EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0024

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2012 , ehdotuksesta asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta ja ehdotuksesta direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (CON/2012/24)

OJ C 167, 13.6.2012, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2012,

ehdotuksesta asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta ja ehdotuksesta direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta

(CON/2012/24)

2012/C 167/03

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti Euroopan unionin neuvostolta 13 päivänä joulukuuta 2011 pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’) ja 21 päivänä joulukuuta 2011 pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (2) (jäljempänä ’ehdotettu direktiivi’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus ja ehdotettu direktiivi sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

EKP kannattaa ehdotetun asetuksen ja ehdotetun direktiivin yleistä tavoitetta vähentää rahoitusvakautta koskevia riskejä sekä palauttaa sijoittajien ja muiden markkinatoimijoiden luottamus rahoitusmarkkinoihin ja luokitusten laatuun. Ehdotetuilla säädöksillä pyritään a) vähentämään liiallista tukeutumista ulkoisiin luokituksiin, b) lieventämään julkisyhteisöjen luottoluokitusten muutoksiin liittyvien tartuntavaikutusten riskejä, c) parantamaan luottoluokitusmarkkinoiden olosuhteita, tavoitteena luokitusten tason parantaminen, d) varmistamaan sijoittajien korvauksenhakuoikeus, e) parantamaan luokitusten laatua lisäämällä luottoluokituslaitosten riippumattomuutta ja edistämällä terveellä pohjalla olevia luottoluokitusmenettelyjä ja -menetelmiä. EKP on erittäin kiinnostunut lainsäädäntöaloitteista, joilla pyritään vähentämään ulkoisten luottoluokitusten liiallista käyttöä (3). Luottoluokituslaitosten luokituksissa havaitut puutteet voivat vaikuttaa merkittävästi markkinoiden luottamukseen ja ne saattavat myös horjuttaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Tätä taustaa vasten EKP tukee komission erityistavoitetta vähentää sijoittajien liiallista tukeutumista ulkoisiin luottoluokituksiin; tämä tavoite on myös linjassa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) laatimien periaatteiden kanssa (4).

EKP pitää kannatettavana myös luottoluokituslaitosten toimilupia ja valvontaa koskevien kattavien toimivaltuuksien antamista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV). Ehdotetun asetuksen mukaiset EAMV:n lisätehtävät parantavat osaltaan luottoluokitusmarkkinoiden olosuhteita, mikä parantaa luokitusten laatua ja edistää terveelle pohjalle perustuvia luottoluokitusmenettelyjä ja -menetelmiä (5).

Erityiset huomautukset

1.    Ulkoisten luottoluokitusten liiallinen käyttö

Luottoriskien arviointi rahoituslaitoksissa

1.1

Ehdotetun asetuksen mukaan rahoituslaitosten on tehtävä omat luottoriskinarviointinsa ”eivätkä ne saa käyttää luottoluokituksia yksinomaan tai mekaanisesti arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta” (6). Tällaisten yritysten valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi ”tiiviisti tarkastettava yritysten luottoarviointiprosessien riittävyys” (7). Nämä säännökset heijastelevat Larosière-raportin (8) päätelmiä sekä FSB:n periaatetta, jonka mukaan pankkien, markkinaosapuolten ja institutionaalisten sijoittajien odotetaan tekevän omat luottoriskinarviointinsa (9).

1.2

EKP antaa tukensa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän ja komission yhteiselle tavoitteelle vähentää ulkoisten luottoluokitusten liiallista käyttöä. (10) EKP panee erityisesti merkille, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta (11) sisältää säännöksiä, joissa tämä ongelma pyritään ratkaisemaan painottamalla luottolaitosten sisäisiä laskutapoja omien varojen vaatimusten määrittelemisessä ja myös luotto- ja vastapuoliriskin yhteydessä (12). Lisäksi on todettava, että rahoituslaitoksilta on vaadittava myös riittävää kykyä arvioida riskejä, mutta vaadittavan riskinarviointikyvyn on oltava oikeassa suhteessa rahoituslaitoksen harjoittamien toimintojen luonteeseen, kokoon ja monimutkaisuuteen.

EKP panee myös merkille vastaavat muutokset, joita on tehty direktiiviin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/61/EU (13). Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus ehdotetun asetuksen ja vastaavan alakohtaisen lainsäädännön välillä, EKP suosittaa, että ehdotetussa asetuksessa täsmennettäisiin rahoituslaitoksille asetettujen velvoitteiden luonne.

Ulkoisiin luottoluokituksiin viittaaminen unionin lainsäädännössä

1.3

Ehdotetun asetuksen mukaisesti EPV, EVLEV ja EAMV eivät saa viitata luottoluokituksiin ohjeissaan, suosituksissaan eikä teknisten standardien luonnoksissa, ”jos tällaiset viittaukset mahdollisesti johtavat siihen, että toimivaltaiset viranomaiset tai rahoitusmarkkinoiden toimijat käyttävät luottoluokituksia mekaanisesti” (14). EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n on ehdotetun asetuksen mukaan tarkasteltava uudelleen voimassa olevia suuntaviivoja ja suosituksia ja tarvittaessa poistettava niistä kaikki viittaukset luottoluokituksiin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 (15). Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK) asetetaan vastaava velvoite sen antamien varoitusten ja suositusten suhteen (16).

1.4

EKP:n käsityksenä on, että ehdotettujen muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön FSB:n periaatteet, joissa standardien antajia ja viranomaisia kehotetaan tarkastelemaan standardeissa, laeissa ja asetuksissa olevia viittauksia luottoluokituslaitosten luottoluokituksiin ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne tai korvaamaan ne sopivilla vaihtoehtoisilla luottokelpoisuusstandardeilla (17). Vaikka saattaa olla suositeltavaa poistaa unionin lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä säännökset, joiden mukaan ulkoisten luottoluokitusten käyttö on pakollista, tai jopa kaikki viittaukset ulkoisiin luottoluokituksiin, koska tällaisten vaatimusten tai viittausten voidaan katsoa kannustavan luottoluokitusten ”mekaaniseen” käyttöön, EKP suosittelee kuitenkin, että edellä esitettyjen, ehdotetussa asetuksessa olevien säännösten muotoilussa noudatetaan varovaisuutta (18), koska niiden soveltaminen saattaa osoittautua vaikeaksi.

1.5

Euroopan valvontaviranomaisten yhteydessä unionin rahoituspalvelulainsäädännön tasolla 1 viitataan ulkoisiin luottoluokituksiin tai luottokelpoisuusarviointeihin. Esimerkiksi unionin pankkilainsäädännössä viitataan ulkoisten luottoluokituslaitosten antamiin luokituksiin (19) ja pyydetään virallisesti EPV:tä laatimaan luottoluokituksia koskevien teknisten standardien luonnokset (20). Komissio hyväksyy EPV:n laatimat teknisten standardien luonnokset tason 1 lainsäädännössä (21) olevien toimivaltasäännösten nojalla, ja niiden tarkoituksena on täydentää tai täsmentää tason 1 säännöksiä. Siksi kieltoa viitata luottoluokituksiin saattaa olla vaikea soveltaa edellä mainituissa teksteissä, vaikka Euroopan valvontaviranomaisille on jätetty jonkin verran harkintavaltaa ilmaisulla ”tarvittaessa” (22). Sen määrittely, johtavatko viittaukset luottoluokituksiin siihen, että luottoluokituksia käytetään mekaanisesti sen sijaan, että sijoittajat ja markkinaosapuolet tekisivät tietoihin pohjautuvan arvioinnin, perustuu subjektiiviseen arviointiin, ja siksi sen sisällyttäminen ehdotettuun asetukseen oikeudellisena vaatimuksena on ongelmallista.

1.6

Lisäksi edellä mainittu kielto, jonka mukaan EJRK ei saa viitata luottoluokituksiin antamissaan varoituksissa ja suosituksissa, vaikuttaisi olevan suhteeton myös siksi, että luottoluokitukset ovat arvokas tiedonlähde ja toimivat viitearvoina tai malleina, joita EJRK saattaa käyttää suorittaessaan tehtäviään.

1.7

Yleisesti ottaen EKP tukee finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän näkemystä, jonka mukaan luottoluokituslaitoksilla on tärkeä rooli ja jonka mukaan yritykset voivat käyttää luottoluokituslaitosten luokituksia asianmukaisella tavalla sisäisten luottoarviointiprosessiensa osana (23). Tätä taustaa vasten käsillä olevan lakiuudistuksen tavoitteena on ulkoisten luottoluokitusten liiallisen käytön rajoittaminen sekä niiden laadun parantaminen; tavoitteena ei sitä vastoin ole niiden käytön lopettaminen. Samalla on kuitenkin otettava huomioon, että luottoluokituslaitoksen antaman luokituksen käyttö ei rajoita yrityksen velvollisuutta varmistaa itse, että sen luotonanto perustuu luotettaviin riskinarviointeihin (24). EKP kannattaa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän puoltamaa asteittaista lähestymistapaa ja huomauttaa, että viittaukset luottoluokituslaitosten luokituksiin tulisi poistaa tai korvata vasta sen jälkeen, kun on löydetty sellaisia uskottavia vaihtoehtoja, jotka voidaan toteuttaa turvallisesti. Näin ollen standardien laatijoiden ja viranomaisten on kehitettävä siirtymäsuunnitelmia ja -aikatauluja, joiden mukaisesti viittaukset luottoluokituslaitosten luokituksiin voidaan poistaa tai korvata aina kun se on mahdollista, ja tähän liittyvät riskienhallintakyvyn vahvistamistoimet voidaan ottaa käyttöön turvallisella tavalla.

1.8

EKP suosittelee ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohdan (25) korvaamista ehdotetun asetuksen johdanto-osan perustelukappaleella, jossa muistutetaan, että olisi tärkeää, että julkiset viranomaiset myötävaikuttaisivat tarvittaessa edellä mainittuun tavoitteeseen rajoittaa ulkoisten luottoluokitusten käyttöä. EKP panee myös merkille, että ehdotetun CRD IV -direktiivin (26) mukaan EPV julkaisee puolivuosittain yhteistyössä EVLEV:n ja EAMV:n kanssa kertomuksen siitä, missä määrin jäsenvaltioiden lainsäädännössä viitataan ulkoisiin luokituksiin, ja toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tällaisten viittausten vähentämiseksi. EKP suosittelee, että otettuaan huomioon EKP:n ja EJRK:n näkemykset Euroopan valvontaviranomaiset raportoivat komissiolle mahdollisista vaihtoehtoisista tai täydentävistä ratkaisuista, jotka koskevat unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevia viittauksia ulkoisiin luokituksiin.

1.9

Lisätietona tämän lausunnon liitteessä II kuvataan luottoarviointimenetelmät, joita eurojärjestelmä käyttää vakuuskelpoisuusarvioinnissa likviditeettioperaatioiden yhteydessä.

2.    Luottoluokituslaitokset ja ulkoiset luottoluokituslaitokset

Ulkoisten luottoluokituslaitosten hyväksyttävyys

2.1

Asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 säädetään, että luottoluokituslaitoksen on haettava rekisteröintiä ennen kuin se voidaan tunnustaa ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi (27) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (28) mukaisesti ja että rekisteröintimenettelyllä ei pidä korvata direktiivin 2006/48/EY mukaista ulkoisten luottoluokituslaitosten vakiintunutta tunnustamisprosessia (29).

2.2

Ehdotetun CRD IV -asetuksen (30) mukaan ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskeva toimivaltaisten viranomaisten suorittama tunnustamismenettely johtaa ”automaattisesti” sellaisten luottoluokituslaitosten hyväksyttävyyteen, jotka on rekisteröity tai sertifioitu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti. Tämä koskee myös luottoluokituksia antavia kansallisia keskuspankkeja, jotka eivät kuulu kyseisen asetuksen soveltamisalaan (31). EKP kannattaa ehdotetussa CRD IV -asetuksessa olevaa uutta menettelyä, koska se auttaa yksinkertaistamaan ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustamismenettelyä ja varmistamaan sektorien välisen johdonmukaisuuden (32). Oikeudellisen selvyyden ja avoimuuden vuoksi EKP kuitenkin ehdottaa, että ehdotetun asetuksen johdanto-osassa tuodaan selkeämmin ilmi, että ehdotetun CRD IV –asetuksen voimaantulo tarkoittaa edellä mainittujen luottoluokituslaitosten ja keskuspankkien automaattista tunnustamista ulkoisina luottoluokituslaitoksina ja että on tarpeen määritellä, miten luottokelpoisuusarvioinnit ja luottoluokitusasteikon luokat (eli ”mapping”) vastaavat toisiaan.

Kartoitus (”mapping”) ja Euroopan luottoluokitusindeksi

2.3

Ehdotetun asetuksen mukaan EAMV perustaa Euroopan luottoluokitusindeksin, johon sisällytetään kaikki EAMV:lle toimitetut luottoluokitukset ja kokonaisluokitusindeksi luottoluokiteltuja velkainstrumentteja varten (33). Indeksi ja yksittäiset luottoluokitukset julkaistaan EAMV:n verkkosivuilla. Ehdotetun asetuksen mukaan EAMV:lle toimitetut luottoluokitukset perustuvat yhdenmukaistettuun luokitusasteikkoon (34).

2.4

EKP pitää luottoluokitusten avoimuuden, yhteentoimivuuden ja vertailtavuuden lisäämistä kannatettavana, mutta katsoo kuitenkin, että olisi pidettävä huolta siitä, ettei yhdenmukaistettu luokitusasteikko kannusta luottoluokituslaitoksia yhdenmukaistamaan menetelmiään ja menettelyjään, koska tällainen yhdenmukaistaminen saattaisi vaikuttaa haitallisesti kilpailuun ja luottoluokitusmenetelmien monipuolisuuteen.

2.5

Lisäksi EKP panee merkille, että EPV ja EVLEV kehittävät kartoitusmenettelyjä pankki (35) - ja vakuutussektoreilla (36). Koska nämä asiat koskevat useita sektoreita, kartoitusta olisi hyvä koordinoida – mahdollisesti Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteassa (37). EKP suosittaa tässä yhteydessä yhdenmukaistettua luokitusasteikkoa koskevan maininnan poistamista ja ehdottaa, että EAMV tutkii ennen joulukuuta 2015 yhteistyössä EPV:n, EVLEV:n ja EKP:n kanssa, voidaanko rekisteröityjen ja sertifioitujen luottoluokituslaitosten antamia luokituksia varten laatia yhdenmukaistettu luokitusasteikko, ja että EAMV raportoi asiasta komissiolle. Tämä merkitsisi myös, että ilmaisu ”Euroopan luottoluokitusindeksi” korvattaisiin ehdotetussa asetuksessa ilmaisulla ”Euroopan luottoluokitusalusta”.

3.    Muut huomautukset

Julkisyhteisöjen luottoluokitukset

3.1

EKP kannattaa aloitetta lisätä avoimuutta ja tiedonantovelvoitteita julkisen velan luottoluokitusmenetelmistä ja -menettelyistä (38). Ehdotetulla asetuksella otetaan käyttöön erityisjärjestelmä, joka koskee julkisyhteisöjen luottoluokitusten säännöllistä uudelleentarkastelua ja luokitusten antamismenettelyä. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin muutoksiin ja erityisesti ehdotukseen, jonka mukaan luottoluokituslaitosten olisi arvioitava julkisyhteisöjen luottoluokituksia säännöllisemmin. Luottoluokitukset on julkaistava vasta sen jälkeen, kun unioniin sijoittautuneet kauppapaikat on suljettu ja vähintään yksi tunti ennen unioniin sijoittautuneiden kauppapaikkojen avaamista, mutta EKP katsoo, että luottoluokitusten muutosten mahdollisia suhdanteita vahvistavia vaikutuksia voitaisiin lieventää muillakin aloitteilla. EKP suosittelee, että tutkitaan keinoja lieventää luottoluokitusten muutosten ajoituksesta johtuvaa volatiliteettia, erityisesti silloin kun liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on harkinnassa, ja se on menettämässä investointiluokkastatuksensa, tai kun harkitaan luottoluokituksen alentamista usealla pykälällä. Tällaisia tilanteita varten voitaisiin harkita ehdotuksia siitä, että markkinoille raportoidaan säännöllisemmin käyttämällä keinoja, jotka lieventävät tavanomaista jyrkempiä vaikutuksia (”cliff effects”).

EKP panee lisäksi merkille, että ehdotetun asetuksen mukaan luottoluokituslaitoksen olisi esitettävä kunkin julkisyhteisön luottoluokituksen tai siihen liittyvän luokitusnäkymän yhteydessä yksityiskohtainen tutkimusraportti, jossa selitetään kaikki oletukset, parametrit, rajoitukset, epävarmuustekijät ja muut osatekijät, jotka on otettu huomioon luottoluokitusta ja luokitusnäkymää määritettäessä (39). Tässä yhteydessä saattaisi olla asianmukaista laajentaa joidenkin vaatimusten soveltamisalaa koskemaan myös muita luottoluokituksia; tämä koskee erityisesti vaatimusta antaa yksityiskohtaisia tietoja määrällisistä ja laadullisista oletuksista, joiden perusteella luokitusta muutetaan, sekä niiden suhteellisesta painotuksesta.

Luottoluokituslaitosten riippumattomuus

3.2

EKP kannattaa komission ehdotuksia, jotka käsittelevät luottoluokituslaitosten riippumattomuutta koskevia seikkoja. Koska tällä hetkellä käytössä oleva ”liikkeeseenlaskija maksaa” -rahoitusmalli saattaa johtaa eturistiriitoihin ja näin ollen vääristää luottoluokituksia (40), tarvitaan kuitenkin vaihtoehtoisia maksumalleja koskevia pidemmälle meneviä ratkaisuja. Näin ollen EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio seuraa edelleen luottoluokituslaitosten maksumallien tarkoituksenmukaisuutta ja odottaa komission raporttia, joka annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2012 loppuun mennessä ja jossa huomioidaan myös muilla oikeudenkäyttöalueilla, muun muassa Yhdysvalloissa, tehdyt tarkastelut (41).

3.3

EKP kannattaa ehdotuksia, joilla luottoluokituslaitosten osakkeenomistajarakennetta koskevia säännöksiä tiukennetaan (42), mutta EKP suosittelee, että komissio harkitsisi uudelleen ehdotettua 5 prosentin rajaa (43) sen tehokkuuden varmistamiseksi.

Kiertoa koskevat periaatteet

3.4

EKP kannattaa kiertosäännön käyttöönoton taustalla olevaa komission ajatusta, eli että pitkään kestäneet suhteet samoihin luottoluokituksen kohteena oleviin yhteisöihin voivat vaarantaa luottoluokitusten riippumattomuuden, mutta katsoo kuitenkin, että mahdollisia tahattomia seurauksia saattaa olla syytä arvioida tarkemmin (44). Ensinnäkin, vaikka kiertosäännön tulisi auttaa estämään ”liikkeeseenlaskija maksaa” -mallista johtuvia eturistiriitoja, olisi samalla pidettävä huolta siitä, ettei luottoluokituslaitosten kierto heikennä luottoluokitusten laatua, erityisesti koska vaarana saattaa olla, että uudet luottoluokituslaitokset saattavat kilpailusyistä tarjota liioittelevia luottoluokituksia tai alentaa hintoja. Toisekseen kiertosääntö ei saisi johtaa tietokantoihin kerättyjen tietojen katkoksiin, koska tämä johtaisi luokitusmallien validointiongelmiin. Kolmanneksi tämän säännöksen tehokkuuden edellytyksenä on, että tarjolla on riittävästi luottoluokituslaitoksia, jotka täyttävät kaikki vähimmäisvaatimukset ja varsinkin strukturoitujen rahoitustuotteiden luottoluokituksia ja muita erityisiä luottoluokituksia koskevat vaatimukset. Näin ollen saattaisi olla syytä tutkia edelleen, kuinka monen vuoden jälkeen kierron olisi tapahduttava. Tässä yhteydessä olisi lisäksi otettava huomioon lähitulevaisuudessa toteutettavan ”liikkeeseenlaskija maksaa” -mallin (45) arvioinnin vaikutukset.

Menetelmät

3.5

EKP kannattaa ehdotusta antaa EAMV:lle tehtäväksi arvioida, noudattavatko uudet tai muutetut luokitusmenetelmät olemassa olevia vaatimuksia (46). EKP suosittelee sen täsmentämistä, että EAMV:n roolina on ainoastaan tarkastaa, noudattavatko menetelmät sovellettavia vaatimuksia. Lisäksi saattaisi olla tarpeen täsmentää sovellettava menettely ja aikarajat. Näin varmistettaisiin, että EAMV:n tarkastus ei estä luottoluokituslaitoksia antamasta uusia luokituksia. EKP suhtautuu myönteisesti myös ehdotukseen vaatia enemmän helppotajuista tietoa kaikkien omaisuusluokkien luokitusmenetelmistä ja luokitusten taustaoletuksista. Lisäksi EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että suunnitelluista luokitusmenetelmien, mallien tai keskeisten luokitusoletusten muutoksista järjestetään julkinen kuuleminen.

Strukturoituja rahoitusvälineitä koskevat säännöt

3.6

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotukseen lisätä strukturoituja rahoitusvälineitä koskevien tietojen avoimuutta (47). EKP kannattaa erityisesti ehdotettua vaatimusta julkistaa strukturoituja rahoitusvälineitä koskevia yksityiskohtaisia tietoja (48) keskitetyllä internet-sivustolla (49) sekä strukturoituja rahoitusvälineitä koskevaa kahden luottoluokituksen vaatimusta (50). Näihin seikkoihin liittyen EKP haluaa korostaa seuraavaa:

3.7

Eri sektoreiden välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja päällekkäisten sääntöjen välttämiseksi strukturoitujen rahoitustuotteiden liikkeeseenlaskijoille, alullepanijoille ja tukijoille olisi ensinnäkin selvennettävä ehdotetussa asetuksessa säädettyjen tiedonantovelvoitteiden suhde niihin tiedonantovaatimuksiin, jotka koskevat arvopaperistamista tietyillä sektoreilla (51).

3.8

Toiseksi lainakohtaisia tietoja omaisuusvakuudellisista arvopapereista koskevalla eurojärjestelmän aloitteella vahvistetaan lainakohtaisia tiedonantovaatimuksia sellaisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita varten, jotka hyväksytään vakuudeksi eurojärjestelmän luottotoimissa. Aloitteella pyritään avoimuuden lisäämiseen sekä siihen, että tiedot vakuutena olevista lainoista ja niiden tuotoista olisivat markkinaosapuolten saatavilla ajoissa ja vakiomuodossa. Tässä yhteydessä EKP painottaa, että EAMV:n on tavoiteltava mahdollisia synergiaetuja kehittäessään strukturoituja rahoitustuotteita koskevan raportoinnin sisältöä ja muotoja (52).

3.9

Kolmanneksi EKP suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, joilla autetaan tiukentamaan avoimuusvaatimuksia strukturoitujen rahoitusvälineiden ja katettujen joukkolainojen markkinoilla sekä yhdenmukaistamaan tätä alaa koskevia tiedonantovaatimuksia. Tässä yhteydessä EKP kannattaa komission ehdotusta arvioida 1 päivään heinäkuuta 2015 mennessä, onko raportointivelvoitteen soveltamisalaa tarvetta laajentaa koskemaan muun muassa katetut joukkolainat (53). EKP huomauttaa myös, että katettujen joukkolainojen markkinoiden avoimuutta koskevia aloitteita on muissakin ajankohtaisissa lainsäädäntöhankkeissa, esim. ehdotetussa CRD IV -asetuksessa (54). Näin ollen on tärkeää varmistaa, että eri aloitteet ovat keskenään yhdenmukaiset. Koska ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin ensisijaisesti luottoluokituslaitosten toiminnasta, edellä mainittuihin ehdotuksiin joukkolainoihin liittyvistä avoimuus- ja tiedonantovelvoitteista olisi sisällytettävä arviointi sen määrittämiseksi, mikä unionin lainsäädäntöväline olisi sopivin, eli olisiko se esimerkiksi ehdotettu asetus ja/tai jokin muu unionin sektorikohtainen rahoituspalvelulainsäädäntö.

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perusteluineen tämän lausunnon liitteessä I.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä huhtikuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 747 final.

(2)  COM(2011) 746 final.

(3)  Ks. Euroopan komission julkinen kuuleminen luottoluokituslaitoksista – Eurojärjestelmän vastaus, helmikuu 2011 (jäljempänä ’eurojärjestelmän vastaus’). Vastaus on saatavilla EKP:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu

(4)  Ks. Periaatteet luottoluokituslaitosten antamien luokitusten käytön vähentämisestä (Principles for reducing reliance on CRA ratings), Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, 27. lokakuuta 2010 (jäljempänä ’FSB:n periaatteet’) ja myös liitteessä II oleva katsaus tällä alalla noudatettavasta eurojärjestelmän luottoriskinarviointipolitiikasta.

(5)  Ks. esimerkiksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 2010 annetun lausunnon CON/2012/82 1 ja 2 kohta. Kaikki lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu

(6)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uuden 5 a artiklan ensimmäinen virke.

(7)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uuden 5 a artiklan toinen virke.

(8)  Ks. ‘Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière’, annettu 25 helmikuuta 2009, s.19-20. Ryhmän mukaan joidenkin finanssialan säädösten edellyttämä luottoluokitusten käyttö aiheuttaa monia ongelmia, mutta sitä ei kuitenkan voitane tällä hetkellä välttää. Ryhmän mielestä luttoluokitusten käyttöä tulisi kuitenkin vähentää merkittävästi ajan myötä. Valvojien tulisi varmistaa, että luottolaitoksilla on voimavaroja täydentää ulkoisten arvioiden (joihin niiden ei enää tulisi yksinomaan luottaa) käyttöä riippumattomilla arvioilla.

(9)  Ks. FSB:n periaatteet, periaate II, luottoluokituslaitosten antamien luokitusten käytön vähentäminen markkinoilla.

(10)  Ks. ehdotetun asetuksen perustelujen 3.4.2 kohta, s. 7 sekä siihen liittyvä vaikutuksenarviointi, s. 11-13 ja 25-28.

(11)  COM(2011) 453 final.

(12)  Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta, KOM(2011) 453 lopullinen (’ehdotettu CDR IV –direktiivi’), 76 artiklan 2 ja 3 kohdat sekä 77 artikla. Ks. myös ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista, COM(2011) 452 final (’ehdotettu CRD IV-asetus’), 395 artikla.

(13)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1. Ks. myös ehdotetun direktiivin 1 ja 2 artikla.

(14)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uuden 5 b artiklan ensimmäinen kohta.

(15)  Katso alaviite 14.

(16)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uuden 5 b artiklan toinen kohta.

(17)  Ks. FSB:n periaatteet, periaate I, luottoluokituslaitosten antamien luokitusten käytön vähentäminen standardeissa, laeissa ja asetuksissa.

(18)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uusi 5 b artikla.

(19)  Ks. esimerkiksi direktiivin 2006/48/EY 80–83 artikla ja 96–99 artikla sekä liitteet VI ja IX (ulkoisten luottoluokituslaitosten antamat luottoluokitukset), ehdotetun CRD IV–asetuksen 130 artikla ja sitä seuraavat artiklat sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta, 109 a artiklan 1 kohdan b alakohta ja 111 artiklan 1 kohdan n alakohta COM(2011) 8 final (jäljempänä ’ehdotettu Omnibus II –direktiivi’).

(20)  Direktiivin 2006/48/EY 81 artiklan 2 kohta ja 97 artiklan 2 kohta.

(21)  Ks. esimerkiksi direktiivin 2006/48/EY 81 artiklan 2 kohdan toinen alakohta; ehdotetun CRD IV –asetuksen 131 artiklan 1 kohta ja ehdotetun Omnibus II –direktiivin 111 artiklan 1 kohdan n alakohta.

(22)  Kuten esitetään ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohdassa, uuden 5 b artiklan, ensimmäisen kohdan viimeisessä virkkeessä.

(23)  Ks. FSB:n periaatteet, periaate II.

(24)  Katso alaviite 23.

(25)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta, uusi 5 b artikla.

(26)  Ehdotetun CRD IV -direktiivin 150 artiklan 2 kohta.

(27)  Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 2 artiklan 3 kohta.

(28)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(29)  Ks. asetuksen (EY) N:o 1060/2009 johdanto-osan 44 perustelukappale.

(30)  Ks. ehdotetun CRD IV -asetuksen 130 artiklan 2 kohta ja 262 artiklan 2 kohta.

(31)  Vertaa ehdotetun CRD IV -asetuksen 130, 131 ja 133 artiklaa direktiivin 2006/48/EY 81 ja 97 artiklaan sekä liitteessä VI olevaan 2 osaan.

(32)  Ks. lausunto CON/2011/42, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta, 6.4 kohta.

(33)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 14 kohta, uusi 11 a artikla.

(34)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 14 kohta ja 1 artiklan 18 kohta, uuden 11 a artiklan 1 kohta ja 21 artiklan uusi 4 a kohta.

(35)  Ks. ehdotetun CRD IV –asetuksen 131 ja 265 artikla ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean tarkistetut suuntaviivat ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustamisesta (revised guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions), 30. marraskuuta 2010, 3 osa, saatavilla Euroopan pankkivalvontaviranomaisetn verkkosivustolla osoitteessa http://www.eba.europa.eu

(36)  Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta, puheenjohtajavaltion kompromissi 21 päivänä syyskuuta 2011, saatavilla neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://register.consilium.europa.eu

(37)  Ks. lausunto CON/2011/42, 6.4 kohta.

(38)  Ks. eurojärjestelmän vastaus, 2.1 kohta.

(39)  Ehdotetun asetuksen liitteessä I oleva 6 kohta.

(40)  Ks. eurojärjestelmän vastaus, 5 kohta.

(41)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 24 kohta, 39 artiklan 1 kohta.

(42)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohta, 6 a artikla.

(43)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohta, 6 a artiklan 1 kohdan a alakohta.

(44)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 8 kohta, uusi 6 b artikla.

(45)  Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 39 artiklan 1 kohta.

(46)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 10 ja 19 kohta.

(47)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 11 kohta.

(48)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 11 kohta, uuden 8a artiklan 1 kohta.

(49)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 11 kohta, uuden 8a artiklan 4 kohta.

(50)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 11 kohta, uusi 8b artikla.

(51)  Ks. esimerkiksi direktiivin 2006/48/EY 122a artikla, direktiivin 2011/61/EU 17 artikla, direktiivin 2009/65/EY 50a artikla ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 135 artikla (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(52)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 11 kohta, uuden 8a artiklan 3 kohta.

(53)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 24 kohta, 39 artiklan uusi 4 kohta.

(54)  Ehdotetun CRD IV –asetuksen 478 artikla, puheenjohtajavaltion kompromissi, 1 päivänä maaliskuuta 2012, saatavilla neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://register.consilium.europa.eu


LIITE I

Ehdotettua asetusta koskevat muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 3a perustelukappale (uusi)

Ei tekstiä.

3a.

Luottoluokituslaitosten luokitusten käytön vähentämistä koskevissa FSB:n periaatteissa todetaan, että standardien antajien ja viranomaisten olisi tarkasteltava standardeissa, laeissa ja asetuksissa olevia viittauksia luottoluokituslaitosten luottoluokituksiin ja mahdollisuuksien mukaan poistettava ne tai korvattava ne sopivilla vaihtoehtoisilla luottokelpoisuusstandardeilla. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä myös unionin tasolla. Viranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve välttää se, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahoitusmarkkinatoimijat tukeutuvat liikaa ja mekaanisesti luottoluokituksiin, ja niiden olisi edistettävä asianmukaisesti tätä tavoitetta.

Perustelu

Ehdotettu muutos ilmentää finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) periaatetta luottoluokituslaitosten luokitusten käytön vähentämisestä. EKP ehdottaa, että kaikki asiaankuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden viranomaiset edistävät tätä tavoitetta (ks. myös muutokset 4 ja 5).

Muutos 2

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 21a perustelukappale (uusi)

Ei tekstiä.

21a.

Kun luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys ten vakavaraisuusvaatimuksista xx xxx 201x annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o xx/201x  (2) tulee voimaan, tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityjä tai sertifioituja luottoluoki tuslaitoksia ja sellaisia luottoluokituksia antavia keskuspankkeja, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, pidetään sääntelytarkoituksissa automaattisesti ulkoisina luottoluokituslaitoksina.

Perustelu

EKP on jo todennut, että asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja direktiivin 2006/48/EY mukaisen ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustamisjärjestelmän välisessä vuorovaikutuksessa olisi vältettävä kaksinker taisia menettelyjä ja kalliita päällekkäisiä vaatimuksia  (3). Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 johdanto-osan 44 perustelukappaleessa todetaan, että kyseisellä asetuksella ei ole tarkoitus korvata direktiivin 2006/48/EY mukaista ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustamisprosessia. Koska ulkoiset luottoluoki tuslaitokset määritellään ehdotetussa CRD IV -asetuksessa luottoluokituslaitoksiksi, jotka on rekisteröity tai sertifioitu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti, tai sellaisia luottoluokituksia antaviksi keskus pankeiksi, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisalaan, EKP suosittaa, että jo johdanto-osan uudessa perustelukappaleessa mainitaan, että edellä mainittu tunnustamismenettely jää ehdotetun CRD IV -asetuksen voimaantulon yhteydessä pois käytöstä. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 2 artiklan 3 kohtaa on tältä osin muutettava, kun CRD IV -asetus on tullut voimaan.

Muutos 3

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 2a kohta (uusi)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 2 artiklan 4 kohtaa koskeva muutos

Ei tekstiä.

”4.   Edellä olevan 2 kohdan d alakohdan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä ja EKP:tä ja EAMV:tä kuultuaan 38 artiklan3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen ja tämän artiklan 2 kohdan d ala kohdan mukaisesti tehdä päätöksen, jossa todetaan, että keskuspankki kuuluu 2 kohdan d alakohdan soveltamisalaan eikä tätä asetusta siten sovelleta sen luottoluokituksiin, ja komissio ilmoittaa päätöksestä EAMV:lle.

EAMV julkaisee verkkosivustol laan luettelon tämän artiklan 2 kohdan d ala kohdan soveltamisalaan kuuluvista keskus pankeista.”

Perustelu

Vakuuskelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuutta arvioitaessa eurojärjestelmä ottaa huomioon eri lähteistä peräisin olevia luottokelpoisuusarviointeja, kuten joidenkin kansallisten keskuspankkien sisäisiä luottokelpoisuuden arviointijärjestelmiä. Tällaiset järjestelmät ovat jo eurojärjestelmän yksityiskohtaisen validointimenettelyn ja luokitusjärjestelmien osuvuuden kattavan seurannan alaisia. Jotta EKP:n asian-tuntemuksesta hyödyttäisiin keskuspankkien antamissa luottoluokituksissa, EKP suosittaa, että komissio kuulee EKP:tä EAMV:tä ennen kuin se päättää poikkeuksen myöntämisestä.

EAMV julkaisee verkkosivustollaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 18 artiklan 3 kohdan nojalla luettelon kyseisen asetuksen mukaisesti rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista. EKP ehdottaa, että EAMV julkai see verkkosivustollaan myös luettelon keskuspankeista, joille on myönnetty poikkeus.

Muutos 4

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotettua 5a artiklaa koskeva muutos

”5a artikla

Rahoituslaitosten liiallinen tukeutuminen luotto luokituksiin

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, ammatilli sia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, hallinnointi- ja sijoitusyhtiöiden, vaihtoehtoisten sijoitus rahastojen hoitajien sekä keskusvastapuolten, siten kuin ne on määritelty OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä xx päivänä xxxkuuta 201x annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o xx/201x, on tehtävä omat luottoriskiarviointinsa eivätkä ne saa käyttää luottoluokituksia yksin omaan tai mekaanisesti arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta. Tällaisten yritysten valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiiviisti tarkastettava yritysten luottoarviointiprosessien riittävyys.”

”5a artikla

Rahoituslaitosten liiallinen tukeutuminen luotto luokituksiin

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, hallinnointi- ja sijoitusyhtiöiden, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sekä keskus vastapuolten, siten kuin ne on määritelty OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppa tietorekistereistä xx päivänä xxxkuuta 201x anne tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o xx/201x, on luotava ja käytettävä asiaankuuluvia sisäisiä menettelyjä ja menetelmiä, jotta ne voivat tehdä omat luotto riskiarviointinsa niitä koskevien erityisten alakoh taisten sääntöjen mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää luottoluokituksia yksinomaan tai mekaanisesti arvi-oidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoi-suutta. Tällaisten yritysten valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tiiviisti tarkastet tava yritysten luottoarviointiprosessien riittävyys ottamalla huomioon yrityksen toimintojen luonne, koko ja monimutkaisuus.”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 1.1 ja 1.2 kohdassa.

Muutos 5

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotettua 5b artiklaa koskeva muutos

”5b artikla

Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean tukeutuminen luotto luokituksiin

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 perustettu Euroopan val vontaviranomainen* (Euroopan pankkiviran omainen, EPV), Euroopan parlamentin ja neu voston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen** (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EVLEV) ja EAMV eivät saa laatimissaan ohjeissa, suosituk sissa eikä teknisten standardien luonnoksissa vii tata luottoluokituksiin, jos tällaiset viittaukset mahdollisesti johtavat siihen, että toimivaltaiset viranomaiset tai rahoitusmarkkinoiden toimijat käyttävät luottoluokituksia mekaanisesti. EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n on tämän mukaisesti tar kasteltava uudelleen voimassa olevia suuntavii voja ja suosituksia ja tarvittaessa poistettava niistä kaikki viittaukset luottoluokituksiin vii meistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Finanssijärjestelmän makrotason vakauden val vonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjes telmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamen tin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 *** perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea ei saa viitata luottoluokituksiin antamissaan varoituksissa ja suosituksissa, jos tällaiset viittaukset mahdollisesti johtavat siihen, että luottoluokituksiin luotetaan mekaanisesti.”

.”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 1.3–1.8 kohdassa.

Muutos 6

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 14 kohta

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotettua 11a artiklaa koskeva muutos

”11a artikla

Euroopan luottoluokitusindeksi

1.   Rekisteröidyn ja sertifioidun luottoluoki tuslaitoksen on luottoluokitusta tai luokitusnäkymää antaessaan toimitettava EAMV:lle luokitustiedot, mukaan luettuina luokitellun rahoitusvälineen luokitus ja näkymät, sekä tiedot luokituksen ja luottoluokitusta koskevan toimen tyypistä ja julkistamisen ajankohdasta. Annetun luokituksen on perustuttava 21 artiklan 4 a kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhdenmukaistettuun luokitusasteikkoon.

2.   EAMV:n on perustettava Euroopan luottoluokitusindeksi, johon sisällytetään kaikki EAMV:lle 1 kohdanmukaisesti toimitetut luottoluokitukset, ja kokonaisluokitusindeksi luottoluokiteltuja velkainstrumentteja varten. Indeksi ja yksittäiset luottoluokitukset on julkaistava EAMV:n verkkosivustossa.”

”11a artikla

Euroopan luottoluokitusalusta

1.   Rekisteröidyn ja sertifioidun luottoluokitus laitoksen on luottoluokitusta tai luokitusnäkymää antaessaan toimitettava EAMV:lle luokitustiedot, mukaan luettuina luokitellun rahoitusvälineen luokitus ja näkymät, sekä tiedot luokituksen ja luottoluokitusta koskevan toimen tyypistä ja julkistamisen ajankohdasta.

2.   EAMV:n on perustettava Euroopan luottoluokitusalusta, johon sisällytetään kaikki EAMV:lle 1 kohdanmukaisesti toimitetut luottoluokitukset, . Yksittäiset luottoluokitukset on julkaistava EAMV:n verkkosivustossa.”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 2.3–2.5 kohdassa. Artiklan nimeä muutetaan vastaavasti.

Muutos 7

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 18 kohdan b alakohta

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotettua 21 artiklan 4a kohtaa koskeva muutos

”4a.   EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joilla määrätään

a)

rekisteröityjen ja sertifioitujen luottoluokituslaitosten 11 a artiklan mukaisesti käyttämä yhdenmukaistettu luokitusasteikko, joka perustuu luottoriskin mittausjärjestelmään, luottoluokituskategorioiden lukumäärään ja kunkin luottoluokituskategorian raja-arvoon;

[…].”

”4a.   EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joilla määrätään

a)

;

[…]”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 2.3–2.5 kohdassa.

Muutos 8

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 18 kohdan ba alakohta (uusi)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 21 artiklan 4 b kohta (uusi)

Ei tekstiä.

4b.   EAMV tutkii 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä yhteistyössä EPV:n, EVLEV:n ja EKP:n kanssa, voidaanko rekisteröityjen ja sertifioitujen luottoluokituslaitosten antamia luokituksia varten laatia yhdenmukaistettu luokitusasteikko, ja raportoi asiasta komissiolle.”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 2.3–2.5 kohdassa.

Muutos 9

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 24 kohdan c alakohta (uusi)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 39 artiklan 5 kohta (uusi)

Ei tekstiä.

”5.   31 päivään joulukuuta 2014 mennessä EAMV, EPV ja EVLEV raportoivat komissiolle ulkoisten luottoluokitusten käytön vähentämiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja arvioivat, onko nykyisille malleille mahdollisesti vaihtoehtoja tai voidaanko niitä täydentää. EKP ja Euroopan järjestelmäriskikomitea kirjoittavat raporttiin makrotason vakautta ja järjestelmäriskiä koskevista näkökohdista.”

Perustelu

Ehdotetun muutoksen perusteet esitetään tämän lausunnon 2.3–2.8 kohdassa.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  EUVL L …, s.

(3)  Lausunnon CON/2009/38 8 kohta.


LIITE II

EUROJÄRJESTELMÄN LUOTTORISKINARVIOINTI

1.

EKP on suoraan osallisena luottoluokituslaitosten tarjoamissa palveluissa eurojärjestelmään liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien ja erityisesti rahapoliittisten operaatioiden yhteydessä. Eurojärjestelmä ja sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkönä ei ole euro, määrittelevät tarvittavat menettelyt, säännöt ja kriteerit, joilla varmistetaan, että rahapoliittisissa operaatioissa käytettävät omaisuuserät täyttävät hyvän luottokelpoisuuden vaatimuksen, ja määrittävät tarvittaessa ehdot, joiden mukaisesti luottoluokituksia voidaan käyttää keskuspankkioperaatioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (1) soveltamista (2).

2.

Eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa otetaan huomioon luottoriskinarviointi, joka on peräisin yhdestä neljästä seuraavasta lähteestä: ulkoiset luottoluokituslaitokset, kansallisten keskuspankkien omat luottoriskinarviointijärjestelmät, vastapuolipankkien sisäisten luottoluokitusten menetelmät tai kolmansien osapuolten tarjoamat luottoluokitusvälinepalvelut. Tällaisten järjestelmien ja välineiden on täytettävä yleiset hyväksymisvaatimukset, joita täydennetään luottokelpoisuuden arviointijärjestelmien osuvuuden monivuotisella seurantaprosessilla rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen eurojärjestelmän säännösten mukaisesti (3). Eurojärjestelmä ottaa lisäksi huomioon sellaiset institutionaaliset kriteerit ja piirteet, joilla omaisuuserien haltijoille taataan samanlainen suoja (esim. takaukset). Eurojärjestelmässä seurataan luottoriskinarviointien osuvuutta vuosittain vertaamalla tarkasteluvuoden alussa luottokelpoisuudeltaan hyväksyttyjen velallisten joukossa vuoden kuluessa tapahtuneita maksukyvyttömyystapauksia eurojärjestelmän asettamaan luottokelpoisuuden alarajaan, jonka viitearvo on tietty maksukyvyttömyyden todennäköisyys (4). Prosessissa määritetään suurin luottoriski, jonka eurojärjestelmä on valmis tavanomaisissa rahapoliittisissa operaatioissaan ottamaan. Luottoriskinarviointien osuvuutta seuraamalla pyritään varmistamaan, että eri järjestelmien mukaisten ja eri lähteistä peräisin olevien luottoriskinarviointien tulokset ovat keskenään verrannolliset. Eurojärjestelmä myös käyttää luottokelpoisuuden arviointien osalta harkintaa ja pidättää itsellään oikeuden hylätä tai rajoittaa tietyn omaisuuserän käyttöä saatuaan sen luottoluokituksesta mitä tahansa merkitykselliseksi katsomaansa tietoa.

3.

EKP:n neuvosto totesi joulukuussa 2011 ilmoittamiensa pankkien antolainauksen ja rahamarkkinoiden tukitoimenpiteiden (5) yhteydessä, että lainasaamisten eli pankkilainojen vakuuskelpoisuutta pitäisi laajentaa. EKP:n neuvosto suhtautui lisäksi myönteisesti lainasaamisten laajempaan käyttöön vakuuksina eurojärjestelmän luotto-operaatioissa yhdenmukaistettujen kriteerien perusteella ja ilmoitti, että eurojärjestelmässä vahvistetaan parhaillaan sen omia luottoriskien arviointivalmiuksia. Se kannustaa myös ulkopuolisia luottoriskin arviointipalvelujen tarjoajia eli luottoluokituslaitoksia ja luottoluokitusvälinepalvelujen tarjoajia sekä omia luottoluokitusjärjestelmiä käyttäviä liikepankkeja hakemaan eurojärjestelmän hyväksyntää eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin mukaisesti (6). Lisäksi EKP:n ja varsinkin eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien (koska lainasaamisten vastapuolia koskevia tietoja on saatavilla kansallisella tasolla) on saatava käyttöön asiaankuuluvat sisäiset luottoriskinarviointijärjestelmät. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on siis vahvistettava valmiuksiaan arvioida luottoja, joita luottoluokituslaitokset eivät ole luokitelleet. Sisäinen luokitusjärjestelmä on tällä hetkellä käytössä neljässä kansallisessa keskuspankissa (7). Tällaiset järjestelmät ovat jo eurojärjestelmän yksityiskohtaisen validointimenettelyn ja luokitusjärjestelmien osuvuuden kattavan seurannan alaisia.

4.

Julkisyhteisöjen luottoluokituksissa eurojärjestelmä on jo osoittanut riippumattomuutensa luottoluokituslaitoksista ja käyttänyt omaa harkintaansa arvioidessaan valtion joukkolainojen luottolaatua sen kannalta, voidaanko ne hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän likviditeettioperaatioissa. Eurojärjestelmä nimittäin päätti Kreikan (8), Irlannin (9) ja Portugalin (10) tapauksissa keskeyttää luottoluokitusvaatimusten soveltamisen Euroopan unionin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja EKP:n sopimaa talouden sopeutusohjelmaa toteuttavien euroalueen jäsenvaltioiden osalta. Se päätti myös luopua keskeytyksestä arvioituaan, että Kreikan päätös tehdä velkainstrumenttien haltijoille velkojen vaihtoa koskeva tarjous lisäsi Kreikan valtion joukkolainojen riskipitoisuutta (11).

5.

Näin ollen eurojärjestelmä noudattaa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatetta, jonka mukaan keskuspankkien olisi arvioitava itse markkinaoperaatioihin – sekä vakuuksina että suoriin ostoihin – hyväksymiensä rahoitusvälineiden luottokelpoisuus ja jonka mukaan keskuspankkipolitiikassa olisi vältettävä mekanistisia menettelytapoja, jotka voivat johtaa tarpeettoman jyrkkiin ja suuriin muutoksiin rahoitusvälineiden vakuuskelpoisuudessa, sekä niin suuria aliarvostuksia, jotka saattavat pahentaa tavanomaista jyrkempiä vaikutuksia (12). Kuten edellä todettiin, eurojärjestelmä valmistautuu samanaikaisesti tarkistamaan säännöllisin väliajoin eurojärjestelmän luottoriskinarviointimenettelyjä, -sääntöjä ja -menetelmiä, järjestelmiä yleensä ja sisäisten luottoluokituslähteiden käyttämiä resursseja.


(1)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ks. lausunto CON/2009/38, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2009, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista.

(3)  Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).

(4)  Ks. suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I oleva 6.3.5 kohta.

(5)  Ks. EKP:n lehdistötiedote, 8. joulukuuta 2011, saatavilla EKP:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu

(6)  Ks. suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I oleva 6.3.4 kohta.

(7)  Omat luottoriskinarviointijärjestelmät -resurssi koostuu neljästä luottoriskinarviointijärjestelmästä, joita hallinnoivat Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Oesterreichische Nationalbank (ks. suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I oleva 6.3.4.2 kohta).

(8)  Päätös EKP/2010/3, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EUVL L 117, 11.5.2010, s. 102).

(9)  Päätös EKP/2011/4, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33).

(10)  Päätös EKP/2011/10, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31).

(11)  Päätös EKP/2012/2, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2010/3 kumoamisesta (EUVL L 59, 1.3.2012, s. 36).

(12)  FSB:n periaatteet, periaate III.1, keskuspankkioperaatiot.


Top