten tilastotoimia, jotka osallistuvat Euroopan tilastojärjestelmän tuottamien Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun. Heidän on lisäksi toimittava yhteistyössä asianomaisten kansallisten keskuspankkien kanssa asioissa, jotka liittyvät sellaisten Euroopan tilastojen tuottamiseen, jotka ovat Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n yhteisiä. Kansallisten tilastolaitosten johtajien on näitä tehtäviä suorittaessaan toimittava riippumattomasti; he eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta laitokselta, elimeltä, virastolta tai yksiköltä; heidän on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa näiden tehtävien suorittamisen kanssa.”.”

Perustelu

Ks. muutos 2.

Muutos 6

1 artiklan 5 kohta

”(5)   Lisätään 11 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet käytännesääntöjen panemiseksi täytäntöön, jotta säilytetään luottamus niiden tilastoihin. Tätä varten kunkin jäsenvaltion, jota edustaa sen hallitus, on allekirjoitettava ja pantava täytäntöön ”tilastojen luotettavuutta koskeva sitoumus”, jossa annetaan erityiset sitoumukset panna täytäntöön käytännesäännöt ja perustaa kansalliset laadunvarmistuspuitteet, mukaan luettuna itsearvioinnit ja parannustoimet. Komissio varmentaa sitoumuksen allekirjoituksellaan.

Komissio seuraa näitä sitoumuksia säännöllisesti jäsenvaltioiden lähettämien vuosikertomusten perusteella. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle näiden sitoumusten täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.”.”

”(5)   Lisätään 11 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet käytännesääntöjen panemiseksi täytäntöön, jotta säilytetään luottamus niiden myötävaikuttamiseen Euroopan tilastojärjestelmän tuottamiin Euroopan tilastoihin. Tätä varten kunkin jäsenvaltion, jota edustaa sen hallitus, on allekirjoitettava ja pantava täytäntöön ”tilastojen luotettavuutta koskeva sitoumus”, jossa annetaan erityiset sitoumukset panna täytäntöön käytännesäännöt ja perustaa kansalliset laadunvarmistuspuitteet, mukaan luettuna itsearvioinnit ja parannustoimet. Komissio varmentaa sitoumuksen allekirjoituksellaan.

Komissio seuraa näitä sitoumuksia säännöllisesti jäsenvaltioiden lähettämien vuosikertomusten perusteella. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle näiden sitoumusten täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.”.”

Perustelu

Ks. muutos 2.

Muutos 7

1 artiklan 8 kohta

”(8)   Lisätään 17 a artikla seuraavasti:

17 a artikla

Pääsy hallinnollisiin rekistereihin, niiden käyttö ja integrointi

1.   Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla tilastolaitoksilla, 4 artiklassa tarkoitetuilla muilla kansallisilla viranomaisilla sekä komissiolla (Eurostatilla) on pääsy ja käyttöoikeus kaikkiin hallinnollisiin rekistereihin viipymättä ja maksutta ja oikeus integroida nämä hallinnolliset rekisterit tilastoihin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

2.   Kansallisia tilastolaitoksia ja komissiota (Eurostatia) on kuultava muiden elinten rakentamien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden alkusuunnittelusta, myöhemmästä kehittämisestä ja lopettamisesta ja ne on otettava siihen mukaan, jotta edistetään näiden rekisterien jatkokäyttöä tilastotarkoituksiin. Niillä on oikeus koordinoida standardointitoimia, jotka koskevat tilastotiedon tuottamisen kannalta merkityksellisiä hallinnollisia rekistereitä.

3.   Kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) pääsy ja osallistuminen 1 ja 2 kohdan nojalla rajataan hallinnollisiin rekistereihin, jotka kuuluvat niiden oman julkisen hallinnon piiriin.

4.   Kansallisten tilastolaitosten on saatava asiaa koskeva metatieto tilastotarkoituksiin käytettävien hallinnollisten rekistereiden omistajilta.

5.   Kansallisten tilastolaitosten ja hallinnollisten rekistereiden omistajien on perustettava tarvittavat yhteistyömekanismit.”.”

”(8)   Lisätään 17 a artikla seuraavasti:

17 a artikla

Pääsy hallinnollisiin rekistereihin, niiden käyttö ja integrointi

1.   Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla tilastolaitoksilla, 4 artiklassa tarkoitetuilla muilla kansallisilla viranomaisilla sekä komissiolla (Eurostatilla) on pääsy ja käyttöoikeus kaikkiin hallinnollisiin rekistereihin viipymättä ja maksutta ja oikeus integroida nämä hallinnolliset rekisterit tilastoihin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

2.   Kansallisia tilastolaitoksia ja komissiota (Eurostatia) on kuultava muiden elinten rakentamien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden alkusuunnittelusta, myöhemmästä kehittämisestä ja lopettamisesta ja ne on otettava siihen mukaan, jotta edistetään näiden rekisterien jatkokäyttöä tilastotarkoituksiin. Niillä on oikeus koordinoida standardointitoimia, jotka koskevat tilastotiedon tuottamisen kannalta merkityksellisiä hallinnollisia rekistereitä.

3.   Kukin jäsenvaltio ja komissio määrittelevät toimivaltansa puitteissa tarvittaessa käytännön järjestelyt ja edellytykset toimivalle tietoihin pääsylle. EKPJ:n rakentamien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden osalta kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) 1 ja 2 kohdan mukaisten toimivaltuuksien käyttö ei saa vaikuttaa perussopimuksen 127 artiklassa määriteltyjen EKPJ:n tehtävien hoitamiseen eikä perussopimuksen 130 artiklan ja 282 artiklan 3 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 7 ja 37 artiklan mukaisiin keskuspankin riippumattomuuden takeisiin ja salassapitovelvollisuuteen.

4.   Kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) pääsy ja osallistuminen 1, 2 ja 3 kohdan nojalla rajataan hallinnollisiin rekistereihin, jotka kuuluvat niiden oman julkisen hallinnon piiriin.

5.   Kansallisten tilastolaitosten on saatava asiaa koskeva metatieto tilastotarkoituksiin käytettävien hallinnollisten rekistereiden omistajilta.

6.   Kansallisten tilastolaitosten ja hallinnollisten rekistereiden omistajien on perustettava tarvittavat yhteistyömekanismit.”.”

Perustelu

Julkisiin rekistereihin pääsyä koskevien järjestelyjen tulisi jatkossakin määräytyä sellaisten sääntöjen mukaisesti, jotka kukin jäsenvaltio ja komissio määrittelevät toimivaltansa puitteissa, siten kuin asetuksen (EY) N:o 223/2009 24 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tällaisilla säännöillä voisi erityisesti selkiyttää ”hallinnollisten rekistereiden” ja ”viipymättä ja maksutta” käsitteitä.

Julkisiin rekistereihin pääsyä koskevat ehdotetut muutokset eivät saa vaikuttaa perussopimuksen 127 artiklassa määriteltyjen EKPJ:n tehtävien hoitamiseen eikä perussopimuksen 130 artiklan ja 282 artiklan 3 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 7 ja 37 artiklan mukaisiin keskuspankin riippumattomuuden takeisiin ja salassapitovelvollisuuteen. Tästä syystä olisi selkiytettävä kansallisten tilastolaitosten ja komission mahdollista pääsyä EKPJ:n ylläpitämiin hallinnollisiin rekistereihin ja erityisesti EKPJ:hin liittyvien tehtävien hoitamiseen liittyviin hallinnollisiin rekistereihin.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)   EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8 .”


Top